Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2671
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Jadhav Sumitra Keru
(44 records)

Village: सोलापूर - Solapur
Hamlet: नवी बुधवारपेठ - Navi Budhavarpeth

35 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-3.1av (A02-03-01a05) - Constraints on behaviour / Repression / Youth kept in check / She is compared with a reputable woman

[15] id = 112092
नवतीच्या नारी कशाला लाविती काळ टिळा
तुझ्या जीवनाचा होईल घोटाळा
navatīcyā nārī kaśālā lāvitī kāḷa ṭiḷā
tujhyā jīvanācā hōīla ghōṭāḷā
Young woman in the prime of youth, why are you applying a black spot
You may find yourself in trouble in your life
▷ (नवतीच्या)(नारी)(कशाला)(लाविती)(काळ)(टिळा)
▷  Your (जीवनाचा)(होईल)(घोटाळा)
pas de traduction en français


A:II-3.2c (A02-03-02c) - Constraints on behaviour / Prohibitions and strictures / Don’t go out in the lane

[11] id = 111150
जाते उभ्या गल्ली मला ठेवील कोण नाव
लेक जाधवाच ठाव
jātē ubhyā gallī malā ṭhēvīla kōṇa nāva
lēka jādhavāca ṭhāva
I go through the lane, who will speak ill of me
They know I am a daughter from Jadhav family
▷  Am_going (उभ्या)(गल्ली)(मला)(ठेवील) who (नाव)
▷ (लेक)(जाधवाच)(ठाव)
pas de traduction en français


A:II-3.2e (A02-03-02e) - Constraints on behaviour / Prohibitions and strictures / Don’t laugh

Cross-references:A:II-1.5c (A02-01-05c) - Woman’s doubtful entity / Preordained lot / A lot due to karma
[77] id = 111160
जाते मी उभ्या गली खाली बघुन माझी चाली
माझ्या भीमरावाला सारी सभा नावाजली
jātē mī ubhyā galī khālī baghuna mājhī cālī
mājhyā bhīmarāvālā sārī sabhā nāvājalī
I go through the lane, I look down and walk
The whole meeting praises Bhimrao*, my husband
▷  Am_going I (उभ्या)(गली)(खाली)(बघुन) my (चाली)
▷  My (भीमरावाला)(सारी)(सभा)(नावाजली)
pas de traduction en français
BhimraoBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar


A:II-5.3kvii (A02-05-03k07) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Singing to Rām and gods

Cross-references:B:IV-2.3a ???
B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one
[326] id = 85398
पहिली माझी ववी पंढरीच्या पांडुरंगा
केली आठवण रुखमीणीला जाउन सांगा
pahilī mājhī vavī paṇḍharīcyā pāṇḍuraṅgā
kēlī āṭhavaṇa rukhamīṇīlā jāuna sāṅgā
no translation in English
▷ (पहिली) my (ववी)(पंढरीच्या)(पांडुरंगा)
▷  Shouted (आठवण)(रुखमीणीला)(जाउन) with
pas de traduction en français


B:III-2.8 (B03-02-08) - Kṛśṇa cycle / Kṛśṇa and relatives / Sister Subhadrā

[64] id = 110742
जात पात पुढे ना होई कोई
हरी को भजन तो हरी होई
jāta pāta puḍhē nā hōī kōī
harī kō bhajana tō harī hōī
no translation in English
▷  Class (पात)(पुढे) * (होई)(कोई)
▷ (हरी)(को)(भजन)(तो)(हरी)(होई)
pas de traduction en français


B:VI-2.1a (B06-02-01a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Halts on the way

Cross-references:B:VI-2.1c (B06-02-01c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Dindi
B:VI-2.7a (B06-02-07a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Palanquin, chariot
B:VI-2.12n (B06-02-12n) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani / Vīṭṭhal - Jani darśan
[232] id = 85415
पंढरीला जाया आडवी लागती मानगंगा
देवा माझ्या विठ्ठलाचा मला वर्तमान सांगा
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgatī mānagaṅgā
dēvā mājhyā viṭhṭhalācā malā vartamāna sāṅgā
To go to Pandhari, River Manganga is on the way
Give me news about my God Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागती)(मानगंगा)
▷ (देवा) my (विठ्ठलाचा)(मला)(वर्तमान) with
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[236] id = 85419
पंढरीला जाया आडव लागत सांगोला
देवा माझ्या विठ्ठलाच रुप देवाच चांगल
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata sāṅgōlā
dēvā mājhyā viṭhṭhalāca rupa dēvāca cāṅgala
To go to Pandhari, Sangola is on the way
My God Vitthal* has pleasing looks
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(सांगोला)
▷ (देवा) my (विठ्ठलाच) form (देवाच)(चांगल)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[237] id = 85420
पंढरीला जाया आडव लागत निरा
देवा विठ्ठलाच्या आहे गळ्यात हिरा
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata nirā
dēvā viṭhṭhalācyā āhē gaḷyāta hirā
To go to Pandhari, Nira is on the way
A diamond is dangling around my Vitthal*’s neck
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(निरा)
▷ (देवा)(विठ्ठलाच्या)(आहे)(गळ्यात)(हिरा)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.1b (B06-02-01b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Description of the road

Cross-references:B:VI-2.3e (B06-02-03e) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Daughter
B:VI-2.1 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
B:VI-2.3g (B06-02-03g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Brother
B:VI-2.3 (B06-02-03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions
[432] id = 85235
पंढरीचा वाट कुण्या पाप्यानी नांगरली
देवा विठ्ठलाची गाडी बुक्याची हदरली
paṇḍharīcā vāṭa kuṇyā pāpyānī nāṅgaralī
dēvā viṭhṭhalācī gāḍī bukyācī hadaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीचा)(वाट)(कुण्या)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (देवा) of_Vitthal (गाडी)(बुक्याची)(हदरली)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
bukkaA powder composed of certain fragrant substances
[433] id = 85236
पंढरीचा वाट लागली सराट्याची
संगे सोबत मराठ्याची
paṇḍharīcā vāṭa lāgalī sarāṭyācī
saṅgē sōbata marāṭhyācī
I go to Pandhari, there is a muddy patch on the way
I have the company of good people
▷ (पंढरीचा)(वाट)(लागली)(सराट्याची)
▷  With (सोबत)(मराठ्याची)
pas de traduction en français
[434] id = 85237
पंढरीचा वाट वली कशानी झाली
रुखमीण न्हाली केस वाळवित गेली
paṇḍharīcā vāṭa valī kaśānī jhālī
rukhamīṇa nhālī kēsa vāḷavita gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीचा)(वाट)(वली)(कशानी) has_come
▷ (रुखमीण)(न्हाली)(केस)(वाळवित) went
pas de traduction en français
Rukmini(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VI-2.3a (B06-02-03a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Parents

[11] id = 85421
पंढरीला जाते मी नेते आईबापाला
वाकुनी पाणी घाल तुळसीच्या रोपाला
paṇḍharīlā jātē mī nētē āībāpālā
vākunī pāṇī ghāla tuḷasīcyā rōpālā
I go to Pandhari, I take my parents along
I bend and water the tulasi* plant
▷ (पंढरीला) am_going I (नेते)(आईबापाला)
▷ (वाकुनी) water, (घाल)(तुळसीच्या)(रोपाला)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.


B:VI-2.3j (B06-02-03j) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Friends

[29] id = 85231
पंढरीला जाते माझ्या शिणच्या घडणी
तुळशीचे रोप चंद्रभागेच्या कडमणी
paṇḍharīlā jātē mājhyā śiṇacyā ghaḍaṇī
tuḷaśīcē rōpa candrabhāgēcyā kaḍamaṇī
I go to Pandhari, my friends are with me
There are tulasi* plants along the banks of Chandrabhaga*
▷ (पंढरीला) am_going my (शिणच्या)(घडणी)
▷ (तुळशीचे)(रोप)(चंद्रभागेच्या)(कडमणी)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.


B:VI-2.4c (B06-02-04c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Viṭṭhal’s invitation

Cross-references:H:XXI-5.1b (H21-05-01b) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Priority to education
H:XXI-5.7 (H21-05-07) - Ambedkar / Bhīm’s name spells happiness
B:VI-2.10g (B06-02-10g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Viṭṭhal keeps evidence of his visit
[141] id = 85483
पंढरीला जाया औंदा नव्हत माझ मन
सावळया विठ्ठलाने चिठ्ठ्या पाठविल्या दोन
paṇḍharīlā jāyā aundā navhata mājha mana
sāvaḷayā viṭhṭhalānē ciṭhṭhyā pāṭhavilyā dōna
It was not in my mind to go to Pandhari this year
Dark-complexioned Vitthal* has sent me two messages
▷ (पंढरीला)(जाया)(औंदा)(नव्हत) my (मन)
▷ (सावळया)(विठ्ठलाने)(चिठ्ठ्या)(पाठविल्या) two
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.4dix (B06-02-04d09) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Irresistible wish to meet Viṭṭhal, Rakhumai / Viṭṭhal receives

[24] id = 94196
पंढरीला जाईन उभी राहिन धर्मशाळा
विठ्ठल देव बोल कवा आलीस लेकीबाळ
paṇḍharīlā jāīna ubhī rāhina dharmaśāḷā
viṭhṭhala dēva bōla kavā ālīsa lēkībāḷa
I go to Pandhari, I stand near a dharmashala*
God Vitthal* asks, when did you come, my dear daughter
▷ (पंढरीला)(जाईन) standing (राहिन)(धर्मशाळा)
▷  Vitthal (देव) says (कवा)(आलीस)(लेकीबाळ)
pas de traduction en français
dharmashalaA building erected for accommodation of travellers
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.6a (B06-02-06a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Description

Cross-references:B:VI-2.7d19 ???
[70] id = 87102
पहिला माझा नमस्कार विसाव्यापासुनी केला
देवा विठ्ठलाच्या कळस सोन्याचा पाहिला
pahilā mājhā namaskāra visāvyāpāsunī kēlā
dēvā viṭhṭhalācyā kaḷasa sōnyācā pāhilā
My first Namaskar* was from the halting plae
I saw the golden spire of God Vitthal*
▷ (पहिला) my (नमस्कार)(विसाव्यापासुनी) did
▷ (देवा)(विठ्ठलाच्या)(कळस) of_gold (पाहिला)
pas de traduction en français
NamaskarFolding hands as a mark of respect
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.9j (B06-02-09j) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Worshipped

[27] id = 87117
सकाळीच्या पहरी चंद्रभागेत माझ पायी
विठ्ठल सारख दुसर दैवत नाही
sakāḷīcyā paharī candrabhāgēta mājha pāyī
viṭhṭhala sārakha dusara daivata nāhī
In the morning time, my feet are in Chandrabhaga* river
There is no other deity like Vitthal*
▷ (सकाळीच्या)(पहरी)(चंद्रभागेत) my (पायी)
▷  Vitthal (सारख)(दुसर)(दैवत) not
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.10n (B06-02-10n) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Hurry up, I am it difficulty

[13] id = 87103
पंढरीला जाया उशीर मला झाला
प्रितीचा पांडुरंग मला वाटेत आडवा आला
paṇḍharīlā jāyā uśīra malā jhālā
pritīcā pāṇḍuraṅga malā vāṭēta āḍavā ālā
I was late going to Pandhari
My dear Pandurang* came and met me on the way
▷ (पंढरीला)(जाया)(उशीर)(मला)(झाला)
▷ (प्रितीचा)(पांडुरंग)(मला)(वाटेत)(आडवा) here_comes
pas de traduction en français
PandurangVitthal


B:VI-2.11m (B06-02-11m) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Support expected from mother Rukhmini

[29] id = 93692
पंढरपुरामधी रुखमीण माझी सकु
कोर्या कागदामधी तिन धाडील कुकू
paṇḍharapurāmadhī rukhamīṇa mājhī saku
kōryā kāgadāmadhī tina dhāḍīla kukū
In Pandharpur, Rukhmin* is my friend
She sent kunku* wrapped in a blank paper
▷ (पंढरपुरामधी)(रुखमीण) my (सकु)
▷ (कोर्या)(कागदामधी)(तिन)(धाडील) kunku
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.


B:VI-2.19b (B06-02-19b) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Description

Cross-references:B:VI-2.11o (B06-02-11o) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Viṭṭhal’s relation with other women
B:VI-2.9e (B06-02-09e) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Rich household
B:VI-2.9f (B06-02-09f) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Viṭṭhal and devotees work for each other, mutual intimacy
B:VI-2.11aiii (B06-02-11a03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Māher of Rukhmini / Marriage of Viṭṭhal Rukhmini
B:VI-2.10c (B06-02-10c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Sansāra prapañca
B:VI-2.11c (B06-02-11c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s ornaments
B:VI-2.7b35 ???
B:VI-2.7c23 ???
B:VI-2.70 ???
B:VI-2.98 ???
B:VI-2.182 ???
B:VI-2.9f24 ???
[307] id = 85484
पंढरपुर दुरुन दिसत हिरवगार
देवा माझ्या विठ्ठलाच्या आला तुळशीला बार
paṇḍharapura duruna disata hiravagāra
dēvā mājhyā viṭhṭhalācyā ālā tuḷaśīlā bāra
From far, Pandhari appears lush green
God Vitthal*’s tulasi* plants are in full bloom
▷ (पंढरपुर)(दुरुन)(दिसत)(हिरवगार)
▷ (देवा) my (विठ्ठलाच्या) here_comes (तुळशीला)(बार)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
Cross references for this song:B:VI-2.1b (B06-02-01b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Description of the road


E:XIII-2.1ai (E13-02-01a01) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / Mother weaps, sad, worried

[167] id = 110129
लेक चालली नांदयाला बोर पिकली शिवला
लेकीचा घोर आई बापाच्या जिवाला
lēka cālalī nāndayālā bōra pikalī śivalā
lēkīcā ghōra āī bāpācyā jivālā
no translation in English
▷ (लेक)(चालली)(नांदयाला)(बोर)(पिकली)(शिवला)
▷ (लेकीचा)(घोर)(आई)(बापाच्या)(जिवाला)
pas de traduction en français


F:XV-3.2f (F15-03-02f) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Sister remembers brother

[37] id = 104456
हुर हुर वाटे मला माझ्या बंधुच्या ध्यानी (बंधुची आठवण होते)
वर्ष झाले दोन आले नाही कोणी
hura hura vāṭē malā mājhyā bandhucyā dhyānī (bandhucī āṭhavaṇa hōtē)
varṣa jhālē dōna ālē nāhī kōṇī
I am feeling restless, I am remembering my brother
No one has come here for the last two years
▷ (हुर)(हुर)(वाटे)(मला) my (बंधुच्या)(ध्यानी) ( (बंधुची)(आठवण)(होते) )
▷ (वर्ष) become two here_comes not (कोणी)
pas de traduction en français
Cross references for this song:F:XV-2.4f (F15-02-04f) - Sister worries for brother / When brother makes a journey / Sister’s longing for meeting brother


F:XVII-3.5 (F17-03-05) - Feast of bhāubij / Sister expects brother to come

[6] id = 108503
काय भाऊराया नी काय त्याचा दिवानखाना
काय सांगु बंधुराया जीव सासरी लागेणा
kāya bhāūrāyā nī kāya tyācā divānakhānā
kāya sāṅgu bandhurāyā jīva sāsarī lāgēṇā
My brother is rich, look at his living room
What can I tell you, brother, I don’t feel happy with my in-laws
▷  Why (भाऊराया)(नी) why (त्याचा)(दिवानखाना)
▷  Why (सांगु) younger_brother life (सासरी)(लागेणा)
pas de traduction en français


F:XVII-3.6 (F17-03-06) - Feast of bhāubij / Present offered by brother

Cross-references:B:VI-1.4a (B06-01-04a) - Dasarā, Diwāḷī / Āratī / Sisters to brother
F:XVI-1.4b (F16-01-04b) - Sister expects brother’s presents / Sari / Common sari
F:XVII-3.2b (F17-03-02b) - Feast of bhāubij / Rite of waving a plate with lamps, ovalṇe / The type of plate, tāṭ
[74] id = 108502
भाऊबिजेच्या दिशी केले सक्याने बोळवण
कस येऊ भाऊराया घरी नंदानी केल येण
bhāūbijēcyā diśī kēlē sakyānē bōḷavaṇa
kasa yēū bhāūrāyā gharī nandānī kēla yēṇa
On Bhaubij* day, brother came to fetch me
How can I come, dear brother, my nanands have come home
▷ (भाऊबिजेच्या)(दिशी)(केले)(सक्याने)(बोळवण)
▷  How (येऊ)(भाऊराया)(घरी)(नंदानी) did (येण)
pas de traduction en français
BhaubijThe day in Diwali when the sister waves the lamps in a plate of arati around her brother and he gives her a gift in her plate which is called ‘ovalani’


H:XXI-1.14 (H21-01-14) - Buddha / Support

[9] id = 109142
बुध्दाला भेटण्यासाठी लागली गयाची आस
आजचे दिवस पाहुन लागले बाबासाहेबाचा ध्यास
budhdālā bhēṭaṇyāsāṭhī lāgalī gayācī āsa
ājacē divasa pāhuna lāgalē bābāsāhēbācā dhyāsa
To meet Buddha, I am longing to go to Gaya
Looking at the present times, I am yearning for Babasaheb*
▷ (बुध्दाला)(भेटण्यासाठी)(लागली)(गयाची)(आस)
▷ (आजचे)(दिवस)(पाहुन)(लागले)(बाबासाहेबाचा)(ध्यास)
pas de traduction en français
Babasaheb
[11] id = 109185
पाहटेच्या पाहरी करते बुध्दा जवळ धावा
भिमा माझा मला आणुन द्यावा
pāhaṭēcyā pāharī karatē budhdā javaḷa dhāvā
bhimā mājhā malā āṇuna dyāvā
Early in the morning, I pray to Buddha
Bring my Bhim* to me
▷ (पाहटेच्या)(पाहरी)(करते)(बुध्दा)(जवळ)(धावा)
▷  Bhim my (मला)(आणुन)(द्यावा)
pas de traduction en français
BhimA diminutive name for 'Bhimrao'


H:XXI-5.1diii (H21-05-01d03) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Reigns in Delhi / Musical instruments played

[9] id = 109137
महुची वाट वाट चालती चिखलाची
संग सोबत सख्या केरुबाची
mahucī vāṭa vāṭa cālatī cikhalācī
saṅga sōbata sakhyā kērubācī
The way to Mahu, it’s all muddy
I have the company of friend Keruba
▷ (महुची)(वाट)(वाट)(चालती)(चिखलाची)
▷  With (सोबत)(सख्या)(केरुबाची)
pas de traduction en français


H:XXI-5.1eiv (H21-05-01e04) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Meetings, assemblies, speeches / Enthusiastic welcome

Cross-references:H:XXI-5.1i (H21-05-01i) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Warfare images: tank, bomb
[4] id = 49365
आई ग मायबाई तुझ्या कानातील झुबा
बाबासाहेबाच्या मिरवणुकी त्यात मी उभा
āī ga māyabāī tujhyā kānātīla jhubā
bābāsāhēbācyā miravaṇukī tyāta mī ubhā
My mother, the jewels in your ear
As for me, I am standing in Babasaheb*’s processio
▷ (आई) * (मायबाई) your (कानातील)(झुबा)
▷  Of_Babasaheb_(Ambedkar) (मिरवणुकी)(त्यात) I standing
Maman, mère, des bijoux à tes oreilles
Moi, là, debout dans la procession de Bābāsāheb.
Babasaheb


H:XXI-5.1k (H21-05-01k) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Awareness and protest

Cross-references:H:XXI-5.10h (H21-05-10h) - Ambedkar / Entry into Buddhism / Abandon Bhaktī & Hindu Dharma
H:XXI-5.1n (H21-05-01n) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Inversing destiny
[10] id = 49341
पहाटेच्या पारी दिली कोंबड्यान बाग
बाबासाहेबाच्या वाचनानी आली समाजाला जाग
pahāṭēcyā pārī dilī kōmbaḍyāna bāga
bābāsāhēbācyā vācanānī ālī samājālā jāga
Early morning, at dawn, the cock started to crow
The society was awakened thanks to Babasaheb* who was well-read
▷ (पहाटेच्या)(पारी)(दिली)(कोंबड्यान)(बाग)
▷  Of_Babasaheb_(Ambedkar) (वाचनानी) has_come (समाजाला)(जाग)
Le matin, à l'aurore, le coq lance son cri
Les lectures que fit Bābāsāheb ont éveillé la société.
Babasaheb


H:XXI-5.2ai (H21-05-02a01) - Ambedkar / Ramābai, the first wife / Āheva / Kuṅkū, Ramā’s auspicious symbol

Cross-references:H:XXI-5.1a (H21-05-01a) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Takes sides for his people
[14] id = 49364
रमाबाईच डोरल बाबासाहेबान घेतला
घ्या तुमच डोरल माझ्या कुंकवाचा करंड द्यावा लेयाया
ramābāīca ḍōrala bābāsāhēbāna ghētalā
ghyā tumaca ḍōrala mājhyā kuṅkavācā karaṇḍa dyāvā lēyāyā
Babasaheb* bought the pendant of the Mangalsutra*
Take back your pendant, give me rather my box of kunku*
▷ (रमाबाईच)(डोरल)(बाबासाहेबान)(घेतला)
▷ (घ्या)(तुमच)(डोरल) my (कुंकवाचा)(करंड)(द्यावा)(लेयाया)
Bābāsāheb acheta les joyaux du collier d'alliance de Ramābāī
Reprenez vos joyaux, offrez-moi plutôt ma boîte de kumku.
Babasaheb
MangalsutraA necklace of black beads given to the wife by her husband as a mark of marriage alliance which she always wears around her neck and which is removed only in case she becomes a widow. This is often called ‘dorala’ in the ovis.
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.


H:XXI-5.2ei (H21-05-02e01) - Ambedkar / Ramābāī, the first wife / Ramā at work / Ramā serves meals

Cross-references:H:XXI-5.2b (H21-05-02b) - Ambedkar / Ramābai, the first wife / Ramā’s ornaments
[20] id = 109197
पहाटेच्या पहारी दळण घालीन जात्यात
खर कर जीवनात दिली केरुनी साथ
pahāṭēcyā pahārī daḷaṇa ghālīna jātyāta
khara kara jīvanāta dilī kērunī sātha
Early in the morning, I shall grind grains in the grinding-mill
In my life, Keru (singer’s husband) has truly given me support
▷ (पहाटेच्या)(पहारी)(दळण)(घालीन)(जात्यात)
▷ (खर) doing (जीवनात)(दिली)(केरुनी) with
pas de traduction en français


H:XXI-5.2eii (H21-05-02e02) - Ambedkar / Ramābāī, the first wife / Ramā at work / Ramā’s other works

Cross-references:H:XXI-5.1dii (H21-05-01d02) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Reigns in Delhi / Buildings, stone walls, decorations, greenery
H:XXI-5.10 (H21-05-10a) - Ambedkar / Entry into Buddhism / Dikṣābhumi & Caityabhūmī
H:XXI-5.2c (H21-05-02c) - Ambedkar / Ramabai, the first wife / Ramā’s dress
[24] id = 109203
महुची वाट बाई कशानी वली झाली
सईला किती सांगु रमाबाई पाणी न्हाली
mahucī vāṭa bāī kaśānī valī jhālī
saīlā kitī sāṅgu ramābāī pāṇī nhālī
Woman, the road to Mahu, with what has it become wet
What can I tell you, my friend, Ramabai had a head bath
▷ (महुची)(वाट) woman (कशानी)(वली) has_come
▷ (सईला)(किती)(सांगु) Ramabai water, (न्हाली)
pas de traduction en français


H:XXI-5.4a (H21-05-04a) - Ambedkar / The opponents of Ambedkar / The Brahmins

[16] id = 49345
सोलापूर कचेरीमंदी अशा इखरल्या लाह्या
माझ्या भीमरावाच्या बामण धरीतो पाया
sōlāpūra kacērīmandī aśā ikharalyā lāhyā
mājhyā bhīmarāvācyā bāmaṇa dharītō pāyā
In the Solapur office, popcorns scattered everywhere
Brhahman is bowing at the feet of my Bhimrao*
▷ (सोलापूर)(कचेरीमंदी)(अशा)(इखरल्या)(लाह्या)
▷  My (भीमरावाच्या) Brahmin (धरीतो)(पाया)
Dans les bureaux de Solapur partout des pop-corns
Les Bāmaṇ s'inclinent aux pieds de mon Bhīmrāo.
BhimraoBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
[42] id = 109198
पहाटेच्या पारी गौतम बुध्दाची पुजा अर्चा करते
आणि रुप माझ्या भिमाचे पाहते
pahāṭēcyā pārī gautama budhdācī pujā arcā karatē
āṇi rupa mājhyā bhimācē pāhatē
Early in the morning, I worship Gautam Buddha
And I see my Bhim*’s figure
▷ (पहाटेच्या)(पारी)(गौतम)(बुध्दाची) worship (अर्चा)(करते)
▷ (आणि) form my (भिमाचे)(पाहते)
pas de traduction en français
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar


H:XXI-5.8d (H21-05-08d) - Ambedkar / A portray of grandeur & pride / Ballads sung in his honour and praise

[4] id = 49339
दळण दळीते माझ्या सुपात चाराचुरा
भीम देवाला हारतुरा
daḷaṇa daḷītē mājhyā supāta cārācurā
bhīma dēvālā hāraturā
I do the grinding, there is the residue in my sifting fan
Garlands and bouquets for God Bhim*
▷ (दळण)(दळीते) my (सुपात)(चाराचुरा)
▷  Bhim (देवाला)(हारतुरा)
Je fais la mouture, dans mon van les derniers restes
Pour dieu Bhīm, guirlandes et bouquets.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar


H:XXI-5.9aii (H21-05-09a02) - Ambedkar / Ambedkar’s death / People’s grief / Mourning

[17] id = 49343
सरगबीच्या वाट लावीला पुंड्या ऊस
बाबासाहेब आंबेडकर स्वर्गी जायाच नव्हत दिस
saragabīcyā vāṭa lāvīlā puṇḍyā ūsa
bābāsāhēba āmbēḍakara svargī jāyāca navhata disa
The best sugarcane was planted on the way to heaven
It was not yet time for Babasaheb* to depart for heaven
▷ (सरगबीच्या)(वाट)(लावीला)(पुंड्या)(ऊस)
▷  Babasaheb Ambedkar (स्वर्गी)(जायाच)(नव्हत)(दिस)
La meilleure canne à sucre est plantée sur le chemin du ciel
Ce n'était pas le temps pour Ambedkar Bābā de partir au ciel.
Babasaheb


H:XXI-5.10aii (H21-05-10a02) - Ambedkar / Entry into Buddhism / Dikṣābhumi & Caityabhūmī / Visit to Caityabhūmī

[1] id = 49361
चैत्य भूमीची वाट कुण्या पाप्यान नांगरली
लाडक्या भीमाला भेटण्यासाठी वाट माझी आडवली
caitya bhūmīcī vāṭa kuṇyā pāpyāna nāṅgaralī
lāḍakyā bhīmālā bhēṭaṇyāsāṭhī vāṭa mājhī āḍavalī
Which sinner has ploughed the way to Chaitya Bhumi*?
Obstructing my route to go and meet my dear Bhim*
▷ (चैत्य)(भूमीची)(वाट)(कुण्या)(पाप्यान)(नांगरली)
▷ (लाडक्या)(भीमाला)(भेटण्यासाठी)(वाट) my (आडवली)
Quel pécheur a labouré le chemin de Caitya Bhūmī?
Mon chemin est barré pour aller rencontrer mon cher Bhīm.
Chaitya BhumiThere is a memorial dedicated to Ambedkar at this place.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[2] id = 49362
चैत्य भूमीच्या वाट बुध्दम् शरणम् गच्छामीचा ताटवा
पांढरी साडी घालून मला नटवा
caitya bhūmīcyā vāṭa budhdam’ śaraṇam’ gacchāmīcā tāṭavā
pāṇḍharī sāḍī ghālūna malā naṭavā
On the way to Chaitya Bhumi*, I chant “Buddham Sharanam Gacchami”
Make me look beautiful in a white sari
▷ (चैत्य)(भूमीच्या)(वाट)(बुध्दम्)(शरणम्)(गच्छामीचा)(ताटवा)
▷ (पांढरी)(साडी)(घालून)(मला)(नटवा)
Le chemin de Caitya Bhūmī, je vais en criant “Refuge de Bouddha!” Je vais mettre un sari blanc, faites-moi belle.
Chaitya BhumiThere is a memorial dedicated to Ambedkar at this place.
[3] id = 49363
चैत्य भूमीला जातो म्हणुनी राहू नका
सक्या माझ्या भीमाला वाट बघाया लावू नका
caitya bhūmīlā jātō mhaṇunī rāhū nakā
sakyā mājhyā bhīmālā vāṭa baghāyā lāvū nakā
Don’t say “I am going to Chaitya Bhumi” and stay back
Don’t make my friend wait for so long
▷ (चैत्य)(भूमीला) goes (म्हणुनी)(राहू)(नका)
▷ (सक्या) my (भीमाला)(वाट)(बघाया) apply (नका)
“Nous allons à Caitya Bhūmī” dites-vous, ne restez donc pas ici.
N'obligez pas mon ami Bhīm à attendre si longtemps.


H:XXI-5.10c (H21-05-10c) - Ambedkar / Entry into Buddhism / Conversion to Buddha Dhamma

[17] id = 49340
बुध्दाच्या मंदीरात उदबत्तीचा सुवास
बाबासाहेब आंबेडकर बुध्दाच्या चरणी घेते घास
budhdācyā mandīrāta udabattīcā suvāsa
bābāsāhēba āmbēḍakara budhdācyā caraṇī ghētē ghāsa
The fragrance of incense sticks in Buddha’s temple
I find solace at the feet of Babasaheb* Ambedkar and Buddha
▷ (बुध्दाच्या)(मंदीरात)(उदबत्तीचा)(सुवास)
▷  Babasaheb Ambedkar (बुध्दाच्या)(चरणी)(घेते)(घास)
Le parfum des bâtonnets d'encens dans le temple de Bouddha
Bābāsāheb Ambedkar prend refuge dans Bouddha.
Babasaheb


H:XXI-5.12b (H21-05-12b) - Ambedkar / Closeness / The dear one

Cross-references:H:XXI-5.8a (H21-05-08a) - Ambedkar / A portray of grandeur & pride / Images of gold
[13] id = 49342
आली आली आगीनगाडी धुर निघतो फकाफका
बाबासाहेब आंबेडकर लाल डब्यात माझा सखा
ālī ālī āgīnagāḍī dhura nighatō phakāphakā
bābāsāhēba āmbēḍakara lāla ḍabyāta mājhā sakhā
Here comes the train, it is bellowing out the smoke
My friend Babasaheb* Ambedkar is in the red bogie
▷  Has_come has_come (आगीनगाडी)(धुर)(निघतो)(फकाफका)
▷  Babasaheb Ambedkar (लाल)(डब्यात) my (सखा)
Le train arrive, la fumée en sort en faisant 'phaka! phaka!'
Bābāsāheb Ambedkar dans la voiture rouge mon ami.
Babasaheb
[33] id = 49346
पहाटेच्या पारी कोंबडा आरवला
बाबासाहेब पाहून माझा जीव हरकला
pahāṭēcyā pārī kōmbaḍā āravalā
bābāsāhēba pāhūna mājhā jīva harakalā
The cock crowed early in the morning
Seeing Babasaheb*, I was overcome (with emotion)
▷ (पहाटेच्या)(पारी)(कोंबडा)(आरवला)
▷  Babasaheb (पाहून) my life (हरकला)
Le matin à l'aurore le coq lance son cri
Je suis transportée en voyant Bābāsāheb.
Babasaheb


H:XXI-5.13b (H21-05-13b) - Ambedkar / Birth, childhood & youth / Expectation and enjoyment

[4] id = 49347
सकाबीळीच्या पारी मंजुळ दहीवरली
भीम माझ्यान सेवा केली
sakābīḷīcyā pārī mañjuḷa dahīvaralī
bhīma mājhyāna sēvā kēlī
At dawn, the holy basil is covered with dew
My Bhim* paid his respects to the basil
▷ (सकाबीळीच्या)(पारी)(मंजुळ)(दहीवरली)
▷  Bhim (माझ्यान)(सेवा) shouted
Le matin à l'aube, la délicate fleur de basilic est couverte de rosée
Mon Bhīm a assuré le service du basilic.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar


H:XXI-5.14 (H21-05-14) - Ambedkar / Ambedkar’s relatives

Cross-references:H:XXI-5.1i (H21-05-01i) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Warfare images: tank, bomb
H:XXI-5.22 ???
[10] id = 109214
भीम बंधु आला मजला न्यायाला
राहु कशी सासर्याला बाई जाते मी माहेराला
bhīma bandhu ālā majalā nyāyālā
rāhu kaśī sāsaryālā bāī jātē mī māhērālā
My brother Bhim* has come to fetch me
How can I stay back in my in-laws’ house, I am going to my maher*
▷  Bhim brother here_comes (मजला)(न्यायाला)
▷ (राहु) how (सासर्याला) woman am_going I (माहेराला)
pas de traduction en français
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
maherA married woman’s parental home

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. She is compared with a reputable woman
 2. Don’t go out in the lane
 3. Don’t laugh
 4. Singing to Rām and gods
 5. Sister Subhadrā
 6. Halts on the way
 7. Description of the road
 8. Parents
 9. Friends
 10. Viṭṭhal’s invitation
 11. Viṭṭhal receives
 12. Description
 13. Worshipped
 14. Hurry up, I am it difficulty
 15. Support expected from mother Rukhmini
 16. Mother weaps, sad, worried
 17. Sister remembers brother
 18. Sister expects brother to come
 19. Present offered by brother
 20. Support
 21. Musical instruments played
 22. Enthusiastic welcome
 23. Awareness and protest
 24. Kuṅkū, Ramā’s auspicious symbol
 25. Ramā serves meals
 26. Ramā’s other works
 27. The Brahmins
 28. Ballads sung in his honour and praise
 29. Mourning
 30. Visit to Caityabhūmī
 31. Conversion to Buddha Dhamma
 32. The dear one
 33. Expectation and enjoyment
 34. Ambedkar’s relatives
⇑ Top of page ⇑