Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2741
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Kamble Dhurpada Ganpat”
1 record(s)
 
 

[2741]
कांबळे धुरपदाबाई गणपत
Kamble Dhurpada Ganpat


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: नांदेड / Nanded
Taluka: नांदेड / Atpadi
District: नांदेड / Nanded
Gender: F

Songs by Kamble Dhurpada Ganpat (18)

वयः६०

मुलगाः१ मुलगी ः नाही

घरची परिस्थीतीः मुलगा कंडक्टर बापाच्या जागी लागला. मुलगा यांना संभाळतो
विधवा

या आता नांदेड येथे रहातात. विहारात रायबोलेंनी यांना बोलावले. तिथे ओव्या सांगितल्या. भीमाची इतर गाणी म्हणण्याचा परीपाठ आहे
यांचे सुजाता महीला मंडळ आहे.
यांची मुलाखत व ओव्या २०.१०.२००१ला घेतल्या.