Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 1923
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Walung Bhama
(51 records)

Village: फाकट - Phakat

41 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-1.3b (A02-01-03b) - Woman’s doubtful entity / Worthlessness / Indignity and filth

Cross-references:A:II-2.3b (A02-02-03b) - Woman’s social identity / Sold in marriage / Husband becomes her owner
A:II-3.5i (A02-03-05i) - Constraints on behaviour / Rules of conduct / No blot on kūḷ, got
[24] id = 103107
जन्म लेकीचा ठाव असता जन्मा लेकीच्या आली नसती
नारळी च्या बागमधी झाड सुरुची आली नसती
janma lēkīcā ṭhāva asatā janmā lēkīcyā ālī nasatī
nāraḷī cyā bāgamadhī jhāḍa surucī ālī nasatī
If I knew what it is to be born a daughter, I would not have done it
Pine trees would not have grown in a coconut plantation
▷ (जन्म)(लेकीचा)(ठाव)(असता)(जन्मा)(लेकीच्या) has_come (नसती)
▷  Coconut (च्या)(बागमधी)(झाड)(सुरुची) has_come (नसती)
pas de traduction en français


A:II-5.1b (A02-05-01b) - Labour / Compulsion and penibility / Toiling as a beast of burden

[47] id = 56720
लेकीचा जलम कुण्या घातीला येड्यानी
सोईर्याच्या घरी बैल राबतो भाड्यानी
lēkīcā jalama kuṇyā ghātīlā yēḍyānī
sōīryācyā gharī baila rābatō bhāḍyānī
Which fool has given a daughter’s birth
She works like a rented bullock in her in-laws’ house
▷ (लेकीचा)(जलम)(कुण्या)(घातीला)(येड्यानी)
▷ (सोईर्याच्या)(घरी)(बैल)(राबतो)(भाड्यानी)
pas de traduction en français


A:II-5.3l (A02-05-03l) - Labour / Grinding / Sister remembers her brother

Cross-references:A:II-5.3ai (A02-05-03a01) - Labour / Grinding / Call to grind spiritedly / Exhortation to shed slugishness and join
A:II-5.3aii (A02-05-03a02) - Labour / Grinding / Call to grind spiritedly / Hard work
A:II-5.3gviii (A02-05-03g08) - Labour / Grinding / “Milling is over…” / Moon and sun
A:II-5.3gxvi (A02-05-03g16) - Labour / Grinding / “Milling is over…” / Brother and his wife remembered
B:VI-5.4a (B06-05-04a) - From Hoḷī to Pāḍvā / Brother during Hoḷī / He comes to singer’s home
B:VI-5.5 (B06-05-05) - From Hoḷī to Pāḍvā / Daughter during Hoḷī
G:XIX-3.1 (G19-03-01) - Wife’s concern for husband / Husband’s meals
[147] id = 111000
शंभर माझ गोत नाही गोताची मला चाड
राही जांभळी तुझ याड नेनंत्या मैना माझे
śambhara mājha gōta nāhī gōtācī malā cāḍa
rāhī jāmbhaḷī tujha yāḍa nēnantyā mainā mājhē
no translation in English
▷ (शंभर) my (गोत) not (गोताची)(मला)(चाड)
▷  Stays (जांभळी) your (याड)(नेनंत्या) Mina (माझे)
pas de traduction en français


B:IV-2.10 (B04-02-10) - Mārutī cycle / Support to oneself

[114] id = 107942
सकाळच्या पारी मारुती बसे पारी
नगरी खुशाल आहे का सारी
sakāḷacyā pārī mārutī basē pārī
nagarī khuśāla āhē kā sārī
no translation in English
▷ (सकाळच्या)(पारी)(मारुती)(बसे)(पारी)
▷ (नगरी)(खुशाल)(आहे)(का)(सारी)
pas de traduction en français


B:VI-2.1a (B06-02-01a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Halts on the way

Cross-references:B:VI-2.1c (B06-02-01c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Dindi
B:VI-2.7a (B06-02-07a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Palanquin, chariot
B:VI-2.12n (B06-02-12n) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani / Vīṭṭhal - Jani darśan
[206] id = 74386
पंढरपुरा जाया पहिला मुक्काम सांगवीचा
उधळला बुका पांडुरंगाच्या अंगाचा
paṇḍharapurā jāyā pahilā mukkāma sāṅgavīcā
udhaḷalā bukā pāṇḍuraṅgācyā aṅgācā
To go to Pandhari, the first halt is at Sangvi
Bukka* from Pandurang*’s body is dispersed in the air
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(पहिला)(मुक्काम)(सांगवीचा)
▷ (उधळला)(बुका)(पांडुरंगाच्या)(अंगाचा)
pas de traduction en français
bukkaA powder composed of certain fragrant substances
PandurangVitthal


B:VI-2.3b (B06-02-03b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Father

[86] id = 81024
पंढरपुरा जाया संग बापाच धोतर
भरली चंद्रभागा नाही पाण्याला उतार
paṇḍharapurā jāyā saṅga bāpāca dhōtara
bharalī candrabhāgā nāhī pāṇyālā utāra
I want to go to Pandhari, it’s my father’s dhotar*
Chandrabhaga* is flowing to the brink, no where is it shallow
▷ (पंढरपुरा)(जाया) with of_father (धोतर)
▷ (भरली)(चंद्रभागा) not (पाण्याला)(उतार)
pas de traduction en français
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.


B:VI-2.3g (B06-02-03g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Brother

Cross-references:B:VI-2.831 ???
[112] id = 81020
जावा पंढरीला संग न्याव ते भावाला
तांब्याच्या कळशीन पाणी घालावा देवाला
jāvā paṇḍharīlā saṅga nyāva tē bhāvālā
tāmbyācyā kaḷaśīna pāṇī ghālāvā dēvālā
To go to Pandhari, one should take one’s brother along
And offer water to God from a copper vessel
▷ (जावा)(पंढरीला) with (न्याव)(ते)(भावाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीन) water, (घालावा)(देवाला)
pas de traduction en français


B:VI-2.3h (B06-02-03h) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Sister

[24] id = 81022
जावा पंढरीला संग न्याव ते बहिणीला
तांब्याच्या कळशीन पाणी घालाव ते रोहीणीला
jāvā paṇḍharīlā saṅga nyāva tē bahiṇīlā
tāmbyācyā kaḷaśīna pāṇī ghālāva tē rōhīṇīlā
To go to Pandhari, one should take one’s sister along
And water Rohini* (rui*) from a copper vessel
▷ (जावा)(पंढरीला) with (न्याव)(ते) to_sister
▷ (तांब्याच्या)(कळशीन) water, (घालाव)(ते)(रोहीणीला)
pas de traduction en français
RohiniA lunar mansion in Indian astronomy corresponding to Aldebaran
rui


B:VI-2.3i (B06-02-03i) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Maternal uncle, aunt, their children

[26] id = 81019
जावा पंढरीला संग न्याव ते मामाला
तांब्याच्या कळशीन पाणी घालाव रामाला
jāvā paṇḍharīlā saṅga nyāva tē māmālā
tāmbyācyā kaḷaśīna pāṇī ghālāva rāmālā
While going to Pandhari, one should take one’s maternal uncle along
And offer water to Ram from a copper vessel
▷ (जावा)(पंढरीला) with (न्याव)(ते)(मामाला)
▷ (तांब्याच्या)(कळशीन) water, (घालाव) Ram
pas de traduction en français


B:VI-2.9b (B06-02-09b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Garland and flowers to Viṭṭhal

Cross-references:H:XXI-5.11a (H21-05-11a) - Ambedkar / Community & worship / Aratī, worship, other rituals - Ambedkar and Buddha
[131] id = 85685
पंढरपूरीमदी माळा पैशाला नऊ
पुराना माझा हात देवा विठ्ठला खाली लऊ
paṇḍharapūrīmadī māḷā paiśālā naū
purānā mājhā hāta dēvā viṭhṭhalā khālī lū
In Pandharpur, nine garlands (of tulasi* leaves) for a paisa*
I cannot reach you, please bend down, God Vitthal*
▷ (पंढरपूरीमदी)(माळा)(पैशाला)(नऊ)
▷ (पुराना) my hand (देवा) Vitthal (खाली)(लऊ)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
paisaA small coin
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.9f (B06-02-09f) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Viṭṭhal and devotees work for each other, mutual intimacy

Cross-references:B:VI-2.11f (B06-02-11f) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work
[9] id = 87863
विठ्ठल चोळी शिवी अभंगाची सारासारी
वर काढली ज्ञानेश्वरी
viṭhṭhala cōḷī śivī abhaṅgācī sārāsārī
vara kāḍhalī jñānēśvarī
Vitthal* stiches a blouse, adjusting the writing of Abhang* on it
Wrote Dnyaneshwari on it
▷  Vitthal blouse (शिवी)(अभंगाची)(सारासारी)
▷ (वर)(काढली)(ज्ञानेश्वरी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
AbhangReligious songs or hymns, a hymn in praise of a deity.


B:VI-4.1 (B06-04-01) - Jejuri cycle / Along the road to Jejuri

Cross-references:D:X-3.2bv (D10-03-02b05) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son worships / Going in pilgrimage, yātrā
B:VI-4.7a (B06-04-07a) - Jejuri cycle / Material for rituals / Yellow powder
[24] id = 61139
जेजुरीच्या वाट कशानी पिवळी झाली
बाळायाच माझ्या भंडाराच गाडी नेली
jējurīcyā vāṭa kaśānī pivaḷī jhālī
bāḷāyāca mājhyā bhaṇḍārāca gāḍī nēlī
How did the way to Jejuri become yellow
My son’s cart l oaded with bhandara* went on it
▷ (जेजुरीच्या)(वाट)(कशानी)(पिवळी) has_come
▷ (बाळायाच) my (भंडाराच)(गाडी)(नेली)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[25] id = 61140
जेजुरीच्या वाट पिवळ्या झाल्या करवंदी
बाळायाचा माझ्या भंडाराच गेल नंदी
jējurīcyā vāṭa pivaḷyā jhālyā karavandī
bāḷāyācā mājhyā bhaṇḍārāca gēla nandī
Wild berries have ripened on the way to Jejuri
My son’s bullock carrying bhandara* has just gone
▷ (जेजुरीच्या)(वाट) yellow (झाल्या)(करवंदी)
▷ (बाळायाचा) my (भंडाराच) gone (नंदी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[26] id = 61141
जेजुरीच्या वाट कशाचा धुरडा
धनगराची बाऩू झाडती मेंढवाडा
jējurīcyā vāṭa kaśācā dhuraḍā
dhanagarācī bāṉū jhāḍatī mēṇḍhavāḍā
What is this cloud of dust on way to Jejuri
Bana from Dhangar* community is sweeping the enclosure for sheep
▷ (जेजुरीच्या)(वाट)(कशाचा)(धुरडा)
▷ (धनगराची)(बाऩू)(झाडती)(मेंढवाडा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds


B:VI-4.6 (B06-04-06) - Jejuri cycle / Waghya-Murali

Cross-references:D:X-3.2bv (D10-03-02b05) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son worships / Going in pilgrimage, yātrā
[21] id = 92446
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळी नाचती
आता बाळा माझ्या बैल गाड्याच बुजती
jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷī nācatī
ātā bāḷā mājhyā baila gāḍyāca bujatī
Waghya* and murali* are dancing on the hill-fort of Jejuri
Bullocks of my son’s bullock-cart are startled
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळी)(नाचती)
▷ (आता) child my (बैल)(गाड्याच)(बुजती)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[22] id = 92447
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळीचा थवा
आता बाळ माझा बैल गाड्याला नवा
jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷīcā thavā
ātā bāḷa mājhā baila gāḍyālā navā
There are many Waghya* and murali* on Jejuri fort
My son’s cart has a new bullock
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळीचा)(थवा)
▷ (आता) son my (बैल)(गाड्याला)(नवा)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home


B:VI-4.9 (B06-04-09) - Jejuri cycle / The son’s pilgrimage, jāgaraṇ and trance

Cross-references:A:II-5.3piv (A02-05-03p04) - Labour / Grinding / Mother’s relation to son / Son goes to pilgrimage
B:VI-2.8 (B06-02-08) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vitthal and singer’s son, brother
D:X-1.2a (D10-01-02a) - Mother’s concern for son / Other services / Washing sons clothes
D:X-3.2bv (D10-03-02b05) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son worships / Going in pilgrimage, yātrā
[5] id = 69607
जेजुरीचा देव तुझा माझा आहे बळी
बंधु माझ्या समाईक भरु तळी
jējurīcā dēva tujhā mājhā āhē baḷī
bandhu mājhyā samāīka bharu taḷī
We have the same God, the God of Jejuri
Let’s give our offerings together
▷ (जेजुरीचा)(देव) your my (आहे)(बळी)
▷  Brother my (समाईक)(भरु)(तळी)
pas de traduction en français


B:VI-4.13 (B06-04-13) - Jejuri cycle / Maludev, Dhangar and Bāṇāī / Banu and Mhalsai

[168] id = 61159
म्हाळसाई बोल मीत वाण्याच लेकरु
धनगराची बानु हिला लागत बकरु
mhāḷasāī bōla mīta vāṇyāca lēkaru
dhanagarācī bānu hilā lāgata bakaru
Mhalasa says, I am the daughter of a vani*
Dhangar*’s Banu, she needs a goat (for eating its meat)
▷ (म्हाळसाई) says (मीत)(वाण्याच)(लेकरु)
▷ (धनगराची)(बानु)(हिला)(लागत)(बकरु)
pas de traduction en français
vaniIn the songs, this word often refers to prestigious people from the village and not to the caste
Dhangar ➡ DhangarsShepherds


C:VIII-8.11 (C08-08-11) - Mother / Feelings and representations / No affection parallel to mothers love

Cross-references:C:VIII-7 (C08-07) - Mother / Her concern for children / Mother’s concern for children
[21] id = 45554
बया बया म्हणू बया कोणती होईना
सर कशाची येईना
bayā bayā mhaṇū bayā kōṇatī hōīnā
sara kaśācī yēīnā
no translation in English
▷ (बया)(बया) say (बया)(कोणती)(होईना)
▷ (सर) of_how (येईना)
pas de traduction en français


C:VIII-9.1 (C08-09-01) - Mother / Parents’ greatness / Alike centres of pilgrimage and darshan

[108] id = 69736
काशी म्हणु ग काशी ह्या ग काशीच चौदा फ्यार
माता परास पिता थोर
kāśī mhaṇu ga kāśī hyā ga kāśīca caudā phayāra
mātā parāsa pitā thōra
no translation in English
▷  How say * how (ह्या) * (काशीच)(चौदा)(फ्यार)
▷ (माता)(परास)(पिता) great
pas de traduction en français


D:X-2.5bxv (D10-02-05b15) - Mother worries for son / Son away from mother / Out of station / Waiting anxiously

[43] id = 100194
गावाला गेला कुण्या जसा लिंबाचा ढगळा
नेनंता बाळ माझ जीव लागला सगळा
gāvālā gēlā kuṇyā jasā limbācā ḍhagaḷā
nēnantā bāḷa mājha jīva lāgalā sagaḷā
no translation in English
▷ (गावाला) has_gone (कुण्या)(जसा)(लिंबाचा)(ढगळा)
▷  Younger son my life (लागला)(सगळा)
pas de traduction en français


D:XI-1.2a (D11-01-02a) - Son expert in farming / Rearing bullocks / Mother reminds son how to care for bullocks

Cross-references:D:XI-1.1dxi (D11-01-01d11) - Son expert in farming / Cultivates fields / Son, the ploughman / Bullock and the ploughman
[86] id = 101692
पाटच्या पार्या राती माझा गव्हारी दबला
वाणीच माझ बाळ बैल मारगी थांबला
pāṭacyā pāryā rātī mājhā gavhārī dabalā
vāṇīca mājha bāḷa baila māragī thāmbalā
Early in the morning, the master of the bullock was perplexed (why the son has not yet come back)
My dear son and the bullock had to stop on the way
▷ (पाटच्या)(पार्या)(राती) my (गव्हारी)(दबला)
▷ (वाणीच) my son (बैल)(मारगी)(थांबला)
pas de traduction en français


D:XI-2.2li (D11-02-02l01) - Son’s prosperous farm / Hefty bullocks / Taking pride / Stable is full of them

[30] id = 100827
बारा तुझी बैल म्हैस बांधली तेल्याला
सांगते बाळ तुला हौद मामाच्या मळ्याला
bārā tujhī baila mhaisa bāndhalī tēlyālā
sāṅgatē bāḷa tulā hauda māmācyā maḷyālā
Your twelve bullocks and the buffalo are tied near the lake
I tell you, son, there is a water tank in your maternal uncle’s plantation
▷ (बारा)(तुझी)(बैल)(म्हैस)(बांधली)(तेल्याला)
▷  I_tell son to_you (हौद) of_maternal_uncle (मळ्याला)
pas de traduction en français


D:XI-2.3aii (D11-02-03a02) - Son’s prosperous farm / Munificent Lakṣmī / Lakṣmī enters the house / Lakṣmī is Fortune

[33] id = 97044
आली आली लकसमी वाडा सोडुनी दुकानी
सोन मागती काकनी
ālī ālī lakasamī vāḍā sōḍunī dukānī
sōna māgatī kākanī
no translation in English
▷  Has_come has_come (लकसमी)(वाडा)(सोडुनी) shop
▷  Gold (मागती)(काकनी)
pas de traduction en français
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.
Visit of Lakshmi is auspicious.


D:XI-2.3avi (D11-02-03a06) - Son’s prosperous farm / Munificent Lakṣmī / Lakṣmī enters the house / Lakṣmī inquires about son’s house

Cross-references:D:XI2.3e ???
[109] id = 97075
आली आली लकसमी हाती तांब्या अमृताचा
वाडा पुसती सम्रताचा (सावकार)
ālī ālī lakasamī hātī tāmbyā amṛtācā
vāḍā pusatī samratācā (sāvakāra)
no translation in English
▷  Has_come has_come (लकसमी)(हाती)(तांब्या)(अमृताचा)
▷ (वाडा)(पुसती)(सम्रताचा) ( (सावकार) )
pas de traduction en français
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.
Visit of Lakshmi is auspicious.


D:XI-2.3d (D11-02-03d) - Son’s prosperous farm / Munificent Lakṣmī / Lakṣmī goes into my son’s fields

[67] id = 72914
आली आली लकसीमी ह्याच्या शेताचा बांध चढ
नेनंती बाळ माझी हाती गोफन पाया पड
ālī ālī lakasīmī hyācyā śētācā bāndha caḍha
nēnantī bāḷa mājhī hātī gōphana pāyā paḍa
no translation in English
▷  Has_come has_come Lakshmi (ह्याच्या)(शेताचा)(बांध)(चढ)
▷ (नेनंती) son my (हाती)(गोफन)(पाया)(पड)
pas de traduction en français
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.


E:XIII-2.1ai (E13-02-01a01) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / Mother weaps, sad, worried

[98] id = 73886
नांदाया जाती लेक उभी चौकट धरुनी
लेकी ती मैनाच आलं नेतर भरुनी
nāndāyā jātī lēka ubhī caukaṭa dharunī
lēkī tī maināca ālaṁ nētara bharunī
no translation in English
▷ (नांदाया) caste (लेक) standing (चौकट)(धरुनी)
▷ (लेकी)(ती) of_Mina (आलं)(नेतर)(भरुनी)
pas de traduction en français


E:XIII-2.1ax (E13-02-01a10) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / Daughter and father

[26] id = 75376
नांदाया जाती लेक बाप बघतो चोरावानी
आश्रू ढाळतो मोरावानी
nāndāyā jātī lēka bāpa baghatō cōrāvānī
āśrū ḍhāḷatō mōrāvānī
no translation in English
▷ (नांदाया) caste (लेक) father (बघतो)(चोरावानी)
▷ (आश्रू)(ढाळतो)(मोरावानी)
pas de traduction en français


E:XIII-2.1d (E13-02-01d) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / “Brother will accompany her”

Cross-references:F:XVI-4.1 (F16-04-01) - Sister expects brother coming as murālī / Brother goes to fetch her at in-laws’
[48] id = 65316
नांदाया जाती लेक इशी पतोर आयाबाया
घरापोतर बंधु राया
nāndāyā jātī lēka iśī patōra āyābāyā
gharāpōtara bandhu rāyā
Daughter is going to her in-laws’ house, women accompany her upto the village boundary
Brother goes with her till her in-laws’house
▷ (नांदाया) caste (लेक)(इशी)(पतोर)(आयाबाया)
▷ (घरापोतर) brother (राया)
pas de traduction en français


E:XIII-2.2b (E13-02-02b) - Mother worries for daughter / Mother’s concerns for daughter / Daughter travels by cart to in-laws’ with her baby

[16] id = 69407
नांदाया जाती लेक गाडी वाजती खडाखडा
दुबळ्या भावासाठी बहिन रडती धयाधया
nāndāyā jātī lēka gāḍī vājatī khaḍākhaḍā
dubaḷyā bhāvāsāṭhī bahina raḍatī dhayādhayā
Daughter is leaving for her in-laws’house, the cart is going, making a rumbling noise
Sister is crying a lot for her poor brother
▷ (नांदाया) caste (लेक)(गाडी)(वाजती)(खडाखडा)
▷ (दुबळ्या)(भावासाठी) sister (रडती)(धयाधया)
pas de traduction en français


E:XIII-3.2a (E13-03-02a) - Mother-daughter, mutual expectations / Daughter expects moral support / Daughter’s wish of mother’s presence in illness

[111] id = 107352
जीवाला जडभारी कोर्या कागदावरी शाई
नेनंती मैना माझी धुरपाला करु काई
jīvālā jaḍabhārī kōryā kāgadāvarī śāī
nēnantī mainā mājhī dhurapālā karu kāī
I am seriously ill, send a letter to everybody
But how do I inform my young Maina*
▷ (जीवाला)(जडभारी)(कोर्या)(कागदावरी)(शाई)
▷ (नेनंती) Mina my (धुरपाला)(करु)(काई)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter


F:XV-3.2b (F15-03-02b) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Reciprocal love

[77] id = 79497
बहिण भावाची ह्याची अंतरी माया
फोडील सीताफळ आत साकरबीची काया
bahiṇa bhāvācī hyācī antarī māyā
phōḍīla sītāphaḷa āta sākarabīcī kāyā
Sister and brother have deep affection for each other
Like a green custard apple with sugary flesh inside
▷  Sister (भावाची)(ह्याची)(अंतरी)(माया)
▷ (फोडील)(सीताफळ)(आत)(साकरबीची) why
pas de traduction en français
[81] id = 81618
बहिण भावाची माया पिकल्या बोरावानी
यावा माझ्या बंधु जावा भेटुन वार्यावानी
bahiṇa bhāvācī māyā pikalyā bōrāvānī
yāvā mājhyā bandhu jāvā bhēṭuna vāryāvānī
The affection of brother and sister is like a ripe jujube fruit
My brother, please come like wind and meet me
▷  Sister (भावाची)(माया)(पिकल्या)(बोरावानी)
▷ (यावा) my brother (जावा)(भेटुन)(वार्यावानी)
pas de traduction en français


F:XV-3.3e (F15-03-03e) - Sister’s attachment to brother / Sister’s frustrations / “Give to sister and you will reap double”

[13] id = 97417
बहिणीची संपदा काय भावाच्या कामाची
भावाची संपदा बहिण खाईल नेमाची
bahiṇīcī sampadā kāya bhāvācyā kāmācī
bhāvācī sampadā bahiṇa khāīla nēmācī
If sister is rich, it is of no use to her brother
If the brother is rich, sister can take freely from him always
▷ (बहिणीची)(संपदा) why (भावाच्या)(कामाची)
▷ (भावाची)(संपदा) sister (खाईल)(नेमाची)
pas de traduction en français


F:XVI-1.7 (F16-01-07) - Sister expects brother’s presents / Domestic animals offered as present

Cross-references:F:XVII-3.4 (F17-03-04) - Feast of bhāubij / Diwali festival
[12] id = 46010
बारा तुझी बैल त्यात नाही माझ काही
सांगते दादा तुला सोड दावनेची गाई
bārā tujhī baila tyāta nāhī mājha kāhī
sāṅgatē dādā tulā sōḍa dāvanēcī gāī
You have twelve bullocks, I have no share in it
I tell you, brother, give the cow tied in your shed
▷ (बारा)(तुझी)(बैल)(त्यात) not my (काही)
▷  I_tell (दादा) to_you (सोड)(दावनेची)(गाई)
pas de traduction en français
[13] id = 46011
बारा तुझी बैल त्यात नाही माझा वाटा
सांगते बंधू तुला उघड गायाचा गोटा
bārā tujhī baila tyāta nāhī mājhā vāṭā
sāṅgatē bandhū tulā ughaḍa gāyācā gōṭā
You have twelve bullocks, I have no share in it
I tell you, brother, give the cow tied in your shed
▷ (बारा)(तुझी)(बैल)(त्यात) not my (वाटा)
▷  I_tell brother to_you (उघड)(गायाचा)(गोटा)
pas de traduction en français


F:XVI-2.13e (F16-02-13e) - Sister expects brother’s moral support / Sister travelling with brother / Pilgrimage at Alandi, Pandharpur

[27] id = 73123
जेजुरीचा देव तुझा माझा आहे एक
आता बंधु माझा समाईक गाडा जुप
jējurīcā dēva tujhā mājhā āhē ēka
ātā bandhu mājhā samāīka gāḍā jupa
Brother, the God at Jejuri, you and me have the same God
Now, brother get a common cart ready for both of us
▷ (जेजुरीचा)(देव) your my (आहे)(एक)
▷ (आता) brother my (समाईक)(गाडा)(जुप)
pas de traduction en français


F:XVI-2.13f (F16-02-13f) - Sister expects brother’s moral support / Sister travelling with brother / Pilgrimage to Benares

[37] id = 81620
काशी म्हणु काशी काशीला जायईला जनलोकाची तयारी
सांगती बहिणी तुला जवरी आईबाप तवरी तिर्थ आपल्या माहेरी
kāśī mhaṇu kāśī kāśīlā jāyīlā janalōkācī tayārī
sāṅgatī bahiṇī tulā javarī āībāpa tavarī tirtha āpalyā māhērī
People are ready to go to Kashi* to accomplish a pilgrimage
Sisters tell me, as long as parents are alive, our place of pilgrimage is our maher*
▷  How say how (काशीला)(जायईला)(जनलोकाची)(तयारी)
▷ (सांगती)(बहिणी) to_you (जवरी)(आईबाप)(तवरी)(तिर्थ)(आपल्या)(माहेरी)
pas de traduction en français
KashiName of a place of pilgrimage. In the songs, mother is many times referred to or called Kashi.
maherA married woman’s parental home


F:XVI-2.14d (F16-02-14d) - Sister expects brother’s moral support / Brother visits sister at her house / Brother comes as a guest

Cross-references:F:XV-1.1k (F15-01-01k) - Sister worries for brother / Sister feeding her brother / With pulses and gram
[280] id = 67366
माझ्या अंगणात चंदनाच्या मळा
शिंगी बांधावी देशमुखा
mājhyā aṅgaṇāta candanācyā maḷā
śiṅgī bāndhāvī dēśamukhā
no translation in English
▷  My (अंगणात)(चंदनाच्या)(मळा)
▷ (शिंगी)(बांधावी)(देशमुखा)
pas de traduction en français


F:XVI-3.5 (F16-03-05) - Expectations of sister at in-laws’, sāsurvāsin / Brother feels sorry about her troubles, sāsurvāsa

[23] id = 65724
भाऊ बहिणीला पुसत बहिणी सासरवास कसा
फास वजर टकीचा रुतला सांगु कसा
bhāū bahiṇīlā pusata bahiṇī sāsaravāsa kasā
phāsa vajara ṭakīcā rutalā sāṅgu kasā
Brother asks his sister, how is your sasurvas*
It’s like the hook of Vajratik (a type of necklace) dug deep in the skin
▷  Brother to_sister (पुसत)(बहिणी)(सासरवास) how
▷ (फास)(वजर)(टकीचा)(रुतला)(सांगु) how
pas de traduction en français
sasurvasLitt. the stay of the daughter-in-law in her in-laws’ house, with her husband, actually referring to all sorts of ill-treatment meted out to the daughter-in-law by her in-laws and husband.


F:XVI-3.6 (F16-03-06) - Expectations of sister at in-laws’, sāsurvāsin / Brother lends his ear to her difficulties

[61] id = 78873
बहिणीचा सासरवास बंधु ऐकतो दडुनी
सांग मातला रडुनी
bahiṇīcā sāsaravāsa bandhu aikatō daḍunī
sāṅga mātalā raḍunī
Sister’s sasurvas*, brother hears it, hiding
He tells his mother, crying
▷  Of_sister (सासरवास) brother (ऐकतो)(दडुनी)
▷  With (मातला)(रडुनी)
pas de traduction en français
sasurvasLitt. the stay of the daughter-in-law in her in-laws’ house, with her husband, actually referring to all sorts of ill-treatment meted out to the daughter-in-law by her in-laws and husband.
[66] id = 80902
बहिणीच्या सासरवास बंधु ऐकती वाटला
बंधु हुंदक्यानी दाटला
bahiṇīcyā sāsaravāsa bandhu aikatī vāṭalā
bandhu hundakyānī dāṭalā
Sister’s sasurvas*, brother hears about it on the way
He sobs uncontrollably
▷ (बहिणीच्या)(सासरवास) brother (ऐकती)(वाटला)
▷  Brother (हुंदक्यानी)(दाटला)
pas de traduction en français
sasurvasLitt. the stay of the daughter-in-law in her in-laws’ house, with her husband, actually referring to all sorts of ill-treatment meted out to the daughter-in-law by her in-laws and husband.


F:XVI-4.12 (F16-04-12) - Sister expects brother coming as murālī / Nephew as the mūrāli

[32] id = 59431
बंधूजी असताना भाचा मुराळी आला कशापायी
भाचा राघोबा बोलत तुम्ही दैवाच्या आत्याबाई
bandhūjī asatānā bhācā murāḷī ālā kaśāpāyī
bhācā rāghōbā bōlata tumhī daivācyā ātyābāī
Why did nephew come when brother was there
Raghoba, my nephew says, paternal aunt, you are very fortunate
▷ (बंधूजी)(असताना)(भाचा)(मुराळी) here_comes (कशापायी)
▷ (भाचा)(राघोबा) speak (तुम्ही)(दैवाच्या)(आत्याबाई)
pas de traduction en français
[33] id = 59432
बंधूजी असताना भाचा मुराळी आला माझं दैव किती मोठं
भाचा राघोबा बोलतो आत्या शिंगीला जागा कुठं
bandhūjī asatānā bhācā murāḷī ālā mājhaṁ daiva kitī mōṭhaṁ
bhācā rāghōbā bōlatō ātyā śiṅgīlā jāgā kuṭhaṁ
Brother was there, but still my nephew came as murali*, how fortunate I am
Raghoba, my nephew says, paternal aunt, where can I keep my mare
▷ (बंधूजी)(असताना)(भाचा)(मुराळी) here_comes (माझं)(दैव)(किती)(मोठं)
▷ (भाचा)(राघोबा) says (आत्या)(शिंगीला)(जागा)(कुठं)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home


F:XVII-2.1 (F17-02-01) - Brother’s wife, bhāujay / Brings stress on brother/sister relation

[83] id = 58512
बहिण भावंड बालपणाची मैतर
परया नारीन हीन पाडील अंतर
bahiṇa bhāvaṇḍa bālapaṇācī maitara
parayā nārīna hīna pāḍīla antara
Brother and sister are friends since childhood
Sister-in-law came from another family, she caused the distance
▷  Sister brother (बालपणाची)(मैतर)
▷ (परया)(नारीन)(हीन)(पाडील)(अंतर)
pas de traduction en français


G:XIX-6.2 (G19-06-02) - Wife’s contempt for husband / Making fun of a husband with two wives

[124] id = 75862
दोन बायकांनी लई हाऊस गड्याला
दिवाळीच्या दिशी आंघोळ करीतो वढ्याला
dōna bāyakānnī laī hāūsa gaḍyālā
divāḷīcyā diśī āṅghōḷa karītō vaḍhyālā
Man with two wives, he was very keen on having two
Even for Diwali* festival, he has to go and have a bath in the stream
▷  Two (बायकांनी)(लई)(हाऊस)(गड्याला)
▷ (दिवाळीच्या)(दिशी)(आंघोळ)(करीतो)(वढ्याला)
pas de traduction en français
DiwaliThe festival of lights, which is celebrated by Hindus, Jains, Sikhs, Buddhists and some Muslims every autumn in the northern hemisphere. Diwali symbolises the spiritual “victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance.“


G:XIX-6.8 (G19-06-08) - Wife’s contempt for husband / Disgusted wife

[19] id = 64367
जीवाला देती जीव काय देऊनी तसल्याला
हाळदी वाचुनी रंग येईना मसाल्याला
jīvālā dētī jīva kāya dēūnī tasalyālā
hāḷadī vācunī raṅga yēīnā masālyālā
I give my life for the sake of love, but what is the use of giving it to the wrong one
Masala (mixture of spices) does not get its colour without turmeric
▷ (जीवाला)(देती) life why (देऊनी)(तसल्याला)
▷  Turmeric (वाचुनी)(रंग)(येईना)(मसाल्याला)
pas de traduction en français
[28] id = 75963
जीवाला देती जीव काय देऊनी तसल्याला
पाणी फुटना काळ्या त्या पाषाणाला
jīvālā dētī jīva kāya dēūnī tasalyālā
pāṇī phuṭanā kāḷyā tyā pāṣāṇālā
I give my life for the sake of love, but what is the use of giving it to the wrong one
No drop of water is coming out of the black rock
▷ (जीवाला)(देती) life why (देऊनी)(तसल्याला)
▷  Water, (फुटना)(काळ्या)(त्या)(पाषाणाला)
pas de traduction en français


G:XIX-7.1 (G19-07-01) - Wife’s death before husband / Received with pomp and ceremony in heaven

Cross-references:B:VII-9.1g (B07-09-01g) - Religious institutions / Guru / Support
[35] id = 67646
सरगीच्या वाट जीव चालला एकला
संग गुरुचा दाखला
saragīcyā vāṭa jīva cālalā ēkalā
saṅga gurucā dākhalā
One life is going alone on the way to heaven
Guru’s certificate is with him
▷ (सरगीच्या)(वाट) life (चालला)(एकला)
▷  With (गुरुचा)(दाखला)
pas de traduction en français
[36] id = 67647
सरगीच्या वाट देव करीतो पुसापुसी
कीती केल्या एकादसी सांग आत्मारामा
saragīcyā vāṭa dēva karītō pusāpusī
kītī kēlyā ēkādasī sāṅga ātmārāmā
On the way to heaven, God is asking
How many Ekadashi* fasts did you observe, tell me, you, soul
▷ (सरगीच्या)(वाट)(देव)(करीतो)(पुसापुसी)
▷ (कीती)(केल्या)(एकादसी) with (आत्मारामा)
pas de traduction en français
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
[37] id = 67648
सरगीच्या वाट यम धरीतो मनगट
तीथ सांगाव खर खोट
saragīcyā vāṭa yama dharītō managaṭa
tītha sāṅgāva khara khōṭa
On the way to heaven, Yama holds by the wrist
Sins and good deeds, tell everything there
▷ (सरगीच्या)(वाट)(यम)(धरीतो)(मनगट)
▷ (तीथ)(सांगाव)(खर)(खोट)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Indignity and filth
 2. Toiling as a beast of burden
 3. Sister remembers her brother
 4. Support to oneself
 5. Halts on the way
 6. Father
 7. Brother
 8. Sister
 9. Maternal uncle, aunt, their children
 10. Garland and flowers to Viṭṭhal
 11. Viṭṭhal and devotees work for each other, mutual intimacy
 12. Along the road to Jejuri
 13. Waghya-Murali
 14. The son’s pilgrimage, jāgaraṇ and trance
 15. Banu and Mhalsai
 16. No affection parallel to mothers love
 17. Alike centres of pilgrimage and darshan
 18. Waiting anxiously
 19. Mother reminds son how to care for bullocks
 20. Stable is full of them
 21. Lakṣmī is Fortune
 22. Lakṣmī inquires about son’s house
 23. Lakṣmī goes into my son’s fields
 24. Mother weaps, sad, worried
 25. Daughter and father
 26. “Brother will accompany her”
 27. Daughter travels by cart to in-laws’ with her baby
 28. Daughter’s wish of mother’s presence in illness
 29. Reciprocal love
 30. “Give to sister and you will reap double”
 31. Domestic animals offered as present
 32. Pilgrimage at Alandi, Pandharpur
 33. Pilgrimage to Benares
 34. Brother comes as a guest
 35. Brother feels sorry about her troubles, sāsurvāsa
 36. Brother lends his ear to her difficulties
 37. Nephew as the mūrāli
 38. Brings stress on brother/sister relation
 39. Making fun of a husband with two wives
 40. Disgusted wife
 41. Received with pomp and ceremony in heaven
⇑ Top of page ⇑