Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= E13-02-01d
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class E:XIII-2.1d (E13-02-01d)
(97 records)

Display songs in class at higher level (E13-02-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

E:XIII-2.1d (E13-02-01d) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / “Brother will accompany her”

Cross-references:F:XVI-4.1 (F16-04-01) - Sister expects brother coming as murālī / Brother goes to fetch her at in-laws’
[1] id = 24781
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
सासरी जाया नको येऊ हंबाखुट
आता माझ्या मैना संग बोलवा देते ऊठ
sāsarī jāyā nakō yēū hambākhuṭa
ātā mājhyā mainā saṅga bōlavā dētē ūṭha
To go to your in-laws’house, don’t be obstinate
Now, my Maina*, (your brother) will accompany you, get up
▷ (सासरी)(जाया) not (येऊ)(हंबाखुट)
▷ (आता) my Mina with (बोलवा) give (ऊठ)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[2] id = 24782
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
सासरी जायाला नको घेऊ आढमढे
आता माझ्या मैना बंधू सत्तेचा घाल पुढ
sāsarī jāyālā nakō ghēū āḍhamaḍhē
ātā mājhyā mainā bandhū sattēcā ghāla puḍha
To go to your in’laws’ house, don’t be so evasive
Now, my Maina*, your brother on whom you have a right, ask him to go with you
▷ (सासरी)(जायाला) not (घेऊ)(आढमढे)
▷ (आता) my Mina brother (सत्तेचा)(घाल)(पुढ)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[3] id = 24783
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
लेक जाते सासर्याला ओट्यात लाल पेरु
गवळण माझ्या बाई म्होर बंधू माग दिरु
lēka jātē sāsaryālā ōṭyāta lāla pēru
gavaḷaṇa mājhyā bāī mhōra bandhū māga diru
Daughter is going to her in-laws’house, she has red guavas in the lap of her sari
Brother goes ahead and brother-in-law behind my dear daughter
▷ (लेक) am_going (सासर्याला)(ओट्यात)(लाल)(पेरु)
▷ (गवळण) my woman (म्होर) brother (माग)(दिरु)
pas de traduction en français
[4] id = 24784
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
लेक जाती सासर्याला आई शिवीती झोळणा
बाळा माझ्या सरवणा उचल भाच्याचा पाळणा
lēka jātī sāsaryālā āī śivītī jhōḷaṇā
bāḷā mājhyā saravaṇā ucala bhācyācā pāḷaṇā
Daughter is going to her in-laws’house, mother stitches a cloth bag
Saravana, my son, pick up your nephew’s cradle
▷ (लेक) caste (सासर्याला)(आई)(शिवीती)(झोळणा)
▷  Child my (सरवणा)(उचल)(भाच्याचा) cradle
pas de traduction en français
[5] id = 24785
ओहाळ शांता - Ohal Shanta
Village वाळेण - Walen
सासर्या जाती लेक भितीशी दिली पाठ
आता माझी बाई मुराळी देते ऊठ
sāsaryā jātī lēka bhitīśī dilī pāṭha
ātā mājhī bāī murāḷī dētē ūṭha
Daughter is going to her in-laws’house, she sits with her back to the wall
Now, my daughter, I will give you a Murali to accompany you, get up
▷ (सासर्या) caste (लेक)(भितीशी)(दिली)(पाठ)
▷ (आता) my daughter (मुराळी) give (ऊठ)
pas de traduction en français
[6] id = 24786
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
लेक जाती सासर्याला माग कशाला बघती
लांब पल्याच सासर संग मुरळी मागती
lēka jātī sāsaryālā māga kaśālā baghatī
lāmba palyāca sāsara saṅga muraḷī māgatī
Daughter is going to her in-laws’house, why is she looking back
Her in-laws’house is faraway, she asks for a Murali to accompany her
▷ (लेक) caste (सासर्याला)(माग)(कशाला)(बघती)
▷ (लांब)(पल्याच)(सासर) with (मुरळी)(मागती)
pas de traduction en français
[7] id = 24787
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सांगते बाई तुला नको पेटूस आटीला
आता ना जाग बये बंधू येतील भेटीला
sāṅgatē bāī tulā nakō pēṭūsa āṭīlā
ātā nā jāga bayē bandhū yētīla bhēṭīlā
I tell you, woman, don’t be obstinate
Daughter, you go now, your brother will come to meet you
▷  I_tell woman to_you not (पेटूस)(आटीला)
▷ (आता) * (जाग)(बये) brother (येतील)(भेटीला)
pas de traduction en français
[8] id = 24788
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
लेक जाती सासर्याला मैना आली मांडी खुट
गवळणी माझ्या बाई बंधू मुरळी देते उठ
lēka jātī sāsaryālā mainā ālī māṇḍī khuṭa
gavaḷaṇī mājhyā bāī bandhū muraḷī dētē uṭha
Daughter is going to her in-laws’house, she is being obstinate
My dear daughter, I will send your brother to accompany you, get up
▷ (लेक) caste (सासर्याला) Mina has_come (मांडी)(खुट)
▷ (गवळणी) my woman brother (मुरळी) give (उठ)
pas de traduction en français
[9] id = 24789
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
लेक जाती सासर्याला बयाला येत रडू
गवळणीला माझ्या मुरळी पाठीईचा धाडू
lēka jātī sāsaryālā bayālā yēta raḍū
gavaḷaṇīlā mājhyā muraḷī pāṭhīīcā dhāḍū
Daughter is going to her in-laws’house, she is crying
Let’s send her younger brother as Murali with my daughter
▷ (लेक) caste (सासर्याला)(बयाला)(येत)(रडू)
▷ (गवळणीला) my (मुरळी)(पाठीईचा)(धाडू)
pas de traduction en français
[10] id = 24790
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
लेक जाती सासर्याला आई करती सजावजा
तुला ग मुरळी बंधू सारखा कोण राजा
lēka jātī sāsaryālā āī karatī sajāvajā
tulā ga muraḷī bandhū sārakhā kōṇa rājā
Daughter is going to her in-laws’house, mother gets things ready for her
Who else will be a reputable Murali for you besides your brother
▷ (लेक) caste (सासर्याला)(आई) asks_for (सजावजा)
▷  To_you * (मुरळी) brother (सारखा) who king
pas de traduction en français
[11] id = 24791
भिलारे अंजना - Bhilare Anjana
Village कासार अंबोली - Kasar Amboli
सासर्याला जाया नको घेवूस आढवेढ
सांगते बाई तुला बंधू स्वतःच्या घाल पुढ
sāsaryālā jāyā nakō ghēvūsa āḍhavēḍha
sāṅgatē bāī tulā bandhū svataḥcyā ghāla puḍha
To go to your in’laws’ house, don’t give excuses
I tell you woman, ask your brother to go with you
▷ (सासर्याला)(जाया) not (घेवूस)(आढवेढ)
▷  I_tell woman to_you brother (स्वतःच्या)(घाल)(पुढ)
pas de traduction en français
[12] id = 24792
दाभाडे सुनीता - Dabhade Sunita
Village कुंभेरी - Kumbheri
सासर्याला जाते नको घेवू आढे वेढे
आता माझ्या बाई बंधू पाठीचा घाल पुढ
sāsaryālā jātē nakō ghēvū āḍhē vēḍhē
ātā mājhyā bāī bandhū pāṭhīcā ghāla puḍha
To go to your in’laws’ house, don’t give excuses
Now, daughter, ask your younger brother to go with you
▷ (सासर्याला) am_going not (घेवू)(आढे)(वेढे)
▷ (आता) my woman brother (पाठीचा)(घाल)(पुढ)
pas de traduction en français
[13] id = 24793
दाभाडे सुनीता - Dabhade Sunita
Village कुंभेरी - Kumbheri
मैना चालली सासर्याला खांब धरीते वटीचा
तीजला घालवाया बंधू मागते पाठीचा
mainā cālalī sāsaryālā khāmba dharītē vaṭīcā
tījalā ghālavāyā bandhū māgatē pāṭhīcā
Maina* is going to her in-laws’house, she holds the pillar of the veranda
She asks for her younger brother to accompany her to see her off
▷  Mina (चालली)(सासर्याला)(खांब)(धरीते)(वटीचा)
▷ (तीजला)(घालवाया) brother (मागते)(पाठीचा)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[14] id = 24794
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
लेक चालली सासर्याला धरी आईचा झोळणा
सांगते बंधु तुला उचल बाळाचा पाळणा
lēka cālalī sāsaryālā dharī āīcā jhōḷaṇā
sāṅgatē bandhu tulā ucala bāḷācā pāḷaṇā
Daughter is going to her in-laws’house, holds on to her mother’s cloth bag
I tell you, brother, pick up baby’s cradle
▷ (लेक)(चालली)(सासर्याला)(धरी)(आईचा)(झोळणा)
▷  I_tell brother to_you (उचल)(बाळाचा) cradle
pas de traduction en français
[15] id = 24795
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
लेक चालली सासर्याला नको पाहू तू मागपुढ
सांगते बाई तुला बंधु सत्तचा घाल पुढ
lēka cālalī sāsaryālā nakō pāhū tū māgapuḍha
sāṅgatē bāī tulā bandhu sattacā ghāla puḍha
Daughter is going to her in’laws’ house, don’t hesitate, daughter
I tell you, woman, your brother on whom you have a right, ask him to go with you
▷ (लेक)(चालली)(सासर्याला) not (पाहू) you (मागपुढ)
▷  I_tell woman to_you brother (सत्तचा)(घाल)(पुढ)
pas de traduction en français
[16] id = 24796
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
लेक चालली सासर्याला माग फिरुनी काय पाती
गवळणी माझी बाई संग बोळया मागती
lēka cālalī sāsaryālā māga phirunī kāya pātī
gavaḷaṇī mājhī bāī saṅga bōḷayā māgatī
Daughter is going to her in’laws’ house, why are you looking back
My dear daughter asks for her simple brother to accompany her
▷ (लेक)(चालली)(सासर्याला)(माग) turning_round why (पाती)
▷ (गवळणी) my daughter with (बोळया)(मागती)
pas de traduction en français
[17] id = 24797
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
सासर्या चालली कोण उभ्या डोंगराणी
बंधुला बोली केली वाट पाडावी नांगराणी
sāsaryā cālalī kōṇa ubhyā ḍōṅgarāṇī
bandhulā bōlī kēlī vāṭa pāḍāvī nāṅgarāṇī
(Daughter) is going to her in’laws’ house, who is standing on the mountain
She told her brother to plough and make a path
▷ (सासर्या)(चालली) who (उभ्या)(डोंगराणी)
▷ (बंधुला) say shouted (वाट)(पाडावी)(नांगराणी)
pas de traduction en français
[18] id = 24798
जांभुळकर ठकु - Jambhulkar Thaku
Village बार्पे - Barpe
सासर्या जाती मैना खांब धरीते वटी
तान्ही माझी मैना बंधु मागत पाठीचा
sāsaryā jātī mainā khāmba dharītē vaṭī
tānhī mājhī mainā bandhu māgata pāṭhīcā
Maina* is going to her in-laws’house, she holds the pillar of the veranda
My little Maina* asks for her younger brother to accompany her
▷ (सासर्या) caste Mina (खांब)(धरीते)(वटी)
▷ (तान्ही) my Mina brother (मागत)(पाठीचा)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[19] id = 24799
जांभुळकर ठकु - Jambhulkar Thaku
Village बार्पे - Barpe
बाई चालली सासर्याला माग कशाला बघती
माग कशाला बघती बंधू भोळवा मागती
bāī cālalī sāsaryālā māga kaśālā baghatī
māga kaśālā baghatī bandhū bhōḷavā māgatī
Daughter is going to her in’laws’ house, why is she looking back
Why is she looking back, she asks for her simple brother to accompany her
▷  Woman (चालली)(सासर्याला)(माग)(कशाला)(बघती)
▷ (माग)(कशाला)(बघती) brother (भोळवा)(मागती)
pas de traduction en français
[20] id = 24800
जांभुळकर गीता - Jambhulkar Gita
Village बार्पे - Barpe
सासरी जायाला नको देवू आढवेढ
सांगते बाई तुला बंधु सत्तचा घाल पुढ
sāsarī jāyālā nakō dēvū āḍhavēḍha
sāṅgatē bāī tulā bandhu sattacā ghāla puḍha
To go to your in’laws’ house, don’t give excuses
I tell you, woman, your brother on whom you have a right, ask him to go with you
▷ (सासरी)(जायाला) not (देवू)(आढवेढ)
▷  I_tell woman to_you brother (सत्तचा)(घाल)(पुढ)
pas de traduction en français
[21] id = 24801
जांभुळकर गीता - Jambhulkar Gita
Village बार्पे - Barpe
सासर्या जाती मैना म्होर बंधु माग दीर
बाईचा माझ्या मधी इजचा भडीमार
sāsaryā jātī mainā mhōra bandhu māga dīra
bāīcā mājhyā madhī ijacā bhaḍīmāra
Maina* is going to her in-laws’house, brother is ahead, brother-in-law behind
My daughter is very angry (she does not want to go to her in-laws’house)
▷ (सासर्या) caste Mina (म्होर) brother (माग)(दीर)
▷ (बाईचा) my (मधी)(इजचा)(भडीमार)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[22] id = 24802
जांभुळकर गीता - Jambhulkar Gita
Village बार्पे - Barpe
सासर्या जाती मैना म्होर बंधु माग पती
आता माझी बाई मधी इज चमकली
sāsaryā jātī mainā mhōra bandhu māga patī
ātā mājhī bāī madhī ija camakalī
Maina* is going to her in-laws’house, brother is ahead, husband behind
Now, my daughter shines like a lightening in the middle
▷ (सासर्या) caste Mina (म्होर) brother (माग)(पती)
▷ (आता) my daughter (मधी)(इज)(चमकली)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[23] id = 24803
मोंढवे भीमा - Mondhwe Bhima
Village आहिरवाडी - Ahirwadi
लेक चालली सासर्याला नको येवूना तू मांग कुठ
येग गवळणी माझेबाई संग मुराळी देते ऊठ
lēka cālalī sāsaryālā nakō yēvūnā tū māṅga kuṭha
yēga gavaḷaṇī mājhēbāī saṅga murāḷī dētē ūṭha
Daughter is going to her in-laws’house, don’t come behind
Now, my daughter, I will give you a Murali to accompany you, get up
▷ (लेक)(चालली)(सासर्याला) not (येवूना) you (मांग)(कुठ)
▷ (येग)(गवळणी)(माझेबाई) with (मुराळी) give (ऊठ)
pas de traduction en français
[24] id = 38656
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सासरी जायाला बहिण घेती आटकुट
सांगते बंधू तुला घोड शिणगार निट
sāsarī jāyālā bahiṇa ghētī āṭakuṭa
sāṅgatē bandhū tulā ghōḍa śiṇagāra niṭa
To go to her in-laws’house, sister lays her conditions
I tell you, brother, decorate the horse well
▷ (सासरी)(जायाला) sister (घेती)(आटकुट)
▷  I_tell brother to_you (घोड) covered (निट)
pas de traduction en français
[25] id = 38657
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सासरी जायाला बहिण घेती आढयेढ
बाळायानी माझ्या कसं शिणगारीलं घोड
sāsarī jāyālā bahiṇa ghētī āḍhayēḍha
bāḷāyānī mājhyā kasaṁ śiṇagārīlaṁ ghōḍa
To go to her in-laws’house, sister is finding excuses
How well my son has decorated the horse
▷ (सासरी)(जायाला) sister (घेती)(आढयेढ)
▷ (बाळायानी) my (कसं)(शिणगारीलं)(घोड)
pas de traduction en français
[26] id = 35200
साळुंखे सावित्रा - Salunkhe Savitra
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-01 start 00:03 ➡ listen to section
सासर्याला जाया नको करु आनमान ग
गवळणे बाई माझे तुझा बोळवा हाये लहान
sāsaryālā jāyā nakō karu ānamāna ga
gavaḷaṇē bāī mājhē tujhā bōḷavā hāyē lahāna
Don’t hesitate to go to your in-laws’ house
My dear daughter, your brother who will come to leave you is small
▷ (सासर्याला)(जाया) not (करु)(आनमान) *
▷ (गवळणे) woman (माझे) your (बोळवा)(हाये)(लहान)
pas de traduction en français
[27] id = 35201
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-01 start 00:42 ➡ listen to section
सासर्याला जाया नको घेऊ आटतट
गवळणी बाई माझे संग बोळवा आहे उठ
sāsaryālā jāyā nakō ghēū āṭataṭa
gavaḷaṇī bāī mājhē saṅga bōḷavā āhē uṭha
Don’t lay any conditions for going to your in-laws’ house
My dear daughter, your brother is there to accompany you, get up
▷ (सासर्याला)(जाया) not (घेऊ)(आटतट)
▷ (गवळणी) woman (माझे) with (बोळवा)(आहे)(उठ)
pas de traduction en français
[28] id = 35202
दरेकर गजरा - Darekar Gajara
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-01 start 01:44 ➡ listen to section
गावू कानुराच्या वाट शेंदराच काटकोट
बाई माझ्या शारदा तुझ्या बोळव लहानमोठ
gāvū kānurācyā vāṭa śēndarāca kāṭakōṭa
bāī mājhyā śāradā tujhyā bōḷava lahānamōṭha
On the way to Kanhur village, there are thorny shendari trees
Sharada, my daughter, you have your brothers, big and small, who will accompany you
▷ (गावू)(कानुराच्या)(वाट)(शेंदराच)(काटकोट)
▷  Woman my (शारदा) your (बोळव)(लहानमोठ)
pas de traduction en français
[29] id = 35203
साळुंके हौसा - Salunkhe Hausa
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-01 start 02:30 ➡ listen to section
गावू कान्हुराच्या वाट लई शेंदरानाच देवू
बाई माझ्या शारदा मुराळ्याला याला जिव लावू
gāvū kānhurācyā vāṭa laī śēndarānāca dēvū
bāī mājhyā śāradā murāḷyālā yālā jiva lāvū
On the way to Kanhur village, there are many gods covered with red lead
Sharada, my daughter, take care of your murali*
▷ (गावू)(कान्हुराच्या)(वाट)(लई)(शेंदरानाच)(देवू)
▷  Woman my (शारदा)(मुराळ्याला)(याला) life apply
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[30] id = 38667
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
सासुरवासणी माझ्या बसली वसयारी
बाळा तपल्या बहिणीला तिला पाठव सासयरी
sāsuravāsaṇī mājhyā basalī vasayārī
bāḷā tapalyā bahiṇīlā tilā pāṭhava sāsayarī
Sasurvashin* is sitting in my veranda
Son, send your sister to her in-laws’house
▷ (सासुरवासणी) my sitting (वसयारी)
▷  Child (तपल्या) to_sister (तिला)(पाठव)(सासयरी)
pas de traduction en français
sasurvashin ➡ sasurvashinsA girl dwelling in the house of her husband’s father. Figuratively, a person absolutely at the beck and call of the in-law family
[31] id = 41303
खराडे लक्ष्मी - Kharade Lakshmi
Village कोल्हापूर शहर - Kolhapur City
सासर्या जाती बाळ पुढं बंधूजी माग दीर
माझी ती बाळाबाई मधी धन्याची कोथींबीर
sāsaryā jātī bāḷa puḍhaṁ bandhūjī māga dīra
mājhī tī bāḷābāī madhī dhanyācī kōthīmbīra
Daughter is going to her in-laws’house, brother is ahead, brother-in-law behind
My daughter is like a coriander leaves in the middle
▷ (सासर्या) caste son (पुढं)(बंधूजी)(माग)(दीर)
▷  My (ती)(बाळाबाई)(मधी)(धन्याची)(कोथींबीर)
pas de traduction en français
[32] id = 43278
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
लेक जाती सासर्याला पाची बंधू पाचीकड
सावळ्या मैनाच मधी नागीणीच घोड
lēka jātī sāsaryālā pācī bandhū pācīkaḍa
sāvaḷyā maināca madhī nāgīṇīca ghōḍa
Daughter is going to her in-laws’house, five brothers on five sides
Wheat-complexioned Maina*’s horse in the middle
▷ (लेक) caste (सासर्याला)(पाची) brother (पाचीकड)
▷ (सावळ्या) of_Mina (मधी)(नागीणीच)(घोड)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[33] id = 43306
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
येशी पोहतर आया बाया शिवा पोहतर बाबा बाया
बाई तुझ्या घरी जायासंग धाडी भाऊराया
yēśī pōhatara āyā bāyā śivā pōhatara bābā bāyā
bāī tujhyā gharī jāyāsaṅga dhāḍī bhāūrāyā
Daughter is going to her in-laws’ house, women accompany her upto the village boundary, father and mother upto Chavadi
Daughter, to accompany you till your house, I am sending your brother
▷ (येशी)(पोहतर)(आया)(बाया)(शिवा)(पोहतर) Baba (बाया)
▷  Woman your (घरी)(जायासंग)(धाडी)(भाऊराया)
pas de traduction en français
[34] id = 43307
गराडे इंदु - Garade Indu
Village धामणवळ - DhamanOhol
लेक चालली सासरी काय बघती माघारी
आता ग मैना माझी मुर्हाळी मागती
lēka cālalī sāsarī kāya baghatī māghārī
ātā ga mainā mājhī murhāḷī māgatī
Daughter is going to her in’laws’ house, why are you looking back
Now, my Maina* asks for her a Murali (brother) to accompany her
▷ (लेक)(चालली)(सासरी) why (बघती)(माघारी)
▷ (आता) * Mina my (मुर्हाळी)(मागती)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[35] id = 24740
मापारी फुला - Mapari Phula
Village बार्पे - Barpe
UVS-01-30 start 17:40 ➡ listen to section
लेकी जाती बाई सासर्याला धरी आईचा झोळयणा
सांगते रे बाळा तुला उचल बाळाचा पाळयणा
lēkī jātī bāī sāsaryālā dharī āīcā jhōḷayaṇā
sāṅgatē rē bāḷā tulā ucala bāḷācā pāḷayaṇā
Woman, daughter is going to her in-laws’ house, she holds her mother’s cloth bag
I tell you, son, pick up the baby’s cradle
▷ (लेकी) caste woman (सासर्याला)(धरी)(आईचा)(झोळयणा)
▷  I_tell (रे) child to_you (उचल)(बाळाचा)(पाळयणा)
pas de traduction en français
[36] id = 44013
जाधव सीता - Jadhav Sita
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS-48-10 start 00:02 ➡ listen to section
लेक जाती सासर्याला शिव पतर आयाबाया
जाग्या पतुर बंधूराया
lēka jātī sāsaryālā śiva patara āyābāyā
jāgyā patura bandhūrāyā
Daughter is going to her in-laws’ house, women accompany her upto the village boundary
Brother goes with her upto the destination
▷ (लेक) caste (सासर्याला)(शिव)(पतर)(आयाबाया)
▷ (जाग्या)(पतुर) younger_brother
pas de traduction en français
[37] id = 44359
ढोकळे कुसुम - Dhokale
Village सोमठाणा - Somathana
सासर्या जायाला कशाला रडावा
बाईला वाटत संग भावाला धाडावा
sāsaryā jāyālā kaśālā raḍāvā
bāīlā vāṭata saṅga bhāvālā dhāḍāvā
To go to in-laws’house, why is she crying
Daughter feels, brother should be sent with her to accompany her till in-laws’house
▷ (सासर्या)(जायाला)(कशाला)(रडावा)
▷ (बाईला)(वाटत) with (भावाला)(धाडावा)
pas de traduction en français
[38] id = 44362
बोर्हाडे रुखमीण - Borhade Rukhamin
Village नर्हे आंबेगाव - Narhe Ambegaon
लेक चालली नांदायला शिवपतूर आयाबाया
घरापतूर बंधुराया
lēka cālalī nāndāyalā śivapatūra āyābāyā
gharāpatūra bandhurāyā
Daughter is going to her in-laws’ house, women accompany her upto the village boundary
Brother goes with her upto the destination
▷ (लेक)(चालली)(नांदायला)(शिवपतूर)(आयाबाया)
▷ (घरापतूर) younger_brother
pas de traduction en français
[39] id = 44798
पांढरे शकुंतला - Pandhare Shakuntala
Village सोलापूर - Solapur
लेक चालली नांदायाला जाती लेक येशीपतुर आयाबाया
कडपतुर बंधुराया
lēka cālalī nāndāyālā jātī lēka yēśīpatura āyābāyā
kaḍapatura bandhurāyā
Daughter is going to her in-laws’ house, women accompany her upto the village boundary
Brother goes with her till the end
▷ (लेक)(चालली)(नांदायाला) caste (लेक)(येशीपतुर)(आयाबाया)
▷ (कडपतुर) younger_brother
pas de traduction en français
[40] id = 44799
पझरणे सरस्वती - Pazarane Saraseati
Village खालापूर - Khalapur
मैना चालली सासर्याला येशीपतुर आयाबाया
घरापतुर बंधुराया
mainā cālalī sāsaryālā yēśīpatura āyābāyā
gharāpatura bandhurāyā
Maina* is going to her in-laws’ house, women accompany her upto the village boundary
Brother goes with her till her in-laws’house
▷  Mina (चालली)(सासर्याला)(येशीपतुर)(आयाबाया)
▷ (घरापतुर) younger_brother
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[41] id = 46270
मुसमकर साखर - Musamkar Sakhar
Village साकत - Saket
साळू चालली सासरला येशी पातुर आया बाया
शीव पतुर बाबाबया लांब निघाला घालवाया गावापतुर बंधूराया
sāḷū cālalī sāsaralā yēśī pātura āyā bāyā
śīva patura bābābayā lāmba nighālā ghālavāyā gāvāpatura bandhūrāyā
Daughter Salu* is going to her in-laws’ house, women accompany her upto the village boundary, father and mother upto Chavadi
Brother is accompanying you a long distance till your in-laws’house
▷ (साळू)(चालली)(सासरला)(येशी)(पातुर)(आया)(बाया)
▷ (शीव)(पतुर)(बाबाबया)(लांब)(निघाला)(घालवाया)(गावापतुर) younger_brother
pas de traduction en français
SaluProper name of a girl
[42] id = 49411
चव्हाण तुळणबाई - Chavan Tulanbai
Village माळवाडी पो.निपाणी - Malvadi p. Nipani
लेक निघाली सास-याला येशीपाशी आयाबाया
शिवा पतूर बाबाबया गावापतूर भाऊराया
lēka nighālī sāsa-yālā yēśīpāśī āyābāyā
śivā patūra bābābayā gāvāpatūra bhāūrāyā
Daughter is going to her in-laws’ house, women accompany her upto the village boundary
Father and mother upto Chavadi and brother till her in-laws’village
▷ (लेक)(निघाली)(सास-याला)(येशीपाशी)(आयाबाया)
▷ (शिवा)(पतूर)(बाबाबया)(गावापतूर)(भाऊराया)
pas de traduction en français
[43] id = 51983
गराडे इंदु - Garade Indu
Village धामणवळ - DhamanOhol
लेक चालली सासरी आडवा डोंगर उंचीचा
संग मुर्हाळी कुचीचा
lēka cālalī sāsarī āḍavā ḍōṅgara uñcīcā
saṅga murhāḷī kucīcā
Daughter is going to her in-laws’house, a tall mountain is on the way
A Murali with a cape (he is small) to accompany her
▷ (लेक)(चालली)(सासरी)(आडवा)(डोंगर)(उंचीचा)
▷  With (मुर्हाळी)(कुचीचा)
pas de traduction en français
[44] id = 53894
टावरे सखुबाई रामचंद्र - tavare Sakhu Ramchandra
Village पळसे - Palase
ये ग सासर्या जायाला मैना कशाला रड
येत मैनाला वाटत संग भाऊला धाडावा
yē ga sāsaryā jāyālā mainā kaśālā raḍa
yēta mainālā vāṭata saṅga bhāūlā dhāḍāvā
To go to in-laws’house, why is Maina* crying
Maina* feels, brother should be sent with her to accompany her till in-laws’house
▷ (ये) * (सासर्या)(जायाला) Mina (कशाला)(रड)
▷ (येत) for_Mina (वाटत) with (भाऊला)(धाडावा)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[45] id = 60645
काळे रुक्मीणी - Kale Rukhamini
Village नळीगर - Naligar
लेक नांदाया चालली मागे फिरुनी बघती
संगे बंधु मुराळी मागती
lēka nāndāyā cālalī māgē phirunī baghatī
saṅgē bandhu murāḷī māgatī
Daughter is going to her in’laws’ house, she is looking back
She asks for a Murali (brother) to accompany her
▷ (लेक)(नांदाया)(चालली)(मागे) turning_round (बघती)
▷  With brother (मुराळी)(मागती)
pas de traduction en français
[46] id = 62673
पवार सुषमा - Pawar Sushama
Village हासाळा - Hasala
लेक नांदायला जाती चुली पुसतर आईबाया
येशी पुस्तर बापराया गावपुस्तर बंधुराया
lēka nāndāyalā jātī culī pusatara āībāyā
yēśī pustara bāparāyā gāvapustara bandhurāyā
Daughter is going to her in-laws’ house, women accompany her up to the door
Father till the village boundary and
Brother till your in-laws’ village
▷ (लेक)(नांदायला) caste (चुली)(पुसतर)(आईबाया)
▷ (येशी)(पुस्तर)(बापराया)(गावपुस्तर) younger_brother
pas de traduction en français
[47] id = 107614
डाकोरे भिवराबाई राघुजी - Dakore Bhivara Raghuji
Village शेंबरगाव - Shembargaon
लेक नांदाया चालली कवतीकाची शामा
पुढी बंधु माग मामा
lēka nāndāyā cālalī kavatīkācī śāmā
puḍhī bandhu māga māmā
Daughter Shama is going to her in-laws’ house, she is everyone’s favourite
Brother ahead and maternal uncle behind
▷ (लेक)(नांदाया)(चालली)(कवतीकाची)(शामा)
▷ (पुढी) brother (माग) maternal_uncle
pas de traduction en français
[48] id = 65316
वाळुंज भामा - Walung Bhama
Village फाकट - Phakat
नांदाया जाती लेक इशी पतोर आयाबाया
घरापोतर बंधु राया
nāndāyā jātī lēka iśī patōra āyābāyā
gharāpōtara bandhu rāyā
Daughter is going to her in-laws’ house, women accompany her upto the village boundary
Brother goes with her till her in-laws’house
▷ (नांदाया) caste (लेक)(इशी)(पतोर)(आयाबाया)
▷ (घरापोतर) brother (राया)
pas de traduction en français
[49] id = 65385
कुणे मथुरा - Kune Mathura
Village मुक्रामबाद - Mukrambad
लेक चालली नांदायला माग परतुन पाही
माझी प्रभा गवळण संग मुराळी मागती
lēka cālalī nāndāyalā māga paratuna pāhī
mājhī prabhā gavaḷaṇa saṅga murāḷī māgatī
Daughter is going to her in’laws’ house, she is looking back
My daughter Prabha asks for a Murali (brother) to accompany her
▷ (लेक)(चालली)(नांदायला)(माग)(परतुन)(पाही)
▷  My (प्रभा)(गवळण) with (मुराळी)(मागती)
pas de traduction en français
[50] id = 67207
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
लेक जाती सासरला माईचा वढा ताडा
भाऊचा जीव वेडा दारी भीडवीला घोडा
lēka jātī sāsaralā māīcā vaḍhā tāḍā
bhāūcā jīva vēḍā dārī bhīḍavīlā ghōḍā
Daughter is going to her in’laws’ house, mother feels torn in her mind
Brother cares for her a lot, but the horse has come to the door to take her
▷ (लेक) caste (सासरला)(माईचा)(वढा)(ताडा)
▷ (भाऊचा) life (वेडा)(दारी)(भीडवीला)(घोडा)
pas de traduction en français
[51] id = 67816
सावंत शांता - Sawant Shanta
Village कुडे खुर्द - Kude kh.
UVS-54
लेक जाती सासरला माग कशाला बघती
शांताबाई माझी संग मुराळी मागती
lēka jātī sāsaralā māga kaśālā baghatī
śāntābāī mājhī saṅga murāḷī māgatī
Daughter is going to her in’laws’ house, why is she looking back
My daughter Shantabai asks for a Murali (brother) to accompany her
▷ (लेक) caste (सासरला)(माग)(कशाला)(बघती)
▷ (शांताबाई) my with (मुराळी)(मागती)
pas de traduction en français
[52] id = 71777
देशमुख प्रमीला - Deshmukh Pramila
Village नांदेड - Nanded
नांदायाले गेली बाई माझी लाडाची मईना
पुसती ग मुराळ्याला कीती वाराचा महिना
nāndāyālē gēlī bāī mājhī lāḍācī maīnā
pusatī ga murāḷyālā kītī vārācā mahinā
My darling Maina* is going to her in’laws’ house
She asks Murali, how many days are there in a month
▷ (नांदायाले) went woman my (लाडाची) Mina
▷ (पुसती) * (मुराळ्याला)(कीती)(वाराचा)(महिना)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[53] id = 74019
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
लेक निघाली या नांदायाला येशीपोतर आयबाया
शीवपोतुर बंधुराया
lēka nighālī yā nāndāyālā yēśīpōtara āyabāyā
śīvapōtura bandhurāyā
Daughter is going to her in-laws’ house, women accompany her upto the village boundary
Brother goes with her till the Chavadi
▷ (लेक)(निघाली)(या)(नांदायाला)(येशीपोतर)(आयबाया)
▷ (शीवपोतुर) younger_brother
pas de traduction en français
[54] id = 74021
तरगे आनंदी - Targe Anandi
Village तरंगेवाडी - Tarangewadi
लेक निघाली नांदायाला येसीपातुर आयाबाया
शिवापातुर बाबा बया घरापातूर बंधुराया
lēka nighālī nāndāyālā yēsīpātura āyābāyā
śivāpātura bābā bayā gharāpātūra bandhurāyā
Daughter is going to her in-laws’ house, women accompany her upto the village boundary
Father and mother upto Chavadi and brother till her in-laws’village
▷ (लेक)(निघाली)(नांदायाला)(येसीपातुर)(आयाबाया)
▷ (शिवापातुर) Baba (बया)(घरापातूर) younger_brother
pas de traduction en français
[55] id = 75312
डावरे जना - Daware Jana
Village कोंढवे - Kondhve
लेक चालली नांदाईला गाडी वाजती घडाघडा
दुबळ्या भावासाठी बहिण रडती धडाधडा
lēka cālalī nāndāīlā gāḍī vājatī ghaḍāghaḍā
dubaḷyā bhāvāsāṭhī bahiṇa raḍatī dhaḍādhaḍā
Daughter is going to her in-laws’ house, the cart is making a loud noise
For her poor brother, sister cannot control her tears
▷ (लेक)(चालली)(नांदाईला)(गाडी)(वाजती)(घडाघडा)
▷ (दुबळ्या)(भावासाठी) sister (रडती)(धडाधडा)
pas de traduction en français
[56] id = 78004
सदाफळे सीताबाई परशुराम - Sadaphale Sita Parshuram
Village आरवडे - Arvade
नांदाया जाती लेक माग सयाचा घोळका
पाठीचा माझा बंधु म्होर मुर्हाळी ओळखा
nāndāyā jātī lēka māga sayācā ghōḷakā
pāṭhīcā mājhā bandhu mhōra murhāḷī ōḷakhā
Daughter is going to her in-laws’ house, a group of her friends is going behind
Recognise my younger brother, my Murali going in front
▷ (नांदाया) caste (लेक)(माग)(सयाचा)(घोळका)
▷ (पाठीचा) my brother (म्होर)(मुर्हाळी)(ओळखा)
pas de traduction en français
[57] id = 78120
साबळे सुंद्राबाई सदाशीव - Sable Sundra Sadashiv
Village नागज - Nagaj
नांदाया जाती लेक माग मुर्हाळी म्होर पती
नेनंती माझी मैना बिजलीची बत्ती
nāndāyā jātī lēka māga murhāḷī mhōra patī
nēnantī mājhī mainā bijalīcī battī
no translation in English
▷ (नांदाया) caste (लेक)(माग)(मुर्हाळी)(म्होर)(पती)
▷ (नेनंती) my Mina (बिजलीची) light
pas de traduction en français
[58] id = 78652
जाधव सीता - Jadhav Sita
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS -48
लेक जाती सासर्याला शिव पतोर बाबाबया
जाग्या पतोर बंधुराया
lēka jātī sāsaryālā śiva patōra bābābayā
jāgyā patōra bandhurāyā
no translation in English
▷ (लेक) caste (सासर्याला)(शिव)(पतोर)(बाबाबया)
▷ (जाग्या)(पतोर) younger_brother
pas de traduction en français
[59] id = 85344
साबळे अनुसुयाबाई राणबा - Sable Anusuya Ranba
Village माटेगाव - Mategaon
नांदाया चालली माझ्या लाडाची शामा
पुढे बंधु मागे मामा
nāndāyā cālalī mājhyā lāḍācī śāmā
puḍhē bandhu māgē māmā
no translation in English
▷ (नांदाया)(चालली) my (लाडाची)(शामा)
▷ (पुढे) brother (मागे) maternal_uncle
pas de traduction en français
[60] id = 85345
साबळे अनुसुयाबाई राणबा - Sable Anusuya Ranba
Village माटेगाव - Mategaon
नांदाया चालली माझ्या लाडाची सया
पुढ बंधु मागे भाया
nāndāyā cālalī mājhyā lāḍācī sayā
puḍha bandhu māgē bhāyā
no translation in English
▷ (नांदाया)(चालली) my (लाडाची)(सया)
▷ (पुढ) brother (मागे)(भाया)
pas de traduction en français
[61] id = 85346
साबळे अनुसुयाबाई राणबा - Sable Anusuya Ranba
Village माटेगाव - Mategaon
नांदाया चालली म्हणी लाडाची कोर
पुढे बंधु मागे देर (दिर)
nāndāyā cālalī mhaṇī lāḍācī kōra
puḍhē bandhu māgē dēra (dira)
no translation in English
▷ (नांदाया)(चालली)(म्हणी)(लाडाची)(कोर)
▷ (पुढे) brother (मागे)(देर) ( (दिर) )
pas de traduction en français
[62] id = 91386
डोंगरे सुमन - Dongare Suman
Village निमज - Nimaj
सासरी जायाला मैना माग पुढ पाही
तरीबाई माझा संग तुझ्या भाऊ येई
sāsarī jāyālā mainā māga puḍha pāhī
tarībāī mājhā saṅga tujhyā bhāū yēī
no translation in English
▷ (सासरी)(जायाला) Mina (माग)(पुढ)(पाही)
▷ (तरीबाई) my with your brother (येई)
pas de traduction en français
[63] id = 91387
मानकर शारदा - Mankar Sharada
लेक चालली सासर्याला मोर्ह बंधु माग पती
काय माझी बाई मधी इज ग चमकती
lēka cālalī sāsaryālā mōrha bandhu māga patī
kāya mājhī bāī madhī ija ga camakatī
no translation in English
▷ (लेक)(चालली)(सासर्याला)(मोर्ह) brother (माग)(पती)
▷  Why my daughter (मधी)(इज) * (चमकती)
pas de traduction en français
[64] id = 91388
मानकर शारदा - Mankar Sharada
लेक चालली सासर्याला म्होर बंधु ग माग दिर
सांगते बाई तुला मधी इजचा भडीमार
lēka cālalī sāsaryālā mhōra bandhu ga māga dira
sāṅgatē bāī tulā madhī ijacā bhaḍīmāra
no translation in English
▷ (लेक)(चालली)(सासर्याला)(म्होर) brother * (माग)(दिर)
▷  I_tell woman to_you (मधी)(इजचा)(भडीमार)
pas de traduction en français
[65] id = 91389
चव्हाण सरु कृष्णा - Chavan Saru Krishna
Village बांगर्डे - Bangarde
निघाली सासरला भाऊ आला संग माजा
सया मनी त्याच्या कुण्या देशाचा आहे राजा
nighālī sāsaralā bhāū ālā saṅga mājā
sayā manī tyācyā kuṇyā dēśācā āhē rājā
no translation in English
▷ (निघाली)(सासरला) brother here_comes with (माजा)
▷ (सया)(मनी)(त्याच्या)(कुण्या)(देशाचा)(आहे) king
pas de traduction en français
[66] id = 91390
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
साळु चालली सासर्याला म्होरी बंधु माग दिर
नैनती साळुबाई मधी वासाची कोंथबीर
sāḷu cālalī sāsaryālā mhōrī bandhu māga dira
nainatī sāḷubāī madhī vāsācī kōnthabīra
no translation in English
▷ (साळु)(चालली)(सासर्याला)(म्होरी) brother (माग)(दिर)
▷ (नैनती) salubai (मधी)(वासाची)(कोंथबीर)
pas de traduction en français
[67] id = 91391
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
साळु चालली सासर्याला म्होरी बंधु माग पती
नैनती साळुबाई मधी बिजलीची बत्ती
sāḷu cālalī sāsaryālā mhōrī bandhu māga patī
nainatī sāḷubāī madhī bijalīcī battī
no translation in English
▷ (साळु)(चालली)(सासर्याला)(म्होरी) brother (माग)(पती)
▷ (नैनती) salubai (मधी)(बिजलीची) light
pas de traduction en français
[68] id = 91392
कोकाटे भागीरथी - Kokate Bhagirathi
Village सराटी - Sarati
साळु निघाली सासर्याला म्होर बंधुजी माग दिर
मधी सुकली कोथिंबीर
sāḷu nighālī sāsaryālā mhōra bandhujī māga dira
madhī sukalī kōthimbīra
no translation in English
▷ (साळु)(निघाली)(सासर्याला)(म्होर)(बंधुजी)(माग)(दिर)
▷ (मधी)(सुकली)(कोथिंबीर)
pas de traduction en français
[69] id = 91393
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
सासरीच्या वाटीयन येत शेंदाराच गोट
तान्या मैनाला मुराळी लाहान मोठ
sāsarīcyā vāṭīyana yēta śēndārāca gōṭa
tānyā mainālā murāḷī lāhāna mōṭha
no translation in English
▷ (सासरीच्या)(वाटीयन)(येत)(शेंदाराच)(गोट)
▷ (तान्या) for_Mina (मुराळी)(लाहान)(मोठ)
pas de traduction en français
[70] id = 91394
कांबळे जनाबाई - Kamble Janabai
Village टाकळी - Takali
लेक नांदाय चालली पुढ बंधु माग पती
मधी माझी बिजलबत्ती
lēka nāndāya cālalī puḍha bandhu māga patī
madhī mājhī bijalabattī
no translation in English
▷ (लेक)(नांदाय)(चालली)(पुढ) brother (माग)(पती)
▷ (मधी) my (बिजलबत्ती)
pas de traduction en français
[71] id = 91395
साठे दगडा - Sathe Dagada
Village वोवळे - Wowale
लेक जाती सासर्याला माग कशाला पाहती
आता माझी बाई बंधु मुराळी मागती
lēka jātī sāsaryālā māga kaśālā pāhatī
ātā mājhī bāī bandhu murāḷī māgatī
no translation in English
▷ (लेक) caste (सासर्याला)(माग)(कशाला)(पाहती)
▷ (आता) my daughter brother (मुराळी)(मागती)
pas de traduction en français
[72] id = 91396
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
लेक जाती सासर्याला पाची बंधु पाचीकड
सावळ्या मैनाच मदी नागिणीच घोड
lēka jātī sāsaryālā pācī bandhu pācīkaḍa
sāvaḷyā maināca madī nāgiṇīca ghōḍa
no translation in English
▷ (लेक) caste (सासर्याला)(पाची) brother (पाचीकड)
▷ (सावळ्या) of_Mina (मदी)(नागिणीच)(घोड)
pas de traduction en français
[73] id = 91397
लाड लक्ष्मी - Lad Lakshmi
Village राशीवडे - Rashivade
UVS -41
सासर्या जाती बाळ म्होर बंधुजी माग दिर
माझी तान्ह बाळ माझी धन्याची कोथींबीर
sāsaryā jātī bāḷa mhōra bandhujī māga dira
mājhī tānha bāḷa mājhī dhanyācī kōthīmbīra
no translation in English
▷ (सासर्या) caste son (म्होर)(बंधुजी)(माग)(दिर)
▷  My (तान्ह) son my (धन्याची)(कोथींबीर)
pas de traduction en français
[74] id = 91398
मोहीते द्रौपदीबाई वामनराव - Mohite Dropadi bai Vamanrao
Village महातपूर - Mahatpur
लेक नांदाया जाती लेक माघ म्होरी बघती
बंधु मुराळी मागती
lēka nāndāyā jātī lēka māgha mhōrī baghatī
bandhu murāḷī māgatī
no translation in English
▷ (लेक)(नांदाया) caste (लेक)(माघ)(म्होरी)(बघती)
▷  Brother (मुराळी)(मागती)
pas de traduction en français
[75] id = 91399
शहाणे प्रेमा - Shahane Prema
Village सोगाव - Sogaon
असा सोयर्याचा बोल कडुलिंबयाची काडी
बंधु माझा एक मोडी जुपे रातोरात गाडी
asā sōyaryācā bōla kaḍulimbayācī kāḍī
bandhu mājhā ēka mōḍī jupē rātōrāta gāḍī
no translation in English
▷ (असा)(सोयर्याचा) says (कडुलिंबयाची)(काडी)
▷  Brother my (एक)(मोडी)(जुपे)(रातोरात)(गाडी)
pas de traduction en français
[76] id = 91400
चव्हाण विजया - Chavan Vijaya
Village लव्हे - Lavhe
साळु चालली सासर्याला दोही बाजुला दोही बंधु
असी रडते फुंदु फुंदु
sāḷu cālalī sāsaryālā dōhī bājulā dōhī bandhu
asī raḍatē phundu phundu
no translation in English
▷ (साळु)(चालली)(सासर्याला)(दोही)(बाजुला)(दोही) brother
▷ (असी)(रडते)(फुंदु)(फुंदु)
pas de traduction en français
[77] id = 91401
खंदारे शकुंतला - Khandare Shakuntala
Village किनई - Kinai
नांदाया जाती लेक म्होर मुराळी माग कंत
बाळ माझे अंजना मधी झळकती चंद्रज्योत
nāndāyā jātī lēka mhōra murāḷī māga kanta
bāḷa mājhē añjanā madhī jhaḷakatī candrajyōta
no translation in English
▷ (नांदाया) caste (लेक)(म्होर)(मुराळी)(माग)(कंत)
▷  Son (माझे)(अंजना)(मधी)(झळकती) moon_light
pas de traduction en français
[78] id = 91402
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
सासर्याला जाती मैना माझी किती गोरी
राटणी चिंच बोरी संग बंधवाची स्वारी
sāsaryālā jātī mainā mājhī kitī gōrī
rāṭaṇī ciñca bōrī saṅga bandhavācī svārī
no translation in English
▷ (सासर्याला) caste Mina my (किती)(गोरी)
▷ (राटणी)(चिंच)(बोरी) with (बंधवाची)(स्वारी)
pas de traduction en français
[79] id = 102950
कांबळे गंगू - Kamble Gangu
Village हिरलगे - Hirlage
सासर्या जाती बाळ पुढ बंधुजी माग दीर
लाडकी माझी बाळ मधी फुलली कोथंबीर
sāsaryā jātī bāḷa puḍha bandhujī māga dīra
lāḍakī mājhī bāḷa madhī phulalī kōthambīra
no translation in English
▷ (सासर्या) caste son (पुढ)(बंधुजी)(माग)(दीर)
▷ (लाडकी) my son (मधी)(फुलली)(कोथंबीर)
pas de traduction en français
[80] id = 102951
कांबळे गंगू - Kamble Gangu
Village हिरलगे - Hirlage
सासर्या जाती बाळ पुढ बंधुजी माग पती
लाडकी माझी बाळ मधी चांदणी ढाळ देती
sāsaryā jātī bāḷa puḍha bandhujī māga patī
lāḍakī mājhī bāḷa madhī cāndaṇī ḍhāḷa dētī
no translation in English
▷ (सासर्या) caste son (पुढ)(बंधुजी)(माग)(पती)
▷ (लाडकी) my son (मधी)(चांदणी)(ढाळ)(देती)
pas de traduction en français
[81] id = 102976
कांबळे सरस्वतीबाई - Kamble Saraswatibai
Village निर्ली - Nirli
नांदाया जाती लेक माग मुर्हाळी म्होर पती
मधी चांदणी डहाळ देती
nāndāyā jātī lēka māga murhāḷī mhōra patī
madhī cāndaṇī ḍahāḷa dētī
no translation in English
▷ (नांदाया) caste (लेक)(माग)(मुर्हाळी)(म्होर)(पती)
▷ (मधी)(चांदणी)(डहाळ)(देती)
pas de traduction en français
[82] id = 102977
फडोळ शेवंताबाई नाना - Phadol Shevanta Nana
Village पळसे - Palase
लेक सासर्या जायाला माग पुढ ना नको पाहु
येत लहान तुझा भाऊ तुझ्यासंग कोण लावु
lēka sāsaryā jāyālā māga puḍha nā nakō pāhu
yēta lahāna tujhā bhāū tujhyāsaṅga kōṇa lāvu
no translation in English
▷ (लेक)(सासर्या)(जायाला)(माग)(पुढ) * not (पाहु)
▷ (येत)(लहान) your brother (तुझ्यासंग) who apply
pas de traduction en français
[83] id = 102978
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
साळु सासर्याला जाती म्होर बंधु माग दिर
मधी वासाची कोशींबीर जोमाची लाडी माझी
sāḷu sāsaryālā jātī mhōra bandhu māga dira
madhī vāsācī kōśīmbīra jōmācī lāḍī mājhī
no translation in English
▷ (साळु)(सासर्याला) caste (म्होर) brother (माग)(दिर)
▷ (मधी)(वासाची)(कोशींबीर)(जोमाची)(लाडी) my
pas de traduction en français
[84] id = 102996
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
सासरी ग जाती लेक माग कशाला बघती
अशी आता माझी बाई संग मुराळी मागती
sāsarī ga jātī lēka māga kaśālā baghatī
aśī ātā mājhī bāī saṅga murāḷī māgatī
no translation in English
▷ (सासरी) * caste (लेक)(माग)(कशाला)(बघती)
▷ (अशी)(आता) my daughter with (मुराळी)(मागती)
pas de traduction en français
[85] id = 105318
डाकोरे भिवराबाई राघुजी - Dakore Bhivara Raghuji
Village शेंबरगाव - Shembargaon
लेक नांदाया चालली कवतीकाच्या साया
पुढी बंधु माग भाया
lēka nāndāyā cālalī kavatīkācyā sāyā
puḍhī bandhu māga bhāyā
no translation in English
▷ (लेक)(नांदाया)(चालली)(कवतीकाच्या)(साया)
▷ (पुढी) brother (माग)(भाया)
pas de traduction en français
[86] id = 105319
कांबळे धुरपदाबाई गणपत - Kamble Dhurpada Ganpat
Village नांदेड - Nanded
लेक चालली नांदाया अशी कवतीकाची शामा
पुढी बंधु माग मामा
lēka cālalī nāndāyā aśī kavatīkācī śāmā
puḍhī bandhu māga māmā
no translation in English
▷ (लेक)(चालली)(नांदाया)(अशी)(कवतीकाची)(शामा)
▷ (पुढी) brother (माग) maternal_uncle
pas de traduction en français
[87] id = 105461
पवार सुभद्रा - Pawar Subhadra
Village हातवळण - Hatvalan
सासर्या जाती लेकी माग कशाला बघती
आता माझी बाई संग मुर्हाळी मागती
sāsaryā jātī lēkī māga kaśālā baghatī
ātā mājhī bāī saṅga murhāḷī māgatī
no translation in English
▷ (सासर्या) caste (लेकी)(माग)(कशाला)(बघती)
▷ (आता) my daughter with (मुर्हाळी)(मागती)
pas de traduction en français
[88] id = 106293
कसबे नाजुका प्रल्हाद - Kasbe Najuka Pralhad
Village सोलापूर - Solapur
नांदाया जाती लेक येशीपतुर आयाबाया
शिवपतुर बाबाबया कडपतुर बंधुराया
nāndāyā jātī lēka yēśīpatura āyābāyā
śivapatura bābābayā kaḍapatura bandhurāyā
no translation in English
▷ (नांदाया) caste (लेक)(येशीपतुर)(आयाबाया)
▷ (शिवपतुर)(बाबाबया)(कडपतुर) younger_brother
pas de traduction en français
Cross references for this song:F:XVI-4.1 (F16-04-01) - Sister expects brother coming as murālī / Brother goes to fetch her at in-laws’
[89] id = 106295
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
Village सोलापूर - Solapur
नांदाया जाती लेक येशीपतुर आयाबाया
शिवपतुर बाबा बया कडपतुर बंधुराया
nāndāyā jātī lēka yēśīpatura āyābāyā
śivapatura bābā bayā kaḍapatura bandhurāyā
no translation in English
▷ (नांदाया) caste (लेक)(येशीपतुर)(आयाबाया)
▷ (शिवपतुर) Baba (बया)(कडपतुर) younger_brother
pas de traduction en français
Cross references for this song:F:XVI-4.1 (F16-04-01) - Sister expects brother coming as murālī / Brother goes to fetch her at in-laws’
[90] id = 106296
लोंढे लक्ष्मीबाई - Londhe Lakshmi
Village सोलापूर - Solapur
सासर्या जाती लेक येशीपतूर आयाबाया
शिवपतूर बंधुराया
sāsaryā jātī lēka yēśīpatūra āyābāyā
śivapatūra bandhurāyā
no translation in English
▷ (सासर्या) caste (लेक)(येशीपतूर)(आयाबाया)
▷ (शिवपतूर) younger_brother
pas de traduction en français
Cross references for this song:F:XVI-4.1 (F16-04-01) - Sister expects brother coming as murālī / Brother goes to fetch her at in-laws’
[91] id = 106302
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
साळु माझी सासर्याला जाती नैंनती माझी लाडी
कंथ गाडीच्या पुढी
sāḷu mājhī sāsaryālā jātī nainnatī mājhī lāḍī
kantha gāḍīcyā puḍhī
no translation in English
▷ (साळु) my (सासर्याला) caste (नैंनती) my (लाडी)
▷ (कंथ)(गाडीच्या)(पुढी)
pas de traduction en français
[92] id = 97259
निगोरे मुक्ताबाई - Nigore Mukta
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
नांदाया जाती लेक यशीपतोर आयाबाया
गावा पतोर बंधुराया
nāndāyā jātī lēka yaśīpatōra āyābāyā
gāvā patōra bandhurāyā
no translation in English
▷ (नांदाया) caste (लेक)(यशीपतोर)(आयाबाया)
▷ (गावा)(पतोर) younger_brother
pas de traduction en français
[93] id = 47420
रांजणे सुगंधा - Ranjane Sugandha
Village दापवडी - Dapwadi
मैना निघाली सासरी आया बायानी भरली वटी
आया बाया शिवपत सका बंधू कडपत
mainā nighālī sāsarī āyā bāyānī bharalī vaṭī
āyā bāyā śivapata sakā bandhū kaḍapata
no translation in English
▷  Mina (निघाली)(सासरी)(आया)(बायानी)(भरली)(वटी)
▷ (आया)(बाया)(शिवपत)(सका) brother (कडपत)
pas de traduction en français
[94] id = 107640
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
लेक निघाली सासरला मोर बंधुजी माग दिर
माझी सुकली कोंथबीर
lēka nighālī sāsaralā mōra bandhujī māga dira
mājhī sukalī kōnthabīra
no translation in English
▷ (लेक)(निघाली)(सासरला)(मोर)(बंधुजी)(माग)(दिर)
▷  My (सुकली)(कोंथबीर)
pas de traduction en français
[95] id = 107641
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
लेक निघाली सासरला मोर बंधुजी माग पती
तान्ही माझी ती मैना मध्ये विज लवती
lēka nighālī sāsaralā mōra bandhujī māga patī
tānhī mājhī tī mainā madhyē vija lavatī
no translation in English
▷ (लेक)(निघाली)(सासरला)(मोर)(बंधुजी)(माग)(पती)
▷ (तान्ही) my (ती) Mina (मध्ये)(विज)(लवती)
pas de traduction en français
[96] id = 108471
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
लेक जाती सासर्याला मग कशाला पगती
आला बाई माझी संग बोळवा मागती
lēka jātī sāsaryālā maga kaśālā pagatī
ālā bāī mājhī saṅga bōḷavā māgatī
no translation in English
▷ (लेक) caste (सासर्याला)(मग)(कशाला)(पगती)
▷  Here_comes woman my with (बोळवा)(मागती)
pas de traduction en français
Cross references for this song:F:XVI-4.1 (F16-04-01) - Sister expects brother coming as murālī / Brother goes to fetch her at in-laws’
[97] id = 112376
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
सासरवास काय जिला आला तिन केला
अन त्या मावल्या बाईच्या भोळ्यामधी जन्म गेला
sāsaravāsa kāya jilā ālā tina kēlā
ana tyā māvalyā bāīcyā bhōḷyāmadhī janma gēlā
no translation in English
▷ (सासरवास) why (जिला) here_comes (तिन) did
▷ (अन)(त्या)(मावल्या)(बाईच्या)(भोळ्यामधी)(जन्म) has_gone
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. “Brother will accompany her”
⇑ Top of page ⇑