Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B06-03-05a
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VI-3.5a (B06-03-05a)
(176 records)

Display songs in class at higher level (B06-03-05)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one

Cross-references:B:VI-3.2b (B06-03-02b) - Āḷaṅdī and Dehu / Let us go to Alandi / Golden Pipal
B:VI-3.1b (B06-03-01b) - Āḷaṅdī and Dehu / Along the way to Alandi / The river Indrayani
B:VI-3.5b (B06-03-05b) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / Muktabai
[1] id = 14751
रंधवे सरु - Randhawe Saru
Village काशिग - Kashig
तातडीच काम गाव लागली आळंदी
कुसंबी पगडी वर धोतर डाळींबी
tātaḍīca kāma gāva lāgalī āḷandī
kusambī pagaḍī vara dhōtara ḍāḷīmbī
Going for some urgent work, Alandi* was on the way
(Dnyaneshwar* was wearing) a coloured turban, a red dhotar*
▷ (तातडीच)(काम)(गाव)(लागली) Alandi
▷ (कुसंबी)(पगडी)(वर)(धोतर)(डाळींबी)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
[2] id = 14752
यादव जिजा - Yadav Jija
Village आंधळे - Andhale
ज्ञानेश्वर पाहुणा ऐक सखे बाई साजणी
आता घालू नको लई दुधाला धारवणी
jñānēśvara pāhuṇā aika sakhē bāī sājaṇī
ātā ghālū nakō laī dudhālā dhāravaṇī
Listen, friend, Dnyaneshwar* is the guest
Now, don’t put too much water in the milk
▷ (ज्ञानेश्वर)(पाहुणा)(ऐक)(सखे) woman (साजणी)
▷ (आता)(घालू) not (लई)(दुधाला)(धारवणी)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[3] id = 14753
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
आई रुखमीण बाप माझा इठ्ठल
आळंदीला जाऊन दर्शन भेटल कुठल
āī rukhamīṇa bāpa mājhā iṭhṭhala
āḷandīlā jāūna darśana bhēṭala kuṭhala
Rukhmin* is my mother, Itthal* is my father
Whose darshan* will I’ have after going to Alandi*
▷ (आई)(रुखमीण) father my (इठ्ठल)
▷ (आळंदीला)(जाऊन)(दर्शन)(भेटल)(कुठल)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ItthalVitthal pronounced locally
DarshanLooking directly at the image of God
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[4] id = 14754
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
वाकडी तिकडी वाट पंढरीची नीट
इठोबा आधीच दर्शन ज्ञानोबाच भेट
vākaḍī tikaḍī vāṭa paṇḍharīcī nīṭa
iṭhōbā ādhīca darśana jñānōbāca bhēṭa
The crooked road goes straight to Pandhari
I get Dnyanoba*’s Darshan* before Vithoba*
▷ (वाकडी)(तिकडी)(वाट)(पंढरीची)(नीट)
▷ (इठोबा)(आधीच)(दर्शन)(ज्ञानोबाच)(भेट)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
DarshanLooking directly at the image of God
VithobaVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[5] id = 14755
जाधव हौसा - Jadhav Hausa
Village आजिवली - Ajiwali
चल सया जाऊ आपण आळंदी पहाया
देवा ज्ञानोबाला ओटी चढते घाईनी
cala sayā jāū āpaṇa āḷandī pahāyā
dēvā jñānōbālā ōṭī caḍhatē ghāīnī
Friends, let’s go and visit Alandi*
God Dnyanoba* is being decorated in a hurry
▷  Let_us_go (सया)(जाऊ)(आपण) Alandi (पहाया)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाला)(ओटी)(चढते)(घाईनी)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[6] id = 14756
जाधव हौसा - Jadhav Hausa
Village आजिवली - Ajiwali
आळंदीला जाऊ आपण जाऊ पायी पायी
देवा ज्ञानोबाला वटी चढते घाई घाई
āḷandīlā jāū āpaṇa jāū pāyī pāyī
dēvā jñānōbālā vaṭī caḍhatē ghāī ghāī
Let’s go to Alandi* on foot
God Dnyanoba* is being decorated in a hurry
▷ (आळंदीला)(जाऊ)(आपण)(जाऊ)(पायी)(पायी)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाला)(वटी)(चढते)(घाई)(घाई)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[7] id = 41321
खराडे लक्ष्मी - Kharade Lakshmi
Village कोल्हापूर शहर - Kolhapur City
खेड्या त्या गावावरी गिरणी झाल्याती गलोगली
माझ्या ज्ञानूबा मावलीची ओवी देवाची इसरली
khēḍyā tyā gāvāvarī giraṇī jhālyātī galōgalī
mājhyā jñānūbā māvalīcī ōvī dēvācī isaralī
Each lane in Khed village now has a flour-mill
I forgot the verse about my Dnyanoba* Mauli*
▷ (खेड्या)(त्या)(गावावरी)(गिरणी)(झाल्याती)(गलोगली)
▷  My (ज्ञानूबा)(मावलीची) verse God (इसरली)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
Cross references for this song:A:II-5.3kvii (A02-05-03k07) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Singing to Rām and gods
[8] id = 38488
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
आळंदी गावात हवा झाली बळकट
देवा ज्ञानोबाची चांदीची चवकट
āḷandī gāvāta havā jhālī baḷakaṭa
dēvā jñānōbācī cāndīcī cavakaṭa
In Alandi* village, everything is fine
God Dnyanoba* has a silver door-frame
▷  Alandi (गावात)(हवा) has_come (बळकट)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाची)(चांदीची)(चवकट)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[9] id = 38489
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
चला सया जावू आपण आळंदी गावाला
चंदनाची उटी चढे ज्ञानोबा देवाला
calā sayā jāvū āpaṇa āḷandī gāvālā
candanācī uṭī caḍhē jñānōbā dēvālā
Friends, come, let’s go to Alandi*
Sandalwood paste is being applied to God Dnyanoba*’s forehead in a hurry
▷  Let_us_go (सया)(जावू)(आपण) Alandi (गावाला)
▷ (चंदनाची)(उटी)(चढे)(ज्ञानोबा)(देवाला)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[10] id = 60480
काये तेजा - Kaye Teja
Village भादा - Bhada
माझ्या घरला पाव्हणा आलाया येशीपाशी
ज्ञानेश्वरी देवाच्या डोई रुमाल बनारसी
mājhyā gharalā pāvhaṇā ālāyā yēśīpāśī
jñānēśvarī dēvācyā ḍōī rumāla banārasī
The guest to my house has come to the village boundary
God Dnyaneshwar* has a square Banarasi (a special quality of cloth) scarf on his head
▷  My (घरला)(पाव्हणा)(आलाया)(येशीपाशी)
▷ (ज्ञानेश्वरी)(देवाच्या)(डोई)(रुमाल)(बनारसी)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[11] id = 41181
मोरे सरस्वती - More Sarasvati
Village सावर्डे - Savarde
मुक्ताबाईची हिरवी चोळी ज्ञानोबानी शिवीली
निवृत्ती महाराजानी वर आळंदी लिवीली
muktābāīcī hiravī cōḷī jñānōbānī śivīlī
nivṛttī mahārājānī vara āḷandī livīlī
Dnyanoba* stitched Muktabai’s green blouse
Nivrutti* Maharaj embroidered Alandi* on it
▷ (मुक्ताबाईची) green blouse (ज्ञानोबानी)(शिवीली)
▷ (निवृत्ती)(महाराजानी)(वर) Alandi (लिवीली)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Nivrutti
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[12] id = 41182
मोरे सरस्वती - More Sarasvati
Village सावर्डे - Savarde
मुक्ताबाईची हिरवी चोळी ज्ञानोबानं शिवीली
नाही ठेवीली जागा निवृत्ती महाराजांनी वर लिवीली चंद्रभागा
muktābāīcī hiravī cōḷī jñānōbānaṁ śivīlī
nāhī ṭhēvīlī jāgā nivṛttī mahārājānnī vara livīlī candrabhāgā
Dnyanoba* stitched Muktabai’s green blouse
Nivrutti* Maharaj embroidered Chandrabhaga* on it, he did not leave any vacant space
▷ (मुक्ताबाईची) green blouse (ज्ञानोबानं)(शिवीली)
▷  Not (ठेवीली)(जागा)(निवृत्ती)(महाराजांनी)(वर)(लिवीली)(चंद्रभागा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Nivrutti
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[13] id = 14688
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
आळंदी जाऊनी तिथ कराव चाकर
ज्ञानदेवाच्या पाठीवर मुक्ता टाकती भाकर
āḷandī jāūnī titha karāva cākara
jñānadēvācyā pāṭhīvara muktā ṭākatī bhākara
One should go to Alandi* and serve there
Mukta* cooks flat bread on Dnyaneshwar*’s back
▷  Alandi (जाऊनी)(तिथ)(कराव)(चाकर)
▷ (ज्ञानदेवाच्या)(पाठीवर)(मुक्ता)(टाकती)(भाकर)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
MuktaSaint
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[14] id = 44897
शिंदे जबा - Shinde Jaba
Village अजदे - Asde
आळंदी गावात चोरी झाली खरोखरी
देव विठ्ठलाचे वीणा गेल्यात दोनचारी
āḷandī gāvāta cōrī jhālī kharōkharī
dēva viṭhṭhalācē vīṇā gēlyāta dōnacārī
A theft actually took place in Alandi*
God Vitthal* lost two or four lutes
▷  Alandi (गावात)(चोरी) has_come (खरोखरी)
▷ (देव)(विठ्ठलाचे)(वीणा)(गेल्यात)(दोनचारी)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[15] id = 45210
ननावरे गंगू पुंजा - Nanawre Gangu Punja
Village कुंभारी - Kumbhari
ऐका एक आळंदीची बात
ज्ञानदेवानी भक्ती केली चालविली भित
aikā ēka āḷandīcī bāta
jñānadēvānī bhaktī kēlī cālavilī bhita
Listen. listen to a news from Alandi*
Dnyanadev, with his devotion, made the wall move
▷ (ऐका)(एक)(आळंदीची)(बात)
▷ (ज्ञानदेवानी)(भक्ती) shouted (चालविली)(भित)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[16] id = 47971
दिवटे पारु - Diwate Paru
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
आळंदी करुनी भुलेश्र्वरी लई हवा
संत ज्ञानेश्र्वर महाराजांचा पाण्यामधी जळ दिवा
āḷandī karunī bhulēśravarī laī havā
santa jñānēśravara mahārājāñcā pāṇyāmadhī jaḷa divā
After visiting Alandi*, Bhuleshwar is good
A lamp burns in water for saint Dnyaneshwar* Maharaj
▷  Alandi (करुनी)(भुलेश्र्वरी)(लई)(हवा)
▷ (संत)(ज्ञानेश्र्वर)(महाराजांचा)(पाण्यामधी)(जळ) lamp
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[17] id = 57376
देशमुख सागरा - Deshmukh Sagara
Village बार्शी - Barshi
आळंदी शहरामधी बहिणीला भाऊ किती
त्यांनी चालविल्या भिंती ज्ञानोबा महाराजांनी चांगदेवाच्या भेटीसाठी
āḷandī śaharāmadhī bahiṇīlā bhāū kitī
tyānnī cālavilyā bhintī jñānōbā mahārājānnī cāṅgadēvācyā bhēṭīsāṭhī
In Alandi* city, how many brothers does a sister have
Dnyaneshwar* Maharaj sat on the wall and made it walk to meet Changdev
▷  Alandi (शहरामधी) to_sister brother (किती)
▷ (त्यांनी)(चालविल्या)(भिंती)(ज्ञानोबा)(महाराजांनी)(चांगदेवाच्या)(भेटीसाठी)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[18] id = 57377
बच्छी विजयमाला - Bachchi Vijaymala
Village सावर्डे - Savarde
पंढरीची कुकू हाये आळंदी बाजारात
ज्ञानूबा घाली माप आहेव नारीच्या पदरात
paṇḍharīcī kukū hāyē āḷandī bājārāta
jñānūbā ghālī māpa āhēva nārīcyā padarāta
Kunku* from Pandhari is there in Alandi* market
Dnyanoba* measures it and puts it in the end of a married woman’s sari
▷ (पंढरीची) kunku (हाये) Alandi (बाजारात)
▷ (ज्ञानूबा)(घाली)(माप)(आहेव)(नारीच्या)(पदरात)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[19] id = 57378
सस्ते रखमा नथु - Saste Rakhama Nathu
Village मोशी - Moshi
आषाढी परास कार्तीकीचा गजर
देवा ज्ञानोबाचा भर आळंदी बाजार
āṣāḍhī parāsa kārtīkīcā gajara
dēvā jñānōbācā bhara āḷandī bājāra
Kartik Ekadashi* is more famous than Ashadh* Ekadashi*
People gather for God Dnyanoba* in Alandi*
▷ (आषाढी)(परास)(कार्तीकीचा)(गजर)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाचा)(भर) Alandi (बाजार)
pas de traduction en français
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
Ashadh
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[20] id = 57379
सस्ते रखमा नथु - Saste Rakhama Nathu
Village मोशी - Moshi
आळंदी गावामध्ये हवा सुटली बळकट
देवा ज्ञानोबाची आहे चांदीची चवकट
āḷandī gāvāmadhyē havā suṭalī baḷakaṭa
dēvā jñānōbācī āhē cāndīcī cavakaṭa
In Alandi* village, everything is fine
God Dnyanoba* has a silver door frame
▷  Alandi (गावामध्ये)(हवा)(सुटली)(बळकट)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाची)(आहे)(चांदीची)(चवकट)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[21] id = 57380
सस्ते रखमा नथु - Saste Rakhama Nathu
Village मोशी - Moshi
इंद्रायणी तुझ पाणी यल्ल वाडे तुझ गहु
ज्ञानोबान साधुसंत घातल्यात जेवू
indrāyaṇī tujha pāṇī yalla vāḍē tujha gahu
jñānōbāna sādhusanta ghātalyāta jēvū
Indrayani, your water, Yelwadi, your wheat
Dnyanoba* gave a meal to Varkaris*
▷ (इंद्रायणी) your water, (यल्ल)(वाडे) your (गहु)
▷ (ज्ञानोबान)(साधुसंत)(घातल्यात)(जेवू)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[22] id = 57381
काकडे शालन - Kakade Shalan
Village भेडापूर - Bhedapur
पुण्या पासुन आळंदी हाये खाली
सोन्याच्या पिंपळ देवा ज्ञानोबा तुझ्या दारी
puṇyā pāsuna āḷandī hāyē khālī
sōnyācyā pimpaḷa dēvā jñānōbā tujhyā dārī
From Pune, Alandi* comes a little beyond
There is a golden Pimpal tree at God Dnyanoba*’s doorstep
▷ (पुण्या)(पासुन) Alandi (हाये)(खाली)
▷  Of_gold (पिंपळ)(देवा)(ज्ञानोबा) your (दारी)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[23] id = 57382
सुबगडे भागीरथी - Subagde Bhagirathi
Village आपेगाव - Apegaon
ज्ञानूबा ज्ञानूबा हाका मारीते राजाला
लावा दोन्ही हात माझ्या पडल्या वझ्याला
jñānūbā jñānūbā hākā mārītē rājālā
lāvā dōnhī hāta mājhyā paḍalyā vajhyālā
Dnyanoba*, Dnyanoba*, I call out to my favourite one
Please give me a hand to pick up my burden
▷ (ज्ञानूबा)(ज्ञानूबा)(हाका)(मारीते)(राजाला)
▷  Put both hand my (पडल्या)(वझ्याला)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[24] id = 103565
घोडसे शांता - Ghodse Shanta
Village आंतरी - Antri
पंढरपुरामधी एक गर्दी झाली चंद्रभागेमधी
आळंदी शहरामधी माझा ज्ञानेश्वर घावला मधी
paṇḍharapurāmadhī ēka gardī jhālī candrabhāgēmadhī
āḷandī śaharāmadhī mājhā jñānēśvara ghāvalā madhī
There was a huge crowd in Chandrabhaga*
My Dnyaneshwar* ran to the middle (of the crowd)
▷ (पंढरपुरामधी)(एक)(गर्दी) has_come (चंद्रभागेमधी)
▷  Alandi (शहरामधी) my (ज्ञानेश्वर)(घावला)(मधी)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[25] id = 66953
शिंदे महानंदा - Shinde Mahananda
Village घरणी - Gharani
चला पहाया जाऊ वाखरीचा वढा
देवा ज्ञानोबाचा घोडा घेतो रिंगणाला वेढा
calā pahāyā jāū vākharīcā vaḍhā
dēvā jñānōbācā ghōḍā ghētō riṅgaṇālā vēḍhā
Friend’s, come, let’s go and see Wakhari stream
God Dnyanoba*’s horse is dancing in the ringan*
▷  Let_us_go (पहाया)(जाऊ)(वाखरीचा)(वढा)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाचा)(घोडा)(घेतो)(रिंगणाला)(वेढा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
[26] id = 57385
बिरादर चंद्रा - Biradar Chandra
Village चांदोरी - Chandori
बाई रेशमाच्या वाती काय तुपात उजाळा
पहिला मुक्काम आजोळी ज्ञानेश्वर महाराजाचा
bāī rēśamācyā vātī kāya tupāta ujāḷā
pahilā mukkāma ājōḷī jñānēśvara mahārājācā
Woman, wicks in silk burn brightly in ghee*
Dnyaneshwar* Maharaj’s first halt is at his maternal grandparents’ house
▷  Woman (रेशमाच्या)(वाती) why (तुपात)(उजाळा)
▷ (पहिला)(मुक्काम)(आजोळी)(ज्ञानेश्वर)(महाराजाचा)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[27] id = 57386
कांबळे मुक्रा - Kamble Mukra
Village कासागाव - Kasagaon
सोन्याची समई तुपाने पाजळली
ज्ञानेश्वर महाराजाची दिंडी जाती या आजोळीला
sōnyācī samaī tupānē pājaḷalī
jñānēśvara mahārājācī diṇḍī jātī yā ājōḷīlā
The lamp in gold is burning with ghee*
Dnyaneshwar* Maharaj’s Dindi* goes to his maternal grandparents house
▷ (सोन्याची)(समई)(तुपाने)(पाजळली)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजाची)(दिंडी) caste (या)(आजोळीला)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[28] id = 57387
कांबळे मुक्रा - Kamble Mukra
Village कासागाव - Kasagaon
दिंडीच्या वेळेस चोपदाराची तारमळ
ज्ञानेश्वर भाचा भाचा करितो आंघोळ
diṇḍīcyā vēḷēsa cōpadārācī tāramaḷa
jñānēśvara bhācā bhācā karitō āṅghōḷa
At the time of Dindi*, the mace-bearer is agitated
Dnyaneshwar*, the nephew, is having a bath
▷ (दिंडीच्या)(वेळेस)(चोपदाराची)(तारमळ)
▷ (ज्ञानेश्वर)(भाचा)(भाचा)(करितो)(आंघोळ)
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[29] id = 57388
कोल्हे पद्मा - Kolhe Padma
Village मांडव - Mandav
पंढरीची वाट हलकी व मला गेली
ज्ञानेश्वर महाराज साधु होता संगतीला
paṇḍharīcī vāṭa halakī va malā gēlī
jñānēśvara mahārāja sādhu hōtā saṅgatīlā
The way to Alandi*, I found it very easy
I had Dnyaneshwar* Maharaj for company
▷ (पंढरीची)(वाट)(हलकी)(व)(मला) went
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराज)(साधु)(होता)(संगतीला)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[30] id = 57389
पुजारी बनु - Pujari Banu
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
साधूच्या किर्तनाला जागा पैस तुम्ही धरा
ज्ञानदेव ते महाराजाला मधी साधूला उभ करा
sādhūcyā kirtanālā jāgā paisa tumhī dharā
jñānadēva tē mahārājālā madhī sādhūlā ubha karā
For the saint’s kirtan*, you guard enough space
Make Dnyaneshwar* Maharaj stand in the middle
▷ (साधूच्या)(किर्तनाला)(जागा)(पैस)(तुम्ही)(धरा)
▷ (ज्ञानदेव)(ते)(महाराजाला)(मधी)(साधूला) standing doing
pas de traduction en français
kirtanSinging the praises of God
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[31] id = 57390
पवार तारा - Pawar Tara
Village वाल्हे - Walhe
दहावी माझी ववी जातो पुण्याच्या बाजाराला
फुलाचा योग्य हार घेतो ज्ञानोबा महाराजाला
dahāvī mājhī vavī jātō puṇyācyā bājārālā
phulācā yōgya hāra ghētō jñānōbā mahārājālā
My tenth verse, I go to the bazaar in pune
I buy a suitable garland for Dnyaneshwar* Maharaj
▷ (दहावी) my (ववी) goes (पुण्याच्या) to_the_bazar
▷ (फुलाचा)(योग्य)(हार)(घेतो)(ज्ञानोबा)(महाराजाला)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[32] id = 57410
कसंबा रेणुका - Kasanba Renuka
Village धाकली झरी - Dhakali Jhari
वाखरीची वढ्यावरी पांढर घोड खेकाळली
बोलती मुक्ताबाई ज्ञानोबाचं सोवळ आलं
vākharīcī vaḍhyāvarī pāṇḍhara ghōḍa khēkāḷalī
bōlatī muktābāī jñānōbācaṁ sōvaḷa ālaṁ
A white horse neighs near Wakhari stream
Muktabai says, the holy and pure Dnyanoba* has come
▷ (वाखरीची)(वढ्यावरी)(पांढर)(घोड)(खेकाळली)
▷ (बोलती)(मुक्ताबाई)(ज्ञानोबाचं)(सोवळ)(आलं)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[33] id = 61784
म्हस्के अंजना - Mhaske Anjana
Village इसगाव - Isagaon
देहाचा देवुळ बुद्धीचा समया
ज्ञानी माझ्या गुरुराया
dēhācā dēvuḷa buddhīcā samayā
jñānī mājhyā gururāyā
Body is the temple, intelligence is the lamp
My Guru (Dnyaneshwar*) is so knowledgeable
▷ (देहाचा)(देवुळ)(बुद्धीचा)(समया)
▷ (ज्ञानी) my (गुरुराया)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[34] id = 61785
कांबळे तुळसा - Kamble Tulasa
Village टाकळी - Takali
आंजन वृक्षाच झाड रावुळा खेटुन
देवा ज्ञानुबाला भुकीची दाटन
āñjana vṛkṣāca jhāḍa rāvuḷā khēṭuna
dēvā jñānubālā bhukīcī dāṭana
Anjan tree is close to the temple
Abundant bukka* is showered on God Dnyanoba*
▷ (आंजन)(वृक्षाच)(झाड)(रावुळा)(खेटुन)
▷ (देवा)(ज्ञानुबाला)(भुकीची)(दाटन)
pas de traduction en français
bukkaA powder composed of certain fragrant substances
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[35] id = 61936
सांगवे सुमन - Sangave Suman
Village येळी - Yeli
देव पताक पुण्याच्या रानोमाळ
ज्ञानेश्वर महाराजाच्या फराळाला काही उन
dēva patāka puṇyācyā rānōmāḷa
jñānēśvara mahārājācyā pharāḷālā kāhī una
God’s flags are everywhere in Pune
Nothing is lacking for Dnyaneshwar* Maharaj’s meal
▷ (देव)(पताक)(पुण्याच्या)(रानोमाळ)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजाच्या)(फराळाला)(काही)(उन)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[36] id = 61937
कांबळे मुक्रा - Kamble Mukra
Village कासागाव - Kasagaon
घोड्याला हार तुर मीत घेते दुकानात
ज्ञानेश्वर महाराजाची दिंडी पुण्याच्या वाकनात
ghōḍyālā hāra tura mīta ghētē dukānāta
jñānēśvara mahārājācī diṇḍī puṇyācyā vākanāta
I buy garland and bouquet from the shop for the horse
Dnyaneshwar* Maharaj’s Dindi* is entering Pune
▷ (घोड्याला)(हार)(तुर)(मीत)(घेते)(दुकानात)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजाची)(दिंडी)(पुण्याच्या)(वाकनात)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[37] id = 61938
कटारे देवू - Katare Dewu
Village परभणी - Parbhani
वाकडीच्या वड्यावरी सार्या पालख्या झाल्या गोळा
देवा ज्ञानोबाचा घोडा रिंगणाला घाली वेढा
vākaḍīcyā vaḍyāvarī sāryā pālakhyā jhālyā gōḷā
dēvā jñānōbācā ghōḍā riṅgaṇālā ghālī vēḍhā
All palanquins have gathered on Wakhari stream
God Dnyanoba*’s horse is dancing in the ringan*
▷ (वाकडीच्या)(वड्यावरी)(सार्या)(पालख्या)(झाल्या)(गोळा)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाचा)(घोडा)(रिंगणाला)(घाली)(वेढा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
[38] id = 61939
कागने गंगासागर - Kagane Gangasagar
Village इरमिरी - Irmiri
आळंदीची दिंडी आली पंढरी झाली दंग
ज्ञानेश्वर महाराजाचा कसा वाजे मृंदग
āḷandīcī diṇḍī ālī paṇḍharī jhālī daṅga
jñānēśvara mahārājācā kasā vājē mṛndaga
Dindis* come from Alandi*, people from Pandhari are wonderstruck
All the way, the drums of Dnyaneshwar* Maharaj are playing
▷ (आळंदीची)(दिंडी) has_come (पंढरी) has_come (दंग)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजाचा) how (वाजे)(मृंदग)
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[39] id = 61940
निकाळजे सुमन - Nikalge Suman
Village निमगाव गांगर्डी - Nimgaon Gangardi
आळंदी करुनी भुलेश्वर लई हवा
संत ज्ञानेश्वर महाराजाचा पाण्यामधी जळ दिवा
āḷandī karunī bhulēśvara laī havā
santa jñānēśvara mahārājācā pāṇyāmadhī jaḷa divā
After visiting Alandi*, Bhuleshwar is good
A lamp burns in water for saint Dnyaneshwar* Maharaj
▷  Alandi (करुनी)(भुलेश्वर)(लई)(हवा)
▷ (संत)(ज्ञानेश्वर)(महाराजाचा)(पाण्यामधी)(जळ) lamp
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[40] id = 61941
टोनपे राही - Tonpe Rahi
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
वाकडीच्या वढ्यावरी वाळुच पाणी पाणी
ज्ञानेश्वर महाराजाचे घोडे नाचे मोरावानी
vākaḍīcyā vaḍhyāvarī vāḷuca pāṇī pāṇī
jñānēśvara mahārājācē ghōḍē nācē mōrāvānī
Near wakhari stream, sand has turned into water
Dnyaneshwar* Maharaj’s horse is dancing like a peacock
▷ (वाकडीच्या)(वढ्यावरी)(वाळुच) water, water!
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजाचे)(घोडे)(नाचे)(मोरावानी)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[41] id = 61942
आवटे यमुना - Awate Yamuna
Village आपेगाव - Apegaon
देवाच्या देवळत पाय टाकीते राहुनी
देवा ज्ञानेश्वर तुमचे चरण धरीते धावुनी
dēvācyā dēvaḷata pāya ṭākītē rāhunī
dēvā jñānēśvara tumacē caraṇa dharītē dhāvunī
I enter the temple of God slowly
God Dnyaneshwar*, I run and hold your feet
▷ (देवाच्या)(देवळत)(पाय)(टाकीते)(राहुनी)
▷ (देवा)(ज्ञानेश्वर)(तुमचे)(चरण)(धरीते)(धावुनी)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[42] id = 61943
आवटे यमुना - Awate Yamuna
Village आपेगाव - Apegaon
देवा ज्ञानेश्वराचा वीणा वाजतो बारीक
यांच्या अभीषेकाला लागती खारीक
dēvā jñānēśvarācā vīṇā vājatō bārīka
yāñcyā abhīṣēkālā lāgatī khārīka
God Dnyaneshwar*’s flute plays softly
Dry dates are needed for his Abhishek*
▷ (देवा)(ज्ञानेश्वराचा)(वीणा)(वाजतो)(बारीक)
▷ (यांच्या)(अभीषेकाला)(लागती)(खारीक)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
AbhishekDropping drop by drop of holy water, milk, etc. over an idol of God.
[43] id = 61944
शिंदे द्वारका - Shinde Dwarka
Village झुमडा - Zumda
साळीच्या तांदळाच्या आदणी झाल्या लाह्या
गुरु माझ्या ज्ञानोबाने ताट केले गुरुराय
sāḷīcyā tāndaḷācyā ādaṇī jhālyā lāhyā
guru mājhyā jñānōbānē tāṭa kēlē gururāya
Sali variety of rice turned in popcorn in hot water
I filled a plate for my Guru Dnyanoba*
▷ (साळीच्या)(तांदळाच्या)(आदणी)(झाल्या)(लाह्या)
▷ (गुरु) my (ज्ञानोबाने)(ताट)(केले)(गुरुराय)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[44] id = 61945
दिघे गीता - Dighe Gita
Village भांबर्डे - Bhambarde
आळंदी गावात हवा झाली बळकट
देवा ज्ञानोबाची चांदीची चवकट
āḷandī gāvāta havā jhālī baḷakaṭa
dēvā jñānōbācī cāndīcī cavakaṭa
In Alandi* village, everything is fine
God Dnyanoba* has a silver door frame
▷  Alandi (गावात)(हवा) has_come (बळकट)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाची)(चांदीची)(चवकट)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[45] id = 61946
कांबळे मुक्रा - Kamble Mukra
Village कासागाव - Kasagaon
चांदीचा कंदील सोन्याच्या वाती
ज्ञानेश्वर महाराजीची दिंडी पुलावरुन जाती
cāndīcā kandīla sōnyācyā vātī
jñānēśvara mahārājīcī diṇḍī pulāvaruna jātī
A lantern in silver with wicks in gold
Dnyanoba-Tukaram’s Dindi* is passing over the bridge
▷ (चांदीचा)(कंदील) of_gold (वाती)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजीची)(दिंडी)(पुलावरुन) caste
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[46] id = 61957
शिंदे द्वारका - Shinde Dwarka
Village झुमडा - Zumda
साळीचे तांदुळ इंद्रावनीत धुतले
गुरु माहे ज्ञानदेव गुरु भजनी गुतले
sāḷīcē tānduḷa indrāvanīta dhutalē
guru māhē jñānadēva guru bhajanī gutalē
Sali* variety of rice was washed in Indrayani
My Guru Dnyandev is engrossed in bhajan*
▷ (साळीचे)(तांदुळ)(इंद्रावनीत)(धुतले)
▷ (गुरु)(माहे)(ज्ञानदेव)(गुरु)(भजनी)(गुतले)
pas de traduction en français
bhajan ➡ bhajansReligious songs or hymns to be sung in praise of God
[47] id = 61958
शिंदे द्वारका - Shinde Dwarka
Village झुमडा - Zumda
पंढरीचा साधु भक्तीन झाला येडा
देवा मह्या ज्ञानोबासाठी हात घाले झडाझडा
paṇḍharīcā sādhu bhaktīna jhālā yēḍā
dēvā mahyā jñānōbāsāṭhī hāta ghālē jhaḍājhaḍā
Vitthal* from Pandhari is carried away by devotion
My God lends his help to Dnyanoba* quickly
▷ (पंढरीचा)(साधु)(भक्तीन)(झाला)(येडा)
▷ (देवा)(मह्या)(ज्ञानोबासाठी) hand (घाले)(झडाझडा)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[48] id = 79841
काये तेजा - Kaye Teja
Village भादा - Bhada
ज्ञानेश्वर ग संत झाले आई बापाच्या देखत
टाळ घेतले इकत आळंदीच्या बाजारात
jñānēśvara ga santa jhālē āī bāpācyā dēkhata
ṭāḷa ghētalē ikata āḷandīcyā bājārāta
In front of his parents’ eyes, Dnyaneshwar* became a saint
He bought cymbals in the bazaar at Alandi*
▷ (ज्ञानेश्वर) * (संत) become (आई)(बापाच्या)(देखत)
▷ (टाळ)(घेतले)(इकत)(आळंदीच्या)(बाजारात)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[49] id = 61960
मोरे रखमा - More Rakhama
Village कोल्हापूर शहर - Kolhapur City
ज्ञानदेवा चरणी मस्तक असो दिनरजनी
केला जगाशी उपकार तारीयलं नरनारी
jñānadēvā caraṇī mastaka asō dinarajanī
kēlā jagāśī upakāra tārīyalaṁ naranārī
Let us bow and pay respects to Dnyandev day and night
He did a big favour to the world, he became the saviour of men and women
▷ (ज्ञानदेवा)(चरणी)(मस्तक)(असो)(दिनरजनी)
▷  Did (जगाशी)(उपकार)(तारीयलं)(नरनारी)
pas de traduction en français
[50] id = 61961
शिंदे कमल - Shinde Kamal
Village गुंदूर - Gundur
वाखरीचा वढा देवा ज्ञानोबाचा घोडा
रिंगणाला घाली येढा
vākharīcā vaḍhā dēvā jñānōbācā ghōḍā
riṅgaṇālā ghālī yēḍhā
God Dnyanoba*’s horse is near Wakhari stream
He is going round the ringan*
▷ (वाखरीचा)(वढा)(देवा)(ज्ञानोबाचा)(घोडा)
▷ (रिंगणाला)(घाली)(येढा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
[51] id = 61962
जाधव हिरा - Jadhav Hira
Village निनाम - Ninam
दिष्ट या झाली टाळ विण्याच्या टोपना
देव का ज्ञानोबा साधुसंतात देखणा
diṣṭa yā jhālī ṭāḷa viṇyācyā ṭōpanā
dēva kā jñānōbā sādhusantāta dēkhaṇā
An evil eye is cast on the cymbals and lutes
God Dnyanoba* is the most handsome among the saints
▷ (दिष्ट)(या) has_come (टाळ)(विण्याच्या)(टोपना)
▷ (देव)(का)(ज्ञानोबा)(साधुसंतात)(देखणा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[52] id = 61963
जाधव हिरा - Jadhav Hira
Village निनाम - Ninam
आफरी उफळीच्या माळावरी तीथ सांडीला चुनाकात
देव का ज्ञानोबा साधु गेले पान खात
āpharī uphaḷīcyā māḷāvarī tītha sāṇḍīlā cunākāta
dēva kā jñānōbā sādhu gēlē pāna khāta
On the ground at Afari Uphali, catechu and lime are spilt on the way to Wakhari
Dnyaneshwar* went on it eating betel leaf
▷ (आफरी)(उफळीच्या)(माळावरी)(तीथ)(सांडीला)(चुनाकात)
▷ (देव)(का)(ज्ञानोबा)(साधु) has_gone (पान)(खात)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[53] id = 61964
सपाटी सुबीद्रा - Sapati Subhidra
Village सलगर - Salgar
चल उचल दिवा जाऊ ज्ञानेश्वरा
पाहु तुकोबा ज्ञानेश्वर मुखी म्हणीत चुकल कोर
cala ucala divā jāū jñānēśvarā
pāhu tukōbā jñānēśvara mukhī mhaṇīta cukala kōra
Come, pick up the lamp, let’s go to Dnyaneshwar*’s temple
Let’s go to see Dnyaneshwar* and beg his pardon for our mistakes
▷  Let_us_go (उचल) lamp (जाऊ)(ज्ञानेश्वरा)
▷ (पाहु)(तुकोबा)(ज्ञानेश्वर)(मुखी)(म्हणीत)(चुकल)(कोर)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[54] id = 61965
काळे धुमा - Kale Dhuma
Village बेलवाडी - Belwadi
पालखीच्या म्होर हायती पताका पिवळ
ज्ञानु महाराजाची शिन साधुची कवळ
pālakhīcyā mhōra hāyatī patākā pivaḷa
jñānu mahārājācī śina sādhucī kavaḷa
There are yellow flags in front of the palanquin
The stature of Dnyanu Maharaj is small
▷ (पालखीच्या)(म्होर)(हायती)(पताका)(पिवळ)
▷ (ज्ञानु)(महाराजाची)(शिन)(साधुची)(कवळ)
pas de traduction en français
[55] id = 61966
कामळे मुक्रा - Kamle Mukra
Village तळवडी - Talwadi
घोड्याला हारतुरा मीतं घेते दुकानात
ज्ञानेश्वर महाराजांची दिंडी पुण्याच्या वाकानात
ghōḍyālā hāraturā mītaṁ ghētē dukānāta
jñānēśvara mahārājāñcī diṇḍī puṇyācyā vākānāta
I buy garland and bouquet from the shop for the horse
Dnyaneshwar* Maharaj’s Dindi* is entering Pune
▷ (घोड्याला)(हारतुरा)(मीतं)(घेते)(दुकानात)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजांची)(दिंडी)(पुण्याच्या)(वाकानात)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[56] id = 61967
सांगवे सुमन - Sangave Suman
Village येळी - Yeli
ज्ञानेश्वराचं योग वाचविलं
राहणं पांडवाच्या घरी केलं
jñānēśvarācaṁ yōga vācavilaṁ
rāhaṇaṁ pāṇḍavācyā gharī kēlaṁ
I read Dnyaneshwar*’s sacred book
I stayed at Vitthal*’s temple
▷ (ज्ञानेश्वराचं)(योग)(वाचविलं)
▷ (राहणं)(पांडवाच्या)(घरी)(केलं)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[57] id = 61968
जाधव हिरा - Jadhav Hira
Village निनाम - Ninam
पंढरीच्या लोका तीका दुकान कलईवा
देव का ज्ञानोबाचा आला दिंडीचा हेलईवा
paṇḍharīcyā lōkā tīkā dukāna kalīvā
dēva kā jñānōbācā ālā diṇḍīcā hēlīvā
People from Pandhri are making noise
Dnyanoba*’s Dindi* is coming in a procession
▷ (पंढरीच्या)(लोका)(तीका)(दुकान)(कलईवा)
▷ (देव)(का)(ज्ञानोबाचा) here_comes (दिंडीचा)(हेलईवा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[58] id = 66313
बागव अनुसया - Bagav Anusaya
Village पुणे - Pune
आजोळापासुन आडव लागत पुन
ज्ञानोबादेवान ह्यान खरेदी केल सोन
ājōḷāpāsuna āḍava lāgata puna
jñānōbādēvāna hyāna kharēdī kēla sōna
From maternal granadparents’ house, Pune is just across
Dnyandev purchased gold
▷ (आजोळापासुन)(आडव)(लागत)(पुन)
▷ (ज्ञानोबादेवान)(ह्यान)(खरेदी) did gold
pas de traduction en français
[59] id = 66453
कारंडे सुगंधा - Karande Sugandha
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
आळंदीत ग ज्ञानेश्वर सोपान सासवडी राहीला
निवृत्ती महाराजाने जागा तिर्थाचा वाहीला
āḷandīta ga jñānēśvara sōpāna sāsavaḍī rāhīlā
nivṛttī mahārājānē jāgā tirthācā vāhīlā
Dnyaneshwar* in Alandi*, Sopan stayed in Saswad
Nivrutti* Maharaj chose a place of pilgrimage
▷ (आळंदीत) * (ज्ञानेश्वर)(सोपान)(सासवडी)(राहीला)
▷ (निवृत्ती)(महाराजाने)(जागा)(तिर्थाचा)(वाहीला)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
Nivrutti
[60] id = 66454
खोपडे वच्छलाबाई बाजीरावजी - Khopade Vachala
Village गोंदी - Gondhi
वाजंत्री वाजतात आळंदी गावात
ज्ञानेश्वरानं ध्यान धरुनी चालवली भिंत
vājantrī vājatāta āḷandī gāvāta
jñānēśvarānaṁ dhyāna dharunī cālavalī bhinta
Musical instruments are playing in Alandi* (in applause)
Dnyaneshwar* with his devotion, made the wall move
▷ (वाजंत्री)(वाजतात) Alandi (गावात)
▷ (ज्ञानेश्वरानं) remembered (धरुनी)(चालवली)(भिंत)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[61] id = 66895
कदम सोजर - Kadam Sojar
Village दारफळ - Darphal
जिर्या साळीचे तांदुळ पंचवटीच्या बाजारी
नांद पुण्याच्या शेजारी देव ज्ञानुबा माझा
jiryā sāḷīcē tānduḷa pañcavaṭīcyā bājārī
nānda puṇyācyā śējārī dēva jñānubā mājhā
Jirasali variety of rice is available in Panchavati bazaar
My God Dnyanoba* resides next to Pune
▷ (जिर्या)(साळीचे)(तांदुळ)(पंचवटीच्या)(बाजारी)
▷ (नांद)(पुण्याच्या)(शेजारी)(देव)(ज्ञानुबा) my
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[62] id = 66942
लवण महुनी - Lawan Mahuni
Village पळसमंडळ - Palasmandal
हरीनामाचं गजर मी ऐकील पाच
ज्ञानोबा महाराजांची दिंडी वाळवंटी नाच
harīnāmācaṁ gajara mī aikīla pāca
jñānōbā mahārājāñcī diṇḍī vāḷavaṇṭī nāca
I heard the chanting of Hari*’s name five times
Dnyanoba* Maharaj’s Dindi* is dancing on the sandy banks (of Chandrabhaga*)
▷ (हरीनामाचं)(गजर) I (ऐकील)(पाच)
▷ (ज्ञानोबा)(महाराजांची)(दिंडी)(वाळवंटी)(नाच)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[63] id = 66943
गुळवे गंधार - Gulave Gandhar
Village केशेगाव - Kesegaon
आळंदी बांधली इंद्रायणीच्या पाण्यानी
माझ्या ज्ञानोबा शहाण्यानी मुक्ताबाई बहिण बोलती
āḷandī bāndhalī indrāyaṇīcyā pāṇyānī
mājhyā jñānōbā śahāṇyānī muktābāī bahiṇa bōlatī
Alandi* is constructed with water from Indrayani
Sister Muktabai says, by my wise Dnyanoba*
▷  Alandi (बांधली)(इंद्रायणीच्या)(पाण्यानी)
▷  My (ज्ञानोबा)(शहाण्यानी)(मुक्ताबाई) sister (बोलती)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[64] id = 66944
कामळे मुक्रा - Kamle Mukra
Village तळवडी - Talwadi
चांदीचा कंदील त्याला सोन्याच्या वाती
ज्ञानेश्वर महाराजांची दिंडी पुलावुन जाती
cāndīcā kandīla tyālā sōnyācyā vātī
jñānēśvara mahārājāñcī diṇḍī pulāvuna jātī
A lantern in silver with wicks in gold
Dnyanoba* Maharaj’s Dindi* is passing over the bridge
▷ (चांदीचा)(कंदील)(त्याला) of_gold (वाती)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजांची)(दिंडी)(पुलावुन) caste
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[65] id = 66945
नवगिरे त्रिवेणा - Nawgire Trivena
Village वाटवडा - Watwada
वाजंत्री वाजरती इंद्रावनीच्या रानात
पोती वाचवता ज्ञानु जांभळी वनात
vājantrī vājaratī indrāvanīcyā rānāta
pōtī vācavatā jñānu jāmbhaḷī vanāta
Instruments are playing on the banks of Indrayani
Dnyanu reads the sacred book in the forest of Jambhul* trees
▷ (वाजंत्री)(वाजरती)(इंद्रावनीच्या)(रानात)
▷ (पोती)(वाचवता)(ज्ञानु)(जांभळी)(वनात)
pas de traduction en français
JambhulName of a fruit tree
[66] id = 66946
मुठे मुक्ता - Muthe Mukta
Village डिघोळ देशमुख - Dighole Deshmukh
सोन्याची समयी तुपानी पाजळी
ज्ञानोबा निवृत्तीचा पहिला मुक्काम आजोळी
sōnyācī samayī tupānī pājaḷī
jñānōbā nivṛttīcā pahilā mukkāma ājōḷī
The lamp in gold is burning with ghee*
Dnyanoba* Nivrutti*’s first halt is at their grandparents’ house
▷ (सोन्याची)(समयी)(तुपानी)(पाजळी)
▷ (ज्ञानोबा)(निवृत्तीचा)(पहिला)(मुक्काम)(आजोळी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Nivrutti
[67] id = 66947
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
सरपाचा चाबुक करुनी चांगदेव आले भेटी
निर्जीव चालवल्या भिंती आळंदीच्या बाळान
sarapācā cābuka karunī cāṅgadēva ālē bhēṭī
nirjīva cālavalyā bhintī āḷandīcyā bāḷāna
Changdev came to meet (Dnyaneshwar*), with a serpent in hand
As a, whip
Alandi*’s son (Dnyaneshwar*) made the lifeless wall walk
▷ (सरपाचा)(चाबुक)(करुनी)(चांगदेव) here_comes (भेटी)
▷ (निर्जीव)(चालवल्या)(भिंती)(आळंदीच्या)(बाळान)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[68] id = 66948
शितापे सरु - Shitape Saru
Village उंबडगा - Umbadga
आळंदीच्या वाट पिवळ्या पताका जरीचे
देहु आळंदी करायची ज्ञानोबा रायाचे
āḷandīcyā vāṭa pivaḷyā patākā jarīcē
dēhu āḷandī karāyacī jñānōbā rāyācē
There are brocade flags near wakhari stream
It is the Dindi* of Dnyaniba from Alandi*
▷ (आळंदीच्या)(वाट) yellow (पताका)(जरीचे)
▷ (देहु) Alandi (करायची)(ज्ञानोबा) paternal_uncle
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[69] id = 66967
पवार सुमन - Pawar Suman
Village वरणे - Varne
आपरी उपरीच्या माळावरी सार्या पताका पिवळ्या
देव का ज्ञानोबाची शीण साधुची कवयळी
āparī uparīcyā māḷāvarī sāryā patākā pivaḷyā
dēva kā jñānōbācī śīṇa sādhucī kavayaḷī
There are yellow flags on the open ground at Apari Upari
The stature of God Dnyanoba* is small
▷ (आपरी)(उपरीच्या)(माळावरी)(सार्या)(पताका) yellow
▷ (देव)(का)(ज्ञानोबाची)(शीण)(साधुची)(कवयळी)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[70] id = 66968
उबाळे सत्यभामा - Ubale Satyabhama
Village दारफळ - Darphal
गिता भागवत ज्ञानेश्वरी ऐकीला
सावळ्या विठ्ठलान आत्मज्ञानाचा बोध केला
gitā bhāgavata jñānēśvarī aikīlā
sāvaḷyā viṭhṭhalāna ātmajñānācā bōdha kēlā
He listened to Gita, Bhagwat and Dnyaneshwari
Dark-complexioned Vitthal* perceived the knowledge of self
▷ (गिता)(भागवत)(ज्ञानेश्वरी)(ऐकीला)
▷ (सावळ्या)(विठ्ठलान)(आत्मज्ञानाचा)(बोध) did
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[71] id = 66969
ढाकणे द्रौपदा - Dhakane Dropada
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
आपेगावीचा पांड्या आळंदी येरझार
वनवासी झाले बाळ
āpēgāvīcā pāṇḍyā āḷandī yērajhāra
vanavāsī jhālē bāḷa
Priest from Apegaon, keeps going to and fro in Alandi*
The child (Dnyaneshwar*) became homeless
▷ (आपेगावीचा)(पांड्या) Alandi (येरझार)
▷ (वनवासी) become son
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[72] id = 94146
टेकणे सीता - Tekne Sita
Village कानड - Kanad
नववी माझी ओवी आळंदीच्या देवा
दिंडीमध्ये यावा ज्ञानोबाच्या माझ्या
navavī mājhī ōvī āḷandīcyā dēvā
diṇḍīmadhyē yāvā jñānōbācyā mājhyā
My ninth verse, is for Alandi*’s God
Please join my Dnyanoba*’s Dindi*
▷ (नववी) my verse (आळंदीच्या)(देवा)
▷ (दिंडीमध्ये)(यावा)(ज्ञानोबाच्या) my
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[73] id = 94100
मुंठे हरीबाई - Muthe Haribai
चला पहावयाला जाऊ आळंदीचा जुना रथ
ज्ञानदेवाची मुरत अखंड माझ्या हुरद्यात
calā pahāvayālā jāū āḷandīcā junā ratha
jñānadēvācī murata akhaṇḍa mājhyā huradyāta
Come, let’s go and see the old chariot at Alandi*
The image of God Dnyaneshwar* resides in my heart forever
▷  Let_us_go (पहावयाला)(जाऊ)(आळंदीचा)(जुना)(रथ)
▷ (ज्ञानदेवाची)(मुरत)(अखंड) my (हुरद्यात)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[74] id = 89752
नवगिरे जानकाबाई - Navgire Janakabai
Village वाटवडा - Watwada
कैवल्याचा पुतळा प्रगटला भुतला
चैतन्याचा जिव्हाळा ज्ञानोबा माझा
kaivalyācā putaḷā pragaṭalā bhutalā
caitanyācā jivhāḷā jñānōbā mājhā
The one who had become one with God, appeared on the earth
My Dnyanoba* is a source of life for me
▷ (कैवल्याचा)(पुतळा)(प्रगटला)(भुतला)
▷ (चैतन्याचा)(जिव्हाळा)(ज्ञानोबा) my
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[75] id = 66973
केकान राधाबाई - Kekan Radha
Village शेळगाव - Shelgaon
हरिनामाचा गजर ऐकला मी एक
ज्ञानोबा महाराजांचा बुक्काचा आभिषेक
harināmācā gajara aikalā mī ēka
jñānōbā mahārājāñcā bukkācā ābhiṣēka
I heard the chanting of Hari*’s name once
An Abhishek* of bukka* for Dnyaneshwar* Maharaj
▷ (हरिनामाचा)(गजर)(ऐकला) I (एक)
▷ (ज्ञानोबा)(महाराजांचा)(बुक्काचा)(आभिषेक)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
AbhishekDropping drop by drop of holy water, milk, etc. over an idol of God.
bukkaA powder composed of certain fragrant substances
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[76] id = 66974
देशमुख यमुना - Deshmukh Yamuna
Village बार्शी - Barshi
सकाळच्या पारी हाती धोतराचा पिळा
ज्ञानेश्वर महाराजांचा ब्राम्हणी तोंडावळा
sakāḷacyā pārī hātī dhōtarācā piḷā
jñānēśvara mahārājāñcā brāmhaṇī tōṇḍāvaḷā
In the morning time, I have a rinsed dhotar* in my hand
Dnyaneshwar* Maharaj had a Brahman face
▷ (सकाळच्या)(पारी)(हाती)(धोतराचा)(पिळा)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजांचा)(ब्राम्हणी)(तोंडावळा)
pas de traduction en français
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[77] id = 66975
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
देवाच देऊळ हाय भातीच कवाड
समरथाच ह्या बिर्हाड ज्ञानेश्वर महाराजाच
dēvāca dēūḷa hāya bhātīca kavāḍa
samarathāca hyā birhāḍa jñānēśvara mahārājāca
It is God’s temple, it has a door made of rice straw
This is the house of the great Dnyaneshwar* Maharaj
▷ (देवाच)(देऊळ)(हाय)(भातीच)(कवाड)
▷ (समरथाच)(ह्या)(बिर्हाड)(ज्ञानेश्वर)(महाराजाच)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[78] id = 66976
देशमुख यमुना - Deshmukh Yamuna
Village बार्शी - Barshi
सकाळच्या पारी उंबरा खालुनी आहे वाट
ज्ञानेश्वर देवाचे ऐकु येतात हरीपाठ
sakāḷacyā pārī umbarā khālunī āhē vāṭa
jñānēśvara dēvācē aiku yētāta harīpāṭha
Early in the morning, there is a path going under the ficus tree
One can hear the Haripath* recited by Dnyaneshwar*
▷ (सकाळच्या)(पारी)(उंबरा)(खालुनी)(आहे)(वाट)
▷ (ज्ञानेश्वर)(देवाचे)(ऐकु)(येतात)(हरीपाठ)
pas de traduction en français
HaripathAbhang-poetry composed in the praise of Vishnu
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[79] id = 66977
लवण महुनी - Lawan Mahuni
Village पळसमंडळ - Palasmandal
हारीनामाचा गजर मी ऐकीला बारा
ज्ञानोबा महाराजांच्या दिंडी साधुची पुकारा
hārīnāmācā gajara mī aikīlā bārā
jñānōbā mahārājāñcyā diṇḍī sādhucī pukārā
I heard the chanting of Hari*’s name twelve times
Announce Dnyaneshwar* Maharaj’s Dindi* coming with Varkaris*
▷ (हारीनामाचा)(गजर) I (ऐकीला)(बारा)
▷ (ज्ञानोबा)(महाराजांच्या)(दिंडी)(साधुची)(पुकारा)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[80] id = 66978
लेंबे सुलोचना - Lembe Sulochana
Village डोणगाव - Dongaon
माझ्या मनामधी नाही आवड निवड
गोरख ग्यानदेव झुडपाची कावड
mājhyā manāmadhī nāhī āvaḍa nivaḍa
gōrakha gyānadēva jhuḍapācī kāvaḍa
I don’t have a special preference
Saint Dnyandev does not mind a pole made from any wood to carry pitchers
▷  My (मनामधी) not (आवड)(निवड)
▷ (गोरख)(ग्यानदेव)(झुडपाची)(कावड)
pas de traduction en français
[81] id = 66979
कदम सरु - Kadam Saru
Village कातवडी - Katawadi
ज्ञानोबा मुक्ताबाई हायत सन्याश्याची मुल
ह्यांना कशाची भांडेकुंडी
ज्ञानोबाच्या पाठीवरी मुक्ताबाई भाजीती मांड
jñānōbā muktābāī hāyata sanyāśyācī mula
hyānnā kaśācī bhāṇḍēkuṇḍī
jñānōbācyā pāṭhīvarī muktābāī bhājītī māṇḍa
Dnyanoba* and Muktabai are children of an ascetic
From where will they have pots and pans
Muktabai roasts a sweet flattened bread on Dnyanoba*’s back
▷ (ज्ञानोबा)(मुक्ताबाई)(हायत)(सन्याश्याची) children
▷ (ह्यांना) of_how (भांडेकुंडी)
▷ (ज्ञानोबाच्या)(पाठीवरी)(मुक्ताबाई)(भाजीती)(मांड)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[82] id = 85916
जाधव कलावती दिगंबर - Jadhav Kalavati Digambar
Village शिंदेवाडी - Shindevadi
साळीच्या तांदळाला आधान झाल लई
माझ्या घराला पाहुना ज्ञानोबा मुक्ताबाई
sāḷīcyā tāndaḷālā ādhāna jhāla laī
mājhyā gharālā pāhunā jñānōbā muktābāī
Sali* variety of rice has just started boiling
Dnyanoba* and Muktabai have come as guests to my house
▷ (साळीच्या)(तांदळाला)(आधान)(झाल)(लई)
▷  My (घराला)(पाहुना)(ज्ञानोबा)(मुक्ताबाई)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[83] id = 67005
मोरे रखमा - More Rakhama
Village कोल्हापूर शहर - Kolhapur City
संस्कृत भाषा मराठी निदेश केले संत श्रेष्ठ
ज्ञानदेव अनुभव दावी भाविकाशी
sanskṛta bhāṣā marāṭhī nidēśa kēlē santa śrēṣṭha
jñānadēva anubhava dāvī bhāvikāśī
The great saint explained in Marathi* what was said in Sanskrit
Dnyandev offers this experience to the devotees
▷ (संस्कृत)(भाषा)(मराठी)(निदेश)(केले)(संत)(श्रेष्ठ)
▷ (ज्ञानदेव)(अनुभव)(दावी)(भाविकाशी)
pas de traduction en français
Marathi ➡ Marathis
[84] id = 67006
कांबळे तुळसा - Kamble Tulasa
Village टाकळी - Takali
वाजंत्री वाजती इंद्रावनीच्या रानात
ज्ञानु पोथी वाचतो जांभळी बनात
vājantrī vājatī indrāvanīcyā rānāta
jñānu pōthī vācatō jāmbhaḷī banāta
Instruments are playing on the banks of Indrayani
Dnyanu reads the sacred book in the forest of Jambhul* trees
▷ (वाजंत्री)(वाजती)(इंद्रावनीच्या)(रानात)
▷ (ज्ञानु) pothi (वाचतो)(जांभळी)(बनात)
pas de traduction en français
JambhulName of a fruit tree
[85] id = 67007
कांबळे तुळसा - Kamble Tulasa
Village टाकळी - Takali
आंजन वृक्षाच झाड रावुळा खेटुन
देवा ज्ञानुबाला झाली मुळीची दाटन
āñjana vṛkṣāca jhāḍa rāvuḷā khēṭuna
dēvā jñānubālā jhālī muḷīcī dāṭana
Anjan tree is too close to the temple
The roots are creating an obstruction for God Dnyanoba*
▷ (आंजन)(वृक्षाच)(झाड)(रावुळा)(खेटुन)
▷ (देवा)(ज्ञानुबाला) has_come (मुळीची)(दाटन)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[86] id = 67008
कांबळे तुळसा - Kamble Tulasa
Village टाकळी - Takali
बहु पुण्य झाल आजान वृक्षाच्या झाडा
देवा ज्ञानुबाचा तिथ पोथीचा आकडा
bahu puṇya jhāla ājāna vṛkṣācyā jhāḍā
dēvā jñānubācā titha pōthīcā ākaḍā
Anjan tree has become very fortunate
God Dnyanoba* is continuously reading the sacred book
▷ (बहु)(पुण्य)(झाल)(आजान)(वृक्षाच्या)(झाडा)
▷ (देवा)(ज्ञानुबाचा)(तिथ)(पोथीचा)(आकडा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[87] id = 67009
कामळे मुक्रा - Kamle Mukra
Village तळवडी - Talwadi
सोन्याची समई तुपाने पाजळली
ज्ञानेश्वर महाराजांची दिंडी जातीया आजोळी
sōnyācī samaī tupānē pājaḷalī
jñānēśvara mahārājāñcī diṇḍī jātīyā ājōḷī
An lamp in gold burns with ghee*
Dnyaneshwar* Maharaj’s Dindi* is going to his maternal grandfather’s house
▷ (सोन्याची)(समई)(तुपाने)(पाजळली)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजांची)(दिंडी)(जातीया)(आजोळी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[88] id = 67010
मोहीते रुक्मिणी - Mohite Rukmini
Village तळवडी - Talwadi
पहाटेच्या पार्यामधी कोण करी हरी हरी
ज्ञानेश्वरी माझ्या घरी एक पान वाचा तरी
pahāṭēcyā pāryāmadhī kōṇa karī harī harī
jñānēśvarī mājhyā gharī ēka pāna vācā tarī
Who is chanting Hari*, Hari*, early in the morning
Please read at least one page of Dnyaneshwari in my house
▷ (पहाटेच्या)(पार्यामधी) who (करी)(हरी)(हरी)
▷ (ज्ञानेश्वरी) my (घरी)(एक)(पान)(वाचा)(तरी)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
[89] id = 67011
कामळे मुक्रा - Kamle Mukra
Village तळवडी - Talwadi
देवाच्या पताका पुण्याच्या रानोमाळ
ज्ञानेश्वर महाराजाच्या फराळाला काही उन
dēvācyā patākā puṇyācyā rānōmāḷa
jñānēśvara mahārājācyā pharāḷālā kāhī una
God Dnyanoba*’s flags are everywhere in Pune
Nothing is lacking for Dnyaneshwar* Maharaj’s special meal
▷ (देवाच्या)(पताका)(पुण्याच्या)(रानोमाळ)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजाच्या)(फराळाला)(काही)(उन)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[90] id = 67012
काकडे शालन - Kakade Shalan
Village भेडापूर - Bhedapur
पुण्या पासुन आळंदी पाच कोस
देवा ज्ञानोबाच्या टाळविण्याला मोती घोस
puṇyā pāsuna āḷandī pāca kōsa
dēvā jñānōbācyā ṭāḷaviṇyālā mōtī ghōsa
From Alandi*, the distance remaining to reach Pune is five kos*
Lutes of Dnyanoba* have clusters of pearls
▷ (पुण्या)(पासुन) Alandi (पाच)(कोस)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाच्या)(टाळविण्याला)(मोती)(घोस)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
kosA measure of distance
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[91] id = 67013
गौळी कौसल्या - Gauli Kausalya
Village जळगाव - Jalgaon
पहिली माझी ववी ज्ञानदेवाला गाईली
ज्ञानेश्वर ऐकुन मी अनुभव घेईन
pahilī mājhī vavī jñānadēvālā gāīlī
jñānēśvara aikuna mī anubhava ghēīna
My first verse, I sang for Dnyaneshwar*
I shall listen to Dnyaneshwari and get the experience
▷ (पहिली) my (ववी)(ज्ञानदेवाला)(गाईली)
▷ (ज्ञानेश्वर)(ऐकुन) I (अनुभव)(घेईन)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[92] id = 67014
शिंदे इंद्रावती - Shinde Indravati
Village झुमडा - Zumda
ज्ञानोबाचा घोडा घोडा पाऊल पाऊल चाले
पाऊल पाऊल चाले रिंगणाला येढे घाले
jñānōbācā ghōḍā ghōḍā pāūla pāūla cālē
pāūla pāūla cālē riṅgaṇālā yēḍhē ghālē
Dnyanoba*’s horse trots slowly
And goes round the ringan*
▷ (ज्ञानोबाचा)(घोडा)(घोडा)(पाऊल)(पाऊल)(चाले)
▷ (पाऊल)(पाऊल)(चाले)(रिंगणाला)(येढे)(घाले)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
[93] id = 67015
कदम शांता - Kadam Shanta
Village आर्वी - Arvi
सोन्याची समई तुपानी पाजळी
देवा माझ्या ज्ञानोबाचा पहिला मुक्काम आजोळी
sōnyācī samaī tupānī pājaḷī
dēvā mājhyā jñānōbācā pahilā mukkāma ājōḷī
An lamp in gold burns with ghee*
The first halt of Dnyaneshwar* Mauli* is at his maternal grandfather’s
▷ (सोन्याची)(समई)(तुपानी)(पाजळी)
▷ (देवा) my (ज्ञानोबाचा)(पहिला)(मुक्काम)(आजोळी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
[94] id = 67099
डिमळे लक्ष्मी - Dimle Lakshmi
Village नवलाख उमरे - Navalakh Umare
ज्ञानेश्वर बोल माझ्या संताला दही वाढीत
ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई चारी बसेल उन घेत
jñānēśvara bōla mājhyā santālā dahī vāḍhīta
jñānēśvara muktābāī cārī basēla una ghēta
Dnyaneshwar* says, I shall serve curds to my Varkaris*
Dnyaneshwar*, Muktabai, all the four brothers and sister are sitting in the sun
▷ (ज्ञानेश्वर) says my (संताला)(दही)(वाढीत)
▷ (ज्ञानेश्वर)(मुक्ताबाई)(चारी)(बसेल)(उन)(घेत)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[95] id = 67100
बगडगे तुळसा - Bagdage Tulsa
Village गोळेगाव - Golegaon
सोन्याची समई लावुन ठेवली पेडात
ज्ञानोबाचा मुक्काम मामाच्या वाड्यात
sōnyācī samaī lāvuna ṭhēvalī pēḍāta
jñānōbācā mukkāma māmācyā vāḍyāta
A lamp in gold is lighted and kept in the niche
Dnyanoba* is staying in his maternal uncle’s house
▷ (सोन्याची)(समई)(लावुन)(ठेवली)(पेडात)
▷ (ज्ञानोबाचा)(मुक्काम) of_maternal_uncle (वाड्यात)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[96] id = 67101
पवार गोपीकाबाई विश्वनाथ - Pawar Gopika Vishwanath
Village हासाळा - Hasala
चंद्रभागा वाळंवटी जरी पताक हायत कुणाची
दिंडी आळंदीकरांची ज्ञानोबा महाराजाची
candrabhāgā vāḷamvaṭī jarī patāka hāyata kuṇācī
diṇḍī āḷandīkarāñcī jñānōbā mahārājācī
On the sandy banks of Chandrabhaga*, whose brocade flags are there
It is the Dindi* from Alandi*, the Dindi* of Dnyanoba* Maharaj
▷ (चंद्रभागा)(वाळंवटी)(जरी)(पताक)(हायत)(कुणाची)
▷ (दिंडी)(आळंदीकरांची)(ज्ञानोबा)(महाराजाची)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[97] id = 67102
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
पंढरी पसुन आळंदी ऐंशी कोस
दिंडी येती ज्ञानोबा महाराजाची सावकाश
paṇḍharī pasuna āḷandī aiñśī kōsa
diṇḍī yētī jñānōbā mahārājācī sāvakāśa
Pandhari is eighty kos* from Alandi*
The palanquin of Dnyanoba* Maharaj is proceeding slowly
▷ (पंढरी)(पसुन) Alandi (ऐंशी)(कोस)
▷ (दिंडी)(येती)(ज्ञानोबा)(महाराजाची)(सावकाश)
pas de traduction en français
kosA measure of distance
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[98] id = 68626
मोहीते शांता - Mohite Shanta
Village तळवडी - Talwadi
सासवड गाव आहे पुण्याच्या धक्याला
इंद्रावनीचा गारवा माझ्या माझ्या ज्ञानोबा रायाला
sāsavaḍa gāva āhē puṇyācyā dhakyālā
indrāvanīcā gāravā mājhyā mājhyā jñānōbā rāyālā
Saswad village comes after Pune
The coolness of Indrayani for my Dnyanoba* raya
▷ (सासवड)(गाव)(आहे)(पुण्याच्या)(धक्याला)
▷ (इंद्रावनीचा)(गारवा) my my (ज्ञानोबा)(रायाला)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[99] id = 69936
पवार धोंडा - Pawar Dhonda
Village मालुंजा - Malunga
देवामदी देव ज्ञानदेव देव खरा
इठ्ठलाच्या राऊळात झाला पायरीचा झरा
dēvāmadī dēva jñānadēva dēva kharā
iṭhṭhalācyā rāūḷāta jhālā pāyarīcā jharā
Among all the gods, Dnyandev is truly genuine
He became the stone of the step of Itthal*’s temple
▷ (देवामदी)(देव)(ज्ञानदेव)(देव)(खरा)
▷ (इठ्ठलाच्या)(राऊळात)(झाला)(पायरीचा) Jhara
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
[100] id = 75318
साळवी गिरजाबाई गेणू - Salavi Girijabai Genu
Village चितळी - Chitali
चला जाऊ पाहु वाकडीचा वढा
देवा ज्ञानोबाचा घोडा रिंगणात घाली येढा
calā jāū pāhu vākaḍīcā vaḍhā
dēvā jñānōbācā ghōḍā riṅgaṇāta ghālī yēḍhā
Friends, come, let’s go and see Wakhari stream
God Dnyanoba*’s horse is dancing in the ringan*
▷  Let_us_go (जाऊ)(पाहु)(वाकडीचा)(वढा)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाचा)(घोडा)(रिंगणात)(घाली)(येढा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
[101] id = 77541
कदम पद्मा - Kadam Padma
Village आर्वी - Arvi
सोन्याची समई त्याला रेशमाच्या वाती
देवा माझ्या ज्ञानोबाची दिंडी पुण्यातुन जाती
sōnyācī samaī tyālā rēśamācyā vātī
dēvā mājhyā jñānōbācī diṇḍī puṇyātuna jātī
A lantern in with wicks in gold
Dnyanoba-Tukaram’s Dindi* is passing through Pune
▷ (सोन्याची)(समई)(त्याला)(रेशमाच्या)(वाती)
▷ (देवा) my (ज्ञानोबाची)(दिंडी)(पुण्यातुन) caste
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[102] id = 78273
उबाळे सत्यभामा - Ubale Satyabhama
Village दारफळ - Darphal
भागवत गीता ज्ञानेश्वरीचा अर्थ खोल
सावळा पांडुरंग देव अर्जुनाला बोल
bhāgavata gītā jñānēśvarīcā artha khōla
sāvaḷā pāṇḍuraṅga dēva arjunālā bōla
Bhagwad Gita, Dnyaneshwari have a profound meaning
Dark-complexioned God Pandurang* tells it to Arjun
▷ (भागवत)(गीता)(ज्ञानेश्वरीचा)(अर्थ)(खोल)
▷ (सावळा)(पांडुरंग)(देव)(अर्जुनाला) says
pas de traduction en français
PandurangVitthal
[103] id = 79923
देशमुख सागरा - Deshmukh Sagara
Village बार्शी - Barshi
सकाळच्या प्रहरी हाती धोतराचा पिळा
ज्ञानेश्वर महाराजांचा ब्राम्हणी तोंडवळा
sakāḷacyā praharī hātī dhōtarācā piḷā
jñānēśvara mahārājāñcā brāmhaṇī tōṇḍavaḷā
In the morning time, I have a rinsed dhotar* in my hand
Dnyaneshwar* Maharaj had a Brahman face
▷ (सकाळच्या)(प्रहरी)(हाती)(धोतराचा)(पिळा)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजांचा)(ब्राम्हणी)(तोंडवळा)
pas de traduction en français
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[104] id = 80161
चिट्टे छाया - Chhite Chaya
Village हासरणी - Hasarni
आसनीच्या येशीमधी फुलाचं आथरणं
ज्ञानदेव महाराजाचं राती झालं किरतनं
āsanīcyā yēśīmadhī phulācaṁ ātharaṇaṁ
jñānadēva mahārājācaṁ rātī jhālaṁ kiratanaṁ
A spread of flowers near the boundary of Asani
Dnyandev Maharaj performed kirtan* at night
▷ (आसनीच्या)(येशीमधी)(फुलाचं)(आथरणं)
▷ (ज्ञानदेव)(महाराजाचं)(राती)(झालं)(किरतनं)
pas de traduction en français
kirtanSinging the praises of God
[105] id = 81113
कदम सरु - Kadam Saru
Village कातवडी - Katawadi
बारा बाजाचं सुंब इंद्रायणीच्या डोहाला
खोल उथळ पाणी ठाव ज्ञानोबा देवाला
bārā bājācaṁ sumba indrāyaṇīcyā ḍōhālā
khōla uthaḷa pāṇī ṭhāva jñānōbā dēvālā
The depth of Indrayani is about twelve times the length of the cord of a wooden cot
God Dnyanoba* has the knowledge of how deep is the water
▷ (बारा)(बाजाचं)(सुंब)(इंद्रायणीच्या)(डोहाला)
▷ (खोल)(उथळ) water, (ठाव)(ज्ञानोबा)(देवाला)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[106] id = 94096
हत्तरगे सुभद्रा - Hattarge Subhadra
Village होळी - Holi
सोन्याच्या समईला हायत रेशमाच्या वाती
देवा माझ्या ज्ञानोबाची दिंडी पुलावुन जाती
sōnyācyā samaīlā hāyata rēśamācyā vātī
dēvā mājhyā jñānōbācī diṇḍī pulāvuna jātī
A lantern in silver with wicks in gold
Dnyanoba-Tukaram’s Dindi* is passing over the bridge
▷  Of_gold (समईला)(हायत)(रेशमाच्या)(वाती)
▷ (देवा) my (ज्ञानोबाची)(दिंडी)(पुलावुन) caste
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[107] id = 82058
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
माझी प्रदक्षिणा इंद्रावनीच्या कडेला
ज्ञानोबा माऊली संत घातले भिडेला
mājhī pradakṣiṇā indrāvanīcyā kaḍēlā
jñānōbā māūlī santa ghātalē bhiḍēlā
My pradakshina* on the bank of Indrayani
To express my respect for saint Dnyanoba*
▷  My (प्रदक्षिणा)(इंद्रावनीच्या)(कडेला)
▷ (ज्ञानोबा)(माऊली)(संत)(घातले)(भिडेला)
pas de traduction en français
pradakshinaCircumambulation of an object, esp. of an idol by way of reverence
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[108] id = 82167
पालवे ठकुबाई - Palave Thakubai
Village मालसैदंव - Malsaindav
दुरुन दिसती आळंदीची पेठ
इंद्रायणीची शेजारी ज्ञानेश्वराची बैठक
duruna disatī āḷandīcī pēṭha
indrāyaṇīcī śējārī jñānēśvarācī baiṭhaka
Alandi* locality can be seen from far
Dnyaneshwar*’s seat is next to Indrayani
▷ (दुरुन)(दिसती)(आळंदीची)(पेठ)
▷ (इंद्रायणीची)(शेजारी)(ज्ञानेश्वराची)(बैठक)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[109] id = 83819
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
अरे संन्याशाची पोरं कोणी बोलती हिनई (हिणवी)
टाकीयेल्या पोराच कधी तोंड पाहु नही
arē sannyāśācī pōraṁ kōṇī bōlatī hinaī (hiṇavī)
ṭākīyēlyā pōrāca kadhī tōṇḍa pāhu nahī
Some talk disrespectfully about the children of an ascetic
One should not look at the face of castaway children
▷ (अरे)(संन्याशाची)(पोरं)(कोणी)(बोलती)(हिनई) ( (हिणवी) )
▷ (टाकीयेल्या)(पोराच)(कधी)(तोंड)(पाहु) not
pas de traduction en français
[110] id = 87120
मैंड लीला - Maind Lila
Village नित्रुड - Nitrud
गीता तीव भागवत ज्ञानेश्वरी अरथ (अर्थ) मोठा
त्या भजनी राम सीता
gītā tīva bhāgavata jñānēśvarī aratha (artha) mōṭhā
tyā bhajanī rāma sītā
Bhagvad Gita, Dnyaneshwari have a deep meaning
Ram-Sita are there in bhajan*
▷ (गीता)(तीव)(भागवत)(ज्ञानेश्वरी)(अरथ) ( (अर्थ) ) (मोठा)
▷ (त्या)(भजनी) Ram Sita
pas de traduction en français
bhajan ➡ bhajansReligious songs or hymns to be sung in praise of God
[111] id = 87821
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
आळंदीची आली दिंडी पंढरीच लोक दंग
छान वाजे मुरदंग ज्ञानेश्वर महाराजाच
āḷandīcī ālī diṇḍī paṇḍharīca lōka daṅga
chāna vājē muradaṅga jñānēśvara mahārājāca
Dindi* from Alandi* has come, people from Pandhari are busy
Dnyaneshwar* Maharaj’s drums are playing in rhythm
▷ (आळंदीची) has_come (दिंडी)(पंढरीच)(लोक)(दंग)
▷ (छान)(वाजे)(मुरदंग)(ज्ञानेश्वर)(महाराजाच)
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[112] id = 87835
कांबळे सईबाई रामचंद्र - Kamble Saibai Ramchandra
Village खिर्डी - Khirdi
नववी माझी ओवी आळंदीच्या देवा
दिंडीमध्ये ठेपा का ज्ञानोबाचा आहो रामा
navavī mājhī ōvī āḷandīcyā dēvā
diṇḍīmadhyē ṭhēpā kā jñānōbācā āhō rāmā
My ninth verse, is for the God of Alandi*
What is this obstruction in Dnyanoba*’s Dindi*
▷ (नववी) my verse (आळंदीच्या)(देवा)
▷ (दिंडीमध्ये)(ठेपा)(का)(ज्ञानोबाचा)(आहो) Ram
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[113] id = 94097
नागरमोजे सिता - Nagarmoje Sita
Village मोहनाळा - Mohanala
ज्ञानदेव म्हणतात आपण जन्माशी वनवाशी
अंतरीचे गुज सांगु कुणापाशी
jñānadēva mhaṇatāta āpaṇa janmāśī vanavāśī
antarīcē guja sāṅgu kuṇāpāśī
Dnyandev says, we lead this unsettled way of life
To whom can we confide what is in our mind
▷ (ज्ञानदेव)(म्हणतात)(आपण)(जन्माशी)(वनवाशी)
▷ (अंतरीचे)(गुज)(सांगु)(कुणापाशी)
pas de traduction en français
[114] id = 87837
सातकर सोना - Satkar Sona
Village पाडळी - Padali
चल सई जाण आपण आळंदी गावाला
चैत्राच्या महिन्यात उटी ज्ञानोबारायाला
cala saī jāṇa āpaṇa āḷandī gāvālā
caitrācyā mahinyāta uṭī jñānōbārāyālā
Friend, let’s go to Alandi*
Dnyanobaraya is being decorated in the month of Chaitra
▷  Let_us_go (सई)(जाण)(आपण) Alandi (गावाला)
▷ (चैत्राच्या)(महिन्यात)(उटी)(ज्ञानोबारायाला)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[115] id = 89363
कचरे सावळाबाई - Kachare Savalabai
Village राजेगाव - Rajegaon
सोन्याची सळई तुपानी पाजळली
देवा माझ्या ज्ञानोबाच्या पहिला मुक्काम आजोळी
sōnyācī saḷaī tupānī pājaḷalī
dēvā mājhyā jñānōbācyā pahilā mukkāma ājōḷī
An lamp in gold burns with ghee*
The first halt of Dnyaneshwar* Mauli* is at his maternal grandfather’s
▷ (सोन्याची)(सळई)(तुपानी)(पाजळली)
▷ (देवा) my (ज्ञानोबाच्या)(पहिला)(मुक्काम)(आजोळी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
[116] id = 89364
कचरे सावळाबाई - Kachare Savalabai
Village राजेगाव - Rajegaon
सोन्याची समई त्याला जोड जोड वाती
देवा माझ्या ज्ञानोबाची दिंडी पुलावुनी जाती
sōnyācī samaī tyālā jōḍa jōḍa vātī
dēvā mājhyā jñānōbācī diṇḍī pulāvunī jātī
A lamp in gold has two wicks
My Dnyanoba*’s Dindi* is passing on the bridge
▷ (सोन्याची)(समई)(त्याला)(जोड)(जोड)(वाती)
▷ (देवा) my (ज्ञानोबाची)(दिंडी)(पुलावुनी) caste
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[117] id = 89365
कचरे सावळाबाई - Kachare Savalabai
Village राजेगाव - Rajegaon
ज्ञानोबाच्या वाटेन वड आहेत दाट
हित लागणा झळई देवा माझा ज्ञानोबाच्या
jñānōbācyā vāṭēna vaḍa āhēta dāṭa
hita lāgaṇā jhaḷaī dēvā mājhā jñānōbācyā
There are thick Banyan* trees on the way of Dnyanoba*’s Dindi*
Here, my Dnyanoba* does not feel the blasts of hot air
▷ (ज्ञानोबाच्या)(वाटेन)(वड)(आहेत)(दाट)
▷ (हित)(लागणा)(झळई)(देवा) my (ज्ञानोबाच्या)
pas de traduction en français
BanyanFicus benghalensis (the “Indian banyan“), the national tree of the Republic of India
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[118] id = 89366
कचरे सावळाबाई - Kachare Savalabai
Village राजेगाव - Rajegaon
ज्ञानोबाचे घोडे खाईना निसती साखर खोबर खिसुनी
देव माझे ज्ञानोबा हायेत पालखीत बसुनी
jñānōbācē ghōḍē khāīnā nisatī sākhara khōbara khisunī
dēva mājhē jñānōbā hāyēta pālakhīta basunī
Dnyanoba*’s horses refuse to eat only sugar and grated coconut
My God Dnyanoba* is sitting in the palanquin
▷ (ज्ञानोबाचे)(घोडे)(खाईना)(निसती)(साखर)(खोबर)(खिसुनी)
▷ (देव)(माझे)(ज्ञानोबा)(हायेत)(पालखीत)(बसुनी)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[119] id = 89367
मैंड लीला - Maind Lila
Village नित्रुड - Nitrud
वाखरीच्या वढ्यावरी बहु सोहळा होयाचा
असा रिंगणी नाचतो घोडा ज्ञानोबा रायाचा
vākharīcyā vaḍhyāvarī bahu sōhaḷā hōyācā
asā riṅgaṇī nācatō ghōḍā jñānōbā rāyācā
Near Wakhari stream, there will be a big rejoicing
Dnyanoba* raya’s horse dances in the ringan* with vigour
▷ (वाखरीच्या)(वढ्यावरी)(बहु)(सोहळा)(होयाचा)
▷ (असा)(रिंगणी)(नाचतो)(घोडा)(ज्ञानोबा)(रायाचा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
[120] id = 89368
पाटील पंचफुला कुंडलीकराव - Patil panchafula Kundalikrao
Village चोबळी - Chobli
चला पाहायला जाऊ वाखरीचा वढा
देवा ज्ञानोबाच्या घोडा घेतो पालखीला वेढा
calā pāhāyalā jāū vākharīcā vaḍhā
dēvā jñānōbācyā ghōḍā ghētō pālakhīlā vēḍhā
Let’s go and see Wakhari stream
God Dnyanoba*’s horse goes around the palanquin
▷  Let_us_go (पाहायला)(जाऊ)(वाखरीचा)(वढा)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाच्या)(घोडा)(घेतो)(पालखीला)(वेढा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[121] id = 89369
तमांचे मंदोदरी दिगंबर - Tamanche Mandodari Digambar
Village म्हात्रेवाडी - Mhatrevadi
रेशमी धोतर कमरला काच
ज्ञानेश्वर महाराजाचा घोड रिंगणामधी नाच
rēśamī dhōtara kamaralā kāca
jñānēśvara mahārājācā ghōḍa riṅgaṇāmadhī nāca
A silk dhotar* is tied hard at the waist
Dnyaneshwar* Maharaj’s horse is dancing in the ringan*
▷ (रेशमी)(धोतर)(कमरला)(काच)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजाचा)(घोड)(रिंगणामधी)(नाच)
pas de traduction en français
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
[122] id = 89370
पाटील पंचफुला कुंडलीकराव - Patil panchafula Kundalikrao
Village चोबळी - Chobli
काय पुण्य केल वाखरी गावान
माझ्या ज्ञानोबा रायान केले मुक्काम देवान
kāya puṇya kēla vākharī gāvāna
mājhyā jñānōbā rāyāna kēlē mukkāma dēvāna
Wakhari village has accumulated such merit
My God Dnyanoba* stays here for a halt (on way to Pandhari)
▷  Why (पुण्य) did (वाखरी)(गावान)
▷  My (ज्ञानोबा)(रायान)(केले)(मुक्काम)(देवान)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[123] id = 89450
गायकवाड जना महदबा - Gaykwad Janabai
Village आळंदी - Alandi
समाधी शब्द येतो ज्ञानेश्वर मावली
तुकाराम देवा इंद्रायणी थांबली
samādhī śabda yētō jñānēśvara māvalī
tukārāma dēvā indrāyaṇī thāmbalī
Samadhi*, the word is associated with Dnyaneshwar* Mauli*
For God Tukaram*, Indrayani stopped flowing
▷ (समाधी)(शब्द)(येतो)(ज्ञानेश्वर)(मावली)
▷ (तुकाराम)(देवा)(इंद्रायणी)(थांबली)
pas de traduction en français
samadhi ➡ samadhis1. Self-immolation (of a sanyasi) by drowning or burying himself alive.
2. Deep and devout meditation
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra
[124] id = 89465
वाघमारे कौसाबाई ज्ञानोबा - Waghmare Kausa Dnyanoba
Village हांडरगुळी - Handarguli
आळंदी गावामधी मुक्ताबाई हाय सती
माझ्या ज्ञानदेवान निर्जीव चालविल्या भिंती
āḷandī gāvāmadhī muktābāī hāya satī
mājhyā jñānadēvāna nirjīva cālavilyā bhintī
Muktabai is the virtuous woman in Alandi*
My Dnyandev made the lifeless walls walk
▷  Alandi (गावामधी)(मुक्ताबाई)(हाय)(सती)
▷  My (ज्ञानदेवान)(निर्जीव)(चालविल्या)(भिंती)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[125] id = 89470
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
नदीच्या तासामधी कोण बसल उन्ह घेत
पाषाणाच्या भिती त्यान आणील्या चालवीत देवा निनोबान माझ्या
nadīcyā tāsāmadhī kōṇa basala unha ghēta
pāṣāṇācyā bhitī tyāna āṇīlyā cālavīta dēvā ninōbāna mājhyā
Who is sitting in the sun in the bed of the river
God Dnyanoba* made the stone walls walk
▷ (नदीच्या)(तासामधी) who (बसल)(उन्ह)(घेत)
▷ (पाषाणाच्या)(भिती)(त्यान)(आणील्या)(चालवीत)(देवा)(निनोबान) my
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[126] id = 89473
लाड आनुसया - Lad Anusaya
Village इचलकरंजी शेंडोर - Ichalkaranji Shendor
इंद्रायणीच्या तासात झाड आंब्याची हालतात
ज्ञानेश्वरी महाराज साधु समाधी बोलतात
indrāyaṇīcyā tāsāta jhāḍa āmbyācī hālatāta
jñānēśvarī mahārāja sādhu samādhī bōlatāta
Mango trees are moving in the current of Indrayani
They say, it’s the smadhi of Dnyaneshwar* Maharaj
▷ (इंद्रायणीच्या)(तासात)(झाड)(आंब्याची)(हालतात)
▷ (ज्ञानेश्वरी)(महाराज)(साधु)(समाधी)(बोलतात)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[127] id = 89476
वारंगुळे वत्सला भाऊसाहेब - Varangule Vatsala Bhau
Village अष्टी - Ashti
सोन्याची समई त्याला तुपाची तेलवात
ज्ञानेश्वर मावलीचा मुक्काम मामाच्या वाड्यात
sōnyācī samaī tyālā tupācī tēlavāta
jñānēśvara māvalīcā mukkāma māmācyā vāḍyāta
A lamp in God has wicks burning in ghee*
Dnyaneshwar* Mauli* stays at his maternal uncle’s house
▷ (सोन्याची)(समई)(त्याला)(तुपाची)(तेलवात)
▷ (ज्ञानेश्वर)(मावलीचा)(मुक्काम) of_maternal_uncle (वाड्यात)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
[128] id = 89482
खोडकर हिरा शामराव - Khodkar Hira Shamrao
Village वळीवडे - Valivade
बाई दृष्ट झाली म्हणु टाळ्याच्या टोपनाला
ज्ञानेश्वर महाराज साधु दिंडीत देखयन
bāī dṛaṣṭa jhālī mhaṇu ṭāḷyācyā ṭōpanālā
jñānēśvara mahārāja sādhu diṇḍīta dēkhayana
Woman, they say, an evil eye is cast on the cover of the cymbal
Dnyaneshwar* Maharaj is handsome in the Dindi*
▷  Woman (दृष्ट) has_come say (टाळ्याच्या)(टोपनाला)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराज)(साधु)(दिंडीत)(देखयन)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[129] id = 89651
खोडकर हिरा शामराव - Khodkar Hira Shamrao
Village वळीवडे - Valivade
बाई साखरेचे लाडु मी ठेविले कुडीमधी
ज्ञानेश्वर महाराज साधु भुकेला दिंडीमधी
bāī sākharēcē lāḍu mī ṭhēvilē kuḍīmadhī
jñānēśvara mahārāja sādhu bhukēlā diṇḍīmadhī
Woman, they say, an evil eye is cast on the cover of the cymbal
Dnyaneshwar* Maharaj looks handsome in the Dindi*
▷  Woman (साखरेचे)(लाडु) I (ठेविले)(कुडीमधी)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराज)(साधु)(भुकेला)(दिंडीमधी)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[130] id = 89654
तमांचे मंदोदरी दिगंबर - Tamanche Mandodari Digambar
Village म्हात्रेवाडी - Mhatrevadi
वाखरीच्या वढ्यावरी शेला जरीचा लोळतो
ज्ञानेश्वर महाराजाचा घोडा रिंगण खेळतो
vākharīcyā vaḍhyāvarī śēlā jarīcā lōḷatō
jñānēśvara mahārājācā ghōḍā riṅgaṇa khēḷatō
Near Wakhari Stream, a brocade stole is rolling on the ground
Dnyaneshwar* Maharaj’s horse is dancing in the ringan*
▷ (वाखरीच्या)(वढ्यावरी)(शेला)(जरीचा)(लोळतो)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजाचा)(घोडा)(रिंगण)(खेळतो)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
[131] id = 90294
सातकर कमल - Kamal Satkar
Village राजगुरूनगर - Rajgurunagar
चल सई जाऊ आपण आळंदी गावाला
चैत्राचा महिना उटी ज्ञानोबा देवाला
cala saī jāū āpaṇa āḷandī gāvālā
caitrācā mahinā uṭī jñānōbā dēvālā
Friend, let’s go to Alandi*
God Dnyanoba* is being decorated in the month of Chaitra
▷  Let_us_go (सई)(जाऊ)(आपण) Alandi (गावाला)
▷ (चैत्राचा)(महिना)(उटी)(ज्ञानोबा)(देवाला)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[132] id = 94098
मोहीते रुपा - Mohite Rupa
Village कासारगाव - Kasargaon
आळंदी गावामधी प्रधानाचा ताटवा
देवा माझ्या ज्ञानोबाला मानकस्थानी उठवा
āḷandī gāvāmadhī pradhānācā tāṭavā
dēvā mājhyā jñānōbālā mānakasthānī uṭhavā
In Alandi* village, there is a crowd of mace-bearers and front-runners
Pick up my Dnyanoba*’s palanquin and give it a place of honour
▷  Alandi (गावामधी)(प्रधानाचा)(ताटवा)
▷ (देवा) my (ज्ञानोबाला)(मानकस्थानी)(उठवा)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[133] id = 90296
मोहीते शांता - Mohite Shanta
Village तळवडी - Talwadi
ज्ञानेश्वराचा हरिपाठ माझ्या गळ्याचा चंद्रहार
पांडुरंगाच्या माझ्या आम्ही जतन केले फार
jñānēśvarācā haripāṭha mājhyā gaḷyācā candrahāra
pāṇḍuraṅgācyā mājhyā āmhī jatana kēlē phāra
Dnyaneshwar*’s Haripath* is like a chandrahar* around my neck
We preserved it a lot for the sake of my Pandurang*
▷ (ज्ञानेश्वराचा)(हरिपाठ) my (गळ्याचा)(चंद्रहार)
▷ (पांडुरंगाच्या) my (आम्ही)(जतन)(केले)(फार)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
HaripathAbhang-poetry composed in the praise of Vishnu
chandraharNecklace made of bits of gold
PandurangVitthal
[134] id = 90297
बिटकर नामदेव विठ्ठल - Bitkar Namdev Vittal
Village उसवड - Usvad
दुसरी माझी ओवी ज्ञानेश्वराला गाईन
ज्ञानेश्वरी ऐकुन अनुभव घेईन
dusarī mājhī ōvī jñānēśvarālā gāīna
jñānēśvarī aikuna anubhava ghēīna
My second verse, I shall sing for Dnyaneshwar*
I shall gain experience, listening to Dnyaneshwari
▷ (दुसरी) my verse (ज्ञानेश्वराला)(गाईन)
▷ (ज्ञानेश्वरी)(ऐकुन)(अनुभव)(घेईन)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[135] id = 90302
मुरकुटे गंगाबाई - Murkute Gangabai
Village दगडवाडी - Dagadvadi
चरणावरी माथा ठेवीते भीत भीत
देव ज्ञानोबा माझे मध्ये राज कृपान
caraṇāvarī māthā ṭhēvītē bhīta bhīta
dēva jñānōbā mājhē madhyē rāja kṛpāna
I place my head on his feet with fear in my mind
My God Dnyanoba* is standing in the middle with compassion
▷ (चरणावरी)(माथा)(ठेवीते)(भीत)(भीत)
▷ (देव)(ज्ञानोबा)(माझे)(मध्ये) king (कृपान)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[136] id = 90318
शितापे सरु - Shitape Saru
Village उंबडगा - Umbadga
देवामंदी देव हाय ज्ञानदेव खरा
देवा माझ्या विठ्ठलाच्या झाला पायरीची चिरा
dēvāmandī dēva hāya jñānadēva kharā
dēvā mājhyā viṭhṭhalācyā jhālā pāyarīcī cirā
Among all gods, my Dnyandev is truly genuine
He became the stone of Vitthal*’s step
▷ (देवामंदी)(देव)(हाय)(ज्ञानदेव)(खरा)
▷ (देवा) my (विठ्ठलाच्या)(झाला)(पायरीची)(चिरा)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[137] id = 90323
सुरवसे धोंडाबाई - Survase Dhonda
Village जळकोट - Jalkot
सोन्याची समई तुपान पाजळली
पहिला मुक्काम आजोळी ज्ञानोबा देवाचा
sōnyācī samaī tupāna pājaḷalī
pahilā mukkāma ājōḷī jñānōbā dēvācā
A lamp in gold burns with ghee*
The first halt of Dnyaneshwar* Mauli* is at his maternal grandfather’s
▷ (सोन्याची)(समई)(तुपान)(पाजळली)
▷ (पहिला)(मुक्काम)(आजोळी)(ज्ञानोबा)(देवाचा)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
[138] id = 91502
पताळे सविंद्रा वामन - Patale Savindra Vaman
Village दावणगाव - Davangaon
सोन्याची समई त्याला रेशमाच्या वाती
देवा ज्ञानोबाची माझ्या दिंडी पुलावरुन जाती
sōnyācī samaī tyālā rēśamācyā vātī
dēvā jñānōbācī mājhyā diṇḍī pulāvaruna jātī
A lamp in gold has wicks in silk
My Dnyanoba*’s Dindi* is passning on the bridge
▷ (सोन्याची)(समई)(त्याला)(रेशमाच्या)(वाती)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाची) my (दिंडी)(पुलावरुन) caste
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[139] id = 91507
पताळे सविंद्रा वामन - Patale Savindra Vaman
Village दावणगाव - Davangaon
सोन्याची समई तुपानी पाजळी
देवा माझ्या ज्ञानोबाने केला मुक्काम आजोळी
sōnyācī samaī tupānī pājaḷī
dēvā mājhyā jñānōbānē kēlā mukkāma ājōḷī
A lamp in gold burns with ghee*
My God Dnyanoba* stayed at his maternal grandfather’s house
▷ (सोन्याची)(समई)(तुपानी)(पाजळी)
▷ (देवा) my (ज्ञानोबाने) did (मुक्काम)(आजोळी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[140] id = 91509
जाधव नंदा शेषराव - Jadhav Nanda Sheshrao
Village वडवली - Vadvali
संतामधी संत संत सांगती बढाई
ज्ञानोबाच्या दरोड्याला हत्ती वाघाची लढाई
santāmadhī santa santa sāṅgatī baḍhāī
jñānōbācyā darōḍyālā hattī vāghācī laḍhāī
All the saints tell us with pride
A fight between the tiger and elephant when Dnyanoba* and Changdev meet
(Tiger:vehicle of Changdev Wall (compared to elephant) vehicle of Dnyaneshwar*)
▷ (संतामधी)(संत)(संत)(सांगती)(बढाई)
▷ (ज्ञानोबाच्या)(दरोड्याला)(हत्ती)(वाघाची)(लढाई)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[141] id = 91510
घावडे भिमा - Ghawde Bhima
Village नाणेगाव - Nanegaon
जल्मी येवुन आळंदी करी नारी
सोन्याचा पिंपळ देव ज्ञानोबाच्या दारी
jalmī yēvuna āḷandī karī nārī
sōnyācā pimpaḷa dēva jñānōbācyā dārī
Being born in this world, woman, visit Alandi* at least once
There is a golden Pimpal tree at Dnayanoba’s doorstep
▷ (जल्मी)(येवुन) Alandi (करी)(नारी)
▷  Of_gold (पिंपळ)(देव)(ज्ञानोबाच्या)(दारी)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[142] id = 91516
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
कान्हेगावामधी संत आलीया मिळुनी
देव माघात्या तळुनी ज्ञानेश्वरी महाराज
kānhēgāvāmadhī santa ālīyā miḷunī
dēva māghātyā taḷunī jñānēśvarī mahārāja
All saints have come together in Kanhegaon
My God Dnyanoba* has come back after playing (with the other saints)
▷ (कान्हेगावामधी)(संत)(आलीया)(मिळुनी)
▷ (देव)(माघात्या)(तळुनी)(ज्ञानेश्वरी)(महाराज)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[143] id = 91517
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
कान्हेगावामधी सांडीला साबुदाणा
यांचा अवातही कारखाना ज्ञानेश्वरी महाराजांचा
kānhēgāvāmadhī sāṇḍīlā sābudāṇā
yāñcā avātahī kārakhānā jñānēśvarī mahārājāñcā
Sago is spilt in Kanhegaon
It is the favourite of Dnyaneshwar* Maharaj
▷ (कान्हेगावामधी)(सांडीला)(साबुदाणा)
▷ (यांचा)(अवातही)(कारखाना)(ज्ञानेश्वरी)(महाराजांचा)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[144] id = 91563
मोहीते शांता - Mohite Shanta
Village तळवडी - Talwadi
सासवड गाव पुण्याच्या धक्क्याला
इंद्रायणीचा गारवा माझ्या ज्ञानोबा सख्याला
sāsavaḍa gāva puṇyācyā dhakkayālā
indrāyaṇīcā gāravā mājhyā jñānōbā sakhyālā
Saswad village come’s after Pune
The coolness of Indrayani for my Dnyanoba*
▷ (सासवड)(गाव)(पुण्याच्या)(धक्क्याला)
▷ (इंद्रायणीचा)(गारवा) my (ज्ञानोबा)(सख्याला)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[145] id = 91565
शिंदे अनु - Shinde Anu
Village आहिरवाडी - Ahirwadi
इंद्रावनीच्या काठी धुण धुती चिपळीला
ज्ञानेश्वर पोथी वाचीतो पिंपळाच्या सावलीला
indrāvanīcyā kāṭhī dhuṇa dhutī cipaḷīlā
jñānēśvara pōthī vācītō pimpaḷācyā sāvalīlā
On the banks of Indrayani, they are doing the washing on the stream
Dnyaneshwar* is reading the sacred book in the shade of Pimpal tree
▷ (इंद्रावनीच्या)(काठी)(धुण)(धुती)(चिपळीला)
▷ (ज्ञानेश्वर) pothi (वाचीतो)(पिंपळाच्या)(सावलीला)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[146] id = 91569
पाटील सोनू - Patil Sonu
Village बसवकल्याण - Basavakalyan
चला पाहीयाला जावु वाखरीचा वढा
रिंगणाला देतो येढा ज्ञानेश्वरीचा घोडा
calā pāhīyālā jāvu vākharīcā vaḍhā
riṅgaṇālā dētō yēḍhā jñānēśvarīcā ghōḍā
Friends, come, let’s go and see Wakhari stream
God Dnyanoba*’s horse is dancing in the ringan*
▷  Let_us_go (पाहीयाला)(जावु)(वाखरीचा)(वढा)
▷ (रिंगणाला)(देतो)(येढा)(ज्ञानेश्वरीचा)(घोडा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
[147] id = 91593
गौड काशी - Gaud Kashi
Village हासरणी - Hasarni
ज्ञानोबा माझा रेड्यामुखी वेद बोलाविल्या
गर्व चांगदेवाचा हरवला शांतीरुप प्रगटला
jñānōbā mājhā rēḍyāmukhī vēda bōlāvilyā
garva cāṅgadēvācā haravalā śāntīrupa pragaṭalā
My Dnyanoba* made the buffalo recite Veda
The haughty pride of Changdev disappeared, before the gentle Dnyandev
▷ (ज्ञानोबा) my (रेड्यामुखी)(वेद)(बोलाविल्या)
▷ (गर्व)(चांगदेवाचा)(हरवला)(शांतीरुप)(प्रगटला)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[148] id = 91596
साबळे लक्ष्मीबाई कारभारी - Sable Lashmibai
Karbhari

Village निखळे - Nikhale
पाठच्या पारी काय वाजत मंजुळ
देवा ज्ञानुबाची होती साधुची आंघोळ
pāṭhacyā pārī kāya vājata mañjuḷa
dēvā jñānubācī hōtī sādhucī āṅghōḷa
Early in the morning, what is this soft music
God Dnyanoba* is having a bath
▷ (पाठच्या)(पारी) why (वाजत)(मंजुळ)
▷ (देवा)(ज्ञानुबाची)(होती)(साधुची)(आंघोळ)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[149] id = 91601
कांबळे जानकाबाई - Kamble Janakabai
Village किनगाव - Kingaon
ज्ञानेश्वराचा राजा भोगीतोया जीव
नाचती वैष्णव मागे पुढे
jñānēśvarācā rājā bhōgītōyā jīva
nācatī vaiṣṇava māgē puḍhē
Dnyaneshwar* is gaining experience, searching his soul
The devotees dancing around him
▷ (ज्ञानेश्वराचा) king (भोगीतोया) life
▷ (नाचती)(वैष्णव)(मागे)(पुढे)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[150] id = 91625
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
पंढरीचा पवा पवा करितो पाणी पाणी
निनोबा देवान तळ बांधल मैदानी
त्या तळ्याची नाव काय चंद्रभागा भिमाबाई
paṇḍharīcā pavā pavā karitō pāṇī pāṇī
ninōbā dēvāna taḷa bāndhala maidānī
tyā taḷyācī nāva kāya candrabhāgā bhimābāī
The pail in Pandhari cries water, water
God Dnyanoba* built a pond on the open ground
The names of that pond are Chandrabhaga*, Bhimabai
▷ (पंढरीचा)(पवा)(पवा)(करितो) water, water!
▷ (निनोबा)(देवान)(तळ)(बांधल)(मैदानी)
▷ (त्या)(तळ्याची)(नाव) why (चंद्रभागा)(भिमाबाई)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[151] id = 94101
कांबळे तुळसा - Kamble Tulasa
Village टाकळी - Takali
अंजन वृक्षाच झाड रावुळाच महाग
देव ज्ञानुबाला मोडीला मुळ लाग
añjana vṛkṣāca jhāḍa rāvuḷāca mahāga
dēva jñānubālā mōḍīlā muḷa lāga
Anjan tree is behind the temple
The roots are touching God Dnyanoba*’s thigh
▷ (अंजन)(वृक्षाच)(झाड)(रावुळाच)(महाग)
▷ (देव)(ज्ञानुबाला)(मोडीला) children (लाग)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[152] id = 94099
हानमंते आंजनबाई - Hanmante Anjana
Village पानचिंचोली - Panchincholi
सोन्याची समई लावी रेशमाच्या वाती
ज्ञानेश्वरी माऊलीची दिंडी पुण्याहुन जाती
sōnyācī samaī lāvī rēśamācyā vātī
jñānēśvarī māūlīcī diṇḍī puṇyāhuna jātī
A lamp in gold has silk wicks
My Dnyanoba*’s Dindi* is passing through Pune
▷ (सोन्याची)(समई)(लावी)(रेशमाच्या)(वाती)
▷ (ज्ञानेश्वरी)(माऊलीची)(दिंडी)(पुण्याहुन) caste
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[153] id = 91632
गुंड केरा - Gunda Kera
Village आडगाव - Adgaon
आळंदी केली भाग्य माझ उजवल
ज्ञानोबा महाराजाच पावुल कपाळी लागल
āḷandī kēlī bhāgya mājha ujavala
jñānōbā mahārājāca pāvula kapāḷī lāgala
I went to Alandi*, it was such good fortune for me
I could touch Dnyaneshwar* Maharaj’s feet with my forehead
▷  Alandi shouted (भाग्य) my (उजवल)
▷ (ज्ञानोबा)(महाराजाच)(पावुल)(कपाळी)(लागल)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[154] id = 91655
डोंगरे वच्छला - Dongare Vatsala
Village आडगाव - Adgaon
आळंदी करुनी आलो पुण्याच्या मुक्कामाला
देव माझ्या ज्ञानोबाला मेजवाणी होती त्याला
āḷandī karunī ālō puṇyācyā mukkāmālā
dēva mājhyā jñānōbālā mējavāṇī hōtī tyālā
After visiting Alandi*, I came to stay in Pune
There was a feast for my God Dnyanoba*
▷  Alandi (करुनी)(आलो)(पुण्याच्या)(मुक्कामाला)
▷ (देव) my (ज्ञानोबाला)(मेजवाणी)(होती)(त्याला)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[155] id = 92660
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
अरे अस माझं तोंड कसं दावु मी लोकाले
ताटी लाई ग्यानदेव घरामधी रे दडले
arē asa mājhaṁ tōṇḍa kasaṁ dāvu mī lōkālē
tāṭī lāī gyānadēva gharāmadhī rē daḍalē
How can I show my face to the people
Dnyandev is hiding in the house behind the blind
▷ (अरे)(अस)(माझं)(तोंड)(कसं)(दावु) I (लोकाले)
▷ (ताटी)(लाई)(ग्यानदेव)(घरामधी)(रे)(दडले)
pas de traduction en français
[156] id = 93831
म्हाळगी आक्का - Mhalgi Akka
Village गडहिंगलज - Gadhinglaj
आळंदीच्या माळावरी सारी पताक झाली गोळा
ज्ञानेश्वर महाराजाचा पंढरीला गेला सोळा
āḷandīcyā māḷāvarī sārī patāka jhālī gōḷā
jñānēśvara mahārājācā paṇḍharīlā gēlā sōḷā
All flags (Dindi*) have gathered on the open ground at Alandi*
Dnyaneshwar* Maharaj’s festive procession is going to Pandhari
▷ (आळंदीच्या)(माळावरी)(सारी)(पताक) has_come (गोळा)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजाचा)(पंढरीला) has_gone (सोळा)
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[157] id = 93832
रंधे मंदा अशोक - Randhe Manda Ashok
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
ग्यानबा तीर्थ पाहिले त्यांचे जाऊन पाय म्या धरले
त्यांना पानफुल वाहिले
gyānabā tīrtha pāhilē tyāñcē jāūna pāya myā dharalē
tyānnā pānaphula vāhilē
I saw the sacred place of Dnyanoba*, I went and caught his feet
I offered him flowers
▷ (ग्यानबा)(तीर्थ)(पाहिले)(त्यांचे)(जाऊन)(पाय)(म्या)(धरले)
▷ (त्यांना)(पानफुल)(वाहिले)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[158] id = 93833
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
दिंड्याच्या दिंड्या याग दिंडीला माग टांगा
नाशिकाची वाट सांगा ज्ञानोबा रायाला
diṇḍyācyā diṇḍyā yāga diṇḍīlā māga ṭāṅgā
nāśikācī vāṭa sāṅgā jñānōbā rāyālā
Dindi* after Dindi*, overtake each Dindi*
Tell Dnyanoba* raya which way goes to Nashik
▷ (दिंड्याच्या)(दिंड्या)(याग)(दिंडीला)(माग)(टांगा)
▷ (नाशिकाची)(वाट) with (ज्ञानोबा)(रायाला)
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[159] id = 93834
भाकरे शांताबाई चंद्रभान - Bhakare Shantabai Chandrabhan
Village खैरी निमगाव - Khiri Nimgaon
आठवी माझी वही आळंदीच्या देवा
दिंडी मधी ज्ञानोबाचा धावा
āṭhavī mājhī vahī āḷandīcyā dēvā
diṇḍī madhī jñānōbācā dhāvā
My eighth verse, is for the God of Alandi*
I invoke Dnyanoba* in the Dindi*
▷  Eight my (वही)(आळंदीच्या)(देवा)
▷ (दिंडी)(मधी)(ज्ञानोबाचा)(धावा)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[160] id = 93835
कदम सरुबाई धुराजी - Kadam Sarubai Duraji
Village शिदवड - Shidvad
वाकडे तिकडे पिंपळ तुझे पान
ज्ञानदेव वाची पोथी मुक्ताबाई देती कान
vākaḍē tikaḍē pimpaḷa tujhē pāna
jñānadēva vācī pōthī muktābāī dētī kāna
Pimple tree, your leaf is crooked
Dnyandev reads the sacred book, Muktabai listens attentively
▷ (वाकडे)(तिकडे)(पिंपळ)(तुझे)(पान)
▷ (ज्ञानदेव)(वाची) pothi (मुक्ताबाई)(देती)(कान)
pas de traduction en français
[161] id = 93836
हानमंते आंजनबाई - Hanmante Anjana
Village पानचिंचोली - Panchincholi
परस्थानच्या (प्रस्थान) वेळी परस (कळस) हाल लका लका
ज्ञानेश्वरी माऊलीच तुम्ही नवल देखा
parasthānacyā (prasthāna) vēḷī parasa (kaḷasa) hāla lakā lakā
jñānēśvarī māūlīca tumhī navala dēkhā
At the time of departure, the spire moves and sways
You see Dnyaneshwar* Mauli*’s miracle
▷ (परस्थानच्या) ( (प्रस्थान) ) (वेळी)(परस) ( (कळस) ) (हाल)(लका)(लका)
▷ (ज्ञानेश्वरी)(माऊलीच)(तुम्ही)(नवल)(देखा)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
[162] id = 93837
हानमंते आंजनबाई - Hanmante Anjana
Village पानचिंचोली - Panchincholi
आळंदी नावामधी परस्थानाची (प्रस्थान) घाई
ज्ञानेश्वर आजोळी जातो बाई
āḷandī nāvāmadhī parasthānācī (prasthāna) ghāī
jñānēśvara ājōḷī jātō bāī
In Alandi* village, all are busy with the departure
Woman, Dnyaneshwar* is going to his maternal grandparents’ house
▷  Alandi (नावामधी)(परस्थानाची) ( (प्रस्थान) ) (घाई)
▷ (ज्ञानेश्वर)(आजोळी) goes woman
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[163] id = 93838
हानमंते आंजनबाई - Hanmante Anjana
Village पानचिंचोली - Panchincholi
ज्ञानेश्वरीच्या घोड्याला चांदी सोन्याचा घईना
ज्ञानेश्वरी माऊलीची दिंडी पुण्यात माईना
jñānēśvarīcyā ghōḍyālā cāndī sōnyācā ghīnā
jñānēśvarī māūlīcī diṇḍī puṇyāta māīnā
Dnyaneshwar*’s horse has ornaments of gold and silver
The space in Pune is not enough for Dnyaneshwar*’s Dindi*
▷ (ज्ञानेश्वरीच्या)(घोड्याला)(चांदी) of_gold (घईना)
▷ (ज्ञानेश्वरी)(माऊलीची)(दिंडी)(पुण्यात) Mina
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[164] id = 93839
सुरवसे धोंडाबाई - Survase Dhonda
Village जळकोट - Jalkot
सोन्याच्या आरत्या रेशमाच्या वाती
ज्ञानोबा देवाची दिंडी पुलाहुन जाती
sōnyācyā āratyā rēśamācyā vātī
jñānōbā dēvācī diṇḍī pulāhuna jātī
Plate of Arati* in gold, with wicks in silk
God Dnyanoba*’s Dindi* passes over the bridge
▷  Of_gold (आरत्या)(रेशमाच्या)(वाती)
▷ (ज्ञानोबा) God (दिंडी)(पुलाहुन) caste
pas de traduction en français
AratiPrayer of praise with a ritual of lights waved in front of god; waving a platter with an oil lamp in front of the image of God as a part of worship. Arati is also performed for persons as a symbol of conveying blessings or good wishes
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[165] id = 93840
सुरवसे धोंडाबाई - Survase Dhonda
Village जळकोट - Jalkot
ज्ञानोबाची पालखी निघाली राऊळ बाहेरी
मुक्काम मामायाच्या घरी
jñānōbācī pālakhī nighālī rāūḷa bāhērī
mukkāma māmāyācyā gharī
Dnyanoba*’s palanquin has come out of the temple
It will halt at his maternal uncle’s house
▷ (ज्ञानोबाची)(पालखी)(निघाली)(राऊळ)(बाहेरी)
▷ (मुक्काम)(मामायाच्या)(घरी)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[166] id = 93841
हानमंते आंजनबाई - Hanmante Anjana
Village पानचिंचोली - Panchincholi
इंद्रायणीच्या पाण्याचा आळंदीला लोंढा येतो
ज्ञानेश्वर माऊलीच्या सावळा समािधया घेतो
indrāyaṇīcyā pāṇyācā āḷandīlā lōṇḍhā yētō
jñānēśvara māūlīcyā sāvaḷā samāidhayā ghētō
A vast mass of water comes overrolling in Indrayani
Dnyaneshwar* Mauli*, the pure and holy being, takes samadhi*
▷ (इंद्रायणीच्या)(पाण्याचा)(आळंदीला)(लोंढा)(येतो)
▷ (ज्ञानेश्वर)(माऊलीच्या)(सावळा)(समािधया)(घेतो)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
samadhi ➡ samadhis1. Self-immolation (of a sanyasi) by drowning or burying himself alive.
2. Deep and devout meditation
[167] id = 93843
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
सोन्याची समई तुपान पाजळली
पयला मुक्काम आजोळी ज्ञानोबा रायाच्या
sōnyācī samaī tupāna pājaḷalī
payalā mukkāma ājōḷī jñānōbā rāyācyā
A lamp in gold burns with ghee*
The first halt of Dnyaneshwar* Mauli* is at his maternal grandfather’s
▷ (सोन्याची)(समई)(तुपान)(पाजळली)
▷ (पयला)(मुक्काम)(आजोळी)(ज्ञानोबा)(रायाच्या)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
[168] id = 93844
कांबळे जानकाबाई - Kamble Janakabai
Village किनगाव - Kingaon
साधकाचे माय बाप दर्शन हरिताप
सर्वाभुती सुखरुप ज्ञानोबा माझा
sādhakācē māya bāpa darśana haritāpa
sarvābhutī sukharupa jñānōbā mājhā
For seekers of Moksha*, Hari* is the God
Each one of them chants the name my Dnyanoba*
▷ (साधकाचे)(माय) father (दर्शन)(हरिताप)
▷ (सर्वाभुती)(सुखरुप)(ज्ञानोबा) my
pas de traduction en français
MokshaFinal and eternal bliss, deliverance of the soul from the body
HariName of God Vishnu
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[169] id = 93845
बारबोले लिंबाबाई - Barbole Limbabai
Village अकरवाई - Akarvai
ज्ञानोबाच्या दिंडीला भिंगाचा आईना
ज्ञानोबा महाराजाची दिंडी पुण्यात माईना
jñānōbācyā diṇḍīlā bhiṅgācā āīnā
jñānōbā mahārājācī diṇḍī puṇyāta māīnā
Dnyanoba*’s Dindi* has a glass mirror
The space in Pune is not enough for Dnyanoba* Maharaj’s Dindi*
▷ (ज्ञानोबाच्या)(दिंडीला)(भिंगाचा)(आईना)
▷ (ज्ञानोबा)(महाराजाची)(दिंडी)(पुण्यात) Mina
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[170] id = 93846
हानमंते आंजनबाई - Hanmante Anjana
Village पानचिंचोली - Panchincholi
आळंदी गावामधी प्रस्थानाची गडबड
ज्ञानेश्वरी माऊली भाचा मामाच जोत चढ
āḷandī gāvāmadhī prasthānācī gaḍabaḍa
jñānēśvarī māūlī bhācā māmāca jōta caḍha
In Alandi* village, they are all busy with the departure
Dnyaneshwar* Mauli*, the nephew and his maternal uncle add splendour
▷  Alandi (गावामधी)(प्रस्थानाची)(गडबड)
▷ (ज्ञानेश्वरी)(माऊली)(भाचा) of_maternal_uncle (जोत)(चढ)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
[171] id = 93847
गायकवाड फुलाबाई देविदास - Gaykwad Phula Devidas
Village पाथरवाडी - Patharwadi
निवृत्ती तंोंड धुई इंद्रावणीच्या झर्याला
साकरेचे लाडु ज्ञानोबाच्या न्याहारीला
nivṛttī taṁōṇḍa dhuī indrāvaṇīcyā jharyālā
sākarēcē lāḍu jñānōbācyā nyāhārīlā
Nivrutti* washes his face in Indrayani’s stream
Sugar sweets are there for Dnyanoba*’s breakfast
▷ (निवृत्ती)(तंोंड)(धुई)(इंद्रावणीच्या)(झर्याला)
▷ (साकरेचे)(लाडु)(ज्ञानोबाच्या)(न्याहारीला)
pas de traduction en français
Nivrutti
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[172] id = 93848
रेटवडे बबा - Retwade Baba
Village रेटवडी - Retwadi
आळंदी गावाला जाया दोघी जावा
देवा ज्ञानोबाच्या दारात मंडप झाला नवा
āḷandī gāvālā jāyā dōghī jāvā
dēvā jñānōbācyā dārāta maṇḍapa jhālā navā
Two sisters-in-law go to Alandi*
A new pendall is there in front of God Dnyanoba*’s door
▷  Alandi (गावाला)(जाया)(दोघी)(जावा)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाच्या)(दारात)(मंडप)(झाला)(नवा)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[173] id = 93849
रेटवडे बबा - Retwade Baba
Village रेटवडी - Retwadi
आळंदी गाव हे सांगती बळकट
देवा ज्ञानोबाची चांदीची चवकट
āḷandī gāva hē sāṅgatī baḷakaṭa
dēvā jñānōbācī cāndīcī cavakaṭa
They say, Alandi* is a strong village
God Dnyanoba* has a silver doorframe
▷  Alandi (गाव)(हे)(सांगती)(बळकट)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाची)(चांदीची)(चवकट)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[174] id = 94093
सडके लता - Sadke Lata
Village बाभळगाव - Babhalgaon
माऊली महाराजांची यांची महिमा आहे भारी
माळ कैकाच्या हुरद्यावरी
māūlī mahārājāñcī yāñcī mahimā āhē bhārī
māḷa kaikācyā huradyāvarī
The greatness of Mauli* Maharaj is unparalleled
Many are wearing the string on their chest
▷ (माऊली)(महाराजांची)(यांची)(महिमा)(आहे)(भारी)
▷ (माळ)(कैकाच्या)(हुरद्यावरी)
pas de traduction en français
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
[175] id = 94094
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
चला पहाईयाला जावु वाकडीचा वढा
रिंगणाला घाली येडा देवा ज्ञानोबाचा घोडा
calā pahāīyālā jāvu vākaḍīcā vaḍhā
riṅgaṇālā ghālī yēḍā dēvā jñānōbācā ghōḍā
Friends, come, let’s go and see Wakhari stream
God Dnyanoba*’s horse is dancing in the ringan*
▷  Let_us_go (पहाईयाला)(जावु)(वाकडीचा)(वढा)
▷ (रिंगणाला)(घाली)(येडा)(देवा)(ज्ञानोबाचा)(घोडा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
[176] id = 94095
वाघमारे अंजनाबाई - Waghmare AnjanaNamdeo
Village कारसा - Karsa
आळंदी बांधीली माळ मैदान पाहुन
ज्ञानोबा माऊलीन टाळ मुदुंग लावुन
āḷandī bāndhīlī māḷa maidāna pāhuna
jñānōbā māūlīna ṭāḷa muduṅga lāvuna
Alandi* was built after selecting the location
Dnyanoba* Mauli* narrates katha* to the sound of cymbals and drums
▷  Alandi (बांधीली)(माळ)(मैदान)(पाहुन)
▷ (ज्ञानोबा)(माऊलीन)(टाळ)(मुदुंग)(लावुन)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
kathaA tale about the exploits of some God, accompanied by music and singing

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. The dear one
⇑ Top of page ⇑