Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B06-02-03g
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VI-2.3g (B06-02-03g)
(145 records)

Display songs in class at higher level (B06-02-03)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VI-2.3g (B06-02-03g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Brother

Cross-references:B:VI-2.831 ???
[1] id = 13382
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
पंढरीला जाया संग नेते सख्खा बंधू
आंघोळीला जाया चंद्रभागाच तास रुंदू
paṇḍharīlā jāyā saṅga nētē sakhkhā bandhū
āṅghōḷīlā jāyā candrabhāgāca tāsa rundū
To go to Pandhari, I take my real brother along
For bathing, the riverbed of Chandrabhaga* is wide enough
▷ (पंढरीला)(जाया) with (नेते)(सख्खा) brother
▷ (आंघोळीला)(जाया)(चंद्रभागाच)(तास)(रुंदू)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[2] id = 13383
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
पंढरीला जाते संग नेते सख्खा बंधु
आंघोळ करीते चंद्रभागेचा तास रुंदू
paṇḍharīlā jātē saṅga nētē sakhkhā bandhu
āṅghōḷa karītē candrabhāgēcā tāsa rundū
To go to Pandhari, I take my real brother along
I take a in bath in Chandrabhaga*, the riverbed is wide enough
▷ (पंढरीला) am_going with (नेते)(सख्खा) brother
▷ (आंघोळ) I_prepare (चंद्रभागेचा)(तास)(रुंदू)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[3] id = 13384
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
पंढरीची वाट हलकी गेली चालायाला
बया ग तुझ बाळ साधु दोन बोलायाला
paṇḍharīcī vāṭa halakī gēlī cālāyālā
bayā ga tujha bāḷa sādhu dōna bōlāyālā
The way to Pandhari was easy to walk
Woman, I had your two sons with me to chat
▷ (पंढरीची)(वाट)(हलकी) went (चालायाला)
▷ (बया) * your son (साधु) two (बोलायाला)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.1b (B06-02-01b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Description of the road
[4] id = 13385
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
दादा पंढरी जायाला माझ दुखत मांड्या दांड्या
पंढरी जायाला संग घ्याव बैल नंदया
dādā paṇḍharī jāyālā mājha dukhata māṇḍyā dāṇḍyā
paṇḍharī jāyālā saṅga ghyāva baila nandayā
Brother, to go to Pandhari, my legs are aching
To go to Pandhari, take the Nandya bullock along
▷ (दादा)(पंढरी)(जायाला) my (दुखत)(मांड्या)(दांड्या)
▷ (पंढरी)(जायाला) with (घ्याव)(बैल)(नंदया)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.2c (B06-02-02c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Means of transport / Bullock
[5] id = 13386
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
बंधुजी माझ्या बोल बाई पंढरी नको येऊ
पंढरीच्या वाट पाय दुखल म्हणशील
bandhujī mājhyā bōla bāī paṇḍharī nakō yēū
paṇḍharīcyā vāṭa pāya dukhala mhaṇaśīla
My brother says, don’t come to Pandhari
On the way to Pandhari, you will say your feet are aching
▷ (बंधुजी) my says woman (पंढरी) not (येऊ)
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(पाय)(दुखल)(म्हणशील)
pas de traduction en français
[6] id = 13387
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पंढरी जायाला बाई ऐकगनाशी झाली
जन आटइला बंधुजीनी पालखी संग नेली
paṇḍharī jāyālā bāī aikaganāśī jhālī
jana āṭilā bandhujīnī pālakhī saṅga nēlī
She was insistent to go to Pandhari, she would not listen to anybody
Goaded by the people, brother took her in a palanquin
▷ (पंढरी)(जायाला) woman (ऐकगनाशी) has_come
▷ (जन)(आटइला)(बंधुजीनी)(पालखी) with (नेली)
pas de traduction en français
[7] id = 13388
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पंढरी गेल येड पायाच दिल भाड
इटू देवाच्या पायरीशी उभ बंधवाच घोड
paṇḍharī gēla yēḍa pāyāca dila bhāḍa
iṭū dēvācyā pāyarīśī ubha bandhavāca ghōḍa
The simpleton went to Pandhari on foot
My brother’s horse was standing near God Ithu*’s step
▷ (पंढरी) gone (येड)(पायाच)(दिल)(भाड)
▷ (इटू)(देवाच्या)(पायरीशी) standing (बंधवाच)(घोड)
pas de traduction en français
IthuVitthal pronounced locally
Cross references for this song:B:VI-2.2b (B06-02-02b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Means of transport / Horse
[8] id = 13389
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
पंढरीला जाया नका घालू कोणी मोडा
सांगते बंधू तुम्हा संग तुमच बाळ धरा
paṇḍharīlā jāyā nakā ghālū kōṇī mōḍā
sāṅgatē bandhū tumhā saṅga tumaca bāḷa dharā
Don’t create problems for going to Pandhari
I tell you, brother, take your son along
▷ (पंढरीला)(जाया)(नका)(घालू)(कोणी)(मोडा)
▷  I_tell brother (तुम्हा) with (तुमच) son (धरा)
pas de traduction en français
[9] id = 13390
उघडे साळू - Ughade Salu
Village तव - Tav
पंढरी जायाला संग घेते मी बंधवाला
तांब्याच्या गडव्यानी पाणी घालीते चंदनाला
paṇḍharī jāyālā saṅga ghētē mī bandhavālā
tāmbyācyā gaḍavyānī pāṇī ghālītē candanālā
To go to Pandhari, I take my brother along
I water the sandalwood tree with a copper jug
▷ (पंढरी)(जायाला) with (घेते) I (बंधवाला)
▷ (तांब्याच्या)(गडव्यानी) water, (घालीते)(चंदनाला)
pas de traduction en français
[10] id = 13391
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
बाई पंढरीच्या वाट तू ग भुकेली होशील
पाठीच्या गवळणी वाटी खोबर मागशील
bāī paṇḍharīcyā vāṭa tū ga bhukēlī hōśīla
pāṭhīcyā gavaḷaṇī vāṭī khōbara māgaśīla
Sister, you will be hungry on the way to Pandhari
My younger sister, you will ask for dry coconut
▷  Woman (पंढरीच्या)(वाट) you * (भुकेली)(होशील)
▷ (पाठीच्या)(गवळणी)(वाटी)(खोबर)(मागशील)
pas de traduction en français
[11] id = 13392
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
दादा पंढरीच्या वाट माझ्या वोटीमध्ये पेरु
गाय मुखाच्या पाण्यावरु साधू उतरा न्याहरी करु
dādā paṇḍharīcyā vāṭa mājhyā vōṭīmadhyē pēru
gāya mukhācyā pāṇyāvaru sādhū utarā nyāharī karu
Brother, on way to Pandhari, I am carrying guavas in the folds of my sari
Brother, let’s eat near the water coming from Gaymukh*
▷ (दादा)(पंढरीच्या)(वाट) my (वोटीमध्ये)(पेरु)
▷ (गाय)(मुखाच्या)(पाण्यावरु)(साधू)(उतरा)(न्याहरी)(करु)
pas de traduction en français
GaymukhGaymukh literally means cow’s mouth. Each temple has a Gaymukh of wood metal or stone through which water used for the idol of God is coming and hence supposed to be sacred water.
[12] id = 13393
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
दादा पंढरीच्या वाट माझ्या ओटीमधी लाह्या
गाय मुखाच्या पाण्यावर दादा उतर तोंड धुवाया
dādā paṇḍharīcyā vāṭa mājhyā ōṭīmadhī lāhyā
gāya mukhācyā pāṇyāvara dādā utara tōṇḍa dhuvāyā
Brother, on way to Pandhari, I am carrying popcorns in the folds of my sari
Brother, get down near the water coming from Gaymukh* to wash your face
▷ (दादा)(पंढरीच्या)(वाट) my (ओटीमधी)(लाह्या)
▷ (गाय)(मुखाच्या)(पाण्यावर)(दादा)(उतर)(तोंड)(धुवाया)
pas de traduction en français
GaymukhGaymukh literally means cow’s mouth. Each temple has a Gaymukh of wood metal or stone through which water used for the idol of God is coming and hence supposed to be sacred water.
[13] id = 13394
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जाते मी पंढरीला माझ्या वट्यात गुळ लाह्या
बंधू या संगती पंढरी जाया निघाली सया सया
jātē mī paṇḍharīlā mājhyā vaṭyāta guḷa lāhyā
bandhū yā saṅgatī paṇḍharī jāyā nighālī sayā sayā
I go to Pandhari, I carry jaggery* and popcorns in the folds of my sari
We sisters are leaving for Pandhari with our brother
▷  Am_going I (पंढरीला) my (वट्यात)(गुळ)(लाह्या)
▷  Brother (या)(संगती)(पंढरी)(जाया)(निघाली)(सया)(सया)
pas de traduction en français
jaggeryA traditional non-centrifugal cane sugar
[14] id = 13395
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पंढर पुरामधी पाण्याची झाली बंदी
बंधुनी राया माझ्या बैल तहानेला तुझ नंदी
paṇḍhara purāmadhī pāṇyācī jhālī bandī
bandhunī rāyā mājhyā baila tahānēlā tujha nandī
There is no water in Pandharpur
My dear brother, your bull is thirsty
▷ (पंढर)(पुरामधी)(पाण्याची) has_come (बंदी)
▷ (बंधुनी)(राया) my (बैल)(तहानेला) your (नंदी)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.2c (B06-02-02c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Means of transport / Bullock
[15] id = 13396
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पंढरपुरामधी देवा सोन्याचा मलखांब
बंधुजीराया माझा हाये पंढरी किती लांब
paṇḍharapurāmadhī dēvā sōnyācā malakhāmba
bandhujīrāyā mājhā hāyē paṇḍharī kitī lāmba
God, in Pandharpur, there is a gymnast’s pillar in gold
My dear brother, how far is Pandhari from here
▷ (पंढरपुरामधी)(देवा) of_gold (मलखांब)
▷ (बंधुजीराया) my (हाये)(पंढरी)(किती)(लांब)
pas de traduction en français
[16] id = 13397
घारे पार्वती - Ghare Parvati
Village जअूळ - Jawal
पंढर्या केल्या तीन आळंद्या केल्या नऊ
मावलीच्या बाळा चल नाशीकला जाऊ
paṇḍharyā kēlyā tīna āḷandyā kēlyā naū
māvalīcyā bāḷā cala nāśīkalā jāū
I did Pandhari thrice and Alandi* nine times
My mother’s son, come, let’s go to Nashik
▷ (पंढर्या)(केल्या)(तीन)(आळंद्या)(केल्या)(नऊ)
▷ (मावलीच्या) child let_us_go (नाशीकला)(जाऊ)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[17] id = 80180
उटवा वच्छला - Utwa Vachala
Village गिधाडे - Gidhade
पंढरी जायाच मी विचार केला काल
मायबाई तुझा लाल साधु संगतीला चाल
paṇḍharī jāyāca mī vicāra kēlā kāla
māyabāī tujhā lāla sādhu saṅgatīlā cāla
I decided to go to Pandhari only yesterday
Dear mother, your son is coming with me
▷ (पंढरी)(जायाच) I (विचार) did (काल)
▷ (मायबाई) your (लाल)(साधु)(संगतीला) let_us_go
pas de traduction en français
[18] id = 13399
मरगळे रखमा - Margale Rakhma
Village गोंडेखल - Gondekhal
साधू पंढरी जायाला पाणी घालते चंदनाला
पंढरी जायाला संग नेते मी बंधवाला
sādhū paṇḍharī jāyālā pāṇī ghālatē candanālā
paṇḍharī jāyālā saṅga nētē mī bandhavālā
To go to Pandhari, I water the sandalwood tree
To go to Pandhari, I take my brother along
▷ (साधू)(पंढरी)(जायाला) water, (घालते)(चंदनाला)
▷ (पंढरी)(जायाला) with (नेते) I (बंधवाला)
pas de traduction en français
[19] id = 13400
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
जाते मी पंढरीला मी तर इचार केला राती
सावित्री भाऊजये संग नेते तुझा पती
jātē mī paṇḍharīlā mī tara icāra kēlā rātī
sāvitrī bhāūjayē saṅga nētē tujhā patī
I go to Pandhari, I thought of it only last night
Savitri, my sister-in-law, I am taking your husband along
▷  Am_going I (पंढरीला) I wires (इचार) did (राती)
▷ (सावित्री)(भाऊजये) with (नेते) your (पती)
pas de traduction en français
[20] id = 13401
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
मी बोलते बंधुजीला दादा पंढरीला जाया
संग मी घेते जुन्या जोंधळ्याच्या लाह्या
mī bōlatē bandhujīlā dādā paṇḍharīlā jāyā
saṅga mī ghētē junyā jōndhaḷyācyā lāhyā
I tell my elder brother, for going to Pandhari
I am taking along popcorns made from old jowar*
▷  I (बोलते)(बंधुजीला)(दादा)(पंढरीला)(जाया)
▷  With I (घेते)(जुन्या)(जोंधळ्याच्या)(लाह्या)
pas de traduction en français
jowarA variety of millet
[21] id = 846
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
मी बोलते बंधुला दादा पंढरपुराला जायाला
संग त्या घेऊया जुन्या वरव्याच्या लाह्या
mī bōlatē bandhulā dādā paṇḍharapurālā jāyālā
saṅga tyā ghēūyā junyā varavyācyā lāhyā
I tell my elder brother, for going to Pandhari
I am taking along popcorns made from old Vari* (a kind of grain)
▷  I (बोलते)(बंधुला)(दादा)(पंढरपुराला)(जायाला)
▷  With (त्या)(घेऊया)(जुन्या)(वरव्याच्या)(लाह्या)
pas de traduction en français
VariThe practice or observance of proceeding regularly (each month or each year) on pilgrimage to any sacred place
[22] id = 4505
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
दादा पंढरीच्या वाट उतर तोंड धुया
माझ्या ना वटीमधी जुन्या वरव्याच्या लाह्या
dādā paṇḍharīcyā vāṭa utara tōṇḍa dhuyā
mājhyā nā vaṭīmadhī junyā varavyācyā lāhyā
On way to Pandhari, I tell my elder brothe to get down and have a wash
There are popcorns made from old Vari* (a kind of grain) in the folds of my sari
▷ (दादा)(पंढरीच्या)(वाट)(उतर)(तोंड)(धुया)
▷  My * (वटीमधी)(जुन्या)(वरव्याच्या)(लाह्या)
pas de traduction en français
VariThe practice or observance of proceeding regularly (each month or each year) on pilgrimage to any sacred place
[23] id = 4506
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
पंढरपुरामधी गाडी बुक्याची हादरली
सांगते बाई तुला वास बंधुच्या शेल्यावरी
paṇḍharapurāmadhī gāḍī bukyācī hādaralī
sāṅgatē bāī tulā vāsa bandhucyā śēlyāvarī
In Pandharpur, the cart with bukka* stumbled
I tell you, woman, the fragrance is there on my brother’s stole
▷ (पंढरपुरामधी)(गाडी)(बुक्याची)(हादरली)
▷  I_tell woman to_you (वास)(बंधुच्या)(शेल्यावरी)
pas de traduction en français
bukkaA powder composed of certain fragrant substances
[24] id = 4507
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
मी तर बोलते बंधुला दादा पंढरीला जाऊ
देवा का इठ्ठलाच दादा राऊळ मला दावू
mī tara bōlatē bandhulā dādā paṇḍharīlā jāū
dēvā kā iṭhṭhalāca dādā rāūḷa malā dāvū
I say, brother, come, let’s go to Pandhari
Dear brother, show me God Itthal*’s temple
▷  I wires (बोलते)(बंधुला)(दादा)(पंढरीला)(जाऊ)
▷ (देवा)(का)(इठ्ठलाच)(दादा)(राऊळ)(मला)(दावू)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
[25] id = 4508
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
बहिण बोलती भावाला दादा पंढरीला दोघ जाऊ
पंढरी पंढरी म्हणताना राही रुखमीणीच गावू
bahiṇa bōlatī bhāvālā dādā paṇḍharīlā dōgha jāū
paṇḍharī paṇḍharī mhaṇatānā rāhī rukhamīṇīca gāvū
Sister says to her brother, come, let’s both go to Pandhari
Pandhari, Pandhari, it is the village of Rahi and Rukhmini*
▷  Sister (बोलती)(भावाला)(दादा)(पंढरीला)(दोघ)(जाऊ)
▷ (पंढरी)(पंढरी)(म्हणताना) stays (रुखमीणीच)(गावू)
pas de traduction en français
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[26] id = 4509
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
बहिण बोलती भावाला दादा पंढरी मला दावू
लांबूनी बघते मी माझ्या आईईच गावू
bahiṇa bōlatī bhāvālā dādā paṇḍharī malā dāvū
lāmbūnī baghatē mī mājhyā āīīca gāvū
Sister says to her brother, take me to Pandhari
I shall see my mother’s (Rukhmini*) village from a distance
▷  Sister (बोलती)(भावाला)(दादा)(पंढरी)(मला)(दावू)
▷ (लांबूनी)(बघते) I my (आईईच)(गावू)
pas de traduction en français
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[27] id = 4510
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
बहिण बोलती भावाला दादा पंढरी कसली
लांबुनी बघते मी मला जेजूरी दिसली
bahiṇa bōlatī bhāvālā dādā paṇḍharī kasalī
lāmbunī baghatē mī malā jējūrī disalī
Sister says to her brother, how is Pandhari
Looking from a distance, it looks like Jejuri
▷  Sister (बोलती)(भावाला)(दादा)(पंढरी)(कसली)
▷ (लांबुनी)(बघते) I (मला)(जेजूरी)(दिसली)
pas de traduction en français
[28] id = 4511
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
येवढ्या पंढरपुरामधी शेला वार्यानी झळकला
सांगते बाई तुला बंधु मपला वळखीला
yēvaḍhyā paṇḍharapurāmadhī śēlā vāryānī jhaḷakalā
sāṅgatē bāī tulā bandhu mapalā vaḷakhīlā
In such a crowded Pandharpur, a stole was flying in the wind
I tell you, woman, I recognised my brother
▷ (येवढ्या)(पंढरपुरामधी)(शेला)(वार्यानी)(झळकला)
▷  I_tell woman to_you brother (मपला)(वळखीला)
pas de traduction en français
[29] id = 4512
बामणे बायडा - Bamane Bayda
Village धामणवळ - DhamanOhol
पंढरी जायाला मी तर विचार केला राती
सावित्री भाऊजये संग देते तुझा पती
paṇḍharī jāyālā mī tara vicāra kēlā rātī
sāvitrī bhāūjayē saṅga dētē tujhā patī
I go to Pandhari, I thought of it only last night
Savitri, my sister-in-law, I am taking your husband along
▷ (पंढरी)(जायाला) I wires (विचार) did (राती)
▷ (सावित्री)(भाऊजये) with give your (पती)
pas de traduction en français
[30] id = 2076
घणवट विमला - Ghanawat Vimala
Village पोमगाव - Pomgaon
पंढगरीला जाया संग न्यावा भावाला
तांब्याच्या कळशीन पाणी घालावा देवाला
paṇḍhagarīlā jāyā saṅga nyāvā bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīna pāṇī ghālāvā dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (पंढगरीला)(जाया) with (न्यावा)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीन) water, (घालावा)(देवाला)
pas de traduction en français
[31] id = 11628
तिडके सीता - Tidke Sita
Village हडशी - Hadshi
पंढरीला जाया संग नेते सख्या बंधु
आंघोळ कराया चंद्रभागेचे तास रूंदु
paṇḍharīlā jāyā saṅga nētē sakhyā bandhu
āṅghōḷa karāyā candrabhāgēcē tāsa rūndu
To go to Pandhari, I take my real brother along
For bathing, the riverbed of Chandrabhaga* is wide enough
▷ (पंढरीला)(जाया) with (नेते)(सख्या) brother
▷ (आंघोळ)(कराया)(चंद्रभागेचे)(तास)(रूंदु)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[32] id = 13405
पवार हिरा - Pawar Hira
Village उरवडे - Urvade
पंढरीला जाया माझ्या आळीच्या बायका
आत्ता माझ्या बंधु गाडी जुपावी नायीका
paṇḍharīlā jāyā mājhyā āḷīcyā bāyakā
āttā mājhyā bandhu gāḍī jupāvī nāyīkā
To go to Pandhari, we are all women from my lane
Now, my brother, the cartman, harness the cart
▷ (पंढरीला)(जाया) my (आळीच्या)(बायका)
▷  Now my brother (गाडी)(जुपावी)(नायीका)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.2c (B06-02-02c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Means of transport / Bullock
[33] id = 34967
मांडेकर हौसा - Mandekar Hausa
Village सविंदणे - Savindane
UVS-12-23 start 00:35 ➡ listen to section
पह्यली (देखली) पंढरी मीत भावासंग केली
विठ्ठलाच्या आदी भेट कुंडलीकान दिली
pahyalī (dēkhalī) paṇḍharī mīta bhāvāsaṅga kēlī
viṭhṭhalācyā ādī bhēṭa kuṇḍalīkāna dilī
My first visit to Pandhari, I did with my brother
I visited the temple of Kundalik* before Vitthal*
▷ (पह्यली) ( (देखली) ) (पंढरी)(मीत)(भावासंग) shouted
▷ (विठ्ठलाच्या)(आदी)(भेट)(कुंडलीकान)(दिली)
pas de traduction en français
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[34] id = 35119
मोटे सोनुबाई - Mote Sonubai
Village सविंदणे - Savindane
UVS-13-20 start 01:09 ➡ listen to section
पंढरीला जाया संग न्येवा त्या भावाला
तांब्याच्या कळशीन पाणी घालाव देवाला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nyēvā tyā bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīna pāṇī ghālāva dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (पंढरीला)(जाया) with (न्येवा)(त्या)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीन) water, (घालाव)(देवाला)
pas de traduction en français
[35] id = 35433
भोंग चंद्रभागा - Bhong Chandrabhaga
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-09-07 start 02:56 ➡ listen to section
अस पंढबीरीला जाया संग नेते मी भावाईला
संग नेते मी भावाईला पाणी सरव्या देवाईला
asa paṇḍhabīrīlā jāyā saṅga nētē mī bhāvāīlā
saṅga nētē mī bhāvāīlā pāṇī saravyā dēvāīlā
To go to Pandhari vari*, I take my brother along
I take my brother along, I offer water to all gods
▷ (अस)(पंढबीरीला)(जाया) with (नेते) I (भावाईला)
▷  With (नेते) I (भावाईला) water, (सरव्या)(देवाईला)
pas de traduction en français
VariThe practice or observance of proceeding regularly (each month or each year) on pilgrimage to any sacred place
[36] id = 35756
पवार कोंडा - Pawar Konda
Village पाळु - Palu
UVS-24-20 start 03:31 ➡ listen to section
पंढरी जायाच मला संगत भावाची
तांब्याच्या कळशीनी पाणी घालाव देवाला
paṇḍharī jāyāca malā saṅgata bhāvācī
tāmbyācyā kaḷaśīnī pāṇī ghālāva dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (पंढरी)(जायाच)(मला) tells (भावाची)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीनी) water, (घालाव)(देवाला)
pas de traduction en français
[37] id = 13402
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
मी बोलते बंधुला दादा पंढरपुराला जायाला
संग त्या घेऊया जुन्या वरव्याच्या लाह्या
mī bōlatē bandhulā dādā paṇḍharapurālā jāyālā
saṅga tyā ghēūyā junyā varavyācyā lāhyā
I tell my elder brother, for going to Pandhari
Let’s take popcorns made from old Vari* (a kind of grain) with us
▷  I (बोलते)(बंधुला)(दादा)(पंढरपुराला)(जायाला)
▷  With (त्या)(घेऊया)(जुन्या)(वरव्याच्या)(लाह्या)
pas de traduction en français
VariThe practice or observance of proceeding regularly (each month or each year) on pilgrimage to any sacred place
[38] id = 51433
शिंदे कला - Shinde Kala
Village गलेगाव - Galegaon
पंढरीच्या वाटी संगे नेईन भावाला
पाणी कुंडलीक देवाला
paṇḍharīcyā vāṭī saṅgē nēīna bhāvālā
pāṇī kuṇḍalīka dēvālā
To go to Pandhari, I shall take my brother along
(I shall offer) water to God Kundalik*
▷ (पंढरीच्या)(वाटी) with (नेईन)(भावाला)
▷  Water, (कुंडलीक)(देवाला)
pas de traduction en français
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
[39] id = 40840
रंधे मंदा अशोक - Randhe Manda Ashok
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
पंढरी जायाला तयारी केली राती
आई तुझं बाळ संग खजिण्याची हाती (खजीन्याच हत्ती)
paṇḍharī jāyālā tayārī kēlī rātī
āī tujhaṁ bāḷa saṅga khajiṇyācī hātī (khajīnyāca hattī)
I made all preparations at night to go to Pandhari
Mother, your wealthy son is with me
▷ (पंढरी)(जायाला)(तयारी) shouted (राती)
▷ (आई)(तुझं) son with (खजिण्याची)(हाती) ( (खजीन्याच)(हत्ती) )
pas de traduction en français
[40] id = 40923
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
पंढरीला जाते संगे नेते सख्या बंधूला
दहीगावापाशी भीमा तुझ तास रुंद
paṇḍharīlā jātē saṅgē nētē sakhyā bandhūlā
dahīgāvāpāśī bhīmā tujha tāsa runda
To go to Pandhari, I take my real brother along
Near Dahigaon, Bhima*, your bed is wide
▷ (पंढरीला) am_going with (नेते)(सख्या)(बंधूला)
▷ (दहीगावापाशी) Bhim your (तास)(रुंद)
pas de traduction en français
Bhima(missing definition)
[41] id = 40924
जाधव तान्हा - Jadhav Tanha
Village खैरी - Khiri
गाव पंढरीत चोळी घेतो माझा भाऊ
सोन्याचा सुई दोरा टिप टाक नामदेऊ
gāva paṇḍharīta cōḷī ghētō mājhā bhāū
sōnyācā suī dōrā ṭipa ṭāka nāmadēū
In Pandhari, my brother buys a blouse
Thread and needle in gold, Namdev*, put the stitches
▷ (गाव)(पंढरीत) blouse (घेतो) my brother
▷  Of_gold (सुई)(दोरा)(टिप)(टाक)(नामदेऊ)
pas de traduction en français
NamdevSaint
[42] id = 40925
कुलथे लक्ष्मी - Kulthe Lakshmi
Village वालवड - Walwad
पंढरपुरामंदी चोळी घेतो माझा भाऊ
सोन्याचा सुईदोरा टीप घाली नामदेव
paṇḍharapurāmandī cōḷī ghētō mājhā bhāū
sōnyācā suīdōrā ṭīpa ghālī nāmadēva
In Pandharpur, my brother buys a blouse
Thread and needle in gold, Namdev* puts the stitches
▷ (पंढरपुरामंदी) blouse (घेतो) my brother
▷  Of_gold (सुईदोरा)(टीप)(घाली)(नामदेव)
pas de traduction en français
NamdevSaint
Cross references for this song:F:XVI-1.2d (F16-01-02d) - Sister expects brother’s presents / Blouse / Brother gets it tailored with excitement
[43] id = 41630
काकड फुल्या - Kakad Phulya
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
जाते पंढरीला संगे नेते मी भावाला
चंद्रभागेचे पाणी धाडीते देवाला
jātē paṇḍharīlā saṅgē nētē mī bhāvālā
candrabhāgēcē pāṇī dhāḍītē dēvālā
I go to Pandhari, I take my brother along
I send water from Chandrabhaga* for the God
▷  Am_going (पंढरीला) with (नेते) I (भावाला)
▷ (चंद्रभागेचे) water, (धाडीते)(देवाला)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[44] id = 42445
होन अरुणा - Hon Aruna
Village चांदकसोर - Chandkasor
पंढरीची वाट जड नाही गेली मला
आता माझा भाऊ साधु होता संगतीला
paṇḍharīcī vāṭa jaḍa nāhī gēlī malā
ātā mājhā bhāū sādhu hōtā saṅgatīlā
The way to Pandhari was not difficult for me
Now, my brother was there for company
▷ (पंढरीची)(वाट)(जड) not went (मला)
▷ (आता) my brother (साधु)(होता)(संगतीला)
pas de traduction en français
[45] id = 44632
वाबळे कृष्णा - Vabale Krishna
Village केसनंद - Kesnand
जाईल पंढरीला संग न्यावा भावाला
तांब्याच्या कळशीन पाणी घालावा देवाला
jāīla paṇḍharīlā saṅga nyāvā bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīna pāṇī ghālāvā dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷  Will_go (पंढरीला) with (न्यावा)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीन) water, (घालावा)(देवाला)
pas de traduction en français
[46] id = 44909
कौरे नर्मदा - Kaure Narmada
Village बेलाड - Belad
पंढरी जाईन संग नेइन भावाले
सोन्याचे पानदान फुल वाहीले देवाले
paṇḍharī jāīna saṅga nēina bhāvālē
sōnyācē pānadāna fula vāhīlē dēvālē
I shall go to Pandhari, I shall take my brother along
A plate (full of flowers) in gold, I offer flowers to God
▷ (पंढरी)(जाईन) with (नेइन)(भावाले)
▷ (सोन्याचे)(पानदान) flowers (वाहीले)(देवाले)
pas de traduction en français
[47] id = 45506
बारबोले कुसूम - Barbole Kusum
Village दारफळ - Darphal
पंढरपुरा जाया संग नेते मी भावाला
नेते मी भावाला पाणी कुंडलिक देवाला
paṇḍharapurā jāyā saṅga nētē mī bhāvālā
nētē mī bhāvālā pāṇī kuṇḍalika dēvālā
To go to Pandhari, I shall take my brother along
I shall take my brother along, (I shall offer) water to God Kundalik*
▷ (पंढरपुरा)(जाया) with (नेते) I (भावाला)
▷ (नेते) I (भावाला) water, (कुंडलिक)(देवाला)
pas de traduction en français
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
[48] id = 45543
दडस लक्ष्मी - Dadas Laxmi
Village बांगर्डे - Bangarde
पंढरीला जाया संग नेतीया भावाला
तांब्याच्या कळशीन पाणी घाला देवाला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nētīyā bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīna pāṇī ghālā dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (पंढरीला)(जाया) with (नेतीया)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीन) water, (घाला)(देवाला)
pas de traduction en français
[49] id = 46622
घोंगे पार्वती - Ghonge Parvati
Village येनवे - Yenve
पंढरीला जाया माझी तयारी झाली राती
सवितर भाऊजये संग नेते तुझा पती
paṇḍharīlā jāyā mājhī tayārī jhālī rātī
savitara bhāūjayē saṅga nētē tujhā patī
I go to Pandhari, I thought of it only last night
Savitri, my sister-in-law, I am taking your husband along
▷ (पंढरीला)(जाया) my (तयारी) has_come (राती)
▷ (सवितर)(भाऊजये) with (नेते) your (पती)
pas de traduction en français
[50] id = 46644
कुपाडे सुनिता - Kupade Sunita
Village महातपूर - Mahatpur
पंढरपुरा जाया संग नेते मी भावाला
पाणी सुरव्या देवाला (सर्व)
paṇḍharapurā jāyā saṅga nētē mī bhāvālā
pāṇī suravyā dēvālā (sarva)
To go to Pandhari, I take my brother along
(I offer) water to all the gods
▷ (पंढरपुरा)(जाया) with (नेते) I (भावाला)
▷  Water, (सुरव्या)(देवाला) ( (सर्व) )
pas de traduction en français
[51] id = 46648
पाटील जिजा - Patil Jija
Village गिधाडे - Gidhade
पंढरीले जाऊ संगे लेऊ मना भाऊ
गाव गरसोया पासून चंद्रभागाले पाणी भाऊ (बहु)
paṇḍharīlē jāū saṅgē lēū manā bhāū
gāva garasōyā pāsūna candrabhāgālē pāṇī bhāū (bahu)
I go to Pandhari, I take my brother along
From Garsoya village onwards, Chandrabhaga* has plenty of water
▷ (पंढरीले)(जाऊ) with (लेऊ)(मना) brother
▷ (गाव)(गरसोया)(पासून)(चंद्रभागाले) water, brother ( (बहु) )
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[52] id = 46661
पाटील जिजा - Patil Jija
Village गिधाडे - Gidhade
पंढरी जायाचा मीते विचार केला राती
बहिणभाऊ बंधू संगतीला येती
paṇḍharī jāyācā mītē vicāra kēlā rātī
bahiṇabhāū bandhū saṅgatīlā yētī
Only last night, I thought of going to Pandhari
My sisters and brothers are all coming with me
▷ (पंढरी)(जायाचा)(मीते)(विचार) did (राती)
▷ (बहिणभाऊ) brother (संगतीला)(येती)
pas de traduction en français
[53] id = 37314
वाघमारे साखर - Waghmare Sakhar
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-14 start 00:16 ➡ listen to section
पंढरी पंढरी पायली कैकबार्या
मोठ्या पाहाच्या पायर्या एकदा दाखीव सोयर्या
paṇḍharī paṇḍharī pāyalī kaikabāryā
mōṭhyā pāhācyā pāyaryā ēkadā dākhīva sōyaryā
Pandhari, Pandhari, I have visited many times
My relatve (Vitthal*), show me once the wide steps
▷ (पंढरी)(पंढरी)(पायली)(कैकबार्या)
▷ (मोठ्या)(पाहाच्या)(पायर्या)(एकदा)(दाखीव)(सोयर्या)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[54] id = 47385
पवार धोंडा - Pawar Dhonda
Village मालुंजा - Malunga
पंढरीला जाते संग घेते मी भावाला
हाती गडवाचा तांब्या पाणी घाली देवाला
paṇḍharīlā jātē saṅga ghētē mī bhāvālā
hātī gaḍavācā tāmbyā pāṇī ghālī dēvālā
I go to Pandhari, I take my brother along
A copper jug in hand, I offer water to God
▷ (पंढरीला) am_going with (घेते) I (भावाला)
▷ (हाती)(गडवाचा)(तांब्या) water, (घाली)(देवाला)
pas de traduction en français
[55] id = 47388
शिंदे सुमन - Shinde Suman
Village धानोरा भाटगाव - Dhanora Bhatgaon
जाते मी पंढरीला संगे नेते भावाला
तांब्याच्या कळशीने पाणी घालीते देवाला
jātē mī paṇḍharīlā saṅgē nētē bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīnē pāṇī ghālītē dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷  Am_going I (पंढरीला) with (नेते)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीने) water, (घालीते)(देवाला)
pas de traduction en français
[56] id = 48292
भवार विमल संतोष - Bhavar Vimal Santosh
Village गोंडेगाव - Gondegaon
जाते मी पंढरीला संग नेते भावाला
तांब्याच्या गडवा पाणी घालते देवाला
jātē mī paṇḍharīlā saṅga nētē bhāvālā
tāmbyācyā gaḍavā pāṇī ghālatē dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷  Am_going I (पंढरीला) with (नेते)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(गडवा) water, (घालते)(देवाला)
pas de traduction en français
[57] id = 48596
तमांचे मंदोदरी दिगंबर - Tamanche Mandodari Digambar
Village म्हात्रेवाडी - Mhatrevadi
पंढरीला जाते संगे नेते मी भावाला
घालीते दंडवत पांडुरंग देवाला
paṇḍharīlā jātē saṅgē nētē mī bhāvālā
ghālītē daṇḍavata pāṇḍuraṅga dēvālā
I go to Pandhari, I take my brother along
I prostrate myself brfore God Pandurang*
▷ (पंढरीला) am_going with (नेते) I (भावाला)
▷ (घालीते)(दंडवत)(पांडुरंग)(देवाला)
pas de traduction en français
PandurangVitthal
[58] id = 48651
दहीतळे जनाबाई - Dahitale Janabai Arjun
Village महींदा - Mahinda
असी पंढरीला जाईन संग नेईल भावाला
हाती बेल तांब्या पाणी सगळ्या देवाला
asī paṇḍharīlā jāīna saṅga nēīla bhāvālā
hātī bēla tāmbyā pāṇī sagaḷyā dēvālā
I shall go to Pandhari, I shall take my brother along
Bel* (leaves) and jug in hand, I offer water to all the gods
▷ (असी)(पंढरीला)(जाईन) with (नेईल)(भावाला)
▷ (हाती)(बेल)(तांब्या) water, (सगळ्या)(देवाला)
pas de traduction en français
BelName of a tree
[59] id = 48753
कुंभार द्रौपदाबाई - Kumbhar Draupada
Village रासाई शिंडूर - Rasai Shendur
पंढरीला जातो बहिण भावंड आम्ही दोन
चंद्रभागाच्या तासावर तिर्थ घडल मना जोग
paṇḍharīlā jātō bahiṇa bhāvaṇḍa āmhī dōna
candrabhāgācyā tāsāvara tirtha ghaḍala manā jōga
We both, brother and sister, we go to Pandhari
On the banks of Chandrabhaga*, we accomplished the pilgrimage to our satisfaction
▷ (पंढरीला) goes sister brother (आम्ही) two
▷ (चंद्रभागाच्या)(तासावर)(तिर्थ)(घडल)(मना)(जोग)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[60] id = 48864
घुगे चंद्रभागा - Ghuge Chandrabhaga
Village किव्ही - Kivi
जाईल पंढरी संग नेईल भावाला
तांब्याच्या घागरी पाणी कुंडलिक देवाला
jāīla paṇḍharī saṅga nēīla bhāvālā
tāmbyācyā ghāgarī pāṇī kuṇḍalika dēvālā
I shall go to Pandhari, I shall take my brother along
From copper vessels, I shall offer water to god Kundlik
▷  Will_go (पंढरी) with (नेईल)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(घागरी) water, (कुंडलिक)(देवाला)
pas de traduction en français
[61] id = 48865
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरी जायाला संग नेते भावाला
चांदीचा गडवा पाणी घालते देवाला
paṇḍharī jāyālā saṅga nētē bhāvālā
cāndīcā gaḍavā pāṇī ghālatē dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
And offer water to God from a silver vessel
▷ (पंढरी)(जायाला) with (नेते)(भावाला)
▷ (चांदीचा)(गडवा) water, (घालते)(देवाला)
pas de traduction en français
[62] id = 50180
देशमुख हिरा - Deshmukh Hira
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
पंढरीला जाती संग नेती भावाला
पाणी सगळ्या देवाला
paṇḍharīlā jātī saṅga nētī bhāvālā
pāṇī sagaḷyā dēvālā
I shall go to Pandhari, I shall take my brother along
I offer water to all the gods
▷ (पंढरीला) caste with (नेती)(भावाला)
▷  Water, (सगळ्या)(देवाला)
pas de traduction en français
[63] id = 50311
गायकवाड जिजाबाई - Gaykwad Jijabai
Village पोहरेगाव - Poharegaon
पंढरीला जाया संग नेते मी भावाला
पाणी तुळशीच्या रोपाला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nētē mī bhāvālā
pāṇī tuḷaśīcyā rōpālā
To go to Pandhari, I take my brother along
I offer water to the tulasi* plant
▷ (पंढरीला)(जाया) with (नेते) I (भावाला)
▷  Water, (तुळशीच्या)(रोपाला)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
[64] id = 50650
हिवाळे अनुसुया - Hivale Ausuya
Village पाथरी - Pathri
पंढरीला जाया बाई संग नेईन भावाला
पाणी तुळशीच्या रोपाला
paṇḍharīlā jāyā bāī saṅga nēīna bhāvālā
pāṇī tuḷaśīcyā rōpālā
To go to Pandhari, I take my brother along
I offer water to the tulasi* plant
▷ (पंढरीला)(जाया) woman with (नेईन)(भावाला)
▷  Water, (तुळशीच्या)(रोपाला)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
[65] id = 50663
चव्हाण लीला - Chavan Lila
Village तांबवे - Tambve
पंढरी जाया संग नेते भावाला
देव कुंडलिक दावायाला
paṇḍharī jāyā saṅga nētē bhāvālā
dēva kuṇḍalika dāvāyālā
To go to Pandhari, I take my brother along
To show him God Kundalik*
▷ (पंढरी)(जाया) with (नेते)(भावाला)
▷ (देव)(कुंडलिक)(दावायाला)
pas de traduction en français
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
[66] id = 51235
कदम लक्ष्मी - Kadam Lakshmi Baburao
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
पंढरी जायला तयारी झाली राती
पाठचे भाऊ माझे संग माझ्या येती
paṇḍharī jāyalā tayārī jhālī rātī
pāṭhacē bhāū mājhē saṅga mājhyā yētī
All the preparations to go to Pandhari were made last night
My younger brothers are coming with me
▷ (पंढरी)(जायला)(तयारी) has_come (राती)
▷ (पाठचे) brother (माझे) with my (येती)
pas de traduction en français
[67] id = 51549
वाघमारे कौसाबाई ज्ञानोबा - Waghmare Kausa Dnyanoba
Village हांडरगुळी - Handarguli
पंढरीला जाया संग न्यावा भावाला
पाणी सुरव्या देवाला (सर्व)
paṇḍharīlā jāyā saṅga nyāvā bhāvālā
pāṇī suravyā dēvālā (sarva)
I shall go to Pandhari, I shall take my brother along
I offer water to all the gods
▷ (पंढरीला)(जाया) with (न्यावा)(भावाला)
▷  Water, (सुरव्या)(देवाला) ( (सर्व) )
pas de traduction en français
[68] id = 51746
कारंडे सुगंधा - Karande Sugandha
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
पंढरीला जाती संग नेती भावाला
पाणी सगळ्या देवाला
paṇḍharīlā jātī saṅga nētī bhāvālā
pāṇī sagaḷyā dēvālā
I shall go to Pandhari, I shall take my brother along
I offer water to all the gods
▷ (पंढरीला) caste with (नेती)(भावाला)
▷  Water, (सगळ्या)(देवाला)
pas de traduction en français
[69] id = 51765
बोंडे अनुसया - Bonde Anusaya
Village लांडेवाडी - Landewadi
पंढरीला जाया संग न्याव त्या भावाला
तांब्याच्या कळशीन पाणी घालावा देवाला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nyāva tyā bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīna pāṇī ghālāvā dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (पंढरीला)(जाया) with (न्याव)(त्या)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीन) water, (घालावा)(देवाला)
pas de traduction en français
[70] id = 53071
धायगुडे सोना - Dhaygude Sona
Village सुखेड - Sukhed
पंढरीला जाते संग नेते मी भावाला
तांब्याच्या कळशीन पाणी घालते देवाला
paṇḍharīlā jātē saṅga nētē mī bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīna pāṇī ghālatē dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (पंढरीला) am_going with (नेते) I (भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीन) water, (घालते)(देवाला)
pas de traduction en français
[71] id = 53077
पवार सिता - Pawar Sita
Village नगरफूल - Nagarphul
जाते पंढरीला संगे नेते भावाला
तांब्याचा गडवा पाणी घालते देवाला
jātē paṇḍharīlā saṅgē nētē bhāvālā
tāmbyācā gaḍavā pāṇī ghālatē dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
And offer water to God from a copper jug
▷  Am_going (पंढरीला) with (नेते)(भावाला)
▷ (तांब्याचा)(गडवा) water, (घालते)(देवाला)
pas de traduction en français
[72] id = 53078
तेलकर लक्ष्मी देवीदास - Telkar Lakshmi Devidas
Village एकलहरी पो. तीर्थपुरी - Eklahari, Po. Tirthapuri
बाई मी चालीले पंढरपुराला संग नेईन भावाला
पाणी सगळ्या देवाला
bāī mī cālīlē paṇḍharapurālā saṅga nēīna bhāvālā
pāṇī sagaḷyā dēvālā
Woman, I am going to Pandhari, I am taking my brother along
I shall offer water to all the gods
▷  Woman I (चालीले)(पंढरपुराला) with (नेईन)(भावाला)
▷  Water, (सगळ्या)(देवाला)
pas de traduction en français
[73] id = 53140
पवार भागीत्रा - Pawar Bhagyatra
Village रुई - Rui
जाते मी पंढरीला संग नेते सखा बंधू
पंढरपुरात चंद्रभागेचे तास रुंद
jātē mī paṇḍharīlā saṅga nētē sakhā bandhū
paṇḍharapurāta candrabhāgēcē tāsa runda
To go to Pandhari, I take my real brother along
In Pandharpur, the riverbed of Chandrabhaga* is wide
▷  Am_going I (पंढरीला) with (नेते)(सखा) brother
▷ (पंढरपुरात)(चंद्रभागेचे)(तास)(रुंद)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[74] id = 53141
खरात कस्तूरा - Kharat Kastura
Village डोमलगाव - Domalgaon
पंढरीला जायाला संग नेईन भावाला
पाणी सगळ्या देवाला
paṇḍharīlā jāyālā saṅga nēīna bhāvālā
pāṇī sagaḷyā dēvālā
I go to Pandhari, I take my brother along
I offer water to all the gods
▷ (पंढरीला)(जायाला) with (नेईन)(भावाला)
▷  Water, (सगळ्या)(देवाला)
pas de traduction en français
[75] id = 53142
पगारे मीरा - Pagare Mira
Village चांगदेवनगर - Changdeonagar
पंढरीला जाऊ संग नेते मी भावाला
कडीच्या तांब्यानी पाणी घालते देवाला
paṇḍharīlā jāū saṅga nētē mī bhāvālā
kaḍīcyā tāmbyānī pāṇī ghālatē dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
And offer water to God from a copper jug with a handle
▷ (पंढरीला)(जाऊ) with (नेते) I (भावाला)
▷ (कडीच्या)(तांब्यानी) water, (घालते)(देवाला)
pas de traduction en français
[76] id = 56315
नांगरे मुक्ता शंकर - Nangre Mukta Shankar
Village बानगे - Bange
पंढरीला जाया संगे नेते भावाला
विठ्ठल मंदीरात तिथ भिगांच चुड लिहितो (लेतो, भरतो)
paṇḍharīlā jāyā saṅgē nētē bhāvālā
viṭhṭhala mandīrāta titha bhigāñca cuḍa lihitō (lētō, bharatō)
To go to Pandhari, I take my brother along
At the temple of Vitthal*, he buys glass bangles (for me)
▷ (पंढरीला)(जाया) with (नेते)(भावाला)
▷  Vitthal (मंदीरात)(तिथ)(भिगांच)(चुड)(लिहितो) ( (लेतो)(,)(भरतो) )
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[77] id = 57569
काकडे कौसल्या - Kakade Kaushalya
Village भेडापूर - Bhedapur
तांब्याच्या कळशीने पाणी घालते देवाला
पंढरी जातानी संग नेते मी भावाला
tāmbyācyā kaḷaśīnē pāṇī ghālatē dēvālā
paṇḍharī jātānī saṅga nētē mī bhāvālā
I offer water to God from a copper vessel
To go to Pandhari, I take my brother along
▷ (तांब्याच्या)(कळशीने) water, (घालते)(देवाला)
▷ (पंढरी)(जातानी) with (नेते) I (भावाला)
pas de traduction en français
[78] id = 57570
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
जाईल पंढरीला संग न्याव ते भावाला
तांब्याच्या कळशीनी पाणी घालाव देवाला
jāīla paṇḍharīlā saṅga nyāva tē bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīnī pāṇī ghālāva dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷  Will_go (पंढरीला) with (न्याव)(ते)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीनी) water, (घालाव)(देवाला)
pas de traduction en français
[79] id = 57571
घोडके आबाबाई शिवरामजी - Ghodke Aababai Shivaramji
Village भादली - Bhadali
जाते पंढरीला संग नेते मी भावाला
हाती कळशीचा तांब्या पाणी घालीते देवाला
jātē paṇḍharīlā saṅga nētē mī bhāvālā
hātī kaḷaśīcā tāmbyā pāṇī ghālītē dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
And offer water to God from a copper jug
▷  Am_going (पंढरीला) with (नेते) I (भावाला)
▷ (हाती)(कळशीचा)(तांब्या) water, (घालीते)(देवाला)
pas de traduction en français
[80] id = 57572
देशमुख हिरा - Deshmukh Hira
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
पंढरीला जायाला संग नेते मी भावाला
तांब्याच्या कळशीने पाणी सर्व्या देवाला
paṇḍharīlā jāyālā saṅga nētē mī bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīnē pāṇī sarvyā dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
I offer water from a copper jug to all the gods
▷ (पंढरीला)(जायाला) with (नेते) I (भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीने) water, (सर्व्या)(देवाला)
pas de traduction en français
[81] id = 57573
बारबोले शकुंतला - Barbole Shakuntala
Village दारफळ - Darphal
पंढरपुरा जाया संग नेते मी भावाईला
पाणी सर्व्या देवाईला
paṇḍharapurā jāyā saṅga nētē mī bhāvāīlā
pāṇī sarvyā dēvāīlā
To go to Pandhari, I take my brother along
I offer water from a copper jug to all the gods
▷ (पंढरपुरा)(जाया) with (नेते) I (भावाईला)
▷  Water, (सर्व्या)(देवाईला)
pas de traduction en français
[82] id = 94048
बनसोडे मुद्रीका - Bansode Mudrika
Village पोहरेगाव - Poharegaon
देवाजीचा रथ आरणावतीच्या येशी गेला
त्यानी राम राम केला
dēvājīcā ratha āraṇāvatīcyā yēśī gēlā
tyānī rāma rāma kēlā
God’s chariot has gone upto the border of Aranyavati
(My brother) offered his greetings
▷ (देवाजीचा)(रथ)(आरणावतीच्या)(येशी) has_gone
▷ (त्यानी) Ram Ram did
pas de traduction en français
[83] id = 57575
लोंढे सोना - Londhe Sonabai
Village खंबाळा - Khambala
पंढरीला जायाला तयारी केली रातरी
आता भाऊ माझा साधू घेतला संगती
paṇḍharīlā jāyālā tayārī kēlī rātarī
ātā bhāū mājhā sādhū ghētalā saṅgatī
All the preparations to go to Pandhari were made last night
My brother is coming with me
▷ (पंढरीला)(जायाला)(तयारी) shouted (रातरी)
▷ (आता) brother my (साधू)(घेतला)(संगती)
pas de traduction en français
[84] id = 57576
लोंढे सोना - Londhe Sonabai
Village खंबाळा - Khambala
पंढरीला जायाला तयारी केली काल
आता भाऊ साधू माझ्यासंग चाल
paṇḍharīlā jāyālā tayārī kēlī kāla
ātā bhāū sādhū mājhyāsaṅga cāla
All the preparations to go to Pandhari were made yesterday
My dear brother, come with me now
▷ (पंढरीला)(जायाला)(तयारी) shouted (काल)
▷ (आता) brother (साधू)(माझ्यासंग) let_us_go
pas de traduction en français
[85] id = 57577
वाळके मंदोदरी - Walke Mandodari
Village दारफळ - Darphal
पंढरीला जाया संग नेते भावाला
पाणी कुंडलीक देवाला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nētē bhāvālā
pāṇī kuṇḍalīka dēvālā
I go to Pandhari, I take my brother along
I offer water to God Kundalik*
▷ (पंढरीला)(जाया) with (नेते)(भावाला)
▷  Water, (कुंडलीक)(देवाला)
pas de traduction en français
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
[86] id = 57578
वारूबाई बाबर - Varubai Babar
Village वडवली - Wadawali
पंढरी पंढरी संग नेईल भावाला
पाणी सोडील सर्व्या देवाला
paṇḍharī paṇḍharī saṅga nēīla bhāvālā
pāṇī sōḍīla sarvyā dēvālā
I go to Pandhari, I take my brother along
I offer water to all the gods
▷ (पंढरी)(पंढरी) with (नेईल)(भावाला)
▷  Water, (सोडील)(सर्व्या)(देवाला)
pas de traduction en français
[87] id = 57579
पाटील जिजा - Patil Jija
Village गिधाडे - Gidhade
पंढरी जायाचा विचार केला काल
बहिणीना भाऊ बंधू सांगितले मनी चाल
paṇḍharī jāyācā vicāra kēlā kāla
bahiṇīnā bhāū bandhū sāṅgitalē manī cāla
I thought of going to Pandhari yesterday only
I told my sisters and brothers to come with me
▷ (पंढरी)(जायाचा)(विचार) did (काल)
▷ (बहिणीना) brother brother (सांगितले)(मनी) let_us_go
pas de traduction en français
[88] id = 57580
शिंदे सुमन - Shinde Suman
Village धानोरा भाटगाव - Dhanora Bhatgaon
जाते पंढरीला संग नेते मी भावाला
सोन्याचा गडवा पाणी घालते देवाला
jātē paṇḍharīlā saṅga nētē mī bhāvālā
sōnyācā gaḍavā pāṇī ghālatē dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a gold jug
▷  Am_going (पंढरीला) with (नेते) I (भावाला)
▷  Of_gold (गडवा) water, (घालते)(देवाला)
pas de traduction en français
[89] id = 57581
येडे सखू - Yede Sakhu
Village येडेवस्ती - Yedevasti
पंढरीला जाया संग नेती भावाला
तांब्याच्या कळशीनी पाणी घालते देवाला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nētī bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīnī pāṇī ghālatē dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (पंढरीला)(जाया) with (नेती)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीनी) water, (घालते)(देवाला)
pas de traduction en français
[90] id = 57582
मांडगे कमल - Mandage Kamal
Village उंदीरगाव - Undirgaon
पंढरपुरा जाया संग नेती मी भावाईला
पाणी तुळशीच्या रुपायीला
paṇḍharapurā jāyā saṅga nētī mī bhāvāīlā
pāṇī tuḷaśīcyā rupāyīlā
To go to Pandhari, I take my brother along
I offer water to the tulasi* plant
▷ (पंढरपुरा)(जाया) with (नेती) I (भावाईला)
▷  Water, (तुळशीच्या)(रुपायीला)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
[91] id = 59031
रांजणे सुगंधा - Ranjane Sugandha
Village दापवडी - Dapwadi
जाते मी पंढरीला संग नेहु मी भावाला
वारकरी बंधु विठ्ठल मला पावला
jātē mī paṇḍharīlā saṅga nēhu mī bhāvālā
vārakarī bandhu viṭhṭhala malā pāvalā
I go to Pandhari, I take my brother along
My brother is a Varkari*, Vitthal* is happy with me
▷  Am_going I (पंढरीला) with (नेहु) I (भावाला)
▷ (वारकरी) brother Vitthal (मला)(पावला)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[92] id = 59030
कुमावत छबू - Kumawat Chabu
Village बोरसर - Borsar
जाते पंढरीला संघ नेते भावाला
चांदीचा घडा पाणी घालते देवाला
jātē paṇḍharīlā saṅgha nētē bhāvālā
cāndīcā ghaḍā pāṇī ghālatē dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
And offer water to God from a silver vessel
▷  Am_going (पंढरीला)(संघ)(नेते)(भावाला)
▷ (चांदीचा)(घडा) water, (घालते)(देवाला)
pas de traduction en français
[93] id = 59969
शिवेकर सािवत्रीबाई विष्णू - Shivekar Savitrib Vishnu
Village पाबळ - Pabla
पंढरीला जाईन सख्या बंधु बरोबरी
आडवा आला हरी नंदाच्या ग ओढ्यावरी
paṇḍharīlā jāīna sakhyā bandhu barōbarī
āḍavā ālā harī nandācyā ga ōḍhyāvarī
I shall go to Pandhari with my real brother
Hari* met me near Nanda stream
▷ (पंढरीला)(जाईन)(सख्या) brother (बरोबरी)
▷ (आडवा) here_comes (हरी)(नंदाच्या) * (ओढ्यावरी)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
[94] id = 61613
मिसाळ लिलाबाई - Misal Lilabai
Village लिमगाव - Limgaon
जाते पंढरीला संग नेईल भावाला
तांब्याची कळशी पाणी घालते देवाला
jātē paṇḍharīlā saṅga nēīla bhāvālā
tāmbyācī kaḷaśī pāṇī ghālatē dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷  Am_going (पंढरीला) with (नेईल)(भावाला)
▷ (तांब्याची)(कळशी) water, (घालते)(देवाला)
pas de traduction en français
[95] id = 61660
उटवा वच्छला - Utwa Vachala
Village गिधाडे - Gidhade
पंढरीला जायाचा विचार केला राती
मायबाई तुझा मोती साधु संगतीला येती
paṇḍharīlā jāyācā vicāra kēlā rātī
māyabāī tujhā mōtī sādhu saṅgatīlā yētī
I thought of going to Pandhari last night
Mother, your son, your pearl, is coming with me
▷ (पंढरीला)(जायाचा)(विचार) did (राती)
▷ (मायबाई) your (मोती)(साधु)(संगतीला)(येती)
pas de traduction en français
[96] id = 61662
गायकवाड जिजाबाई - Gaykwad Jijabai
Village पोहरेगाव - Poharegaon
पंढरीला जाया संग नेते मी भावाला
पाणी तुळशीच्या रोपाला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nētē mī bhāvālā
pāṇī tuḷaśīcyā rōpālā
To go to Pandhari, I take my brother along
I offer water to the tulasi* plant
▷ (पंढरीला)(जाया) with (नेते) I (भावाला)
▷  Water, (तुळशीच्या)(रोपाला)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
[97] id = 61665
डुबे सईद्रा - Dube Saindra
Village रेटवडी - Retwadi
पंढरीची वाट हलकी गेली चालायाला
असा नाग बंधू माझा साधु होता बोलायाला
paṇḍharīcī vāṭa halakī gēlī cālāyālā
asā nāga bandhū mājhā sādhu hōtā bōlāyālā
The way to Pandhari, I found easy to walk
I had my brother with me to chat
▷ (पंढरीची)(वाट)(हलकी) went (चालायाला)
▷ (असा)(नाग) brother my (साधु)(होता)(बोलायाला)
pas de traduction en français
[98] id = 64080
ननरे पद्मीन - Nanre Padmin
Village गोविंदपूरवाडी - Govindpurwadi
पहिल्यान पंढरपुर बंदु संग केल
वोल्या शेंडीच नारळ विठ्ठलाच्या हाती धिल
pahilyāna paṇḍharapura bandu saṅga kēla
vōlyā śēṇḍīca nāraḷa viṭhṭhalācyā hātī dhila
My first visit to Pandharpur, I did with my brother
I put a coconut with tender husk inVitthal’s hand
▷ (पहिल्यान)(पंढरपुर)(बंदु) with did
▷ (वोल्या)(शेंडीच)(नारळ)(विठ्ठलाच्या)(हाती)(धिल)
pas de traduction en français
[99] id = 64083
फुंदे द्वारकाबाई - Phunde Dwarka
Village जळगाव - Jalgaon
पंढरपुरात संग नेव्हत भावाला
पाणी कुंडीलीक देवाला
paṇḍharapurāta saṅga nēvhata bhāvālā
pāṇī kuṇḍīlīka dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
I offer water to God Kundalik*
▷ (पंढरपुरात) with (नेव्हत)(भावाला)
▷  Water, (कुंडीलीक)(देवाला)
pas de traduction en français
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
[100] id = 66985
सावंत सुनीता - Sawant Sunita
Village कुडे खुर्द - Kude kh.
UVS-54-12 start 01:16 ➡ listen to section
पंढरीला जाया संग न्यावा त्या भावाला
पाणी घालाव देवाला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nyāvā tyā bhāvālā
pāṇī ghālāva dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
I offer water to God
▷ (पंढरीला)(जाया) with (न्यावा)(त्या)(भावाला)
▷  Water, (घालाव)(देवाला)
pas de traduction en français
[101] id = 67953
पैठणकर किसन - Paithankar Kisan
Village नगरफूल - Nagarphul
जावा पंढरीला संगे न्यावा भावाला
विठ्ठलाच्या आधी पाणी सख्या देवाला
jāvā paṇḍharīlā saṅgē nyāvā bhāvālā
viṭhṭhalācyā ādhī pāṇī sakhyā dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
Before Vitthal*, I offer water to all the gods
▷ (जावा)(पंढरीला) with (न्यावा)(भावाला)
▷ (विठ्ठलाच्या) before water, (सख्या)(देवाला)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[102] id = 94047
कांबळे गंगू - Kamble Gangu
Village हिरलगे - Hirlage
पंढरीला जातो बहिण भांवड आम्ही दोघ
पंढरपुरमंधी तिर्थ घडील मनाजोग
paṇḍharīlā jātō bahiṇa bhāmvaḍa āmhī dōgha
paṇḍharapuramandhī tirtha ghaḍīla manājōga
We both, brother and sister, we go to Pandhari
In Pandharpur, we accomplished the pilgrimage to our satisfaction
▷ (पंढरीला) goes sister (भांवड)(आम्ही)(दोघ)
▷ (पंढरपुरमंधी)(तिर्थ)(घडील)(मनाजोग)
pas de traduction en français
[103] id = 68832
सुतार बाळाबाई नामदेव - Sutar Balabai Namdeo
Village गुणेखेड - Gunekhed
हावस मला भारी पंढरीला जायाची
भाऊ भावजय नेयाची
hāvasa malā bhārī paṇḍharīlā jāyācī
bhāū bhāvajaya nēyācī
I had a great desire to go to Pandhari
And to take my brother and sister-in-law along
▷ (हावस)(मला)(भारी)(पंढरीला) will_go
▷  Brother (भावजय)(नेयाची)
pas de traduction en français
[104] id = 70125
चंदनशिवे सोनाबाई नारायण - Chandanshive Sona Narayan
Village सोलापूर - Solapur
पंढरीला जाया संग न्यावावा भावाला
पाणी सरव्या देवाला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nyāvāvā bhāvālā
pāṇī saravyā dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to all the gods
▷ (पंढरीला)(जाया) with (न्यावावा)(भावाला)
▷  Water, (सरव्या)(देवाला)
pas de traduction en français
[105] id = 47001
रांजणे सुगंधा - Ranjane Sugandha
Village दापवडी - Dapwadi
जाते मी पंढरीला संग नेहते मी भावाला
तांब्याच्या कळशीने पाणी घालते देवाला
jātē mī paṇḍharīlā saṅga nēhatē mī bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīnē pāṇī ghālatē dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
I offer water to God from a copper vessel
▷  Am_going I (पंढरीला) with (नेहते) I (भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीने) water, (घालते)(देवाला)
pas de traduction en français
[106] id = 70400
तुसे कलावती भागवत - Tuse Kalavati Bhagvat
Village पढेगाव - Padhegaon
जाते पंढरीला संग नेते माझा भाऊ
चंद्रभागा पलिकडे भिमाला पाणी बहु
jātē paṇḍharīlā saṅga nētē mājhā bhāū
candrabhāgā palikaḍē bhimālā pāṇī bahu
I go to Pandhari, I take my brother along
Beyond Chandrabhaga*, Bhima* has plenty of water
▷  Am_going (पंढरीला) with (नेते) my brother
▷ (चंद्रभागा)(पलिकडे)(भिमाला) water, (बहु)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
Bhima(missing definition)
[107] id = 72375
वीर सुलाबाई - Veer Sula
Village कातपूर - Katpur
जाईन पंढरी संग नेईन भावाला
तांब्याची कळशी पाणी घाली सार्या देवाला
jāīna paṇḍharī saṅga nēīna bhāvālā
tāmbyācī kaḷaśī pāṇī ghālī sāryā dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
And offer water to all the gods from a copper vessel
▷ (जाईन)(पंढरी) with (नेईन)(भावाला)
▷ (तांब्याची)(कळशी) water, (घाली)(सार्या)(देवाला)
pas de traduction en français
[108] id = 78067
येडोलीकर शांताबाई महादेव - Yedolikar Shanta Mahadev
Village सांगली - Sangli
पंढरीला जाया माझ नव्हत मन
बंधुच्या संगतीन साधु निघाल लई जन
paṇḍharīlā jāyā mājha navhata mana
bandhucyā saṅgatīna sādhu nighāla laī jana
I did not feel like going to Pandhari
With my brother, many Varkaris* are going
▷ (पंढरीला)(जाया) my (नव्हत)(मन)
▷ (बंधुच्या)(संगतीन)(साधु)(निघाल)(लई)(जन)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[109] id = 78144
वाघमारे अंजनाबाई - Waghmare AnjanaNamdeo
Village कारसा - Karsa
पंढरीला जाया संग नेईल भावाला
पाणी सख्या देवाला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nēīla bhāvālā
pāṇī sakhyā dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
I offer water to all the gods
▷ (पंढरीला)(जाया) with (नेईल)(भावाला)
▷  Water, (सख्या)(देवाला)
pas de traduction en français
[110] id = 80179
तरगे आनंदी - Targe Anandi
Village तरंगेवाडी - Tarangewadi
पंढगरीला जाया सर्व तयारी झाली माझी
बंधुला बोलती गाडी घेऊन खर्ची तुझी
paṇḍhagarīlā jāyā sarva tayārī jhālī mājhī
bandhulā bōlatī gāḍī ghēūna kharcī tujhī
All the preparations to go to Pandhari were made yesterday
My dear brother, take the cart at your expense
▷ (पंढगरीला)(जाया)(सर्व)(तयारी) has_come my
▷ (बंधुला)(बोलती)(गाडी)(घेऊन)(खर्ची)(तुझी)
pas de traduction en français
[111] id = 80542
माने यशोदा - Mane Yashoda
Village सांगली - Sangli
पंढरीला जाया संगे न्यावावा भावाईला
तांब्या कळशीन पाणी सख्या देवायाला
paṇḍharīlā jāyā saṅgē nyāvāvā bhāvāīlā
tāmbyā kaḷaśīna pāṇī sakhyā dēvāyālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (पंढरीला)(जाया) with (न्यावावा)(भावाईला)
▷ (तांब्या)(कळशीन) water, (सख्या)(देवायाला)
pas de traduction en français
[112] id = 81020
वाळुंज भामा - Walung Bhama
Village फाकट - Phakat
जावा पंढरीला संग न्याव ते भावाला
तांब्याच्या कळशीन पाणी घालावा देवाला
jāvā paṇḍharīlā saṅga nyāva tē bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīna pāṇī ghālāvā dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (जावा)(पंढरीला) with (न्याव)(ते)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीन) water, (घालावा)(देवाला)
pas de traduction en français
[113] id = 83457
साबळे भारजाबाई मंजीराव - Sable Bharajabai Majirao
Village औरंगाबाद - Aurangabad
भाऊ बहिण जाऊ पंढरपुराला
शेंडीचा नारळ वाहु सारंग धराला
bhāū bahiṇa jāū paṇḍharapurālā
śēṇḍīcā nāraḷa vāhu sāraṅga dharālā
We both, brother and sister, we go to Pandhari
We shall offer a whole coconut with the husk to Sharangdhar (Vitthal*)
▷  Brother sister (जाऊ)(पंढरपुराला)
▷ (शेंडीचा)(नारळ)(वाहु)(सारंग)(धराला)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[114] id = 83858
देशमुख दत्ता - Deshmukh Datta
Village शेलगाव - Shelgaon
पंढरी जाया मन माझ राजी झाल
देवा माझ्या विठ्ठलाच्या सख्या गाडीला बैल तुझी
paṇḍharī jāyā mana mājha rājī jhāla
dēvā mājhyā viṭhṭhalācyā sakhyā gāḍīlā baila tujhī
I felt like going to Pandhari
Dear brother, your bullocks are harnessed to God Vitthal*’s cart
▷ (पंढरी)(जाया)(मन) my (राजी)(झाल)
▷ (देवा) my (विठ्ठलाच्या)(सख्या)(गाडीला)(बैल)(तुझी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[115] id = 84736
निकम सयाबाई सीताराम - Nikam Sayabai Sitaram
Village शेंदुर्णी - Shendurni
पंढरी जाईन दोघी बहिण भावंड
पंढरीच्या वाट कुकाचे पावड (पाऊल)
paṇḍharī jāīna dōghī bahiṇa bhāvaṇḍa
paṇḍharīcyā vāṭa kukācē pāvaḍa (pāūla)
We both, brother and sister, we go to Pandhari
On the way to Pandhari, there is a mark of a step with kunku*
▷ (पंढरी)(जाईन)(दोघी) sister brother
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(कुकाचे)(पावड) ( (पाऊल) )
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[116] id = 84737
गोरे रुखमीणीबाई - Gore Rukhaninibai
Village मानवत - Manvat
पंढरीला जाया संग नेते मी भावाला
पाणी सर्व देवाला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nētē mī bhāvālā
pāṇī sarva dēvālā
I go to Pandhari, I take my brother along
I offer water to all the gods
▷ (पंढरीला)(जाया) with (नेते) I (भावाला)
▷  Water, (सर्व)(देवाला)
pas de traduction en français
[117] id = 84738
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
पंढरीला जाया संग नेते भावाला
चांदीचा गिल्हास पाणी कुंडलिक देवाला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nētē bhāvālā
cāndīcā gilhāsa pāṇī kuṇḍalika dēvālā
I shall go to Pandhari, I shall take my brother along
From silver glass, I shall offer water to god Kundlik
▷ (पंढरीला)(जाया) with (नेते)(भावाला)
▷ (चांदीचा)(गिल्हास) water, (कुंडलिक)(देवाला)
pas de traduction en français
[118] id = 84739
यादव अक्का - Yadav Akka
Village इचलकरंजी - Ichalkaranji
पंढरीला जाया आम्ही बहिण भाऊ दोघ
विठ्ठल काही म्हणी झाल तिर्थ मनाजोग
paṇḍharīlā jāyā āmhī bahiṇa bhāū dōgha
viṭhṭhala kāhī mhaṇī jhāla tirtha manājōga
We both, brother and sister, we go to Pandhari
Vitthal*, whatever you say, we accomplished the pilgrimage to our satisfaction
▷ (पंढरीला)(जाया)(आम्ही) sister brother (दोघ)
▷  Vitthal (काही)(म्हणी)(झाल)(तिर्थ)(मनाजोग)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[119] id = 84740
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
पंढरीला जाया संग नेते मी सका बंधु
चंद्रभागेच तास रुंदु
paṇḍharīlā jāyā saṅga nētē mī sakā bandhu
candrabhāgēca tāsa rundu
To go to Pandhari, I take my real brother along
The riverbed of Chandrabhaga* is quite wide
▷ (पंढरीला)(जाया) with (नेते) I (सका) brother
▷ (चंद्रभागेच)(तास)(रुंदु)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[120] id = 85233
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
Village सोलापूर - Solapur
पंढरीला जाया संग न्यावा भावाला
तांब्याच्या कळसीने पाणी घालावा विठ्ठला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nyāvā bhāvālā
tāmbyācyā kaḷasīnē pāṇī ghālāvā viṭhṭhalā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to Vitthal* from a copper vessel
▷ (पंढरीला)(जाया) with (न्यावा)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळसीने) water, (घालावा) Vitthal
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[121] id = 85252
घावडे भिमा - Ghawde Bhima
Village नाणेगाव - Nanegaon
पंढरीच्या वाट मोकळे माझे केस
बंधुबरोबर घडली एकादस
paṇḍharīcyā vāṭa mōkaḷē mājhē kēsa
bandhubarōbara ghaḍalī ēkādasa
On the way to Pandhari, my hair is let loose
I observed Ekadashi* fast along with my brother
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(मोकळे)(माझे)(केस)
▷ (बंधुबरोबर)(घडली)(एकादस)
pas de traduction en français
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
[122] id = 85259
शेवाळे ठकू - Shevale Thaku
Village हिद्रुस - Hidrus
पंढरी जायाच मला संगत कोणाची भावाची
तांब्याच्या कळशीनी पाणी घालाव देवाला
paṇḍharī jāyāca malā saṅgata kōṇācī bhāvācī
tāmbyācyā kaḷaśīnī pāṇī ghālāva dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (पंढरी)(जायाच)(मला) tells (कोणाची)(भावाची)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीनी) water, (घालाव)(देवाला)
pas de traduction en français
[123] id = 85262
जमधडे लता गोटीराम - Jamdhade Lata Gotiram
Village नागापूर - Nagapur
जायच पंढरीला नेते संग नेते भावाला
शेंडीच नारळ अस फोडीते देवाला
jāyaca paṇḍharīlā nētē saṅga nētē bhāvālā
śēṇḍīca nāraḷa asa phōḍītē dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
I offer a whole coconut with the husk to God
▷ (जायच)(पंढरीला)(नेते) with (नेते)(भावाला)
▷ (शेंडीच)(नारळ)(अस)(फोडीते)(देवाला)
pas de traduction en français
[124] id = 85267
रंधे प्रयागा - Randhe Prayaga
Village खंडाळा - Khandala
पंढरीला जाते संगे घेते भावाला
तांब्याच्या घागर पाणी घालाते देवाला
paṇḍharīlā jātē saṅgē ghētē bhāvālā
tāmbyācyā ghāgara pāṇī ghālātē dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (पंढरीला) am_going with (घेते)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(घागर) water, (घालाते)(देवाला)
pas de traduction en français
[125] id = 85268
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
जाते पंढरीला संगे नेते मी भावाला
चंद्रभागामध्ये पाणी घालाते देवाला
jātē paṇḍharīlā saṅgē nētē mī bhāvālā
candrabhāgāmadhyē pāṇī ghālātē dēvālā
I go to Pandhari, I take my brother along
I take water from Chandrabhaga* for the God
▷  Am_going (पंढरीला) with (नेते) I (भावाला)
▷ (चंद्रभागामध्ये) water, (घालाते)(देवाला)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[126] id = 85275
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया संग नेते मी भावाला
तांब्याची कळशी पाणी घालीन जाईला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nētē mī bhāvālā
tāmbyācī kaḷaśī pāṇī ghālīna jāīlā
To go to Pandhari, I take my brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (पंढरीला)(जाया) with (नेते) I (भावाला)
▷ (तांब्याची)(कळशी) water, (घालीन) will_go
pas de traduction en français
[127] id = 94045
कांबळे गंगू - Kamble Gangu
Village हिरलगे - Hirlage
पंढरीला जातो बहिण भांवड गाठयनी
चंद्रभागच्या वाळंवटी घेतो तिरथ वाटुयनी
paṇḍharīlā jātō bahiṇa bhāmvaḍa gāṭhayanī
candrabhāgacyā vāḷamvaṭī ghētō tiratha vāṭuyanī
Brother and sister, we both go to Pandhari together
On the sandy banks of Chandrabhaga*, we share the merit
(accumulated thanks to Pandhari visit)
▷ (पंढरीला) goes sister (भांवड)(गाठयनी)
▷ (चंद्रभागच्या)(वाळंवटी)(घेतो)(तिरथ)(वाटुयनी)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[128] id = 85610
शेळके विद्या - Shelake Vidhya
Village धामारी - Dhamari
पंढरपूरात संग नेते मी भावाला
चंद्रभागामध्ये पाणी घालते देवाला
paṇḍharapūrāta saṅga nētē mī bhāvālā
candrabhāgāmadhyē pāṇī ghālatē dēvālā
I go to Pandhari, I take my brother along
I take water from Chandrabhaga* for the God
▷ (पंढरपूरात) with (नेते) I (भावाला)
▷ (चंद्रभागामध्ये) water, (घालते)(देवाला)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[129] id = 86228
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
पंढरीची वाट हलकी गेली मला
मावले तुझ बाळ साधु होता संगती
paṇḍharīcī vāṭa halakī gēlī malā
māvalē tujha bāḷa sādhu hōtā saṅgatī
The way to Pandhari, I found it quite easy
Mother, your son was there for company
▷ (पंढरीची)(वाट)(हलकी) went (मला)
▷ (मावले) your son (साधु)(होता)(संगती)
pas de traduction en français
[130] id = 89187
कापरे उषा - Kapare Usha
Village भावी निमगाव - Bhavi Nimgaon
भाव माझा गेला पंढरीला
स्नान केले त्याने चंद्रबागेला
bhāva mājhā gēlā paṇḍharīlā
snāna kēlē tyānē candrabāgēlā
My brother went to Pandhari
He had a bath in Chandrabhaga*
▷  Brother my has_gone (पंढरीला)
▷ (स्नान)(केले)(त्याने)(चंद्रबागेला)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[131] id = 89188
गायकवाड शाहूबाई रावसाहेब - Gaykwad Shahu Raosaheb
Village चितळी - Chitali
पंढरीला जाया तयारी केली काल
आई तुझे बाळ दादा माझ्या संग चाल
paṇḍharīlā jāyā tayārī kēlī kāla
āī tujhē bāḷa dādā mājhyā saṅga cāla
All the preparations to go to Pandhari were made yesterday
Mother, your son, my Dada, is coming with me
▷ (पंढरीला)(जाया)(तयारी) shouted (काल)
▷ (आई)(तुझे) son (दादा) my with let_us_go
pas de traduction en français
[132] id = 89189
गायकवाड शाहूबाई रावसाहेब - Gaykwad Shahu Raosaheb
Village चितळी - Chitali
पंढरीला जाया तयारी केली राती
आई तुझे बाळ दादा माझ्या संगे येती
paṇḍharīlā jāyā tayārī kēlī rātī
āī tujhē bāḷa dādā mājhyā saṅgē yētī
All the preparations to go to Pandhari were made last night
Mother, your son, my Dada, is coming with me
▷ (पंढरीला)(जाया)(तयारी) shouted (राती)
▷ (आई)(तुझे) son (दादा) my with (येती)
pas de traduction en français
[133] id = 89190
तांबे सुशिला दगडु - Tambe Sushila dagdu
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पंढरीला जाया संग न्यावा भावाला
तांब्याच्या कळशीन पाणी घालाव देवाला
paṇḍharīlā jāyā saṅga nyāvā bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīna pāṇī ghālāva dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (पंढरीला)(जाया) with (न्यावा)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीन) water, (घालाव)(देवाला)
pas de traduction en français
[134] id = 89211
घावडे भिमा - Ghawde Bhima
Village नाणेगाव - Nanegaon
पंढरीच्या वाटा मोकळी माझी वेणी
बंधुबरोबर आखाड्या केल्या दोनी
paṇḍharīcyā vāṭā mōkaḷī mājhī vēṇī
bandhubarōbara ākhāḍyā kēlyā dōnī
On the way to Pandhari, my hair is unplaited
I observed both the Ekadashi* in month of Ashad along with my brother
▷ (पंढरीच्या)(वाटा)(मोकळी) my (वेणी)
▷ (बंधुबरोबर)(आखाड्या)(केल्या)(दोनी)
pas de traduction en français
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
[135] id = 89212
वाघ पार्वताबाई - Wagh Parvati Narayan
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
पंढरपुरला संग नेते भावाला
शेंडीचे नारळ फोडील कुंडलिक देवाला
paṇḍharapuralā saṅga nētē bhāvālā
śēṇḍīcē nāraḷa phōḍīla kuṇḍalika dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
I offer a whole coconut with the husk to God Kundalik*
▷ (पंढरपुरला) with (नेते)(भावाला)
▷ (शेंडीचे)(नारळ)(फोडील)(कुंडलिक)(देवाला)
pas de traduction en français
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
[136] id = 89643
काते मीना रघुनाथ - Kate Meena Raghunath
Village वडुस्ते - Vaduste
आज पंढरीला जावा संग नेईन भावाला
सोनेच्या कळशीनी पाणी तुळशीच्या रोपाला
āja paṇḍharīlā jāvā saṅga nēīna bhāvālā
sōnēcyā kaḷaśīnī pāṇī tuḷaśīcyā rōpālā
To go to Pandhari, I shall take my brother along
I shall water the tulasi* from a gold vessel
▷ (आज)(पंढरीला)(जावा) with (नेईन)(भावाला)
▷ (सोनेच्या)(कळशीनी) water, (तुळशीच्या)(रोपाला)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
[137] id = 89644
रननवरे तान्हाबाई दादाजी - Rananaware Tanhabai Dadaji
Village भोकर - Bhokar
पंढरीला जायाला संग नेतो मी भावाला
हाती कळशी पाणी घालीती देवाला
paṇḍharīlā jāyālā saṅga nētō mī bhāvālā
hātī kaḷaśī pāṇī ghālītī dēvālā
To go to Pandhari, I take my brother along
A vessel in hand, I offer water to God
▷ (पंढरीला)(जायाला) with (नेतो) I (भावाला)
▷ (हाती)(कळशी) water, (घालीती)(देवाला)
pas de traduction en français
[138] id = 92125
पंडीत मंदाकिनी - Pandit Mandakini
Village उंदीरगाव - Undirgaon
पंढरी पंढरी पंढरीत माझा भाऊ
तांब्याची घागरी त्याच्यावर माझं नाऊ
paṇḍharī paṇḍharī paṇḍharīta mājhā bhāū
tāmbyācī ghāgarī tyācyāvara mājhaṁ nāū
Pandhari, Pandhari, I have my brother in Pandhari
There are copper vessels, my name is carved on them
▷ (पंढरी)(पंढरी)(पंढरीत) my brother
▷ (तांब्याची)(घागरी)(त्याच्यावर)(माझं)(नाऊ)
pas de traduction en français
[139] id = 92390
वाघ सुमन - Wagh Suman
Village रांजणी - Ranjani
जाईन ग पंढरीला संग न्यावा भावाला
दहीस गावापाशी पाणी घालाव देवाला
jāīna ga paṇḍharīlā saṅga nyāvā bhāvālā
dahīsa gāvāpāśī pāṇī ghālāva dēvālā
I go to Pandhari, I take my brother along
I offer water to God near Dahis village
▷ (जाईन) * (पंढरीला) with (न्यावा)(भावाला)
▷ (दहीस)(गावापाशी) water, (घालाव)(देवाला)
pas de traduction en français
[140] id = 93483
मगर तान्हाबाई दामोदर - Magar Tanhabai Damodar
Village शेवगाव - Shevgaon
पंढरीला जातो संग न्हाईना भावाला
गोपाळ पुरामध्ये पेंढी सोडली गाईला
paṇḍharīlā jātō saṅga nhāīnā bhāvālā
gōpāḷa purāmadhyē pēṇḍhī sōḍalī gāīlā
I go to Pandhari, I take my brother along
At Gopalpur, I ofter fodder to the cow
▷ (पंढरीला) goes with (न्हाईना)(भावाला)
▷ (गोपाळ)(पुरामध्ये)(पेंढी)(सोडली)(गाईला)
pas de traduction en français
[141] id = 93538
डवरी लक्ष्मी - Dawari Laxmi
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
पंढरी जातो संग घेऊन बंधुला
आंघोळ करीतो चंद्रभागेला
paṇḍharī jātō saṅga ghēūna bandhulā
āṅghōḷa karītō candrabhāgēlā
I am going to Pandhari, I take my brother along
In Chandrabhaga*, he has a bath
▷ (पंढरी) goes with (घेऊन)(बंधुला)
▷ (आंघोळ)(करीतो) Chandrabhaga
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[142] id = 93651
कांबळे सखू - Kamble Sakhu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
बाई पंढरीला जातो बहिण भांवड आम्ही दोघ
काय पंढरीच तिर्थ घडल मनाजोग
bāī paṇḍharīlā jātō bahiṇa bhāmvaḍa āmhī dōgha
kāya paṇḍharīca tirtha ghaḍala manājōga
We both, brother and sister, we go to Pandhari
In Pandharpur, we accomplished the pilgrimage to our satisfaction
▷  Woman (पंढरीला) goes sister (भांवड)(आम्ही)(दोघ)
▷  Why (पंढरीच)(तिर्थ)(घडल)(मनाजोग)
pas de traduction en français
[143] id = 93694
पोटे अनुसया - Pote Anusaya
Village हिरलगे - Hirlage
बाई पंढरीला जातो भनी भावंड गाठुईनी
चंद्रभागेचं तिर्थ घेतो वाटुईनी
bāī paṇḍharīlā jātō bhanī bhāvaṇḍa gāṭhuīnī
candrabhāgēcaṁ tirtha ghētō vāṭuīnī
Brother and sister, we both go to Pandhari together
On the sandy banks of Chandrabhaga*, we share the merit
(accumulated thanks to Pandhari visit)
▷  Woman (पंढरीला) goes (भनी) brother (गाठुईनी)
▷ (चंद्रभागेचं)(तिर्थ)(घेतो)(वाटुईनी)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[144] id = 94034
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
पंढरपुराची मला जतरा दुरची
माझ्या ग भाऊची मला संगत घरची
paṇḍharapurācī malā jatarā duracī
mājhyā ga bhāūcī malā saṅgata gharacī
Pandharpur fair, it’s still far away
I have my brother’s company from my family
▷ (पंढरपुराची)(मला)(जतरा)(दुरची)
▷  My * (भाऊची)(मला) tells (घरची)
pas de traduction en français
[145] id = 110219
उभे सीता - Ubhe Sita
Village कोळवडे - Kolavade
UVS-14-12 start 01:37 ➡ listen to section
पंढरी जायायाला दादा येते मी तुझ्या संग
आपुण आंघोळ्या करु दोघ
paṇḍharī jāyāyālā dādā yētē mī tujhyā saṅga
āpuṇa āṅghōḷyā karu dōgha
To go to Pandhari, brother, I am coming with you
Come, let’s have a bath (in Chandrabhaga*)
▷ (पंढरी)(जायायाला)(दादा)(येते) I your with
▷ (आपुण)(आंघोळ्या)(करु)(दोघ)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Brother
⇑ Top of page ⇑