Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2348
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Chavan Tulanbai”
1 record(s)
 
 

[2348]
चव्हाण तुळणबाई
Chavan Tulanbai


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Taluka: भूम / Bhum
District: उस्मानाबाद / Usmanabad
Gender: F

Songs by Chavan Tulanbai (74) 

वयः ६०

मुलगेः २ मुलगीः १

व्यवसाय ः शेती फार थोडी

घरची परिस्थितीः एक मुलगा हडपसरला असतो, दुसर्याला वेड लागल आहे त्याची फार काळजी वाटते.

आज पर्यंत गाणी लक्षात रहाण्याच कारण की सासुच्या काळात पुष्कळ दळण दळल आहे. मोठा सासुरवास सहन केला. आज जरी सासुरवासाची आठवण झाली तरी अंगावर शहारे येतात.
या १५ व १६ जून २००१ ला आषाढी वारीबरोबर पायी पंढरपुरला जाण्यासाठी पुण्यात मुक्कामाला आल्या होत्या. तेंव्हा त्यांची मुलाखत व ओव्या घेतल्या. या बोधले महाराजांच्या दिंडीत आहेत. मराठवाडा मित्र मंडळ मधे त्यांची दिंडी उतरली होती. विधवा