Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2753
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Khamankar Narmada”
1 record(s)
 
 

[2753]
खामणकर नर्मदाबाई
Khamankar Narmada


Cast: चर्मकार / Charmakar
Village: बोराळा पो. रूधाणा वकाणा / Borala, Po. Rudhana Vakana
Taluka: जळगाव जाणुर / Jalgaon Janur
District: बुलढाणा / Buldhana
Gender: F

Songs by Khamankar Narmada (12)

वयः४०

विधवा
घरची परिस्थितीः बहुशः मजुरी करतात.

गोकर्णाबाई सकपाळांच्या शेतावर
त्या म्हणाल्या की मी चांभर आहे. दुसर्याचा देव बघायला यायला काय हरकत आहे. यांची एक मुलगी पुण्यात असते. तिचा फोन नंबर सोबत होता. त्या मुलीला भेटण्यासाठी एकदा पुण्याला आल्या होत्या.त्यांना पुष्कळ ओव्या येतात.
यांच्या ओव्या व मुलाखत आम्ही नागपूर येथे २५.१०.२००१ ला दिक्षा भूमीवर घेतली.