Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 63
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Mapari Sita”
1 record(s)
 
 

[63]
मापारी सीता
Mapari Sita


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Hamlet: मापारी / Mapari
Taluka: मुळशी / Mulshi
District: पुणे / Pune
Valley: मुळशी / Mulshi
Gender: F

Songs by Mapari Sita (333)

वयः ३५ वर्षे शिक्षणः नाही

मुलगेः२ मुलीः१ माहेरः शेडाणी माहेरचे आडनावः हरगणे

व्यवसायः शेती. एक एकर शेती आहे. अर्धेलीनी शेती करतात. भात, नाचणी ही पीके काढतात. दोन पोती भात होतो. दोन बैल, सहा कोंबड्या आहेत.

सासरी आल्यावर बहिणीचा प्रभाव पडून गाण शिकले.

जात्यात वैरण टाकली की ध्यासच येतो. मुक्यान रहावत नाही. एकदा जात्यावर बसल की आपोआप येते.
स्वतः गाणी रचते. मोकळा वेळ असला तर करते. कामाच्या वेळात नाही सुचत. जशी टिका बसल तशी गाणी तयार करते.
देवाधर्माची गाणी जास्त आवडतात.

घरची परिस्थिती ःतीन खणाच घर आहे.