Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 1455
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Kadam Sojar”
1 record(s)
 
 

[1455]
कदम सोजर
Kadam Sojar


Cast: मराठा / Maratha
Village: दारफळ / Darphal
Taluka: माढा / Madha
District: सोलापूर / Solapur
Gender: F

Songs by Kadam Sojar (26)

वयः ६५

मुलगेः३ एक मुलगी ः १

व्यवसाय ः शेती ८/१०एकर अर्धशेती मजुरी करतात

मुक्ताबाईच्या त्या विहीणी आहे.त्यामुळे त्यांनी ओव्या सांगायाला प्रतीसाद दिला आहे

घरची परिस्थितीः घर माळवदाचे आहे भुंकपाच्या भितीने शेतातच राहतात. भुंकपानंतर पती एक मुलगा लातुर येथे बैलगाडी भाड्याने देतात.आणि बिगारी काम करतात. पती सैन्यात आचारी होता .
३/८/१९९५ ला मुलाखत व ओव्या घेतल्या.