Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B06-02-11c
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VI-2.11c (B06-02-11c)
(349 records)

Display songs in class at higher level (B06-02-11)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VI-2.11c (B06-02-11c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s ornaments

Cross-references:B:VI-2.19b (B06-02-19b) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Description
[1] id = 14191
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेरबर सोन रखमाबाईच्या पाटल्या
देव त्या विठ्ठलानी किती मोहरा आटल्या
śērabara sōna rakhamābāīcyā pāṭalyā
dēva tyā viṭhṭhalānī kitī mōharā āṭalyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s patlya (a type of bracelets)
How many gold coins did God Vitthal* use
▷ (शेरबर) gold (रखमाबाईच्या)(पाटल्या)
▷ (देव)(त्या)(विठ्ठलानी)(किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[2] id = 14192
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
शेरबर सोन रुखमीणीच्या पाटल्या
इठ्ठल देवानी सार्या दानाला वाटल्या
śērabara sōna rukhamīṇīcyā pāṭalyā
iṭhṭhala dēvānī sāryā dānālā vāṭalyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s patlya (a type of bracelets)
God Itthal* gave it all in charity
▷ (शेरबर) gold of_Rukhmini (पाटल्या)
▷ (इठ्ठल)(देवानी)(सार्या)(दानाला)(वाटल्या)
pas de traduction en français
[3] id = 14193
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जाते मी पंढरीला आडवी लागली चांद नांदु
इठ्ठलाच्या खिशात रुकमीणीची नथ गेंदु
jātē mī paṇḍharīlā āḍavī lāgalī cānda nāndu
iṭhṭhalācyā khiśāta rukamīṇīcī natha gēndu
I go to Pandhari, I came across Chand Nand*
Rukhmini*’s lustruous nose-ring is in Vitthal*’s pocket
▷  Am_going I (पंढरीला)(आडवी)(लागली)(चांद)(नांदु)
▷ (इठ्ठलाच्या)(खिशात)(रुकमीणीची)(नथ)(गेंदु)
pas de traduction en français
[4] id = 14194
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
पंढरीला जाया म्होर लागल चांद नांद
इठ्ठलाच्या खिशामधी रुखमीणीची नथ गेंद
paṇḍharīlā jāyā mhōra lāgala cānda nānda
iṭhṭhalācyā khiśāmadhī rukhamīṇīcī natha gēnda
A kilo of gold for Rukhmini*’s bracelets
How many gold coins did God Vitthal* use
▷ (पंढरीला)(जाया)(म्होर)(लागल)(चांद)(नांद)
▷ (इठ्ठलाच्या)(खिशामधी)(रुखमीणीची)(नथ)(गेंद)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.1a (B06-02-01a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Halts on the way
[5] id = 14195
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
रुखमीण बाई दिली पंढरीच्या गवळ्याला
शेरभर सोन तिच्या डोईच्या आवळ्याला
rukhamīṇa bāī dilī paṇḍharīcyā gavaḷyālā
śērabhara sōna ticyā ḍōīcyā āvaḷyālā
Woman, Rukhmin* is given in marriage to the cowherd from Pandhari
A kilo of gold to adorn her hair
▷ (रुखमीण) woman (दिली)(पंढरीच्या)(गवळ्याला)
▷ (शेरभर) gold (तिच्या)(डोईच्या)(आवळ्याला)
pas de traduction en français
[6] id = 14196
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
रखमाबाई दिली पंढरीच्या गुजराला
शेरभर सोन तिच्या अंगावरील पदराला
rakhamābāī dilī paṇḍharīcyā gujarālā
śērabhara sōna ticyā aṅgāvarīla padarālā
Woman, Rukhmin* is given in marriage to the merchant from Pandhari
A kilo of gold to decorate the end of her sari
▷ (रखमाबाई)(दिली)(पंढरीच्या)(गुजराला)
▷ (शेरभर) gold (तिच्या)(अंगावरील)(पदराला)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.11d (B06-02-11d) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s saris
[7] id = 14197
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
रुखमीणबाई दिली पंढरीच्या घेवार्याला
शेरभर सोन तिच्या पायाच्या पोलाराला
rukhamīṇabāī dilī paṇḍharīcyā ghēvāryālā
śērabhara sōna ticyā pāyācyā pōlārālā
Rukhminbai* is given in marriage to the merchant from Pandhari
A kilo of gold for her anklets
▷ (रुखमीणबाई)(दिली)(पंढरीच्या)(घेवार्याला)
▷ (शेरभर) gold (तिच्या)(पायाच्या)(पोलाराला)
pas de traduction en français
[8] id = 14198
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
रुखमीणीला मागण पंढरीच्या शेलाराच
शेरभर सोन तिच्या पायाच्या पोलाराच
rukhamīṇīlā māgaṇa paṇḍharīcyā śēlārāca
śērabhara sōna ticyā pāyācyā pōlārāca
The respectable citizen of Pandhari demands the hand of Rukhmini*
A kilo of gold for her anklets
▷ (रुखमीणीला)(मागण)(पंढरीच्या)(शेलाराच)
▷ (शेरभर) gold (तिच्या)(पायाच्या)(पोलाराच)
pas de traduction en français
[9] id = 14199
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पंढरपुरामधी कोण सोन्याच्या गोठाची
सांगते बाई तुला राणी इठ्ठल शेठाची
paṇḍharapurāmadhī kōṇa sōnyācyā gōṭhācī
sāṅgatē bāī tulā rāṇī iṭhṭhala śēṭhācī
In Pandharpur, who has thick gold goth* (a type of bracelets)
I tell you, woman, the queen of the respectable Itthal* has them
▷ (पंढरपुरामधी) who of_gold (गोठाची)
▷  I_tell woman to_you (राणी)(इठ्ठल)(शेठाची)
pas de traduction en français
[10] id = 14200
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
शहरामंदी शहर सर्वी पंढरी उघडी
दोघ सोनार बापलेक रुखमीणीची घडी बुगडी
śaharāmandī śahara sarvī paṇḍharī ughaḍī
dōgha sōnāra bāpalēka rukhamīṇīcī ghaḍī bugaḍī
Amongst all the cities, Pandhari has a free atmosphere
Both, the goldsmith father and son are crafting Rukhmini*’s Bugadi (a type of ear-rings)
▷ (शहरामंदी)(शहर)(सर्वी)(पंढरी)(उघडी)
▷ (दोघ)(सोनार)(बापलेक)(रुखमीणीची)(घडी)(बुगडी)
pas de traduction en français
[11] id = 14201
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पंढरपुरामधी दोघ सोनार बापलेक
सांगते बाई तुला रुखमणीला घडी काप
paṇḍharapurāmadhī dōgha sōnāra bāpalēka
sāṅgatē bāī tulā rukhamaṇīlā ghaḍī kāpa
In Pandharpur, the goldsmith father and son both
I tell you, woman, are crafting Rukhmini*’s kap*
▷ (पंढरपुरामधी)(दोघ)(सोनार)(बापलेक)
▷  I_tell woman to_you (रुखमणीला)(घडी)(काप)
Pli de sari
[12] id = 14202
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पंढरपुरामधी हैत कशाच्या ठोकाठोकी
दोघ सोनार बापलेक रुखमीणीच्या येळा झोकी
paṇḍharapurāmadhī haita kaśācyā ṭhōkāṭhōkī
dōgha sōnāra bāpalēka rukhamīṇīcyā yēḷā jhōkī
In Pandharpur, what is this hammering noise
Both, the goldsmith father and son are making Rukhmini*’s yela (a type of bracelets
▷ (पंढरपुरामधी)(हैत)(कशाच्या)(ठोकाठोकी)
▷ (दोघ)(सोनार)(बापलेक) of_Rukhmini (येळा)(झोकी)
pas de traduction en français
[13] id = 14203
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पंढरपुरामधी उभी होते जोत्यावरी
सहज नजर माझी गेली रुखमीणीच्या मोत्यावरी
paṇḍharapurāmadhī ubhī hōtē jōtyāvarī
sahaja najara mājhī gēlī rukhamīṇīcyā mōtyāvarī
In Pandharpur, I was standing on the steps of the verandah
My eyes casually fell on Rukhmini*’s pearls
▷ (पंढरपुरामधी) standing (होते)(जोत्यावरी)
▷ (सहज)(नजर) my went of_Rukhmini (मोत्यावरी)
pas de traduction en français
[14] id = 14204
सांगळे गुणा - Sangle Guna
Village मुगाव - Mugaon
शेरबर सोन रखमाबाईचा मणी
देव तो विठ्ठल आवघ्या पंढरीचा धनी
śērabara sōna rakhamābāīcā maṇī
dēva tō viṭhṭhala āvaghyā paṇḍharīcā dhanī
It is in Rukhmini*’s mind to have a kilo of gold
God Vitthal* is the master of the whole of Pandhari
▷ (शेरबर) gold (रखमाबाईचा)(मणी)
▷ (देव)(तो) Vitthal (आवघ्या)(पंढरीचा)(धनी)
pas de traduction en français
[15] id = 14205
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
जाते पंढरपुरामधी उभी दरवाजा कोनी
रुखमीणीच्या झुब्याची मोती चुरडली दोन्ही
jātē paṇḍharapurāmadhī ubhī daravājā kōnī
rukhamīṇīcyā jhubyācī mōtī curaḍalī dōnhī
She goes to Pandharpur, Rukhmini* stands in the corner at the door
Pearls from both the Zube (a type of ear-rings) of Rukhmini* are crushed
▷  Am_going (पंढरपुरामधी) standing (दरवाजा)(कोनी)
▷  Of_Rukhmini (झुब्याची)(मोती)(चुरडली) both
pas de traduction en français
[16] id = 14206
झांजले अंजना - Jhanjale Anjana
Village कासार अंबोली - Kasar Amboli
जाते पंढरीला उभी रहाते धोंड्यावरी
नदर माझी गेली रुकमीणीच्या गोंड्यावरी
jātē paṇḍharīlā ubhī rahātē dhōṇḍyāvarī
nadara mājhī gēlī rukamīṇīcyā gōṇḍyāvarī
I go to Pandhari, I stand on the stone
My eyes fall on Rukhmini*’s gonda (a type of gold ornament)
▷  Am_going (पंढरीला) standing (रहाते)(धोंड्यावरी)
▷ (नदर) my went (रुकमीणीच्या)(गोंड्यावरी)
pas de traduction en français
[17] id = 14207
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेरभर सोन रखमाबाईच्या कुयर्या
देव त्या विठ्ठलानी मोती जोडीला दोहीर्या
śērabhara sōna rakhamābāīcyā kuyaryā
dēva tyā viṭhṭhalānī mōtī jōḍīlā dōhīryā
A kilo of gold for Rukhmini*’s kuyarya (a type of ear-tops)
God Vitthal* designed both with pearls
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच्या)(कुयर्या)
▷ (देव)(त्या)(विठ्ठलानी)(मोती)(जोडीला)(दोहीर्या)
pas de traduction en français
[18] id = 14208
ढेबे ठमा - Dhebe Thama
Village पाथरशेत - Pathershet
देव त्या विठ्ठलाची रुकमीण उभी राहीली दारावरी
इठ्ठलाची नजर रुकमीणीच्या हारावरी
dēva tyā viṭhṭhalācī rukamīṇa ubhī rāhīlī dārāvarī
iṭhṭhalācī najara rukamīṇīcyā hārāvarī
God Vitthal*’s Rukhmin* is standing at the door
Itthal*’s eyes fall on Rukhmini*’s necklace
▷ (देव)(त्या) of_Vitthal (रुकमीण) standing (राहीली)(दारावरी)
▷ (इठ्ठलाची)(नजर)(रुकमीणीच्या)(हारावरी)
pas de traduction en français
[19] id = 14209
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेरभर सोन रखमाबाईच्या बुगड्या
देवा विठ्ठलानी खिडक्या ठेवल्या उघड्या
śērabhara sōna rakhamābāīcyā bugaḍyā
dēvā viṭhṭhalānī khiḍakyā ṭhēvalyā ughaḍyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s bugadi (a type of ear-rings)
God Vitthal* kept the windows open
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच्या)(बुगड्या)
▷ (देवा)(विठ्ठलानी)(खिडक्या)(ठेवल्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[20] id = 14210
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
इठ्ठल देव बोल रुकमीणबाईची बुगडी
रुकमीण जाती न्हायाला खिडकी ठेवली उघडी
iṭhṭhala dēva bōla rukamīṇabāīcī bugaḍī
rukamīṇa jātī nhāyālā khiḍakī ṭhēvalī ughaḍī
God Itthal* says, they are Rukhminbai*’s bugadi (a type of ear-rings)
Rukhmini* is going for her bath, she has kept the window open
▷ (इठ्ठल)(देव) says (रुकमीणबाईची)(बुगडी)
▷ (रुकमीण) caste (न्हायाला)(खिडकी)(ठेवली)(उघडी)
pas de traduction en français
[21] id = 14211
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेरभर सोन रुकमाबाईला ताईत
इठ्ठल देवानी सोन घेतल आईत
śērabhara sōna rukamābāīlā tāīta
iṭhṭhala dēvānī sōna ghētala āīta
A kilo of gold for Rakmabai’s talisman
God Itthal* bought gold (for it)
▷ (शेरभर) gold (रुकमाबाईला)(ताईत)
▷ (इठ्ठल)(देवानी) gold (घेतल)(आईत)
pas de traduction en français
[22] id = 14212
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेरभर सोन रुकमाबाईच झुबगोंड
देवा इठ्ठलाला राज पंढरीच बाई दंड
śērabhara sōna rukamābāīca jhubagōṇḍa
dēvā iṭhṭhalālā rāja paṇḍharīca bāī daṇḍa
A kilo of gold for Rukmabai’s Zubagond (a type of ear-rings)
Woman, God Vitthal*’s kingdom of Pandhari is beautiful
▷ (शेरभर) gold (रुकमाबाईच)(झुबगोंड)
▷ (देवा)(इठ्ठलाला) king (पंढरीच) woman (दंड)
pas de traduction en français
[23] id = 91796
चव्हाण तारा - Chavan Tara
Village काजडबोडी - Kajadbodi
पंढरपुरामधी कोण सोन्याच्या जोडव्याची
राणी इठ्ठल बडव्याची
paṇḍharapurāmadhī kōṇa sōnyācyā jōḍavyācī
rāṇī iṭhṭhala baḍavyācī
In Pandharpur, who has toe-rings in gold
She is the queen of Itthal*, the priest
▷ (पंढरपुरामधी) who of_gold (जोडव्याची)
▷ (राणी)(इठ्ठल)(बडव्याची)
pas de traduction en français
[24] id = 14214
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
शेरभर सोन रुखमीणीची काकण
देव इठ्ठलानी भटजी ठेवला राखण
śērabhara sōna rukhamīṇīcī kākaṇa
dēva iṭhṭhalānī bhaṭajī ṭhēvalā rākhaṇa
Rukmini*’s bracelets weigh a kilo in gold
God Itthal* appointed a priest to guard them
▷ (शेरभर) gold (रुखमीणीची)(काकण)
▷ (देव)(इठ्ठलानी)(भटजी)(ठेवला)(राखण)
pas de traduction en français
[25] id = 14215
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पंढरपुरामधी कोण सोन्याच्या जोडव्याची
सांगते बाई तुला राणी इठ्ठल भटजीची
paṇḍharapurāmadhī kōṇa sōnyācyā jōḍavyācī
sāṅgatē bāī tulā rāṇī iṭhṭhala bhaṭajīcī
In Pandharpur, who has toe-rings in gold
I tell you, woman, she is the queen of Itthal*, the priest
▷ (पंढरपुरामधी) who of_gold (जोडव्याची)
▷  I_tell woman to_you (राणी)(इठ्ठल)(भटजीची)
pas de traduction en français
[26] id = 14216
उभे झिंगा - Ubhe Jhinga
Village कोळवडे - Kolavade
शेरभर सोन रखमाबाईच जिभी गोंड
देवा इठ्ठलाला राज्य पंढरीच दंड
śērabhara sōna rakhamābāīca jibhī gōṇḍa
dēvā iṭhṭhalālā rājya paṇḍharīca daṇḍa
A kilo of gold for Rukmabai’s Zubagond (a type of ear-rings)
God Vitthal*’s kingdom of Pandhari is beautiful
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच)(जिभी)(गोंड)
▷ (देवा)(इठ्ठलाला)(राज्य)(पंढरीच)(दंड)
pas de traduction en français
[27] id = 14217
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेरभर सोन रखमाबाईच्या बुगईड्या
देवा त्या इठ्ठलानी खिडक्या टाकील्या उघड्या
śērabhara sōna rakhamābāīcyā bugīḍyā
dēvā tyā iṭhṭhalānī khiḍakyā ṭākīlyā ughaḍyā
A kilo of gold for Rukhmabai’s bugadi (a type of ear-rings)
God Vitthal* kept the windows open
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच्या)(बुगईड्या)
▷ (देवा)(त्या)(इठ्ठलानी)(खिडक्या)(टाकील्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[28] id = 14218
उभे तारा - Ubhe Tara
Village कोळवडे - Kolavade
शेरभर सोन रखमाबाईच्या गळ्या गोंड
देव इठ्ठलाला राज्य पंढरीच दंड
śērabhara sōna rakhamābāīcyā gaḷyā gōṇḍa
dēva iṭhṭhalālā rājya paṇḍharīca daṇḍa
A kilo of gold for the design of Rukmabai’s gond (a type of necklace)
God Vitthal*’s kingdom of Pandhari is beautiful
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच्या)(गळ्या)(गोंड)
▷ (देव)(इठ्ठलाला)(राज्य)(पंढरीच)(दंड)
pas de traduction en français
[29] id = 14219
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेर का भर सोन रखमाबाईच्या हाती गोठ
पंढरीला जाया रुखमीण बाईच मन मोठ
śēra kā bhara sōna rakhamābāīcyā hātī gōṭha
paṇḍharīlā jāyā rukhamīṇa bāīca mana mōṭha
A kilo of gold for Rukhmabai’s goth* (a type of bracelets)
To go to Pandhari, Raukhminbai has a large heart
▷ (शेर)(का)(भर) gold (रखमाबाईच्या)(हाती)(गोठ)
▷ (पंढरीला)(जाया)(रुखमीण)(बाईच)(मन)(मोठ)
pas de traduction en français
[30] id = 14220
उभे तारा - Ubhe Tara
Village कोळवडे - Kolavade
शेरभर सोन रखमाबाईच्या साखळ्या
देव इठ्ठलानी खिडक्या ठेविल्या मोकळ्या
śērabhara sōna rakhamābāīcyā sākhaḷyā
dēva iṭhṭhalānī khiḍakyā ṭhēvilyā mōkaḷyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s chains
God Itthal* kept the windows open
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच्या)(साखळ्या)
▷ (देव)(इठ्ठलानी)(खिडक्या)(ठेविल्या)(मोकळ्या)
pas de traduction en français
[31] id = 14221
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेरभर सोन रखमाबाईच्या जिभी गोंड
देव इठ्ठलला राज्य पंढरीच दंड
śērabhara sōna rakhamābāīcyā jibhī gōṇḍa
dēva iṭhṭhalalā rājya paṇḍharīca daṇḍa
A kilo of gold for Rukmabai’s Zubagond (a type of ear-rings)
God Vitthal*’s kingdom of Pandhari is beautiful
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच्या)(जिभी)(गोंड)
▷ (देव)(इठ्ठलला)(राज्य)(पंढरीच)(दंड)
pas de traduction en français
[32] id = 14222
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेरभर सोन रुखमीण बाईच्या नथीला
पंढरीला जाया चला म्हणती पतीला
śērabhara sōna rukhamīṇa bāīcyā nathīlā
paṇḍharīlā jāyā calā mhaṇatī patīlā
A kilo of gold for Rukhminbai*’s nose-ring
She says to her husband, let’s go to Pandhari
▷ (शेरभर) gold (रुखमीण)(बाईच्या)(नथीला)
▷ (पंढरीला)(जाया) let_us_go (म्हणती)(पतीला)
pas de traduction en français
[33] id = 14223
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेरभर सोन रखमाबाईच्या कानात
पंढरीला जाया हाये देवाच्या मनात
śērabhara sōna rakhamābāīcyā kānāta
paṇḍharīlā jāyā hāyē dēvācyā manāta
A kilo of gold for Rukhminbai*’s ear ornaments
God has it in mind to go to Pandhari
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच्या)(कानात)
▷ (पंढरीला)(जाया)(हाये)(देवाच्या)(मनात)
pas de traduction en français
[34] id = 14224
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेरभर सोन रखमाबाईच्या पाटल्या
देवा त्या इठ्ठलानी किती मोहरा आटल्या
śērabhara sōna rakhamābāīcyā pāṭalyā
dēvā tyā iṭhṭhalānī kitī mōharā āṭalyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s Patlya (a type of bracelets)
How many gold coins did God Vitthal* use
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच्या)(पाटल्या)
▷ (देवा)(त्या)(इठ्ठलानी)(किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[35] id = 14225
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेरभर सोन रखमाबाईच काकाण
देवा का इठ्ठलानी बडवे ठेवीले राखण
śērabhara sōna rakhamābāīca kākāṇa
dēvā kā iṭhṭhalānī baḍavē ṭhēvīlē rākhaṇa
Rukmini*’s bracelets weigh a kilo in gold
God Itthal* appointed a priest to guard them
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच)(काकाण)
▷ (देवा)(का)(इठ्ठलानी)(बडवे)(ठेवीले)(राखण)
pas de traduction en français
[36] id = 14226
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेरभर सोन रखमाबाईच केकात (लुगड)
देव का इठ्ठलानी बडवे ठेवीले इकत
śērabhara sōna rakhamābāīca kēkāta (lugaḍa)
dēva kā iṭhṭhalānī baḍavē ṭhēvīlē ikata
Rakhmabai*’s brocade sari has a kilo of gold
God Vitthal* hired priest to guard it
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच)(केकात) ( (लुगड) )
▷ (देव)(का)(इठ्ठलानी)(बडवे)(ठेवीले)(इकत)
pas de traduction en français
[37] id = 14227
उभे तारा - Ubhe Tara
Village कोळवडे - Kolavade
शेरभर सोन रखमाबाईच्या गळ्यामंदी मनी
देव इठ्ठल हा ग अवघ्या पंढरीचा धनी
śērabhara sōna rakhamābāīcyā gaḷyāmandī manī
dēva iṭhṭhala hā ga avaghyā paṇḍharīcā dhanī
Gold beads in Rakhmabai*’s necklace weigh a kilo in gold
God Itthal* is the master of the whole of Pandhari
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच्या)(गळ्यामंदी)(मनी)
▷ (देव)(इठ्ठल)(हा) * (अवघ्या)(पंढरीचा)(धनी)
pas de traduction en français
[38] id = 14228
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
सया बसल्या आंघोळीला चंद्रभागेला पडला येढा
रुखमीण बाईच्या हाती सोन्यायाचा चुडा
sayā basalyā āṅghōḷīlā candrabhāgēlā paḍalā yēḍhā
rukhamīṇa bāīcyā hātī sōnyāyācā cuḍā
(Rukhmini*’s) Friends are bathing in Chandrabhaga* in great numbers
Rukhminbai has dozens of gold bangles in hand
▷ (सया)(बसल्या)(आंघोळीला) Chandrabhaga (पडला)(येढा)
▷ (रुखमीण)(बाईच्या)(हाती)(सोन्यायाचा)(चुडा)
pas de traduction en français
[39] id = 14229
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
सया बसल्या आंघोळीला चंद्रभागत नाही वाट
राही का रुखमीण तुमच सोन्यायाच गोठ
sayā basalyā āṅghōḷīlā candrabhāgata nāhī vāṭa
rāhī kā rukhamīṇa tumaca sōnyāyāca gōṭha
(Rukhmini*’s) Friends are bathing, there is no place in Chandrabhaga*
Rahi Rukhmin*, you have gold goth* (a type of bracelets) in your hand
▷ (सया)(बसल्या)(आंघोळीला)(चंद्रभागत) not (वाट)
▷  Stays (का)(रुखमीण)(तुमच)(सोन्यायाच)(गोठ)
pas de traduction en français
[40] id = 14230
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
शहरामधी शहर पिवळी पंढरी अभेंड
रुखमीणीच्या सराला सोन लावील उदंड
śaharāmadhī śahara pivaḷī paṇḍharī abhēṇḍa
rukhamīṇīcyā sarālā sōna lāvīla udaṇḍa
Amongst all cities, yellow Pandhari, laden with gold, is bloated with pride
A huge quantity of gold is used for Rukhmini*’s necklace
▷ (शहरामधी)(शहर)(पिवळी)(पंढरी)(अभेंड)
▷  Of_Rukhmini (सराला) gold (लावील)(उदंड)
pas de traduction en français
[41] id = 14231
शेडगे द्रुपदा - Shedge Drupada
Village धामणवळ - DhamanOhol
पंढरपुरामधी राणी कोन सोन्याच्या जोडव्याची
सांगते बाई तुला राणी विठ्ठल भटजीची
paṇḍharapurāmadhī rāṇī kōna sōnyācyā jōḍavyācī
sāṅgatē bāī tulā rāṇī viṭhṭhala bhaṭajīcī
In Pandharpur, which queen has toe-rings in gold
I tell you, woman, she is the queen of Itthal*, the priest
▷ (पंढरपुरामधी)(राणी) who of_gold (जोडव्याची)
▷  I_tell woman to_you (राणी) Vitthal (भटजीची)
pas de traduction en français
[42] id = 14232
उभे दुरपदा - Ubhe Durpada
Village कोळवडे - Kolavade
जाते पंढरीला उभी राहिले धोंड्यावरी
नदर माझी गेली रुखमीणीच्या गोंड्यावरी
jātē paṇḍharīlā ubhī rāhilē dhōṇḍyāvarī
nadara mājhī gēlī rukhamīṇīcyā gōṇḍyāvarī
I go to Pandhari, I stand on the stone
My eyes fall on Rukhmini*’s gond (a kind of ornament for the ear or neck)
▷  Am_going (पंढरीला) standing (राहिले)(धोंड्यावरी)
▷ (नदर) my went of_Rukhmini (गोंड्यावरी)
pas de traduction en français
[43] id = 14233
पवार हिरा - Pawar Hira
Village उरवडे - Urvade
शेरभर सोन रखमाबाईच्या हिच्या ग बुगड्या
देवा विठ्ठलान खिडक्या ठेविल्या उघड्या
śērabhara sōna rakhamābāīcyā hicyā ga bugaḍyā
dēvā viṭhṭhalāna khiḍakyā ṭhēvilyā ughaḍyā
A kilo of gold for Rukhmabai’s bugadi (a type of ear-rings)
God Vitthal* kept the windows open
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच्या)(हिच्या) * (बुगड्या)
▷ (देवा)(विठ्ठलान)(खिडक्या)(ठेविल्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[44] id = 14234
उभे दुरपदा - Ubhe Durpada
Village कोळवडे - Kolavade
शेरभर सोन रखमाबाईच्या गळा मणी
देव विठ्ठल अवघ पंढरीच धनी
śērabhara sōna rakhamābāīcyā gaḷā maṇī
dēva viṭhṭhala avagha paṇḍharīca dhanī
It is in Rukhmini*’s mind to have a kilo of gold
God Vitthal* is the master of the whole of Pandhari
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच्या)(गळा)(मणी)
▷ (देव) Vitthal (अवघ)(पंढरीच)(धनी)
pas de traduction en français
[45] id = 14235
उभे दुरपदा - Ubhe Durpada
Village कोळवडे - Kolavade
शेरभर सोन रखमाबाईच्या बुगड्या
देव विठ्ठलाच्या खिडक्या टाकील्या उघड्या
śērabhara sōna rakhamābāīcyā bugaḍyā
dēva viṭhṭhalācyā khiḍakyā ṭākīlyā ughaḍyā
A kilo of gold for Rukhmabai’s bugadi (a type of ear-rings)
God Vitthal* kept the windows open
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच्या)(बुगड्या)
▷ (देव)(विठ्ठलाच्या)(खिडक्या)(टाकील्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[46] id = 14236
उभे दुरपदा - Ubhe Durpada
Village कोळवडे - Kolavade
शेरभर सोन रखमाबाईच जीभी गोंड
देव सावळ्याला राज पंढरीच दंड
śērabhara sōna rakhamābāīca jībhī gōṇḍa
dēva sāvaḷyālā rāja paṇḍharīca daṇḍa
A kilo of gold for Rukmabai’s zubagond (a type of ear-rings)
Dark-complexioned God’s kingdom of Pandhari is beautiful
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच)(जीभी)(गोंड)
▷ (देव)(सावळ्याला) king (पंढरीच)(दंड)
pas de traduction en français
[47] id = 91797
पाटील आनंदी - Patil Anandi
Village वाघुर्डे - Waghurde
पंढरपुरामधी गल्लोगल्लीनी बाजाईर
रुक्मीण लेती सव्वा महिन्याचा चुडाईर
paṇḍharapurāmadhī gallōgallīnī bājāīra
rukmīṇa lētī savvā mahinyācā cuḍāīra
There is a market in each lane of Pandharpur
Rukmin* wears dozens of bangles weighing a kilo and a quarter
▷ (पंढरपुरामधी)(गल्लोगल्लीनी)(बाजाईर)
▷ (रुक्मीण)(लेती)(सव्वा)(महिन्याचा)(चुडाईर)
pas de traduction en français
[48] id = 92102
ताके इंद्रायणी - Take Indrayani
Village चितळी - Chitali
पंढरपुरात कशाचा गलबला
रुक्मीण घेती चोळी शिंपी नामदेव आला
paṇḍharapurāta kaśācā galabalā
rukmīṇa ghētī cōḷī śimpī nāmadēva ālā
What is this noise in Pandharpur
Rukhmin* buys a blouse, Namdev*, the tailor has come
▷ (पंढरपुरात)(कशाचा)(गलबला)
▷ (रुक्मीण)(घेती) blouse (शिंपी)(नामदेव) here_comes
pas de traduction en français
[49] id = 30227
कुंभार तारा - Kumbhar Tara
Village कासारसाई - Kasarsai
पंढरीला जाते उभी रहाते धोंड्यावरी
नजर माझी गेली रुखमीनीच्या गोंड्यावरी
paṇḍharīlā jātē ubhī rahātē dhōṇḍyāvarī
najara mājhī gēlī rukhamīnīcyā gōṇḍyāvarī
I go to Pandhari, I stand on the stone
My eyes fall on Rukhmini*’s gond (a kind of ornament for the ear or the neck)
▷ (पंढरीला) am_going standing (रहाते)(धोंड्यावरी)
▷ (नजर) my went of_Rukhmini (गोंड्यावरी)
pas de traduction en français
[50] id = 14391
उभे तारा - Ubhe Tara
Village कोळवडे - Kolavade
शेरभर सोन रखमाबाईच्या गळ्या गोंड
आता ना बाई रखमाबाईला राज्य पंढरीच दंड
śērabhara sōna rakhamābāīcyā gaḷyā gōṇḍa
ātā nā bāī rakhamābāīlā rājya paṇḍharīca daṇḍa
A kilo of gold for the design of Rukmabai’s gond (a kind of necklace)
Woman, now, Rukhmini* has the beautiful kingdom of Pandhari
▷ (शेरभर) gold (रखमाबाईच्या)(गळ्या)(गोंड)
▷ (आता) * woman (रखमाबाईला)(राज्य)(पंढरीच)(दंड)
pas de traduction en français
[51] id = 35434
भोंग फुला - Bhong Phula
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-09-07 start 03:32 ➡ listen to section
अग पंढरपुरामंदी कोण चांदीच्या जोडव्याची
कोण चांदीच्या जोडव्याची राणी विठ्ठल बडव्याची
aga paṇḍharapurāmandī kōṇa cāndīcyā jōḍavyācī
kōṇa cāndīcyā jōḍavyācī rāṇī viṭhṭhala baḍavyācī
In Pandharpur, who has toe-rings in silver
She is the queen of Itthal*, the priest
▷  O (पंढरपुरामंदी) who (चांदीच्या)(जोडव्याची)
▷  Who (चांदीच्या)(जोडव्याची)(राणी) Vitthal (बडव्याची)
pas de traduction en français
[52] id = 37059
गायकवाड सत्यभामा - Gaykwad Satyabhama
Village सोनवळ - Sonwal
रुखमीण लेण लेती देवा विठ्ठलाची मोरणी
किती देवाची करणी
rukhamīṇa lēṇa lētī dēvā viṭhṭhalācī mōraṇī
kitī dēvācī karaṇī
Rukhmin* wears a morni (a small nose-ring) given by God Vitthal*
How much God does for her
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(देवा) of_Vitthal (मोरणी)
▷ (किती) God doing
pas de traduction en français
[53] id = 35483
जाधव कला - Jadhav Kala
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-09-27 start 01:09 ➡ listen to section
रुखमीण लेती लेण शिरशुफळाची जोडवी
सावळ्या विठ्ठलाच्या जाती रथाला आडवी
rukhamīṇa lētī lēṇa śiraśuphaḷācī jōḍavī
sāvaḷyā viṭhṭhalācyā jātī rathālā āḍavī
Rukhmin* wears toe-rings given by Shishupal
She goes and stands in front of dark-complexioned Vitthal*’s chariot
▷ (रुखमीण)(लेती)(लेण)(शिरशुफळाची)(जोडवी)
▷ (सावळ्या)(विठ्ठलाच्या) caste (रथाला)(आडवी)
pas de traduction en français
[54] id = 37060
गायकवाड सत्यभामा - Gaykwad Satyabhama
Village सोनवळ - Sonwal
रुखमीण लेण लेती देव विठ्ठलाची नथ
पंढरीच राज्य होत तीच्या दईवात
rukhamīṇa lēṇa lētī dēva viṭhṭhalācī natha
paṇḍharīca rājya hōta tīcyā dīvāta
Rukhmin* wears a nose-ring given by God Vitthal*
The kingdom of Pandhari was in her fate
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(देव) of_Vitthal (नथ)
▷ (पंढरीच)(राज्य)(होत)(तीच्या)(दईवात)
pas de traduction en français
[55] id = 35484
जाधव कला - Jadhav Kala
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-09-27 start 01:33 ➡ listen to section
रुखमीण लेण लेती शिरशुफळाच्या बुगयड्या
सावळ्या विठ्ठलाच्या खिडक्या रथाच्या उघयीड्या
rukhamīṇa lēṇa lētī śiraśuphaḷācyā bugayaḍyā
sāvaḷyā viṭhṭhalācyā khiḍakyā rathācyā ughayīḍyā
Rukhmin* wears Bugadi (a type of ear-rings) given by Shishupal
The windows of dark-complexioned Vitthal*’s chariot are open
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शिरशुफळाच्या)(बुगयड्या)
▷ (सावळ्या)(विठ्ठलाच्या)(खिडक्या)(रथाच्या)(उघयीड्या)
pas de traduction en français
[56] id = 37061
गायकवाड सत्यभामा - Gaykwad Satyabhama
Village सोनवळ - Sonwal
पंढरपुरात गलोगलीला सोनार
चपलहाराची लेणार सावळी रुखमीण
paṇḍharapurāta galōgalīlā sōnāra
capalahārācī lēṇāra sāvaḷī rukhamīṇa
There are goldsmiths in each lane of Pandharpur
Wheat-complexioned Rukhmin* will be wearing (a type of necklace)
▷ (पंढरपुरात)(गलोगलीला)(सोनार)
▷ (चपलहाराची)(लेणार) wheat-complexioned (रुखमीण)
pas de traduction en français
[57] id = 35485
जाधव कला - Jadhav Kala
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-09-27 start 02:07 ➡ listen to section
रुखमीण लेती लेण शिरशुफळाच्या पाटयील्या
पुसा सावळ्या विठ्ठलाला किती मोहरा आटइल्या
rukhamīṇa lētī lēṇa śiraśuphaḷācyā pāṭayīlyā
pusā sāvaḷyā viṭhṭhalālā kitī mōharā āṭailyā
Rukhmin* wears Patlya (a type of bracelets) given by Shishupal
Ask dark-complexioned Vitthal*, how much did they weigh
▷ (रुखमीण)(लेती)(लेण)(शिरशुफळाच्या)(पाटयील्या)
▷  Enquire (सावळ्या)(विठ्ठलाला)(किती)(मोहरा)(आटइल्या)
pas de traduction en français
[58] id = 37724
देशमुख प्रमिला - Deshmukh Pramila
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-60 start 00:29 ➡ listen to section
पंढरपुरामधे गलोगलीन हाये सोनर
सावळी ग रखुमाई चंद्रहाराची लेणार
paṇḍharapurāmadhē galōgalīna hāyē sōnara
sāvaḷī ga rakhumāī candrahārācī lēṇāra
There are goldsmiths in each lane of Pandharpur
Wheat-complexioned Rukhmin* will be wearing a chandrahar*
▷ (पंढरपुरामधे)(गलोगलीन)(हाये)(सोनर)
▷  Wheat-complexioned * (रखुमाई)(चंद्रहाराची)(लेणार)
pas de traduction en français
[59] id = 39872
कुलथे लक्ष्मी - Kulthe Lakshmi
Village वालवड - Walwad
पंढरपूरामंदी कोन सोन्याच्या जोडव्याची
विठ्ठल सावळ्याची राणी रुक्मिण बडव्याची
paṇḍharapūrāmandī kōna sōnyācyā jōḍavyācī
viṭhṭhala sāvaḷyācī rāṇī rukmiṇa baḍavyācī
In Pandharpur, who has toe-rings in gold
She is the queen of dark-complexioned Vitthal*, the priest
▷ (पंढरपूरामंदी) who of_gold (जोडव्याची)
▷  Vitthal (सावळ्याची)(राणी)(रुक्मिण)(बडव्याची)
pas de traduction en français
[60] id = 40290
औताडे हिरा - Autade Hira
Village माळेवाडी - Malewadi
राही रुक्मीन मोतीच्या सोनं नानं
वजनी घातले तुळशीचे दोन पानं
rāhī rukmīna mōtīcyā sōnaṁ nānaṁ
vajanī ghātalē tuḷaśīcē dōna pānaṁ
Rahi Rukhmin*’s pearl and gold ornaments
And two leaves of tulasi* are equal in weight
▷  Stays (रुक्मीन)(मोतीच्या)(सोनं)(नानं)
▷ (वजनी)(घातले)(तुळशीचे) two (पानं)
pas de traduction en français
[61] id = 40613
डिमळे लक्ष्मी - Dimle Lakshmi
Village नवलाख उमरे - Navalakh Umare
नऊ लाखाच्या रकमाबाईच्या खुंटबाळा (कानातील दागिणा)
देव पांडुरंग हिंड सोनाराच्या आळ्या
naū lākhācyā rakamābāīcyā khuṇṭabāḷā (kānātīla dāgiṇā)
dēva pāṇḍuraṅga hiṇḍa sōnārācyā āḷyā
Rakmabai’s khuntabala (a kind of ear ornaments) are worth nine lakhs*
God Pandurang* makes the rounds of goldsmiths
▷ (नऊ)(लाखाच्या)(रकमाबाईच्या)(खुंटबाळा) ( (कानातील)(दागिणा) )
▷ (देव)(पांडुरंग)(हिंड)(सोनाराच्या)(आळ्या)
pas de traduction en français
[62] id = 40614
डिमळे लक्ष्मी - Dimle Lakshmi
Village नवलाख उमरे - Navalakh Umare
नऊ लक्ष मोती रकमीनीच्या बुगडीला
दामुजी सोनाराने याने समुद्र उघडीला
naū lakṣa mōtī rakamīnīcyā bugaḍīlā
dāmujī sōnārānē yānē samudra ughaḍīlā
Nine lakh* pearls for Rukhmini*’s Bugadi (a type of ear-rings)
Damuji, the goldsmith, opened the whole sea
▷ (नऊ)(लक्ष)(मोती)(रकमीनीच्या)(बुगडीला)
▷ (दामुजी)(सोनाराने)(याने)(समुद्र)(उघडीला)
pas de traduction en français
[63] id = 40615
डिमळे लक्ष्मी - Dimle Lakshmi
Village नवलाख उमरे - Navalakh Umare
नऊ लाखाच्या रखमीनीच्या पाटल्या
देवा विठ्ठला किती मोहरा आटल्या
naū lākhācyā rakhamīnīcyā pāṭalyā
dēvā viṭhṭhalā kitī mōharā āṭalyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s Patlya (a type of bracelets)
How many gold coins did God Vitthal* use
▷ (नऊ)(लाखाच्या)(रखमीनीच्या)(पाटल्या)
▷ (देवा) Vitthal (किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[64] id = 40910
बोराडे अंजना - Borade Anjana
Village पुणतांबा - Puntamba
शेर सोनीच्या रखमाबाईच्या पाटल्या
नाकातील नथीला किती मोहरा आटल्या
śēra sōnīcyā rakhamābāīcyā pāṭalyā
nākātīla nathīlā kitī mōharā āṭalyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s Patlya (a type of bracelets)
How many gold coins did God Vitthal* use for the nose-ring
▷ (शेर)(सोनीच्या)(रखमाबाईच्या)(पाटल्या)
▷ (नाकातील)(नथीला)(किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[65] id = 41057
गोर्हे लक्ष्मी - Gorhe Laxmi
Village पुणतांबा - Puntamba
शेर सोनीयाचे रुखमाबाईचे काकण
देवा इठ्ठलाने बडवे ठेविले राखण
śēra sōnīyācē rukhamābāīcē kākaṇa
dēvā iṭhṭhalānē baḍavē ṭhēvilē rākhaṇa
Rukhmabai’s bracelets weigh a kilo in gold
God Itthal* kept priests to gurad them
▷ (शेर)(सोनीयाचे)(रुखमाबाईचे)(काकण)
▷ (देवा)(इठ्ठलाने)(बडवे)(ठेविले)(राखण)
pas de traduction en français
[66] id = 41248
पुजारी बनु - Pujari Banu
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
पंढरपुरामधी कोन सोन्याच्या जोडव्याची
राणी इठ्ठल बडव्याची
paṇḍharapurāmadhī kōna sōnyācyā jōḍavyācī
rāṇī iṭhṭhala baḍavyācī
In Pandharpur, who has toe-rings in gold
She is the queen of Itthal*, the priest
▷ (पंढरपुरामधी) who of_gold (जोडव्याची)
▷ (राणी)(इठ्ठल)(बडव्याची)
pas de traduction en français
[67] id = 41431
पाटील आनंदी - Patil Anandi
Village वाघुर्डे - Waghurde
रुक्मीण लेती लेणं पाच तोळ्याचं डोरल्याला
सयांना किती सांगू इठ्ठल देवाईला
rukmīṇa lētī lēṇaṁ pāca tōḷyācaṁ ḍōralyālā
sayānnā kitī sāṅgū iṭhṭhala dēvāīlā
Rukhmin* wears a Mangalsutra* weighing five tolas*
How much can I tell to my friends about God Itthal*’s goodness
▷ (रुक्मीण)(लेती)(लेणं)(पाच)(तोळ्याचं)(डोरल्याला)
▷ (सयांना)(किती)(सांगू)(इठ्ठल)(देवाईला)
pas de traduction en français
[68] id = 41562
पाटील विठा - Patil Vitha
Village वाघुर्डे - Waghurde
तिसर्या पंगतीला वाढुनी गेली वड
इठ्ठल देव बोल पायी शंभरीची तोड
tisaryā paṅgatīlā vāḍhunī gēlī vaḍa
iṭhṭhala dēva bōla pāyī śambharīcī tōḍa
For the third round of meals, she came and served fritters
God Itthal* says, she has toda (a type of anklets) worth hundred rupees
▷ (तिसर्या)(पंगतीला)(वाढुनी) went (वड)
▷ (इठ्ठल)(देव) says (पायी)(शंभरीची)(तोड)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.11fv (B06-02-11f05) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work / Serving dishes
[69] id = 41563
पाटील विठा - Patil Vitha
Village वाघुर्डे - Waghurde
चारव्या पंगतीला रुकमा वाढूनी गेली भज
इठ्ठल देव बोल कानी मोरयाच झुब
cāravyā paṅgatīlā rukamā vāḍhūnī gēlī bhaja
iṭhṭhala dēva bōla kānī mōrayāca jhuba
For the fourth round of meals, Rukma came and served fritters
God Itthal* says, she is wearing peacock-shaped ear ornament
▷ (चारव्या)(पंगतीला)(रुकमा)(वाढूनी) went (भज)
▷ (इठ्ठल)(देव) says (कानी)(मोरयाच)(झुब)
pas de traduction en français
[70] id = 41856
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
सरज्याची नथ रुखमीनीच्या डाव्या कानी
उन्हाच्या तीरमीन मोत्याचे झाल पानी
sarajyācī natha rukhamīnīcyā ḍāvyā kānī
unhācyā tīramīna mōtyācē jhāla pānī
A big nose-ring in Rukhmini*’s left ear
The slanting rays of the sun make the pearls shine
▷ (सरज्याची)(नथ) of_Rukhmini (डाव्या)(कानी)
▷ (उन्हाच्या)(तीरमीन)(मोत्याचे)(झाल) water,
pas de traduction en français
[71] id = 43936
पाटील गौराबाई सदाशीव - Patil Gaura Sadashive
Village सातारा - Satara
रुकमीन लेण लेती चंद्राची कोर
विठ्ठल देवामधी दैवाची नार
rukamīna lēṇa lētī candrācī kōra
viṭhṭhala dēvāmadhī daivācī nāra
Rukmin* applies her kunku* in the form of a crescent moon
She has the good fortune of having God Vitthal* as her husband
▷ (रुकमीन)(लेण)(लेती)(चंद्राची)(कोर)
▷  Vitthal (देवामधी)(दैवाची)(नार)
pas de traduction en français
[72] id = 43937
पाटील गौराबाई सदाशीव - Patil Gaura Sadashive
Village सातारा - Satara
रुकमीन लेण लेती पंढरी आरशात
विठ्ठलाला रात्र झाली आळंदी बाजारात
rukamīna lēṇa lētī paṇḍharī āraśāta
viṭhṭhalālā rātra jhālī āḷandī bājārāta
In Pandhari, Rukhmin* applies her kunku* in front of the mirror
Vitthal* got late coming home at night from the Alandi* bazaar
▷ (रुकमीन)(लेण)(लेती)(पंढरी)(आरशात)
▷ (विठ्ठलाला)(रात्र) has_come Alandi (बाजारात)
pas de traduction en français
[73] id = 43938
पाटील गौराबाई सदाशीव - Patil Gaura Sadashive
Village सातारा - Satara
रुकमीन लेण लेती डाळी परास बारिक
विठ्ठल देव म्हणे कुंकु लेवण्याची तारिख
rukamīna lēṇa lētī ḍāḷī parāsa bārika
viṭhṭhala dēva mhaṇē kuṅku lēvaṇyācī tārikha
In Pandhari, Rukhmin* applies her kunku* as tiny as a grain
God Vitthal* says, she is an expert in applying her kunku*
▷ (रुकमीन)(लेण)(लेती)(डाळी)(परास)(बारिक)
▷  Vitthal (देव)(म्हणे) kunku (लेवण्याची)(तारिख)
pas de traduction en français
[74] id = 43939
चौधरी शामल - Chaudhari Shamal
Village चिखली - Chikhali
आठवी हाळद नरहारी सोनाराला
मंगळसुत्र रुकमीनीला
āṭhavī hāḷada narahārī sōnārālā
maṅgaḷasutra rukamīnīlā
Eighth halad* for Narahari, the goldsmith
He makes a mangalsutra* for Rukhmini*
▷  Eight (हाळद)(नरहारी)(सोनाराला)
▷ (मंगळसुत्र)(रुकमीनीला)
pas de traduction en français
[75] id = 43928
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होनवडज - Honvadaj
शेरभर सोन रुखमीनबाईला पाटल्या
खर सांगावा विठ्ठला किती मोहरा आटल्या
śērabhara sōna rukhamīnabāīlā pāṭalyā
khara sāṅgāvā viṭhṭhalā kitī mōharā āṭalyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s Patlya (a type of bracelets)
Tell me the truth, God Vitthlal, how many gold coins did you use
▷ (शेरभर) gold (रुखमीनबाईला)(पाटल्या)
▷ (खर)(सांगावा) Vitthal (किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
Cross references for this song:H:XXI-5.2b (H21-05-02b) - Ambedkar / Ramābai, the first wife / Ramā’s ornaments
H:XXI-5.10 (H21-05-10a) - Ambedkar / Entry into Buddhism / Dikṣābhumi & Caityabhūmī
[76] id = 43929
आहेर कुसूम - Aher Kusum
Village खळेगाव - Khalegaon
रुकमीन लेन लेती कान भरुनी बुगडी
सावळ्या विठ्ठल खिडकी ठेवली उघडी
rukamīna lēna lētī kāna bharunī bugaḍī
sāvaḷyā viṭhṭhala khiḍakī ṭhēvalī ughaḍī
Rukhmini* wears Bugadi (a type of ear-rings) covering her ears
Dark-complexioned Vitthal* kept the windows open
▷ (रुकमीन)(लेन)(लेती)(कान)(भरुनी)(बुगडी)
▷ (सावळ्या) Vitthal (खिडकी)(ठेवली)(उघडी)
pas de traduction en français
[77] id = 43930
काळदाते आशा - Kaldate Asha
Village निंबोरे - Nimbore
रुकमीन लेन लेती गळा भरुनी काळी पोत
देव त्या विठ्ठलाना शोभा दियाला केली नथ
rukamīna lēna lētī gaḷā bharunī kāḷī pōta
dēva tyā viṭhṭhalānā śōbhā diyālā kēlī natha
Rukhmin* wears several strings of black beads (Mangalsutra*)
God Vitthal* made a nose-ring for her to add to the beauty
▷ (रुकमीन)(लेन)(लेती)(गळा)(भरुनी) Kali (पोत)
▷ (देव)(त्या)(विठ्ठलाना)(शोभा)(दियाला) shouted (नथ)
pas de traduction en français
[78] id = 43931
वाबळे चंद्रकला - Wable Chandrakala
Village शिरढोण - Shirdhon
चवदा तोळ्याचे रुकमीनबाईचे कांकन
सावळ्या सराफान कुठे मांडीयले दुकान
cavadā tōḷyācē rukamīnabāīcē kāṅkana
sāvaḷyā sarāphāna kuṭhē māṇḍīyalē dukāna
Hundred and fifty grams of gold for Rukhmini*’s bracelets
Dark-complexioned goldsmith (Vitthal*), where has he set up his shop
▷ (चवदा)(तोळ्याचे)(रुकमीनबाईचे)(कांकन)
▷ (सावळ्या)(सराफान)(कुठे)(मांडीयले)(दुकान)
pas de traduction en français
[79] id = 43933
जाधव गोदा - Jadhav Godha
Village सराटी - Sarati
रुखमीन लेन लेती शिरसु फळाच्या बांगड्या
विठ्ठल देवाच्या खिडक्या रथाच्या उघड्या
rukhamīna lēna lētī śirasu phaḷācyā bāṅgaḍyā
viṭhṭhala dēvācyā khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukhmini* wears bracelets given by Shishupal
God Vitthal* kept the windows of the chariot open
▷ (रुखमीन)(लेन)(लेती)(शिरसु)(फळाच्या)(बांगड्या)
▷  Vitthal (देवाच्या)(खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[80] id = 43934
भोसले पार्वती - Bhosale Parvati
Village जोगवडी - Jogwadi
रुखमीन बाईच्या कानात शेर सोन्याच्या बुगड्या
विठ्ठल देवाच्या रावळाच्या खिडक्या ठेविल्या उघड्या
rukhamīna bāīcyā kānāta śēra sōnyācyā bugaḍyā
viṭhṭhala dēvācyā rāvaḷācyā khiḍakyā ṭhēvilyā ughaḍyā
Rukhmini* is wearing Bugadi (a type of ear-rings) weighing a kilo in gold
Windows of God Vitthal*’s temple are kept open
▷ (रुखमीन)(बाईच्या)(कानात)(शेर) of_gold (बुगड्या)
▷  Vitthal (देवाच्या)(रावळाच्या)(खिडक्या)(ठेविल्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[81] id = 44454
साबणे लक्ष्मी - Sabane Lakshmi
Village परळी वैजनाथ - Parali Vaijanath
शेरभर सोन रूखमीण बाईच्या पाटल्या
खर सांगा तुम्ही इठ्ठल किती मोहरा आटल्या
śērabhara sōna rūkhamīṇa bāīcyā pāṭalyā
khara sāṅgā tumhī iṭhṭhala kitī mōharā āṭalyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s Patlya (a type of bracelets)
Tell me the truth, God Vitthlal, how many gold coins did you use
▷ (शेरभर) gold (रूखमीण)(बाईच्या)(पाटल्या)
▷ (खर) with (तुम्ही)(इठ्ठल)(किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
Cross references for this song:H:XXI-5.2b (H21-05-02b) - Ambedkar / Ramābai, the first wife / Ramā’s ornaments
H:XXI-5.10 (H21-05-10a) - Ambedkar / Entry into Buddhism / Dikṣābhumi & Caityabhūmī
[82] id = 44536
साळुंखे सुमिता - Salunkhe Sumita
Village उंबडगा - Umbadga
रुखमीण लेण लेती शेशफळाचा झुबा
हारी किर्तनाला उभा पंढरी देती शोभा
rukhamīṇa lēṇa lētī śēśaphaḷācā jhubā
hārī kirtanālā ubhā paṇḍharī dētī śōbhā
Rukhmin* wears zube (a type of ear-rings) given by Shishupal
Hari* is performing kirtan*, he adds grandeur to Pandhari
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शेशफळाचा)(झुबा)
▷ (हारी)(किर्तनाला) standing (पंढरी)(देती)(शोभा)
pas de traduction en français
[83] id = 45503
सोनार चंपा - Sonar Champha
Village दारफळ - Darphal
रुखमीण लेण लेती इसफळाच्या बुगड्या
देवा माझ्या विठ्ठलाच्या खिडक्या रथाच्या उघड्या
rukhamīṇa lēṇa lētī isaphaḷācyā bugaḍyā
dēvā mājhyā viṭhṭhalācyā khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukhmin* wears Bugadi (a type of ear-rings) given by Shishupal
The windows of my Vitthal*’s chariot are open
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(इसफळाच्या)(बुगड्या)
▷ (देवा) my (विठ्ठलाच्या)(खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[84] id = 46671
गायकवाड सत्यभामा - Gaykwad Satyabhama
Village सोनवळ - Sonwal
पंढरपुरात गलोगलीला सोनार
चपलहाराची लेणार सावळी रखमीण
paṇḍharapurāta galōgalīlā sōnāra
capalahārācī lēṇāra sāvaḷī rakhamīṇa
There are goldsmiths in each lane of Pandharpur
Wheat-complexioned Rukhmin* will be wearing a Chapalahar (a type of necklace)
▷ (पंढरपुरात)(गलोगलीला)(सोनार)
▷ (चपलहाराची)(लेणार) wheat-complexioned (रखमीण)
pas de traduction en français
[85] id = 46703
पाटील वच्छला विठ्ठल - Patil VachalaVittal
Village गिधाडे - Gidhade
पंढरपुरात देव विठ्ठल नाईक
रुखमीनीबाईच्या गयात (गळ्यात) शेर सोनाचा ताईत
paṇḍharapurāta dēva viṭhṭhala nāīka
rukhamīnībāīcyā gayāta (gaḷyāta) śēra sōnācā tāīta
In Pandharpur, God Vitthal* is the master
Rukhmin* wears a talisman weighing one kilo in gold around her neck
▷ (पंढरपुरात)(देव) Vitthal (नाईक)
▷ (रुखमीनीबाईच्या)(गयात) ( (गळ्यात) ) (शेर)(सोनाचा)(ताईत)
pas de traduction en français
[86] id = 46725
दुर्गे राही - Durge Rahi
Village होतले - Hotale
रुक्मीण लेण लेती शिरसुफळाची आरशी
वतन मागती भूम परांड बारशी
rukmīṇa lēṇa lētī śirasuphaḷācī āraśī
vatana māgatī bhūma parāṇḍa bāraśī
Rukmin* has accepted a small mirror gifted by Shishupal
She asks for the land of Bhum, Parand and Barshi* as a heriditary right
▷ (रुक्मीण)(लेण)(लेती)(शिरसुफळाची)(आरशी)
▷ (वतन)(मागती)(भूम)(परांड)(बारशी)
pas de traduction en français
[87] id = 46747
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
सरी या सोन्याच्या रुखमाबाईचे काकण
चौकून बंदोबस्त बडे ठेवीले राखण
sarī yā sōnyācyā rukhamābāīcē kākaṇa
caukūna bandōbasta baḍē ṭhēvīlē rākhaṇa
Rukhmabai’s bracelets weigh a kilo in gold
From all sides, God Itthal* kept priests to guard them
▷ (सरी)(या) of_gold (रुखमाबाईचे)(काकण)
▷ (चौकून)(बंदोबस्त)(बडे)(ठेवीले)(राखण)
pas de traduction en français
[88] id = 46856
पझरणे सरस्वती - Pazarane Saraseati
Village खालापूर - Khalapur
रुकमीन दिली पंढरीच्या गुजरला
नवलाख मोती पांघरती त्या पदराला
rukamīna dilī paṇḍharīcyā gujaralā
navalākha mōtī pāṅgharatī tyā padarālā
Rukmin* is given in marriage to the merchant from Pandhari
Nine lakh* pearls decorate the end of her sari that she wraps around her
▷ (रुकमीन)(दिली)(पंढरीच्या)(गुजरला)
▷  Nine_lakhs (मोती)(पांघरती)(त्या)(पदराला)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.11d (B06-02-11d) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s saris
[89] id = 47318
शिंदे नानुबाई - Shinde Nanubai
Village सातारा - Satara
रुखमीण लेण लेती गळा डोरल कानी फुल
कंपागळीच कुंकू चंद्रा आकाशी वरी डुल
rukhamīṇa lēṇa lētī gaḷā ḍōrala kānī fula
kampāgaḷīca kuṅkū candrā ākāśī varī ḍula
Rukhmin* wears a Mangalsutra* around her neck and ear-rings in her ears
The kunku* on her forehead looks like the crescent moon in the sky
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(गळा)(डोरल)(कानी) flowers
▷ (कंपागळीच) kunku (चंद्रा)(आकाशी)(वरी)(डुल)
pas de traduction en français
[90] id = 47467
गोरे सीता - Gore Sita
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
पंढरपुरामधी चंद्रभागेला आला लोंढा
सावळ्या रुखमीणीचा चंद्रहाराचा भिजला गोंडा
paṇḍharapurāmadhī candrabhāgēlā ālā lōṇḍhā
sāvaḷyā rukhamīṇīcā candrahārācā bhijalā gōṇḍā
In Pandharpur, waters of Chandrabhaga* swelled up
The tassels of dark-complexioned Rukhmini*’s chandrahar* got wet
▷ (पंढरपुरामधी) Chandrabhaga here_comes (लोंढा)
▷ (सावळ्या)(रुखमीणीचा)(चंद्रहाराचा)(भिजला)(गोंडा)
pas de traduction en français
[91] id = 47773
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
रखमीण लेण लेती गळा भरुनी तुळशी माळा
विठ्ठल देव काळा तिच्या बांधीयला गळा
rakhamīṇa lēṇa lētī gaḷā bharunī tuḷaśī māḷā
viṭhṭhala dēva kāḷā ticyā bāndhīyalā gaḷā
Rukhmin* wears many strings of tulasi* beads
Dark-complexioned God Vitthal* put them around her neck
▷ (रखमीण)(लेण)(लेती)(गळा)(भरुनी)(तुळशी)(माळा)
▷  Vitthal (देव)(काळा)(तिच्या)(बांधीयला)(गळा)
pas de traduction en français
[92] id = 47864
काळे हौसा किसन - Kale Hausa
Village रेटवडी - Retwadi
शेरग सोनियाच रखमाबाई कापड
देवा ग विठ्ठलान राखन ठेवल बढे लोक
śēraga sōniyāca rakhamābāī kāpaḍa
dēvā ga viṭhṭhalāna rākhana ṭhēvala baḍhē lōka
A kilo of gold for Rakhmabai*’s attire
God Vitthal* has kept Badave* to guard it
▷ (शेरग) of_gold (रखमाबाई)(कापड)
▷ (देवा) * (विठ्ठलान)(राखन)(ठेवल)(बढे)(लोक)
pas de traduction en français
[93] id = 47867
काळे हौसा किसन - Kale Hausa
Village रेटवडी - Retwadi
शेरग सोनियाच्या रखमाबाईच्या बुगड्या
देवा ग विठ्ठलान खिडक्या ठेवल्या उघड्या
śēraga sōniyācyā rakhamābāīcyā bugaḍyā
dēvā ga viṭhṭhalāna khiḍakyā ṭhēvalyā ughaḍyā
A kilo of gold for Rukhmabai’s Bugadi (a type of ear-rings)
God Vitthal* kept the windows open
▷ (शेरग)(सोनियाच्या)(रखमाबाईच्या)(बुगड्या)
▷ (देवा) * (विठ्ठलान)(खिडक्या)(ठेवल्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[94] id = 47871
काळे हौसा किसन - Kale Hausa
Village रेटवडी - Retwadi
शेरग सोिनयाच्या रखमाबाईच्या पाटल्या
देवा ग विठ्ठलान किती मोहरा आटल्या
śēraga sōinayācyā rakhamābāīcyā pāṭalyā
dēvā ga viṭhṭhalāna kitī mōharā āṭalyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s Patlya (a type of bracelets)
How many gold coins did God Vitthal* use
▷ (शेरग)(सोिनयाच्या)(रखमाबाईच्या)(पाटल्या)
▷ (देवा) * (विठ्ठलान)(किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[95] id = 48642
दहीतळे जनाबाई - Dahitale Janabai Arjun
Village महींदा - Mahinda
रुखमीणीच्या गळ्यात सव्वा तोळ्याची नादळी
विठ्ठलाची सासरवाडी गुंफा घालती पादळी
rukhamīṇīcyā gaḷyāta savvā tōḷyācī nādaḷī
viṭhṭhalācī sāsaravāḍī gumphā ghālatī pādaḷī
Rukhmini* wears a special fifteen gram gold chain with tinkling bells
She goes around on foot everywhere in Vitthal*’s in-laws house (her maher*)
▷  Of_Rukhmini (गळ्यात)(सव्वा)(तोळ्याची)(नादळी)
▷  Of_Vitthal (सासरवाडी)(गुंफा)(घालती)(पादळी)
pas de traduction en français
[96] id = 48917
निचीत निर्मला - Nichit Nirmala
Village भगतगाव ब्राह्मणवाडा - Bhagatgaon Brahmanvada
पंढरपुरामधी कल्ला कशाचा होते
विठ्ठल पैसे देतो रुखमीण चुडा लेते
paṇḍharapurāmadhī kallā kaśācā hōtē
viṭhṭhala paisē dētō rukhamīṇa cuḍā lētē
In Pandharpur, what is this noise
Rukhmin* wears handful of bangles, Vitthal* pays for them
▷ (पंढरपुरामधी)(कल्ला)(कशाचा)(होते)
▷  Vitthal (पैसे)(देतो)(रुखमीण)(चुडा)(लेते)
pas de traduction en français
[97] id = 49752
गायकवाड सत्यभामा - Gaykwad Satyabhama
Village सोनवळ - Sonwal
रुखमीण लेण लेती देवा विठ्ठलाची मोरणी
किती देवाची करणी
rukhamīṇa lēṇa lētī dēvā viṭhṭhalācī mōraṇī
kitī dēvācī karaṇī
Rukhmin* wears a Morni (a small nose-ring) given by God Vitthal*
How much God does for her
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(देवा) of_Vitthal (मोरणी)
▷ (किती) God doing
pas de traduction en français
[98] id = 49813
वाबळे चंद्रकला - Wable Chandrakala
Village शिरढोण - Shirdhon
चौदा तोळ्याच्या रुक्मीणीबाईच्या पाटल्या
खरं सांगा विठ्ठल किती किती मव्हरा आटल्या
caudā tōḷyācyā rukmīṇībāīcyā pāṭalyā
kharaṁ sāṅgā viṭhṭhala kitī kitī mavharā āṭalyā
Fourteen tolas* of gold for Rukhmini*’s Patlya (a type of bracelets)
Tell me the truth, Vitthal*, how many gold coins did you use
▷ (चौदा)(तोळ्याच्या)(रुक्मीणीबाईच्या)(पाटल्या)
▷ (खरं) with Vitthal (किती)(किती)(मव्हरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[99] id = 49823
घोंगे तान्हू - Ghonge Tanhu
Village येनवे - Yenve
शेरा सोनियाचा रुख्मीणीची आरसी
विठ्ठलाची सासरवाडी गाव भगवान बारशी
śērā sōniyācā rukhmīṇīcī ārasī
viṭhṭhalācī sāsaravāḍī gāva bhagavāna bāraśī
A kilo of gold for Rukhmin*’s mirror
Bhagvan Barshi* is the village of Vitthal*’s in-laws
▷ (शेरा) of_gold (रुख्मीणीची)(आरसी)
▷  Of_Vitthal (सासरवाडी)(गाव)(भगवान)(बारशी)
pas de traduction en français
[100] id = 49899
कुपाडे सुनिता - Kupade Sunita
Village महातपूर - Mahatpur
रुखमीण लेण लेती शेशीफळाच्या पाटल्या
खिडक्या रथाच्या दाटल्या
rukhamīṇa lēṇa lētī śēśīphaḷācyā pāṭalyā
khiḍakyā rathācyā dāṭalyā
Rukhmin* wears Patlya (a type of bracelets) given by Shishupal
There are many windows for the chariot
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शेशीफळाच्या)(पाटल्या)
▷ (खिडक्या)(रथाच्या)(दाटल्या)
pas de traduction en français
[101] id = 50027
गायकवाड सत्यभामा - Gaykwad Satyabhama
Village सोनवळ - Sonwal
रुखमीण लेण लेती देव विठ्ठलाची नथ
पंढरीच राज्य होत तिच्या दईवात
rukhamīṇa lēṇa lētī dēva viṭhṭhalācī natha
paṇḍharīca rājya hōta ticyā dīvāta
Rukhmin* wears a nose-ring given by God Vitthal*
The kingdom of Pandhari was in her fate
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(देव) of_Vitthal (नथ)
▷ (पंढरीच)(राज्य)(होत)(तिच्या)(दईवात)
pas de traduction en français
[102] id = 50103
कारंडे सुगंधा - Karande Sugandha
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
रुक्मीन लेन लेती मनी डोरल काळी पोत
कपाळीच कुंकू सार्या लेण्याला मागं सारी
rukmīna lēna lētī manī ḍōrala kāḷī pōta
kapāḷīca kuṅkū sāryā lēṇyālā māgaṁ sārī
Rukhmin* wears Mangalsutra*, a string of black beads
It looks nice but the kunku* on the forehead surpasses all ornaments
▷ (रुक्मीन)(लेन)(लेती)(मनी)(डोरल) Kali (पोत)
▷  Of_forehead kunku (सार्या)(लेण्याला)(मागं)(सारी)
pas de traduction en français
[103] id = 50104
कारंडे सुगंधा - Karande Sugandha
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
रुक्मीन लेन लेती मनी डोरल काळी पोत
देवा विठ्ठलानी शोभाल केली नथ
rukmīna lēna lētī manī ḍōrala kāḷī pōta
dēvā viṭhṭhalānī śōbhāla kēlī natha
Rukhmin* wears mangalsutra*, a string of black beads, it looks nice
God Vitthal* made a nose-ring for her to add to her beauty
▷ (रुक्मीन)(लेन)(लेती)(मनी)(डोरल) Kali (पोत)
▷ (देवा)(विठ्ठलानी)(शोभाल) shouted (नथ)
pas de traduction en français
[104] id = 50756
निगोरे मुक्ताबाई - Nigore Mukta
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
रुखमीन लेण लिहीती सोन्याच गोड मनी
प्रीतीचा पांडुरंग आहे पंढरीचा धनी
rukhamīna lēṇa lihītī sōnyāca gōḍa manī
prītīcā pāṇḍuraṅga āhē paṇḍharīcā dhanī
Rukhmini* wears gold beads in her necklace
Her dear Pandurang* is the master of the whole of Pandhari
▷ (रुखमीन)(लेण)(लिहीती) of_gold (गोड)(मनी)
▷ (प्रीतीचा)(पांडुरंग)(आहे)(पंढरीचा)(धनी)
pas de traduction en français
[105] id = 50757
शेकोकर रत्नप्रभा विठ्ठल - Shekokar Ratnaprabha Vithalrao
Village काकडा - Kakada
पंढरपुरात रुखमीणी चुडा लेहीते
विठ्ठल पैसे देते
paṇḍharapurāta rukhamīṇī cuḍā lēhītē
viṭhṭhala paisē dētē
In Pandharpur, Rukhmini* wears handful of bangles
Vitthal* pays for them
▷ (पंढरपुरात)(रुखमीणी)(चुडा)(लेहीते)
▷  Vitthal (पैसे) give
pas de traduction en français
[106] id = 50758
जाधव कलावती दिगंबर - Jadhav Kalavati Digambar
Village शिंदेवाडी - Shindevadi
रुखमिणी लेहेण लेहीते शिसफळाच्या वेळवाक्या
मनान पारकाळा पंढरीचा गाय राख्या
rukhamiṇī lēhēṇa lēhītē śisaphaḷācyā vēḷavākyā
manāna pārakāḷā paṇḍharīcā gāya rākhyā
Rukhmin* wears velvakya (a type of arm ornaments) given by Shishupal
The cowherd of Pandhari looks very dark
▷ (रुखमिणी)(लेहेण)(लेहीते)(शिसफळाच्या)(वेळवाक्या)
▷ (मनान)(पारकाळा)(पंढरीचा)(गाय)(राख्या)
pas de traduction en français
[107] id = 50760
जाधव कलावती दिगंबर - Jadhav Kalavati Digambar
Village शिंदेवाडी - Shindevadi
रुखमीण लेण लेहीत सेसफळाच कारल
रुखमीण बोल राम औतारी डोरल
rukhamīṇa lēṇa lēhīta sēsaphaḷāca kārala
rukhamīṇa bōla rāma autārī ḍōrala
Rukhmin* wears bracelets given by Shishupal
Rukhmin* says, in his incarnation as Ram, he was my husband
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेहीत)(सेसफळाच)(कारल)
▷ (रुखमीण) says Ram (औतारी)(डोरल)
pas de traduction en français
[108] id = 50762
जाधव कलावती दिगंबर - Jadhav Kalavati Digambar
Village शिंदेवाडी - Shindevadi
रुखमीणी लेण लिहीती मनी डोरल खाली पान
कानड्या रुखमीणीच्या तिच्या कापाच मोती छान
rukhamīṇī lēṇa lihītī manī ḍōrala khālī pāna
kānaḍyā rukhamīṇīcyā ticyā kāpāca mōtī chāna
Rukhmin* wears a Mangalsutra* with a pendant
The pearls in my beautiful Rukhmin*’s kap* (a type of ear-tops) are lustrous
▷ (रुखमीणी)(लेण)(लिहीती)(मनी)(डोरल)(खाली)(पान)
▷ (कानड्या) of_Rukhmini (तिच्या)(कापाच)(मोती)(छान)
pas de traduction en français
[109] id = 51434
शेलार चिला - Shelar Chila
Village कारेगाव - Karegaon
पंढरी पंढरी इथून दिसती पसरेची
रुख्मीन भरी चुडा उंच माडी कसरेची
paṇḍharī paṇḍharī ithūna disatī pasarēcī
rukhmīna bharī cuḍā uñca māḍī kasarēcī
Pandhari, Pandhari, from here, it looks sprawling
Rukhmin* wears handful of bangles, the bangle seller’s storey is tall
▷ (पंढरी)(पंढरी)(इथून)(दिसती)(पसरेची)
▷ (रुख्मीन)(भरी)(चुडा)(उंच)(माडी)(कसरेची)
pas de traduction en français
[110] id = 51600
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
पंढरपुरामधी कोण हाय जोडव्याची
राणी विठ्ठल बडव्याची माय माझ्या बडव्याची
paṇḍharapurāmadhī kōṇa hāya jōḍavyācī
rāṇī viṭhṭhala baḍavyācī māya mājhyā baḍavyācī
In Pandharpur, who has toe-rings in gold
I tell you, woman, she is the queen of Vitthal*, the priest
▷ (पंढरपुरामधी) who (हाय)(जोडव्याची)
▷ (राणी) Vitthal (बडव्याची)(माय) my (बडव्याची)
pas de traduction en français
[111] id = 51601
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
पंढरपुरामधी रुक्मीणीला एक झुबा
सारी पंढरी देती शोभा विठ्ठल सख्यान
paṇḍharapurāmadhī rukmīṇīlā ēka jhubā
sārī paṇḍharī dētī śōbhā viṭhṭhala sakhyāna
In Pandharpur, Rukhmini* has a pair of zube (a type of ear-rings)
Friend Vitthal* adds grandeur to the whole of Pandhari
▷ (पंढरपुरामधी)(रुक्मीणीला)(एक)(झुबा)
▷ (सारी)(पंढरी)(देती)(शोभा) Vitthal (सख्यान)
pas de traduction en français
[112] id = 51923
गोरे पार्वती - Gore Parvati
Village कारेगाव - Karegaon
सातवी माझी ओवी नरहारी सोनाराला
सोन्याचे मंगळसूत्र रुखमीबाई नवरीला
sātavī mājhī ōvī narahārī sōnārālā
sōnyācē maṅgaḷasūtra rukhamībāī navarīlā
My seventh verse is for Narahari, the goldsmith
A gold mangalsutra* for Rukhmini*, the bride
▷ (सातवी) my verse (नरहारी)(सोनाराला)
▷ (सोन्याचे)(मंगळसूत्र)(रुखमीबाई)(नवरीला)
pas de traduction en français
[113] id = 52619
मुके इंदुबाई सूर्यभान - Muke Indubai Suryabhan
Village खिर्डी - Khirdi
विठ्ठल रुख्मीन एका तोड्याची झाली
तुझ्या ग तोड्यासाठी देव इंदूराला गेली
viṭhṭhala rukhmīna ēkā tōḍyācī jhālī
tujhyā ga tōḍyāsāṭhī dēva indūrālā gēlī
Vitthal* and Rukhmin* have become equal
For your toda (a type of gold bracelet), God has gone to Indore
▷  Vitthal (रुख्मीन)(एका)(तोड्याची) has_come
▷  Your * (तोड्यासाठी)(देव)(इंदूराला) went
pas de traduction en français
[114] id = 53057
शिंदे मालन - Shinde Malan
Village कुटी सावरगाव - Kuti Savargaon
रुक्मीण लेण लेती सोन्याचे काप
होत तिच्या दैवात पंढरीच राज
rukmīṇa lēṇa lētī sōnyācē kāpa
hōta ticyā daivāta paṇḍharīca rāja
Rukhmin* wears kap* (a type of ear-tops) in gold
The kingdom of Pandhari was in her fate
▷ (रुक्मीण)(लेण)(लेती)(सोन्याचे)(काप)
▷ (होत)(तिच्या)(दैवात)(पंढरीच) king
pas de traduction en français
[115] id = 53058
शिंदे मालन - Shinde Malan
Village कुटी सावरगाव - Kuti Savargaon
रुक्मीण लेण लेती सोन्याचे काकण
बडवे ठेवले राखण
rukmīṇa lēṇa lētī sōnyācē kākaṇa
baḍavē ṭhēvalē rākhaṇa
Rukmini*’s bracelets weigh a kilo in gold
(God Itthal* appointed) Badave* to guard them
▷ (रुक्मीण)(लेण)(लेती)(सोन्याचे)(काकण)
▷ (बडवे)(ठेवले)(राखण)
pas de traduction en français
[116] id = 53059
शिंदे मालन - Shinde Malan
Village कुटी सावरगाव - Kuti Savargaon
रुक्मीण लेण लेती सोन्याच्या बुगड्या
खिडक्या रथाच्या उघड्या देवा माझ्या विठ्ठलाच्या
rukmīṇa lēṇa lētī sōnyācyā bugaḍyā
khiḍakyā rathācyā ughaḍyā dēvā mājhyā viṭhṭhalācyā
Rukhmini* wears gold bugadi (a type of ear-rings)
My God Vitthal*’s chariot has the windows open
▷ (रुक्मीण)(लेण)(लेती) of_gold (बुगड्या)
▷ (खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)(देवा) my (विठ्ठलाच्या)
pas de traduction en français
[117] id = 53101
शिरसाठ लता - Shirsat Lata
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
पंढरपुरामंधी गल्लोगल्ली कासार
रुक्मीनन दिला चुड्याला इसार
paṇḍharapurāmandhī gallōgallī kāsāra
rukmīnana dilā cuḍyālā isāra
In Pandharpur, there are bangle-sellers in each lane
Rukhmini* paid an advance for her bangles
▷ (पंढरपुरामंधी)(गल्लोगल्ली)(कासार)
▷ (रुक्मीनन)(दिला)(चुड्याला)(इसार)
pas de traduction en français
[118] id = 53162
गायकवाड देविदास - Gaykwad Devidas
Village पाथरवाडी - Patharwadi
रुक्मीन लेन लेती सेसु फळाच्या बुगड्या
रथाच्या खिडक्या राहानात उघड्या
rukmīna lēna lētī sēsu phaḷācyā bugaḍyā
rathācyā khiḍakyā rāhānāta ughaḍyā
Rukhmin* wears bugadi (a type of ear-rings) given by Shishupal
Windows of the chariot cannot remain open
▷ (रुक्मीन)(लेन)(लेती)(सेसु)(फळाच्या)(बुगड्या)
▷ (रथाच्या)(खिडक्या)(राहानात)(उघड्या)
pas de traduction en français
[119] id = 53163
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
शिशुपालाच्या अंगणी रुख्मीनी घाली जोडे
सावळे पाडुंरंग अंबिकेसाठी झाले वेडे
śiśupālācyā aṅgaṇī rukhmīnī ghālī jōḍē
sāvaḷē pāḍuṇraṅga ambikēsāṭhī jhālē vēḍē
Rukhmini* wears her slippers in Shishupal’s courtyard
Dark-complexioned Pandurang* became mad for Ambika
▷ (शिशुपालाच्या)(अंगणी)(रुख्मीनी)(घाली)(जोडे)
▷ (सावळे)(पाडुंरंग)(अंबिकेसाठी) become (वेडे)
pas de traduction en français
[120] id = 53164
शिंदे प्रभावती - Shinde Prabhavati
Village घरणी - Gharani
शेरभर सोन रुकमाईच्या अंगावरी
अशा डहाळ देतो चंद्रसूर्याच्या भांगावरी
śērabhara sōna rukamāīcyā aṅgāvarī
aśā ḍahāḷa dētō candrasūryācyā bhāṅgāvarī
Rakmabai wears ornaments weighing a kilo in gold
The moon-like ornament in the parting of the sun’s (Rukhmi’s) hair enhances her beauty
▷ (शेरभर) gold (रुकमाईच्या)(अंगावरी)
▷ (अशा)(डहाळ)(देतो)(चंद्रसूर्याच्या)(भांगावरी)
pas de traduction en français
[121] id = 58185
नवगिरे त्रिवेणा - Nawgire Trivena
Village वाटवडा - Watwada
पंढरपुरामधी गल्लोगल्ली सोनार
विठ्ठलाची रुक्मीन चंद्रहाराची लेणार
paṇḍharapurāmadhī gallōgallī sōnāra
viṭhṭhalācī rukmīna candrahārācī lēṇāra
There are goldsmiths in each lane of Pandharpur
Vitthal*’s Rukhmin* will be wearing a chandrahar*
▷ (पंढरपुरामधी)(गल्लोगल्ली)(सोनार)
▷  Of_Vitthal (रुक्मीन)(चंद्रहाराची)(लेणार)
pas de traduction en français
[122] id = 58186
पवार लक्ष्मी - Pawar Lakshmi
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
चवथी माझी ओवी नरहरी सोनाराला
माणिक मंगळसुत्र आई रुकमीणी कानडीला
cavathī mājhī ōvī naraharī sōnārālā
māṇika maṅgaḷasutra āī rukamīṇī kānaḍīlā
My fourth verse is for Narahari, the goldsmith
A gold Mangalsutra* for mother Rukhmini*, from Karnatak
▷ (चवथी) my verse (नरहरी)(सोनाराला)
▷ (माणिक)(मंगळसुत्र)(आई)(रुकमीणी)(कानडीला)
pas de traduction en français
[123] id = 58187
नवगिरे त्रिवेणा - Nawgire Trivena
Village वाटवडा - Watwada
पंढरपुरामध्ये गल्ली गल्ली सोनार
विठ्ठलाची रुक्मीनी चंद्रहाराची लेणार
paṇḍharapurāmadhyē gallī gallī sōnāra
viṭhṭhalācī rukmīnī candrahārācī lēṇāra
There are goldsmiths in each lane of Pandharpur
Vitthal*’s Rukhmin* will be wearing a chandrahar*
▷ (पंढरपुरामध्ये)(गल्ली)(गल्ली)(सोनार)
▷  Of_Vitthal (रुक्मीनी)(चंद्रहाराची)(लेणार)
pas de traduction en français
[124] id = 58188
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
चवथी माझी ओवी नरहरी सोनाराला
मणी मंगळसुत्र आई रुक्मीणी कानडीला
cavathī mājhī ōvī naraharī sōnārālā
maṇī maṅgaḷasutra āī rukmīṇī kānaḍīlā
My fourth verse is for Narahari, the goldsmith
A gold Mangalsutra* for mother Rukhmini*, from Karnatak
▷ (चवथी) my verse (नरहरी)(सोनाराला)
▷ (मणी)(मंगळसुत्र)(आई)(रुक्मीणी)(कानडीला)
pas de traduction en français
[125] id = 58189
खळदकर कौसल्या चंद्रकांत - Khaladkar Kausalya Chandrakant
Village खळद - Khalad
शेर सोनीयाच्या रुखमाईच्या पाटल्या
देव त्या विठ्ठलाच्या किती मोहरा आटल्या
śēra sōnīyācyā rukhamāīcyā pāṭalyā
dēva tyā viṭhṭhalācyā kitī mōharā āṭalyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s Patlya (a type of bracelets)
How many gold coins did God Vitthal* use
▷ (शेर)(सोनीयाच्या)(रुखमाईच्या)(पाटल्या)
▷ (देव)(त्या)(विठ्ठलाच्या)(किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[126] id = 58190
माने आनंदी गोवींद - Mane Anandi Govind
Village कासाळ - Kasal
रुखमीण लेण लेती शिरसूफळाच्या पाटल्या
रुखमीण बोल देवा लेण्याला किती मोहरा आटल्या
rukhamīṇa lēṇa lētī śirasūphaḷācyā pāṭalyā
rukhamīṇa bōla dēvā lēṇyālā kitī mōharā āṭalyā
Rukhmini* wears Patlya (a type of bracelets) given by Shishupal
Rukhmin* says, how many gold coins did you use, God
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शिरसूफळाच्या)(पाटल्या)
▷ (रुखमीण) says (देवा)(लेण्याला)(किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[127] id = 58191
सातकर चंद्रभागा - Satkar Chandrabhaga
Village बसवकल्याण - Basavakalyan
बावीस तोळ्याच्या रुखमीणबाईच्या पाटल्या
देवा विठ्ठला किती मोहरा आटल्या
bāvīsa tōḷyācyā rukhamīṇabāīcyā pāṭalyā
dēvā viṭhṭhalā kitī mōharā āṭalyā
Twenty-two tola*s of gold for Rukhmini*’s Patlya (a type of bracelets)
How many gold coins did you use, God Vitthal*
▷ (बावीस)(तोळ्याच्या)(रुखमीणबाईच्या)(पाटल्या)
▷ (देवा) Vitthal (किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[128] id = 58192
बेलसे सीता - Belase Sita
Village रुअीघर - Ruighar
शेरभरी सोन रुखमीनीच्या पाटल्या
देवा का इठ्ठलानी किती मोहरा आटवल्या
śērabharī sōna rukhamīnīcyā pāṭalyā
dēvā kā iṭhṭhalānī kitī mōharā āṭavalyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s Patlya (a type of bracelets)
How many gold coins did God Vitthal* use
▷ (शेरभरी) gold of_Rukhmini (पाटल्या)
▷ (देवा)(का)(इठ्ठलानी)(किती)(मोहरा)(आटवल्या)
pas de traduction en français
[129] id = 58193
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
शीरी सोनीयाच्या रखमाबाईच्या पाटल्या
खर सांगा विठ्ठला किती मोहरा आटल्या
śīrī sōnīyācyā rakhamābāīcyā pāṭalyā
khara sāṅgā viṭhṭhalā kitī mōharā āṭalyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s Patlya (a type of bracelets)
Tell me the truth, Vitthal*, how many gold coins did you use
▷ (शीरी)(सोनीयाच्या)(रखमाबाईच्या)(पाटल्या)
▷ (खर) with Vitthal (किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[130] id = 58194
सातकर चंद्रभागा - Satkar Chandrabhaga
Village बसवकल्याण - Basavakalyan
बावीस तोळ्याच्या रुखमीणी बाईच्या पाटल्या
देवा विठ्ठला किती मोहरा आटल्या
bāvīsa tōḷyācyā rukhamīṇī bāīcyā pāṭalyā
dēvā viṭhṭhalā kitī mōharā āṭalyā
Twenty-two tola*s of gold for Rukhmini*’s Patlya (a type of bracelets)
How many gold coins did you use, God Vitthal*
▷ (बावीस)(तोळ्याच्या)(रुखमीणी)(बाईच्या)(पाटल्या)
▷ (देवा) Vitthal (किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[131] id = 58195
गोरे भागीरथी - Gore Bhagirathi
Village लातूर - Latur
शेरभर सोन रुखमीणी बाईच्या पाटल्या
नरहरी सोनारानं किती मोहरा आटविल्या
śērabhara sōna rukhamīṇī bāīcyā pāṭalyā
naraharī sōnārānaṁ kitī mōharā āṭavilyā
A kilo of gold for Rukhmini*’s Patlya (a type of bracelets)
How many gold coins did Narhari, the goldsmith use
▷ (शेरभर) gold (रुखमीणी)(बाईच्या)(पाटल्या)
▷ (नरहरी)(सोनारानं)(किती)(मोहरा)(आटविल्या)
pas de traduction en français
[132] id = 58196
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
रुक्मीन लेण लेती सोन्याच्या बुगड्या
विठू माझ्या सावळ्याच्या खिडक्या रथाच्या उघड्या
rukmīna lēṇa lētī sōnyācyā bugaḍyā
viṭhū mājhyā sāvaḷyācyā khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukmin* wears gold bugadi (a type of ear-rings)
My dark-complexioned Vithu*’s chariot windows are open
▷ (रुक्मीन)(लेण)(लेती) of_gold (बुगड्या)
▷ (विठू) my (सावळ्याच्या)(खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[133] id = 58197
गोरे भागीरथी - Gore Bhagirathi
Village लातूर - Latur
शेरभर सोन रुक्मीन बाईच्या बुगड्या
देवा माझ्या इठ्ठलानी खिडक्या ठेवल्या उघड्या
śērabhara sōna rukmīna bāīcyā bugaḍyā
dēvā mājhyā iṭhṭhalānī khiḍakyā ṭhēvalyā ughaḍyā
A kilo of gold for Rukhmabai’s bugadi (a type of ear-rings)
God Vitthal* kept the windows open
▷ (शेरभर) gold (रुक्मीन)(बाईच्या)(बुगड्या)
▷ (देवा) my (इठ्ठलानी)(खिडक्या)(ठेवल्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[134] id = 58198
यादव यमुना - Yadav Yumana
Village खळद - Khalad
सवा सेराच्या रुक्मीणीच्या बुगड्या
देव विठ्ठलाच्या खिडक्या रथाच्या उघड्या
savā sērācyā rukmīṇīcyā bugaḍyā
dēva viṭhṭhalācyā khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
A kilo and quarter of gold for Rukhmabai’s bugadi (a type of ear-rings)
God Vitthal* kept the windows open
▷ (सवा)(सेराच्या)(रुक्मीणीच्या)(बुगड्या)
▷ (देव)(विठ्ठलाच्या)(खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[135] id = 58199
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
रुक्मीन लेण लेती सोन्याच्या बुगड्या
खिडक्या रथाच्या उघड्या विठू माझ्या सावळ्याच्या
rukmīna lēṇa lētī sōnyācyā bugaḍyā
khiḍakyā rathācyā ughaḍyā viṭhū mājhyā sāvaḷyācyā
Rukmin* wears gold bugadi (a type of ear-rings)
My dark-complexioned Vithu*’s chariot windows are open
▷ (रुक्मीन)(लेण)(लेती) of_gold (बुगड्या)
▷ (खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)(विठू) my (सावळ्याच्या)
pas de traduction en français
[136] id = 58200
चव्हाण शेवडी - Chavan Shevadi
Village इटकळ - Itkal
रुक्मीन लेण लेती नऊ लाखाच्या बुगड्या
खिडक्या रथाच्या उघड्या
rukmīna lēṇa lētī naū lākhācyā bugaḍyā
khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukhmin* wears bugadi (a type of ear-rings) costing nine lakhs*
The chariot windows are open
▷ (रुक्मीन)(लेण)(लेती)(नऊ)(लाखाच्या)(बुगड्या)
▷ (खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[137] id = 58201
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
शेरभर सोन रुक्मीण बाईच्या बुगड्या
सोनार कारागीर खिडक्या ठेविल्या उघड्या
śērabhara sōna rukmīṇa bāīcyā bugaḍyā
sōnāra kārāgīra khiḍakyā ṭhēvilyā ughaḍyā
A kilo of gold for Rukhmabai’s bugadi (a type of ear-rings)
Goldsmith, the craftsman kept the windows open
▷ (शेरभर) gold (रुक्मीण)(बाईच्या)(बुगड्या)
▷ (सोनार)(कारागीर)(खिडक्या)(ठेविल्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[138] id = 58202
काळे रेणू - Kale Renu
Village बांगर्डे - Bangarde
रुक्मीण लेन लेती शीरसुफळाच्या बुगड्या
खिडक्या रथाच्या उघड्या
rukmīṇa lēna lētī śīrasuphaḷācyā bugaḍyā
khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukmin* wears bugadi (a type of ear-rings) given by Shishupal
The chariot windows are open
▷ (रुक्मीण)(लेन)(लेती)(शीरसुफळाच्या)(बुगड्या)
▷ (खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[139] id = 58203
बडाक सरू - Badak Saru
Village पुणतांबा - Puntamba
रुक्मीण लेन लेती नव लाखाच्या बुगड्या
खिडक्या रथाच्या उघड्या
rukmīṇa lēna lētī nava lākhācyā bugaḍyā
khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukhmin* wears bugadi (a type of ear-rings) costing nine lakhs*
The chariot windows are open
▷ (रुक्मीण)(लेन)(लेती)(नव)(लाखाच्या)(बुगड्या)
▷ (खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[140] id = 58204
देशमुख हिरा - Deshmukh Hira
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
सात ग तोळ्याच्या रुक्मीन बाईच्या बुगड्या
देवा ग विठ्ठलाच्या खिडक्या रथाच्या उघड्या
sāta ga tōḷyācyā rukmīna bāīcyā bugaḍyā
dēvā ga viṭhṭhalācyā khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Seven tolas* of gold for Rukhmini*’s bugadi (a type of ear-rings)
God Vitthal*’s chariot windows are open
▷ (सात) * (तोळ्याच्या)(रुक्मीन)(बाईच्या)(बुगड्या)
▷ (देवा) * (विठ्ठलाच्या)(खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[141] id = 58205
बेलसे सीता - Belase Sita
Village रुअीघर - Ruighar
शेरभरही सोन रुक्मीनीच्या बुगड्या
देवा का विठ्ठलानी खिडक्या टाकील्या उघड्या
śērabharahī sōna rukmīnīcyā bugaḍyā
dēvā kā viṭhṭhalānī khiḍakyā ṭākīlyā ughaḍyā
A kilo of gold for Rukhmabai’s bugadi (a type of ear-rings)
God Vitthal* kept the windows open
▷ (शेरभरही) gold (रुक्मीनीच्या)(बुगड्या)
▷ (देवा)(का)(विठ्ठलानी)(खिडक्या)(टाकील्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[142] id = 58206
शिंदे पार्वती - Shinde Parvati
Village कुळशी - Koloshi
रुक्मीन लेन लेती सेसेफळाच्या (शिशुफळा) बुगड्या
सावळ्या रथाच्या खिडक्या उघड्या
rukmīna lēna lētī sēsēphaḷācyā (śiśuphaḷā) bugaḍyā
sāvaḷyā rathācyā khiḍakyā ughaḍyā
Rukmin* wears bugadi (a type of ear-rings) given by Shishupal
Dark-complexioned (God)’s chariot windows are open
▷ (रुक्मीन)(लेन)(लेती)(सेसेफळाच्या) ( (शिशुफळा) ) (बुगड्या)
▷ (सावळ्या)(रथाच्या)(खिडक्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[143] id = 58207
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
नऊ लक्ष मोती रुखमीनीच्या बुगडीला
दामुजी सोनाराने याने समुद्र उघडीला
naū lakṣa mōtī rukhamīnīcyā bugaḍīlā
dāmujī sōnārānē yānē samudra ughaḍīlā
Nine lakh* pearls for Rukhmini*’s bugadi (a type of ear-rings)
Damuji, the goldsmith, opened the whole sea
▷ (नऊ)(लक्ष)(मोती) of_Rukhmini (बुगडीला)
▷ (दामुजी)(सोनाराने)(याने)(समुद्र)(उघडीला)
pas de traduction en français
[144] id = 58208
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
रुक्मीण लेण लेती सोन्याची कंकण
विठ्ठल राया माझा बडवे ठिवले राखण
rukmīṇa lēṇa lētī sōnyācī kaṅkaṇa
viṭhṭhala rāyā mājhā baḍavē ṭhivalē rākhaṇa
Rukmini*’s bracelets weigh a kilo in gold
Vitthalraya appointed Badave* to guard them
▷ (रुक्मीण)(लेण)(लेती)(सोन्याची)(कंकण)
▷  Vitthal (राया) my (बडवे)(ठिवले)(राखण)
pas de traduction en français
[145] id = 58213
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
शीरी सोनीयाचे रुखमाबाईचे काकण
देवा विठ्ठलाने बडवे ठेविले राखण
śīrī sōnīyācē rukhamābāīcē kākaṇa
dēvā viṭhṭhalānē baḍavē ṭhēvilē rākhaṇa
Rakhmabai*’s bracelets weigh a kilo in gold
God Vitthal* appointed Badave* to guard them
▷ (शीरी)(सोनीयाचे)(रुखमाबाईचे)(काकण)
▷ (देवा)(विठ्ठलाने)(बडवे)(ठेविले)(राखण)
pas de traduction en français
[146] id = 58214
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
रुक्मीण लेण लेती सोन्याची काकण
विठ्ठल राया माया बडवे ठिवीले राखण
rukmīṇa lēṇa lētī sōnyācī kākaṇa
viṭhṭhala rāyā māyā baḍavē ṭhivīlē rākhaṇa
Rukmini* wears gold bracelets
My Vitthalraya appointed Badave* to guard them
▷ (रुक्मीण)(लेण)(लेती)(सोन्याची)(काकण)
▷  Vitthal (राया)(माया)(बडवे)(ठिवीले)(राखण)
pas de traduction en français
[147] id = 58215
बालटकर गया - Balatkar Gaya
Village सारुळ - Sarul
रखमीण लेण लेती सिरसु फळाच्या बुगड्या
खिडक्या रथाच्या उघड्या सावळ्या पांडुरंगाच्या
rakhamīṇa lēṇa lētī sirasu phaḷācyā bugaḍyā
khiḍakyā rathācyā ughaḍyā sāvaḷyā pāṇḍuraṅgācyā
Rukhmin* wears bugadi (a type of ear-rings) given by Shishupal
Dark-complexioned Pandurang*’s chariot windows are open
▷ (रखमीण)(लेण)(लेती)(सिरसु)(फळाच्या)(बुगड्या)
▷ (खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)(सावळ्या)(पांडुरंगाच्या)
pas de traduction en français
[148] id = 58216
तेलकर लक्ष्मी देवीदास - Telkar Lakshmi Devidas
Village एकलहरी पो. तीर्थपुरी - Eklahari, Po. Tirthapuri
पंढरपुरामध्ये गल्लोगल्लीला कासार
अशी रखमीनी हुशार देती चुड्याला विसार
paṇḍharapurāmadhyē gallōgallīlā kāsāra
aśī rakhamīnī huśāra dētī cuḍyālā visāra
In Pandharpur, there are bangle-sellers in each lane
Rukhmini* is so clever, she paid an advance for her bangles
▷ (पंढरपुरामध्ये)(गल्लोगल्लीला)(कासार)
▷ (अशी)(रखमीनी)(हुशार)(देती)(चुड्याला)(विसार)
pas de traduction en français
[149] id = 58217
काळे रेणू - Kale Renu
Village बांगर्डे - Bangarde
पंढरपुरामध्ये गल्लोगल्लीने कासार
रखमीनीबाईने दिला चुड्याला विसार
paṇḍharapurāmadhyē gallōgallīnē kāsāra
rakhamīnībāīnē dilā cuḍyālā visāra
In Pandharpur, there are bangle-sellers in each lane
Rukhmini* paid an advance for her bangles
▷ (पंढरपुरामध्ये)(गल्लोगल्लीने)(कासार)
▷ (रखमीनीबाईने)(दिला)(चुड्याला)(विसार)
pas de traduction en français
[150] id = 58218
मोहीते शांता - Mohite Shanta
Village तळवडी - Talwadi
पंढरपुरामध्ये गल्लोगल्लीला कासार
बाई माझ्या रुखमीनीच्या दिला चुड्याला इसार
paṇḍharapurāmadhyē gallōgallīlā kāsāra
bāī mājhyā rukhamīnīcyā dilā cuḍyālā isāra
In Pandharpur, there are bangle-sellers in each lane
Woman, my Rukhmini* paid an advance for her bangles
▷ (पंढरपुरामध्ये)(गल्लोगल्लीला)(कासार)
▷  Woman my of_Rukhmini (दिला)(चुड्याला)(इसार)
pas de traduction en français
[151] id = 58219
नवगिरे गवळण - Nawgire Gavalan
Village वाटवडा - Watwada
शेरभर सोननान रुक्मीनीच्या वेणीला
सावळ्या विठ्ठलान गवंडी लावले नाहानीला (मोरी)
śērabhara sōnanāna rukmīnīcyā vēṇīlā
sāvaḷyā viṭhṭhalāna gavaṇḍī lāvalē nāhānīlā (mōrī)
A kilo of gold (flowers) for Rukhmini*’s plait
Dark-complexioned Vitthal* employed masons for constructing the bathroom
▷ (शेरभर)(सोननान)(रुक्मीनीच्या)(वेणीला)
▷ (सावळ्या)(विठ्ठलान)(गवंडी)(लावले)(नाहानीला) ( (मोरी) )
pas de traduction en français
[152] id = 58220
आहेर लक्ष्मी अंकुशराव - Aher Lakshmi
Ankushrao

Village चोर वाघलगाव - Chor Vaghalgaon
पंढरपुरात गल्लोगल्लीन कासार
रुखमीनीच्या चुड्याला दिला विठ्ठलानी इसार
paṇḍharapurāta gallōgallīna kāsāra
rukhamīnīcyā cuḍyālā dilā viṭhṭhalānī isāra
In Pandharpur, there are bangle-sellers in each lane
Vitthal* paid an advance for Rukhmini*’s bangles
▷ (पंढरपुरात)(गल्लोगल्लीन)(कासार)
▷  Of_Rukhmini (चुड्याला)(दिला)(विठ्ठलानी)(इसार)
pas de traduction en français
[153] id = 58221
शिंदे नानाबाई - Shinde Nanabai
Village पटळगाव - Patalgaon
पंढरपुरात गल्लोगल्लीन मव्हेरी (कासार)
अशी रुखमीनी उन्हेरी चुडा भरती सोनेरी
paṇḍharapurāta gallōgallīna mavhērī (kāsāra)
aśī rukhamīnī unhērī cuḍā bharatī sōnērī
In Pandharpur, there are bangle-sellers in each lane
Sunrays are falling on Rukhmini*, she is putting on golden bangles
▷ (पंढरपुरात)(गल्लोगल्लीन)(मव्हेरी) ( (कासार) )
▷ (अशी)(रुखमीनी)(उन्हेरी)(चुडा)(भरती)(सोनेरी)
pas de traduction en français
[154] id = 58222
गुंड केरा - Gunda Kera
Village आडगाव - Adgaon
वाखरीच्या वढ्यावरी हाये साखरचा वढा
रुखमीनीच्या हाती सोन्याचा चुडा
vākharīcyā vaḍhyāvarī hāyē sākharacā vaḍhā
rukhamīnīcyā hātī sōnyācā cuḍā
Wakhari stream is like a sugar stream (because all Varkaris* meet there)
Rukhminbai* has dozens of gold bangles in hand
▷ (वाखरीच्या)(वढ्यावरी)(हाये)(साखरचा)(वढा)
▷  Of_Rukhmini (हाती) of_gold (चुडा)
pas de traduction en français
[155] id = 58223
देशमुख हिरा - Deshmukh Hira
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
रुक्मीन लेन लेती मनी डोरल काळी पोत
देव त्या विठ्ठलाने शोभा द्यायाला केली नथ
rukmīna lēna lētī manī ḍōrala kāḷī pōta
dēva tyā viṭhṭhalānē śōbhā dyāyālā kēlī natha
Rukhmin* wears mangalsutra*, a string of black beads,
God Vitthal* made a nose-ring for her to add to the beauty
▷ (रुक्मीन)(लेन)(लेती)(मनी)(डोरल) Kali (पोत)
▷ (देव)(त्या)(विठ्ठलाने)(शोभा)(द्यायाला) shouted (नथ)
pas de traduction en français
[156] id = 58224
देशमुख हिरा - Deshmukh Hira
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
रुक्मीन लेन लेती मनी डोरल काळी पोत
गळा दिसतो भारी कंपाळीच कुंकू सार्या लेण्याला माग सारी
rukmīna lēna lētī manī ḍōrala kāḷī pōta
gaḷā disatō bhārī kampāḷīca kuṅkū sāryā lēṇyālā māga sārī
Rukhmin* wears Mangalsutra*, a string of black beads,
Her neck is looking beautiful but kunku* on her forehead surpasses all ornaments
▷ (रुक्मीन)(लेन)(लेती)(मनी)(डोरल) Kali (पोत)
▷ (गळा)(दिसतो)(भारी)(कंपाळीच) kunku (सार्या)(लेण्याला)(माग)(सारी)
pas de traduction en français
[157] id = 58225
मोरे पंचवटी - More Panchawati
Village गुंधा - Gundha
दहावी माझी ओवी हाय मग अकरा तोळे सोन
बोलले पांडुरंग माझ्या रुक्मीणीच लेन
dahāvī mājhī ōvī hāya maga akarā tōḷē sōna
bōlalē pāṇḍuraṅga mājhyā rukmīṇīca lēna
This is my tenth verse for eleven tola*s of gold
Pandurang* says, it is for my Rukhmini*’s ornaments
▷ (दहावी) my verse (हाय)(मग)(अकरा)(तोळे) gold
▷  Says (पांडुरंग) my (रुक्मीणीच)(लेन)
pas de traduction en français
[158] id = 58226
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
विठ्ठल म्हणीत्यात लेव रुक्मीण सरी
नामदेवाची करवली
viṭhṭhala mhaṇītyāta lēva rukmīṇa sarī
nāmadēvācī karavalī
Vitthal* says, Rukhmini*, wear your necklace
(You are) Namdev*’s, the bridegroom’s sister
▷  Vitthal (म्हणीत्यात)(लेव)(रुक्मीण)(सरी)
▷ (नामदेवाची)(करवली)
pas de traduction en français
[159] id = 58227
काळे हौसा किसन - Kale Hausa
Village रेटवडी - Retwadi
शेर ग सोनियाचा रखमाबाईचा मणी
रुखमीणीचा भरतार अवघ्या पंढरीचा धनी
śēra ga sōniyācā rakhamābāīcā maṇī
rukhamīṇīcā bharatāra avaghyā paṇḍharīcā dhanī
It is in Rukhmini*’s mind to have a kilo of gold
Rukhmini*’s husband is the master of Pandhari
▷ (शेर) * of_gold (रखमाबाईचा)(मणी)
▷ (रुखमीणीचा)(भरतार)(अवघ्या)(पंढरीचा)(धनी)
pas de traduction en français
[160] id = 58228
खळदकर कौसल्या चंद्रकांत - Khaladkar Kausalya Chandrakant
Village खळद - Khalad
रुक्मीन लेण लेती सोन्याच डोरल
पांडुरंगान आणील राम अवतारी कारलं
rukmīna lēṇa lētī sōnyāca ḍōrala
pāṇḍuraṅgāna āṇīla rāma avatārī kāralaṁ
Rukhmin* wears a gold Mangalsutra*
In the incarnation of Ram, Pandurang* brought a karala (a type of pendant)
▷ (रुक्मीन)(लेण)(लेती) of_gold (डोरल)
▷ (पांडुरंगान)(आणील) Ram (अवतारी)(कारलं)
pas de traduction en français
[161] id = 58229
सातकर चंद्रभागा - Satkar Chandrabhaga
Village बसवकल्याण - Basavakalyan
बावीस तोळ्याची रुखमीनीची गोखरं
विठ्ठलानी बडवे ठेविले राखण
bāvīsa tōḷyācī rukhamīnīcī gōkharaṁ
viṭhṭhalānī baḍavē ṭhēvilē rākhaṇa
Rukmini* wears gold Gokhar (a type of bracelets) weighing twenty-two tolas*
Vitthal* kept Badave* to guard them in the temple
▷ (बावीस)(तोळ्याची)(रुखमीनीची)(गोखरं)
▷ (विठ्ठलानी)(बडवे)(ठेविले)(राखण)
pas de traduction en français
[162] id = 58230
खळदकर कौसल्या चंद्रकांत - Khaladkar Kausalya Chandrakant
Village खळद - Khalad
रुखमीण लेण लेती शिसुफळाच्या मध्ये झुबे
पिरतीचा पाडुंरंग देव बवल्यावर उभे
rukhamīṇa lēṇa lētī śisuphaḷācyā madhyē jhubē
piratīcā pāḍuṇraṅga dēva bavalyāvara ubhē
Rukhmin* wears zube (a tyoe of ear-rings) given by Shishupal
Dear Pandurang*, the God, is standing on the marriage altar
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शिसुफळाच्या)(मध्ये)(झुबे)
▷ (पिरतीचा)(पाडुंरंग)(देव)(बवल्यावर)(उभे)
pas de traduction en français
[163] id = 58231
शिंदे अंबू - Shinde Ambu
Village सातारा - Satara
रुखमीण लेण लेती रामरायाच्या उशीयीला
सुरवितीच मोती सीता मागीती ठुशीयीला
rukhamīṇa lēṇa lētī rāmarāyācyā uśīyīlā
suravitīca mōtī sītā māgītī ṭhuśīyīlā
Rukhmin* wears her ornaments at Ram’s (Vitthal*’s) bedside
Sita (Rukhmin*) asks for pearls from Surat for her thushi (a type of necklace)
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(रामरायाच्या)(उशीयीला)
▷ (सुरवितीच)(मोती) Sita (मागीती)(ठुशीयीला)
pas de traduction en français
[164] id = 58232
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
नऊ लाखाच्या रखमीबाईच्या खुंटमाळा (कानातील दागिना)
देव पांडुरंग हिंड सोनाराच्या आळ्या
naū lākhācyā rakhamībāīcyā khuṇṭamāḷā (kānātīla dāginā)
dēva pāṇḍuraṅga hiṇḍa sōnārācyā āḷyā
Rakmabai’s khuntabala (a type of ear ornaments) are worth nine lakhs
God Pandurang* makes the rounds of goldsmiths
▷ (नऊ)(लाखाच्या)(रखमीबाईच्या)(खुंटमाळा) ( (कानातील)(दागिना) )
▷ (देव)(पांडुरंग)(हिंड)(सोनाराच्या)(आळ्या)
pas de traduction en français
[165] id = 58233
खळदकर कौसल्या चंद्रकांत - Khaladkar Kausalya Chandrakant
Village खळद - Khalad
शेरभरा सोन रुखमीणीच्या अंगावरी
असा ढाळ देतो सुर्य देवा माथ्यावरी
śērabharā sōna rukhamīṇīcyā aṅgāvarī
asā ḍhāḷa dētō surya dēvā māthyāvarī
Rukhmini* is wearing ornaments weighing a kilo in gold
The sun overhead creates a halo
▷ (शेरभरा) gold of_Rukhmini (अंगावरी)
▷ (असा)(ढाळ)(देतो)(सुर्य)(देवा)(माथ्यावरी)
pas de traduction en français
[166] id = 58234
बेलोसे कोंडा - Belose Konda
Village रुअीघर - Ruighar
शेरभरा या सोन रुखमीणीच्या जिभी गोंडा
देवा का इठ्ठलाला दिली पंढईरी खंडा
śērabharā yā sōna rukhamīṇīcyā jibhī gōṇḍā
dēvā kā iṭhṭhalālā dilī paṇḍhīrī khaṇḍā
A kilo of gold for Rukmabai’s zubagonda (a type of ear-rings)
God Vitthal*’s kingdom of Pandhari is beautiful
▷ (शेरभरा)(या) gold of_Rukhmini (जिभी)(गोंडा)
▷ (देवा)(का)(इठ्ठलाला)(दिली)(पंढईरी)(खंडा)
pas de traduction en français
[167] id = 58235
शिकरे गंगुबाई प्रल्हाद - Shikare Gangu Pralhad
Village सोलापूर - Solapur
रुखमीण लेण लेती सोन्याची ताळेबंदी
तिच माहेर आंळदी
rukhamīṇa lēṇa lētī sōnyācī tāḷēbandī
tica māhēra ānḷadī
Rukhmin* wears a gold talebandi (a type of necklace)
Her maher* is at Alandi*
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(सोन्याची)(ताळेबंदी)
▷ (तिच)(माहेर)(आंळदी)
pas de traduction en français
[168] id = 58236
शिकरे गंगुबाई प्रल्हाद - Shikare Gangu Pralhad
Village सोलापूर - Solapur
नऊ लाखाच सवळबाई रुखमीण नेसली
विठ्ठल बोले राज प्रिती मिया आगळी
naū lākhāca savaḷabāī rukhamīṇa nēsalī
viṭhṭhala bōlē rāja pritī miyā āgaḷī
Rukhmin* wears a special silk sari costing nine lakhs*
Vitthal* says, my love for you is special
▷ (नऊ)(लाखाच)(सवळबाई)(रुखमीण)(नेसली)
▷  Vitthal (बोले) king (प्रिती)(मिया)(आगळी)
pas de traduction en français
[169] id = 58237
नांगरे मुक्ता शंकर - Nangre Mukta Shankar
Village बानगे - Bange
रुखमीणी लेण लेती नवलाखाचा एक मोती
तुकारामाला विचारती तुझे अभंग झाले किती
rukhamīṇī lēṇa lētī navalākhācā ēka mōtī
tukārāmālā vicāratī tujhē abhaṅga jhālē kitī
Rukhmini* wears a single pearl costing nine lakhs
Asks Tukaram*, how many abhang* have you finished writing
▷ (रुखमीणी)(लेण)(लेती)(नवलाखाचा)(एक)(मोती)
▷ (तुकारामाला)(विचारती)(तुझे)(अभंग) become (किती)
pas de traduction en français
[170] id = 58238
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
शिंदेशाही तोडे रुखमीण बाई कवा केले
विठ्ठल देव इंदुरला गेले
śindēśāhī tōḍē rukhamīṇa bāī kavā kēlē
viṭhṭhala dēva induralā gēlē
Shindeshahi tode* (a type of anklets), Rukhmini*, when did you get them made
That is when Vitthal* had gone to Indore
▷ (शिंदेशाही)(तोडे)(रुखमीण) woman (कवा)(केले)
▷  Vitthal (देव)(इंदुरला) has_gone
pas de traduction en français
[171] id = 58239
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
शिंदेशाही तोडे रुखमीणीच्या पायात
विठु इंदुर गावात
śindēśāhī tōḍē rukhamīṇīcyā pāyāta
viṭhu indura gāvāta
Shindeshahi tode* (a type of anklets), anklets on Rukhmini*’s feet
Vithu* is in Indore city
▷ (शिंदेशाही)(तोडे) of_Rukhmini (पायात)
▷ (विठु)(इंदुर)(गावात)
pas de traduction en français
[172] id = 58240
माने आनंदी गोवींद - Mane Anandi Govind
Village कासाळ - Kasal
रुखमीण लेण लेती सिरसुफळाच्या गोंड
नऊखंड खेड त्याला पंढरी राज दंड
rukhamīṇa lēṇa lētī sirasuphaḷācyā gōṇḍa
nūkhaṇḍa khēḍa tyālā paṇḍharī rāja daṇḍa
Rukhmini* wears gond (a type of ornament for the ear or neck) given by Shishupal
There are innumerable people in the kingdom of Pandhari
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(सिरसुफळाच्या)(गोंड)
▷ (नऊखंड)(खेड)(त्याला)(पंढरी) king (दंड)
pas de traduction en français
[173] id = 58241
माने आनंदी गोवींद - Mane Anandi Govind
Village कासाळ - Kasal
रुखमीण लेण लेती सिरसुफळाच्या तोड
नऊखंड खेड पंढरी खाली गोड
rukhamīṇa lēṇa lētī sirasuphaḷācyā tōḍa
nūkhaṇḍa khēḍa paṇḍharī khālī gōḍa
Rukhmin* wears tode* (a type of anklets) given by Shishupal
There are innumerable people in the kingdom of Pandhari
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(सिरसुफळाच्या)(तोड)
▷ (नऊखंड)(खेड)(पंढरी)(खाली)(गोड)
pas de traduction en français
[174] id = 58242
माने आनंदी गोवींद - Mane Anandi Govind
Village कासाळ - Kasal
रुखमीण लेण लेली सिरसुफळाच्या तीठ
नऊखंड खेड पंढरी खाली मोड
rukhamīṇa lēṇa lēlī sirasuphaḷācyā tīṭha
nūkhaṇḍa khēḍa paṇḍharī khālī mōḍa
Rukhmin* wears ornaments at Shishupal’s place
There are hundreds of villages which fall in Pandhari
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेली)(सिरसुफळाच्या)(तीठ)
▷ (नऊखंड)(खेड)(पंढरी)(खाली)(मोड)
pas de traduction en français
[175] id = 58243
माने आनंदी गोवींद - Mane Anandi Govind
Village कासाळ - Kasal
रुखमीण लेण लेली सिरसुफळाच्या पाटल्या
रखमीणसाठी लेण्याला किती मोहरा आटल्या
rukhamīṇa lēṇa lēlī sirasuphaḷācyā pāṭalyā
rakhamīṇasāṭhī lēṇyālā kitī mōharā āṭalyā
Rukhmini* wears Patlya (a type of bracelets) given by Shishupal
How many gold coins were used for Rukhmini*’s ornament
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेली)(सिरसुफळाच्या)(पाटल्या)
▷ (रखमीणसाठी)(लेण्याला)(किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[176] id = 91834
घुले धोंडा - Ghule Dhonda
Village शिरढोण - Shirdhon
रुखमीण दिली पंढरीच्या विठ्ठलाला
नवलाख मोती रुखमीणीच्या पदराला
rukhamīṇa dilī paṇḍharīcyā viṭhṭhalālā
navalākha mōtī rukhamīṇīcyā padarālā
Rukmin* is given in marriage to Vitthal* from Pandhari
Nine lakh* pearls decorate the end of her sari that she wraps around her
▷ (रुखमीण)(दिली)(पंढरीच्या)(विठ्ठलाला)
▷  Nine_lakhs (मोती) of_Rukhmini (पदराला)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.11d (B06-02-11d) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s saris
[177] id = 92454
कुलकर्णी वनमाला - Kulkarni Vanmala
Village टाकळी - Takali
पंढरपुरामध्ये गल्लोगल्लीला सोनार
चंद्रहाराची लेनार सावळी ग रुक्मीन
paṇḍharapurāmadhyē gallōgallīlā sōnāra
candrahārācī lēnāra sāvaḷī ga rukmīna
There are goldsmiths in each lane of Pandharpur
Wheat-complexioned Rukhmin* wears a heavy necklace
▷ (पंढरपुरामध्ये)(गल्लोगल्लीला)(सोनार)
▷ (चंद्रहाराची)(लेनार) wheat-complexioned * (रुक्मीन)
pas de traduction en français
[178] id = 92487
पाटील शारदा - Patil Sharada
Village केदार - Kedar
रुक्मीण म्हणे काय विठ्ठल रागात
सोन्याच कर्णफुल हारफुल बागात
rukmīṇa mhaṇē kāya viṭhṭhala rāgāta
sōnyāca karṇaphula hāraphula bāgāta
Rukhmin* says, Vitthal*, why are you so angry
I lost my gold ear-ring in the garden
▷ (रुक्मीण)(म्हणे) why Vitthal (रागात)
▷  Of_gold (कर्णफुल)(हारफुल)(बागात)
pas de traduction en français
[179] id = 58247
माने आनंदी गोवींद - Mane Anandi Govind
Village कासाळ - Kasal
बोलती रुखमीण टाका कंठी मोडून
आणा दामाजी सोडवून
bōlatī rukhamīṇa ṭākā kaṇṭhī mōḍūna
āṇā dāmājī sōḍavūna
Rukhmin* says, sell the necklace
And pay of Damaji (the goldsmith)
▷ (बोलती)(रुखमीण)(टाका)(कंठी)(मोडून)
▷ (आणा)(दामाजी)(सोडवून)
pas de traduction en français
[180] id = 58248
काळे हौसा किसन - Kale Hausa
Village रेटवडी - Retwadi
अशी रखमीण दिली पंढरपुरी गुजराला
अस लक्ष्य लाख मोती पांघरत्या पदराला
aśī rakhamīṇa dilī paṇḍharapurī gujarālā
asa lakṣya lākha mōtī pāṅgharatyā padarālā
Rukmin* is given in marriage to the merchant from Pandhari
Lakhs* of pearls decorate the end of her sari that she wraps around her
▷ (अशी)(रखमीण)(दिली)(पंढरपुरी)(गुजराला)
▷ (अस)(लक्ष्य)(लाख)(मोती)(पांघरत्या)(पदराला)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.11d (B06-02-11d) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s saris
[181] id = 58249
मुठे मणकणी - Muthe Mankani
Village कोपरगाव - Kopargaon
रुक्मीण लेईन लेती शिशुफाळाची फडकी
इल्या परणाया वासुदेवाचे लाडकी
rukmīṇa lēīna lētī śiśuphāḷācī phaḍakī
ilyā paraṇāyā vāsudēvācē lāḍakī
Rukmin* wears a sari given by Shishupal
Her dear Vasudev is going to marry her
▷ (रुक्मीण)(लेईन)(लेती)(शिशुफाळाची)(फडकी)
▷ (इल्या)(परणाया)(वासुदेवाचे)(लाडकी)
pas de traduction en français
[182] id = 58250
बालटकर गया - Balatkar Gaya
Village सारुळ - Sarul
रखमीन नेसल सिरसुफळाचं केकत (लुगड)
जावून बसली रथात
rakhamīna nēsala sirasuphaḷācaṁ kēkata (lugaḍa)
jāvūna basalī rathāta
Rukmin* wears a sari given by Shishupal
And went and sat in the chariot
▷ (रखमीन)(नेसल)(सिरसुफळाचं)(केकत) ( (लुगड) )
▷ (जावून) sitting (रथात)
pas de traduction en français
[183] id = 58251
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
शेशफळाच लगीन रुक्मीण लेवीन हळद
दारी बुक्काचे बळद माझ्या विठ्ठलाचे दारी बुक्काचे बळद
śēśaphaḷāca lagīna rukmīṇa lēvīna haḷada
dārī bukkācē baḷada mājhyā viṭhṭhalācē dārī bukkācē baḷada
Shishupal’s wedding, Rukhmin* applies turmeric
In front of my Vitthal*’s door, there is a huge container of bukka*
▷ (शेशफळाच)(लगीन)(रुक्मीण)(लेवीन)(हळद)
▷ (दारी)(बुक्काचे)(बळद) my (विठ्ठलाचे)(दारी)(बुक्काचे)(बळद)
pas de traduction en français
[184] id = 93787
टाकरस कासा - Takras Kasa
Village धमधम - Dhamdham
रुखमीणीचे मनी हरवले वाळवंटी
रुखमीण देवाला सांगती सत्यभामा आली होती
rukhamīṇīcē manī haravalē vāḷavaṇṭī
rukhamīṇa dēvālā sāṅgatī satyabhāmā ālī hōtī
Rukhmin* was lost in the thoughts of the sandy banks (of the river)
Rukhmin* tells God, Satyabhama had come
▷ (रुखमीणीचे)(मनी)(हरवले)(वाळवंटी)
▷ (रुखमीण)(देवाला)(सांगती)(सत्यभामा) has_come (होती)
pas de traduction en français
[185] id = 58253
गुंड केरा - Gunda Kera
Village आडगाव - Adgaon
विठ्ठल म्हणत्यात चल रुखमीणी बाजाराला
एक मोती हाजाराला नथीच्या लोलकाला
viṭhṭhala mhaṇatyāta cala rukhamīṇī bājārālā
ēka mōtī hājārālā nathīcyā lōlakālā
Vitthal* says, Rukhmin*, let’s go to the market
(Let’s buy) A pearl worth a thousand for your nose-ring
▷  Vitthal (म्हणत्यात) let_us_go (रुखमीणी) to_the_bazar
▷ (एक)(मोती)(हाजाराला)(नथीच्या)(लोलकाला)
pas de traduction en français
[186] id = 58254
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
पंढरपुरामधी कोण सोन्याच्या जोडव्याची
पांडुरंगाची माझ्या राणी विठ्ठल बडव्याची
paṇḍharapurāmadhī kōṇa sōnyācyā jōḍavyācī
pāṇḍuraṅgācī mājhyā rāṇī viṭhṭhala baḍavyācī
In Pandharpur, who has toe-rings in gold
She is the queen of my Pandurang*, my Vitthal*, the priest
▷ (पंढरपुरामधी) who of_gold (जोडव्याची)
▷ (पांडुरंगाची) my (राणी) Vitthal (बडव्याची)
pas de traduction en français
[187] id = 58255
नांगरे मुक्ता शंकर - Nangre Mukta Shankar
Village बानगे - Bange
रुखमीण गोरी विठू काळ्याला कोणी दिली
गळी डोरल्याचा साज चंद्रहाराच्या खाली ल्याली
rukhamīṇa gōrī viṭhū kāḷyālā kōṇī dilī
gaḷī ḍōralyācā sāja candrahārācyā khālī lyālī
Who gave fair Rukhmin* in marriage to dark Vitthal*
She wears her Mangalsutra* around her neck, below chandrahar*
▷ (रुखमीण)(गोरी)(विठू)(काळ्याला)(कोणी)(दिली)
▷ (गळी)(डोरल्याचा)(साज)(चंद्रहाराच्या)(खाली)(ल्याली)
pas de traduction en français
[188] id = 58256
शिंदे मालन - Shinde Malan
Village कुटी सावरगाव - Kuti Savargaon
रुखमीणीचे मोती हारपले वाळवंटी
तिचे धरीले मनगट सावळ्या पांडुरंगाने
rukhamīṇīcē mōtī hārapalē vāḷavaṇṭī
ticē dharīlē managaṭa sāvaḷyā pāṇḍuraṅgānē
Rukhmin*’s pearls were lost on the sandy bank (of the river)
Dark-complexioned Pandurang* caught her by the wrist
▷ (रुखमीणीचे)(मोती)(हारपले)(वाळवंटी)
▷ (तिचे)(धरीले)(मनगट)(सावळ्या)(पांडुरंगाने)
pas de traduction en français
[189] id = 58257
चव्हाण गिरिजा - Chavan Girija
Village बांगर्डे - Bangarde
गोरी रुक्मीन काळ्या विठ्ठलाला दिली
खडीच्या चोळीवर माळ पुतळ्याची लेली
gōrī rukmīna kāḷyā viṭhṭhalālā dilī
khaḍīcyā cōḷīvara māḷa putaḷyācī lēlī
Fair Rukhmin* is given in marriage to dark Vitthal*
On an embossed blouse, she wears putali (a necklace of coins)
▷ (गोरी)(रुक्मीन)(काळ्या)(विठ्ठलाला)(दिली)
▷ (खडीच्या)(चोळीवर)(माळ)(पुतळ्याची)(लेली)
pas de traduction en français
[190] id = 58258
पाटोळे दारूबाई लक्ष्मण - Patole Darubai
Lakshman

Village नांदुरा - Nandura
शेरभर सोन रुखमाबाईची कंबर
नेसल्या पितांबर निर्या पडल्या शंभर
śērabhara sōna rukhamābāīcī kambara
nēsalyā pitāmbara niryā paḍalyā śambhara
A kilo of gold around Rukhmabai’s waist
She wears a Pitambar*, she had to make hundred pleats
▷ (शेरभर) gold (रुखमाबाईची)(कंबर)
▷ (नेसल्या)(पितांबर)(निर्या)(पडल्या)(शंभर)
pas de traduction en français
[191] id = 58259
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
शेरभर सोन रुखमीणीबाईच्या नथीला
देवा का विठ्ठला रुखमीणीबाई घेतला
śērabhara sōna rukhamīṇībāīcyā nathīlā
dēvā kā viṭhṭhalā rukhamīṇībāī ghētalā
A kilo of gold for Rukhmabai’s nose-ring
God Vitthal* bought it for her
▷ (शेरभर) gold (रुखमीणीबाईच्या)(नथीला)
▷ (देवा)(का) Vitthal (रुखमीणीबाई)(घेतला)
pas de traduction en français
[192] id = 58260
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
शेरभर सोन रुखमीणीबाईच्या कंबर
नेसली पातळ निरी पडली शंभर
śērabhara sōna rukhamīṇībāīcyā kambara
nēsalī pātaḷa nirī paḍalī śambhara
A kilo of gold around Rukhmabai’s waist
She wears a sari, she had to make hundred pleats
▷ (शेरभर) gold (रुखमीणीबाईच्या)(कंबर)
▷ (नेसली)(पातळ)(निरी)(पडली)(शंभर)
pas de traduction en français
[193] id = 58261
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
शिंदेशाही तोडे रुखमीणीबाईच्या वटयात
विठू इंदुर पेठत
śindēśāhī tōḍē rukhamīṇībāīcyā vaṭayāta
viṭhū indura pēṭhata
Shindeshahi (a particular design) bracelets for Rukhmini*
Vitthal* is in the market at Indore
▷ (शिंदेशाही)(तोडे)(रुखमीणीबाईच्या)(वटयात)
▷ (विठू)(इंदुर)(पेठत)
pas de traduction en français
[194] id = 58262
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
रुकमीणीला मागणं पंढरीच्या वाण्याच
शेरभर सोन तिच्या गळ्यातील मण्याच
rukamīṇīlā māgaṇaṁ paṇḍharīcyā vāṇyāca
śērabhara sōna ticyā gaḷyātīla maṇyāca
The grocer from Pandhari (Vitthal*) asks for Rukhmin*’s hand
A kilo of gold for her Mangalsutra*
▷ (रुकमीणीला)(मागणं)(पंढरीच्या)(वाण्याच)
▷ (शेरभर) gold (तिच्या)(गळ्यातील)(मण्याच)
pas de traduction en français
[195] id = 58263
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
रुखमीणीला मागणं पंढरीच्या गुजराच
शेरभर सोन तिच्या पांघरत्या पदराच
rukhamīṇīlā māgaṇaṁ paṇḍharīcyā gujarāca
śērabhara sōna ticyā pāṅgharatyā padarāca
The merchant from Pandhari (Vitthal*) asks for Rukhmin*’s hand
The end of her sari that she wraps around her has a kilo of gold
▷ (रुखमीणीला)(मागणं)(पंढरीच्या)(गुजराच)
▷ (शेरभर) gold (तिच्या)(पांघरत्या)(पदराच)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.11d (B06-02-11d) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s saris
[196] id = 58264
देशमुख निर्मला - Deshmukh Nirmala
Village पानगाव - Pangaon
सया विचारतात पाहुणी कोण सोन्याच्या जोडव्याची
राणी विठ्ठल बडव्याची
sayā vicāratāta pāhuṇī kōṇa sōnyācyā jōḍavyācī
rāṇī viṭhṭhala baḍavyācī
Friends ask, who is this guest with gold toe-rings
She is the queen of Vitthal*, the priest
▷ (सया)(विचारतात)(पाहुणी) who of_gold (जोडव्याची)
▷ (राणी) Vitthal (बडव्याची)
pas de traduction en français
[197] id = 58265
ढाकणे अनुसया - Dhakane Anusaya
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
विठ्ठल म्हणीतो काहो रुखमीणी रागात
सोन्याच कर्ण फुल ठेपी हरवली बागात
viṭhṭhala mhaṇītō kāhō rukhamīṇī rāgāta
sōnyāca karṇa fula ṭhēpī haravalī bāgāta
Vitthal* says, Rukhmini*, why are you so angry
I lost my gold ear-rings in the garden
▷  Vitthal (म्हणीतो)(काहो)(रुखमीणी)(रागात)
▷  Of_gold (कर्ण) flowers (ठेपी)(हरवली)(बागात)
pas de traduction en français
[198] id = 58266
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
इथुन दिसती पंढरी पसार्याची
रुख्मीन भरे चुडा उंच माडी कासाराची
ithuna disatī paṇḍharī pasāryācī
rukhmīna bharē cuḍā uñca māḍī kāsārācī
Pandhari, from here, it looks sprawling
Rukhmin* wears handful of bangles, the bangle seller’s storey is tall
▷ (इथुन)(दिसती)(पंढरी)(पसार्याची)
▷ (रुख्मीन)(भरे)(चुडा)(उंच)(माडी)(कासाराची)
pas de traduction en français
[199] id = 58267
बोधक यमुना - Bodhak Yamuna
Village उंदीरगाव - Undirgaon
अकरावी माझी ओवी माझे अकरा तोळे सोनं
विठ्ठल देव बोले राही रुखमीनीचे लेणं
akarāvī mājhī ōvī mājhē akarā tōḷē sōnaṁ
viṭhṭhala dēva bōlē rāhī rukhamīnīcē lēṇaṁ
My eleventh verse, my eleven tolas* of gold
God Vitthal* says, it is all for Rahi Rukhmin*’s ornaments
▷ (अकरावी) my verse (माझे)(अकरा)(तोळे)(सोनं)
▷  Vitthal (देव)(बोले) stays (रुखमीनीचे)(लेणं)
pas de traduction en français
[200] id = 58268
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
नवव्या पंगती वाढले वडे
रुखमीणीच्या पायामध्ये जोडे
navavyā paṅgatī vāḍhalē vaḍē
rukhamīṇīcyā pāyāmadhyē jōḍē
For the ninth round of meals, fried balls were served
Rukhmini* was wearing slippers on her feet
▷ (नवव्या)(पंगती)(वाढले)(वडे)
▷  Of_Rukhmini (पायामध्ये)(जोडे)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.11fv (B06-02-11f05) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work / Serving dishes
[201] id = 58269
चव्हाण सरु - Chavan Saru
Village अकोलेकारी - Akolekari
रुखमीण लेण लेती शीशुफळाची वज्रटीक
वरला (निवडला) जोडा ठीक
rukhamīṇa lēṇa lētī śīśuphaḷācī vajraṭīka
varalā (nivaḍalā) jōḍā ṭhīka
Rukhmin* wears vajratik (a type of necklace) given by Shishupal
But the groom she has married suits her
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शीशुफळाची)(वज्रटीक)
▷ (वरला) ( (निवडला) ) (जोडा)(ठीक)
pas de traduction en français
[202] id = 58270
चव्हाण सरु - Chavan Saru
Village अकोलेकारी - Akolekari
रुखमीण लेण लेती शीशुफळाची वाळ वावर्या
द्वारकेच्या गाईसख्या
rukhamīṇa lēṇa lētī śīśuphaḷācī vāḷa vāvaryā
dvārakēcyā gāīsakhyā
Rukhmin* wears valvakya (type of anklets and armlets) given by Shishupal
The cowherd from Dwaraka
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शीशुफळाची)(वाळ)(वावर्या)
▷ (द्वारकेच्या)(गाईसख्या)
pas de traduction en français
[203] id = 58271
मोहीते द्रौपदीबाई वामनराव - Mohite Dropadi bai Vamanrao
Village महातपूर - Mahatpur
रुखमीण लेण लेती शेसुफळाईची नथ
विठ्ठलाचं राज्य होतं तीच्या दैवात
rukhamīṇa lēṇa lētī śēsuphaḷāīcī natha
viṭhṭhalācaṁ rājya hōtaṁ tīcyā daivāta
Rukhmin* wears a nose-ring given by Shishupal
Vitthal*’s kingdom was in her fate
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शेसुफळाईची)(नथ)
▷ (विठ्ठलाचं)(राज्य)(होतं)(तीच्या)(दैवात)
pas de traduction en français
[204] id = 58272
मोहीते द्रौपदीबाई वामनराव - Mohite Dropadi bai Vamanrao
Village महातपूर - Mahatpur
रुखमीण लेण लेती मनी डोरल काळी पोत गळा दिसतो सुईचा
हाळदवरी कुंकू जुवा भरला दुईचा
rukhamīṇa lēṇa lētī manī ḍōrala kāḷī pōta gaḷā disatō suīcā
hāḷadavarī kuṅkū juvā bharalā duīcā
Rukhmin* wears Mangalsutra*, a string of black beads, it looks nice
Kunku* over a spot of turmeric on the forehead, match each other perfectly
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(मनी)(डोरल) Kali (पोत)(गळा)(दिसतो)(सुईचा)
▷ (हाळदवरी) kunku (जुवा)(भरला)(दुईचा)
pas de traduction en français
[205] id = 58273
चव्हाण सरु - Chavan Saru
Village अकोलेकारी - Akolekari
पंढरपुरामधी कोण सोन्याचा जोडव्याची
देव माझ्या त्या विठ्ठलाची राणी विठ्ठल बडव्याची
paṇḍharapurāmadhī kōṇa sōnyācā jōḍavyācī
dēva mājhyā tyā viṭhṭhalācī rāṇī viṭhṭhala baḍavyācī
In Pandharpur, who has gold toe-rings
She is the queen of my God Vitthal*, the priest
▷ (पंढरपुरामधी) who of_gold (जोडव्याची)
▷ (देव) my (त्या) of_Vitthal (राणी) Vitthal (बडव्याची)
pas de traduction en français
[206] id = 58274
सातकर चंद्रभागा - Satkar Chandrabhaga
Village बसवकल्याण - Basavakalyan
बावीस तोळ्याची रुखमीणीचे गोखर
सावळा बंधू बस बढे ठेवीले राखण
bāvīsa tōḷyācī rukhamīṇīcē gōkhara
sāvaḷā bandhū basa baḍhē ṭhēvīlē rākhaṇa
Rukhmini* wears gold Gokhar (type of bracelets) weighing twenty-two tolas*
Dark-complexioned brother keeps Badave* to guard them
▷ (बावीस)(तोळ्याची)(रुखमीणीचे)(गोखर)
▷ (सावळा) brother (बस)(बढे)(ठेवीले)(राखण)
pas de traduction en français
[207] id = 58275
कांबळे जनाबाई - Kamble Janabai
Village टाकळी - Takali
रुक्मीन लेण लेती सोन्याचे मुद बोंड
सावळ्या विठ्ठलाला राज्य पंढरीच दंड
rukmīna lēṇa lētī sōnyācē muda bōṇḍa
sāvaḷyā viṭhṭhalālā rājya paṇḍharīca daṇḍa
Rukmin* wears a gold ring with a raised design
Dark-complexioned Vitthal*’s kingdom of Pandhari is beautiful
▷ (रुक्मीन)(लेण)(लेती)(सोन्याचे)(मुद)(बोंड)
▷ (सावळ्या)(विठ्ठलाला)(राज्य)(पंढरीच)(दंड)
pas de traduction en français
[208] id = 58276
इभूते कौसल्या - Ibhute Kausalya
Village वडगाव - Vadgaon
विठ्ठल विटेवरी रुखमीन चिर्यावरी
लोळत होती कंठा तिच्या मिर्यावरी
viṭhṭhala viṭēvarī rukhamīna ciryāvarī
lōḷata hōtī kaṇṭhā ticyā miryāvarī
Vitthal* on the brick, Rukhmin* on the stone
Her necklace was falling over the pleats of her sari
▷  Vitthal (विटेवरी)(रुखमीन)(चिर्यावरी)
▷ (लोळत)(होती)(कंठा)(तिच्या)(मिर्यावरी)
pas de traduction en français
[209] id = 58277
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
रुक्मीन लेण लेती सोन्याची जोडवी
रथा पडली आडवी राणी विठ्ठलाची
rukmīna lēṇa lētī sōnyācī jōḍavī
rathā paḍalī āḍavī rāṇī viṭhṭhalācī
Rukmin* wears gold toe-rings
Vitthal*’s queen comes in front of the chariot
▷ (रुक्मीन)(लेण)(लेती)(सोन्याची)(जोडवी)
▷ (रथा)(पडली)(आडवी)(राणी) of_Vitthal
pas de traduction en français
[210] id = 58278
जाधव सत्यभामा - Jadhav Satyabhama
Village भोसे - लोहारे - Bhose- Lohare
सोनाचे जोडवे रुक्मीनीच्या पाया येईना
नरहरी सोनाराला देव गेले विनवायाला
sōnācē jōḍavē rukmīnīcyā pāyā yēīnā
naraharī sōnārālā dēva gēlē vinavāyālā
Gold toe-rings did not fit Rukhmini*’s toes
God went to Narhari, the goldsmith, to request him to come
▷ (सोनाचे)(जोडवे)(रुक्मीनीच्या)(पाया)(येईना)
▷ (नरहरी)(सोनाराला)(देव) has_gone (विनवायाला)
pas de traduction en français
[211] id = 58279
जाधव सुमन - Jadhav Suman
Village होनवडज - Honvadaj
शेरभर सोन रुखमीण पहाती ऐन्यात
जोडा नाही दुनव्यात
śērabhara sōna rukhamīṇa pahātī ainyāta
jōḍā nāhī dunavyāta
A kilo of gold, Rukhmini* looks (at herself) in the mirror
There is no other pair in the world (like Vitthal-Rukhmini)
▷ (शेरभर) gold (रुखमीण)(पहाती)(ऐन्यात)
▷ (जोडा) not (दुनव्यात)
pas de traduction en français
[212] id = 58280
कारंडे सुगंधा - Karande Sugandha
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
रुक्मीण लेन लेती मणी डोरल काळी पोत
देव त्या विठ्ठलाने शोभा द्यायला केली नथ
rukmīṇa lēna lētī maṇī ḍōrala kāḷī pōta
dēva tyā viṭhṭhalānē śōbhā dyāyalā kēlī natha
Rukmin* wears a gold Mangalsutra* in a string of black beads
God Vitthal* gave her a nose-ring to make her look more beautiful
▷ (रुक्मीण)(लेन)(लेती)(मणी)(डोरल) Kali (पोत)
▷ (देव)(त्या)(विठ्ठलाने)(शोभा)(द्यायला) shouted (नथ)
pas de traduction en français
[213] id = 58281
जाधव सुमन - Jadhav Suman
Village होनवडज - Honvadaj
शेरभर सोन इठ्ठलाला करदोडा
उरल्याचे झुबे करा रुक्मीणबाईला
śērabhara sōna iṭhṭhalālā karadōḍā
auralyācē jhubē karā rukmīṇabāīlā
A kilo of gold for Vitthal*’s kardoda (chain around waist)
From whatever gold is left, make Zube (a type of ear-rings) for Rukhminbai*
▷ (शेरभर) gold (इठ्ठलाला)(करदोडा)
▷ (उरल्याचे)(झुबे) doing (रुक्मीणबाईला)
pas de traduction en français
[214] id = 58282
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होनवडज - Honvadaj
बाई सव्वालाख सोने कोण्या राजाच्या लेकीला
रुखमीणबाईच्या कापाला
bāī savvālākha sōnē kōṇyā rājācyā lēkīlā
rukhamīṇabāīcyā kāpālā
Woman, gold worth a lakh* and a quarter, for which king’s daughter
For Rukhminbai*’s kap* (a type of ear-rings)
▷  Woman (सव्वालाख)(सोने)(कोण्या)(राजाच्या)(लेकीला)
▷ (रुखमीणबाईच्या)(कापाला)
pas de traduction en français
[215] id = 58283
कांबळे अंजना - Kamble Anjana
Village होनवडज - Honvadaj
रुखमीणीचे मोती हारपले वाळवंटी
इठ्ठल मोठे हिकमती पायान वाळू लोटी
rukhamīṇīcē mōtī hārapalē vāḷavaṇṭī
iṭhṭhala mōṭhē hikamatī pāyāna vāḷū lōṭī
Rukhmini*’s pearls got lost on the sandy bank (of the river)
Itthal* is very ingenious, he rolls over the sand with his feet
▷ (रुखमीणीचे)(मोती)(हारपले)(वाळवंटी)
▷ (इठ्ठल)(मोठे)(हिकमती)(पायान)(वाळू)(लोटी)
pas de traduction en français
[216] id = 74807
निकम साखरबाई - Nikam Sakhar
Village मळेगाव - Malegaon
पंढरी पंढरी इथुन दिस पसार्याची
रुखमीन भरी चुडा उंच माडी कासाराची
paṇḍharī paṇḍharī ithuna disa pasāryācī
rukhamīna bharī cuḍā uñca māḍī kāsārācī
Pandhari, Pandhari, from here, it looks sprawling
Rukhmin* wears handful of bangles, the bangle seller’s storey is tall
▷ (पंढरी)(पंढरी)(इथुन)(दिस)(पसार्याची)
▷ (रुखमीन)(भरी)(चुडा)(उंच)(माडी)(कासाराची)
pas de traduction en français
[217] id = 91798
म्हस्के अंजना - Mhaske Anjana
Village इसगाव - Isagaon
सोनीयाच झुब वाज गळा हवा घाली हाती
कानडी रुखमीण सुन देवकीला सुख देती
sōnīyāca jhuba vāja gaḷā havā ghālī hātī
kānaḍī rukhamīṇa suna dēvakīlā sukha dētī
Gold Zube (a type of ear-ring) in her ear, she is singing and fanning with her hand
The beautiful Rukhmin*, the daughter-in-law of Devaki gives her happiness
▷  Of_gold (झुब)(वाज)(गळा)(हवा)(घाली)(हाती)
▷ (कानडी)(रुखमीण)(सुन)(देवकीला)(सुख)(देती)
pas de traduction en français
[218] id = 58286
बोडखे चंद्रकला - Bodakhe Chandrakala
Village हिंगोली - Hingoli
रखमी म्हणे इठ्ठलाला नथ करा
दामोदर सोनाराला माडीतुन हाका मारा
rakhamī mhaṇē iṭhṭhalālā natha karā
dāmōdara sōnārālā māḍītuna hākā mārā
Rakhmi says to Itthal*, make a nose-ring for me
Call Damodar, the goldsmith from upstairs
▷ (रखमी)(म्हणे)(इठ्ठलाला)(नथ) doing
▷ (दामोदर)(सोनाराला)(माडीतुन)(हाका)(मारा)
pas de traduction en français
[219] id = 58287
निकम सोना - Nikam Sona
Village धोंडराई - Dhondrai
दुसर्या पंगतीला कुणी वाढीला भात
बाई रखमीनीच्या नाकी मोरनीची नथ
dusaryā paṅgatīlā kuṇī vāḍhīlā bhāta
bāī rakhamīnīcyā nākī mōranīcī natha
For the second round of meals, who served rice
Woman, a Morni (a small nose-ring) in Rukhmini*’s nose
▷ (दुसर्या)(पंगतीला)(कुणी)(वाढीला)(भात)
▷  Woman (रखमीनीच्या)(नाकी)(मोरनीची)(नथ)
pas de traduction en français
[220] id = 58288
मुठे मणकणी - Muthe Mankani
Village कोपरगाव - Kopargaon
रुक्मीण लेईना शिसुफळाच्या येळा
इला परणाया द्वारकेचा घननिळा
rukmīṇa lēīnā śisuphaḷācyā yēḷā
ilā paraṇāyā dvārakēcā ghananiḷā
Rukmini* refuses to wear yela (type of bracelets) given by Shishupal
Ghananila (Vitthal*) from Dwaraka has come to marry her
▷ (रुक्मीण)(लेईना)(शिसुफळाच्या)(येळा)
▷ (इला)(परणाया)(द्वारकेचा)(घननिळा)
pas de traduction en français
[221] id = 58328
कदम शांता - Kadam Shanta
Village आर्वी - Arvi
शिरसोनीयाचे रुखमीण बाईचे काकण
सक्या मह्या विठ्ठलान बडवे ठेवले राखण
śirasōnīyācē rukhamīṇa bāīcē kākaṇa
sakyā mahyā viṭhṭhalāna baḍavē ṭhēvalē rākhaṇa
Rukhminbai*’s bracelets weigh a kilo of gold
My friend Vitthal* has kept Badave* to guard them
▷ (शिरसोनीयाचे)(रुखमीण)(बाईचे)(काकण)
▷ (सक्या)(मह्या)(विठ्ठलान)(बडवे)(ठेवले)(राखण)
pas de traduction en français
[222] id = 60716
शिंदे मालन - Shinde Malan
Village कुटी सावरगाव - Kuti Savargaon
रुक्मीण दिली पंढरीच्या हुजुराला
पांघरत्या पदराला मोत्याची लावण
rukmīṇa dilī paṇḍharīcyā hujurālā
pāṅgharatyā padarālā mōtyācī lāvaṇa
Rukmin* is given in marriage to the king of Pandhari
Rows of pearls to the end of her sari that she wraps around her
▷ (रुक्मीण)(दिली)(पंढरीच्या)(हुजुराला)
▷ (पांघरत्या)(पदराला)(मोत्याची)(लावण)
pas de traduction en français
[223] id = 60717
कुपाडे सुनिता - Kupade Sunita
Village महातपूर - Mahatpur
रुखमीण लेण लेती शेशी फळाच्या बुगड्या
खिडक्या रथाच्या उघड्या
rukhamīṇa lēṇa lētī śēśī phaḷācyā bugaḍyā
khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukhmin* wears Bugadi (type of ear-rings) given by Shishupal
Windows of the chariot are open
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शेशी)(फळाच्या)(बुगड्या)
▷ (खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[224] id = 60718
साळुंके जिजा - Salunke Jija
Village उंबडगा - Umbadga
पंढरपुरामधी गलोगलीला सोनार
चंद्रहाराची लेणार विठ्ठलाची रुखमीण
paṇḍharapurāmadhī galōgalīlā sōnāra
candrahārācī lēṇāra viṭhṭhalācī rukhamīṇa
There are goldsmiths in each lane of Pandharpur
Vitthal*’s Rukhmin* wears a chandrahar*
▷ (पंढरपुरामधी)(गलोगलीला)(सोनार)
▷ (चंद्रहाराची)(लेणार) of_Vitthal (रुखमीण)
pas de traduction en français
[225] id = 61178
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
सया विचारतात पाहुणी कोण सोन्याच्या जोडव्याची
राणी विठ्ठल बडव्याची
sayā vicāratāta pāhuṇī kōṇa sōnyācyā jōḍavyācī
rāṇī viṭhṭhala baḍavyācī
Friends ask, who is this guest with gold toe-rings
She is the queen of Vitthal*, the Badave*
▷ (सया)(विचारतात)(पाहुणी) who of_gold (जोडव्याची)
▷ (राणी) Vitthal (बडव्याची)
pas de traduction en français
[226] id = 61504
नागरमोजे सिता - Nagarmoje Sita
Village मोहनाळा - Mohanala
रुक्मीणी लेण लेती मनी डोरल काळी पोत
विठ्ठल देवानी शोभा देयाला केली नथ
rukmīṇī lēṇa lētī manī ḍōrala kāḷī pōta
viṭhṭhala dēvānī śōbhā dēyālā kēlī natha
Rukmin* wears a gold mangalsutra* in a string of black beads
God Vitthal* gave her a nose-ring to add to her beauty
▷ (रुक्मीणी)(लेण)(लेती)(मनी)(डोरल) Kali (पोत)
▷  Vitthal (देवानी)(शोभा)(देयाला) shouted (नथ)
pas de traduction en français
[227] id = 61558
जाधव कलावती दिगंबर - Jadhav Kalavati Digambar
Village शिंदेवाडी - Shindevadi
रुक्मीणी लेण लेती शिशुफाळाच्या पाटल्या
खर सांगा देवा किती मोहरा आटल्या
rukmīṇī lēṇa lētī śiśuphāḷācyā pāṭalyā
khara sāṅgā dēvā kitī mōharā āṭalyā
Rukmini* wears Patalya (type of bracelets) given by Shishupal
Tell me the truth, God, how many gold coins did you use
▷ (रुक्मीणी)(लेण)(लेती)(शिशुफाळाच्या)(पाटल्या)
▷ (खर) with (देवा)(किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[228] id = 61640
गुडाळे कासू - Gudale Kasu
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
पंढरपुरामंदी गलोगलीला कासायार
राही रुखमीन चुडा लेती नऊलाखाचा उध्दार
paṇḍharapurāmandī galōgalīlā kāsāyāra
rāhī rukhamīna cuḍā lētī nūlākhācā udhdāra
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
Rahi Rukhmin* put on dozens of bangles, an expenditure of nine lakhs*
▷ (पंढरपुरामंदी)(गलोगलीला)(कासायार)
▷  Stays (रुखमीन)(चुडा)(लेती)(नऊलाखाचा)(उध्दार)
pas de traduction en français
[229] id = 61668
मुळे मुक्ता - Mule Mukta
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
पाचवी माझी ओवी नरहारी सोनाराला
जोडव मंगळसुत्र रुखमीणीच्या सैवाराला
pācavī mājhī ōvī narahārī sōnārālā
jōḍava maṅgaḷasutra rukhamīṇīcyā saivārālā
My fifth verse for Narahari, the goldsmith
Toe-rings and mangalsutra* for Rukhmini*’s swayamvar*
▷ (पाचवी) my verse (नरहारी)(सोनाराला)
▷ (जोडव)(मंगळसुत्र) of_Rukhmini (सैवाराला)
pas de traduction en français
[230] id = 61674
देशमुख सागरा - Deshmukh Sagara
Village बार्शी - Barshi
रुक्मीणी लेण लेती शिशुफळाच्या पाटल्या
खर सांगा देवा किती मोहरा आटल्या
rukmīṇī lēṇa lētī śiśuphaḷācyā pāṭalyā
khara sāṅgā dēvā kitī mōharā āṭalyā
Rukmini* wears Patalya (type of bracelets) given by Shishupal
Tell me the truth, God, how many gold coins did you use
▷ (रुक्मीणी)(लेण)(लेती)(शिशुफळाच्या)(पाटल्या)
▷ (खर) with (देवा)(किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[231] id = 61675
देशमुख सागरा - Deshmukh Sagara
Village बार्शी - Barshi
रुक्मीणी लेण लेती शिशुफळाच्या बुगड्या
सावळ्या विठ्ठलाच्या खिडक्या रथाच्या उघड्या
rukmīṇī lēṇa lētī śiśuphaḷācyā bugaḍyā
sāvaḷyā viṭhṭhalācyā khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukmini* wears Bugadi (type of ear-rings) given by Shishupal
Windows of dark-complexioned Vitthal*’s chariot are open
▷ (रुक्मीणी)(लेण)(लेती)(शिशुफळाच्या)(बुगड्या)
▷ (सावळ्या)(विठ्ठलाच्या)(खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[232] id = 61678
बच्छी विजयमाला - Bachchi Vijaymala
Village सावर्डे - Savarde
रुखमाबाईच्या लेण पाच तोळ्याच येलवाक्या
ईठ्ठल देवाजीनी गरुड खांबाला दिला तक्या
rukhamābāīcyā lēṇa pāca tōḷyāca yēlavākyā
īṭhṭhala dēvājīnī garuḍa khāmbālā dilā takyā
Rakhmabai* wears yelvakya (bracelets and armlets) of five tolas*
God Itthal* is leaning against Garud Khamb*
▷ (रुखमाबाईच्या)(लेण)(पाच)(तोळ्याच)(येलवाक्या)
▷ (ईठ्ठल)(देवाजीनी)(गरुड)(खांबाला)(दिला)(तक्या)
pas de traduction en français
[233] id = 61679
बच्छी विजयमाला - Bachchi Vijaymala
Village सावर्डे - Savarde
रुक्मीण लेती लेण मुदबाईच गोंड
जवारी राजदंड
rukmīṇa lētī lēṇa mudabāīca gōṇḍa
javārī rājadaṇḍa
Rukmin* wears a ring with a raised design
Vitthal* is the admirable king
▷ (रुक्मीण)(लेती)(लेण)(मुदबाईच)(गोंड)
▷ (जवारी)(राजदंड)
pas de traduction en français
[234] id = 61696
बच्छी विजयमाला - Bachchi Vijaymala
Village सावर्डे - Savarde
पंढरपुरामधी कोण सोन्याच्या जोडव्याची
राणी इठ्ठल बडव्याची
paṇḍharapurāmadhī kōṇa sōnyācyā jōḍavyācī
rāṇī iṭhṭhala baḍavyācī
In Pandharpur, who is this guest with gold toe-rings
She is the queen of Vitthal*, the Badave*
▷ (पंढरपुरामधी) who of_gold (जोडव्याची)
▷ (राणी)(इठ्ठल)(बडव्याची)
pas de traduction en français
[235] id = 61697
बच्छी विजयमाला - Bachchi Vijaymala
Village सावर्डे - Savarde
पंढरपुरामधी कुणी कोण सोन्याच्या केसायाची
राणी इठ्ठल देवाजीची
paṇḍharapurāmadhī kuṇī kōṇa sōnyācyā kēsāyācī
rāṇī iṭhṭhala dēvājīcī
In Pandharpur, who has golden hair
She is the queen of God Itthal*
▷ (पंढरपुरामधी)(कुणी) who of_gold (केसायाची)
▷ (राणी)(इठ्ठल)(देवाजीची)
pas de traduction en français
[236] id = 62245
जाधव कलावती - Jadhav Kalavati
Village जाधववाडी - Jadhavwadi
रुखमीण लेण लेहती सिसुफळाची साकळ्या
पांडुरंगाच्या माझ्या खिडक्या मोकळ्या
rukhamīṇa lēṇa lēhatī sisuphaḷācī sākaḷyā
pāṇḍuraṅgācyā mājhyā khiḍakyā mōkaḷyā
Rukhmin* wears gold chains given by Shishupal
My Pandurang*’s (chariot) windows are open
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेहती)(सिसुफळाची)(साकळ्या)
▷ (पांडुरंगाच्या) my (खिडक्या)(मोकळ्या)
pas de traduction en français
[237] id = 64389
शिंदे लक्ष्मी - Shinde Lakshmi
Village सुपतगाव - Supatgaon
पंढरपुरामधी गलोगलीला सोनार
विठ्ठलाची रुक्मीण चंद्रहार लेणार
paṇḍharapurāmadhī galōgalīlā sōnāra
viṭhṭhalācī rukmīṇa candrahāra lēṇāra
There are goldsmiths in each lane of Pandharpur
Vitthal*’s Rukhmin* wears a chandrahar*
▷ (पंढरपुरामधी)(गलोगलीला)(सोनार)
▷  Of_Vitthal (रुक्मीण)(चंद्रहार)(लेणार)
pas de traduction en français
[238] id = 46746
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
सरी या सोन्याच्या रूखमाबाई बुगड्या
चौकून बंदोबस्त खिडक्या ठेविल्या उघड्या
sarī yā sōnyācyā rūkhamābāī bugaḍyā
caukūna bandōbasta khiḍakyā ṭhēvilyā ughaḍyā
Rukhmabai’s Bugadi (type of ear-rings) weigh a kilo in gold
(The palace is) guarded from all the sides, windows are kept open
▷ (सरी)(या) of_gold (रूखमाबाई)(बुगड्या)
▷ (चौकून)(बंदोबस्त)(खिडक्या)(ठेविल्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[239] id = 53013
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
शेरभर सोनं रुखमाबाईच्या बुगड्या
महाली केला बंदोबस्त खिडक्या ठेविल्या उघड्या
śērabhara sōnaṁ rukhamābāīcyā bugaḍyā
mahālī kēlā bandōbasta khiḍakyā ṭhēvilyā ughaḍyā
Rukhmabai’s Bugadi (type of ear-rings) weigh a kilo in gold
The palace is guarded from all the sides, windows are kept open
▷ (शेरभर)(सोनं)(रुखमाबाईच्या)(बुगड्या)
▷ (महाली) did (बंदोबस्त)(खिडक्या)(ठेविल्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[240] id = 58068
काळे रेणू - Kale Renu
Village बांगर्डे - Bangarde
रुक्मीन लेन लेती शिरुसुफळाच्या पाटल्या
खिडक्या रथाला दाटल्या
rukmīna lēna lētī śirusuphaḷācyā pāṭalyā
khiḍakyā rathālā dāṭalyā
Rukmin* wears Patalya (type of bracelets) given by Shishupal
The chariot is crowded with windows
▷ (रुक्मीन)(लेन)(लेती)(शिरुसुफळाच्या)(पाटल्या)
▷ (खिडक्या)(रथाला)(दाटल्या)
pas de traduction en français
[241] id = 58052
माळी कलावती - Mali Kalavati
Village दारफळ - Darphal
रुखमीण लेण लेती मणी डोरल काळी पोत
शोभा द्यायाला केली नथ
rukhamīṇa lēṇa lētī maṇī ḍōrala kāḷī pōta
śōbhā dyāyālā kēlī natha
Rukmin* wears a gold mangalsutra* in a string of black beads
A nose-ring was made to add to her beauty
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(मणी)(डोरल) Kali (पोत)
▷ (शोभा)(द्यायाला) shouted (नथ)
pas de traduction en français
[242] id = 67825
बाठे कलावती - Bathe Kalavati Tarachand
Village देवडी - Devadi
रुखमीण लेण लेती कुंक चंद्राची कोर
विठ्ठल देवा बोल माझी दैवाची नार
rukhamīṇa lēṇa lētī kuṅka candrācī kōra
viṭhṭhala dēvā bōla mājhī daivācī nāra
Rukhmini* wears a crescent-shaped kunku*
God Vitthal* says, she is my fortunate wife
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(कुंक)(चंद्राची)(कोर)
▷  Vitthal (देवा) says my (दैवाची)(नार)
pas de traduction en français
[243] id = 67826
बाठे कलावती - Bathe Kalavati Tarachand
Village देवडी - Devadi
रुखमीण कुंकु लेती लेणी पंढरी आरशात
विठ्ठलाला रात्र झाली आळंदी बाजारात
rukhamīṇa kuṅku lētī lēṇī paṇḍharī āraśāta
viṭhṭhalālā rātra jhālī āḷandī bājārāta
In Pandhari, Rukhmin* applies her kunku* in front of the mirror
Vitthal* got late coming home at night from the Alandi* bazaar
▷ (रुखमीण) kunku (लेती)(लेणी)(पंढरी)(आरशात)
▷ (विठ्ठलाला)(रात्र) has_come Alandi (बाजारात)
pas de traduction en français
[244] id = 67827
बाठे कलावती - Bathe Kalavati Tarachand
Village देवडी - Devadi
रुखमीनीच्या कानात सोन्याच्या बुगड्या
रुखमीणीच्या रावळाच्या खिडक्या ठेवील्या उघड्या
rukhamīnīcyā kānāta sōnyācyā bugaḍyā
rukhamīṇīcyā rāvaḷācyā khiḍakyā ṭhēvīlyā ughaḍyā
Rukhmini* has gold Bugadi (type of ear-rings) in her ear
Windows of Rukhmini*’s temple are kept open
▷  Of_Rukhmini (कानात) of_gold (बुगड्या)
▷  Of_Rukhmini (रावळाच्या)(खिडक्या)(ठेवील्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[245] id = 67828
बाठे कलावती - Bathe Kalavati Tarachand
Village देवडी - Devadi
रुखमीण लेण लेती शिशुफळाच्या पाटल्या
विठ्ठल देव बोल किती मोहरा आटल्या
rukhamīṇa lēṇa lētī śiśuphaḷācyā pāṭalyā
viṭhṭhala dēva bōla kitī mōharā āṭalyā
Rukmini* wears Patalya (type of bracelets) given by Shishupal
God Vitthal* says, how many gold coins were used
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शिशुफळाच्या)(पाटल्या)
▷  Vitthal (देव) says (किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[246] id = 67829
बाठे कलावती - Bathe Kalavati Tarachand
Village देवडी - Devadi
रुखमीण लेण लेती शिशुफळाच्या बुगड्या
विठ्ठलाच्या खिडक्या रथाच्या उघड्या
rukhamīṇa lēṇa lētī śiśuphaḷācyā bugaḍyā
viṭhṭhalācyā khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukmini* wears Bugadi (type of ear-rings) given by Shishupal
Windows of Vitthal*’s chariot are open
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शिशुफळाच्या)(बुगड्या)
▷ (विठ्ठलाच्या)(खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[247] id = 67830
बाठे कलावती - Bathe Kalavati Tarachand
Village देवडी - Devadi
चवदा तोळ्याचे रुखमीणीबाईचे कंकण
सावळ्या सिरपान कुठे मांडील दुकान (विठ्ठल)
cavadā tōḷyācē rukhamīṇībāīcē kaṅkaṇa
sāvaḷyā sirapāna kuṭhē māṇḍīla dukāna (viṭhṭhala)
Rukhminibai’s bracelets are of fourteen tolas*
Where has dark-complexioned Sirpan (Vitthal*) set up his shop
▷ (चवदा)(तोळ्याचे)(रुखमीणीबाईचे)(कंकण)
▷ (सावळ्या)(सिरपान)(कुठे)(मांडील)(दुकान) ( Vitthal )
pas de traduction en français
[248] id = 67831
बाठे कलावती - Bathe Kalavati Tarachand
Village देवडी - Devadi
आठवी हाळद नरहारी सोनाराला
रुखमीणीच्या मंगळसुत्राला
āṭhavī hāḷada narahārī sōnārālā
rukhamīṇīcyā maṅgaḷasutrālā
Eighth halad* is for Narhari, the goldsmith
For Rukhmini*’s mangalsutra*
▷  Eight (हाळद)(नरहारी)(सोनाराला)
▷  Of_Rukhmini (मंगळसुत्राला)
pas de traduction en français
[249] id = 68055
कांबळे त्रिवेणीबाई गुंडाजी - Kamble Triveni Gundaji
Village नळदुर्ग - Naldurga
पंढरपुरामधी कोण सोन्याच्या जोडव्याची
राणी विठ्ठल बडव्याची
paṇḍharapurāmadhī kōṇa sōnyācyā jōḍavyācī
rāṇī viṭhṭhala baḍavyācī
In Pandharpur, who has gold toe-rings
She is the queen of Vitthal*, the Badave*
▷ (पंढरपुरामधी) who of_gold (जोडव्याची)
▷ (राणी) Vitthal (बडव्याची)
pas de traduction en français
[250] id = 68435
बालवडकर भिकाबाई शंकर - Balvadkar Bhikabai Shankar
Village बालवडे - Balavade
शेरभर सोन रुखमीनबाईची काकणी
देवा विठ्ठलाला बडवे ठेविले राखण
śērabhara sōna rukhamīnabāīcī kākaṇī
dēvā viṭhṭhalālā baḍavē ṭhēvilē rākhaṇa
Rukmini*’s bracelets weigh a kilo in gold
God Itthal* appointed Badave* to guard them
▷ (शेरभर) gold (रुखमीनबाईची)(काकणी)
▷ (देवा)(विठ्ठलाला)(बडवे)(ठेविले)(राखण)
pas de traduction en français
[251] id = 68436
कसोटे कमल अमर - Kasote Kamal Amar
Village चितळी - Chitali
रुखमीण ल्याली शेरभर सोन
याच्या वजनी भरले तुळशीच पाच पान
rukhamīṇa lyālī śērabhara sōna
yācyā vajanī bharalē tuḷaśīca pāca pāna
Rukhmin* wears (ornaments) weighing a kilo in gold
Five tulasi* leaves equalled their weight
▷ (रुखमीण)(ल्याली)(शेरभर) gold
▷  Of_his_place (वजनी)(भरले)(तुळशीच)(पाच)(पान)
pas de traduction en français
[252] id = 68437
कोकाटे राहीबाई - Kokate Rahibai
Village घो. पारगाव - Gh. Pargaon
पंढरपुरात इथुन दिसे पसार्याची
रुखणीन भरी बांगडी उंच कासाराची माडी
paṇḍharapurāta ithuna disē pasāryācī
rukhaṇīna bharī bāṅgaḍī uñca kāsārācī māḍī
In Pandharpur, the bangle-seller’s storey can be seen from here
Rukhmin* purchases bangles, the bangle seller’s storey is tall
▷ (पंढरपुरात)(इथुन)(दिसे)(पसार्याची)
▷ (रुखणीन)(भरी) bangles (उंच)(कासाराची)(माडी)
pas de traduction en français
[253] id = 68438
पलमोठे गोदाबाई संभाजी - Palmothe Godha
Village मुरठव - Murthav
शेरभर सोन नान रुक्मीनीच्या येणीला
सावळ्या विठ्ठलान गवंडी लावले न्हानीला
śērabhara sōna nāna rukmīnīcyā yēṇīlā
sāvaḷyā viṭhṭhalāna gavaṇḍī lāvalē nhānīlā
A kilo of gold (flowers) for Rukhmini*’s plait
Dark-complexioned Vitthal* employed masons for the constrauction of the bathroom
▷ (शेरभर) gold (नान)(रुक्मीनीच्या)(येणीला)
▷ (सावळ्या)(विठ्ठलान)(गवंडी)(लावले)(न्हानीला)
pas de traduction en français
[254] id = 68443
विधाटे सत्यभामा - Vidhate Satyabhama
Village शिरवली - Shirawali
लेण लेती काप जणुन बुगड्या
देवा त्या रावळाच्या खिडक्या उरपड्या (उलट्या)
lēṇa lētī kāpa jaṇuna bugaḍyā
dēvā tyā rāvaḷācyā khiḍakyā urapaḍyā (ulaṭyā)
(Rukhmin*) wears Bugadi (type of ear-rings) in her ear
The windows of God’s temple are upside down
▷ (लेण)(लेती)(काप)(जणुन)(बुगड्या)
▷ (देवा)(त्या)(रावळाच्या)(खिडक्या)(उरपड्या) ( (उलट्या) )
pas de traduction en français
[255] id = 68445
लांडगे मंडू - Landge Mandu
Village कर्हे - Karhe
रुखमीन लेण लेती शिरसुफळाच्या बुगड्या
खिडक्या रथाच्या उघड्या सावळ्या पांडुरंगाच्या
rukhamīna lēṇa lētī śirasuphaḷācyā bugaḍyā
khiḍakyā rathācyā ughaḍyā sāvaḷyā pāṇḍuraṅgācyā
Rukmini* wears Bugadi (type of ear-rings) given by Shishupal
Windows of dark-complexioned Pandurang*’s chariot are open
▷ (रुखमीन)(लेण)(लेती)(शिरसुफळाच्या)(बुगड्या)
▷ (खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)(सावळ्या)(पांडुरंगाच्या)
pas de traduction en français
[256] id = 68479
बकाल सोन्याबाई सोपान - Bakal Sonyabai Sopan
Village शिरसगाव - Shirasgaon
दिली ईठाबाई पंढरीच्या जव्हार्याला
नऊ लाख मोती पायीच्या गोव्हर्याला
dilī īṭhābāī paṇḍharīcyā javhāryālā
naū lākha mōtī pāyīcyā gōvharyālā
Ithabai is given in marriage to the jeweller (Vitthal*) from Pandhari
Nine lakh pearls for the anklets on her feet
▷ (दिली)(ईठाबाई)(पंढरीच्या)(जव्हार्याला)
▷ (नऊ)(लाख)(मोती)(पायीच्या)(गोव्हर्याला)
pas de traduction en français
[257] id = 68480
बकाल सोन्याबाई सोपान - Bakal Sonyabai Sopan
Village शिरसगाव - Shirasgaon
कितीक तोळ्याच्या रखमाबाईच्या पाटल्या
सांगा पांडुरंगा किती मोहरा आटल्या
kitīka tōḷyācyā rakhamābāīcyā pāṭalyā
sāṅgā pāṇḍuraṅgā kitī mōharā āṭalyā
Rakhmabai*’s Patalya (type of bracelets) are made from many tola*s
Tell me, Pandurang*, how many coins did you use
▷ (कितीक)(तोळ्याच्या)(रखमाबाईच्या)(पाटल्या)
▷  With (पांडुरंगा)(किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[258] id = 68481
महाबळी रतन किसन - Mahabali Ratan Kisan
Village माळशिरस - Malshrias
पंढरपुरामधी कोन सोन्याच्या जोडव्याची
राणी विठ्ठल बडव्याची
paṇḍharapurāmadhī kōna sōnyācyā jōḍavyācī
rāṇī viṭhṭhala baḍavyācī
In Pandharpur, who has gold toe-rings
She is the queen of Vitthal*, the Badave*
▷ (पंढरपुरामधी) who of_gold (जोडव्याची)
▷ (राणी) Vitthal (बडव्याची)
pas de traduction en français
[259] id = 68522
धस शांता - Dhas Shanta
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
चवथी माझी अोवी नरसिंह सोनाराला
माणिक मंगळसुत्र ग राधे रुक्मीणबाई कानडीला
cavathī mājhī aōvī narasiṁha sōnārālā
māṇika maṅgaḷasutra ga rādhē rukmīṇabāī kānaḍīlā
My fourth verse is for Narhari, the goldsmith
For beautiful Radha Rukhmin*’s Mangalsutra*
▷ (चवथी) my (अोवी)(नरसिंह)(सोनाराला)
▷ (माणिक)(मंगळसुत्र) * (राधे)(रुक्मीणबाई)(कानडीला)
pas de traduction en français
[260] id = 68523
थोपटे आशामती ज्ञानोबा - Thopate Ashamati Dnynoba
Village कोंढवे - Kondhve
रुखमीण लेण लेती शिरसुफळाची नथ
पंढरीच राज होत तिच्या दैवात
rukhamīṇa lēṇa lētī śirasuphaḷācī natha
paṇḍharīca rāja hōta ticyā daivāta
Rukhmin* wears a nose-ring given by Shishupal
Vitthal*’s kingdom was in her fate
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शिरसुफळाची)(नथ)
▷ (पंढरीच) king (होत)(तिच्या)(दैवात)
pas de traduction en français
[261] id = 68524
डिमळे लक्ष्मी - Dimle Lakshmi
Village नवलाख उमरे - Navalakh Umare
नऊ लाखाच्या रखमीनीच्या पाटल्या
देवा विठ्ठला किती मोहरा आटल्या
naū lākhācyā rakhamīnīcyā pāṭalyā
dēvā viṭhṭhalā kitī mōharā āṭalyā
Rakhmabai*’s Patalya (type of bracelets) are made from many tola*s
Tell me, Pandurang*, how many coins did you use
▷ (नऊ)(लाखाच्या)(रखमीनीच्या)(पाटल्या)
▷ (देवा) Vitthal (किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[262] id = 68526
टकले रंगू - Takle Rangu
Village मांजरी फार्म - Manjri Farm
रुक्मीणी लेण लेती शिरसुफळाचा तोंड
देवाने कस जोडील रथाला दोन घोड
rukmīṇī lēṇa lētī śirasuphaḷācā tōṇḍa
dēvānē kasa jōḍīla rathālā dōna ghōḍa
Rukmini* wears tode* (a type of bracelets) given by Shishupal
God has harnessed two horses to the chariot
▷ (रुक्मीणी)(लेण)(लेती)(शिरसुफळाचा)(तोंड)
▷ (देवाने) how (जोडील)(रथाला) two (घोड)
pas de traduction en français
[263] id = 68527
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
अशील सोन्याचा चुडा जरीच्या खणात
रुक्मीणी हरली पणात चोळी होती जनात
aśīla sōnyācā cuḍā jarīcyā khaṇāta
rukmīṇī haralī paṇāta cōḷī hōtī janāta
(Rukhmin*’s) bangles in genuine gold are in the brocade blousepiece
Rukmini* lost her bet, people think her blouse does not suit her
▷ (अशील) of_gold (चुडा)(जरीच्या)(खणात)
▷ (रुक्मीणी)(हरली)(पणात) blouse (होती)(जनात)
pas de traduction en français
[264] id = 68724
हत्तीकर ताराबाई - Hattikar Tarabai
Village कोळ - Kol
रुखमीण लेण लेती सव्वा तोळ्याच्या बुगड्या
देवा माझ्या विठ्ठलाच्या खिडक्या रथाच्या उघड्या
rukhamīṇa lēṇa lētī savvā tōḷyācyā bugaḍyā
dēvā mājhyā viṭhṭhalācyā khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukmini* wears Bugadi (type of ear-rings) of one and a quarter tola*
Windows of God Vitthal*’s chariot are open
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(सव्वा)(तोळ्याच्या)(बुगड्या)
▷ (देवा) my (विठ्ठलाच्या)(खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[265] id = 68837
खटाणी जानकाबाई निरंजन - Khatani Janaka Niranjan
Village नाऊर - Naur
रुख्मीण ल्याली शेरभर सोन
यांच्या वजनी बसले तुळशीचे पाच पान
rukhmīṇa lyālī śērabhara sōna
yāñcyā vajanī basalē tuḷaśīcē pāca pāna
Rukhmin* wears (ornaments) weighing a kilo in gold
Five tulasi* leaves equalled their weight
▷ (रुख्मीण)(ल्याली)(शेरभर) gold
▷ (यांच्या)(वजनी)(बसले)(तुळशीचे)(पाच)(पान)
pas de traduction en français
[266] id = 69596
नरोडे मथुरा राधाजी - Narode Mathura Radhaji
Village सावरखेड गंगा पेठ वाजरगाव - Savkhedganga P. vanjargaon
शिरी सोनियाच्या रखमाबायीच्या काकण
रुक्मीणीच्या मंदीराला बडे ठेविले राखण
śirī sōniyācyā rakhamābāyīcyā kākaṇa
rukmīṇīcyā mandīrālā baḍē ṭhēvilē rākhaṇa
Rukmini*’s bracelets weigh a kilo in gold
(God Itthal*) appointed Badave* to guard Rukhmini*’s temple
▷ (शिरी)(सोनियाच्या)(रखमाबायीच्या)(काकण)
▷ (रुक्मीणीच्या)(मंदीराला)(बडे)(ठेविले)(राखण)
pas de traduction en français
[267] id = 69613
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
रुखमीण घाली रत्नाची नथ
अजुन दिसेना सावळ्याचा रथ
rukhamīṇa ghālī ratnācī natha
ajuna disēnā sāvaḷyācā ratha
Rukhmin* wears a nose-ring with precious stones
Dark-complexioned (Pandurang*’s) chariot is not yet visible
▷ (रुखमीण)(घाली)(रत्नाची)(नथ)
▷ (अजुन)(दिसेना)(सावळ्याचा)(रथ)
pas de traduction en français
[268] id = 69935
चव्हाण सरु कृष्णा - Chavan Saru Krishna
Village बांगर्डे - Bangarde
पाचवी माझी ओवी पाची पंचामधी
इरुदी जोडवी रुक्मीनीच्या पायामधी
pācavī mājhī ōvī pācī pañcāmadhī
irudī jōḍavī rukmīnīcyā pāyāmadhī
My fifth verse, I have rings in all the five toes
Rukhmini* has different toe-rings
▷ (पाचवी) my verse (पाची)(पंचामधी)
▷ (इरुदी)(जोडवी)(रुक्मीनीच्या)(पायामधी)
pas de traduction en français
[269] id = 69942
गोरे पार्वती - Gore Parvati
Village कारेगाव - Karegaon
इथुन दिसती पंढरी पसार्याची
रुखमीनी भरती चुडा उंच माडी कासाराची
ithuna disatī paṇḍharī pasāryācī
rukhamīnī bharatī cuḍā uñca māḍī kāsārācī
Pandhari looks sprawling from here
Rukhmin* purchases bangles, the bangle seller’s storey is tall
▷ (इथुन)(दिसती)(पंढरी)(पसार्याची)
▷ (रुखमीनी)(भरती)(चुडा)(उंच)(माडी)(कासाराची)
pas de traduction en français
[270] id = 71115
निमसे केशर - Nimse Keshar
Village नाउर - Nahur
शेर सोन्याच्या रुखमाबाईच्या बुगड्या
देवा विठ्ठलान खिडक्या ठेविल्या उघड्या
śēra sōnyācyā rukhamābāīcyā bugaḍyā
dēvā viṭhṭhalāna khiḍakyā ṭhēvilyā ughaḍyā
Rukmini* wears Bugadi (type of ear-rings) weighing a kilo in gold
God Vitthal* kept the windows (of the chariot) are open
▷ (शेर) of_gold (रुखमाबाईच्या)(बुगड्या)
▷ (देवा)(विठ्ठलान)(खिडक्या)(ठेविल्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[271] id = 72142
मोकले छबू - Mokale Chabu
Village वाटेफळ - Watephal
पंढरीला गेले उभी राहीले धोंड्यावरी
नदर माझी गेली रुखमीनीच्या गोंड्यावरी
paṇḍharīlā gēlē ubhī rāhīlē dhōṇḍyāvarī
nadara mājhī gēlī rukhamīnīcyā gōṇḍyāvarī
I go to Pandhari, I stand on the stone
My eyes fall on Rukhmini*’s gond (a kind of ornament for the ear or neck)
▷ (पंढरीला) has_gone standing (राहीले)(धोंड्यावरी)
▷ (नदर) my went of_Rukhmini (गोंड्यावरी)
pas de traduction en français
[272] id = 100733
नाईकनवरे लक्ष्मी - Naiknaware Lakshmi
Village सावरगाव - Savargaon
रुखमीण लेण लेती शिशुफळाची नथ
पंढरीच राज्य हाय तिच्या नशीबात
rukhamīṇa lēṇa lētī śiśuphaḷācī natha
paṇḍharīca rājya hāya ticyā naśībāta
Rukhmin* wears a nose-ring given by Shishupal
Vitthal*’s kingdom was in her fate
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शिशुफळाची)(नथ)
▷ (पंढरीच)(राज्य)(हाय)(तिच्या)(नशीबात)
pas de traduction en français
[273] id = 72144
काळे भिमा - Kale Bhima
Village परीटवाडी - Paritwadi
रुखमीण लेण लेती शिरसुफळाच्या पाटल्या
विठ्ठलाच्या माझ्या शिरसुफळाच्या किती मोहरा आटल्या
rukhamīṇa lēṇa lētī śirasuphaḷācyā pāṭalyā
viṭhṭhalācyā mājhyā śirasuphaḷācyā kitī mōharā āṭalyā
Rukmini* wears Patalya (type of bracelets) given by Shishupal
Vitthal* says, how many gold coins did Shishupal use
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शिरसुफळाच्या)(पाटल्या)
▷ (विठ्ठलाच्या) my (शिरसुफळाच्या)(किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[274] id = 72470
कुलथे लक्ष्मी - Kulthe Lakshmi
Village वालवड - Walwad
पंढरपुरामंदी गल्लोगल्लीन कासार
विठ्ठल सावळ्यान दिला चुड्याला इसार
paṇḍharapurāmandī gallōgallīna kāsāra
viṭhṭhala sāvaḷyāna dilā cuḍyālā isāra
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
Dark-complexioned Vitthal* gave an advance for bangles
▷ (पंढरपुरामंदी)(गल्लोगल्लीन)(कासार)
▷  Vitthal (सावळ्यान)(दिला)(चुड्याला)(इसार)
pas de traduction en français
[275] id = 72504
गोर्हे लक्ष्मी - Gorhe Laxmi
Village पुणतांबा - Puntamba
अग रुखमीणी घालीत नथ
आजुन दिसाना सावळ्याचा रथ
aga rukhamīṇī ghālīta natha
ājuna disānā sāvaḷyācā ratha
Rukhmin* wears a nose-ring
Dark-complexioned (Pandurang*’s) chariot is not yet visible
▷  O (रुखमीणी)(घालीत)(नथ)
▷ (आजुन)(दिसाना)(सावळ्याचा)(रथ)
pas de traduction en français
[276] id = 72622
बच्छी विजयमाला - Bachchi Vijaymala
Village सावर्डे - Savarde
रुक्माबाईच्या पाच तोळ्याच्या बुगयड्या
इठ्ठल देवाजीन खिडक्या टाकल्या उगयड्या
rukmābāīcyā pāca tōḷyācyā bugayaḍyā
iṭhṭhala dēvājīna khiḍakyā ṭākalyā augayaḍyā
Rukmini* wears Bugadi (type of ear-rings) of five tolas*
Windows of God Itthal*’s chariot are kept open
▷ (रुक्माबाईच्या)(पाच)(तोळ्याच्या)(बुगयड्या)
▷ (इठ्ठल)(देवाजीन)(खिडक्या)(टाकल्या)(उगयड्या)
pas de traduction en français
[277] id = 73998
मोहीते शांता - Mohite Shanta
Village तळवडी - Talwadi
पंढरपुरामधे गलोगलीला कासार
बाई माझ्या रुखमीनीच्या दिला चुड्याला इसार
paṇḍharapurāmadhē galōgalīlā kāsāra
bāī mājhyā rukhamīnīcyā dilā cuḍyālā isāra
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
Woman, an advance is given for my Rukhmini*’s bangles
▷ (पंढरपुरामधे)(गलोगलीला)(कासार)
▷  Woman my of_Rukhmini (दिला)(चुड्याला)(इसार)
pas de traduction en français
[278] id = 47889
चौधरी द्वारका - Chaudhari Dwarka
Village अकलूज - Akluj
रुकमीन लेन लेती शिरसुफळाची आरयली (गोल डोरले)
रुकमीन देव बोलतो दारी आरयदी साधली
rukamīna lēna lētī śirasuphaḷācī ārayalī (gōla ḍōralē)
rukamīna dēva bōlatō dārī ārayadī sādhalī
Rukmin* wears ornaments sent by Shishupal
God says to Rukhmin*, you have got everything withoput effort
▷ (रुकमीन)(लेन)(लेती)(शिरसुफळाची)(आरयली) ( (गोल)(डोरले) )
▷ (रुकमीन)(देव) says (दारी)(आरयदी)(साधली)
pas de traduction en français
[279] id = 76570
काळे भिमा - Kale Bhima
Village परीटवाडी - Paritwadi
रुखमीणी लेण लेयी शिरसुफळाच्या बुगड्या
विठ्ठलाच्या माझ्या खिडक्या रथाच्या उघड्या
rukhamīṇī lēṇa lēyī śirasuphaḷācyā bugaḍyā
viṭhṭhalācyā mājhyā khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukmini* wears Bugadi (type of ear-rings) given by Shishupal
Windows of my Vitthal*’s chariot are open
▷ (रुखमीणी)(लेण)(लेयी)(शिरसुफळाच्या)(बुगड्या)
▷ (विठ्ठलाच्या) my (खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[280] id = 77009
पांढरे शकुंतला - Pandhare Shakuntala
Village सोलापूर - Solapur
पंढरपुरामधी कोण चांदीच्या जोडव्याची
राणी विठ्ठल बडव्याची सावळा पांडुरंग
paṇḍharapurāmadhī kōṇa cāndīcyā jōḍavyācī
rāṇī viṭhṭhala baḍavyācī sāvaḷā pāṇḍuraṅga
In Pandharpur, who has toe-rings in silver
She is the queen of dark-complexioned Pandurang*, the priest
▷ (पंढरपुरामधी) who (चांदीच्या)(जोडव्याची)
▷ (राणी) Vitthal (बडव्याची)(सावळा)(पांडुरंग)
pas de traduction en français
[281] id = 78063
सदाफळे सीताबाई परशुराम - Sadaphale Sita Parshuram
Village आरवडे - Arvade
पंढरपुरामधी गलोगलीनी कासाईर
रुखमीण लेती चुडा सव्वा महिन्याचा इसार
paṇḍharapurāmadhī galōgalīnī kāsāīra
rukhamīṇa lētī cuḍā savvā mahinyācā isāra
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
Rukhmin* wears dozens of bangles, an advance for one and a quarter month has already been paid
▷ (पंढरपुरामधी)(गलोगलीनी)(कासाईर)
▷ (रुखमीण)(लेती)(चुडा)(सव्वा)(महिन्याचा)(इसार)
pas de traduction en français
[282] id = 78182
नरोटे शेषकला - Narote Sheshakala
Village पांगरी - Pangari
रुखमीनीचा बाई मोती इठ्ठलाच्या पागुट्यात
उजेड पंढरी गावात
rukhamīnīcā bāī mōtī iṭhṭhalācyā pāguṭyāta
ujēḍa paṇḍharī gāvāta
Woman, Rukhmini*’s pearl is on Vitthal*’s turban
It illuminates Pandhari village
▷ (रुखमीनीचा) woman (मोती)(इठ्ठलाच्या)(पागुट्यात)
▷ (उजेड)(पंढरी)(गावात)
pas de traduction en français
[283] id = 78184
नरोटे शेषकला - Narote Sheshakala
Village पांगरी - Pangari
शेरा शेराची कोपरी रुखमीण बाईच्या ग दंडी
उभी भीवरच्या तोंडी
śērā śērācī kōparī rukhamīṇa bāīcyā ga daṇḍī
ubhī bhīvaracyā tōṇḍī
Rukhmin* wears a kopari (a type of armlet) weighing a kilo in gold on her arms
She is standing on the banks of Bhivar river (Chandrabhaga*)
▷ (शेरा)(शेराची)(कोपरी)(रुखमीण)(बाईच्या) * (दंडी)
▷  Standing (भीवरच्या)(तोंडी)
pas de traduction en français
[284] id = 78185
नरोटे शेषकला - Narote Sheshakala
Village पांगरी - Pangari
रुखमीणीचा मोती हरपला वाळवंटी
इठ्ठल मोठा हिकमती पायान वाळु लोटी
rukhamīṇīcā mōtī harapalā vāḷavaṇṭī
iṭhṭhala mōṭhā hikamatī pāyāna vāḷu lōṭī
Rukhmini*’s pearls got lost on the sandy bank (of the river)
Itthal* is very ingenious, he rolls over the sand with his feet
▷ (रुखमीणीचा)(मोती)(हरपला)(वाळवंटी)
▷ (इठ्ठल)(मोठा)(हिकमती)(पायान)(वाळु)(लोटी)
pas de traduction en français
[285] id = 78359
रवू वत्सला देवराज - Rau Vatsala Devraj
Village देवरी - Devari
पंढरपुरामधी कल्ला कशाचा होतो
विठ्ठल पैसे देते रुखमीणी चुडा लेते
paṇḍharapurāmadhī kallā kaśācā hōtō
viṭhṭhala paisē dētē rukhamīṇī cuḍā lētē
What is this noise in Pandhari
Vitthal* makes the payment, Rukhmini* puts on the bangles
▷ (पंढरपुरामधी)(कल्ला)(कशाचा)(होतो)
▷  Vitthal (पैसे) give (रुखमीणी)(चुडा)(लेते)
pas de traduction en français
[286] id = 78361
खुसे जनाबाई जगदेव - Khuse Jana
Village मोताळा - Motala
पंढरीला जाईन उभी राहीन धोंड्यावर
नजर माझी गेली रुखमीनीच्या गोंड्यावर
paṇḍharīlā jāīna ubhī rāhīna dhōṇḍyāvara
najara mājhī gēlī rukhamīnīcyā gōṇḍyāvara
I go to Pandhari, I stand on the stone
My eyes fall on Rukhmini*’s gond (a kind of ornament for the ear or neck)
▷ (पंढरीला)(जाईन) standing (राहीन)(धोंड्यावर)
▷ (नजर) my went of_Rukhmini (गोंड्यावर)
pas de traduction en français
[287] id = 78377
आवारे सुमन शंकर - Avare Suman
Shankar

Village चिखली - Chikhali
रुखमीण लेण लेती गळा भरुनी ताईत
कपाळीच कुंकू सगळ्या दागिन्याचा नाईक
rukhamīṇa lēṇa lētī gaḷā bharunī tāīta
kapāḷīca kuṅkū sagaḷyā dāginyācā nāīka
Rukhmin* wears many necklaces
Kunku* on her forehead has the place of pride among all the ornaments
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(गळा)(भरुनी)(ताईत)
▷  Of_forehead kunku (सगळ्या)(दागिन्याचा)(नाईक)
pas de traduction en français
[288] id = 78381
सदनशीन पद्मा बाळू - Sadanshing Padma
Balu

Village झोटिंग महाराजाचे रंभापूर - Zhoting Maharajache Rambhapur
विठ्ठल विटेवरी रुखमीण पिठ्यावरी
बत्तीस पुतळ्याचा हार पडे मिर्यावरी
viṭhṭhala viṭēvarī rukhamīṇa piṭhyāvarī
battīsa putaḷyācā hāra paḍē miryāvarī
Vitthal* on the brick, Rukhmin* on the stool
A necklace with thirty-two coins falls on the pleats of her sari
▷  Vitthal (विटेवरी)(रुखमीण)(पिठ्यावरी)
▷ (बत्तीस)(पुतळ्याचा)(हार)(पडे)(मिर्यावरी)
pas de traduction en français
[289] id = 78403
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
रुखमीण लेईना शिशुपालाचे (शिशुफळा) तोडे
अंबिकेच्या देवळात कृष्णानी सोडीले घोडे
rukhamīṇa lēīnā śiśupālācē (śiśuphaḷā) tōḍē
ambikēcyā dēvaḷāta kṛṣṇānī sōḍīlē ghōḍē
Rukhmin* refuses to wear tode* (type of bracelets) given by Shishupal
Krishna let the horses (of his chariot) loose in the temple of Ambika
▷ (रुखमीण)(लेईना)(शिशुपालाचे) ( (शिशुफळा) ) (तोडे)
▷ (अंबिकेच्या)(देवळात)(कृष्णानी)(सोडीले)(घोडे)
pas de traduction en français
[290] id = 78515
डावरे धोंडाबाई - Daware Dhondabai
Village अहमदपुर - Ahmadpur
शेरभर सोन रुखमीण बाईच्या बुगड्या
देवा माझ्या इठ्ठलाच्या खिडक्या रथाच्या उघड्या
śērabhara sōna rukhamīṇa bāīcyā bugaḍyā
dēvā mājhyā iṭhṭhalācyā khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukmini* wears Bugadi (type of ear-rings) weighing a kilo in gold
My God Vitthal* kept the windows (of the chariot) open
▷ (शेरभर) gold (रुखमीण)(बाईच्या)(बुगड्या)
▷ (देवा) my (इठ्ठलाच्या)(खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[291] id = 78516
डावरे धोंडाबाई - Daware Dhondabai
Village अहमदपुर - Ahmadpur
राही ते रुखमीणी जोखीतात सोननाण
देवाच्या वजनाला एक तुळशीच पान
rāhī tē rukhamīṇī jōkhītāta sōnanāṇa
dēvācyā vajanālā ēka tuḷaśīca pāna
Rahi Rukhmin* weigh the gold ornaments
Only a single tulasi* leaf to weigh God (Vitthal*)
▷  Stays (ते)(रुखमीणी)(जोखीतात)(सोननाण)
▷ (देवाच्या)(वजनाला)(एक)(तुळशीच)(पान)
pas de traduction en français
[292] id = 78617
काकडे जना - Kakade Jana
Village सोनोशी - Sonoshi
पंढरपुरात गल्लोगल्ली कासार
सावळ्या विठ्ठलाने दिला चुड्याला इसार
paṇḍharapurāta gallōgallī kāsāra
sāvaḷyā viṭhṭhalānē dilā cuḍyālā isāra
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
Dark-complexioned Vitthal* gave an advance for bangles
▷ (पंढरपुरात)(गल्लोगल्ली)(कासार)
▷ (सावळ्या)(विठ्ठलाने)(दिला)(चुड्याला)(इसार)
pas de traduction en français
[293] id = 79006
तमांचे मंदोदरी दिगंबर - Tamanche Mandodari Digambar
Village म्हात्रेवाडी - Mhatrevadi
पांडुरंग म्हणीत्यात काय पाटल्या गोठ
भेदरीच्या भाशाचे पेव लुटीले तिनशे साठ
pāṇḍuraṅga mhaṇītyāta kāya pāṭalyā gōṭha
bhēdarīcyā bhāśācē pēva luṭīlē tinaśē sāṭha
Pandurang* says, how many patlya goth* (types of bracelets) were there
Three hundred and sixty cellars of the nephew from Bhedari have been plundered
▷ (पांडुरंग)(म्हणीत्यात) why (पाटल्या)(गोठ)
▷ (भेदरीच्या)(भाशाचे)(पेव)(लुटीले)(तिनशे) with
pas de traduction en français
[294] id = 79362
गायकवाड राजुबाई - Gaykwad Raju
Village पोहरेगाव - Poharegaon
रुक्मीण लेण लेती शेषाफळीच्या (शिशुफळा) बुगड्या
खिडक्या रथाच्या उघड्या
rukmīṇa lēṇa lētī śēṣāphaḷīcyā (śiśuphaḷā) bugaḍyā
khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukmini* wears Bugadi (type of ear-rings) given by Shishupal
Windows of the chariot are open
▷ (रुक्मीण)(लेण)(लेती)(शेषाफळीच्या) ( (शिशुफळा) ) (बुगड्या)
▷ (खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[295] id = 79902
पारखे कलावती - Parkhe Kalavati
Village वाहेगाव मांजरी - Vahegaon Majari
शेरशेर सोन रुखमीनीचा मनोहार
देव इठ्ठल बोलतो वझं झालं छातीवर
śēraśēra sōna rukhamīnīcā manōhāra
dēva iṭhṭhala bōlatō vajhaṁ jhālaṁ chātīvara
Rukhmini*’s Manohar (a type of necklace) weighs a kilo in gold
God Vitthal* says, it is heavy for her
▷ (शेरशेर) gold (रुखमीनीचा)(मनोहार)
▷ (देव)(इठ्ठल) says (वझं)(झालं)(छातीवर)
pas de traduction en français
[296] id = 79906
पारखे कलावती - Parkhe Kalavati
Village वाहेगाव मांजरी - Vahegaon Majari
शेर शेर सोन रुखमीनीच्या पाटल्या
देव इठ्ठल बोलतु सार्या महुरा आटल्या
śēra śēra sōna rukhamīnīcyā pāṭalyā
dēva iṭhṭhala bōlatu sāryā mahurā āṭalyā
A kilo of gold for Rukhmin*’s patlya (types of bracelets)
God Itthal* says, all the gold coins are used
▷ (शेर)(शेर) gold of_Rukhmini (पाटल्या)
▷ (देव)(इठ्ठल)(बोलतु)(सार्या)(महुरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[297] id = 80448
शिंदे मालन - Shinde Malan
Village कुटी सावरगाव - Kuti Savargaon
शेर या सोन्याचे रुखमीनीबाईचे काकन
देवा विठ्ठलाने बडवे ठेवीले राखण
śēra yā sōnyācē rukhamīnībāīcē kākana
dēvā viṭhṭhalānē baḍavē ṭhēvīlē rākhaṇa
Rukmini*’s bracelets weigh a kilo in gold
My God Vitthal* appointed Badave* to guard them
▷ (शेर)(या)(सोन्याचे)(रुखमीनीबाईचे)(काकन)
▷ (देवा)(विठ्ठलाने)(बडवे)(ठेवीले)(राखण)
pas de traduction en français
[298] id = 81081
ग्रँम पार्वतीबाई - Gram Parvatibai
Village नित्रुड - Nitrud
पंढरपुरात गल्लोगल्लीला कासार
रुक्मीणीच्या चुड्याला विठ्ठलाने दिला विसार
paṇḍharapurāta gallōgallīlā kāsāra
rukmīṇīcyā cuḍyālā viṭhṭhalānē dilā visāra
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
Vitthal* gave an advance for Rukhmini*’s bangles
▷ (पंढरपुरात)(गल्लोगल्लीला)(कासार)
▷ (रुक्मीणीच्या)(चुड्याला)(विठ्ठलाने)(दिला)(विसार)
pas de traduction en français
[299] id = 81688
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
नऊ माझी ओवी माझ नव तोळ सोन
बोलतो इठ्ठल राही रुखमीणीच लेण
naū mājhī ōvī mājha nava tōḷa sōna
bōlatō iṭhṭhala rāhī rukhamīṇīca lēṇa
My ninth verse, my nine tolas* of gold
Itthal* says, it is for Rahi Rukhmin*’s ornaments
▷ (नऊ) my verse my (नव)(तोळ) gold
▷  Says (इठ्ठल) stays (रुखमीणीच)(लेण)
pas de traduction en français
[300] id = 82424
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
रुखमीण लेण लेती गळा भरुनी काळी पोत
देव त्या विठ्ठलाना शोभा दियाला केली नथ
rukhamīṇa lēṇa lētī gaḷā bharunī kāḷī pōta
dēva tyā viṭhṭhalānā śōbhā diyālā kēlī natha
Rukhmin* wears many strings of black beads
God Vitthal* made a nose-ring for her to add to her beauty
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(गळा)(भरुनी) Kali (पोत)
▷ (देव)(त्या)(विठ्ठलाना)(शोभा)(दियाला) shouted (नथ)
pas de traduction en français
[301] id = 84629
साठे सत्यभामा - Sathe Satyabhama
Village चोरखळी - Chorkhali
पंढरपुरामधी कोण चांदीच्या जोडव्याची
रुखमीणबाई माझी राणी विठ्ठल बडव्याची
paṇḍharapurāmadhī kōṇa cāndīcyā jōḍavyācī
rukhamīṇabāī mājhī rāṇī viṭhṭhala baḍavyācī
In Pandharpur, who has toe-rings in silver
She is the queen of my Vitthal*, the Badave*
▷ (पंढरपुरामधी) who (चांदीच्या)(जोडव्याची)
▷ (रुखमीणबाई) my (राणी) Vitthal (बडव्याची)
pas de traduction en français
[302] id = 84630
गोरे रुखमीणीबाई - Gore Rukhaninibai
Village मानवत - Manvat
रुखमीण लेन लेती एवढ्या सोन्याच्या बुगड्या
देवा माझ्या त्या देवाच्या खिडक्या उघड्या
rukhamīṇa lēna lētī ēvaḍhyā sōnyācyā bugaḍyā
dēvā mājhyā tyā dēvācyā khiḍakyā ughaḍyā
Rukmini* wears gold Bugadi (type of ear-rings)
Windows of my God’s chariot are open
▷ (रुखमीण)(लेन)(लेती)(एवढ्या) of_gold (बुगड्या)
▷ (देवा) my (त्या)(देवाच्या)(खिडक्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[303] id = 84631
गोरे रुखमीणीबाई - Gore Rukhaninibai
Village मानवत - Manvat
रुखमीण लेन लेती नव तोळ्याच्या पाटल्या
देवा माझ्या विठ्ठलाच्या खिडक्या रथाच्या दाटल्या
rukhamīṇa lēna lētī nava tōḷyācyā pāṭalyā
dēvā mājhyā viṭhṭhalācyā khiḍakyā rathācyā dāṭalyā
Rukmin* wears Patalya (type of bracelets) weighing nine tola*s
My God Vitthal*’s chariot is crowded with windows
▷ (रुखमीण)(लेन)(लेती)(नव)(तोळ्याच्या)(पाटल्या)
▷ (देवा) my (विठ्ठलाच्या)(खिडक्या)(रथाच्या)(दाटल्या)
pas de traduction en français
[304] id = 84636
कांबळे कांताबाई - Kamble Kanta
Village हांडरगुळी - Handarguli
पंढरपुरामधी गलोगलीला सोनार
चंद्रहाराची लेणारीन विठ्ठलाची रुखमीण
paṇḍharapurāmadhī galōgalīlā sōnāra
candrahārācī lēṇārīna viṭhṭhalācī rukhamīṇa
There are goldsmiths in each lane of Pandharpur
The one wearing a chandrahar* is Vitthal*’s Rukhmin*
▷ (पंढरपुरामधी)(गलोगलीला)(सोनार)
▷ (चंद्रहाराची)(लेणारीन) of_Vitthal (रुखमीण)
pas de traduction en français
[305] id = 84637
खामणकर नर्मदाबाई - Khamankar Narmada
Village बोराळा पो. रूधाणा वकाणा - Borala, Po. Rudhana Vakana
दुरुन दिसते पंढरी पसार्याची
रुखमीण भरे चुडा हिरवी माडी कासाराची
duruna disatē paṇḍharī pasāryācī
rukhamīṇa bharē cuḍā hiravī māḍī kāsārācī
Pandhari looks sprawling from far
Rukhmin* purchases bangles, the bangle seller’s storey is green
▷ (दुरुन)(दिसते)(पंढरी)(पसार्याची)
▷ (रुखमीण)(भरे)(चुडा) green (माडी)(कासाराची)
pas de traduction en français
[306] id = 84729
टेकणे सीता - Tekne Sita
Village कानड - Kanad
पंढरपुरात गलोगलीने कासार
अशी रुखमीण हुशार देती चुड्याला इसार
paṇḍharapurāta galōgalīnē kāsāra
aśī rukhamīṇa huśāra dētī cuḍyālā isāra
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
Rukhmin* is so clever, she gives an advance for her bangles
▷ (पंढरपुरात)(गलोगलीने)(कासार)
▷ (अशी)(रुखमीण)(हुशार)(देती)(चुड्याला)(इसार)
pas de traduction en français
[307] id = 84730
वासे केशर - Vase Keshar
Village इटकी - Itaki
पंढरपुरात कल्ला काय होतो
रुखमीण चुडा लेती विठ्ठल बाकी देती
paṇḍharapurāta kallā kāya hōtō
rukhamīṇa cuḍā lētī viṭhṭhala bākī dētī
What is this noise in Pandharpur
Rukhmin* puts on bangles, Vitthal* pays the remaining balance
▷ (पंढरपुरात)(कल्ला) why (होतो)
▷ (रुखमीण)(चुडा)(लेती) Vitthal (बाकी)(देती)
pas de traduction en français
[308] id = 84731
फुंदे गंगुबाई तबाजी - Funde gangu
Village महीर - Mahir
विठ्ठल म्हणे का ग रुखमीनी कोपर्याला
हार गळ्याचा तुटला कमानी दरवाजा आडकुन
viṭhṭhala mhaṇē kā ga rukhamīnī kōparyālā
hāra gaḷyācā tuṭalā kamānī daravājā āḍakuna
Vitthal* says to Rukhmin*, why are you standing in a corner
My necklace is broken, it got caught in the door frame
▷  Vitthal (म्हणे)(का) * (रुखमीनी)(कोपर्याला)
▷ (हार)(गळ्याचा)(तुटला)(कमानी)(दरवाजा)(आडकुन)
pas de traduction en français
[309] id = 85239
अष्टपुत्रे रूखमाणी कन्हैया - Ashtaputre Rukhamini Kanhaya
Village सोलापूर - Solapur
रुखमीण लेण लेती शिशीफळाच्या बुगड्या
खिडक्या रथाच्या उघड्या
rukhamīṇa lēṇa lētī śiśīphaḷācyā bugaḍyā
khiḍakyā rathācyā ughaḍyā
Rukmini* wears Bugadi (type of ear-rings) given by Shishupal
Windows of the chariot are open
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शिशीफळाच्या)(बुगड्या)
▷ (खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[310] id = 85240
अष्टपुत्रे रूखमाणी कन्हैया - Ashtaputre Rukhamini Kanhaya
Village सोलापूर - Solapur
रुखमीण लेण लेती शिशीफळाच्या पाटल्या
किती मोहरा आटल्या
rukhamīṇa lēṇa lētī śiśīphaḷācyā pāṭalyā
kitī mōharā āṭalyā
Rukmini* wears Patalya (type of bracelets) given by Shishupal
How many gold coins did Shishupal use
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शिशीफळाच्या)(पाटल्या)
▷ (किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[311] id = 85241
अष्टपुत्रे रूखमाणी कन्हैया - Ashtaputre Rukhamini Kanhaya
Village सोलापूर - Solapur
रुखमीण लेण लेती शिशीफळाची जोडवीची
विठ्ठल रुखमीण बडव्याची
rukhamīṇa lēṇa lētī śiśīphaḷācī jōḍavīcī
viṭhṭhala rukhamīṇa baḍavyācī
Rukmini* wears toe-rings given by Shishupal
Rukhmin* is (the queen) of Vitthal*, the Badave*
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(शिशीफळाची)(जोडवीची)
▷  Vitthal (रुखमीण)(बडव्याची)
pas de traduction en français
[312] id = 85242
पवार जिजा - Pawar Jija
Village कारेगाव - Karegaon
पंढरपुरात गल्लुगल्लीना कासार
रुखमीण बाईनी दिला चुड्याला विसार
paṇḍharapurāta gallugallīnā kāsāra
rukhamīṇa bāīnī dilā cuḍyālā visāra
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
Rukhminbai gives an advance for her bangles
▷ (पंढरपुरात)(गल्लुगल्लीना)(कासार)
▷ (रुखमीण)(बाईनी)(दिला)(चुड्याला)(विसार)
pas de traduction en français
[313] id = 85243
पवार जिजा - Pawar Jija
Village कारेगाव - Karegaon
पंढरपुरात गल्लुगल्लीना मन्यार (कासार)
विठ्ठलाची रुखमीण चुडा भरीती सोन्यारी
paṇḍharapurāta gallugallīnā manyāra (kāsāra)
viṭhṭhalācī rukhamīṇa cuḍā bharītī sōnyārī
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
Vitthal*’s Rukhmin* puts on golden bangles
▷ (पंढरपुरात)(गल्लुगल्लीना)(मन्यार) ( (कासार) )
▷  Of_Vitthal (रुखमीण)(चुडा)(भरीती)(सोन्यारी)
pas de traduction en français
[314] id = 85477
पवार सुभद्रा - Pawar Subhadra
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पंढरी पंढरी लांबुन दिसते पसरेची
रुकमीनी भरती चुडा उंच माडी कसाराची
paṇḍharī paṇḍharī lāmbuna disatē pasarēcī
rukamīnī bharatī cuḍā uñca māḍī kasārācī
Pandhari, Pandhari, from here, it looks sprawling
Rukhmin* wears handful of bangles, the bangle seller’s storey is tall
▷ (पंढरी)(पंढरी)(लांबुन)(दिसते)(पसरेची)
▷ (रुकमीनी)(भरती)(चुडा)(उंच)(माडी)(कसाराची)
pas de traduction en français
[315] id = 85478
टेमक सुभद्रा - Temak Subhadra
Village माळेवाडी - Malewadi
इथुन दिसते पंढरी पसार्याची
रुकमीनी भरी चुडा उंच माडी कसाराची
ithuna disatē paṇḍharī pasāryācī
rukamīnī bharī cuḍā uñca māḍī kasārācī
From here, Pandhari looks sprawling
Rukhmin* wears handful of bangles, the bangle seller’s storey is tall
▷ (इथुन)(दिसते)(पंढरी)(पसार्याची)
▷ (रुकमीनी)(भरी)(चुडा)(उंच)(माडी)(कसाराची)
pas de traduction en français
[316] id = 85479
पवार जिजा - Pawar Jija
Village कारेगाव - Karegaon
वयरळ दादा सोड पेटरीचा कसा
रुखमीण भरी चुडा तिच्या मना येईल तसा
vayaraḷa dādā sōḍa pēṭarīcā kasā
rukhamīṇa bharī cuḍā ticyā manā yēīla tasā
Brother bangle-seller, open your box
Rukhmin* puts on dozens of bangles of her choice
▷ (वयरळ)(दादा)(सोड)(पेटरीचा) how
▷ (रुखमीण)(भरी)(चुडा)(तिच्या)(मना)(येईल)(तसा)
pas de traduction en français
[317] id = 85522
पवार जिजा - Pawar Jija
Village कारेगाव - Karegaon
नामदेव शिवी चोळी रुखमीण गेली पाह्या
पाठ पंखे मोतीयाचे दोन्ही जडीताच्या बाह्या
nāmadēva śivī cōḷī rukhamīṇa gēlī pāhyā
pāṭha paṅkhē mōtīyācē dōnhī jaḍītācyā bāhyā
Namdev* stitches the blouse, Rukhmini* goes to see it
Pearls embroidered on the back, sleeves studded with gems
▷ (नामदेव)(शिवी) blouse (रुखमीण) went (पाह्या)
▷ (पाठ)(पंखे)(मोतीयाचे) both (जडीताच्या)(बाह्या)
pas de traduction en français
[318] id = 85907
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
रुखमीण लेण आहे कुकाखाली हाळद
दारी बुक्याच बळद देवा विठ्ठलाच्या
rukhamīṇa lēṇa āhē kukākhālī hāḷada
dārī bukyāca baḷada dēvā viṭhṭhalācyā
Rukhmin* wears a spot of turmeric below her kunku*
God Vitthal* has a cellar with bukka* in his house
▷ (रुखमीण)(लेण)(आहे)(कुकाखाली)(हाळद)
▷ (दारी)(बुक्याच)(बळद)(देवा)(विठ्ठलाच्या)
pas de traduction en français
[319] id = 85908
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
रुखमीण लेण शेषफळाची (िशशुफाळ) बुगडी
खिडकी रथाची उघडी देवा विठ्ठलाची
rukhamīṇa lēṇa śēṣaphaḷācī (iśaśuphāḷa) bugaḍī
khiḍakī rathācī ughaḍī dēvā viṭhṭhalācī
Rukmini* wears Bugadi (type of ear-rings) given by Shishupal
God Vitthal*’s chariot windows are open
▷ (रुखमीण)(लेण)(शेषफळाची) ( (िशशुफाळ) ) (बुगडी)
▷ (खिडकी)(रथाची)(उघडी)(देवा) of_Vitthal
pas de traduction en français
[320] id = 85909
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
रुखमीण लेईना शिशिपालाची (िशशुफाळ) नथ
आंबिकेच्या देवुळात कृष्णानी सोडिला रथ
rukhamīṇa lēīnā śiśipālācī (iśaśuphāḷa) natha
āmbikēcyā dēvuḷāta kṛṣṇānī sōḍilā ratha
Rukhmin* refuses to wear a nose-ring given by Shishupal
Krishna unharnessed the horses of his chariot in the temple of Ambika
▷ (रुखमीण)(लेईना)(शिशिपालाची) ( (िशशुफाळ) ) (नथ)
▷ (आंबिकेच्या)(देवुळात)(कृष्णानी)(सोडिला)(रथ)
pas de traduction en français
[321] id = 85910
महाबोले बाई - Mahabole Bai
Village नळदुर्ग - Naldurg
रुखमीण लेईलेती सव्वा तोळ्याच्या बुगड्या
खिडक्या रथाच्या उघड्या सावळ्या इठ्ठलाच्या
rukhamīṇa lēīlētī savvā tōḷyācyā bugaḍyā
khiḍakyā rathācyā ughaḍyā sāvaḷyā iṭhṭhalācyā
Rukmini* wears Bugadi (type of ear-rings) of one and a quarter tola*
Dark-complexioned Itthal*’s chariot windows are open
▷ (रुखमीण)(लेईलेती)(सव्वा)(तोळ्याच्या)(बुगड्या)
▷ (खिडक्या)(रथाच्या)(उघड्या)(सावळ्या)(इठ्ठलाच्या)
pas de traduction en français
[322] id = 85911
महाबोले बाई - Mahabole Bai
Village नळदुर्ग - Naldurg
रुखमीणीचे मोती हिळळीच्या जोती
देव वाचीत्याती पोथी त्याच्या उजेडान
rukhamīṇīcē mōtī hiḷaḷīcyā jōtī
dēva vācītyātī pōthī tyācyā ujēḍāna
Rukhmini*’s pearls are like the wicks of an oil lamp
God reads the sacred book in its light
▷ (रुखमीणीचे)(मोती)(हिळळीच्या)(जोती)
▷ (देव)(वाचीत्याती) pothi (त्याच्या)(उजेडान)
pas de traduction en français
[323] id = 85951
मोटे मुक्ता - Mote Mukta
Village भोकर - Bhokar
वयरळ बाबा सोड पेटरीची दोरी
रुखमीण किती गोरी पिवळा चाफा भरी
vayaraḷa bābā sōḍa pēṭarīcī dōrī
rukhamīṇa kitī gōrī pivaḷā cāphā bharī
Brother bangle-seller, open your box
Rukhmin* is so fair, she puts on dozens of yellow bangles
▷ (वयरळ) Baba (सोड)(पेटरीची)(दोरी)
▷ (रुखमीण)(किती)(गोरी)(पिवळा)(चाफा)(भरी)
pas de traduction en français
[324] id = 86043
दातार पार्वती रमेश - Datar Parvati Ramesh
Village लाडनापूर - Ladnapur
रुखमीण लेण लिहीती सोन्याचा गोड झुबा
हात जोडुनी गरुड उभा
rukhamīṇa lēṇa lihītī sōnyācā gōḍa jhubā
hāta jōḍunī garuḍa ubhā
Rukhmin* wears gold zubagond (a type of ear-rings)
Garud (eagle) is standing with folded hands
▷ (रुखमीण)(लेण)(लिहीती) of_gold (गोड)(झुबा)
▷  Hand (जोडुनी)(गरुड) standing
pas de traduction en français
[325] id = 89904
काळे भिमा - Kale Bhima
Village परीटवाडी - Paritwadi
रुखमीण लेण लेती काळ्या गरसुळीला गोंड
विठ्ठलाला माझ्या राज पंढरीच दंड
rukhamīṇa lēṇa lētī kāḷyā garasuḷīlā gōṇḍa
viṭhṭhalālā mājhyā rāja paṇḍharīca daṇḍa
Rukhmin* wears a Galsari (a type of necklace) with a pendant
My Vitthal*’s kingdom is beautiful
▷ (रुखमीण)(लेण)(लेती)(काळ्या)(गरसुळीला)(गोंड)
▷ (विठ्ठलाला) my king (पंढरीच)(दंड)
pas de traduction en français
[326] id = 89905
शिरसाठ इंदू - Shirsath Indu
Village बेलापूर - Belapur
येथुन पंढरी दिसती पसार्याची
रुखमीणी भरती चुडा उंच माडी कासाराची
yēthuna paṇḍharī disatī pasāryācī
rukhamīṇī bharatī cuḍā uñca māḍī kāsārācī
From here, Pandhari looks sprawling
Rukhmin* wears handful of bangles, the bangle seller’s storey is tall
▷ (येथुन)(पंढरी)(दिसती)(पसार्याची)
▷ (रुखमीणी)(भरती)(चुडा)(उंच)(माडी)(कासाराची)
pas de traduction en français
[327] id = 89906
मुके इंदुबाई सूर्यभान - Muke Indubai Suryabhan
Village खिर्डी - Khirdi
इथुन दिसती पंढरी पासार्याची
रुखमीण भरी चुडा उंच माडी कासाराची
ithuna disatī paṇḍharī pāsāryācī
rukhamīṇa bharī cuḍā uñca māḍī kāsārācī
From here, Pandhari looks sprawling
Rukhmin* wears handful of bangles, the bangle seller’s storey is tall
▷ (इथुन)(दिसती)(पंढरी)(पासार्याची)
▷ (रुखमीण)(भरी)(चुडा)(उंच)(माडी)(कासाराची)
pas de traduction en français
[328] id = 90335
शिंदे गंगु - Shinde Gangu
Village चिखली - Chikhali
पंढरपुरामधी बुक्कयाचा भडिमार
रुक्मीनबाईचा साडीवर रुक्मीन चढती सिडीवर
paṇḍharapurāmadhī bukkayācā bhaḍimāra
rukmīnabāīcā sāḍīvara rukmīna caḍhatī siḍīvara
In Pandharpur, bukka* is thrown around
It falls on Rukhminbai*’s sari, she climbs the staircase
▷ (पंढरपुरामधी)(बुक्कयाचा)(भडिमार)
▷ (रुक्मीनबाईचा)(साडीवर)(रुक्मीन)(चढती)(सिडीवर)
pas de traduction en français
[329] id = 91785
गायकवाड शाहूबाई रावसाहेब - Gaykwad Shahu Raosaheb
Village चितळी - Chitali
पंढरपुरात गल्लोगल्लीने कासार
सीताच्या चुड्याचा दिला रामाने इसार
paṇḍharapurāta gallōgallīnē kāsāra
sītācyā cuḍyācā dilā rāmānē isāra
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
Ram (Vitthal*) gave an advance for Sita’s (Rukhmini*’s) bangles
▷ (पंढरपुरात)(गल्लोगल्लीने)(कासार)
▷  Of_Sita (चुड्याचा)(दिला)(रामाने)(इसार)
pas de traduction en français
[330] id = 91789
पंडित गऊबाई - Pandit Gaubai
Village उंदीरगाव - Undirgaon
पंढरी पंढरी इथुन दिसते पसार्याची
रुखमीनी भरी चुडा उंच माडी कसार्याची
paṇḍharī paṇḍharī ithuna disatē pasāryācī
rukhamīnī bharī cuḍā uñca māḍī kasāryācī
Pandhari, Pandhari, from here, it looks sprawling
Rukhmin* wears handful of bangles, the bangle seller’s storey is tall
▷ (पंढरी)(पंढरी)(इथुन)(दिसते)(पसार्याची)
▷ (रुखमीनी)(भरी)(चुडा)(उंच)(माडी)(कसार्याची)
pas de traduction en français
[331] id = 91790
मोकले छबू - Mokale Chabu
Village वाटेफळ - Watephal
पंढरी पंढरी दुरुन दिसते पसार्याची
रुक्मीण भरी चुडा उंच माडी त्या कासाराची
paṇḍharī paṇḍharī duruna disatē pasāryācī
rukmīṇa bharī cuḍā uñca māḍī tyā kāsārācī
Pandhari, Pandhari, from here, it looks sprawling
Rukhmin* wears handful of bangles, the bangle seller’s storey is tall
▷ (पंढरी)(पंढरी)(दुरुन)(दिसते)(पसार्याची)
▷ (रुक्मीण)(भरी)(चुडा)(उंच)(माडी)(त्या)(कासाराची)
pas de traduction en français
[332] id = 91791
देसाई लक्ष्मी - Desai Laxmi
Village खैरी निमगाव - Khiri Nimgaon
बोलत विठ्ठल सोड रुखमीण बाजार
चोळी शिवायाला सुरती लागेल हाजार
bōlata viṭhṭhala sōḍa rukhamīṇa bājāra
cōḷī śivāyālā suratī lāgēla hājāra
Vitthal* says, Rukhmini*, let’s leave the market
A thousand pearls would be required for your blouse
▷  Speak Vitthal (सोड)(रुखमीण)(बाजार)
▷  Blouse (शिवायाला)(सुरती)(लागेल)(हाजार)
pas de traduction en français
[333] id = 91792
नरोडे मथुरा राधाजी - Narode Mathura Radhaji
Village सावरखेड गंगा पेठ वाजरगाव - Savkhedganga P. vanjargaon
शिरी सोनियाच्या रखमाबाईच्या बुगड्या
लावील्या झडपा खिडक्या ठेविल्या उघड्या
śirī sōniyācyā rakhamābāīcyā bugaḍyā
lāvīlyā jhaḍapā khiḍakyā ṭhēvilyā ughaḍyā
A kilo of gold for Rukhmin*’s Bugadi (types of ear-rings)
Shutters are closed, windows are kept open
▷ (शिरी)(सोनियाच्या)(रखमाबाईच्या)(बुगड्या)
▷ (लावील्या)(झडपा)(खिडक्या)(ठेविल्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[334] id = 91793
पंडीत तान्हाबाई दाजीबा - Pandit Tanhabbai Dajiba
Village खैरी - Khiri
रुक्मीन लेयीना शशीपालाच्या (शिशुफाळ) येळा
ईला परनाथा दोरकीचा घननिळा
rukmīna lēyīnā śaśīpālācyā (śiśuphāḷa) yēḷā
īlā paranāthā dōrakīcā ghananiḷā
Rukhmin* refuses to wear yela (a type of bracelets) given by Shishupal
Ghananila (Vitthal*) of Dwaraka is her dearest one
▷ (रुक्मीन)(लेयीना)(शशीपालाच्या) ( (शिशुफाळ) ) (येळा)
▷ (ईला)(परनाथा)(दोरकीचा)(घननिळा)
pas de traduction en français
[335] id = 91794
पंडीत तान्हाबाई दाजीबा - Pandit Tanhabbai Dajiba
Village खैरी - Khiri
रुक्मीन लेयीना शशीपालाचे (शिशुफाळ) झुबे
ईला परनाथा देव दोरकीचे उभे
rukmīna lēyīnā śaśīpālācē (śiśuphāḷa) jhubē
īlā paranāthā dēva dōrakīcē ubhē
Rukhmin* refuses to wear zube (a type of ear-rings) given by Shishupal
Her dearest one, the God from Dwaraka is standing (and waiting)
▷ (रुक्मीन)(लेयीना)(शशीपालाचे) ( (शिशुफाळ) ) (झुबे)
▷ (ईला)(परनाथा)(देव)(दोरकीचे)(उभे)
pas de traduction en français
[336] id = 91795
नवगिरे त्रिवेणा - Nawgire Trivena
Village वाटवडा - Watwada
पंढरपुरामधी कशाची ठोका ठोकी
रुक्मा विठ्ठलाने रुक्मीनेचे तोड जपी
paṇḍharapurāmadhī kaśācī ṭhōkā ṭhōkī
rukmā viṭhṭhalānē rukmīnēcē tōḍa japī
What is this hammering noise in Pandharpur
Vitthal* is getting Rukhmini*’s tode* (a type of bracelets) repaired
▷ (पंढरपुरामधी) of_how (ठोका)(ठोकी)
▷ (रुक्मा)(विठ्ठलाने)(रुक्मीनेचे)(तोड)(जपी)
pas de traduction en français
[337] id = 49777
बोडखे सोना - Bodakhe Sona
Village तारुखेडल - Tarukhedal
रुखमीण दिली पंढरीच्या बामणाला
नऊ लक्ष मोती पांघरत्या पदराला
rukhamīṇa dilī paṇḍharīcyā bāmaṇālā
naū lakṣa mōtī pāṅgharatyā padarālā
Rukmin* is given in marriage to the Brahman from Pandhari
Nine lakh* pearls decorate the end of her sari that she wraps around her
▷ (रुखमीण)(दिली)(पंढरीच्या)(बामणाला)
▷ (नऊ)(लक्ष)(मोती)(पांघरत्या)(पदराला)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.11d (B06-02-11d) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s saris
[338] id = 50655
कुंभार द्रौपदाबाई - Kumbhar Draupada
Village रासाई शिंडूर - Rasai Shendur
पंढरपुरा मदी गलोगलीनी कासार
रुखमीन चुडा लेती नऊ लाखाचा उधार
paṇḍharapurā madī galōgalīnī kāsāra
rukhamīna cuḍā lētī naū lākhācā udhāra
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
Rukmin* puts on dozens of bangles, an expenditure of nine lakhs*
▷ (पंढरपुरा)(मदी)(गलोगलीनी)(कासार)
▷ (रुखमीन)(चुडा)(लेती)(नऊ)(लाखाचा)(उधार)
pas de traduction en français
[339] id = 52040
ननावरे गंगू पुंजा - Nanawre Gangu Punja
Village कुंभारी - Kumbhari
शेर सोनियाच्या रुक्मीणबाईच्या बुगड्या
सावळ्या पांडुरंगा पेट्या ठेवल्या उघड्या
śēra sōniyācyā rukmīṇabāīcyā bugaḍyā
sāvaḷyā pāṇḍuraṅgā pēṭyā ṭhēvalyā ughaḍyā
A kilo of gold for Rukhmin*’s Bugadi (types of ear-rings)
Dark-complexioned Pandurang* has kept the boxes open
▷ (शेर)(सोनियाच्या)(रुक्मीणबाईच्या)(बुगड्या)
▷ (सावळ्या)(पांडुरंगा)(पेट्या)(ठेवल्या)(उघड्या)
pas de traduction en français
[340] id = 52064
ननावरे गंगू पुंजा - Nanawre Gangu Punja
Village कुंभारी - Kumbhari
शेर सोनियाच्या रुख्मिणबाईच्या पाटल्या
खरं सांगा पांडुरंगा किती मोहरा आटल्या
śēra sōniyācyā rukhmiṇabāīcyā pāṭalyā
kharaṁ sāṅgā pāṇḍuraṅgā kitī mōharā āṭalyā
Rukmini* wears Patalya (type of bracelets) weighing a kilo in gold
Tell me the truth, Pandurang*, how many gold coins did you use
▷ (शेर)(सोनियाच्या)(रुख्मिणबाईच्या)(पाटल्या)
▷ (खरं) with (पांडुरंगा)(किती)(मोहरा)(आटल्या)
pas de traduction en français
[341] id = 60241
गुंड केरा - Gunda Kera
Village आडगाव - Adgaon
रुखमीण लेन लेती शिशुपालाच्या (शिशुफाळ) झुबा
अंगावरी पिवळा शालु हरी द्वारकेाचा उभा
rukhamīṇa lēna lētī śiśupālācyā (śiśuphāḷa) jhubā
aṅgāvarī pivaḷā śālu harī dvārakēācā ubhā
Rukhmin* wears zube (a type of ear-rings) given by Shishupal
She wears a yellow brocade sari, Hari* from Dwaraka is standing (and waiting)
▷ (रुखमीण)(लेन)(लेती)(शिशुपालाच्या) ( (शिशुफाळ) ) (झुबा)
▷ (अंगावरी)(पिवळा)(शालु)(हरी)(द्वारकेाचा) standing
pas de traduction en français
[342] id = 63237
राशीनकर सिंधू - Rashinkar Sindhu
Village नायगाव - Naygaon
इथुन दिसती पंढरी पसार्याची
रुखमीणी भरे चुडा उंच माडी कासाराची
ithuna disatī paṇḍharī pasāryācī
rukhamīṇī bharē cuḍā uñca māḍī kāsārācī
From here, Pandhari looks sprawling
Rukhmin* wears handful of bangles, the bangle seller’s storey is tall
▷ (इथुन)(दिसती)(पंढरी)(पसार्याची)
▷ (रुखमीणी)(भरे)(चुडा)(उंच)(माडी)(कासाराची)
pas de traduction en français
[343] id = 93804
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
रुखमीण लेईना शिशुपालाच्या (शिशुफाळ) बाहुट्या (बाजुबंद)
अबिंकेच्या देवुळात दिल्या कृष्णानी राहुट्या
rukhamīṇa lēīnā śiśupālācyā (śiśuphāḷa) bāhuṭyā (bājubanda)
abiṅkēcyā dēvuḷāta dilyā kṛṣṇānī rāhuṭyā
Rukhmin* refuses to wear armlets given by Shishupal
Krishna has set up his camp in the temple of Ambika
▷ (रुखमीण)(लेईना)(शिशुपालाच्या) ( (शिशुफाळ) ) (बाहुट्या) ( (बाजुबंद) )
▷ (अबिंकेच्या)(देवुळात)(दिल्या)(कृष्णानी)(राहुट्या)
pas de traduction en français
[344] id = 63238
कारंडे सुगंधा - Karande Sugandha
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
पंढरपुरामधी गल्ली गल्लीन कासाईर
रुखमीन बाई दिती चुड्याला इसाईर
paṇḍharapurāmadhī gallī gallīna kāsāīra
rukhamīna bāī ditī cuḍyālā isāīra
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
Rukhminbai gives an advance for her bangles
▷ (पंढरपुरामधी)(गल्ली)(गल्लीन)(कासाईर)
▷ (रुखमीन) woman (दिती)(चुड्याला)(इसाईर)
pas de traduction en français
[345] id = 36887
गोरे सीता - Gore Sita
Village मंजीरत - Manjirat
UVS-16-47 start 01:54 ➡ listen to section
अस पंढरपुरात गलोगलीला मंदीरी
अशी रुखमीण हुन्हेरी चुडा भरती सोनेरी
asa paṇḍharapurāta galōgalīlā mandīrī
aśī rukhamīṇa hunhērī cuḍā bharatī sōnērī
There are temples in each lane in Pandharpur
Rukmini* is wearing two rows of golden bangles
▷ (अस)(पंढरपुरात)(गलोगलीला)(मंदीरी)
▷ (अशी)(रुखमीण)(हुन्हेरी)(चुडा)(भरती)(सोनेरी)
pas de traduction en français
[346] id = 37848
रांजवण मनकर्णा - Ranjawan Manakarna
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-68 start 00:17 ➡ listen to section
पंढरपुरामधी गलोगलीला कासार
अशी रुखमीण हुषार देती चुड्याला इसार
paṇḍharapurāmadhī galōgalīlā kāsāra
aśī rukhamīṇa huṣāra dētī cuḍyālā isāra
There is a bangle seller in each lane in Pandharpur
Rukmini* is so clever, gives earnest-money for bangles
▷ (पंढरपुरामधी)(गलोगलीला)(कासार)
▷ (अशी)(रुखमीण)(हुषार)(देती)(चुड्याला)(इसार)
pas de traduction en français
[347] id = 39903
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
पंढरी पुरामध्ये गल्लोगल्लीना कासार
बाई देवा विठ्ठलाना दिला चुड्याला इसार
paṇḍharī purāmadhyē gallōgallīnā kāsāra
bāī dēvā viṭhṭhalānā dilā cuḍyālā isāra
There is a maker of bangles in each lane in Pandharpur
Woman, God Vitthal* has given earnest-money for bangles
▷ (पंढरी)(पुरामध्ये)(गल्लोगल्लीना)(कासार)
▷  Woman (देवा)(विठ्ठलाना)(दिला)(चुड्याला)(इसार)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.11c (B06-02-11c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s ornaments
[348] id = 39912
मांडगे कमल - Mandage Kamal
Village उंदीरगाव - Undirgaon
पंढरपूरात गल्ली गल्लीला कासार
सीताच्या चुड्याचा राम देती ग इसार
paṇḍharapūrāta gallī gallīlā kāsāra
sītācyā cuḍyācā rāma dētī ga isāra
There is a seller of bangles in each lane in Pandharpur
Ram gives earnest-money for Sita’s bangles
▷ (पंढरपूरात)(गल्ली)(गल्लीला)(कासार)
▷  Of_Sita (चुड्याचा) Ram (देती) * (इसार)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.11c (B06-02-11c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s ornaments
[349] id = 37175
पवार कमला - Pawar Kamala
Village ताडकळस - Tadkalas
OpenStreetMap GoogleMap
UVS-20-39 start 00:37 ➡ listen to section
पंढरपूरामधी गल्लोगलीला कासार
दिला चुड्याला इसार
paṇḍharapūrāmadhī gallōgalīlā kāsāra
dilā cuḍyālā isāra
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
An advance is given for (Rukhmini*’s) bangles
▷ (पंढरपूरामधी)(गल्लोगलीला)(कासार)
▷ (दिला)(चुड्याला)(इसार)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Rukhmini’s ornaments
⇑ Top of page ⇑