Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= G20-04-06
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class G:XX-4.6 (G20-04-06)
(104 records)

Display songs in class at higher level (G20-04)
Display complete classification scheme (3615 classes)

G:XX-4.6 (G20-04-06) - With brother-in-law’s wife / Working together

Cross-references:A:II-5.4f (A02-05-04f) - Labour / Other tasks / Going to fields
[1] id = 33241
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
सांगते बाई तुला कुकु लावाव घाई घाई
थोरली तुझी जाव आल हाळद वारस लावी
sāṅgatē bāī tulā kuku lāvāva ghāī ghāī
thōralī tujhī jāva āla hāḷada vārasa lāvī
I tell you, woman, one should apply kunku* quickly
Your elder sister-in-law is busy planting ginger and turmeric in the field
▷  I_tell woman to_you kunku (लावाव)(घाई)(घाई)
▷ (थोरली)(तुझी)(जाव) here_comes (हाळद)(वारस)(लावी)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[2] id = 33242
मरगळे बामा - Margale Bama
Village मुगाव - Mugaon
सांगते बाई तुला खाली बसूनी कुकु लावू
गवळणे माझ्या बाई मग कामाला जावू
sāṅgatē bāī tulā khālī basūnī kuku lāvū
gavaḷaṇē mājhyā bāī maga kāmālā jāvū
I tell you, woman, let’s apply kunku* sitting down
My dear daughter-in-law, then we will go for work
▷  I_tell woman to_you (खाली)(बसूनी) kunku apply
▷ (गवळणे) my woman (मग)(कामाला)(जावू)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[3] id = 33243
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
जाऊबाई कुकु लावूया एक बोट
बाई तुला आपल्या कामाच पडल साठ
jāūbāī kuku lāvūyā ēka bōṭa
bāī tulā āpalyā kāmāca paḍala sāṭha
Sister-in-law, let’s apply a spot of kunku*
Woman, you are worried about our load of work
▷ (जाऊबाई) kunku (लावूया)(एक)(बोट)
▷  Woman to_you (आपल्या)(कामाच)(पडल) with
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[4] id = 33244
मरगळे बामा - Margale Bama
Village मुगाव - Mugaon
कुकाची डबी माझी कुकाच्या मोकळी
दिर ना दाजीबा जाऊ आणावी धाकली
kukācī ḍabī mājhī kukācyā mōkaḷī
dira nā dājībā jāū āṇāvī dhākalī
I have one box of kunku*, another one is empty
Dajiba, my brother-in-law, bring a younger sister-in-law for me
▷ (कुकाची)(डबी) my of_kunku (मोकळी)
▷ (दिर) * (दाजीबा)(जाऊ)(आणावी)(धाकली)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[5] id = 33245
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
कुकाचा करंडा माझा मेणाचा रीता
आणाना जाऊबाई दोघी जाऊ शेता
kukācā karaṇḍā mājhā mēṇācā rītā
āṇānā jāūbāī dōghī jāū śētā
My box of kunku*, my box of wax is empty
Bring a sister-in-law for me, we shall both go to the field together
▷ (कुकाचा)(करंडा) my (मेणाचा)(रीता)
▷ (आणाना)(जाऊबाई)(दोघी)(जाऊ)(शेता)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[6] id = 33246
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
कुकाचा करंडा माझा मेणाचा दुसरा
गुजर जाऊबाई माझ्या कामाला आसरा
kukācā karaṇḍā mājhā mēṇācā dusarā
gujara jāūbāī mājhyā kāmālā āsarā
My box of kunku*, another one for wax
My sister-in-law, my companion, is a help in my work
▷ (कुकाचा)(करंडा) my (मेणाचा)(दुसरा)
▷ (गुजर)(जाऊबाई) my (कामाला)(आसरा)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[7] id = 33247
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
गुजरी जाऊबाई तुला कंटाळा कसला
आपल थोर घर पुढ कामाचा खसला
gujarī jāūbāī tulā kaṇṭāḷā kasalā
āpala thōra ghara puḍha kāmācā khasalā
My sister-in-law, my companion, what do you become tired about
Our household is big, there is a lot of work ahead to be finished
▷ (गुजरी)(जाऊबाई) to_you (कंटाळा)(कसला)
▷ (आपल) great house (पुढ)(कामाचा)(खसला)
pas de traduction en français
[8] id = 33248
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
थोरल्या घरामधी हाये पलंग नकला
उरक जाऊबाई दिर येईल धाकला
thōralyā gharāmadhī hāyē palaṅga nakalā
uraka jāūbāī dira yēīla dhākalā
In the big household, the cot is there only for the namesake
Sister-in-law, finish your work quickly, younger brother-in-law will come
▷ (थोरल्या)(घरामधी)(हाये)(पलंग)(नकला)
▷ (उरक)(जाऊबाई)(दिर)(येईल)(धाकला)
pas de traduction en français
[9] id = 33249
वंबाशे तारा - Wambashe Tara
Village गडदावणे - Gadadavane
धाकल्या म्हण दिर तान्ह्या बाळाची आवड
जाऊ ना बाई तुम्ही करा कामाला सवड
dhākalyā mhaṇa dira tānhyā bāḷācī āvaḍa
jāū nā bāī tumhī karā kāmālā savaḍa
Younger brother-in-law says, I am fond of a child
Sister-in-law, think about it
▷ (धाकल्या)(म्हण)(दिर)(तान्ह्या)(बाळाची)(आवड)
▷ (जाऊ) * woman (तुम्ही) doing (कामाला)(सवड)
pas de traduction en français
[10] id = 33250
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
धाकला म्हण दिर माझ्या जिवाला आवड
गुजर जाऊबाई म्हण कामाची सवड
dhākalā mhaṇa dira mājhyā jivālā āvaḍa
gujara jāūbāī mhaṇa kāmācī savaḍa
Younger brother-in-law says, I am fond (of a child)
My sister-in-law, my companion, says I should get some free time from work
▷ (धाकला)(म्हण)(दिर) my (जिवाला)(आवड)
▷ (गुजर)(जाऊबाई)(म्हण)(कामाची)(सवड)
pas de traduction en français
[11] id = 33251
दुर्गे हिरा - Durge Hira
Village होतले - Hotale
सकाळी उठूनी सहज उघडीते कडी
गुजर जाऊबाई झाडावी तपली माडी
sakāḷī uṭhūnī sahaja ughaḍītē kaḍī
gujara jāūbāī jhāḍāvī tapalī māḍī
Getting up in the morning, I casually open the bolt
My sister-in-law, my companion, sweep your floor
▷  Morning (उठूनी)(सहज)(उघडीते)(कडी)
▷ (गुजर)(जाऊबाई)(झाडावी)(तपली)(माडी)
pas de traduction en français
[12] id = 33252
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
गुजरी जाऊबाई तुला कामाचा लई वढा
सांगते बाई तुला हाये आळशा तुझा चुडा
gujarī jāūbāī tulā kāmācā laī vaḍhā
sāṅgatē bāī tulā hāyē āḷaśā tujhā cuḍā
My sister-in-law, my companion, you like very much to work
I tell you, woman, your husband is lazy
▷ (गुजरी)(जाऊबाई) to_you (कामाचा)(लई)(वढा)
▷  I_tell woman to_you (हाये)(आळशा) your (चुडा)
pas de traduction en français
[13] id = 33253
मापारी पार्वती - Mapari Parvati
Village बार्पे - Barpe
गुजर जाऊबाई काढ पलंग झाडूनी
सांगते बाई तुला पती येईल खेळूनी
gujara jāūbāī kāḍha palaṅga jhāḍūnī
sāṅgatē bāī tulā patī yēīla khēḷūnī
My sister-in-law, my companion, clean up the cot
I tell you, woman, your husband will come back after playing
▷ (गुजर)(जाऊबाई)(काढ)(पलंग)(झाडूनी)
▷  I_tell woman to_you (पती)(येईल)(खेळूनी)
pas de traduction en français
[14] id = 33254
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
गुजरी जाऊबाई पलंग तू वर झाड
चुड्याच्या बराबरी येतीन त्याच जोडीदार
gujarī jāūbāī palaṅga tū vara jhāḍa
cuḍyācyā barābarī yētīna tyāca jōḍīdāra
My sister-in-law, my companion, clean up the cot
Your husband’s friends will be coming with him
▷ (गुजरी)(जाऊबाई)(पलंग) you (वर)(झाड)
▷ (चुड्याच्या)(बराबरी)(येतीन)(त्याच)(जोडीदार)
pas de traduction en français
[15] id = 33255
मरगळे बामा - Margale Bama
Village मुगाव - Mugaon
सकाळी उठूनी सहज लोटीते गोठा
थोरली जाऊबाई मला दिला मोठा वाटा
sakāḷī uṭhūnī sahaja lōṭītē gōṭhā
thōralī jāūbāī malā dilā mōṭhā vāṭā
Getting up in the morning, I sweep the cowshed
Elder sister-in-law gives me the bigger share of work
▷  Morning (उठूनी)(सहज)(लोटीते)(गोठा)
▷ (थोरली)(जाऊबाई)(मला)(दिला)(मोठा)(वाटा)
pas de traduction en français
[16] id = 33256
मरगळे बामा - Margale Bama
Village मुगाव - Mugaon
सकाळी उठूनी सहज लोटीयीते दार
थोरली जाऊबाई तिच्या अंगावर भार फार
sakāḷī uṭhūnī sahaja lōṭīyītē dāra
thōralī jāūbāī ticyā aṅgāvara bhāra phāra
Getting up in the morning, I casually open the door
Elder sister-in-law has a big responsibility
▷  Morning (उठूनी)(सहज)(लोटीयीते) door
▷ (थोरली)(जाऊबाई)(तिच्या)(अंगावर)(भार)(फार)
pas de traduction en français
[17] id = 33257
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
थोरली माझी जाऊ काम काय मला दावू
गुजर जाऊबाई मेंढ्या माळाईला लावू
thōralī mājhī jāū kāma kāya malā dāvū
gujara jāūbāī mēṇḍhyā māḷāīlā lāvū
My elder sister-in-law, tell me what work I should do
My sister-in-law, my companion, keep the sheep in the shed
▷ (थोरली) my (जाऊ)(काम) why (मला)(दावू)
▷ (गुजर)(जाऊबाई)(मेंढ्या)(माळाईला) apply
pas de traduction en français
[18] id = 33258
नाकरे हिरा - Nakre Hira
Village दखणे - Dakhane
उजेडल दारी उजेड पड कुडा
गुजर जाऊबाई उठव तपला चुडा
ujēḍala dārī ujēḍa paḍa kuḍā
gujara jāūbāī uṭhava tapalā cuḍā
The sun has risen outside, light has fallen inside the door
My sister-in-law, my companion, wake up your husband
▷ (उजेडल)(दारी)(उजेड)(पड)(कुडा)
▷ (गुजर)(जाऊबाई)(उठव)(तपला)(चुडा)
pas de traduction en français
[19] id = 33259
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
उजेडल दारी उजेड पड भिती
गुजर जाऊबाई उठव तपला पती
ujēḍala dārī ujēḍa paḍa bhitī
gujara jāūbāī uṭhava tapalā patī
The sun has risen outside, light has fallen on the wall
My sister-in-law, my companion, wake up your husband
▷ (उजेडल)(दारी)(उजेड)(पड)(भिती)
▷ (गुजर)(जाऊबाई)(उठव)(तपला)(पती)
pas de traduction en français
[20] id = 33260
दहिभाते सोनु - Dahibhate Sonu
Village चाले - Chale
उजेडूनी झाल लख उजेड आला घरा
गुजर जाऊबाई दिर दाजीबा जागा करा
ujēḍūnī jhāla lakha ujēḍa ālā gharā
gujara jāūbāī dira dājībā jāgā karā
It is broad daylight, light has come inside the house
My sister-in-law, my companion, wake up Dajiba, my brother-in-law
▷ (उजेडूनी)(झाल)(लख)(उजेड) here_comes house
▷ (गुजर)(जाऊबाई)(दिर)(दाजीबा)(जागा) doing
pas de traduction en français
[21] id = 33261
मरगळे शांता - Margale Shanta
Village दासवे - Dasve
तान्ह्याना बाळाला पाळण्या मारा झोका
गुजर जाऊबाई पाण्या गेलेली मारा हाका
tānhyānā bāḷālā pāḷaṇyā mārā jhōkā
gujara jāūbāī pāṇyā gēlēlī mārā hākā
Rock the baby’s cradle
Call my sister-in-law, my companion, who has gone to fetch water
▷ (तान्ह्याना)(बाळाला)(पाळण्या)(मारा)(झोका)
▷ (गुजर)(जाऊबाई)(पाण्या)(गेलेली)(मारा)(हाका)
pas de traduction en français
[22] id = 33262
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
धाकला म्हण दिर बाळाचा पाळणा हलवा
गुजर जाऊबाई पाण्या गेलेली बोलवा
dhākalā mhaṇa dira bāḷācā pāḷaṇā halavā
gujara jāūbāī pāṇyā gēlēlī bōlavā
Younger brother-in-law says, rock the baby’s cradle
Call my sister-in-law, my companion, who has gone to fetch water
▷ (धाकला)(म्हण)(दिर)(बाळाचा) cradle (हलवा)
▷ (गुजर)(जाऊबाई)(पाण्या)(गेलेली)(बोलवा)
pas de traduction en français
[23] id = 33263
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
बाळाचा पाळणा कुणीबाई तो हलवा
धाकला म्हण दिर जाऊबाईला बोलवा
bāḷācā pāḷaṇā kuṇībāī tō halavā
dhākalā mhaṇa dira jāūbāīlā bōlavā
Someone, rock the baby’s cradle
Younger brother-in-law, call your sister-in-law
▷ (बाळाचा) cradle (कुणीबाई)(तो)(हलवा)
▷ (धाकला)(म्हण)(दिर)(जाऊबाईला)(बोलवा)
pas de traduction en français
[24] id = 33264
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
धाकला माझा दिर फिर इकड तिकड
धाकल्या जाऊबाई शेत लवकर पकड
dhākalā mājhā dira phira ikaḍa tikaḍa
dhākalyā jāūbāī śēta lavakara pakaḍa
My younger brother-in-law goes here and there
Younger sister-in-law, go to the field quickly
▷ (धाकला) my (दिर)(फिर)(इकड)(तिकड)
▷ (धाकल्या)(जाऊबाई)(शेत)(लवकर)(पकड)
pas de traduction en français
[25] id = 33265
सोनार लक्ष्मी - Sonar Lakshmi
Village बार्पे - Barpe
धाकली म्हण जाऊ दिली कामाच्या खसल्यात
पोर अंगणी खेळ दिर बसला सभयत
dhākalī mhaṇa jāū dilī kāmācyā khasalyāta
pōra aṅgaṇī khēḷa dira basalā sabhayata
Younger sister-in-law says, I am married into a big family where I am always deep in work
My child is playing in the courtyard, brother-in-law is sitting in a meeting
▷ (धाकली)(म्हण)(जाऊ)(दिली)(कामाच्या)(खसल्यात)
▷ (पोर)(अंगणी)(खेळ)(दिर)(बसला)(सभयत)
pas de traduction en français
[26] id = 33266
हळंदे कला - Halande Kala
Village कोंढुर - Kondhur
धाकली म्हण जाऊ दिली कामाच्या खसल्यात
सांगते बाई तुला हिरवी लवंग मसाल्यात
dhākalī mhaṇa jāū dilī kāmācyā khasalyāta
sāṅgatē bāī tulā hiravī lavaṅga masālyāta
Younger sister-in-law is married into a big family where she is always deep in work
I tell you, woman, she is a green clove in spices
▷ (धाकली)(म्हण)(जाऊ)(दिली)(कामाच्या)(खसल्यात)
▷  I_tell woman to_you green (लवंग)(मसाल्यात)
pas de traduction en français
[27] id = 33267
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
दिराना परास जाऊ करा देखणी
थोरल माझ घर तिला कामाची धोकणी
dirānā parāsa jāū karā dēkhaṇī
thōrala mājha ghara tilā kāmācī dhōkaṇī
One should get a sister-in-law more beautiful than brother-in-law
My house is big, she has too much of work
▷ (दिराना)(परास)(जाऊ) doing (देखणी)
▷ (थोरल) my house (तिला)(कामाची)(धोकणी)
pas de traduction en français
[28] id = 33268
निवंगुणे येशा - Niwangune Yesa
Village कशेडी - Kashedi
दिराना परास जाऊ करा उजवट
आपल्या घरी कामधंदा बळकट
dirānā parāsa jāū karā ujavaṭa
āpalyā gharī kāmadhandā baḷakaṭa
Get a sister-in-law who is more efficient than brother-in-law
We have a lot of work to do in the house
▷ (दिराना)(परास)(जाऊ) doing (उजवट)
▷ (आपल्या)(घरी)(कामधंदा)(बळकट)
pas de traduction en français
[29] id = 33269
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
दिराना परास जाऊ करा उचनिच
थोरयल घर तिथ धान्याचा पडला खच
dirānā parāsa jāū karā ucanica
thōrayala ghara titha dhānyācā paḍalā khaca
Get a sister-in-law who is more efficient than brother-in-law
Our household is big, there are heaps of grain lying in it
▷ (दिराना)(परास)(जाऊ) doing (उचनिच)
▷ (थोरयल) house (तिथ)(धान्याचा)(पडला)(खच)
pas de traduction en français
[30] id = 33270
कडू लक्ष्मी - Kadu Lakshmi
Village वडवली - Wadavali
दिराना परास जाऊ करा उचनिच
घरात वावरती दबून अवचित
dirānā parāsa jāū karā ucanica
gharāta vāvaratī dabūna avacita
Get a sister-in-law who is more efficient than brother-in-law
Unexpectedly, she moves around under pressure
▷ (दिराना)(परास)(जाऊ) doing (उचनिच)
▷ (घरात)(वावरती)(दबून)(अवचित)
pas de traduction en français
[31] id = 33271
मरगळे बामा - Margale Bama
Village मुगाव - Mugaon
धाकली जाऊबाई काम सांगते लहान लहान
आधी दुधाला मोरवण मग वाड्यात भर शेण
dhākalī jāūbāī kāma sāṅgatē lahāna lahāna
ādhī dudhālā mōravaṇa maga vāḍyāta bhara śēṇa
Younger sister-in-law, I tell her small jobs to do
Culture milk for curds, and then collect cow dung in the house
▷ (धाकली)(जाऊबाई)(काम) I_tell (लहान)(लहान)
▷  Before (दुधाला)(मोरवण)(मग)(वाड्यात)(भर)(शेण)
pas de traduction en français
[32] id = 33272
मरगळे बामा - Margale Bama
Village मुगाव - Mugaon
धाकली जाऊबाई येवढी जीवाची जतन
गाई गवळीच शेण ठेव वाड्याला राखण
dhākalī jāūbāī yēvaḍhī jīvācī jatana
gāī gavaḷīca śēṇa ṭhēva vāḍyālā rākhaṇa
Younger sister-in-law, she cares so much
For cow dung, keep aside in the house
▷ (धाकली)(जाऊबाई)(येवढी)(जीवाची)(जतन)
▷ (गाई)(गवळीच)(शेण)(ठेव)(वाड्याला)(राखण)
pas de traduction en français
[33] id = 33273
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
हाका मी मारीते जाऊ मपल्या धाकलीला
घराचा घरधंदा जड पडला एकलीला
hākā mī mārītē jāū mapalyā dhākalīlā
gharācā gharadhandā jaḍa paḍalā ēkalīlā
I call my younger sister-in-law
Household chores, they are too much for me alone
▷ (हाका) I (मारीते)(जाऊ)(मपल्या)(धाकलीला)
▷ (घराचा)(घरधंदा)(जड)(पडला)(एकलीला)
pas de traduction en français
[34] id = 33274
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
गुजर जाऊबाई भांग पाडीती वाकडा
आपल्या घरामंदी हाये कामाचा बखडा
gujara jāūbāī bhāṅga pāḍītī vākaḍā
āpalyā gharāmandī hāyē kāmācā bakhaḍā
My sister-in-law, my companion, makes a crooked parting in her hair
In our house, there is a dispute regarding work
▷ (गुजर)(जाऊबाई)(भांग)(पाडीती)(वाकडा)
▷ (आपल्या)(घरामंदी)(हाये)(कामाचा)(बखडा)
pas de traduction en français
[35] id = 33275
शिंदे रखमा - Shinde Rakhma
Village येकोले - Yekole
सकाळी उठूनी दिर खेळाईला गेला
घरात कामधंदा जाऊबाईला राग आला
sakāḷī uṭhūnī dira khēḷāīlā gēlā
gharāta kāmadhandā jāūbāīlā rāga ālā
Getting up in the morning, brother-in-law has gone to play
There is work to be done at home, sister-in-law is angry
▷  Morning (उठूनी)(दिर)(खेळाईला) has_gone
▷ (घरात)(कामधंदा)(जाऊबाईला)(राग) here_comes
pas de traduction en français
[36] id = 33276
मरगळे बामा - Margale Bama
Village मुगाव - Mugaon
धाकली जाऊबाई हळू सांगयते काम
वत ना दूध बाई मग लाव मोरवण
dhākalī jāūbāī haḷū sāṅgayatē kāma
vata nā dūdha bāī maga lāva mōravaṇa
I tell my younger work to do in a very soft tone
Pour milk and then culture it for curds
▷ (धाकली)(जाऊबाई)(हळू)(सांगयते)(काम)
▷ (वत) * milk woman (मग) put (मोरवण)
pas de traduction en français
[37] id = 33277
मेणे पारु - Mene Paru
Village तैलबैला - Tailbaila
धाकलीची रीत काम बाई काय करु
रडात घरात तान्ह वासरु गाईच सोडू
dhākalīcī rīta kāma bāī kāya karu
raḍāta gharāta tānha vāsaru gāīca sōḍū
Younger sister-in-law asks what work can she do to her elder sister-in-law
The baby is crying in the house, untie the calf from the cow
▷ (धाकलीची)(रीत)(काम) woman why (करु)
▷ (रडात)(घरात)(तान्ह)(वासरु)(गाईच)(सोडू)
pas de traduction en français
[38] id = 33278
वाळंज लक्ष्मी - Walanj Lakshmi
Village पिंपळोली - Pimpaloli
सांगते जाऊबाई तुम्ही कामाला माझ्या याना
कामाचा माझा घोळ घरी रडतो माझा तान्हा
sāṅgatē jāūbāī tumhī kāmālā mājhyā yānā
kāmācā mājhā ghōḷa gharī raḍatō mājhā tānhā
I tell you, sister-in-law, please come and help me in my work
There is so much to do and my baby is crying in the house
▷  I_tell (जाऊबाई)(तुम्ही)(कामाला) my (याना)
▷ (कामाचा) my (घोळ)(घरी)(रडतो) my (तान्हा)
pas de traduction en français
[39] id = 33279
राउत शेवंता - Raut Shewanta
Village आडगाव - Adgaon
कामाला केल गडी मी तर शेताच्या सांग खूणा
सांगते जाऊबाई रडतो घरी माझा तान्हा
kāmālā kēla gaḍī mī tara śētācyā sāṅga khūṇā
sāṅgatē jāūbāī raḍatō gharī mājhā tānhā
I have got labour, I tell him the landmarks for the field
I tell you, sister-in-law, my baby is crying at home
▷ (कामाला) did (गडी) I wires (शेताच्या) with (खूणा)
▷  I_tell (जाऊबाई)(रडतो)(घरी) my (तान्हा)
pas de traduction en français
[40] id = 33280
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
काम या धंद्याचा कटाळा नसावा
होईन पोटीच बाळ तवा मिळत विसावा
kāma yā dhandyācā kaṭāḷā nasāvā
hōīna pōṭīca bāḷa tavā miḷata visāvā
You should not be weary of work
When you will have a child, then you will get rest
▷ (काम)(या)(धंद्याचा)(कटाळा)(नसावा)
▷ (होईन)(पोटीच) son (तवा)(मिळत)(विसावा)
pas de traduction en français
[41] id = 33281
निवंगुणे जना - Niwangune Jana
Village आंबी - Ambi
धाकली म्हण जाऊ ती तर इथ तिथ बस
थोरली जाऊ बोल कामाच वाटा दिस
dhākalī mhaṇa jāū tī tara itha titha basa
thōralī jāū bōla kāmāca vāṭā disa
Younger sister-in-law just passes time
Elder sister-n-law says, your share of work is there
▷ (धाकली)(म्हण)(जाऊ)(ती) wires (इथ)(तिथ)(बस)
▷ (थोरली)(जाऊ) says (कामाच)(वाटा)(दिस)
pas de traduction en français
[42] id = 33282
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
धाकली म्हण जाऊ इथ तिथ काग उभी
आपल्या शेतावरी कामाची आली सुगी
dhākalī mhaṇa jāū itha titha kāga ubhī
āpalyā śētāvarī kāmācī ālī sugī
Younger sister-in-law, why are you standing here and there
Our crops are ready in the field
▷ (धाकली)(म्हण)(जाऊ)(इथ)(तिथ)(काग) standing
▷ (आपल्या)(शेतावरी)(कामाची) has_come (सुगी)
pas de traduction en français
[43] id = 33283
ढमाले सुमित्रा - Dhamale Sumitra
Village वांद्रे - Wandre
लेकुरवाळी झाली झाला कामाचा खाडा
थोरली जाऊ बोल आला दिवस वाकडा
lēkuravāḷī jhālī jhālā kāmācā khāḍā
thōralī jāū bōla ālā divasa vākaḍā
She has had a baby, she is taking a break from work
Elder sister-in-law says, difficult days have come
▷ (लेकुरवाळी) has_come (झाला)(कामाचा)(खाडा)
▷ (थोरली)(जाऊ) says here_comes (दिवस)(वाकडा)
pas de traduction en français
[44] id = 33284
मेणे राजा - Mene Raja
Village येकोले - Yekole
माझ्या ना कामाचा जाऊबाई वाटा घाली
धाकली जाऊबाई भारायानी बोलण करी
mājhyā nā kāmācā jāūbāī vāṭā ghālī
dhākalī jāūbāī bhārāyānī bōlaṇa karī
Sister-in-law keeps my share of work aside
Younger sister-in-law raises her voice
▷  My * (कामाचा)(जाऊबाई)(वाटा)(घाली)
▷ (धाकली)(जाऊबाई)(भारायानी) say (करी)
pas de traduction en français
[45] id = 33285
शेडगे नंदा - Shedge Nanda
Village धामणवळ - DhamanOhol
गुजर जाऊबाई अंगण लोटू हातोपाती
उगवला नारायण वर जायील धुळमाती
gujara jāūbāī aṅgaṇa lōṭū hātōpātī
ugavalā nārāyaṇa vara jāyīla dhuḷamātī
My sister-in-law, my companion, let’s sweep the courtyard frequently
The sun has risen, dust will rise in the air
▷ (गुजर)(जाऊबाई)(अंगण)(लोटू)(हातोपाती)
▷ (उगवला)(नारायण)(वर)(जायील)(धुळमाती)
pas de traduction en français
[46] id = 33286
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
गुजर्या जाऊबाई चल शेताला आपण जाऊ
डोई भाकरीची पाटी सून साळूच्या डोई देवू
gujaryā jāūbāī cala śētālā āpaṇa jāū
ḍōī bhākarīcī pāṭī sūna sāḷūcyā ḍōī dēvū
My sister-in-law, my companion, let’s go to the field
The basket with flattened bread on the head, we will give it to Salu* daughter-in-law
▷ (गुजर्या)(जाऊबाई) let_us_go (शेताला)(आपण)(जाऊ)
▷ (डोई)(भाकरीची)(पाटी)(सून)(साळूच्या)(डोई)(देवू)
pas de traduction en français
SaluProper name of a girl
[47] id = 33287
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
गुजर्या जाऊबाई चल शेताला दोघी जाऊ
भाकरीची पाटी सुन साळूच्या डोई देऊ
gujaryā jāūbāī cala śētālā dōghī jāū
bhākarīcī pāṭī suna sāḷūcyā ḍōī dēū
My sister-in-law, my companion, let’s both go to the field
The basket with flattened bread, we will give it to Salu*, daughter-in-law
▷ (गुजर्या)(जाऊबाई) let_us_go (शेताला)(दोघी)(जाऊ)
▷ (भाकरीची)(पाटी)(सुन)(साळूच्या)(डोई)(देऊ)
pas de traduction en français
SaluProper name of a girl
[48] id = 35723
पवार जयवंताबाई - Pawar Jayvanta
Village पाळु - Palu
UVS-24-14 start 01:43 ➡ listen to section
थोरली माझी जावू बाई भरती भाकरीची पाटी
वंवाड्याच्या जाई शेतायाला
thōralī mājhī jāvū bāī bharatī bhākarīcī pāṭī
vamvāḍyācyā jāī śētāyālā
My elder sister-in-law prepares the basket for lunch
We shall both go to the field at the edge
▷ (थोरली) my (जावू) woman (भरती)(भाकरीची)(पाटी)
▷ (वंवाड्याच्या)(जाई)(शेतायाला)
pas de traduction en français
[49] id = 35774
पवार कोंडा - Pawar Konda
Village पाळु - Palu
UVS-24-22 start 00:54 ➡ listen to section
धाकल्या ग जावूबाई भर भाकरीची पाटी
जावू ववांड्याच्या शेती
dhākalyā ga jāvūbāī bhara bhākarīcī pāṭī
jāvū vavāṇḍyācyā śētī
My younger sister-in-law prepares the basket for lunch
We shall both go to the field at the edge
▷ (धाकल्या) * (जावूबाई)(भर)(भाकरीची)(पाटी)
▷ (जावू)(ववांड्याच्या) furrow
pas de traduction en français
[50] id = 40135
जेजुरकर धोडा मारुतराव - Jejurkar Dhonda Marutrao
Village पुणतांबा - Puntamba
रानात चालले जावाजावाच्या मेळ्यात
पुतळ्याची माळ सुनबाईच्या गळ्यात
rānāta cālalē jāvājāvācyā mēḷyāta
putaḷyācī māḷa sunabāīcyā gaḷyāta
I am going to the field in group with my sisters-in-law
A chain with gold coins around daughter-in-law’s neck
▷ (रानात)(चालले)(जावाजावाच्या)(मेळ्यात)
▷ (पुतळ्याची)(माळ)(सुनबाईच्या)(गळ्यात)
pas de traduction en français
[51] id = 40152
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
जाव माझे बाई भर ओसरीच्या लाह्या
पाटील तुझा भाया सभा आली पान खाया
jāva mājhē bāī bhara ōsarīcyā lāhyā
pāṭīla tujhā bhāyā sabhā ālī pāna khāyā
My dear sister-in-law, pick up the popcorns in the veranda
Your brother-in-law is an important person, people have come to eat vida*
▷ (जाव)(माझे) woman (भर)(ओसरीच्या)(लाह्या)
▷ (पाटील) your (भाया)(सभा) has_come (पान)(खाया)
pas de traduction en français
vidaA roll of leaf of piper-betel with areca-nut, cloves, lime, an astringent extract obtained from mimosa or catechu or other plants, etc., the mixture of lime and astringent giving a reddish colour when it is eaten after a meal as a digestive. It is also used to be offered as a mark of hospitality, affection and love between husband and wife or lovers.
[52] id = 40153
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
जाव माझे बाई झाड वाड्याची कंगणी
पाटील तुझा भाया सभा बसली अंगणी
jāva mājhē bāī jhāḍa vāḍyācī kaṅgaṇī
pāṭīla tujhā bhāyā sabhā basalī aṅgaṇī
My dear sister-in-law, sweep the nooks and corners of the house
Your brother-in-law is an important person, a meeting is taking place in the courtyard
▷ (जाव)(माझे) woman (झाड)(वाड्याची)(कंगणी)
▷ (पाटील) your (भाया)(सभा) sitting (अंगणी)
pas de traduction en français
[53] id = 47600
भाकरे शांताबाई चंद्रभान - Bhakare Shantabai Chandrabhan
Village खैरी निमगाव - Khiri Nimgaon
लांबल्या शेताला जावा जावाच्या मेळ्याना
धाकल्या जावाची पाटी भरली इळ्याना
lāmbalyā śētālā jāvā jāvācyā mēḷyānā
dhākalyā jāvācī pāṭī bharalī iḷyānā
To the distant field, a group of sisters-in-law is going
The basket of the younger sister-in-law is filled with sickles
▷ (लांबल्या)(शेताला)(जावा)(जावाच्या)(मेळ्याना)
▷ (धाकल्या)(जावाची)(पाटी)(भरली)(इळ्याना)
pas de traduction en français
[54] id = 47827
तळेकर किसना - Talekar Kisanabai Sukhadeo
Village लोणी (खुर्द) - Loni (Khurd)
जाऊ माझ्या बाई जावू गवताला
हाकीते नांगर दोन्ही भाऊ आवूताला
jāū mājhyā bāī jāvū gavatālā
hākītē nāṅgara dōnhī bhāū āvūtālā
Come, sister-in-law, let’s both go to collect grass
Both the brothers are working with the plough
▷ (जाऊ) my woman (जावू)(गवताला)
▷ (हाकीते)(नांगर) both brother (आवूताला)
pas de traduction en français
[55] id = 48115
सूर्यवंशी भीमबाई यादवराव - Suryavanshi Bhimbai Yadavrao
Village हातनुर - Hatnur
शेताच्या बांधाला जावाजावाचा घोळका
सांगते दीरा पाटलाला राणी तुमची ओळखा
śētācyā bāndhālā jāvājāvācā ghōḷakā
sāṅgatē dīrā pāṭalālā rāṇī tumacī ōḷakhā
There is a group of sisters-in-law on the village bund
I tell Patil*, my brother-in-law, recognise your wife among them
▷ (शेताच्या)(बांधाला)(जावाजावाचा)(घोळका)
▷  I_tell (दीरा) sari (राणी)(तुमची)(ओळखा)
pas de traduction en français
Patil ➡ PatilsThe head of a village, holding an important position in the village
[56] id = 53787
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
तुला होईन बाळ तवा तुला कळल
तुझ तान्ह बाळ तुझ्या मांडीला लोळन
tulā hōīna bāḷa tavā tulā kaḷala
tujha tānha bāḷa tujhyā māṇḍīlā lōḷana
When you will have a child, you will understand
Your baby will lie on your lap
▷  To_you (होईन) son (तवा) to_you (कळल)
▷  Your (तान्ह) son your (मांडीला)(लोळन)
pas de traduction en français
[57] id = 53792
काळे तुळसाबाई मधुकर - Kale Tulsa Madhukar
Village नाशिक - Nashik
चल जाऊबाई दोघी जाऊ गवताला
दोघींचा चुडा दोघ भाऊ औताला
cala jāūbāī dōghī jāū gavatālā
dōghīñcā cuḍā dōgha bhāū autālā
Come, sister-in-law, let’s both go to collect grass
Our husbands, two brothers, are working with the plough
▷  Let_us_go (जाऊबाई)(दोघी)(जाऊ)(गवताला)
▷ (दोघींचा)(चुडा)(दोघ) brother (औताला)
pas de traduction en français
[58] id = 53793
काळे तुळसाबाई मधुकर - Kale Tulsa Madhukar
Village नाशिक - Nashik
आम्ही दोघी जावा एका दिवशी न्हाऊ
वडील शेत केस वाळवित जाऊ
āmhī dōghī jāvā ēkā divaśī nhāū
vaḍīla śēta kēsa vāḷavita jāū
We both, sisters-in-law, let’s have a head bath on the same day
We shall go drying our hair to the faraway field
▷ (आम्ही)(दोघी)(जावा)(एका)(दिवशी)(न्हाऊ)
▷ (वडील)(शेत)(केस)(वाळवित)(जाऊ)
pas de traduction en français
[59] id = 53796
फडोळ शेवंताबाई नाना - Phadol Shevanta Nana
Village पळसे - Palase
बारा जणी जावा आपुण एका न्हाणी न्हावू
कस शेत ववंड्याच्या केस वाळवत जाऊ
bārā jaṇī jāvā āpuṇa ēkā nhāṇī nhāvū
kasa śēta vavaṇḍyācyā kēsa vāḷavata jāū
We are twelve sisters-in-law, we shall have a head bath in the same bathroom
We shall go drying our hair to the field at a distance from our house
▷ (बारा)(जणी)(जावा)(आपुण)(एका)(न्हाणी)(न्हावू)
▷  How (शेत)(ववंड्याच्या)(केस)(वाळवत)(जाऊ)
pas de traduction en français
[60] id = 53797
टावरे सखुबाई रामचंद्र - tavare Sakhu Ramchandra
Village पळसे - Palase
जाऊ माझे बाई उचल पाण्याची कळशी
शिवाच्या शेताला भाया करतो आळाशी (पेंड्या एकत्र ठेवणे)
jāū mājhē bāī ucala pāṇyācī kaḷaśī
śivācyā śētālā bhāyā karatō āḷāśī (pēṇḍyā ēkatra ṭhēvaṇē)
My sister-in-law, pick up the vessel with water
In the field near the village boundary, brother-in-law is putting bundles of grass together
▷ (जाऊ)(माझे) woman (उचल)(पाण्याची)(कळशी)
▷ (शिवाच्या)(शेताला)(भाया)(करतो)(आळाशी) ( (पेंड्या)(एकत्र)(ठेवणे) )
pas de traduction en français
[61] id = 62759
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
शेताच्या बांधाला जावाजावाचा घोळका
सांगते दिराला तुमची कामीना ओळखा
śētācyā bāndhālā jāvājāvācā ghōḷakā
sāṅgatē dirālā tumacī kāmīnā ōḷakhā
There is a group of sisters-in-law on the village bund
I tell my brother, recognise your wife among them
▷ (शेताच्या)(बांधाला)(जावाजावाचा)(घोळका)
▷  I_tell (दिराला)(तुमची)(कामीना)(ओळखा)
pas de traduction en français
[62] id = 62790
निकम अंजना - Nikam Anjana
Village मळेगाव - Malegaon
जावा तु मालनी भर वसरीच्या लाह्या
बाहेरुनी आले तुझे कंथ माझे भाया
jāvā tu mālanī bhara vasarīcyā lāhyā
bāhērunī ālē tujhē kantha mājhē bhāyā
Sister-in-law, pick up the popcorn in the veranda
Your husband, my brother-in-law, has come from outside
▷ (जावा) you (मालनी)(भर)(वसरीच्या)(लाह्या)
▷ (बाहेरुनी) here_comes (तुझे)(कंथ)(माझे)(भाया)
pas de traduction en français
[63] id = 62791
निकम अंजना - Nikam Anjana
Village मळेगाव - Malegaon
जावा तु मालनी भर ओसरीचा केर
बाहेरुनी आला तुझा कंथ माझा दिर
jāvā tu mālanī bhara ōsarīcā kēra
bāhērunī ālā tujhā kantha mājhā dira
Sister-in-law, pick up the dirt in the veranda
Your husband, my brother-in-law, has come from outside
▷ (जावा) you (मालनी)(भर)(ओसरीचा)(केर)
▷ (बाहेरुनी) here_comes your (कंथ) my (दिर)
pas de traduction en français
[64] id = 64956
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
जातो खणोखणी गहु दळी माझी जाव
शेत ववांड्याची इरजी आले माझे भाव
jātō khaṇōkhaṇī gahu daḷī mājhī jāva
śēta vavāṇḍyācī irajī ālē mājhē bhāva
I go to each house, I have a sister-in-law who is grinding wheat
My brother came to the field at a distance from the house
▷  Goes (खणोखणी)(गहु)(दळी) my (जाव)
▷ (शेत)(ववांड्याची)(इरजी) here_comes (माझे) brother
pas de traduction en français
[65] id = 65581
औताडे मैना - Autade Maina
Village काटगाव - Katgaon
मळ्याच्या वाटाना जावा जावाचा मेळावा
धाकल्या जावाची पाटी भरली विळ्याना
maḷyācyā vāṭānā jāvā jāvācā mēḷāvā
dhākalyā jāvācī pāṭī bharalī viḷyānā
On the way to the plantation, a group of sisters-in-law is going
The basket of the younger sister-in-law is filled with sickles
▷ (मळ्याच्या)(वाटाना)(जावा)(जावाचा)(मेळावा)
▷ (धाकल्या)(जावाची)(पाटी)(भरली)(विळ्याना)
pas de traduction en français
[66] id = 65582
झाडे मुक्ता - Zade Mukta
Village पाडळी - Padali
आपुनी जावा जावा बायकी शेताला उभ राहु
शेताला की ग जाऊ हवा मजुराची पाहु
āpunī jāvā jāvā bāyakī śētālā ubha rāhu
śētālā kī ga jāū havā majurācī pāhu
We, sisters-in-law, we will stand in the field
We will go to the field, and see what the labour is doing
▷ (आपुनी)(जावा)(जावा)(बायकी)(शेताला) standing (राहु)
▷ (शेताला)(की) * (जाऊ)(हवा)(मजुराची)(पाहु)
pas de traduction en français
[67] id = 65583
बागूल वच्छला सोमनाथ - Bagul Vachhala Somnath
Village लोणी (खुर्द) - Loni (Khurd)
अग जावया बाई भर पाटी शेता जावू
डोई भाकरीची पाटी सुन मालनीला देवू
aga jāvayā bāī bhara pāṭī śētā jāvū
ḍōī bhākarīcī pāṭī suna mālanīlā dēvū
Sister-in-law, fill the basket, let’s go to the field
The basket with flattened bread, we will give it to daughter-in-law
▷  O (जावया) woman (भर)(पाटी)(शेता)(जावू)
▷ (डोई)(भाकरीची)(पाटी)(सुन)(मालनीला)(देवू)
pas de traduction en français
[68] id = 65584
पठाण छोटीबाई शहाबुद्दीन - Chotibai Pathan
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
देवरने जिठीने चलो जावू पाणीकू
रस्ता देव जानेकू छोटे देवर के राणीकू
dēvaranē jiṭhīnē calō jāvū pāṇīkū
rastā dēva jānēkū chōṭē dēvara kē rāṇīkū
Sister-in-law, let’s go to fetch water
Make way for younger brother-in-law’s wife
▷ (देवरने)(जिठीने)(चलो)(जावू)(पाणीकू)
▷ (रस्ता)(देव)(जानेकू)(छोटे)(देवर)(के)(राणीकू)
pas de traduction en français
[69] id = 65585
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
जाव माझे बाई चल पाणीयेला जावू
पिवळ्या छत्रीखाली दोघीचे आले भावू
jāva mājhē bāī cala pāṇīyēlā jāvū
pivaḷyā chatrīkhālī dōghīcē ālē bhāvū
My sister-in-law, let’s go to fetch water
Our brothers have come with a yellow umbrella
▷ (जाव)(माझे) woman let_us_go (पाणीयेला)(जावू)
▷  Yellow (छत्रीखाली)(दोघीचे) here_comes (भावू)
pas de traduction en français
[70] id = 65586
खाडे केशर - Khade Keshar
Village वडगाव - Vadgaon
मळ्याच्या मळ्यामधी मेथी करीती लवालवा
पाटाच्या पाण्यात धुण धुती जावा जावा
maḷyācyā maḷyāmadhī mēthī karītī lavālavā
pāṭācyā pāṇyāta dhuṇa dhutī jāvā jāvā
In the gardener’s plantation, fenugreek crop is swaying
Sisters-in-law are washing clothes in the canal water
▷ (मळ्याच्या)(मळ्यामधी)(मेथी) asks_for (लवालवा)
▷ (पाटाच्या)(पाण्यात)(धुण)(धुती)(जावा)(जावा)
pas de traduction en français
[71] id = 65587
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
दुरल्या शेती जाती जावा जावाची जमती
आम्हा ग मधी धाकली साळु गमती
duralyā śētī jātī jāvā jāvācī jamatī
āmhā ga madhī dhākalī sāḷu gamatī
Sisters-in-law go together to the distant field
Among us, younger sister-in-law is entertaining
▷ (दुरल्या) furrow caste (जावा)(जावाची)(जमती)
▷ (आम्हा) * (मधी)(धाकली)(साळु)(गमती)
pas de traduction en français
[72] id = 68132
धिवर सािवत्री - Dhivar Savitri
Village मनमाड - Manmad
गावाच्या खाली काळी कुत्री भुकती
जाऊ भुकू परती आपला जोंधळा राखीती
gāvācyā khālī kāḷī kutrī bhukatī
jāū bhukū paratī āpalā jōndhaḷā rākhītī
Beyond the village, black dogs are barking
Let it be, let them bark, they guard our jowar* millet crop
▷ (गावाच्या)(खाली) Kali (कुत्री)(भुकती)
▷ (जाऊ)(भुकू)(परती)(आपला)(जोंधळा)(राखीती)
pas de traduction en français
jowarA variety of millet
[73] id = 68133
बांगर पार्वती - Bangar Parvati
Village खडकी पिंपळगाव - Khadki Pimpalgaon
काई बघ घरदार आंदी बघ माझ्या जावा
आता चाल माझ्या शेती इहिराला ग दोन धावा
kāī bagha gharadāra āndī bagha mājhyā jāvā
ātā cāla mājhyā śētī ihirālā ga dōna dhāvā
What do you want to look at in my house, look at in my house, look at my sisters-in-law first
Now, come to my field, the well water has two channels to flow
▷ (काई)(बघ)(घरदार)(आंदी)(बघ) my (जावा)
▷ (आता) let_us_go my furrow (इहिराला) * two (धावा)
pas de traduction en français
[74] id = 68137
वेताळ ठकुबाई ठमाजी - Vetal Thakubai Thamaji
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
शेताला जावु जाव बायीच्या मेळ्यान
धाकल्या जावची पाटी भरली येळ्यान
śētālā jāvu jāva bāyīcyā mēḷyāna
dhākalyā jāvacī pāṭī bharalī yēḷyāna
We will go the field, a group of sisters-in-law
The basket of younger sister-in-law is filled with sickles
▷ (शेताला)(जावु)(जाव)(बायीच्या)(मेळ्यान)
▷ (धाकल्या)(जावची)(पाटी)(भरली)(येळ्यान)
pas de traduction en français
[75] id = 68148
घोरपडे अनुसूया - Ghorpade Anusaya
Village चिमणाराजाची पिप्री - Chimanarajachi Pipri
वाटनी चालाया जावाजावाच्या मेळ्यात
धाकल्या जाऊ बाई पाटी भरली विळ्यात
vāṭanī cālāyā jāvājāvācyā mēḷyāta
dhākalyā jāū bāī pāṭī bharalī viḷyāta
We, sisters-in-law, will walk in a group
The basket of younger sister-in-law is filled with sickles
▷ (वाटनी)(चालाया)(जावाजावाच्या)(मेळ्यात)
▷ (धाकल्या)(जाऊ) woman (पाटी)(भरली)(विळ्यात)
pas de traduction en français
[76] id = 75640
शितापे सरु - Shitape Saru
Village उंबडगा - Umbadga
सकाळी उठुन हाती शेणाच टोपल
राज गौळण आपल जाऊ माझे मालनी
sakāḷī uṭhuna hātī śēṇāca ṭōpala
rāja gauḷaṇa āpala jāū mājhē mālanī
Getting up in the morning, a basket of cow dung in hand
Dear sister-in-law, we are a Gavali* family, we have plenty of cattle
▷  Morning (उठुन)(हाती)(शेणाच)(टोपल)
▷  King (गौळण)(आपल)(जाऊ)(माझे)(मालनी)
pas de traduction en français
GavaliA milkman
[77] id = 75679
बोराडे शांता - Borade Shanta
Village हिवरशिंग - Hivarshing
अग थोरली जाऊ माझी वर भाकर घेई पाटी
जाई ववंड्याना शेतायाला
aga thōralī jāū mājhī vara bhākara ghēī pāṭī
jāī vavaṇḍyānā śētāyālā
My elder sister-in takes a basket of flattened bread on the head
She goes to the distant field
▷  O (थोरली)(जाऊ) my (वर)(भाकर)(घेई)(पाटी)
▷ (जाई)(ववंड्याना)(शेतायाला)
pas de traduction en français
[78] id = 75680
कांबळे इंदुबाई - Kamble Indub
Village हंडितिमगाव - Handitimgaon
जाव माझी बाई चाल जाऊ गवताला
तुझा माझा पती चांदसुर्य आवताला
jāva mājhī bāī cāla jāū gavatālā
tujhā mājhā patī cāndasurya āvatālā
Come, sister-in-law, let’s both go to collect grass
Our husbands are like the sun and the moon, they are working with the plough
▷ (जाव) my daughter let_us_go (जाऊ)(गवताला)
▷  Your my (पती)(चांदसुर्य)(आवताला)
pas de traduction en français
[79] id = 75682
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
आल्याड माझा मळा पल्याड तुझ शेत
जाऊ शांताबाई तुज पालवित विळा
ālyāḍa mājhā maḷā palyāḍa tujha śēta
jāū śāntābāī tuja pālavita viḷā
My plantation is on this side, your field is on the other side
Sister-in-law Shantabai, sharpen your sickle
▷ (आल्याड) my (मळा)(पल्याड) your (शेत)
▷ (जाऊ)(शांताबाई)(तुज)(पालवित)(विळा)
pas de traduction en français
[80] id = 75683
भाकरे शांताबाई चंद्रभान - Bhakare Shantabai Chandrabhan
Village खैरी निमगाव - Khiri Nimgaon
जाव माझी बाई कामची बराबरी
समयाच्या शित्या आपण आलो एक घरी
jāva mājhī bāī kāmacī barābarī
samayācyā śityā āpaṇa ālō ēka gharī
My sister-in-law, no use competing in work for both of us
It is our destiny, we have come to the same family
▷ (जाव) my daughter (कामची)(बराबरी)
▷ (समयाच्या)(शित्या)(आपण)(आलो)(एक)(घरी)
pas de traduction en français
[81] id = 76333
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
माळ्याच्या मळ्यात मालनी दोन जावा
शालुची केली ओटी उंबर तोडी रवा
māḷyācyā maḷyāta mālanī dōna jāvā
śālucī kēlī ōṭī umbara tōḍī ravā
Two sisters-in-law in the gardener’s plantation
They hold the end of their sari to collect wild figs plucked by their husband
▷ (माळ्याच्या)(मळ्यात)(मालनी) two (जावा)
▷ (शालुची) shouted (ओटी)(उंबर)(तोडी)(रवा)
pas de traduction en français
[82] id = 76372
तुपे गंगुबाई - Tupe Gangubai
Village सावरखेड गंगा पेठ वाजरगाव - Savkhedganga P. vanjargaon
शेताला चालल्या जावा जावा मेळ्यान
धाकल्या जावची पाटी भरली थाळियान
śētālā cālalyā jāvā jāvā mēḷyāna
dhākalyā jāvacī pāṭī bharalī thāḷiyāna
A group of sisters-in-law is going to the field
The basket of younger sister-in-law is filled with sickles
▷ (शेताला)(चालल्या)(जावा)(जावा)(मेळ्यान)
▷ (धाकल्या)(जावची)(पाटी)(भरली)(थाळियान)
pas de traduction en français
[83] id = 76373
तुपे गंगुबाई - Tupe Gangubai
Village सावरखेड गंगा पेठ वाजरगाव - Savkhedganga P. vanjargaon
जाव माझ्या बायी शिवाच्या शेती जावु
भाकरीची पाटी सुन मालन पशी देवु
jāva mājhyā bāyī śivācyā śētī jāvu
bhākarīcī pāṭī suna mālana paśī dēvu
Sister-in-law, let’s both go to the field at the edge
We shall give the basket with flattened bread to daughter-in-law
▷ (जाव) my (बायी)(शिवाच्या) furrow (जावु)
▷ (भाकरीची)(पाटी)(सुन)(मालन)(पशी)(देवु)
pas de traduction en français
[84] id = 76374
बागुल अंजना - Bagul Anjana
Village लासुर - Lasur
जावा जावा मिळु बैल खारकीचे भऊ (भिती)
गाव टाकळीचे येही पारखीचे करु
jāvā jāvā miḷu baila khārakīcē bhū (bhitī)
gāva ṭākaḷīcē yēhī pārakhīcē karu
We, sisters-in-law, we are like sacks of dry dates in a bullock cart (we are rich)
Our prospective Vyahi* from takali* village, we shall check the family background first
▷ (जावा)(जावा)(मिळु)(बैल)(खारकीचे)(भऊ) ( (भिती) )
▷ (गाव)(टाकळीचे)(येही)(पारखीचे)(करु)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
takaliName of a plant
[85] id = 76376
पवार कोंडा - Pawar Konda
Village पाळु - Palu
धाकल्या ग जाऊबाई भर भाकरीची पाटी
भर भाकरीची पाटी जाऊ ववंड्याच्या शेती
dhākalyā ga jāūbāī bhara bhākarīcī pāṭī
bhara bhākarīcī pāṭī jāū vavaṇḍyācyā śētī
Younger sister-in-law, prepare the basket for lunch
Prepare the basket for lunch, we shall both go to the field at the edge
▷ (धाकल्या) * (जाऊबाई)(भर)(भाकरीची)(पाटी)
▷ (भर)(भाकरीची)(पाटी)(जाऊ)(ववंड्याच्या) furrow
pas de traduction en français
[86] id = 77143
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
धाकली ग जावु कायतं कामा येती
डोईची पाटी घेती जेवत ताट धुती
dhākalī ga jāvu kāyataṁ kāmā yētī
ḍōīcī pāṭī ghētī jēvata tāṭa dhutī
Younger sister-in-law helps a lot
She takes the basket on my head, washes the plates after the meal
▷ (धाकली) * (जावु)(कायतं)(कामा)(येती)
▷ (डोईची)(पाटी)(घेती)(जेवत)(ताट)(धुती)
pas de traduction en français
[87] id = 77328
ढोले सुमनबाई - Dhole Suman
Village भवरवाडी - Bhavarvadi
शेताला चालला जावा जावाचा घोळका
राघुबाच्या मह्या राणी सरजाची ओळखा
śētālā cālalā jāvā jāvācā ghōḷakā
rāghubācyā mahyā rāṇī sarajācī ōḷakhā
A group of sisters-in-law is going to the field
Recognise my son Raghoba’s wife among them
▷ (शेताला)(चालला)(जावा)(जावाचा)(घोळका)
▷ (राघुबाच्या)(मह्या)(राणी)(सरजाची)(ओळखा)
pas de traduction en français
[88] id = 79277
कांबळे इंदू - Kamble Indu
Village हिरलगे - Hirlage
जाव माझे बाई भर वसरीच केर
बाहेरुन आले माझे पती तुमचे दिर
jāva mājhē bāī bhara vasarīca kēra
bāhēruna ālē mājhē patī tumacē dira
Sister-in-law, sweep the dirt from the veranda
My husband, your brother-in-law, has come from outside
▷ (जाव)(माझे) woman (भर)(वसरीच)(केर)
▷ (बाहेरुन) here_comes (माझे)(पती)(तुमचे)(दिर)
pas de traduction en français
[89] id = 79278
कांबळे इंदू - Kamble Indu
Village हिरलगे - Hirlage
जाव तुझ्याबाई भर वसरीच्या लाह्या
दारी उन आले तुझे पती माझे भाया
jāva tujhyābāī bhara vasarīcyā lāhyā
dārī una ālē tujhē patī mājhē bhāyā
Sister-in-law, pick up the popcorn in the veranda
Your husband, my brother-in-law, has come to the door
▷ (जाव)(तुझ्याबाई)(भर)(वसरीच्या)(लाह्या)
▷ (दारी)(उन) here_comes (तुझे)(पती)(माझे)(भाया)
pas de traduction en français
[90] id = 82269
बागूल ठकू - Bagul Thaku
Village शिरुर - Shirur
माळेच्या मळ्यात माळणी दोह्या जावा
शाळाच्या केल्या ओटी कमळ तोडी माझ्या रावा
māḷēcyā maḷyāta māḷaṇī dōhyā jāvā
śāḷācyā kēlyā ōṭī kamaḷa tōḍī mājhyā rāvā
Two sisters-in-law in the gardener’s plantation
They hold the end of their sari to collect Lotus flowers plucked by my husband
▷ (माळेच्या)(मळ्यात)(माळणी)(दोह्या)(जावा)
▷ (शाळाच्या)(केल्या)(ओटी)(कमळ)(तोडी) my (रावा)
pas de traduction en français
[91] id = 82773
वाबळे मीना - Wable Meena
Village शिरढोण - Shirdhon
शेताच्या बांधाला जावाजावाचा घोळका
राणी सर्ज्याची ओळखा
śētācyā bāndhālā jāvājāvācā ghōḷakā
rāṇī sarjyācī ōḷakhā
There is a group of sisters-in-law on the village bund
Recognise my son Sarja’s wife among them
▷ (शेताच्या)(बांधाला)(जावाजावाचा)(घोळका)
▷ (राणी)(सर्ज्याची)(ओळखा)
pas de traduction en français
[92] id = 83386
चव्हाणके शेवंता - Chavanke Shevanta
Village कितीगळी - Kitigali
धाकली ग जावु माझ्या हाताच खोरनं
देर तो चातुर माझ्या मोत्याचं तोरन
dhākalī ga jāvu mājhyā hātāca khōranaṁ
dēra tō cātura mājhyā mōtyācaṁ tōrana
My younger sister-in-law is like a hoe in my hand (she takes work from my hand)
My clever brother-in-law is my pearl festoon
▷ (धाकली) * (जावु) my (हाताच)(खोरनं)
▷ (देर)(तो)(चातुर) my (मोत्याचं)(तोरन)
pas de traduction en français
[93] id = 92601
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
सांगते जावु बाई उचल वसरीच केर
सरपंच माझे देर सभा आली जोत्यावर
sāṅgatē jāvu bāī ucala vasarīca kēra
sarapañca mājhē dēra sabhā ālī jōtyāvara
I tell my sister-in-law, collect the dirt from the veranda
My brother-in-law, the Sarpanch*, has come with people for a meeting in the veranda
▷  I_tell (जावु) woman (उचल)(वसरीच)(केर)
▷ (सरपंच)(माझे)(देर)(सभा) has_come (जोत्यावर)
pas de traduction en français
SarpanchAn elected head of the village-level statutory institution of local self-government called the panchayat (village government)
[94] id = 92602
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
शेताला जाऊ गावागावाच्या गेल्याना
जावाया बाईची पाटी भरली ईळयना
śētālā jāū gāvāgāvācyā gēlyānā
jāvāyā bāīcī pāṭī bharalī īḷayanā
A group of sisters-in-law is going to the field
Sister-in-law’s basket is filled with sickles
▷ (शेताला)(जाऊ)(गावागावाच्या)(गेल्याना)
▷ (जावाया)(बाईची)(पाटी)(भरली)(ईळयना)
pas de traduction en français
[95] id = 92603
पंडित गऊबाई - Pandit Gaubai
Village उंदीरगाव - Undirgaon
जाऊ माझे बाई भर वसरीचा केर
जेवया बसले तुझे कंथ माझे देर
jāū mājhē bāī bhara vasarīcā kēra
jēvayā basalē tujhē kantha mājhē dēra
Sister-in-law, collect the dirt from the veranda
Your husband, my brother-in-law, is having his meal
▷ (जाऊ)(माझे) woman (भर)(वसरीचा)(केर)
▷ (जेवया)(बसले)(तुझे)(कंथ)(माझे)(देर)
pas de traduction en français
[96] id = 92604
काकड फुल्या - Kakad Phulya
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
आपण दोघी जावा एका शिवाच्या शेतात
भाकरीची पाटी वाणी सुन मालणीपशी देऊ
āpaṇa dōghī jāvā ēkā śivācyā śētāta
bhākarīcī pāṭī vāṇī suna mālaṇīpaśī dēū
We both, sisters-in-law, let’s go to the field at the edge
The basket with flattened bread, we will give it to daughter-in-law
▷ (आपण)(दोघी)(जावा)(एका)(शिवाच्या)(शेतात)
▷ (भाकरीची)(पाटी)(वाणी)(सुन)(मालणीपशी)(देऊ)
pas de traduction en français
[97] id = 95516
पांचाळ रुक्मीणी - Panchal Rukmini
Village होनवडज - Honvadaj
बाई धाकली ग जाऊ करते कामाचा हेवा
लक्षुमण माझे देरा डोळे याचा दाब ठेवा
bāī dhākalī ga jāū karatē kāmācā hēvā
lakṣumaṇa mājhē dērā ḍōḷē yācā dāba ṭhēvā
Woman, younger sister-in-law thinks she does more work than the others
Lakshman, my brother-in-law, keep her in control
▷  Woman (धाकली) * (जाऊ)(करते)(कामाचा)(हेवा)
▷ (लक्षुमण)(माझे)(देरा)(डोळे)(याचा)(दाब)(ठेवा)
pas de traduction en français
[98] id = 95524
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
आणुन तीघी जावा आईवीन नांदु
आडवा मंदी आड खांदु पाणी चरवीते शेंदु
āṇuna tīghī jāvā āīvīna nāndu
āḍavā mandī āḍa khāndu pāṇī caravītē śēndu
We, three sisters-in-law, we will live happily together like with our mother
We shall dig a well in the middle, we shall draw water with a round vessel and sprinkle
▷ (आणुन)(तीघी)(जावा)(आईवीन)(नांदु)
▷ (आडवा)(मंदी)(आड)(खांदु) water, (चरवीते)(शेंदु)
pas de traduction en français
[99] id = 95526
खेडकर सावित्रीबाई पुंजाजी - Khedkar Savitri Punjaji
Village भोकर - Bhokar
माळ्याच्या मळ्यात माळीनी दोघी जावा
शालुची केली वटी कंबळ तोडी रावा
māḷyācyā maḷyāta māḷīnī dōghī jāvā
śālucī kēlī vaṭī kambaḷa tōḍī rāvā
Two sisters-in-law in the gardener’s plantation
They hold the end of their sari to collect Lotus flowers plucked by their husband
▷ (माळ्याच्या)(मळ्यात)(माळीनी)(दोघी)(जावा)
▷ (शालुची) shouted (वटी)(कंबळ)(तोडी)(रावा)
pas de traduction en français
[100] id = 106007
फडोळ शेवंताबाई नाना - Phadol Shevanta Nana
Village पळसे - Palase
शेताच्या मेर्यावरी रामच राम झाड
जावु माझी बाई तिड (तिथ) उतर ग बिर्हाड
śētācyā mēryāvarī rāmaca rāma jhāḍa
jāvu mājhī bāī tiḍa (titha) utara ga birhāḍa
There is a Ramphal tree on the mound in the field
My dear sister-in-law, take down your belongings there
▷ (शेताच्या)(मेर्यावरी) of_Ram Ram (झाड)
▷ (जावु) my daughter (तिड) ( (तिथ) ) (उतर) * (बिर्हाड)
pas de traduction en français
[101] id = 108796
ढेरींगे रंजना - Dheringe Ranjana
Village पळशे - Palase
धाकली ग जाऊ पाणी वढ दाण्याण
वाड्यामध्ये आड किर्ती केल्या भायान
dhākalī ga jāū pāṇī vaḍha dāṇyāṇa
vāḍyāmadhyē āḍa kirtī kēlyā bhāyāna
Younger sister-in-law draws water without any worry as much as she can
Well in the house, brother-in-law did a good thing
▷ (धाकली) * (जाऊ) water, (वढ)(दाण्याण)
▷ (वाड्यामध्ये)(आड)(किर्ती)(केल्या)(भायान)
pas de traduction en français
[102] id = 108797
फडोळ शेवंताबाई नाना - Phadol Shevanta Nana
Village पळसे - Palase
बारा जणी कशा चालल्या मेळ्यानी
धाकल्या नावची पाटी भरली हळदीनी
bārā jaṇī kaśā cālalyā mēḷyānī
dhākalyā nāvacī pāṭī bharalī haḷadīnī
Twelve women are going in a group
Younger sister-in-law’s basket is filled with turmeric
▷ (बारा)(जणी) how (चालल्या)(मेळ्यानी)
▷ (धाकल्या)(नावची)(पाटी)(भरली)(हळदीनी)
pas de traduction en français
[103] id = 109348
टावरे सखुबाई रामचंद्र - tavare Sakhu Ramchandra
Village पळसे - Palase
बारा जणी जावा शेती कारवाच्या जाऊ
भाकरीची पाटी सुन मैना पाशी देऊ
bārā jaṇī jāvā śētī kāravācyā jāū
bhākarīcī pāṭī suna mainā pāśī dēū
We, twelve of us, let’s go to Karvi bush
The basket with flattened bread, we will give to Maina*, daughter-in-law
▷ (बारा)(जणी)(जावा) furrow (कारवाच्या)(जाऊ)
▷ (भाकरीची)(पाटी)(सुन) Mina (पाशी)(देऊ)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[104] id = 110282
पवार कोंडा - Pawar Konda
Village पाळु - Palu
UVS-24-22 start 00:38 ➡ listen to section
धाकल्या ग जावूबाई भर भाकरीची पाटी
जावू ववांड्याच्या शेती
dhākalyā ga jāvūbāī bhara bhākarīcī pāṭī
jāvū vavāṇḍyācyā śētī
My younger sister-in-law prepares the basket for lunch
We shall both go to the field at the edge
▷ (धाकल्या) * (जावूबाई)(भर)(भाकरीची)(पाटी)
▷ (जावू)(ववांड्याच्या) furrow
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Working together
⇑ Top of page ⇑