Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F15-03-02g
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XV-3.2g (F15-03-02g)
(256 records)

Display songs in class at higher level (F15-03-02)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XV-3.2g (F15-03-02g) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Sister extolls brother’s personality

[1] id = 26897
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
धन संपदा बाई ग याला सांदीच कोंदाण
वानीचा माझा बंधू राज बिजच मांडाण
dhana sampadā bāī ga yālā sāndīca kōndāṇa
vānīcā mājhā bandhū rāja bijaca māṇḍāṇa
He is very rich, there is a pile of silver in a corner
My dear brother looks like he is from a royal family
▷ (धन)(संपदा) woman * (याला)(सांदीच)(कोंदाण)
▷ (वानीचा) my brother king (बिजच)(मांडाण)
pas de traduction en français
[2] id = 41381
पाटील विठा - Patil Vitha
Village वाघुर्डे - Waghurde
लावणीचा आंबा काळ्या मातीचा त्याला भर
नटवा बंधू माझा आलाय सावकार
lāvaṇīcā āmbā kāḷyā mātīcā tyālā bhara
naṭavā bandhū mājhā ālāya sāvakāra
A grafted mango tree planted in black soil
My well-dressed brother is rich, has an imposing personality
▷ (लावणीचा)(आंबा)(काळ्या)(मातीचा)(त्याला)(भर)
▷ (नटवा) brother my (आलाय)(सावकार)
pas de traduction en français
[3] id = 41313
खराडे लक्ष्मी - Kharade Lakshmi
Village कोल्हापूर शहर - Kolhapur City
वैरणीचा भारा माझ्या मानचा खाळामोळा
सयांनो किती सांगू माझा बंधूचा पर शीवला त्याचा मळा
vairaṇīcā bhārā mājhyā mānacā khāḷāmōḷā
sayānnō kitī sāṅgū mājhā bandhūcā para śīvalā tyācā maḷā
A bundle of fodder on the head, my neck is paining
Friends, I tell you, my brother’s plantation is right near the boundary of the village
▷ (वैरणीचा)(भारा) my (मानचा)(खाळामोळा)
▷ (सयांनो)(किती)(सांगू) my (बंधूचा)(पर)(शीवला)(त्याचा)(मळा)
pas de traduction en français
[4] id = 41064
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
इसनील पाणी हंड्याशेजारी तपील
अंघोळ करीतो ग बंधू शेजारी वकील
isanīla pāṇī haṇḍyāśējārī tapīla
aṅghōḷa karītō ga bandhū śējārī vakīla
For adjusting the water for bath, a jar is kept near the vessel
My nephew is having a bath next to my brother
▷ (इसनील) water, (हंड्याशेजारी)(तपील)
▷ (अंघोळ)(करीतो) * brother (शेजारी)(वकील)
pas de traduction en français
[5] id = 39963
पंडीत अनूसया - Pandit Anusaya
Village उंदीरगाव - Undirgaon
वडिल पूतण्या दिर भाया बरोबरी
भाऊला माझ्या किती म्हणू कारभारी
vaḍila pūtaṇyā dira bhāyā barōbarī
bhāūlā mājhyā kitī mhaṇū kārabhārī
My eldest nephew is almost like my brother-in-law
My brother is involved in taking care of the household
▷ (वडिल)(पूतण्या)(दिर)(भाया)(बरोबरी)
▷ (भाऊला) my (किती) say (कारभारी)
pas de traduction en français
[6] id = 36555
माने सखु - Mane Sakhu
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
UVS-05-09 start 03:54 ➡ listen to section
चिरबंदी वाड्याला खाटीक हसयला
माझ्या बंधू गेला मामाला पुसयला
cirabandī vāḍyālā khāṭīka hasayalā
mājhyā bandhū gēlā māmālā pusayalā
A butcher is smiling on a paved road
My brother has gone to enquire about his maternal uncle
▷ (चिरबंदी)(वाड्याला)(खाटीक)(हसयला)
▷  My brother has_gone (मामाला)(पुसयला)
pas de traduction en français
[7] id = 39962
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
भाऊला माझ्या किती म्हणू कारभारी
आंबाड्या बरोबर चाल कुसमड्यान केली
bhāūlā mājhyā kitī mhaṇū kārabhārī
āmbāḍyā barōbara cāla kusamaḍyāna kēlī
My brother is involved in taking care of the household
With Ambadi vegetable, a similar looking wild variety has also grown
▷ (भाऊला) my (किती) say (कारभारी)
▷ (आंबाड्या)(बरोबर) let_us_go (कुसमड्यान) shouted
pas de traduction en français
[8] id = 37287
शेख अमीना - Shekh Amina
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-14 start 00:48 ➡ listen to section
मेरे चावडी कु चुना लगा धोबणबाई
हैंजी पटेल दोनो भाई ईनाम देंगे तुजे गाई
mērē cāvaḍī ku cunā lagā dhōbaṇabāī
haiñjī paṭēla dōnō bhāī īnāma dēṅgē tujē gāī
Washerwoman, give a whitewash to my village-hall
Brother Patel is there, he will give you a cow as reward
▷ (मेरे)(चावडी)(कु)(चुना)(लगा)(धोबणबाई)
▷ (हैंजी)(पटेल)(दोनो)(भाई)(ईनाम)(देंगे)(तुजे)(गाई)
pas de traduction en français
[9] id = 36554
माने सखु - Mane Sakhu
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
UVS-05-09 start 03:19 ➡ listen to section
चिरबंदी वाटेला खाटीक हसयला
माझ्या बंधूचा माल दिसयला
cirabandī vāṭēlā khāṭīka hasayalā
mājhyā bandhūcā māla disayalā
A butcher is smiling on a paved road
My brother’s goods can now be seen
▷ (चिरबंदी)(वाटेला)(खाटीक)(हसयला)
▷  My (बंधूचा)(माल)(दिसयला)
pas de traduction en français
[10] id = 37653
देशमुख प्रमिला - Deshmukh Pramila
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-36 start 00:39 ➡ listen to section
रोजगारी बाई रोज भिंतीला लावी चुना
बंधुराजा बाई जमेदार माझा जुना
rōjagārī bāī rōja bhintīlā lāvī cunā
bandhurājā bāī jamēdāra mājhā junā
Woman, daily workers give a whitewash to the walls
My brother is an old in charge (of this work)
▷ (रोजगारी) woman (रोज)(भिंतीला)(लावी)(चुना)
▷ (बंधुराजा) woman (जमेदार) my (जुना)
pas de traduction en français
[11] id = 108512
सेमाडे यशोदा - Semade Yashoda
Village कहु - Kahu
करणी धरणीची नाही मी आशा खोर
आता माझे बंधु दैव आल्यावर कर
karaṇī dharaṇīcī nāhī mī āśā khōra
ātā mājhē bandhu daiva ālyāvara kara
I don’t expect anything from my brother
My dear brother, you may do something when fate smiles on you
▷  Doing (धरणीची) not I (आशा)(खोर)
▷ (आता)(माझे) brother (दैव)(आल्यावर) doing
pas de traduction en français
[12] id = 36524
सुरवासे रुख्मीण - Surwase Rukhmin
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
UVS-03-45 start 01:22 ➡ listen to section
वाटच्या वाटसरु पाणी मागतो रागात
बाई माझ्या सोयर्याच्या पेरु केळीच्या बागात
vāṭacyā vāṭasaru pāṇī māgatō rāgāta
bāī mājhyā sōyaryācyā pēru kēḷīcyā bāgāta
Traveller on the road asks for water in an angry tone
Woman, (the well is) in my son’s father-in-law’s orchard of guava and banana
▷ (वाटच्या)(वाटसरु) water, (मागतो)(रागात)
▷  Woman my (सोयर्याच्या)(पेरु)(केळीच्या)(बागात)
pas de traduction en français
[13] id = 36523
सुरवासे रुख्मीण - Surwase Rukhmin
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
UVS-03-45 start 00:43 ➡ listen to section
वाटचा वाटसर पाणी मागतो दाटून
बाई माझ्या सोयीर्याची हिर सडकला खेटून
vāṭacā vāṭasara pāṇī māgatō dāṭūna
bāī mājhyā sōyīryācī hira saḍakalā khēṭūna
Traveller on the road asks for water in an angry tone
Woman, my son’s father-in-law’s well is next to the road
▷ (वाटचा)(वाटसर) water, (मागतो)(दाटून)
▷  Woman my (सोयीर्याची)(हिर)(सडकला)(खेटून)
pas de traduction en français
[14] id = 36522
सुरवासे रुख्मीण - Surwase Rukhmin
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
UVS-03-45 start 01:34 ➡ listen to section
वाटचा वाटसर पाणी मागतो नेरीला
बाई माझ्या सोयीर्याची डंकी लावली हिरीला
vāṭacā vāṭasara pāṇī māgatō nērīlā
bāī mājhyā sōyīryācī ḍaṅkī lāvalī hirīlā
Traveller on the road, asks for water at lunchtime
Woman, my son’s father-in-law is drawing water from the well with a pulley
▷ (वाटचा)(वाटसर) water, (मागतो)(नेरीला)
▷  Woman my (सोयीर्याची)(डंकी)(लावली)(हिरीला)
pas de traduction en français
[15] id = 45989
गुंज राही - Gunj Rahi
Village गुंज - Gunj
वाटच्या वाटसरु काय पाहतो खेड्याला
सोन्याचं कुलूप माझ्या बंधूच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasaru kāya pāhatō khēḍyālā
sōnyācaṁ kulūpa mājhyā bandhūcyā vāḍyālā
Traveller on the road what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरु) why (पाहतो)(खेड्याला)
▷ (सोन्याचं)(कुलूप) my (बंधूच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[16] id = 46032
सोनार विमल - Sonar Vimal
Village बार्पे - Barpe
माझ्या वटीवरी हे ग कशाच वल झाल
सांगते बंधू तुला तुमच मैतर पाणी प्याल
mājhyā vaṭīvarī hē ga kaśāca vala jhāla
sāṅgatē bandhū tulā tumaca maitara pāṇī pyāla
With what has this spot in my verandah* become wet
I tell you, brother, your friends drank water over there
▷  My (वटीवरी)(हे) * (कशाच)(वल)(झाल)
▷  I_tell brother to_you (तुमच)(मैतर) water, (प्याल)
pas de traduction en français
[17] id = 46602
पारधे रजनी - Pardhe Rajani
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
नाक तुझ डोळ चंद्रवती त्या भुवया
आता माझ्या भाऊ मुकादमाच्या जावया
nāka tujha ḍōḷa candravatī tyā bhuvayā
ātā mājhyā bhāū mukādamācyā jāvayā
You have a sharp nose, eyebrows like the crescent moon
Now, my brother, (you are like this), son-in-law of a Supervisor
▷ (नाक) your (डोळ)(चंद्रवती)(त्या)(भुवया)
▷ (आता) my brother (मुकादमाच्या)(जावया)
pas de traduction en français
[18] id = 108511
कासार इंदुबाई अभिमानपाटील - Kasar Indubai Abhimanpatil
Village शिंदी - Shindi
तुझ्या घरी गेले गण माझ्या घरी बारस
जाऊन सांगा बंधवाला कार्य कुणाच सरस
tujhyā gharī gēlē gaṇa mājhyā gharī bārasa
jāūna sāṅgā bandhavālā kārya kuṇāca sarasa
People have gone to your house, I have Baras* at home
Go and tell my brother, which one was a better function
▷  Your (घरी) has_gone (गण) my (घरी)(बारस)
▷ (जाऊन) with (बंधवाला)(कार्य)(कुणाच)(सरस)
pas de traduction en français
BarasTwelfth day after the full moon(commonly observed) when the Ekadashi fast is broken or after the new moon
[19] id = 52635
बाजुळगे सोजरबाई - Bajulage Sojarbai
Village होळी - Holi
आले आले म्हणीते बंधू माझे पैलवान
हादरल माझ रान सख्याच्या मोटारीन
ālē ālē mhaṇītē bandhū mājhē pailavāna
hādarala mājha rāna sakhyācyā mōṭārīna
I say, my brother, the wrestler has come
The whole of my field shook with the arrival of my brother’s car
▷  Here_comes here_comes (म्हणीते) brother (माझे)(पैलवान)
▷ (हादरल) my (रान)(सख्याच्या)(मोटारीन)
pas de traduction en français
[20] id = 108485
तेलकर लक्ष्मी देवीदास - Telkar Lakshmi Devidas
Village एकलहरी पो. तीर्थपुरी - Eklahari, Po. Tirthapuri
आडावरल्या बायानों तुम्हा देऊ की खारीक
गणेश बंधवाची वीगराजी (इंग्रजी) बारीक
āḍāvaralyā bāyānōṁ tumhā dēū kī khārīka
gaṇēśa bandhavācī vīgarājī (iṅgrajī) bārīka
Women near the well, shall I give you dates to eat
My brother Ganesh’s English handwriting is very fine
▷ (आडावरल्या)(बायानों)(तुम्हा)(देऊ)(की)(खारीक)
▷ (गणेश)(बंधवाची)(वीगराजी) ( (इंग्रजी) ) (बारीक)
pas de traduction en français
[21] id = 63125
कर्णे तान्हाबाई बा. - Karne Tanhabai Ba.
Village शिरसगाव - Shirasgaon
वाटच्या वाटसरा काय बघतो खेड्याला
चांदीच कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya baghatō khēḍyālā
cāndīca kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in silver
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (बघतो)(खेड्याला)
▷ (चांदीच)(कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[22] id = 63201
गायकवाड हिरकन - Gaykawad Hirkan
Village पोहरेगाव - Poharegaon
पहाटेच्या पार्यामधी तांब्या कशाने ओला झाला
बंधु माझ्या हवश्यान पैलवान दुध पेला
pahāṭēcyā pāryāmadhī tāmbyā kaśānē ōlā jhālā
bandhu mājhyā havaśyāna pailavāna dudha pēlā
Early in the morning, with what has my jar become wet
My dear brother, the wrestler, drank milk
▷ (पहाटेच्या)(पार्यामधी)(तांब्या)(कशाने)(ओला)(झाला)
▷  Brother my (हवश्यान)(पैलवान) milk (पेला)
pas de traduction en français
[23] id = 63666
वाघ भागुबाई त्रिंबक - Wagh Bhagu Trimbak
Village खैरी - Khiri
वाटाच्या वाटसरा काय पाहतो या खेड्याला
सोन्याच कुलुप माझ्या मामाच्या वाड्याला
vāṭācyā vāṭasarā kāya pāhatō yā khēḍyālā
sōnyāca kulupa mājhyā māmācyā vāḍyālā
Traveller on the road what are you looking at in the village
My maternal uncle’s house has a lock in gold
▷ (वाटाच्या)(वाटसरा) why (पाहतो)(या)(खेड्याला)
▷  Of_gold (कुलुप) my of_maternal_uncle (वाड्याला)
pas de traduction en français
[24] id = 63905
खाडे इंदूमती - Khade Indumati
Village अकलूज - Akluj
सायकली परास मोटरीला नाही गिटीर
पाठीचा माझा बंधु नवीन डायवर
sāyakalī parāsa mōṭarīlā nāhī giṭīra
pāṭhīcā mājhā bandhu navīna ḍāyavara
Like the bicycle, he is not used to a car
My younger brother is still a new driver
▷ (सायकली)(परास) car not (गिटीर)
▷ (पाठीचा) my brother (नवीन)(डायवर)
pas de traduction en français
[25] id = 64426
बोडखे चंद्रकला - Bodakhe Chandrakala
Village हिंगोली - Hingoli
वाटवरी ना ग मळा नको म्हणू गान
चार गावामध्ये माझ्या दादाची ग शान
vāṭavarī nā ga maḷā nakō mhaṇū gāna
cāra gāvāmadhyē mājhyā dādācī ga śāna
The plantation is on the way, don’t sing
My elder brother enjoys great respect in the villages around
▷ (वाटवरी) * * (मळा) not say (गान)
▷ (चार)(गावामध्ये) my (दादाची) * (शान)
pas de traduction en français
[26] id = 108509
बिरंजे शांता - Biranje Shanta
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
ताईता माझ्या बंधु झाड बुडाल जांभळीच
दोरी आवळ सांगडीची
tāītā mājhyā bandhu jhāḍa buḍāla jāmbhaḷīca
dōrī āvaḷa sāṅgaḍīcī
My younger brother, Jambul tree is bent
Pull and tighten the rope around the tree
▷ (ताईता) my brother (झाड)(बुडाल)(जांभळीच)
▷ (दोरी)(आवळ)(सांगडीची)
pas de traduction en français
[27] id = 64430
पोटे सुनिता - Pote Sunita
Village गुरववाडी - Guravwadi
इसीच्या इसकरा उघड इसीच्या कुलुप कड्या
माझ्या वडील बंधवाच्या भरल्या मालाच्या गाड्या
isīcyā isakarā ughaḍa isīcyā kulupa kaḍyā
mājhyā vaḍīla bandhavācyā bharalyā mālācyā gāḍyā
Gateman, near the village gate, open the lock
My elder brother’s trucks loaded with goods have come
▷ (इसीच्या)(इसकरा)(उघड)(इसीच्या)(कुलुप)(कड्या)
▷  My (वडील)(बंधवाच्या)(भरल्या)(मालाच्या)(गाड्या)
pas de traduction en français
[28] id = 64431
पोटे सुनिता - Pote Sunita
Village गुरववाडी - Guravwadi
शेजीच्या बंधवाला दादा म्हणायला जीव भेतो
वडील माझा बंधु सया मांडीला मांडी देतो
śējīcyā bandhavālā dādā mhaṇāyalā jīva bhētō
vaḍīla mājhā bandhu sayā māṇḍīlā māṇḍī dētō
Neighbour woman’s brother, I am scared even to call him brother
But with my own brother, I can sit next to him
▷ (शेजीच्या)(बंधवाला)(दादा)(म्हणायला) life (भेतो)
▷ (वडील) my brother (सया)(मांडीला)(मांडी)(देतो)
pas de traduction en français
[29] id = 64538
लवर पार्वती - Lawar Parvati
Village डाळज - Dalaj
पाठच्या पार्यामंदी कोण करत हरीहरी
राजधर बंधु माझा आला महिन्याचा वारकरी
pāṭhacyā pāryāmandī kōṇa karata harīharī
rājadhara bandhu mājhā ālā mahinyācā vārakarī
Early in the morning, who is chanting the name of Hari*
Rajdhar, my brother, a regular Varkari* each month, has come
▷ (पाठच्या)(पार्यामंदी) who (करत)(हरीहरी)
▷ (राजधर) brother my here_comes (महिन्याचा)(वारकरी)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[30] id = 64541
माने द्रौपदी - Mane Draupadi
Village शिंदेवाडी - Shindewadi
मोठे मोठे डोळे जशा कारल्याच्या फोडी
बाई माझ्या पांडवाला आयना लागे घडोघडी
mōṭhē mōṭhē ḍōḷē jaśā kāralyācyā phōḍī
bāī mājhyā pāṇḍavālā āyanā lāgē ghaḍōghaḍī
He has big, big eyes, like slices of bitter gourd
My dear brother neads a mirror all the time
▷ (मोठे)(मोठे)(डोळे)(जशा)(कारल्याच्या)(फोडी)
▷  Woman my (पांडवाला)(आयना)(लागे)(घडोघडी)
pas de traduction en français
[31] id = 64546
मोरे पंचवटी - More Panchawati
Village गुंधा - Gundha
गीता भागवंताच ह्या माडीला झाल वज
माझ्या बंधवाच किती गिन्यानी हुरद तुझ
gītā bhāgavantāca hyā māḍīlā jhāla vaja
mājhyā bandhavāca kitī ginyānī hurada tujha
Geeta, Bhagwat, these sacred books are heavy on the lap
My brother has so much knowledge, he is so intelligent
▷ (गीता)(भागवंताच)(ह्या)(माडीला)(झाल)(वज)
▷  My (बंधवाच)(किती)(गिन्यानी)(हुरद) your
pas de traduction en français
[32] id = 64549
गुंदेकर अनुसया - Gundekar Anusaya
Village आंबेसावळी - Ambesawali
सोन झाल जुन चांदी आली मोडायाला
अंजन बंधु माझ्या घ्याव सुनच्या जोडव्याला
sōna jhāla juna cāndī ālī mōḍāyālā
añjana bandhu mājhyā ghyāva sunacyā jōḍavyālā
Gold ornaments have become old, silver things have lost their shape
Anjan, my brother, buy new (gold and silver) for your daughter-in-law’s toe rings
▷  Gold (झाल)(जुन)(चांदी) has_come (मोडायाला)
▷ (अंजन) brother my (घ्याव)(सुनच्या)(जोडव्याला)
pas de traduction en français
[33] id = 64550
घोंगे गीता - Ghonge Gita
Village येनवे - Yenve
बारीक दळ गोरे सिदा कचेरी जायाचा
ताईत माझा बंधु नवा वकील व्हायाचा
bārīka daḷa gōrē sidā kacērī jāyācā
tāīta mājhā bandhu navā vakīla vhāyācā
Grind the flour very fine, woman, he will go straight to the office
My dear brother is going to be the new lawyer
▷ (बारीक)(दळ)(गोरे)(सिदा)(कचेरी)(जायाचा)
▷ (ताईत) my brother (नवा)(वकील)(व्हायाचा)
pas de traduction en français
[34] id = 64552
बाजुळगे शालू - Bajulage Shalu
Village होळी - Holi
लातुर ग पेटमधी आडत्या बसला जोत्यावरी
नाव गव्हाच्या पोत्यावरी बंधु माझ्या राजसाच
lātura ga pēṭamadhī āḍatyā basalā jōtyāvarī
nāva gavhācyā pōtyāvarī bandhu mājhyā rājasāca
In Latur market, the merchant is sitting on a raised platform
My dear brother’s name is there on the sack of wheat
▷ (लातुर) * (पेटमधी)(आडत्या)(बसला)(जोत्यावरी)
▷ (नाव)(गव्हाच्या)(पोत्यावरी) brother my (राजसाच)
pas de traduction en français
[35] id = 64630
गायकवाड जनाबाई फकिरा - Gaykwad Janabai Phakira
Village चितळी - Chitali
वाटच्या वाटसरा काय पाहतो खेड्याला
सोन्याचे कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pāhatō khēḍyālā
sōnyācē kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My maternal uncle’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पाहतो)(खेड्याला)
▷ (सोन्याचे)(कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[36] id = 64737
भोसले रखमा - Bhosale Rakhma
Village जेऊर - Jeur
वाटचा वाटसर कोण पुशीतो सांदीचा
हवशा माझा बंधु खरा रुपाया चांदीचा
vāṭacā vāṭasara kōṇa puśītō sāndīcā
havaśā mājhā bandhu kharā rupāyā cāndīcā
Traveller on the road, he is being nosy, talking to people
My dear brother is genuine, pure like a silver coin
▷ (वाटचा)(वाटसर) who (पुशीतो)(सांदीचा)
▷ (हवशा) my brother (खरा)(रुपाया)(चांदीचा)
pas de traduction en français
[37] id = 64738
भिसे विमल - Bhise Vimal
Village रुई - Rui
पोहरेगावाच्या वाटनी कोण येत ग शेलाटी
माझ्या नटव्या सख्याला मास्तर म्हणू का तलाठी
pōharēgāvācyā vāṭanī kōṇa yēta ga śēlāṭī
mājhyā naṭavyā sakhyālā māstara mhaṇū kā talāṭhī
Whose slim figure is this, coming on the road from Poharegon village
My dandy brother, shall I call him a teacher or a land officer
▷ (पोहरेगावाच्या)(वाटनी) who (येत) * (शेलाटी)
▷  My (नटव्या)(सख्याला)(मास्तर) say (का)(तलाठी)
pas de traduction en français
[38] id = 64747
काशीद रुक्मिणी - Kashid Rukhmini
Village घारवाडी - Gharwadi
बारामतीच्या पेट्यात चांदी मी गलासाला
हावशा माझा बंधु पाणी प्याला पोलीसाला
bārāmatīcyā pēṭyāta cāndī mī galāsālā
hāvaśā mājhā bandhu pāṇī pyālā pōlīsālā
In Baramati market, I bought a silver glass
For my dear brother, the policeman, to drink water
▷ (बारामतीच्या)(पेट्यात)(चांदी) I (गलासाला)
▷ (हावशा) my brother water, (प्याला)(पोलीसाला)
pas de traduction en français
[39] id = 64872
आवळकर लक्ष्मी - Awalkar Lakshmi
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
लुगड्याची निरी पोटाला लाग मऊ
हायत भुषण दोघ भाव
lugaḍyācī nirī pōṭālā lāga maū
hāyata bhuṣaṇa dōgha bhāva
Folds of my sari have a soft feel
I have two brothers, pride of the family
▷ (लुगड्याची)(निरी)(पोटाला)(लाग)(मऊ)
▷ (हायत)(भुषण)(दोघ) brother
pas de traduction en français
[40] id = 65015
त्रिभुवन कांता - Tribhuwan Kanta
Village खंबाळा - Khambala
गाणारीन बाय लाव गाण्याची पैन
शाहीर माझे दादा मी तर त्यांची बहिण
gāṇārīna bāya lāva gāṇyācī paina
śāhīra mājhē dādā mī tara tyāñcī bahiṇa
You singer woman, let’s have a competition in singing
My brother is a poet, and I am his sister
▷ (गाणारीन)(बाय) put (गाण्याची)(पैन)
▷ (शाहीर)(माझे)(दादा) I wires (त्यांची) sister
pas de traduction en français
[41] id = 65317
बोडखे सोना - Bodakhe Sona
Village तारुखेडल - Tarukhedal
सिन्नर तालुका जबाबंदी कवा झाली
भाऊच्या माझ्या लोड गादी घरा आली
sinnara tālukā jabābandī kavā jhālī
bhāūcyā mājhyā lōḍa gādī gharā ālī
In Sinnar taluka*, when did the transaction of money take place
Bolsters and mattresses (prosperity) came to my brother’s house
▷ (सिन्नर)(तालुका)(जबाबंदी)(कवा) has_come
▷ (भाऊच्या) my (लोड)(गादी) house has_come
pas de traduction en français
talukaA division of land
[42] id = 65442
लकडे मिरा - Lakade Mira
Village बाभळगाव - Babhalgaon
गाव गावची पाउलाची तोंड मुरडली कईकाची
माझ्या बंधवाची गेली मोटार पयक्याची
gāva gāvacī pāulācī tōṇḍa muraḍalī kīkācī
mājhyā bandhavācī gēlī mōṭāra payakyācī
Many people from the village turned up their noses
My brother is rich, his car just passed
▷ (गाव)(गावची)(पाउलाची)(तोंड)(मुरडली)(कईकाची)
▷  My (बंधवाची) went (मोटार)(पयक्याची)
pas de traduction en français
[43] id = 65448
तेलकर लक्ष्मी देवीदास - Telkar Lakshmi Devidas
Village एकलहरी पो. तीर्थपुरी - Eklahari, Po. Tirthapuri
तीर्थपुरी बाजारात कशाचा कल्ला झाला
बंधु माझा वकील झाला त्याचे मीत सांग मला
tīrthapurī bājārāta kaśācā kallā jhālā
bandhu mājhā vakīla jhālā tyācē mīta sāṅga malā
What is this noise in the bazaar at Tirthapur
My brother has become a lawyer, tell me more about him
▷ (तीर्थपुरी)(बाजारात)(कशाचा)(कल्ला)(झाला)
▷  Brother my (वकील)(झाला)(त्याचे)(मीत) with (मला)
pas de traduction en français
[44] id = 65449
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
शेवगाव पेठ्यावरी पोत फुटल दाण्याच
बंधवाच तरी तोंड दिसना वान्याच
śēvagāva pēṭhyāvarī pōta phuṭala dāṇyāca
bandhavāca tarī tōṇḍa disanā vānyāca
In Shevgaon market, the auction of groundnut has started
My brother, the grocer, I can’t see his face in the crowd
▷  Shevgaon (पेठ्यावरी)(पोत)(फुटल)(दाण्याच)
▷ (बंधवाच)(तरी)(तोंड)(दिसना)(वान्याच)
pas de traduction en français
[45] id = 66106
जमदाडे सुदंर - Jamdade Sunder
Village उवाळा - Uwala
अंगणात उभा अंगण देत शोभा
भाऊ माझा खण माझ्या चोळी जोगा
aṅgaṇāta ubhā aṅgaṇa dēta śōbhā
bhāū mājhā khaṇa mājhyā cōḷī jōgā
He is standing in the courtyard, he adds to the beauty of the courtyard
Brother, the blouse-piece (you gave me) is just right for my blouse
▷ (अंगणात) standing (अंगण)(देत)(शोभा)
▷  Brother my (खण) my blouse (जोगा)
pas de traduction en français
[46] id = 66776
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
लेवण्या नेसण्याचा नाही मजला तोटा
बंधु माझ्या बापाजीच्या पाणी मारी हौदाला लाटा
lēvaṇyā nēsaṇyācā nāhī majalā tōṭā
bandhu mājhyā bāpājīcyā pāṇī mārī haudālā lāṭā
I have enough to wear, enough to eat, I don’t lack anything
Bapaji, my brother, is rich and prosperous enough
▷ (लेवण्या)(नेसण्याचा) not (मजला)(तोटा)
▷  Brother my (बापाजीच्या) water, (मारी)(हौदाला)(लाटा)
pas de traduction en français
[47] id = 66851
पैठणकर किसन - Paithankar Kisan
Village नगरफूल - Nagarphul
काय सांगु सया माझ्या भावाची बढाई
भाऊच्या मांडीवर चंद्र सुर्याची लढाई
kāya sāṅgu sayā mājhyā bhāvācī baḍhāī
bhāūcyā māṇḍīvara candra suryācī laḍhāī
How much can I tell you, friends, about my brother’s greatness
Sun and moon fight on my brother’s lap
▷  Why (सांगु)(सया) my (भावाची)(बढाई)
▷ (भाऊच्या)(मांडीवर)(चंद्र)(सुर्याची)(लढाई)
pas de traduction en français
[48] id = 67850
बांगर आनंदी - Bangar Anandi
Village आळबेळ - Aalbel
सांगुनी धाडीते ममई पासुन कलकत्याला
सोन्याची घुंगर माझ्या बंधुच्या आडकित्याला
sāṅgunī dhāḍītē mamaī pāsuna kalakatyālā
sōnyācī ghuṅgara mājhyā bandhucyā āḍakityālā
I send a word from Mumbai to Kolkata
My brother’s nutcracker has bells in gold
▷ (सांगुनी)(धाडीते)(ममई)(पासुन)(कलकत्याला)
▷ (सोन्याची)(घुंगर) my (बंधुच्या)(आडकित्याला)
pas de traduction en français
[49] id = 68381
तेलकर लक्ष्मी देवीदास - Telkar Lakshmi Devidas
Village एकलहरी पो. तीर्थपुरी - Eklahari, Po. Tirthapuri
वाटेच्या वाटसरा वाटेवरुनही आला गेला
गणेश बंधवाने मोटारीला रंग दिला
vāṭēcyā vāṭasarā vāṭēvarunahī ālā gēlā
gaṇēśa bandhavānē mōṭārīlā raṅga dilā
The traveller came and went on the road
My brother Ganesh painted his car
▷ (वाटेच्या)(वाटसरा)(वाटेवरुनही) here_comes has_gone
▷ (गणेश)(बंधवाने) car (रंग)(दिला)
pas de traduction en français
[50] id = 69272
चव्हाण किसा - Chavan Kisabai Sopan
Village बांगर्डे - Bangarde
वाटचा वाटसरु काई बघी खेड्याला
हाई सोन्याचा कुलुप बंधुच्या वाड्याईला
vāṭacā vāṭasaru kāī baghī khēḍyālā
hāī sōnyācā kulupa bandhucyā vāḍyāīlā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटचा)(वाटसरु)(काई)(बघी)(खेड्याला)
▷ (हाई) of_gold (कुलुप)(बंधुच्या)(वाड्याईला)
pas de traduction en français
[51] id = 69281
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
वाटाच्या वाटसरा काय पाहतु ह्या खेड्याला
सोन्याच कुलुप माह्या बंधुच्या वाड्याला
vāṭācyā vāṭasarā kāya pāhatu hyā khēḍyālā
sōnyāca kulupa māhyā bandhucyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटाच्या)(वाटसरा) why (पाहतु)(ह्या)(खेड्याला)
▷  Of_gold (कुलुप)(माह्या)(बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[52] id = 69444
पवार गोपीकाबाई विश्वनाथ - Pawar Gopika Vishwanath
Village हासाळा - Hasala
किती गोरे नटशील उसाच्या चुवीला
आंबे लोळतात भुईला माझ्या श्रीमंत बंधवाचे
kitī gōrē naṭaśīla usācyā cuvīlā
āmbē lōḷatāta bhuīlā mājhyā śrīmanta bandhavācē
How much will you talk, woman, about the taste of Sugarcane
My rich brother has mangoes lying in abundance on the floor
▷ (किती)(गोरे)(नटशील)(उसाच्या)(चुवीला)
▷ (आंबे)(लोळतात)(भुईला) my (श्रीमंत)(बंधवाचे)
pas de traduction en français
[53] id = 69516
जाधव अगनीस - Jadhav Agnis
Village लाडेगाव - Ladegaon
वाटचा वाटसरु काय पुसतो खेड्याला
सोन्याची कुलुप माझ्या भावाच्या वाड्याला
vāṭacā vāṭasaru kāya pusatō khēḍyālā
sōnyācī kulupa mājhyā bhāvācyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has locks in gold
▷ (वाटचा)(वाटसरु) why asks (खेड्याला)
▷ (सोन्याची)(कुलुप) my (भावाच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[54] id = 69653
थाटे रेखा - Thate Rekha
Village निपाणा - Nipana
वाटीच्या वाटसरा काय पाहतुस खेड्याला
सोन्याच कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याले
vāṭīcyā vāṭasarā kāya pāhatusa khēḍyālā
sōnyāca kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālē
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटीच्या)(वाटसरा) why (पाहतुस)(खेड्याला)
▷  Of_gold (कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याले)
pas de traduction en français
[55] id = 69746
नरवडे सुमन - Narvade Suman
Village देवूळगाव - Dewulgaon
वाटच्या वाटसरा काय पाहतु तु खेड्याला
सोन्याची कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pāhatu tu khēḍyālā
sōnyācī kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पाहतु) you (खेड्याला)
▷ (सोन्याची)(कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[56] id = 69911
पगारे रुक्मिणी - Pagare Rukhamini
Village पुणतांबा - Puntamba
वाटच्या वाटसरा काय पाहतो वावराला
सोन्याच कुलुप माझ्या बंधुच्या दाराला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pāhatō vāvarālā
sōnyāca kulupa mājhyā bandhucyā dārālā
Traveller on the road, what are you looking for in the field
My brother has a lock in gold to his door
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पाहतो)(वावराला)
▷  Of_gold (कुलुप) my (बंधुच्या)(दाराला)
pas de traduction en français
[57] id = 70011
गंगावणे लक्ष्मी - Gangawne Lakshmi
Village ब्राम्हणगाव - Ramangaon
वाटाच्या वाटसरा काय पाहतो खेड्याला
सोन्याच कुलुप माझ्या भावाच्या वाड्याला
vāṭācyā vāṭasarā kāya pāhatō khēḍyālā
sōnyāca kulupa mājhyā bhāvācyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटाच्या)(वाटसरा) why (पाहतो)(खेड्याला)
▷  Of_gold (कुलुप) my (भावाच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[58] id = 70050
आिहरे गंगू - Ahire Gangu
Village पानेवाडी - Panewadi
अस आंब्याच्या बनी गयीला भरल वेड
बोलते बंधु माझ्या शेंदरीचा आंबा गोड
asa āmbyācyā banī gayīlā bharala vēḍa
bōlatē bandhu mājhyā śēndarīcā āmbā gōḍa
In the mango grove, sister is overwhelmed looking at the orchard
Brother says, my shendari variety of mango is very sweet
▷ (अस)(आंब्याच्या)(बनी)(गयीला)(भरल)(वेड)
▷ (बोलते) brother my (शेंदरीचा)(आंबा)(गोड)
pas de traduction en français
[59] id = 72409
धामणे राधाबाई - Dhamane Radhabai
Village सारोळे - Sarole
वाटच्या वाटसरा काय बघतो खेड्याला
सोन्याच कुलुप माझ्या दादाच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya baghatō khēḍyālā
sōnyāca kulupa mājhyā dādācyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (बघतो)(खेड्याला)
▷  Of_gold (कुलुप) my (दादाच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[60] id = 73161
लाड इंदुबाई - Lad Indubai
Village गिधाडे - Gidhade
वाटना वाटसरु काय पाहतोस रे खेडाले
सोन्याचे कुलुप मना बंधवाच्या वाडाले
vāṭanā vāṭasaru kāya pāhatōsa rē khēḍālē
sōnyācē kulupa manā bandhavācyā vāḍālē
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटना)(वाटसरु) why (पाहतोस)(रे)(खेडाले)
▷ (सोन्याचे)(कुलुप)(मना)(बंधवाच्या)(वाडाले)
pas de traduction en français
[61] id = 73174
ठोंबरे द्वारका मनसुब - Thombare Dwarka Mansub
Village मांडकी - Mandki
वाटच्या वाटसरा काय पाहतो खेड्याला
सोन्याची कुलुप माझ्या भाऊच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pāhatō khēḍyālā
sōnyācī kulupa mājhyā bhāūcyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पाहतो)(खेड्याला)
▷ (सोन्याची)(कुलुप) my (भाऊच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[62] id = 73289
कदम लक्ष्मी - Kadam Lakshmi Baburao
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
वैजापुरच्या कचेरीत चांदी घेते गलासाला
भाऊ माझा बाई पाणी देतो पोलीसाला
vaijāpuracyā kacērīta cāndī ghētē galāsālā
bhāū mājhā bāī pāṇī dētō pōlīsālā
In Vaijapur shop, I buy silver for a glass
To my dear brother, the policeman I give it to drink water
▷ (वैजापुरच्या)(कचेरीत)(चांदी)(घेते)(गलासाला)
▷  Brother my woman water, (देतो)(पोलीसाला)
pas de traduction en français
[63] id = 108484
थाटे लक्ष्मीबाई - Thate Lakshmi
Village निपाणा - Nipana
घरात करते धंदा बाहेर माझा कान
भाऊला माझ्या कोणी केला जयभीम
gharāta karatē dhandā bāhēra mājhā kāna
bhāūlā mājhyā kōṇī kēlā jayabhīma
I am busy in my housework, but I am listening to what is happening outside
Who greeted my brother with Jay Bhim*
▷ (घरात)(करते)(धंदा)(बाहेर) my (कान)
▷ (भाऊला) my (कोणी) did (जयभीम)
pas de traduction en français
BhimA diminutive name for 'Bhimrao'
[64] id = 73476
गायकवाड जना - Gaykwad Jana
Village तडखेल - Tadkhel
चांदचा उजेडानी चांदणी शोभीवंत
भाऊ बस बहिणीत
cāndacā ujēḍānī cāndaṇī śōbhīvanta
bhāū basa bahiṇīta
A star looks beautiful in the light of the moon
Brother is sitting among his sisters (he looks as beautiful as the star)
▷ (चांदचा)(उजेडानी)(चांदणी)(शोभीवंत)
▷  Brother (बस)(बहिणीत)
pas de traduction en français
[65] id = 73488
म्हस्के केशर - Mhaske Keshar
Village थेरगाव - Thergaon
वाटाच्या वाटसरा काय पाहतोस खेड्याला
सोन्याची कुलुप मपल्या दादाच्या वाड्याला
vāṭācyā vāṭasarā kāya pāhatōsa khēḍyālā
sōnyācī kulupa mapalyā dādācyā vāḍyālā
Traveller on the road what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटाच्या)(वाटसरा) why (पाहतोस)(खेड्याला)
▷ (सोन्याची)(कुलुप)(मपल्या)(दादाच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[66] id = 73520
जाधव सरु - Jadhav Saru
Village भोसे - लोहारे - Bhose- Lohare
स्वार निघाला सासरवाडी घोडीला घाल जीण
निघाला बंधवा संग राणीला चल म्हण
svāra nighālā sāsaravāḍī ghōḍīlā ghāla jīṇa
nighālā bandhavā saṅga rāṇīlā cala mhaṇa
The rider is going to his in-laws, he saddles the horse
Brother is leaving, he is asking his wife to come along
▷ (स्वार)(निघाला)(सासरवाडी)(घोडीला)(घाल)(जीण)
▷ (निघाला)(बंधवा) with (राणीला) let_us_go (म्हण)
pas de traduction en français
[67] id = 73784
काळे छबा - Kale Chaba
Village केळी गव्हाण - Keli Gavhan
वाटच्या वाटसरा काय पाहतोस गावाला
आस सोन्याच कुलुप माझ्या बंधवाच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pāhatōsa gāvālā
āsa sōnyāca kulupa mājhyā bandhavācyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पाहतोस)(गावाला)
▷ (आस) of_gold (कुलुप) my (बंधवाच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[68] id = 73786
आंतरकर सुंदरा - Antarkar Sundara
Village गायकवाड जळगाव - Gaykwad Jalgaon
वाटच्या वाटसरा काय पाहतोस खेड्याला
सोन्याचे रे कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pāhatōsa khēḍyālā
sōnyācē rē kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पाहतोस)(खेड्याला)
▷ (सोन्याचे)(रे)(कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[69] id = 73787
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
भावाला भाऊ पुस दादा जागलीच कस
बाई माझ्या लक्ष्मन तिवड्याला दिल उस
bhāvālā bhāū pusa dādā jāgalīca kasa
bāī mājhyā lakṣmana tivaḍyālā dila usa
Brother asks brother, who will keep the vigil
Woman, my brother Laxman is sleeping, with the threshold as his pillow
▷ (भावाला) brother enquire (दादा)(जागलीच) how
▷  Woman my Laksman (तिवड्याला)(दिल)(उस)
pas de traduction en français
[70] id = 74356
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
वाटच्या वाटसरा काय पाहतोस खेड्याला
सोन्याच कुलुप माह्या बंधुच्या दाराला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pāhatōsa khēḍyālā
sōnyāca kulupa māhyā bandhucyā dārālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s door has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पाहतोस)(खेड्याला)
▷  Of_gold (कुलुप)(माह्या)(बंधुच्या)(दाराला)
pas de traduction en français
[71] id = 74586
मरगळे शांता - Margale Shanta
Village दासवे - Dasve
पहिल्या राज्यामधी सनाला नव्हत गहु
गवळणीचा माझा तालेवार आहे भाऊ
pahilyā rājyāmadhī sanālā navhata gahu
gavaḷaṇīcā mājhā tālēvāra āhē bhāū
In earlier times, wheat bread was not cooked on festival days
My daughter’s brother is now prosperous enough
▷ (पहिल्या) regime (सनाला)(नव्हत)(गहु)
▷ (गवळणीचा) my (तालेवार)(आहे) brother
pas de traduction en français
[72] id = 74600
लोंढे लक्ष्मी - Londhe Lakshmi
Village मेंभळ - Meibhal
पाठच्या पार्यामधी काय टपाला तुझी घाई
हौश्या बंधु माझा लेणार घरी नाही
pāṭhacyā pāryāmadhī kāya ṭapālā tujhī ghāī
hauśyā bandhu mājhā lēṇāra gharī nāhī
Early in the morning, what is your hurry to write a letter
My dear brother who can write, is not at home
▷ (पाठच्या)(पार्यामधी) why (टपाला)(तुझी)(घाई)
▷ (हौश्या) brother my (लेणार)(घरी) not
pas de traduction en français
[73] id = 74651
म्हस्के केशर - Mhaske Keshar
Village थेरगाव - Thergaon
सकाळी उठुनी तुझ्या म्हशीखाली रेंदा
भाऊच्या माझ्या शौर गवळी धंदा
sakāḷī uṭhunī tujhyā mhaśīkhālī rēndā
bhāūcyā mājhyā śaura gavaḷī dhandā
Early in the morning, it is all muddy and filthy in the cowshed
My brother has a dairy, with plenty of buffaloes
▷  Morning (उठुनी) your (म्हशीखाली)(रेंदा)
▷ (भाऊच्या) my (शौर)(गवळी)(धंदा)
pas de traduction en français
[74] id = 75481
शिनगारे लक्ष्मीबाई - Shingare Lakshmi
Village घोगरगाव - Ghogargaon
येवला येवला तेथ घोड्याच पाऊल
बंधवाच्या माझा श्रीमंताचे डौल
yēvalā yēvalā tētha ghōḍyāca pāūla
bandhavācyā mājhā śrīmantācē ḍaula
Wherever you see, there is the footstep of a horse
That is the sign of my brother’s prosperity
▷ (येवला)(येवला)(तेथ)(घोड्याच)(पाऊल)
▷ (बंधवाच्या) my (श्रीमंताचे)(डौल)
pas de traduction en français
[75] id = 75488
सैय्यद गजरा - Saiyyad Gajara
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
वैजापुरच्या मोठ्यावरी माप घेते मी डाळीच
भाऊ माझा व्यापारी सगळ्यांच्या आवडीचा
vaijāpuracyā mōṭhyāvarī māpa ghētē mī ḍāḷīca
bhāū mājhā vyāpārī sagaḷyāñcyā āvaḍīcā
In Vaijapur market, I buy a measure of pulses
My brother, the merchant, is liked by all
▷ (वैजापुरच्या)(मोठ्यावरी)(माप)(घेते) I (डाळीच)
▷  Brother my (व्यापारी)(सगळ्यांच्या)(आवडीचा)
pas de traduction en français
[76] id = 75546
बोडखे सोना - Bodakhe Sona
Village तारुखेडल - Tarukhedal
आई तुझा बाळ सात शिकला कालीस
माझ्या गावाकड याला म्हणते पोलीस
āī tujhā bāḷa sāta śikalā kālīsa
mājhyā gāvākaḍa yālā mhaṇatē pōlīsa
Mother, your son has studied up to the VIIth standard
In my village, they call such a person a police
▷ (आई) your son (सात)(शिकला)(कालीस)
▷  My (गावाकड)(याला)(म्हणते)(पोलीस)
pas de traduction en français
[77] id = 76793
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
खंबाळ्याच्या पारावर मी तर हातरला झोर्या
नेंनत्या न्याय कर दादा माझ्या कारभार्या
khambāḷyācyā pārāvara mī tara hātaralā jhōryā
nēnnatyā nyāya kara dādā mājhyā kārabhāryā
On the platform at Khambala village, I spread mattresses
Now my brother, you dispense justice (to villagers)
▷ (खंबाळ्याच्या)(पारावर) I wires (हातरला)(झोर्या)
▷ (नेंनत्या)(न्याय) doing (दादा) my (कारभार्या)
pas de traduction en français
[78] id = 76983
बोदाडे बना - Bodhade Bana
Village पिंप्री गवळी - Pimpri Gavali
एकामागे एक विमान गेले दोन
मागल्या इमानात भाऊ माझा कारकुन
ēkāmāgē ēka vimāna gēlē dōna
māgalyā imānāta bhāū mājhā kārakuna
Two planes went one after the other
In the second plane, my brother, the clerk, is flying
▷ (एकामागे)(एक)(विमान) has_gone two
▷ (मागल्या)(इमानात) brother my (कारकुन)
pas de traduction en français
[79] id = 76984
टाकनखार वाल्हा - Takankhar Walha
Village माजलगाव - Majalgaon
वाटच्या रे वाटुसरा काय पाहतुस तु खेड्याला
अशी सोन्याच कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याला
vāṭacyā rē vāṭusarā kāya pāhatusa tu khēḍyālā
aśī sōnyāca kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(रे)(वाटुसरा) why (पाहतुस) you (खेड्याला)
▷ (अशी) of_gold (कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[80] id = 77066
शिंदे मंडोदरी - Shinde Mandodari
Village बाभळगाव - Babhalgaon
माझ्या बंधुच्या घराला काही बघतो वाडाहुडा
हौसा बंधु माझ्या सोन्या मुदीवरला खडा
mājhyā bandhucyā gharālā kāhī baghatō vāḍāhuḍā
hausā bandhu mājhyā sōnyā mudīvaralā khaḍā
What are you looking at, in my brother’s house
My dear brother is like a precious stone in my ring
▷  My (बंधुच्या)(घराला)(काही)(बघतो)(वाडाहुडा)
▷ (हौसा) brother my gold (मुदीवरला)(खडा)
pas de traduction en français
[81] id = 104036
फुकाने कमलबाई - Fukane Kamalbai
Village दत्तवाडी - Dattavadi
वाटच्या वाटसरा काय पाहतो खेड्याला
सोन्याच कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pāhatō khēḍyālā
sōnyāca kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पाहतो)(खेड्याला)
▷  Of_gold (कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[82] id = 77242
भिसे विमल - Bhise Vimal
Village रुई - Rui
नदीच्या बाई मेका (खुंटी मेख) गाईला ठोकी
माझ्या नटव्या सख्याला दैव आल एकाएकी
nadīcyā bāī mēkā (khuṇṭī mēkha) gāīlā ṭhōkī
mājhyā naṭavyā sakhyālā daiva āla ēkāēkī
Near the river, wooden pegs are fixed for cows
My dear brother has suddenly become prosperous
▷ (नदीच्या) woman (मेका) ( (खुंटी)(मेख) ) (गाईला)(ठोकी)
▷  My (नटव्या)(सख्याला)(दैव) here_comes (एकाएकी)
pas de traduction en français
[83] id = 77787
कुंभार द्रुपदा - Kumbhar Drupada
Village पेडगाव - Pedgaon
माझ्या बंधुची घोडी पाणी पेईना वढ्याला
बंधु माझ्या सोयर्याची हौद वाड्याला
mājhyā bandhucī ghōḍī pāṇī pēīnā vaḍhyālā
bandhu mājhyā sōyaryācī hauda vāḍyālā
My brother’s mare would not drink water from the stream
My brother has water tanks in his house
▷  My (बंधुची)(घोडी) water, (पेईना)(वढ्याला)
▷  Brother my (सोयर्याची)(हौद)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[84] id = 77795
शेळके रेणुका - Shelke Renuka
Village गुणवडी - Gunawadi
चांदीचा ग्लास त्याला सोनीयाची कडी
राजस बंधवाची कुठे साहेबाची माडी
cāndīcā glāsa tyālā sōnīyācī kaḍī
rājasa bandhavācī kuṭhē sāhēbācī māḍī
A silver glass has a ring in gold
My dear brother has a storeyed house
▷ (चांदीचा)(ग्लास)(त्याला)(सोनीयाची)(कडी)
▷ (राजस)(बंधवाची)(कुठे)(साहेबाची)(माडी)
pas de traduction en français
[85] id = 77796
शेळके रेणुका - Shelke Renuka
Village गुणवडी - Gunawadi
आल्या गेल्याला पुसते अहमदाबाद कुणीकड
राजस बंधु माझा सोन दरव्याच्या पलीकड
ālyā gēlyālā pusatē ahamadābāda kuṇīkaḍa
rājasa bandhu mājhā sōna daravyācyā palīkaḍa
I ask where is Ahmedabad, to whoever comes and goes
My dear brother, my gold, lives beyond the sea
▷ (आल्या)(गेल्याला)(पुसते)(अहमदाबाद)(कुणीकड)
▷ (राजस) brother my gold (दरव्याच्या)(पलीकड)
pas de traduction en français
[86] id = 77797
शेळके रेणुका - Shelke Renuka
Village गुणवडी - Gunawadi
समोरच्या वसरीला बंधु माझा ऐना दिस
माडीवरली रंभा पुस कुठ चालला राजस
samōracyā vasarīlā bandhu mājhā ainā disa
māḍīvaralī rambhā pusa kuṭha cālalā rājasa
Woman, my brother is going on the road, he is as pure as the mirror
Rambha*, grocer’s daughter, asks where is this handsome man going
▷ (समोरच्या)(वसरीला) brother my (ऐना)(दिस)
▷ (माडीवरली)(रंभा) enquire (कुठ)(चालला)(राजस)
pas de traduction en français
RambhaA courtesan in the court of God Indra
[87] id = 78288
साळवे सुबा - Salve Suba
Village घायगाव - Ghaygaon
सोनाराच्या आळी बापासंगे लेक गेला
माझ्या बंधवाला शिंदेशाही तोडा केला
sōnārācyā āḷī bāpāsaṅgē lēka gēlā
mājhyā bandhavālā śindēśāhī tōḍā kēlā
Son went with his father to the goldsmith’s lane
A silver anklet was made for my brother
▷ (सोनाराच्या) has_come (बापासंगे)(लेक) has_gone
▷  My (बंधवाला)(शिंदेशाही)(तोडा) did
pas de traduction en français
[88] id = 79128
चिट्टे छाया - Chhite Chaya
Village हासरणी - Hasarni
अहमदपुर रस्त्याला उडती लाल माती
बंधु माझ्या राजसाची सायकल सिनेमाला जाती
ahamadapura rastyālā uḍatī lāla mātī
bandhu mājhyā rājasācī sāyakala sinēmālā jātī
Red dust rises on the road to Ahmedpur
My dear brother is going for a cinema on his bicycle
▷ (अहमदपुर)(रस्त्याला)(उडती)(लाल)(माती)
▷  Brother my (राजसाची)(सायकल)(सिनेमाला) caste
pas de traduction en français
[89] id = 79144
गोरे रुपा - Gore Rupa
Village बनसारोळे - Bansarole
बंधु माझे घोड्यावरी बागवान पायीपायी
लवणात आंबराई भाऊभाच्याची माझ्या
bandhu mājhē ghōḍyāvarī bāgavāna pāyīpāyī
lavaṇāta āmbarāī bhāūbhācyācī mājhyā
My brother is on horseback, the gardener on foot
My brother and my nephew have their mango groves round the corner
▷  Brother (माझे) horse_back (बागवान)(पायीपायी)
▷ (लवणात)(आंबराई)(भाऊभाच्याची) my
pas de traduction en français
[90] id = 79398
काकडे हेलन - Kakade Helan
Village शिंदेवाडी - Shindewadi
वाटच्या वाटसरा की येईना खेड्याला
बाई सोन्याची कुलुप माझ्या दादाच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kī yēīnā khēḍyālā
bāī sōnyācī kulupa mājhyā dādācyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा)(की)(येईना)(खेड्याला)
▷  Woman (सोन्याची)(कुलुप) my (दादाच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[91] id = 79466
वाघमारे पद्मावती - Waghmare Padmavati
Village मंजीरत - Manjirat
वाटचा वाटसरु काय पाहतो खेड्याला
सोन्याची कुलुप माझ्या भाऊच्या वाड्याला
vāṭacā vāṭasaru kāya pāhatō khēḍyālā
sōnyācī kulupa mājhyā bhāūcyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटचा)(वाटसरु) why (पाहतो)(खेड्याला)
▷ (सोन्याची)(कुलुप) my (भाऊच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[92] id = 79547
साळवे सुबा - Salve Suba
Village घायगाव - Ghaygaon
वैजापुरचे मोठे वरी माप होतय डाळीच
माझ बंधवाच सोने झळकल बाळीच
vaijāpuracē mōṭhē varī māpa hōtaya ḍāḷīca
mājha bandhavāca sōnē jhaḷakala bāḷīca
In Vaijapur market, I buy a measure of pulses
My brother’s ear-ring in gold is shining
▷ (वैजापुरचे)(मोठे)(वरी)(माप)(होतय)(डाळीच)
▷  My (बंधवाच)(सोने)(झळकल)(बाळीच)
pas de traduction en français
[93] id = 79548
साळवे सुबा - Salve Suba
Village घायगाव - Ghaygaon
वैजापुर मोठे वरी माप होतय सरकीच
माझे बंधवाचे सोने झळकल मुरकीच
vaijāpura mōṭhē varī māpa hōtaya sarakīca
mājhē bandhavācē sōnē jhaḷakala murakīca
In Vaijapur market, I buy a measure of cottonseeds
My brother’s ear-ring in gold is shining
▷ (वैजापुर)(मोठे)(वरी)(माप)(होतय)(सरकीच)
▷ (माझे)(बंधवाचे)(सोने)(झळकल)(मुरकीच)
pas de traduction en français
[94] id = 79951
सय्यद बायमानी - Sayyad Baymani
Village डावला - Dawla
वाटन चालला हा नव्हता माझा भावु
माझ्या भावाला कंबर बांधायाची सवु
vāṭana cālalā hā navhatā mājhā bhāvu
mājhyā bhāvālā kambara bāndhāyācī savu
The one going on the road, he is not my brother
My brother has the habit of tying a length of cloth to his waist
▷ (वाटन)(चालला)(हा)(नव्हता) my (भावु)
▷  My (भावाला)(कंबर)(बांधायाची)(सवु)
pas de traduction en français
[95] id = 79978
नकाते मंगल - Nakate Mangal
Village शिराळा - Shirala
गावकरी शेत टिपणी मोराच्या
बंधु त्या राजसाच्या जमिनी वतनदाराच्या
gāvakarī śēta ṭipaṇī mōrācyā
bandhu tyā rājasācyā jaminī vatanadārācyā
Peacocks are picking grains from the files next to the village
They belong to my dear brother, a big landlord
▷ (गावकरी)(शेत)(टिपणी)(मोराच्या)
▷  Brother (त्या)(राजसाच्या)(जमिनी)(वतनदाराच्या)
pas de traduction en français
[96] id = 79997
पठारे साळू धर्माजी - Pathare Salu
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
पाण्या पावसाच्या वाटा झाल्या चिखलाच्या
भाऊच्या माझ्या गाड्या आल्या वकीलाच्या
pāṇyā pāvasācyā vāṭā jhālyā cikhalācyā
bhāūcyā mājhyā gāḍyā ālyā vakīlācyā
In the rainy season, the roads have become muddy
My brother’s bullock-carts have come
▷ (पाण्या)(पावसाच्या)(वाटा)(झाल्या)(चिखलाच्या)
▷ (भाऊच्या) my (गाड्या)(आल्या)(वकीलाच्या)
pas de traduction en français
[97] id = 80017
हत्तरगे सुभद्रा - Hattarge Subhadra
Village होळी - Holi
पहाटच्या पार्यामधी तांब्या कशान वला झाला
पहिलवान दुध पेला बंधु माझ्या देखण्यान
pahāṭacyā pāryāmadhī tāmbyā kaśāna valā jhālā
pahilavāna dudha pēlā bandhu mājhyā dēkhaṇyāna
Early in the morning, with what has my jar become wet
My dear brother, the handsome gymnast, drank milk
▷ (पहाटच्या)(पार्यामधी)(तांब्या)(कशान)(वला)(झाला)
▷ (पहिलवान) milk (पेला) brother my (देखण्यान)
pas de traduction en français
[98] id = 80965
जेजुरकर निवृत्ती - Jejurkar Nivruuti
Village पुणतांबा - Puntamba
दिवट्या भाऊ काय भुलला या काळ्या मुंगळीला
बाभळीच खोड उभ केल खोंगळीला
divaṭyā bhāū kāya bhulalā yā kāḷyā muṅgaḷīlā
bābhaḷīca khōḍa ubha kēla khōṅgaḷīlā
My brother who has dishonoured the family, how could he get attracted to this black ant (woman)
The trunk of babhul* tree, he made it stand in the trench
▷ (दिवट्या) brother why (भुलला)(या)(काळ्या)(मुंगळीला)
▷ (बाभळीच)(खोड) standing did (खोंगळीला)
pas de traduction en français
babhulAcacia
[99] id = 80989
मरगळे शांता - Margale Shanta
Village दासवे - Dasve
मावली माझी बया नको गरीबाला देऊ
सरवण माझ आहेत जहागीर माझ भाऊ
māvalī mājhī bayā nakō garībālā dēū
saravaṇa mājha āhēta jahāgīra mājha bhāū
My dear mother, don’t marry me in a poor family
My brother Saravan is a rich man
▷ (मावली) my (बया) not (गरीबाला)(देऊ)
▷ (सरवण) my (आहेत)(जहागीर) my brother
pas de traduction en français
[100] id = 80990
पोळेकर सरु - Polekar Saru
Village घोल - Ghol
डोई भाकरीची पाटी शेताला हातारिक (वाजविणारे)
हवशा माझा बंधु देशाचा नागरिक
ḍōī bhākarīcī pāṭī śētālā hātārika (vājaviṇārē)
havaśā mājhā bandhu dēśācā nāgarika
A lunch basket on the head, tambourine player is in fields
My dear brother is a citizen of this country
▷ (डोई)(भाकरीची)(पाटी)(शेताला)(हातारिक) ( (वाजविणारे) )
▷ (हवशा) my brother (देशाचा)(नागरिक)
pas de traduction en français
[101] id = 81429
कांबळे तुळसा - Kamble Tulasa
Village टाकळी - Takali
कुस्तीच्या फडावरी कडकड काडी सोडा
डाव सख्यानी जितीला
kustīcyā phaḍāvarī kaḍakaḍa kāḍī sōḍā
ḍāva sakhyānī jitīlā
In the wrestler’s ring, beat the sticks loudly
My dear brother has won the bout
▷ (कुस्तीच्या)(फडावरी)(कडकड)(काडी)(सोडा)
▷ (डाव)(सख्यानी)(जितीला)
pas de traduction en français
[102] id = 81568
हत्तरगे सुभद्रा - Hattarge Subhadra
Village होळी - Holi
पाटच्या ग पार्यामधी हालगी वाजती कुंद कुंद
पईलवानाची छाती रुंद बंधु ग माझ्या देखण्याची
pāṭacyā ga pāryāmadhī hālagī vājatī kunda kunda
pīlavānācī chātī runda bandhu ga mājhyā dēkhaṇyācī
Early in the morning, tambourine is playing softly
My handsome brother, the wrestler has a wide chest
▷ (पाटच्या) * (पार्यामधी)(हालगी)(वाजती)(कुंद)(कुंद)
▷ (पईलवानाची)(छाती)(रुंद) brother * my (देखण्याची)
pas de traduction en français
[103] id = 83087
बोंडे अनुसया - Bonde Anusaya
Village लांडेवाडी - Landewadi
गाव खेडीच्या बाजारी केळीच्या आल्या फण्या
आता बंधु माझा दलाल गेला पुण्या
gāva khēḍīcyā bājārī kēḷīcyā ālyā phaṇyā
ātā bandhu mājhā dalāla gēlā puṇyā
In the bazaar at Khedi village, bunches of banana had come for sale
Now, my brother, the agent has gone to Pune
▷ (गाव)(खेडीच्या)(बाजारी)(केळीच्या)(आल्या)(फण्या)
▷ (आता) brother my (दलाल) has_gone (पुण्या)
pas de traduction en français
[104] id = 83143
कोकालगे शिवकांता - Kokalage Shivkanta
Village घरणी - Gharani
लातुर पेठेमधी नाही कुणाची ओळख
बंधु माझ्या राजसाचा फोटो रस्त्याला ठळक
lātura pēṭhēmadhī nāhī kuṇācī ōḷakha
bandhu mājhyā rājasācā phōṭō rastyālā ṭhaḷaka
I don’t know anyone in Latur region
My dear brother’s photo is displayed prominently on the road
▷ (लातुर)(पेठेमधी) not (कुणाची)(ओळख)
▷  Brother my (राजसाचा)(फोटो)(रस्त्याला)(ठळक)
pas de traduction en français
[105] id = 83245
सांगळे कौसल्या - Sangle Kausalya
Village येळी - Yeli
साखरच्या गोण्या बाई मिठाच्या सांगते
बंधव मपला वाणी बाजींदा दिसते
sākharacyā gōṇyā bāī miṭhācyā sāṅgatē
bandhava mapalā vāṇī bājīndā disatē
Woman, sacks of sugar, I tell they are full of salt
My grocer brother is very smart and clever
▷ (साखरच्या)(गोण्या) woman (मिठाच्या) I_tell
▷ (बंधव)(मपला)(वाणी)(बाजींदा)(दिसते)
pas de traduction en français
[106] id = 83267
मुके जिजा - Muke Jija
Village येनवे - Yenve
महादेव तो पाटील मारवती तो कारभारी
पारावर बसुन न्यायी पांढरीचा करी
mahādēva tō pāṭīla māravatī tō kārabhārī
pārāvara basuna nyāyī pāṇḍharīcā karī
My brother Mahadev is Patil* (head of the village), Maravati is a government employee
They sit on the platform around the tree, and give decisions about the fields
▷ (महादेव)(तो)(पाटील) Maruti (तो)(कारभारी)
▷ (पारावर)(बसुन)(न्यायी)(पांढरीचा)(करी)
pas de traduction en français
Patil ➡ PatilsThe head of a village, holding an important position in the village
[107] id = 83318
बांडे चंद्रकला - Bande Chandrakala
Village आंबेसावळी - Ambesawali
शितल ग सावली पळस पांघर्याची
पाठीच्या ग बंधवाची तिथ बैठक नांगर्याची
śitala ga sāvalī paḷasa pāṅgharyācī
pāṭhīcyā ga bandhavācī titha baiṭhaka nāṅgaryācī
The shade of palas and Pangara tree is cool
My younger brother, the plough-man, the farmer sits there
▷  Sita * wheat-complexioned (पळस)(पांघर्याची)
▷ (पाठीच्या) * (बंधवाची)(तिथ)(बैठक)(नांगर्याची)
pas de traduction en français
[108] id = 91260
डावरे कलावती - Dawre Kalavati
Village घरणी - Gharani
असा किती बोलशील लखाच्या कडपा
एक माझ्या बाभुळाच्या झडपा बंधु माझ्या सोईर्याचा
asā kitī bōlaśīla lakhācyā kaḍapā
ēka mājhyā bābhuḷācyā jhaḍapā bandhu mājhyā sōīryācā
How much will you boast, talking of millions
You, my thorny babul tree, my brother
▷ (असा)(किती)(बोलशील)(लखाच्या)(कडपा)
▷ (एक) my (बाभुळाच्या)(झडपा) brother my (सोईर्याचा)
pas de traduction en français
[109] id = 91261
पाटील वच्छला विठ्ठल - Patil VachalaVittal
Village गिधाडे - Gidhade
पितळी पलंग वर सीनानी कयरी
उठ उठरे मना सुरया निघाला बाहेरी
pitaḷī palaṅga vara sīnānī kayarī
uṭha uṭharē manā surayā nighālā bāhērī
You who have a lovely figure, you are sleeping on a brass bed
The sun has come out, its time to get up
▷ (पितळी)(पलंग)(वर)(सीनानी)(कयरी)
▷ (उठ)(उठरे)(मना)(सुरया)(निघाला)(बाहेरी)
pas de traduction en français
[110] id = 91262
गोतास नामदेव सुकाजी - Gotas Namdev Sukaji
Village लोणी (खुर्द) - Loni (Khurd)
आली आगीनगाडी करीती काडु माडु
नको भिऊ गोर्या नारी इंजीन वाले माझे भाऊ
ālī āgīnagāḍī karītī kāḍu māḍu
nakō bhiū gōryā nārī iñjīna vālē mājhē bhāū
The train has come making a rattling noise
Don’t be scared, fair woman, my brother is the engine-driver
▷  Has_come (आगीनगाडी) asks_for (काडु)(माडु)
▷  Not (भिऊ)(गोर्या)(नारी)(इंजीन)(वाले)(माझे) brother
pas de traduction en français
[111] id = 91263
बारबोले लिंबाबाई - Barbole Limbabai
Village अकरवाई - Akarvai
दाण्या ग चार्याचा मजला नाही घोर
भाऊ राजस माझा स्कुटरचा बसणार
dāṇyā ga cāryācā majalā nāhī ghōra
bhāū rājasa mājhā skuṭaracā basaṇāra
I am not worried about fodder (for my cattle)
My dear brother his a scooter (he is well-to-do)
▷ (दाण्या) * (चार्याचा)(मजला) not (घोर)
▷  Brother (राजस) my (स्कुटरचा)(बसणार)
pas de traduction en français
[112] id = 91264
पवार सिता - Pawar Sita
Village नगरफूल - Nagarphul
अंब्याची बनी कोयल गागती (गाती) मैना
भाऊला माझ्या अंबे उतरु देईना
ambyācī banī kōyala gāgatī (gātī) mainā
bhāūlā mājhyā ambē utaru dēīnā
In the mango grove, a cuckoo keeps singing
It does not allow my brother to take the fruit down the tree
▷ (अंब्याची)(बनी)(कोयल)(गागती) ( (गाती) ) Mina
▷ (भाऊला) my (अंबे)(उतरु)(देईना)
pas de traduction en français
[113] id = 91265
हिंगमिरे पार्वती - Hingmire Parvati
Village दारफळ - Darphal
पानोट्याच्या बाया सांगा नदीचा उगम
भाऊच्या हाती आहे घोड्याचा लगाम
pānōṭyācyā bāyā sāṅgā nadīcā ugama
bhāūcyā hātī āhē ghōḍyācā lagāma
My woman companions for fetching water, tell me the source of the river
My brother holds the reins of a horse
▷ (पानोट्याच्या)(बाया) with (नदीचा)(उगम)
▷ (भाऊच्या)(हाती)(आहे)(घोड्याचा)(लगाम)
pas de traduction en français
[114] id = 91266
कांबळे पार्वती महादेव - Kamble Parvati Mahadev
Village निरवांगी - Nirvangi
गीत गाणारीन लाव गाण्याची पैंज
सावंत माझ भाऊ पदवाल्याची बहिण
gīta gāṇārīna lāva gāṇyācī paiñja
sāvanta mājha bhāū padavālyācī bahiṇa
You singer woman, let’s have a competition in singing
Sawant, the poet is my brother, and I am his sister
▷ (गीत)(गाणारीन) put (गाण्याची)(पैंज)
▷ (सावंत) my brother (पदवाल्याची) sister
pas de traduction en français
[115] id = 91267
साळवी गिरजाबाई गेणू - Salavi Girijabai Genu
Village चितळी - Chitali
गाणारीण बाई पाड गाण्याची पहिण (पैंज)
शाहिर आहे माझा दादा त्याची हाये मी बहिण
gāṇārīṇa bāī pāḍa gāṇyācī pahiṇa (paiñja)
śāhira āhē mājhā dādā tyācī hāyē mī bahiṇa
You singer woman, let’s have a competition in singing
My brother is a poet, and I am his sister
▷ (गाणारीण) woman (पाड)(गाण्याची)(पहिण) ( (पैंज) )
▷ (शाहिर)(आहे) my (दादा)(त्याची)(हाये) I sister
pas de traduction en français
[116] id = 91268
पठाण शायदा - Pathan Shayda
Village आंबेसावळी - Ambesawali
मारवतीच्या पारावरी बसलेत शावु भिवु
बसलेत शावु भिवु ग इग्लिश वाले माझे भाऊ
māravatīcyā pārāvarī basalēta śāvu bhivu
basalēta śāvu bhivu ga igliśa vālē mājhē bhāū
Shahu and Bhiva, my brothers are sitting on the platform near Maruti* temple
They are sitting there, they can speak English
▷ (मारवतीच्या)(पारावरी)(बसलेत)(शावु)(भिवु)
▷ (बसलेत)(शावु)(भिवु) * (इग्लिश)(वाले)(माझे) brother
pas de traduction en français
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
[117] id = 91269
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
दौंडमधी चांदी घेतीय गलासाला
बंधु माझा लाला पाणी देते पोलीसाला
dauṇḍamadhī cāndī ghētīya galāsālā
bandhu mājhā lālā pāṇī dētē pōlīsālā
In at Daund, shop I buy silver for a glass
For my dear brother, the policeman to drink water
▷ (दौंडमधी)(चांदी)(घेतीय)(गलासाला)
▷  Brother my (लाला) water, give (पोलीसाला)
pas de traduction en français
[118] id = 91270
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
मोठे मोठे डोळे भाऊ मह्या मानकराचे
दिव्या तुझ्या जोती कागद वाचे सरकाराचे
mōṭhē mōṭhē ḍōḷē bhāū mahyā mānakarācē
divyā tujhyā jōtī kāgada vācē sarakārācē
My brother, the Mankari* has big eyes
He reads official papers in your light, oh lamp
▷ (मोठे)(मोठे)(डोळे) brother (मह्या)(मानकराचे)
▷ (दिव्या) your (जोती)(कागद)(वाचे)(सरकाराचे)
pas de traduction en français
MankariAn important person in the village who has the first honour
[119] id = 91271
जाधव धोंडा - Jadhav Dhondha
Village होनवडज - Honvadaj
मारवतीच्या पारावर भजनावाले झाले दाट
मधी मृदुगाचा थाट माझ्या ग बधवाचा
māravatīcyā pārāvara bhajanāvālē jhālē dāṭa
madhī mṛdugācā thāṭa mājhyā ga badhavācā
On the platform near Maruti* temple, there is a crowd of bhajan* singers
My brother is playing the drum elegantly in the middle
▷ (मारवतीच्या)(पारावर)(भजनावाले) become (दाट)
▷ (मधी)(मृदुगाचा)(थाट) my * (बधवाचा)
pas de traduction en français
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
bhajan ➡ bhajansReligious songs or hymns to be sung in praise of God
[120] id = 91272
खडके भागू - Khadake Bhagu
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
आदंन दिली गाय गायसंग दिली दाव
बंधवाच्या माझ्या पुण्या लोक गेल नाव
ādanna dilī gāya gāyasaṅga dilī dāva
bandhavācyā mājhyā puṇyā lōka gēla nāva
A cow is given as a gift in marriage (to the sister) and a contrivance with two pegs to hold it
My brother’s name has reached the people of Pune
▷ (आदंन)(दिली)(गाय)(गायसंग)(दिली)(दाव)
▷ (बंधवाच्या) my (पुण्या)(लोक) gone (नाव)
pas de traduction en français
[121] id = 91273
शिंदे द्वारका - Shinde Dwarka
Village झुमडा - Zumda
मारुती पारावरी भजनी आलेत घाईला
बंधु माझ्या सोईर्यान अभंग चढाचा लाविला
mārutī pārāvarī bhajanī ālēta ghāīlā
bandhu mājhyā sōīryāna abhaṅga caḍhācā lāvilā
On the platform near Maruti* temple, bhajan* singers are getting restless
My dear brother started singing abhang* in a high pitch
▷ (मारुती)(पारावरी)(भजनी)(आलेत)(घाईला)
▷  Brother my (सोईर्यान)(अभंग)(चढाचा)(लाविला)
pas de traduction en français
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
bhajan ➡ bhajansReligious songs or hymns to be sung in praise of God
AbhangReligious songs or hymns, a hymn in praise of a deity.
[122] id = 91274
मोरे रखमा - More Rakhama
Village सावर्डे - Savarde
कुस्तीच मैदान आख (पुर्ण मैदान) साहेबानी मेढील
पैजेच पहिलवान माझ्या बंधुनी पाडील
kustīca maidāna ākha (purṇa maidāna) sāhēbānī mēḍhīla
paijēca pahilavāna mājhyā bandhunī pāḍīla
The whole of the wrestling arena is surrounded by important people
My brother defeated the wrestler on whom bets were placed
▷ (कुस्तीच)(मैदान)(आख) ( (पुर्ण)(मैदान) ) (साहेबानी)(मेढील)
▷ (पैजेच)(पहिलवान) my (बंधुनी)(पाडील)
pas de traduction en français
[123] id = 91275
खाडे केशर - Khade Keshar
Village वडगाव - Vadgaon
गाडीच्या बयीलाला वाटावा घालावा भीज
हावशा माझ्या बंधवाना टांग्या वाल्यानी दिली
gāḍīcyā bayīlālā vāṭāvā ghālāvā bhīja
hāvaśā mājhyā bandhavānā ṭāṅgyā vālyānī dilī
You soak chickpea in water for feeding the bullock of the cart
This habit is given by my brother who owns a horse-cart
▷ (गाडीच्या)(बयीलाला)(वाटावा)(घालावा)(भीज)
▷ (हावशा) my (बंधवाना)(टांग्या)(वाल्यानी)(दिली)
pas de traduction en français
[124] id = 91276
लाळे बाली - Lale Bali
Village तुर्क पिंपरी - Turk Pimpri
असा पांढर्या टोपीचा उजेड पडला तोंडावरी
सदा मोटार स्टाँडवरी
asā pāṇḍharyā ṭōpīcā ujēḍa paḍalā tōṇḍāvarī
sadā mōṭāra sṭāṇḍavarī
The light o his white cap has fallen on his face
He (brother) is always at the motor stand
▷ (असा)(पांढर्या)(टोपीचा)(उजेड)(पडला)(तोंडावरी)
▷ (सदा)(मोटार)(स्टाँडवरी)
pas de traduction en français
[125] id = 91277
म्हस्के सुमन - Mhaske Suman
Village शेवर - Sevar
टाळ वाल्यापरीस मृदुगाचा हात हाल
नटवा माझा बंधु विण्यावर चंद्र डोल
ṭāḷa vālyāparīsa mṛdugācā hāta hāla
naṭavā mājhā bandhu viṇyāvara candra ḍōla
The drum-beater’s hand moves in tandem with the cymbal-player’s
The decoration on my brother’s lute is swaying (as he plays the lute)
▷ (टाळ)(वाल्यापरीस)(मृदुगाचा) hand (हाल)
▷ (नटवा) my brother (विण्यावर)(चंद्र)(डोल)
pas de traduction en français
[126] id = 91278
जाधव सुमन - Jadhav Suman
Village होनवडज - Honvadaj
बारव इहिरीला पक्का नाचे मोर
नवल करी वाटसर बंधु अंजन माझा
bārava ihirīlā pakkā nācē mōra
navala karī vāṭasara bandhu añjana mājhā
Near the well, the peacock is dancing in ecstasy
My brother Anjan, traveling on the road, is watching, wonderstruck
▷ (बारव)(इहिरीला)(पक्का)(नाचे)(मोर)
▷ (नवल)(करी)(वाटसर) brother (अंजन) my
pas de traduction en français
[127] id = 91279
भोसले येलेसाबीत याव्हानरा - Bhosale Yelsabit
Village खंडाळा - Khandala
विहीरीच्या पाण्याला कशाच झाकन
माझ्या बंधवाला देव दुताच राखण
vihīrīcyā pāṇyālā kaśāca jhākana
mājhyā bandhavālā dēva dutāca rākhaṇa
Why does the water in the well need to be covered
My brother, the angel is guarding it
▷ (विहीरीच्या)(पाण्याला)(कशाच)(झाकन)
▷  My (बंधवाला)(देव)(दुताच)(राखण)
pas de traduction en français
[128] id = 91280
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
भाऊ सबंरथ भुषण येडीया बाईला
भुलले सन्हेर गंज पडले नईला (नदीला)
bhāū sabaṇratha bhuṣaṇa yēḍīyā bāīlā
bhulalē sanhēra gañja paḍalē naīlā (nadīlā)
My brother is rich, but he is of no use to his sister
He is engrossed in his family, his affection for his sister is rusted
▷  Brother (सबंरथ)(भुषण)(येडीया)(बाईला)
▷ (भुलले)(सन्हेर)(गंज)(पडले)(नईला) ( (नदीला) )
pas de traduction en français
[129] id = 91281
पवार सिंधु - Pawar Sindhu
Village सविंदणे - Savindane
आली आली आगीणगाडी दिसती आऊ बाऊ
नको सके भेऊ इजिंनवाला माझा भाऊ
ālī ālī āgīṇagāḍī disatī āū bāū
nakō sakē bhēū ijinnavālā mājhā bhāū
The train has come, it looks frightening
Don’t be scared, fair woman, my brother is the engine-driver
▷  Has_come has_come (आगीणगाडी)(दिसती)(आऊ)(बाऊ)
▷  Not (सके)(भेऊ)(इजिंनवाला) my brother
pas de traduction en français
[130] id = 91282
खरात इंदु - Kharat Indu
Village पुणतांबा - Puntamba
देवलाची घाट झाली फाटकात
आता भाऊ माझा होता नाटकात
dēvalācī ghāṭa jhālī phāṭakāta
ātā bhāū mājhā hōtā nāṭakāta
The bell in the temple rang when he was at the gate
My brother was performing in the play
▷ (देवलाची)(घाट) has_come (फाटकात)
▷ (आता) brother my (होता)(नाटकात)
pas de traduction en français
[131] id = 91283
पंडीत अनूसया - Pandit Anusaya
Village उंदीरगाव - Undirgaon
गाणारी बाई ऐक गाण्याचा पयणी
शाहिर माझ्या दादा आम्ही त्याच्या बहिणी
gāṇārī bāī aika gāṇyācā payaṇī
śāhira mājhyā dādā āmhī tyācyā bahiṇī
You singer woman, let’s have a competition in singing
My brother is a poet, we are his sisters
▷ (गाणारी) woman (ऐक)(गाण्याचा)(पयणी)
▷ (शाहिर) my (दादा)(आम्ही)(त्याच्या)(बहिणी)
pas de traduction en français
[132] id = 91284
शेलार सीताबाई - Shelar Sita
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
लावणीचा आंबा निरगुडी फोकामधी
वाणीचा बंधुराया उभा काँग्रेस लोकामधी
lāvaṇīcā āmbā niraguḍī phōkāmadhī
vāṇīcā bandhurāyā ubhā kāṅgrēsa lōkāmadhī
Mango tree was planted among the Nirgudi trees
My dear brother is standing with the congressmen
▷ (लावणीचा)(आंबा)(निरगुडी)(फोकामधी)
▷ (वाणीचा) younger_brother standing (काँग्रेस)(लोकामधी)
pas de traduction en français
[133] id = 91285
पठाण छोटीबाई शहाबुद्दीन - Chotibai Pathan
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
सकाळच्या पाहरी कोण करतो हरी हरी
ताईत माझा बंधु येड भजनाच भारी
sakāḷacyā pāharī kōṇa karatō harī harī
tāīta mājhā bandhu yēḍa bhajanāca bhārī
Who is chanting the name of Hari*, early in the morning
My dear brother is very much fond of bhajan*
▷ (सकाळच्या)(पाहरी) who (करतो)(हरी)(हरी)
▷ (ताईत) my brother (येड)(भजनाच)(भारी)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
bhajan ➡ bhajansReligious songs or hymns to be sung in praise of God
[134] id = 91286
धिवर सािवत्री - Dhivar Savitri
Village मनमाड - Manmad
गाणारीन बाई लावा गाण्याचा पैयनी
शाहिर माझे बंधु मी तर त्यांच्या बहिणी
gāṇārīna bāī lāvā gāṇyācā paiyanī
śāhira mājhē bandhu mī tara tyāñcyā bahiṇī
You singer woman, let’s have a competition in singing
My brother is a poet, we are his sisters
▷ (गाणारीन) woman put (गाण्याचा)(पैयनी)
▷ (शाहिर)(माझे) brother I wires (त्यांच्या)(बहिणी)
pas de traduction en français
[135] id = 91287
ति्रभुवन वच्छला - Tribhuvan Vachalya
Village चोर वाघलगाव - Chor Vaghalgaon
मास्तर मास्तर म्हणीतो सारा गाव
भाऊच ग माझ्या नवगिरे आडनाव
māstara māstara mhaṇītō sārā gāva
bhāūca ga mājhyā navagirē āḍanāva
The whole village calls him Teacher teacher!
My brother’s surname is Navagire
▷ (मास्तर)(मास्तर)(म्हणीतो)(सारा)(गाव)
▷ (भाऊच) * my (नवगिरे)(आडनाव)
pas de traduction en français
[136] id = 91288
बोदाडे बना - Bodhade Bana
Village पिंप्री गवळी - Pimpri Gavali
खेड्या गावामंदी लागना याच चीत
खिशामदी हात भावु माझा शिनीमात
khēḍyā gāvāmandī lāganā yāca cīta
khiśāmadī hāta bhāvu mājhā śinīmāta
He does not feel happy in the village
Hand in the pocket, my brother has gone for a movie
▷ (खेड्या)(गावामंदी)(लागना)(याच)(चीत)
▷ (खिशामदी) hand (भावु) my (शिनीमात)
pas de traduction en français
[137] id = 91289
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
गंगापूरच्या वाट गाडीला गाडी लाट
भाऊच्या माझ्या सायकलीला दावा वाट
gaṅgāpūracyā vāṭa gāḍīlā gāḍī lāṭa
bhāūcyā mājhyā sāyakalīlā dāvā vāṭa
On the road to Gangapur, cars are touching each other
Give way to my brother’s bicycle
▷ (गंगापूरच्या)(वाट)(गाडीला)(गाडी)(लाट)
▷ (भाऊच्या) my bicycle (दावा)(वाट)
pas de traduction en français
[138] id = 91290
कुमावत चतुराबाई - Kumavat Chaturab Eknath
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
शाळीतल्या मुला तुला शाळीतली शीक
माझा धर्म भाऊ घेती इग्रंजी बुक
śāḷītalyā mulā tulā śāḷītalī śīka
mājhā dharma bhāū ghētī igrañjī buka
You, school boy, you learn from the school books
My adopted brother, he buys English books
▷ (शाळीतल्या) children to_you (शाळीतली)(शीक)
▷  My (धर्म) brother (घेती)(इग्रंजी)(बुक)
pas de traduction en français
[139] id = 91291
वाईकर लक्ष्मी श्रीराम - Waikar Lakshmi Shriram
Village शिरुर - Shirur
गाडीचा ग बसने वाला लाडीसाची घेतो हवा
नेनंता माझा बंधु दुकानदार झाला नवा
gāḍīcā ga basanē vālā lāḍīsācī ghētō havā
nēnantā mājhā bandhu dukānadāra jhālā navā
He is pleasure-seeking, he goes by car, by bus, he has bolsters at home
My younger brother has recently become a shopkeeper
▷ (गाडीचा) * (बसने)(वाला)(लाडीसाची)(घेतो)(हवा)
▷  Younger my brother (दुकानदार)(झाला)(नवा)
pas de traduction en français
[140] id = 91292
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
लावणीचा आंबा याला चोपणाची माती
बया तुपल्या बाळा साठी देही खालीवर होती
lāvaṇīcā āmbā yālā cōpaṇācī mātī
bayā tupalyā bāḷā sāṭhī dēhī khālīvara hōtī
Mango tree is planted, mud from the field was brought for it
Mother, for your son, I am terribly worried
▷ (लावणीचा)(आंबा)(याला)(चोपणाची)(माती)
▷ (बया)(तुपल्या) child for (देही)(खालीवर)(होती)
pas de traduction en français
[141] id = 98557
सावरे शांता - Saware Shanta
Village बोरगाव - Borgaon
सनयामधी सन दिवाळी हांगतंग
ताईत माझ्या बंधु सखा टांग्याला देतो रंग
sanayāmadhī sana divāḷī hāṅgataṅga
tāīta mājhyā bandhu sakhā ṭāṅgyālā dētō raṅga
Amongst all the festivals, Diwali* is the biggest
My younger brother is painting his horse-cart
▷ (सनयामधी)(सन)(दिवाळी)(हांगतंग)
▷ (ताईत) my brother (सखा)(टांग्याला)(देतो)(रंग)
pas de traduction en français
DiwaliThe festival of lights, which is celebrated by Hindus, Jains, Sikhs, Buddhists and some Muslims every autumn in the northern hemisphere. Diwali symbolises the spiritual “victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance.“
[142] id = 103863
त्रिभुवन कौशा - Tribhuwan Kausha
Village हिंगोली नालेगाव - Hingoli Nalegaon
लेक माहेराला येती मी तर पाथराला उभी
आता माझा दादा बोल बिगी बिगी
lēka māhērālā yētī mī tara pātharālā ubhī
ātā mājhā dādā bōla bigī bigī
Daughter comes to maher*, I am waiting on the road
Now, my brother, speak quickly
▷ (लेक)(माहेराला)(येती) I wires (पाथराला) standing
▷ (आता) my (दादा) says (बिगी)(बिगी)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[143] id = 103864
कोकालगे शिवकांता - Kokalage Shivkanta
Village घरणी - Gharani
अात्तराच बाई वास माझ्या चोळीला कुठुन
बंधु माझे राजस सेजी बसली खेटुन
āttarāca bāī vāsa mājhyā cōḷīlā kuṭhuna
bandhu mājhē rājasa sējī basalī khēṭuna
Woman, from where has my blouse got this perfume smell
My dear brother, I sat close to him
▷ (अात्तराच) woman (वास) my (चोळीला)(कुठुन)
▷  Brother (माझे)(राजस)(सेजी) sitting (खेटुन)
pas de traduction en français
[144] id = 103865
पगारे छबू - Pagare Chabu
Village पुणतांबा - Puntamba
मुसलमानी बाता नाही मज मालुम
भाऊला माझ्या बिबी घालते सलाम
musalamānī bātā nāhī maja māluma
bhāūlā mājhyā bibī ghālatē salāma
I don’t know the Musulman’s language
My brother’s Bibi* (wife) salutes him
▷ (मुसलमानी)(बाता) not (मज)(मालुम)
▷ (भाऊला) my (बिबी)(घालते)(सलाम)
pas de traduction en français
BibiWife
[145] id = 103866
कबाडे चंद्रभागा - Kabade Chandrabhaga
Village पुणतांबा - Puntamba
आगं आले म्हणतो दादा माझे पहिलवान
मारीतील बाई दंडत्या पाखराला बाण
āgaṁ ālē mhaṇatō dādā mājhē pahilavāna
mārītīla bāī daṇḍatyā pākharālā bāṇa
Here comes my brother, the wrestler
Woman, he goes after young girls
▷ (आगं) here_comes (म्हणतो)(दादा)(माझे)(पहिलवान)
▷ (मारीतील) woman (दंडत्या)(पाखराला)(बाण)
pas de traduction en français
[146] id = 103867
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
माहेराला आले आहे दादा माझे पहिलवान
मारतील बाई दंडत्या पाखराला बाण (दंडबैठका)
māhērālā ālē āhē dādā mājhē pahilavāna
māratīla bāī daṇḍatyā pākharālā bāṇa (daṇḍabaiṭhakā)
Here comes my brother, the wrestler
Woman, he goes after young girls
▷ (माहेराला) here_comes (आहे)(दादा)(माझे)(पहिलवान)
▷ (मारतील) woman (दंडत्या)(पाखराला)(बाण) ( (दंडबैठका) )
pas de traduction en français
[147] id = 103868
आिहरे गंगू - Ahire Gangu
Village पानेवाडी - Panewadi
माझ्या भावान दिल ग दिल
टोपी टॉवेलाला लोभी झाला
mājhyā bhāvāna dila ga dila
ṭōpī ṭōvēlālā lōbhī jhālā
My brother just gave and gave
But finally, he became greedy for a cap and a towel
▷  My (भावान)(दिल) * (दिल)
▷ (टोपी)(टॉवेलाला)(लोभी)(झाला)
pas de traduction en français
[148] id = 103869
वाघमोडे ताराबाई - Waghmode Tara
Village जळगाव - Jalgaon
श्रावण महीना मोठा उत्तम दिवस
मुंगीला चारी साखर बंधु महा राजहंस
śrāvaṇa mahīnā mōṭhā uttama divasa
muṅgīlā cārī sākhara bandhu mahā rājahansa
It is the month of Sharavan, it is a very auspicious day
My swanlike brother feeds sugar to ants
▷ (श्रावण)(महीना)(मोठा)(उत्तम)(दिवस)
▷ (मुंगीला)(चारी)(साखर) brother (महा)(राजहंस)
pas de traduction en français
[149] id = 103870
शिनगारे लक्ष्मीबाई - Shingare Lakshmi
Village घोगरगाव - Ghogargaon
चांदणी चौक दारी भिजला नावट
भाऊच्या चादरीला हिरव्या रंगाचे पोपट
cāndaṇī cauka dārī bhijalā nāvaṭa
bhāūcyā cādarīlā hiravyā raṅgācē pōpaṭa
In the square, the new wood of the door became wet
My brother’s bedcover has a design of green parrot
▷ (चांदणी)(चौक)(दारी)(भिजला)(नावट)
▷ (भाऊच्या)(चादरीला)(हिरव्या)(रंगाचे)(पोपट)
pas de traduction en français
[150] id = 103871
गायकवाड जाई - Gaykwad Jai
Village बार्शी - Barshi
अंगणात उभा सखा माझा चतुर्भुज
ह्याच्या सावलीला झाकुनी गेली सज
aṅgaṇāta ubhā sakhā mājhā caturbhuja
hyācyā sāvalīlā jhākunī gēlī saja
My brother is standing in my courtyard with his wife
He easily became my support, I could live in his shelter
▷ (अंगणात) standing (सखा) my (चतुर्भुज)
▷ (ह्याच्या)(सावलीला)(झाकुनी) went (सज)
pas de traduction en français
[151] id = 103872
सानप सुमन - Sanap Suman
Village नांदूर शिंगोटे - Nandur Shingote
चौघाच्या चार मुठी भरली माझी मुठी
बंधवाची माझ्या आशा धाकल्याची मोठी
caughācyā cāra muṭhī bharalī mājhī muṭhī
bandhavācī mājhyā āśā dhākalyācī mōṭhī
Each one of the four gave me a fistful, my fist is full
I had great expectations from my younger brother
▷ (चौघाच्या)(चार)(मुठी)(भरली) my (मुठी)
▷ (बंधवाची) my (आशा)(धाकल्याची)(मोठी)
pas de traduction en français
[152] id = 103873
बोडखे चंद्रकला - Bodakhe Chandrakala
Village हिंगोली - Hingoli
खेड्याच्या येशीवरी बाय मी हत्ती मोलईला
अग बंधवाला माझ्या इच्याराला बोलवला
khēḍyācyā yēśīvarī bāya mī hattī mōlīlā
aga bandhavālā mājhyā icyārālā bōlavalā
At the village boundary, woman, I assessed the price of an elephant
And called by brother to take his opinion
▷ (खेड्याच्या)(येशीवरी)(बाय) I (हत्ती)(मोलईला)
▷  O (बंधवाला) my (इच्याराला)(बोलवला)
pas de traduction en français
[153] id = 103874
नरवडे जमुनाबाई मसाजी - Narvade Jamuna Masaji
Village नांदोसे - Nandose
नाशिकच्या पेठ्यामंदी हिरवी लिंबोणी लावीली
सोईर्या बंधवाला माझ्या पंचाला सावली
nāśikacyā pēṭhyāmandī hiravī limbōṇī lāvīlī
sōīryā bandhavālā mājhyā pañcālā sāvalī
A green Neem tree was planted in Nashik market
To provide shade to my brother, the Panch* (member of the village council)
▷ (नाशिकच्या)(पेठ्यामंदी) green (लिंबोणी)(लावीली)
▷ (सोईर्या)(बंधवाला) my (पंचाला) wheat-complexioned
pas de traduction en français
PanchFive important people in the village
[154] id = 103875
घोलप सुनंदा - Gholap Sunanda
Village साकत - Saket
जामखेड बाजारात मी बघते ह्याला त्याला
माझ्या बंधवाने हात घडीचा वर केला
jāmakhēḍa bājārāta mī baghatē hyālā tyālā
mājhyā bandhavānē hāta ghaḍīcā vara kēlā
In Jamkhed Bazaar, I am searching here and there
My brother raised his folded hand
▷ (जामखेड)(बाजारात) I (बघते)(ह्याला)(त्याला)
▷  My (बंधवाने) hand (घडीचा)(वर) did
pas de traduction en français
[155] id = 103876
खाडे शांता - Khade Shanta
Village नागलगाव - Nagalgaon
चला सयांनो पहाया जाऊ माझ्या बंधुच घरदार
तिथ लक्ष्मी अवतार सिता माझी मालन
calā sayānnō pahāyā jāū mājhyā bandhuca gharadāra
titha lakṣmī avatāra sitā mājhī mālana
Friends. Let’s go and see my brother’s household
There, Sita, my sister-in-law, us an incarnation of Lakshmi
▷  Let_us_go (सयांनो)(पहाया)(जाऊ) my (बंधुच)(घरदार)
▷ (तिथ) Lakshmi (अवतार) Sita my (मालन)
pas de traduction en français
[156] id = 103877
फडोळ शेवंताबाई नाना - Phadol Shevanta Nana
Village पळसे - Palase
आली लकशीमी दिली ग कवाडाला थाप
जागी झाले तुझी आई
ālī lakaśīmī dilī ga kavāḍālā thāpa
jāgī jhālē tujhī āī
Lakshmi* has come, she knocked the door
How did your mother wake up, my brother
▷  Has_come Lakshmi (दिली) * (कवाडाला)(थाप)
▷ (जागी) become (तुझी)(आई)
pas de traduction en français
[157] id = 103878
मांडगे कमल - Mandage Kamal
Village उंदीरगाव - Undirgaon
धन ती संपत्ती माझ्या बंधवाला येऊ
तिरुपती झाला तुझ्या घरी माझा जीव
dhana tī sampattī mājhyā bandhavālā yēū
tirupatī jhālā tujhyā gharī mājhā jīva
May my brother become rich and prosperous
Satisfaction has come to your house, I am, happy
▷ (धन)(ती)(संपत्ती) my (बंधवाला)(येऊ)
▷ (तिरुपती)(झाला) your (घरी) my life
pas de traduction en français
[158] id = 103879
कांबळे तुळसा - Kamble Tulasa
Village टाकळी - Takali
वाटचा वाटसर पानी पुसत रागात
बंधु माझ्या हावश्याच्या हिरा (विहिर) केळीच्या बागात
vāṭacā vāṭasara pānī pusata rāgāta
bandhu mājhyā hāvaśyācyā hirā (vihira) kēḷīcyā bāgāta
Traveller on the road, asks for water angrily
My dear brother’s wells are in the banana plantation
▷ (वाटचा)(वाटसर) water, (पुसत)(रागात)
▷  Brother my (हावश्याच्या)(हिरा) ( (विहिर) ) (केळीच्या)(बागात)
pas de traduction en français
[159] id = 103880
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
ममईच्या शहरात सख्ख पुसना सख्ख्याला
मोटे तुझ पाणी भाऊच्या धक्क्याला
mamīcyā śaharāta sakhkha pusanā sakhkhyālā
mōṭē tujha pāṇī bhāūcyā dhakkayālā
In Mumbai city, relatives don’t care for each other
Finally, people from our own village only will care for us
▷ (ममईच्या)(शहरात)(सख्ख)(पुसना)(सख्ख्याला)
▷ (मोटे) your water, (भाऊच्या)(धक्क्याला)
pas de traduction en français
[160] id = 103881
चिलगर इंद्रायणी सर्जेरावाव - Chilgar Indrayani Sarjerao
Village देवदैठण - Devdaithan
धुम्या गडावरी नाही लागत शेणमाती
माझे भीमसेन भाऊच्या आहेत सिमेंटच्या भिती
dhumyā gaḍāvarī nāhī lāgata śēṇamātī
mājhē bhīmasēna bhāūcyā āhēta simēṇṭacyā bhitī
Cow dung and mud are not needed on Dhumya fort
My brother Bhimsen’s house has cement walls
▷ (धुम्या)(गडावरी) not (लागत)(शेणमाती)
▷ (माझे)(भीमसेन)(भाऊच्या)(आहेत)(सिमेंटच्या)(भिती)
pas de traduction en français
[161] id = 103883
गायकवाड फुलाबाई देविदास - Gaykwad Phula Devidas
Village पाथरवाडी - Patharwadi
तांदुळज गाव माझी उदारी माझा धंदा
माझ्या बंधवाच कागदी नाव मांडा
tānduḷaja gāva mājhī udārī mājhā dhandā
mājhyā bandhavāca kāgadī nāva māṇḍā
In Tandulja village, I do business on credit
Write my brother’s name in the notebook
▷ (तांदुळज)(गाव) my (उदारी) my (धंदा)
▷  My (बंधवाच)(कागदी)(नाव)(मांडा)
pas de traduction en français
[162] id = 103884
जाधव केशर - Jadhav Keshar
Village होळी - Holi
धन बर बाई गोत असुद्या जेची त्येला
श्रीमंताची बाजु मला बंधु माझ्या राजसाची
dhana bara bāī gōta asudyā jēcī tyēlā
śrīmantācī bāju malā bandhu mājhyā rājasācī
Woman, let each one have his own big family
For me, I have the support of my rich brother
▷ (धन)(बर) woman (गोत)(असुद्या)(जेची)(त्येला)
▷ (श्रीमंताची)(बाजु)(मला) brother my (राजसाची)
pas de traduction en français
[163] id = 103885
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
किती गोरे नटशील आंब्याच्या फोडीला
कोय चारका चलतो वाटला माझ्या बंधवाचा
kitī gōrē naṭaśīla āmbyācyā phōḍīlā
kōya cārakā calatō vāṭalā mājhyā bandhavācā
Fair woman, how much will you flaunt your slices of mango
Only the kernel has come to my brother’s share
▷ (किती)(गोरे)(नटशील)(आंब्याच्या)(फोडीला)
▷ (कोय)(चारका)(चलतो)(वाटला) my (बंधवाचा)
pas de traduction en français
[164] id = 103886
पठारे जाईबाई पुंजाजी - Pathare Jai bai Punjaji
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
आली आगनगाडी दिसते काऊ माऊ
नको भेवु नारी इंजन वाला माझा भाऊ
ālī āganagāḍī disatē kāū māū
nakō bhēvu nārī iñjana vālā mājhā bhāū
The train has come making a rattling noise
Don’t be scared, fair woman, my brother is the engine-driver
▷  Has_come (आगनगाडी)(दिसते)(काऊ)(माऊ)
▷  Not (भेवु)(नारी)(इंजन)(वाला) my brother
pas de traduction en français
[165] id = 103887
थोरात मालनबाई लक्ष्मणजी - Thorat Malanbai Laksmanji
Village पुणतांबा - Puntamba
शिवाशेजारी लेक म्हणी लमानतांडा
माझ्या बंधवाचा ओलांडा
śivāśējārī lēka mhaṇī lamānatāṇḍā
mājhyā bandhavācā ōlāṇḍā
Daughter says, a group of Lamanis (nomads) has come near the village boundry
They need to cross my brother’s place
▷ (शिवाशेजारी)(लेक)(म्हणी)(लमानतांडा)
▷  My (बंधवाचा)(ओलांडा)
pas de traduction en français
[166] id = 103888
साठे अनु - Sathe Anusaya
Village वोवळे - Wowale
पोलीसाची नोकरी हाये मी कटकटीची
कर नोकरी मास्तराची जोमाचा बंधु माझा
pōlīsācī nōkarī hāyē mī kaṭakaṭīcī
kara nōkarī māstarācī jōmācā bandhu mājhā
A policeman’s job is not very comfortable
Take up a teacher’s job, my competent brother
▷ (पोलीसाची)(नोकरी)(हाये) I (कटकटीची)
▷  Doing (नोकरी)(मास्तराची)(जोमाचा) brother my
pas de traduction en français
[167] id = 103889
बारबोले वच्छला - Barbole Vachalya
Village दारफळ - Darphal
आपुण दोघीजणी जावा दोघीच्या दोन शीवा
मधी गुलाबी तुझी हवा माझ्या वडील बंधवाची
āpuṇa dōghījaṇī jāvā dōghīcyā dōna śīvā
madhī gulābī tujhī havā mājhyā vaḍīla bandhavācī
Both of us, sisters-in-law, are from two different villages
But my elder brother is also like a brother to you
▷ (आपुण)(दोघीजणी)(जावा)(दोघीच्या) two (शीवा)
▷ (मधी)(गुलाबी)(तुझी)(हवा) my (वडील)(बंधवाची)
pas de traduction en français
[168] id = 103890
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
पाणवठ्याच्या बाया पाणी भरुन वाल्या वाल्या
बंधवाच्या माझ्या गवळ्याच्या आल्या
pāṇavaṭhyācyā bāyā pāṇī bharuna vālyā vālyā
bandhavācyā mājhyā gavaḷyācyā ālyā
Woman have come, carrying water from the river
They are from my brother’s, the dairy man’s house
▷ (पाणवठ्याच्या)(बाया) water, (भरुन)(वाल्या)(वाल्या)
▷ (बंधवाच्या) my (गवळ्याच्या)(आल्या)
pas de traduction en français
[169] id = 103891
वैष्णव शेवंताबाई बी. - Vaishanva Shewanta B.
Village कोल्हार - Kolhar
असा संसार केला आईन पयनीन
आता कचरु भाऊ माझ्या तुझ्या बहिणीन
asā saṇsāra kēlā āīna payanīna
ātā kacaru bhāū mājhyā tujhyā bahiṇīna
She managed to run the household somehow
Brother Kacharu, she is our sister
▷ (असा)(संसार) did (आईन)(पयनीन)
▷ (आता)(कचरु) brother my your (बहिणीन)
pas de traduction en français
[170] id = 103892
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
असा संसार केला आईन पयनीन
आता कचरु भाऊ माझ्या तुझ्या बहिणीन
asā saṇsāra kēlā āīna payanīna
ātā kacaru bhāū mājhyā tujhyā bahiṇīna
She managed to run the household somehow
Brother Kacharu, she is our sister
▷ (असा)(संसार) did (आईन)(पयनीन)
▷ (आता)(कचरु) brother my your (बहिणीन)
pas de traduction en français
[171] id = 103893
जाधव धोंडा - Jadhav Dhondha
Village होनवडज - Honvadaj
वाटच्या वाटसरा काय बघतो वाड्याला
रंग गुलाबी वाड्याला माझ्या बंधुच्या महालाला
vāṭacyā vāṭasarā kāya baghatō vāḍyālā
raṅga gulābī vāḍyālā mājhyā bandhucyā mahālālā
Traveller on the road, why are you looking at the house
My brother’s palace is painted in pink colour
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (बघतो)(वाड्याला)
▷ (रंग)(गुलाबी)(वाड्याला) my (बंधुच्या)(महालाला)
pas de traduction en français
[172] id = 103894
सांगळे तुळसा - Sangale Tulsa
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
बंधुजीची म्या देखीली माळावरी
सोन्याची छतरी या ग राजस बाळावरी
bandhujīcī myā dēkhīlī māḷāvarī
sōnyācī chatarī yā ga rājasa bāḷāvarī
I noticed my brother coming from the open ground
This handsome boy is holding an umbrella in gold
▷ (बंधुजीची)(म्या)(देखीली)(माळावरी)
▷ (सोन्याची)(छतरी)(या) * (राजस)(बाळावरी)
pas de traduction en français
[173] id = 103895
चव्हाणके शेवंता - Chavanke Shevanta
Village कितीगळी - Kitigali
लावणीचा आंबा पाणी घालुन मोठा केला
आता माझा दादा सावलीला आला
lāvaṇīcā āmbā pāṇī ghāluna mōṭhā kēlā
ātā mājhā dādā sāvalīlā ālā
I gave water to the grafted mango tree and made it grow
Now, my brother has come for its shade
▷ (लावणीचा)(आंबा) water, (घालुन)(मोठा) did
▷ (आता) my (दादा)(सावलीला) here_comes
pas de traduction en français
[174] id = 103896
गोरे कांता - Gore Kanta
Village धामणगाव - Dhamangaon
बारीक दळ गोरे सिदा कचेरी जायाचा
ताईत माझा बंधु नवा वकील व्हायचा
bārīka daḷa gōrē sidā kacērī jāyācā
tāīta mājhā bandhu navā vakīla vhāyacā
You girl, grind finely, he will be going straight to the office
My younger bother is going to be the new lawyer
▷ (बारीक)(दळ)(गोरे)(सिदा)(कचेरी)(जायाचा)
▷ (ताईत) my brother (नवा)(वकील)(व्हायचा)
pas de traduction en français
[175] id = 103897
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
पानभर्या गहु याला पाणी भरा दाट
आता बाई माझ्या मधी मसुरीचा पाट
pānabharyā gahu yālā pāṇī bharā dāṭa
ātā bāī mājhyā madhī masurīcā pāṭa
Give plenty of water to the leafy stalks of wheat
Woman, in between I have planted Masoor (cereals)
▷ (पानभर्या)(गहु)(याला) water, (भरा)(दाट)
▷ (आता) woman my (मधी)(मसुरीचा)(पाट)
pas de traduction en français
[176] id = 103898
सानप शांता - Sanap Shanta
Village नांदूर शिंगोटे - Nandur Shingote
माय बहिणीचा आर्शीवाद घे भाऊ माझा
माझ्या कैलासी झेंडा लागल तुझा
māya bahiṇīcā ārśīvāda ghē bhāū mājhā
mājhyā kailāsī jhēṇḍā lāgala tujhā
My dear brother, take the blessings of your mother and sister
Then you will reach all heights in your life
▷ (माय) of_sister (आर्शीवाद)(घे) brother my
▷  My (कैलासी)(झेंडा)(लागल) your
pas de traduction en français
[177] id = 103899
पठारे साळू धर्माजी - Pathare Salu
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
पहाटच्या पारी निघाना वनमार्या
आता माझ्या भाऊ उठ माझ्या बैल चार्या
pahāṭacyā pārī nighānā vanamāryā
ātā mājhyā bhāū uṭha mājhyā baila cāryā
Early in the morning, Vanmali (bullock) is refusing to leave
Now, my brother, get up and give fodder to the bullock
▷ (पहाटच्या)(पारी)(निघाना)(वनमार्या)
▷ (आता) my brother (उठ) my (बैल)(चार्या)
pas de traduction en français
[178] id = 103901
खोपडे वच्छलाबाई बाजीरावजी - Khopade Vachala
Village गोंदी - Gondhi
झाडामधी झाड उंच झाडाची दैन
बाई मी भावाची बहिण उभी राहुन पाहीन
jhāḍāmadhī jhāḍa uñca jhāḍācī daina
bāī mī bhāvācī bahiṇa ubhī rāhuna pāhīna
Among the trees, the tall tree looks decayed
Woman, me, my brother’s sister, I shall stand and look at it
▷ (झाडामधी)(झाड)(उंच)(झाडाची)(दैन)
▷  Woman I (भावाची) sister standing (राहुन)(पाहीन)
pas de traduction en français
[179] id = 103902
म्हस्के केशर - Mhaske Keshar
Village थेरगाव - Thergaon
बत्तीचा उजेड माझ्या वाड्याच्या भुजला
भाऊ माझा रेडीओ लावुनी निजला
battīcā ujēḍa mājhyā vāḍyācyā bhujalā
bhāū mājhā rēḍīō lāvunī nijalā
Light from the lamp on the side of my house
My brother slept with the radio on
▷ (बत्तीचा)(उजेड) my (वाड्याच्या)(भुजला)
▷  Brother my (रेडीओ)(लावुनी)(निजला)
pas de traduction en français
[180] id = 103903
कुलकर्णी वनमाला - Kulkarni Vanmala
Village मंठाळेनगर - Manthalenagar
बत्तीचा उजेड माझ्या वाड्याच्या बाजुला
भाऊ माझा रेडीओ लावुनी झोपला
battīcā ujēḍa mājhyā vāḍyācyā bājulā
bhāū mājhā rēḍīō lāvunī jhōpalā
Light from the lamp on the side of my house
My brother slept with the radio on
▷ (बत्तीचा)(उजेड) my (वाड्याच्या)(बाजुला)
▷  Brother my (रेडीओ)(लावुनी)(झोपला)
pas de traduction en français
[181] id = 103904
भवर लिला - Bhawar Lila
Village पाटोदा - Patoda
जामखेड गावीच्या पेठला बाई तो हमाल
बाई माझा सोयर्या बंधव मला हासला
jāmakhēḍa gāvīcyā pēṭhalā bāī tō hamāla
bāī mājhā sōyaryā bandhava malā hāsalā
Woman, he is only a coolie in the market at Jamkhed village
Woman, my brother, my son’s father-in-law laughed at me
▷ (जामखेड)(गावीच्या)(पेठला) woman (तो)(हमाल)
▷  Woman my (सोयर्या)(बंधव)(मला)(हासला)
pas de traduction en français
[182] id = 103905
बोडखे सोना - Bodakhe Sona
Village तारुखेडल - Tarukhedal
आई तुझ बाळ सातवी शिकल मराठी
माझ्या गावाकड याला म्हणते तलाठी
āī tujha bāḷa sātavī śikala marāṭhī
mājhyā gāvākaḍa yālā mhaṇatē talāṭhī
Mother, your son has studied up to the VIIth standard
In my village, they call such a person a clerk
▷ (आई) your son (सातवी)(शिकल)(मराठी)
▷  My (गावाकड)(याला)(म्हणते)(तलाठी)
pas de traduction en français
[183] id = 103906
पवार परेग - Pawar Pareg
Village शिंदेवाडी - Shindewadi
उभ्या रस्त्याने चालले पदराची सारासारी
बंधु माझा कारभारी सुताराच्या नेटावरी
ubhyā rastyānē cālalē padarācī sārāsārī
bandhu mājhā kārabhārī sutārācyā nēṭāvarī
I walked on the entire road, arranging the end of my sari
My brother is a manager in a carpenter’s workshop
▷ (उभ्या)(रस्त्याने)(चालले)(पदराची)(सारासारी)
▷  Brother my (कारभारी)(सुताराच्या)(नेटावरी)
pas de traduction en français
[184] id = 103907
सानप सुमन - Sanap Suman
Village नांदूर शिंगोटे - Nandur Shingote
शिंगार पेठेला चांदी घेते गलासाला
आला माझा दादा पाणी देते पोलीसाला
śiṅgāra pēṭhēlā cāndī ghētē galāsālā
ālā mājhā dādā pāṇī dētē pōlīsālā
In Shingar peth, I buy silver for a glass
For my dear brother, the policeman to drink water
▷ (शिंगार)(पेठेला)(चांदी)(घेते)(गलासाला)
▷  Here_comes my (दादा) water, give (पोलीसाला)
pas de traduction en français
[185] id = 104058
बोले भारतीबाई - Bole Bharati
Village नळदुर्ग - Naldurg
रास बींदीनी जाताना हात माझा पदरात
शाहीर बसले बाजारात बंधु माझा
rāsa bīndīnī jātānā hāta mājhā padarāta
śāhīra basalē bājārāta bandhu mājhā
Going alongside the heaps of grain, my hand is covered by the end of my sari
My brother, an important person is sitting in the market
▷ (रास)(बींदीनी)(जाताना) hand my (पदरात)
▷ (शाहीर)(बसले)(बाजारात) brother my
pas de traduction en français
[186] id = 104059
साबणे गंगुबाई अण्णा - Sabane Gangu Anna
Village इचलकरंजी - Ichalkaranji
इमानी माझा बंधु बेइमानी कसा झाला
वाड्यााहुनी गेला माझ्या घेतला तोंडावरी शेला
imānī mājhā bandhu bēimānī kasā jhālā
vāḍyāāhunī gēlā mājhyā ghētalā tōṇḍāvarī śēlā
My honest brother, how did he become dishonest
He went from my house, he covered his face with a stole
▷ (इमानी) my brother (बेइमानी) how (झाला)
▷ (वाड्यााहुनी) has_gone my (घेतला)(तोंडावरी)(शेला)
pas de traduction en français
[187] id = 104060
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
माझ्या दारावरन कोण गेला झपाट्यान
कुंसंबी पागोट्याच भाऊराया
mājhyā dārāvarana kōṇa gēlā jhapāṭyāna
kunsambī pāgōṭyāca bhāūrāyā
Who went past my door so fast
He is my brother wearing a yellowish turban
▷  My (दारावरन) who has_gone (झपाट्यान)
▷ (कुंसंबी)(पागोट्याच)(भाऊराया)
pas de traduction en français
[188] id = 104061
कोकणे लक्ष्मी - Kokne Lakshmi
Village नळदुर्ग - Naldurg
हितुनी बघती माझ्या माहेराची तुळस
चंद्र माझा माडीचा कळस सोईरा बंधु माझा
hitunī baghatī mājhyā māhērācī tuḷasa
candra mājhā māḍīcā kaḷasa sōīrā bandhu mājhā
From here, I see the tulasi* plant in my maher*
My dear brother, my moon, the spire of the house
▷ (हितुनी)(बघती) my (माहेराची)(तुळस)
▷ (चंद्र) my (माडीचा)(कळस)(सोईरा) brother my
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
maherA married woman’s parental home
[189] id = 104062
सय्यद बेगमबी - Sayyed Begambe
Village होळी - Holi
तुझ्या शेळ्या तुझ्या म्हशीला पारड्या
भाऊ तरी माझ्या दैव आल तुझ्या वाडया
tujhyā śēḷyā tujhyā mhaśīlā pāraḍyā
bhāū tarī mājhyā daiva āla tujhyā vāḍayā
Your goats, your buffaloes have given birth to young ones
My brother, prosperity has come to your house
▷  Your (शेळ्या) your (म्हशीला)(पारड्या)
▷  Brother (तरी) my (दैव) here_comes your (वाडया)
pas de traduction en français
[190] id = 104064
मोरे चंपाबाई रामराव - More Champabai Ramrao
Village शेल्लाळ - Shellal
भोळा ग माझा भाव भक्ती माझ्यान होईना
कृष्ण परमात्मा वाचुनी शरण कुणाला जाईना
bhōḷā ga mājhā bhāva bhaktī mājhyāna hōīnā
kṛṣṇa paramātmā vāṭunī śaraṇa kuṇālā jāīnā
My faith is simple, I am not able to worship
I cannot surrender myself to anyone except Krishna, the supreme being
▷ (भोळा) * my brother (भक्ती)(माझ्यान)(होईना)
▷ (कृष्ण)(परमात्मा)(वाचुनी)(शरण)(कुणाला)(जाईना)
pas de traduction en français
[191] id = 104102
मुसमकर साखर - Musamkar Sakhar
Village साकत - Saket
कुण्या गावी तालुक्यात मी वळखीते एवढा राजा
कंट्रोल साहेब बंधु माझा
kuṇyā gāvī tālukyāta mī vaḷakhītē ēvaḍhā rājā
kaṇṭarōla sāhēba bandhu mājhā
I know only person in a village in the taluka*
My brother is the controller over there
▷ (कुण्या)(गावी)(तालुक्यात) I (वळखीते)(एवढा) king
▷ (कंट्रोल)(साहेब) brother my
pas de traduction en français
talukaA division of land
[192] id = 104103
हत्तरगे सुभद्रा - Hattarge Subhadra
Village होळी - Holi
लातुर पेटमधी पांड्या बोलतो लवुन
बंधु माझ्या राजसाचा गेला बयनामा हुवुन
lātura pēṭamadhī pāṇḍyā bōlatō lavuna
bandhu mājhyā rājasācā gēlā bayanāmā huvuna
In Latur market, the merchant talks respectfully
My brother’s testimony is over
▷ (लातुर)(पेटमधी)(पांड्या) says (लवुन)
▷  Brother my (राजसाचा) has_gone (बयनामा)(हुवुन)
pas de traduction en français
[193] id = 104104
आंद्रे राधा - Andre Radha
Village वाजवणे - Vajvane
उशा या माडी माझ्या बंधुची वागयानी
जन्मा जुगायाची मला निजरा (झोप) लागयानी
uśā yā māḍī mājhyā bandhucī vāgayānī
janmā jugāyācī malā nijarā (jhōpa) lāgayānī
My brother’s attitude is of seeking pleasure and comfort
I sleep well with cushions in his house
▷ (उशा)(या)(माडी) my (बंधुची)(वागयानी)
▷ (जन्मा)(जुगायाची)(मला)(निजरा) ( (झोप) ) (लागयानी)
pas de traduction en français
[194] id = 104105
पारखे कलावती - Parkhe Kalavati
Village वाहेगाव मांजरी - Vahegaon Majari
हाका मी मारीते तुला बेपार्या बेपार्या
आल पठान दादा खाली सांडल्या सुपार्या
hākā mī mārītē tulā bēpāryā bēpāryā
āla paṭhāna dādā khālī sāṇḍalyā supāryā
I am calling out to you, merchant, merchant
My brother came from the market, areca nut have fallen on the ground
▷ (हाका) I (मारीते) to_you (बेपार्या)(बेपार्या)
▷  Here_comes (पठान)(दादा)(खाली)(सांडल्या)(सुपार्या)
pas de traduction en français
[195] id = 104106
इंगळे विठाबाई - Engle Vithabai
Village वैजापुर - Viijapur
बारा वर्ष लेक मग झाला कारभारी
भाऊला पाहुणी माता पदर सावरी
bārā varṣa lēka maga jhālā kārabhārī
bhāūlā pāhuṇī mātā padara sāvarī
For twelve years, he was my son, then he became the head of the family
When she sees my brother, my mother treats him respectfully
▷ (बारा)(वर्ष)(लेक)(मग)(झाला)(कारभारी)
▷ (भाऊला)(पाहुणी)(माता)(पदर)(सावरी)
pas de traduction en français
[196] id = 104108
खापरे सुशीला - Khapare Sushila
Village भोसे - लोहारे - Bhose- Lohare
घरात करीते काम बाहेर माझा कान
माझ्या बंधवाला कोणी केला राम राम
gharāta karītē kāma bāhēra mājhā kāna
mājhyā bandhavālā kōṇī kēlā rāma rāma
I am working in the house, but my ear is outside
Who said Ram Ram to my brother, father-in-law of my son
▷ (घरात) I_prepare (काम)(बाहेर) my (कान)
▷  My (बंधवाला)(कोणी) did Ram Ram
pas de traduction en français
[197] id = 104111
चव्हाण तुळणबाई - Chavan Tulanbai
Village माळवाडी पो.निपाणी - Malvadi p. Nipani
गोंडुळ्या हात कोर्या कागदावरी चाल
राजस बंधु माझा काळ्या रेघीसंग बोल
gōṇḍuḷyā hāta kōryā kāgadāvarī cāla
rājasa bandhu mājhā kāḷyā rēghīsaṅga bōla
A mature hand writes on a blank paper
My dear brother talks through his writing in ink
▷ (गोंडुळ्या) hand (कोर्या)(कागदावरी) let_us_go
▷ (राजस) brother my (काळ्या)(रेघीसंग) says
pas de traduction en français
[198] id = 104112
शेळके रेणुका लक्ष्मण - Shelke Renuka Lakshman
Village जुनवडी - Junvadi
समोरच्या वसरीला तांब्या गल्लासाचा पाळा
असा जेवुन गेला बंधु माझा लेकुरवाळा
samōracyā vasarīlā tāmbyā gallāsācā pāḷā
asā jēvuna gēlā bandhu mājhā lēkuravāḷā
In the verandah* in the front, here is a shelf for jars and glasses
My brother with his children just ate and went
▷ (समोरच्या)(वसरीला)(तांब्या)(गल्लासाचा)(पाळा)
▷ (असा)(जेवुन) has_gone brother my (लेकुरवाळा)
pas de traduction en français
[199] id = 104113
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
नाचीन नाचती चाल भुईचा तोडती
भाऊच्या माझ्या मंदील डोईचा मागती
nācīna nācatī cāla bhuīcā tōḍatī
bhāūcyā mājhyā mandīla ḍōīcā māgatī
The dancer is dancing
She asks my brother for his turban
▷ (नाचीन)(नाचती) let_us_go (भुईचा)(तोडती)
▷ (भाऊच्या) my (मंदील)(डोईचा)(मागती)
pas de traduction en français
[200] id = 104114
रेटवडे बबा - Retwade Baba
Village रेटवडी - Retwadi
लहान तुझी बाज कवाडा आड दड
ताईत माझ्या बंधु सजना वाट सोड
lahāna tujhī bāja kavāḍā āḍa daḍa
tāīta mājhyā bandhu sajanā vāṭa sōḍa
Your cot is small, it hides behind the door
My dear younger brother, let me pass
▷ (लहान)(तुझी)(बाज)(कवाडा)(आड)(दड)
▷ (ताईत) my brother (सजना)(वाट)(सोड)
pas de traduction en français
[201] id = 104115
कुंभार द्रुपदा - Kumbhar Drupada
Village पेडगाव - Pedgaon
मोटारी परीस सायकल पळती जोरानी
इगंलीश भिजली घामानी नेनंत्या बंधवाची
mōṭārī parīsa sāyakala paḷatī jōrānī
iganlīśa bhijalī ghāmānī nēnantyā bandhavācī
Like the car, the bicycle runs fast
My brother’s shirt is wet with sweat
▷ (मोटारी)(परीस)(सायकल)(पळती)(जोरानी)
▷ (इगंलीश)(भिजली)(घामानी)(नेनंत्या)(बंधवाची)
pas de traduction en français
[202] id = 104116
वाघमारे गीताबाई गोमाजी - Waghmare Gita Gomaji
Village नांदेड - Nanded
घरात करते काम बाहेर माझा कान
माझ्या बंधवाला कोणी केला राम राम
gharāta karatē kāma bāhēra mājhā kāna
mājhyā bandhavālā kōṇī kēlā rāma rāma
I am working in the house, but my ear is outside
Who said Ram Ram to my brother, father-in-law of my son
▷ (घरात)(करते)(काम)(बाहेर) my (कान)
▷  My (बंधवाला)(कोणी) did Ram Ram
pas de traduction en français
[203] id = 104127
सोनावणे जनाबाई फतुजी - Sonavane Jana
Fatuji

Village आदुर - Adur
कापुसाचा भाव पुसतो इथ तिथ
बंधु या राज्याच्या गाड्या जाती आमरावती
kāpusācā bhāva pusatō itha titha
bandhu yā rājyācyā gāḍyā jātī āmarāvatī
He is asking for the price of cotton here and there
My rich brother’s vehicles go to Amaravati
▷ (कापुसाचा) brother asks (इथ)(तिथ)
▷  Brother (या)(राज्याच्या)(गाड्या) caste (आमरावती)
pas de traduction en français
[204] id = 104128
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
खंबाळ्याच्या पारावर म्यातर हातरली नाव
आदी बस माझा दादा मग बस सार गाव
khambāḷyācyā pārāvara myātara hātaralī nāva
ādī basa mājhā dādā maga basa sāra gāva
On the platform at Khambala, I spread a mattress
Brother, you sit first, then the whole village will sit
▷ (खंबाळ्याच्या)(पारावर)(म्यातर)(हातरली)(नाव)
▷ (आदी)(बस) my (दादा)(मग)(बस)(सार)(गाव)
pas de traduction en français
[205] id = 104129
मुके इंदुबाई सूर्यभान - Muke Indubai Suryabhan
Village खिर्डी - Khirdi
वाणीचा म्हणुन जीव लावला सार्यानी
आता संतोष भाऊचा आंबा हालतो वार्यानी
vāṇīcā mhaṇuna jīva lāvalā sāryānī
ātā santōṣa bhāūcā āmbā hālatō vāryānī
Being the only son, everyone showered affection
Now, my brother Santosh’s mango tree is moving with the wind
▷ (वाणीचा)(म्हणुन) life (लावला)(सार्यानी)
▷ (आता)(संतोष)(भाऊचा)(आंबा) moves (वार्यानी)
pas de traduction en français
[206] id = 104130
जेजुरकर मारुती मुरलीधर - Jejurkar Maruti Murlidhar
Village पुणतांबा - Puntamba
दिवटया माझा भाऊ हा ग शेरी ताटी
नव्हत तेल पाणी मागुन मुंगुस भुंड चाटी
divaṭayā mājhā bhāū hā ga śērī tāṭī
navhata tēla pāṇī māguna muṅgusa bhuṇḍa cāṭī
My brother is so worthless, he is like the leafless sher* tree
He was unkempt without oil, without bath, a mongoose was licking him from behind
▷ (दिवटया) my brother (हा) * (शेरी)(ताटी)
▷ (नव्हत)(तेल) water, (मागुन)(मुंगुस)(भुंड)(चाटी)
pas de traduction en français
sherName of a plant
[207] id = 104131
साठे अनु - Sathe Anusaya
Village वोवळे - Wowale
मंगळवेढा तालुक्यात काय बोलती गहीण
काय बोलती गहीण हवालदाराची बहीण
maṅgaḷavēḍhā tālukyāta kāya bōlatī gahīṇa
kāya bōlatī gahīṇa havāladārācī bahīṇa
In Mangalveda taluka*, what is my daughter’s mother-in-law saying
What is she saying, she is the sister of a policeman
▷ (मंगळवेढा)(तालुक्यात) why (बोलती)(गहीण)
▷  Why (बोलती)(गहीण)(हवालदाराची) sister
pas de traduction en français
talukaA division of land
[208] id = 104132
दरंदले सुशिला - Darandale Sushila
Village सोनाई - Sonai
आमदाण्या रानीचे ऋषी आले शंकर
करीते पुर्या (पुरतण्या) भाऊ माझे दिंगाबर
āmadāṇyā rānīcē ṛiṣī ālē śaṅkara
karītē puryā (purataṇyā) bhāū mājhē diṅgābara
God Shankar, the sage of the green forest came
My brother Digambar does what he desires
▷ (आमदाण्या)(रानीचे)(ऋषी) here_comes (शंकर)
▷  I_prepare (पुर्या) ( (पुरतण्या) ) brother (माझे)(दिंगाबर)
pas de traduction en français
[209] id = 104133
गोरे शांता - Gore Suman
Village दासखेड - Daskhed
इसीचा इसराख्या तु तर जाऊ दे माझ्या म्हसी
हायत बंधुजी पारावासी ती तर करत्यात कसी
isīcā isarākhyā tu tara jāū dē mājhyā mhasī
hāyata bandhujī pārāvāsī tī tara karatyāta kasī
Watchman at the village boundary, let my buffaloes pass
My brother is on the platform around the tree, he is the owner
▷ (इसीचा)(इसराख्या) you wires (जाऊ)(दे) my (म्हसी)
▷ (हायत)(बंधुजी)(पारावासी)(ती) wires (करत्यात) how
pas de traduction en français
[210] id = 104134
जोंधळे हौसा - Jondhale Hausa
Village सावरगाव - Savargaon
गोरा माझा रंग मला काळुखी चढली
दादाच्या नावाची मला भरनता पडली
gōrā mājhā raṅga malā kāḷukhī caḍhalī
dādācyā nāvācī malā bharanatā paḍalī
My fair skin has become tanned (because of hard work) in the fields
My brother is a renowned person, I take care not to tarnish his name
▷ (गोरा) my (रंग)(मला)(काळुखी)(चढली)
▷ (दादाच्या)(नावाची)(मला)(भरनता)(पडली)
pas de traduction en français
[211] id = 104135
साबणे गंगुबाई अण्णा - Sabane Gangu Anna
Village इचलकरंजी - Ichalkaranji
तांबड मंदील हात पुरना मंदीलाला
माझ्या बंधुजीला वाढी लागली चंदनाला
tāmbaḍa mandīla hāta puranā mandīlālā
mājhyā bandhujīlā vāḍhī lāgalī candanālā
(My brother is wearing) a red turban, my hand does not reach the turban
My brother has grown tall like a sandalwood tree
▷ (तांबड)(मंदील) hand (पुरना)(मंदीलाला)
▷  My (बंधुजीला)(वाढी)(लागली)(चंदनाला)
pas de traduction en français
[212] id = 104136
म्हाळगी आक्का - Mhalgi Akka
Village गडहिंगलज - Gadhinglaj
कडुन कारयल चीचबाईन जमविल
थोरला माझा बंधु घर शहण्यान चालविल
kaḍuna kārayala cīcabāīna jamavila
thōralā mājhā bandhu ghara śahaṇyāna cālavila
Bitter gourd cooked with tamarind, became tasty
My elder brother, a clever man, looked after the house well
▷ (कडुन)(कारयल)(चीचबाईन)(जमविल)
▷ (थोरला) my brother house (शहण्यान)(चालविल)
pas de traduction en français
[213] id = 104137
धुमरे उर्मिला - Dhumre Urmila
Village धामणगाव - Dhamangaon
मिलट्री कंपनीमध्ये नाही पैसा मातीचा
हौशा बंधवाचा घाम गळतो छातीचा
milaṭarī kampanīmadhyē nāhī paisā mātīcā
hauśā bandhavācā ghāma gaḷatō chātīcā
In the military, there is no easy money
My dear brother has to sweat his life out
▷ (मिलट्री)(कंपनीमध्ये) not (पैसा)(मातीचा)
▷ (हौशा)(बंधवाचा)(घाम)(गळतो)(छातीचा)
pas de traduction en français
[214] id = 104138
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
दुपारचे उन लागते रे तुला
सख्या गुलाबाच्या फुला संजु बाळा
dupāracē una lāgatē rē tulā
sakhyā gulābācyā phulā sañju bāḷā
You are feeling the afternoon heat
Sanju, my little brother, my rose flower
▷ (दुपारचे)(उन)(लागते)(रे) to_you
▷ (सख्या)(गुलाबाच्या) flowers (संजु) child
pas de traduction en français
[215] id = 104139
गुरव ज्योती - Gurav Jyoti
Village गुरववाडी - Guravwadi
भरल्या बाजारात बैस वकिल्या थांब थांब
माझ्या ग बंधुला आडत्या घालितो राम राम
bharalyā bājārāta baisa vakilyā thāmba thāmba
mājhyā ga bandhulā āḍatyā ghālitō rāma rāma
Lawyer, wait, wait, sit in the crowded market
The merchant is greeting my brother, says, Ram! Ram!
▷ (भरल्या)(बाजारात)(बैस)(वकिल्या)(थांब)(थांब)
▷  My * (बंधुला)(आडत्या)(घालितो) Ram Ram
pas de traduction en français
[216] id = 104140
गायकवाड जिजाबाई - Gaykwad Jijabai
Village पोहरेगाव - Poharegaon
अस माझ मन भनान अवघ्यान वर व्हाव
हौशा माझ्या बंधवाल राज पांडवाच याव
asa mājha mana bhanāna avaghyāna vara vhāva
hauśā mājhyā bandhavāla rāja pāṇḍavāca yāva
I am worried, all should prosper
My dear brother, let him get the kingdom of Pandavas* (become rich)
▷ (अस) my (मन)(भनान)(अवघ्यान)(वर)(व्हाव)
▷ (हौशा) my (बंधवाल) king (पांडवाच)(याव)
pas de traduction en français
Pandava ➡ PandavasIn the Mahabharata, the Pandavas are the five acknowledged sons of Pandu, by his two wives Kunti and Madri, who was the princess of Madra.
[217] id = 104141
पठारे साळू धर्माजी - Pathare Salu
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
पाण्या पावसाची आभाळाला आली लाली
भाऊचे माझ्या हावुशेचे पलंग भारी
pāṇyā pāvasācī ābhāḷālā ālī lālī
bhāūcē mājhyā hāvuśēcē palaṅga bhārī
The sky has become reddish in the rainy season
My brother is pleasure- loving, he has big big beds
▷ (पाण्या)(पावसाची)(आभाळाला) has_come (लाली)
▷ (भाऊचे) my (हावुशेचे)(पलंग)(भारी)
pas de traduction en français
[218] id = 104142
सांगळे सुमन - Sangle Suman
Village येळी - Yeli
घरात करते काम बाहेर माझ ध्यान
माझ्या बंधुजीवाणी कोणी घातीला राम राम
gharāta karatē kāma bāhēra mājha dhyāna
mājhyā bandhujīvāṇī kōṇī ghātīlā rāma rāma
I am working in the house, but my ear is outside
Who said Ram Ram to my brother, father-in-law of my son
▷ (घरात)(करते)(काम)(बाहेर) my remembered
▷  My (बंधुजीवाणी)(कोणी)(घातीला) Ram Ram
pas de traduction en français
[219] id = 104143
नांदुरे चातुरा - Nandure Chatura
Village मानवत - Manvat
कपीळीच कुंकु दिसत डेरेदार
माझ्या जलमाला जाव माझ्या बंधूचा कारभार
kapīḷīca kuṅku disata ḍērēdāra
mājhyā jalamālā jāva mājhyā bandhūcā kārabhāra
Kunku* on the forehead, it looks a beautiful round
One should get my birth, my brother looks after the house well
▷ (कपीळीच) kunku (दिसत)(डेरेदार)
▷  My (जलमाला)(जाव) my (बंधूचा)(कारभार)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[220] id = 104144
नांदुरे चातुरा - Nandure Chatura
Village मानवत - Manvat
किती नटशील घोड्या वरल्या मुला
चल माझ्या वाड्याला तुझ्या चढ बंधू मला
kitī naṭaśīla ghōḍyā varalyā mulā
cala mājhyā vāḍyālā tujhyā caḍha bandhū malā
How much will you show off, you, boy on horseback
Come to my house, I have a brother who will outshine you
▷ (किती)(नटशील)(घोड्या)(वरल्या) children
▷  Let_us_go my (वाड्याला) your (चढ) brother (मला)
pas de traduction en français
[221] id = 104145
नांगरे मुक्ता शंकर - Nangre Mukta Shankar
Village बानगे - Bange
पाटाने पाणी जाते सरळ सापावाणी
बंधु इमाणी बापावाणी
pāṭānē pāṇī jātē saraḷa sāpāvāṇī
bandhu imāṇī bāpāvāṇī
Water from the canal flows straight like a serpent
My brother is honest like his father
▷ (पाटाने) water, am_going (सरळ)(सापावाणी)
▷  Brother (इमाणी)(बापावाणी)
pas de traduction en français
[222] id = 104184
शिंदे कमल - Shinde Kamal
Village गुंदूर - Gundur
मला दिसतो वढाळ गावाच चिंच
पांढरीचा आढा उंच बंधु माझ्या सोयर्याचा
malā disatō vaḍhāḷa gāvāca ciñca
pāṇḍharīcā āḍhā uñca bandhu mājhyā sōyaryācā
I can see the tamarind tree of Vadhal village
My brother, my son’s father-in-law, has tall beams to his house in the field
▷ (मला)(दिसतो)(वढाळ)(गावाच)(चिंच)
▷ (पांढरीचा)(आढा)(उंच) brother my (सोयर्याचा)
pas de traduction en français
[223] id = 36405
धुमरे उर्मिला - Dhumre Urmila
Village धामणगाव - Dhamangaon
लावणीचा आंबा पाणी घालते मोरण्यानी
हौशा बंधवाचा आंबा वाढीला गारव्यानी
lāvaṇīcā āmbā pāṇī ghālatē mōraṇyānī
hauśā bandhavācā āmbā vāḍhīlā gāravyānī
I water the grafted mango tree with a jug
My dear brother’s mango grew with the coolness
▷ (लावणीचा)(आंबा) water, (घालते)(मोरण्यानी)
▷ (हौशा)(बंधवाचा)(आंबा)(वाढीला)(गारव्यानी)
pas de traduction en français
[224] id = 36452
जाधव गंगुबाई - Jadhav Gangubai
Village हातनुर - Hatnur
शेताच्या बांधान चालले भाऊभाऊ
वडील पुसे धाकल्याला पातळ झाला गहु
śētācyā bāndhāna cālalē bhāūbhāū
vaḍīla pusē dhākalyālā pātaḷa jhālā gahu
Brothers are walking on the field bund
The elder brother says to the younger one, wheat has grown thin
▷ (शेताच्या)(बांधान)(चालले)(भाऊभाऊ)
▷ (वडील)(पुसे)(धाकल्याला)(पातळ)(झाला)(गहु)
pas de traduction en français
[225] id = 104275
शितापे सरु - Shitape Saru
Village उंबडगा - Umbadga
दिल्या घेतल्यान पुरणा अमरावती
बोलण्याची रसवंती बंधु माझ्या सायासाची
dilyā ghētalyāna puraṇā amarāvatī
bōlaṇyācī rasavantī bandhu mājhyā sāyāsācī
The riches of Amaravati (the kingdom of God Indra) will not last forever after giving and taking
But my brother’s sweet tongue will give him many friends forever
▷ (दिल्या)(घेतल्यान)(पुरणा)(अमरावती)
▷ (बोलण्याची)(रसवंती) brother my (सायासाची)
pas de traduction en français
[226] id = 104109
मांडगे कमल - Mandage Kamal
Village उंदीरगाव - Undirgaon
नाकामधी नथ गळ्यामधी सरमणी
सया सया बोल सावकाराच्या बहिणी
nākāmadhī natha gaḷyāmadhī saramaṇī
sayā sayā bōla sāvakārācyā bahiṇī
A nose ring in the nose, a necklace with gold beads around the neck
Friends say, they are sisters of a rich person
▷ (नाकामधी)(नथ)(गळ्यामधी)(सरमणी)
▷ (सया)(सया) says (सावकाराच्या)(बहिणी)
pas de traduction en français
[227] id = 104326
सदाफळे सीताबाई परशुराम - Sadaphale Sita Parshuram
Village आरवडे - Arvade
माहेरा गेली म्हणु माझ्या बंधुन पाहीली
बंधुजी माझा बोल आक्का कव्हाशी आली
हौशा माझ्या बंधुजी कुरी तासाची उभी केली
māhērā gēlī mhaṇu mājhyā bandhuna pāhīlī
bandhujī mājhā bōla ākkā kavhāśī ālī
hauśā mājhyā bandhujī kurī tāsācī ubhī kēlī
I went to my maher*, my brother saw it
Brother says, elder sister, when did you come
My dear brother stopped his plough in the furrow
▷ (माहेरा) went say my (बंधुन)(पाहीली)
▷ (बंधुजी) my says (आक्का)(कव्हाशी) has_come
▷ (हौशा) my (बंधुजी)(कुरी)(तासाची) standing is
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[228] id = 104352
बारंगुळे सोना ज्ञानदेव - Barangule Sona D.
Village शेलगाव - Shelgaon
बहिणीच्या आर्शिवाद भाऊ नांदतो लक्षपती
त्याच्या माडीला कळस किती फिरुनी बघती
bahiṇīcyā ārśivāda bhāū nāndatō lakṣapatī
tyācyā māḍīlā kaḷasa kitī phirunī baghatī
With sister’s blessings, brother is rich
He has a spire on his house, people turn to see it
▷ (बहिणीच्या)(आर्शिवाद) brother (नांदतो)(लक्षपती)
▷ (त्याच्या)(माडीला)(कळस)(किती) turning_round (बघती)
pas de traduction en français
[229] id = 104374
कंधारे प्रयागबाई भगवानराव - Kandhare Prayag Bhagvanrao
Village रहाटी बु. - Rahati Bk.
दडी दुसमान माझ्या माडीचे फतर
धाकल्या भाऊराया पाय देवुन उतर
daḍī dusamāna mājhyā māḍīcē phatara
dhākalyā bhāūrāyā pāya dēvuna utara
The stones of my storeyed house are treacherous
Younger brother, step carefully while going down
▷ (दडी)(दुसमान) my (माडीचे)(फतर)
▷ (धाकल्या)(भाऊराया)(पाय)(देवुन)(उतर)
pas de traduction en français
[230] id = 104455
शेळके रेणुका लक्ष्मण - Shelke Renuka Lakshman
Village जुनवडी - Junvadi
जंगीत भवर्याच्या कशा लागल्या लेहेणी
सयाला सया म्हणी कोण्या सावकाराच्या बहिणी
jaṅgīta bhavaryācyā kaśā lāgalyā lēhēṇī
sayālā sayā mhaṇī kōṇyā sāvakārācyā bahiṇī
Look at the line of coloured tops
Friends ask each other, which rich man’s sisters are these
▷ (जंगीत)(भवर्याच्या) how (लागल्या)(लेहेणी)
▷ (सयाला)(सया)(म्हणी)(कोण्या)(सावकाराच्या)(बहिणी)
pas de traduction en français
[231] id = 104647
माने सुमन - Mane Suman
Village दासखेड - Daskhed
चल सयानों पाहुन रामचंद्राची हवेली
माझ्या वाणीच्या बंधवानी जाई ढगात लावली
cala sayānōṁ pāhuna rāmacandrācī havēlī
mājhyā vāṇīcyā bandhavānī jāī ḍhagāta lāvalī
Friends, come let’s go and see Ramchandra’s palace
My dear brother’s jasmine has reached the sky
▷  Let_us_go (सयानों)(पाहुन)(रामचंद्राची)(हवेली)
▷  My (वाणीच्या)(बंधवानी)(जाई)(ढगात)(लावली)
pas de traduction en français
[232] id = 104648
शिंदे सुबा - Shinde Subha
Village ढालेगाव - Dhalegaon
काय पाहतो सोइर्या येशी गाई भोईर्याला
बंधु सारख वतन नाही कोण्या सोईर्याला
kāya pāhatō sōiryā yēśī gāī bhōīryālā
bandhu sārakha vatana nāhī kōṇyā sōīryālā
What are you looking at the cowherd near the village boundary
No other relative has land and prosperity like my brother
▷  Why (पाहतो)(सोइर्या)(येशी)(गाई)(भोईर्याला)
▷  Brother (सारख)(वतन) not (कोण्या)(सोईर्याला)
pas de traduction en français
[233] id = 108481
मुरकुटे अंजना - Murkute Anjana
Village पांढरगाव - Pandhargaon
सावलीत सावली तु चिंच भारी (चिंचेची सावली छान आहे)
बंधु माझ्या राजसा आंबे माझे डौलदार
sāvalīta sāvalī tu ciñca bhārī (ciñcēcī sāvalī chāna āhē)
bandhu mājhyā rājasā āmbē mājhē ḍauladāra
Among the shade-giving trees, tamarind, you are the best
My dear brother, my mango trees have spread all around
▷ (सावलीत) wheat-complexioned you (चिंच)(भारी) ( (चिंचेची) wheat-complexioned (छान)(आहे) )
▷  Brother my (राजसा)(आंबे)(माझे)(डौलदार)
pas de traduction en français
[234] id = 26901
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
वाटच्या वाटसरा काय बघतो खेड्याला
सोन्याच कुलूप बंधु माझ्याच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya baghatō khēḍyālā
sōnyāca kulūpa bandhu mājhyācyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (बघतो)(खेड्याला)
▷  Of_gold (कुलूप) brother (माझ्याच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[235] id = 37666
सोळंखे सुधामती - Solankhe Sudhamati
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-42 start 03:28 ➡ listen to section
वाटच्या वाटसरा काय पाहतोस खेड्याला
हेत सोन्याच कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pāhatōsa khēḍyālā
hēta sōnyāca kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पाहतोस)(खेड्याला)
▷ (हेत) of_gold (कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[236] id = 37764
चौकीदार लीला - Chaukidar Lila
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-74 start 05:25 ➡ listen to section
वाटच्या वाटसरा काय पहातोस खेड्याला
सोन्याच कुलूप माझ्या बंधूच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pahātōsa khēḍyālā
sōnyāca kulūpa mājhyā bandhūcyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पहातोस)(खेड्याला)
▷  Of_gold (कुलूप) my (बंधूच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[237] id = 44176
पाटोळे सावित्रा - Patole Savitra
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS-48-77 start 01:40 ➡ listen to section
मी जाते माहेराला माझ्या बंधुच्या घराला
सोन्याची कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याला
mī jātē māhērālā mājhyā bandhucyā gharālā
sōnyācī kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālā
I go to my maher* to my brother’s house
My brother’s house has a lock in gold
▷  I am_going (माहेराला) my (बंधुच्या)(घराला)
▷ (सोन्याची)(कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[238] id = 46063
आंबोरे पार्वती - Ambore Parvati
Village पालेगाव - Palegaon
वाटच्या वाटसरा काय बघतोस खेड्याला
सोन्याचं कुलूप माझ्या बंधूच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya baghatōsa khēḍyālā
sōnyācaṁ kulūpa mājhyā bandhūcyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (बघतोस)(खेड्याला)
▷ (सोन्याचं)(कुलूप) my (बंधूच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[239] id = 46573
आढाव परिगाबाई बापुराव - Adhaw Parigabai Bapurao
Village खैरी - Khiri
वाटाच्या वाटसरा काय पाहतो खेड्याला
सोन्याचे कुलूप माझ्या बधूंच्या वाड्याला
vāṭācyā vāṭasarā kāya pāhatō khēḍyālā
sōnyācē kulūpa mājhyā badhūñcyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटाच्या)(वाटसरा) why (पाहतो)(खेड्याला)
▷ (सोन्याचे)(कुलूप) my (बधूंच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[240] id = 46601
राऊत केशर - Raut Keshar
Village पुणतांबा - Puntamba
वाटाच्या वाटसरा काय पाहतो खेड्याला
सोन्याची कुलूप माझ्या भावाच्या वाड्याला
vāṭācyā vāṭasarā kāya pāhatō khēḍyālā
sōnyācī kulūpa mājhyā bhāvācyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटाच्या)(वाटसरा) why (पाहतो)(खेड्याला)
▷ (सोन्याची)(कुलूप) my (भावाच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[241] id = 48390
बोडके सरूबाई माधवराव - Bodke Sarubai Madhavrao
Village ढेबेगाव - Dhebegaon
वाटच्या वाटसरा काय पहातो खेड्याला
सोन्याची कुलूप माझ्या भाऊच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pahātō khēḍyālā
sōnyācī kulūpa mājhyā bhāūcyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पहातो)(खेड्याला)
▷ (सोन्याची)(कुलूप) my (भाऊच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[242] id = 52966
खैरनार रूखमीण शिवाजी - Khairnar Rukhamin Shivaji
Village नांदगाव - Nandgaon
वाटच्या वाटसूरा काय पाहीता खेड्याला
सोन्याच कुलूप माझ्या बंधुच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasūrā kāya pāhītā khēḍyālā
sōnyāca kulūpa mājhyā bandhucyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसूरा) why (पाहीता)(खेड्याला)
▷  Of_gold (कुलूप) my (बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[243] id = 61828
सांगळे प्रयागा - Sangle Prayaga
Village येळी - Yeli
वाटच्या वाटसरा काय पाहतो खेड्याला
सोन्याचा कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pāhatō khēḍyālā
sōnyācā kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पाहतो)(खेड्याला)
▷  Of_gold (कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[244] id = 70996
कुसे विमल - Kuse Vimal
Village दौंड - Daund
वाटच्या वाटसर काय पाहतो खेड्याला
सोन्याची कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasara kāya pāhatō khēḍyālā
sōnyācī kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसर) why (पाहतो)(खेड्याला)
▷ (सोन्याची)(कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[245] id = 73489
नरवडे सुमन - Narvade Suman
Village देवूळगाव - Dewulgaon
वाटाच्या वाटसरा काय पाहतोस खेड्याला
सोन्याची कुलुप मपल्या दादाच्या वाड्याला
vāṭācyā vāṭasarā kāya pāhatōsa khēḍyālā
sōnyācī kulupa mapalyā dādācyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटाच्या)(वाटसरा) why (पाहतोस)(खेड्याला)
▷ (सोन्याची)(कुलुप)(मपल्या)(दादाच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[246] id = 79190
संत सकु - Sant Saku
Village शिरसगाव - Shirasgaon
गाडीवाल्या दादा काय पाहतो खेड्याला
सोन्याचं कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याला
gāḍīvālyā dādā kāya pāhatō khēḍyālā
sōnyācaṁ kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (गाडीवाल्या)(दादा) why (पाहतो)(खेड्याला)
▷ (सोन्याचं)(कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[247] id = 79867
जाधव क्लारा - Jadhav Klara
Village उंदीरगाव - Undirgaon
वाटच्या वाटसरा काय पाहतो खेड्याला
सोन्याचं कुलुप माझ्या बंधवाच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pāhatō khēḍyālā
sōnyācaṁ kulupa mājhyā bandhavācyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पाहतो)(खेड्याला)
▷ (सोन्याचं)(कुलुप) my (बंधवाच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[248] id = 103935
दिनपाक प्रयागबाई - Dinpak Prayag
Village बिरजवाडी - Birajvadi
शहराचा राहणीवाला काय पाहतो खेड्याला
चांदीच कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याला
śaharācā rāhaṇīvālā kāya pāhatō khēḍyālā
cāndīca kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālā
You, who stay in a city, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (शहराचा)(राहणीवाला) why (पाहतो)(खेड्याला)
▷ (चांदीच)(कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[249] id = 103900
वाघमारे लक्ष्मी - Waghmare Lakshmi
Village हासरणी - Hasarni
सोन्याची साखळी चांदीच्या गिलासाला
पाणी देते पुलीसाला बंधु माझा सोपा गेला
sōnyācī sākhaḷī cāndīcyā gilāsālā
pāṇī dētē pulīsālā bandhu mājhā sōpā gēlā
The silver glass has a chain in gold
I give water to my brother Sopan, the policeman
▷ (सोन्याची)(साखळी)(चांदीच्या)(गिलासाला)
▷  Water, give (पुलीसाला) brother my (सोपा) has_gone
pas de traduction en français
[250] id = 80987
लकडे मिरा - Lakade Mira
Village बाभळगाव - Babhalgaon
बारामतीच्या पेठमंदी चांदी घेते गलासाला
बंधु माझ्या त्या हावश्याला पाणी देते पोलीसाला
bārāmatīcyā pēṭhamandī cāndī ghētē galāsālā
bandhu mājhyā tyā hāvaśyālā pāṇī dētē pōlīsālā
In Baramati market, I buy silver for a glass
For my dear brother, the policeman to drink water
▷ (बारामतीच्या)(पेठमंदी)(चांदी)(घेते)(गलासाला)
▷  Brother my (त्या)(हावश्याला) water, give (पोलीसाला)
pas de traduction en français
[251] id = 66636
बागुल लक्ष्मी - Bagul Lakshmi
Village भादली - Bhadali
वैजापुरच्या पेटी चांदी घेते पेटीला
शाहीर माझे दादा पाणी देते पोलीसाला
vaijāpuracyā pēṭī cāndī ghētē pēṭīlā
śāhīra mājhē dādā pāṇī dētē pōlīsālā
In Vaijapur market, I buy silver for a glass
For my dear brother, the policeman to drink water
▷ (वैजापुरच्या)(पेटी)(चांदी)(घेते)(पेटीला)
▷ (शाहीर)(माझे)(दादा) water, give (पोलीसाला)
pas de traduction en français
[252] id = 46503
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
संगमनेर पेठाला चांदी घेते गलासाला
भाऊला ग माझ्या पाणी देते पोलीसाला
saṅgamanēra pēṭhālā cāndī ghētē galāsālā
bhāūlā ga mājhyā pāṇī dētē pōlīsālā
In Sangamner* market, I buy silver for a glass
For my dear brother, the policeman to drink water
▷ (संगमनेर)(पेठाला)(चांदी)(घेते)(गलासाला)
▷ (भाऊला) * my water, give (पोलीसाला)
pas de traduction en français
SangamnerName of a town
[253] id = 26965
वांद्रे लीला - Vandre Lila
Village माण - Man
पुण्या या शहरात चांदी घेते गलासाला
राजस बंधवाला पाणी देते पोलीसाला
puṇyā yā śaharāta cāndī ghētē galāsālā
rājasa bandhavālā pāṇī dētē pōlīsālā
In Pune city, I buy silver for a glass
For my dear brother, the policeman to drink water
▷ (पुण्या)(या)(शहरात)(चांदी)(घेते)(गलासाला)
▷ (राजस)(बंधवाला) water, give (पोलीसाला)
pas de traduction en français
[254] id = 26964
उभे विमल - Ubhe Vimal
Village कोळवडे - Kolavade
पुण्यामधे चांदी घेते गलासाला
बंधवाला माझ्या पाणी देते पोलीसाला
puṇyāmadhē cāndī ghētē galāsālā
bandhavālā mājhyā pāṇī dētē pōlīsālā
In Pune market, I buy silver for a glass
For my dear brother, the policeman to drink water
▷ (पुण्यामधे)(चांदी)(घेते)(गलासाला)
▷ (बंधवाला) my water, give (पोलीसाला)
pas de traduction en français
[255] id = 40012
गायकवाड गीताबाई् भाऊसाहेब - Gaykwad Gitabai Bhausaheb
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
वाटावरच्या वाटसरा तू काय पाहतो खेड्याला
बाई सोन्याची कुलूप माझ्या दादाच्या वाड्याला
vāṭāvaracyā vāṭasarā tū kāya pāhatō khēḍyālā
bāī sōnyācī kulūpa mājhyā dādācyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटावरच्या)(वाटसरा) you why (पाहतो)(खेड्याला)
▷  Woman (सोन्याची)(कुलूप) my (दादाच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
Cross references for this song:H:XXI-1.8 (H21-01-08) - Buddha / “My son has a liking for Buddha”
H:XXI-1.9 (H21-01-09) - Buddha / Buddha is my guru-bhāu
[256] id = 42337
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
वाटच्या वाटसरा काय पुसतोस खेड्याला
सोन्याचं कुलूप माझ्या नानाच्या वाड्याला
vāṭacyā vāṭasarā kāya pusatōsa khēḍyālā
sōnyācaṁ kulūpa mājhyā nānācyā vāḍyālā
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटच्या)(वाटसरा) why (पुसतोस)(खेड्याला)
▷ (सोन्याचं)(कुलूप) my (नानाच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Sister extolls brother’s personality
⇑ Top of page ⇑