Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F16-04-01
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XVI-4.1 (F16-04-01)
(46 records)

Display songs in class at higher level (F16-04)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XVI-4.1 (F16-04-01) - Sister expects brother coming as murālī / Brother goes to fetch her at in-laws’

[1] id = 28868
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
जातो बाईला आणाया कर ग मला भूक लाडू
पंचमीचा सण आला राधाला मूळ धाडू
jātō bāīlā āṇāyā kara ga malā bhūka lāḍū
pañcamīcā saṇa ālā rādhālā mūḷa dhāḍū
I am going to fetch sister, make sweet balls for me for the journey
Nagpanchami* festival has come, someone will go and bring her
▷  Goes (बाईला)(आणाया) doing * (मला) hunger (लाडू)
▷ (पंचमीचा)(सण) here_comes (राधाला) children (धाडू)
pas de traduction en français
NagpanchamiA traditional worship of snakes or serpents observed by Hindus. The worship is offered on the fifth day of bright half of Lunar month of Shravana (July/August).
[2] id = 28869
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
पाऊस पाण्याला दरव्या दणाणू लागला
बहिणी नर्मदाला बंधु मुराळी निघाला
pāūsa pāṇyālā daravyā daṇāṇū lāgalā
bahiṇī narmadālā bandhu murāḷī nighālā
With heavy rain, the sea has become furious
Brother has left as murali* to bring his sister Narmada
▷  Rain (पाण्याला)(दरव्या)(दणाणू)(लागला)
▷ (बहिणी)(नर्मदाला) brother (मुराळी)(निघाला)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[3] id = 28870
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
बंधु निघाला मुरायाळी त्याच्या हातात खुळखुळ काठी
नाही रात म्हणाला गेला बहिणीच्या जिवासाठी
bandhu nighālā murāyāḷī tyācyā hātāta khuḷakhuḷa kāṭhī
nāhī rāta mhaṇālā gēlā bahiṇīcyā jivāsāṭhī
Brother goes as murali*, he has a rattling stick in hand
He did not give the excuse that it’s night, he went for his sister’s sake
▷  Brother (निघाला)(मुरायाळी)(त्याच्या)(हातात)(खुळखुळ)(काठी)
▷  Not (रात)(म्हणाला) has_gone (बहिणीच्या)(जिवासाठी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[4] id = 40011
मोईन मथुरा - Moyin Mathura
Village माळेवाडी - Malewadi
जाशीन मुराळ्या खूण सांगते लिंबाची
आडी चौकट भिंगाची मैना वाकडी भागांची
jāśīna murāḷyā khūṇa sāṅgatē limbācī
āḍī caukaṭa bhiṅgācī mainā vākaḍī bhāgāñcī
You will go as murali*, I tell you the Neem tree is the landmark
The doorframe is decorated with mirrors, the parting of sister’s hair is crooked
▷ (जाशीन)(मुराळ्या)(खूण) I_tell (लिंबाची)
▷ (आडी)(चौकट)(भिंगाची) Mina (वाकडी)(भागांची)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[5] id = 40254
मोरे नथा - More Natha
Village दासवे - Dasve
अस पाथर्डी वाटान गेला बुधवार बाजार
माझा बंधु ग शाहिर दलाली करीतो हुशार
asa pātharḍī vāṭāna gēlā budhavāra bājāra
mājhā bandhu ga śāhira dalālī karītō huśāra
He takes the Pathardi road and goes to the Wednesday market
My brother is a minstrel, he is a clever agent
▷ (अस)(पाथर्डी)(वाटान) has_gone (बुधवार)(बाजार)
▷  My brother * (शाहिर)(दलाली)(करीतो)(हुशार)
pas de traduction en français
[6] id = 46809
जगताप अंजना - Jagtap Anjana
Village सासवड - Saswad
माझ्या ना ग दारामंदी बाईसीकल नाल वाज
सांगते बाई तुला बंधु मुराळी तुला साज
mājhyā nā ga dārāmandī bāīsīkala nāla vāja
sāṅgatē bāī tulā bandhu murāḷī tulā sāja
A bicycle tyre is making noise at my door
I tell you, woman, your brother suits you as murali*
▷  My * * (दारामंदी)(बाईसीकल)(नाल)(वाज)
▷  I_tell woman to_you brother (मुराळी) to_you (साज)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[7] id = 50169
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
नादान मुराळ्याची मला मोठी कटकट
सांगते भाऊ तुला कडेवर बस निट
nādāna murāḷyācī malā mōṭhī kaṭakaṭa
sāṅgatē bhāū tulā kaḍēvara basa niṭa
This little murali* is a big problem for me
I tell you, brother, sit properly on my waist
▷ (नादान)(मुराळ्याची)(मला)(मोठी)(कटकट)
▷  I_tell brother to_you (कडेवर)(बस)(निट)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[8] id = 50171
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
नादान मुराळ्याचा मला मोठा ग जंजाळ
सांगते भाऊ तुला टोपी रुमाल सांभाळ
nādāna murāḷyācā malā mōṭhā ga jañjāḷa
sāṅgatē bhāū tulā ṭōpī rumāla sāmbhāḷa
This little murali*, I need to take care of him
I tell you, brother, hold your cap and handkerchief properly
▷ (नादान)(मुराळ्याचा)(मला)(मोठा) * (जंजाळ)
▷  I_tell brother to_you (टोपी)(रुमाल)(सांभाळ)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[9] id = 51996
केकान राधाबाई - Kekan Radha
Village शेळगाव - Shelgaon
बंधु मुराळी आला मला उसीस माझ खेड
तुझ्या गाडीच नंदी बांधा डोळ्या पुढ
bandhu murāḷī ālā malā usīsa mājha khēḍa
tujhyā gāḍīca nandī bāndhā ḍōḷyā puḍha
Brother has come as murali*, my village is just near
You tie the bullock to the cart in front of my eyes
▷  Brother (मुराळी) here_comes (मला)(उसीस) my (खेड)
▷  Your (गाडीच)(नंदी)(बांधा)(डोळ्या)(पुढ)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[10] id = 59364
सोनवणे लक्ष्मी - Sonawane Lakshmi
Village सोनोरी - Sonori
दिवस मावळीला याचा चवकटीला हात
चतुर बंधवा का तु मुराळ्या केली रात
divasa māvaḷīlā yācā cavakaṭīlā hāta
catura bandhavā kā tu murāḷyā kēlī rāta
The sun has set, he places his hand on the doorframe
My clever brother, my murali*, why did you make it so late at night
▷ (दिवस)(मावळीला)(याचा)(चवकटीला) hand
▷ (चतुर)(बंधवा)(का) you (मुराळ्या) shouted (रात)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[11] id = 59365
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
लोकाचा मुराळी गाडी बैलाच्या राड्यात
भाऊ नी माझ्या मोटार आणली वाड्यात
lōkācā murāḷī gāḍī bailācyā rāḍyāta
bhāū nī mājhyā mōṭāra āṇalī vāḍyāta
Other people’s murali* is with a cart and bullocks
My brother brought a car to my house
▷ (लोकाचा)(मुराळी)(गाडी)(बैलाच्या)(राड्यात)
▷  Brother (नी) my (मोटार)(आणली)(वाड्यात)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[12] id = 59366
बारबोले शकुंतला - Barbole Shakuntala
Village दारफळ - Darphal
लोकाचा मुराळी गाडी ना घोडीचा
माझा चढाव जोडीचा हवश्या बंधवाचा
lōkācā murāḷī gāḍī nā ghōḍīcā
mājhā caḍhāva jōḍīcā havaśyā bandhavācā
People’s muralis* have no cart
My brother is rich, he has a horse as well as cart
▷ (लोकाचा)(मुराळी)(गाडी) * (घोडीचा)
▷  My (चढाव)(जोडीचा)(हवश्या)(बंधवाचा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[13] id = 59367
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
बंधु बोलतात जातो बाईला आनाया
इळच्या इळ गेला गाडी खिडक्याची ईनाया
bandhu bōlatāta jātō bāīlā ānāyā
iḷacyā iḷa gēlā gāḍī khiḍakyācī īnāyā
Brother says, I am going to fetch my sister
A lot of time has gone in weaving canopy with bamboo strips
▷  Brother (बोलतात) goes (बाईला)(आनाया)
▷ (इळच्या)(इळ) has_gone (गाडी)(खिडक्याची)(ईनाया)
pas de traduction en français
[14] id = 59368
मोमताटे जीजा - Momtate Jija
Village आईनवाडी - Ainwadi
कोटावरी कोट कुठ चालाया बनव्या
चालाया बहिणीला आणाया
kōṭāvarī kōṭa kuṭha cālāyā banavyā
cālāyā bahiṇīlā āṇāyā
Coat on coat, where are you going to get them made
I am going to bring my sister
▷ (कोटावरी)(कोट)(कुठ)(चालाया)(बनव्या)
▷ (चालाया) to_sister (आणाया)
pas de traduction en français
[15] id = 59369
खळदकर कौसल्या चंद्रकांत - Khaladkar Kausalya Chandrakant
Village खळद - Khalad
अंगात अंगरखी वर जाकीट चयनीला
भाऊ मुराळी बहिणीला
aṅgāt aṅgarakhī vara jākīṭa cayanīlā
bhāū murāḷī bahiṇīlā
A long shirt and a jacket on top as fashion
Brother is going as murali* to his sister’s house
▷ (अंगात)(अंगरखी)(वर)(जाकीट)(चयनीला)
▷  Brother (मुराळी) to_sister
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[16] id = 59370
सानप सुमन - Sanap Suman
Village नांदूर शिंगोटे - Nandur Shingote
बंधु व मुराळी घोड बांधाव जाईला
सोयर्याला राम राम मग भेटाव बाईला
bandhu va murāḷī ghōḍa bāndhāva jāīlā
sōyaryālā rāma rāma maga bhēṭāva bāīlā
Brother, my murali*, tie your horse to the jasmine tree
Greet brother-in-law first, then go and meet your sister
▷  Brother (व)(मुराळी)(घोड)(बांधाव) will_go
▷ (सोयर्याला) Ram Ram (मग)(भेटाव)(बाईला)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[17] id = 59371
सानप सुमन - Sanap Suman
Village नांदूर शिंगोटे - Nandur Shingote
जाव माझे बाई तुझे माझे एक चित
बंधु मुराळी चल जाऊ एक रात
jāva mājhē bāī tujhē mājhē ēka cita
bandhu murāḷī cala jāū ēka rāta
Sister-in-law, you and me, we both think alike
Brother will come as murali*, let’s go for one night
▷ (जाव)(माझे) woman (तुझे)(माझे)(एक)(चित)
▷  Brother (मुराळी) let_us_go (जाऊ)(एक)(रात)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[18] id = 59372
म्हस्के केशर - Mhaske Keshar
Village थेरगाव - Thergaon
शेल्याच्या पदरी बांधीते तीळ गुळ
जाजा माझ्या सिताराम बहिणीला मुळ
śēlyācyā padarī bāndhītē tīḷa guḷa
jājā mājhyā sitārāma bahiṇīlā muḷa
I tie sesame sweet in one end of your stole
Go, Sitaram, (my son), go and bring your sister
▷ (शेल्याच्या)(पदरी)(बांधीते)(तीळ)(गुळ)
▷ (जाजा) my (सिताराम) to_sister children
pas de traduction en français
[19] id = 59373
सानप सुमन - Sanap Suman
Village नांदूर शिंगोटे - Nandur Shingote
जाव माझी बाई जाव पणाला बरई
बंधुव मुराळी हाती दुधाची चरई
jāva mājhī bāī jāva paṇālā baraī
bandhuva murāḷī hātī dudhācī caraī
My sister-in-law, she is a good sister-in-law
Brother comes as murali*, he has a can of milk in hand
▷ (जाव) my daughter (जाव)(पणाला)(बरई)
▷ (बंधुव)(मुराळी)(हाती)(दुधाची)(चरई)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[20] id = 59374
तेलकर लक्ष्मी देवीदास - Telkar Lakshmi Devidas
Village एकलहरी पो. तीर्थपुरी - Eklahari, Po. Tirthapuri
येशीन मुराळ्या खुण सांगते माडीची
मैना गुलाबी साडीची
yēśīna murāḷyā khuṇa sāṅgatē māḍīcī
mainā gulābī sāḍīcī
You will come as murali*, I tell you the sign of a storeyed house
Sister is in a pink sari
▷ (येशीन)(मुराळ्या)(खुण) I_tell (माडीची)
▷  Mina (गुलाबी)(साडीची)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[21] id = 59375
नागरमोजे सिता - Nagarmoje Sita
Village मोहनाळा - Mohanala
बंधु मुराळी आला त्याला बसायला टाकते
खिडक्यावाट झारी रांजणात बुडवते
bandhu murāḷī ālā tyālā basāyalā ṭākatē
khiḍakyāvāṭa jhārī rāñjaṇāta buḍavatē
Brother has come as murali*, let me spread a mattress for him to sit
I dip a jar in the earthen vessel with water, through the window
▷  Brother (मुराळी) here_comes (त्याला)(बसायला)(टाकते)
▷ (खिडक्यावाट)(झारी)(रांजणात)(बुडवते)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[22] id = 59376
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
बोळवण केली पदराला आयने भिंग
बाया खेड्याच्या झाल्या दंग बंधु मुराळी हायत संग
bōḷavaṇa kēlī padarālā āyanē bhiṅga
bāyā khēḍyācyā jhālyā daṅga bandhu murāḷī hāyata saṅga
He gave me a send-off, the outer end of my sari has mirror embroidery
Women from the village are admiring, my brother, the murali* is with me
▷ (बोळवण) shouted (पदराला)(आयने)(भिंग)
▷ (बाया)(खेड्याच्या)(झाल्या)(दंग) brother (मुराळी)(हायत) with
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[23] id = 62887
पठारे साळू धर्माजी - Pathare Salu
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
दिस मावळला याला बाभुळ बनात
भाऊ रे माझ्या मुरळ्याला आईच्या कानात
disa māvaḷalā yālā bābhuḷa banāta
bhāū rē mājhyā muraḷyālā āīcyā kānāta
The sun set when he was in the acacia woods
My brother, the murali*, is within my mother’s ear’s reach
▷ (दिस)(मावळला)(याला)(बाभुळ)(बनात)
▷  Brother (रे) my (मुरळ्याला)(आईच्या)(कानात)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[24] id = 63672
खंडागळे शांताबाई - Khandagale Shanta
Village मौज (देवड्याचे) - Mauj (Devadyache)
तोडीले आंब जांब टाकीले गाडी फास
मामाच्या लेकीसाठी बागेचा केला नास
tōḍīlē āmba jāmba ṭākīlē gāḍī phāsa
māmācyā lēkīsāṭhī bāgēcā kēlā nāsa
I plucked mangoes and jambhul* trees and loaded them in the cart
For the sake of maternal uncle’s daughter, he emptied the whole garden
▷ (तोडीले)(आंब)(जांब)(टाकीले)(गाडी)(फास)
▷  Of_maternal_uncle (लेकीसाठी)(बागेचा) did (नास)
pas de traduction en français
JambhulName of a fruit tree
[25] id = 104943
शिंदे द्वारका - Shinde Dwarka
Village झुमडा - Zumda
सांगुन धाडीते खुण सांगते लिंबाची
माझ्या गौळणबाईची माडी कातीव खांबाची
sāṅguna dhāḍītē khuṇa sāṅgatē limbācī
mājhyā gauḷaṇabāīcī māḍī kātīva khāmbācī
I tell you the Neem tree is the landmark
My daughter’s storeyed house has neatly shaped pillars
▷ (सांगुन)(धाडीते)(खुण) I_tell (लिंबाची)
▷  My (गौळणबाईची)(माडी)(कातीव)(खांबाची)
pas de traduction en français
[26] id = 66593
उबाळे वनिता - Ubale Vanita
Village दारफळ - Darphal
लोकाच्या मुराळ्याला काय बघती धावुनी
येईल घंगाळ्या लावुनी
lōkācyā murāḷyālā kāya baghatī dhāvunī
yēīla ghaṅgāḷyā lāvunī
What are you looking at other people’s murali*
My murali*, my brother, will come with bells tingling around his bullocks
▷ (लोकाच्या)(मुराळ्याला) why (बघती)(धावुनी)
▷ (येईल)(घंगाळ्या)(लावुनी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[27] id = 66594
उबाळे संगिता - Ubale Sangita
Village दारफळ - Darphal
हिग लोकाच्या मुराळ्याला काही बघती वाकयुनी
सखा उतरला गाडीतुनी
higa lōkācyā murāḷyālā kāhī baghatī vākayunī
sakhā utaralā gāḍītunī
Why is she bending and looking at other people’s murali*
Her brother has got down from the cart
▷ (हिग)(लोकाच्या)(मुराळ्याला)(काही)(बघती)(वाकयुनी)
▷ (सखा)(उतरला)(गाडीतुनी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[28] id = 67549
वन्ने पवित्रा - Vanne Pavitra
Village दापवडी - Dapwadi
आटुंग्या वनात काय विमान चालल फास
बंधु बहिणीला न्याह्याला आलाय खास
āṭuṅgyā vanāta kāya vimāna cālala phāsa
bandhu bahiṇīlā nyāhyālā ālāya khāsa
In Atunga forest, how fast the plane is going
Brother has specially come to fetch his sister
▷ (आटुंग्या)(वनात) why (विमान)(चालल)(फास)
▷  Brother to_sister (न्याह्याला)(आलाय)(खास)
pas de traduction en français
[29] id = 69282
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
सेजीचा मुर्हाळी माह्या दारावुन गेला
याचा पायागुन झाला राती महा बंधु आला
sējīcā murhāḷī māhyā dārāvuna gēlā
yācā pāyāguna jhālā rātī mahā bandhu ālā
Neighbour woman’s murali* crossed my door
This was a good omen, my brother came at night
▷ (सेजीचा)(मुर्हाळी)(माह्या)(दारावुन) has_gone
▷ (याचा)(पायागुन)(झाला)(राती)(महा) brother here_comes
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[30] id = 69573
बारबोले शकुंतला - Barbole Shakuntala
Village दारफळ - Darphal
शेजीचा मुराळी कालच्या काल आला
हवश्या बंधवाची दुर पल्ल्याची वाटचाल
śējīcā murāḷī kālacyā kāla ālā
havaśyā bandhavācī dura pallayācī vāṭacāla
Neighbour woman’s murali* came yesterday, travelling just for a day
My dear brother has to cover a long distance
▷ (शेजीचा)(मुराळी)(कालच्या)(काल) here_comes
▷ (हवश्या)(बंधवाची) far_away (पल्ल्याची)(वाटचाल)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[31] id = 73400
लकडे मिरा - Lakade Mira
Village बाभळगाव - Babhalgaon
इळाचा इळ गेला गाडी तट्याची ईनाईला
माझाया बाळ राजा जातो बहिणीला आणायाला
iḷācā iḷa gēlā gāḍī taṭyācī īnāīlā
mājhāyā bāḷa rājā jātō bahiṇīlā āṇāyālā
A lot of time has gone in weaving the canopy of the cart with bamboo strips
My dear son is going to fetch his sister
▷ (इळाचा)(इळ) has_gone (गाडी)(तट्याची)(ईनाईला)
▷ (माझाया) son king goes to_sister (आणायाला)
pas de traduction en français
[32] id = 73450
मोमताटे जीजा - Momtate Jija
Village आईनवाडी - Ainwadi
शेल्याच्या पदरी बांधते तीळगुळ
मया बाळ राजा जाय बहिणीला मुळ
śēlyācyā padarī bāndhatē tīḷaguḷa
mayā bāḷa rājā jāya bahiṇīlā muḷa
I tie sesame sweet in one end of your stole
My dear son, go and bring your sister
▷ (शेल्याच्या)(पदरी)(बांधते)(तीळगुळ)
▷ (मया) son king (जाय) to_sister children
pas de traduction en français
[33] id = 73451
पाटील गौराबाई सदाशीव - Patil Gaura Sadashive
Village सातारा - Satara
मारवड्या पारंब्याला घावला इजायाला
बंधुजी माझा म्हण जातो बहिणीला आनायाला
māravaḍyā pārambyālā ghāvalā ijāyālā
bandhujī mājhā mhaṇa jātō bahiṇīlā ānāyālā
Brother went to Marwadi* to borrow money with interest
My brother says, I am going to bring my sister
▷ (मारवड्या)(पारंब्याला)(घावला)(इजायाला)
▷ (बंधुजी) my (म्हण) goes to_sister (आनायाला)
pas de traduction en français
MarwadiMerchants
[34] id = 75535
पठारे साळू धर्माजी - Pathare Salu
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
सांगुन धाडीते लेकी तुला मंजुळाला
मामा आले मुळ चाल जाऊ आजोळाला
sāṅguna dhāḍītē lēkī tulā mañjuḷālā
māmā ālē muḷa cāla jāū ājōḷālā
I send a message to you, Manjula, my daughter
Your maternal uncle has come to take us, let’s go to your grandparents’ home
▷ (सांगुन)(धाडीते)(लेकी) to_you (मंजुळाला)
▷  Maternal_uncle here_comes children let_us_go (जाऊ)(आजोळाला)
pas de traduction en français
[35] id = 79216
कोकणे लक्ष्मी - Kokne Lakshmi
Village नळदुर्ग - Naldurg
साळु चालली सासर्याला आयाबाया येशी लोड
आईबाप येशी लोढ बंधु मुर्हाळी गाला लोग
sāḷu cālalī sāsaryālā āyābāyā yēśī lōḍa
āībāpa yēśī lōḍha bandhu murhāḷī gālā lōga
Daughter is going to her in-laws’ home, women gather near the village boundary
Mother and father come to the village boundary, brother goes as murali*
▷ (साळु)(चालली)(सासर्याला)(आयाबाया)(येशी)(लोड)
▷ (आईबाप)(येशी)(लोढ) brother (मुर्हाळी)(गाला)(लोग)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[36] id = 84538
बारबोले शकुंतला - Barbole Shakuntala
Village दारफळ - Darphal
लोकाच्या मुराळ्याला आन मी बघुन जावुनी
येईल चंगाळ्या लावुनी हावश्या बंधवाचा
lōkācyā murāḷyālā āna mī baghuna jāvunī
yēīla caṅgāḷyā lāvunī hāvaśyā bandhavācā
I saw other people’s murali* coming
My dear brother will come in his bullock cart, with bells around his bullock’s neck
▷ (लोकाच्या)(मुराळ्याला)(आन) I (बघुन)(जावुनी)
▷ (येईल)(चंगाळ्या)(लावुनी)(हावश्या)(बंधवाचा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[37] id = 84539
टोनपे राही - Tonpe Rahi
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
सांगुनी धाडीते पुण्याच्या भाऊराया
कळीचे दातवन आयना धड तोंड पाह्या
sāṅgunī dhāḍītē puṇyācyā bhāūrāyā
kaḷīcē dātavana āyanā dhaḍa tōṇḍa pāhyā
I send a message to my brother in Pune
To bring a good tooth powder and a good mirror to see my face
▷ (सांगुनी)(धाडीते)(पुण्याच्या)(भाऊराया)
▷ (कळीचे)(दातवन)(आयना)(धड)(तोंड)(पाह्या)
pas de traduction en français
[38] id = 84540
भिसे विमल - Bhise Vimal
Village रुई - Rui
तुमच्या घरी ना लग्न येव मुळ कशाच आल
बंधु माझे बोलतेत शेती गुर्हाळ लागल
tumacyā gharī nā lagna yēva muḷa kaśāca āla
bandhu mājhē bōlatēta śētī gurhāḷa lāgala
There is no wedding in your house, why have you come to fetch her
My brother says, sugarcane crushing has started in our field
▷ (तुमच्या)(घरी) * (लग्न)(येव) children (कशाच) here_comes
▷  Brother (माझे)(बोलतेत) furrow (गुर्हाळ)(लागल)
pas de traduction en français
[39] id = 84541
साळवी गिरजाबाई गेणू - Salavi Girijabai Genu
Village चितळी - Chitali
विळचा विळ गेला गाडी तट्याची विणायला
जातो बहिणी आणायला
viḷacā viḷa gēlā gāḍī taṭyācī viṇāyalā
jātō bahiṇī āṇāyalā
A lot of time was taken up to weave the canopy of the cart with bamboo strips
I am going to bring sister
▷ (विळचा)(विळ) has_gone (गाडी)(तट्याची)(विणायला)
▷  Goes (बहिणी)(आणायला)
pas de traduction en français
[40] id = 110293
होके सिंधु - Hoke Sindhu
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-46 start 01:29 ➡ listen to section
गावातल्या गावात तुला कशाला मुरळी
ऐक बाई बापाची वाघाची आरोळी
gāvātalyā gāvāta tulā kaśālā muraḷī
aika bāī bāpācī vāghācī ārōḷī
You live in the same village, why do you need a murali*
You can hear your father’s roar
▷ (गावातल्या)(गावात) to_you (कशाला)(मुरळी)
▷ (ऐक) woman of_father (वाघाची)(आरोळी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[41] id = 109745
केदारी जना - Kedari Jana
Village हिद्रुस - Hidrus
आम्ही चौघीजणी बहिणी बंधु एकला मुराळी
चालण्यात वळखीला बोलण्यात परखीला
āmhī caughījaṇī bahiṇī bandhu ēkalā murāḷī
cālaṇyāta vaḷakhīlā bōlaṇyāta parakhīlā
We are four sisters, our brother is the only murali*
We recognise him through his gait and his manner of speaking
▷ (आम्ही)(चौघीजणी)(बहिणी) brother (एकला)(मुराळी)
▷ (चालण्यात)(वळखीला)(बोलण्यात)(परखीला)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[42] id = 91931
हिंगमिरे पार्वती - Hingmire Parvati
Village दारफळ - Darphal
गावामधी दिली तुला कशाला मुराळी
जोत्याव उभा राहुन भाऊ देतो आरोळी
gāvāmadhī dilī tulā kaśālā murāḷī
jōtyāva ubhā rāhuna bhāū dētō ārōḷī
You are married in the same village, why do you want a murali*
Standing in the veranda, your brother can shout to you
▷ (गावामधी)(दिली) to_you (कशाला)(मुराळी)
▷ (जोत्याव) standing (राहुन) brother (देतो)(आरोळी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[43] id = 92042
घाडगे हौसा - Ghadge Hausa
Village बालम टाकळी - Balam Takli
गावाच्या गावात तुला कशाला मुराळी
देवा जोत्याला आरोळी
gāvācyā gāvāta tulā kaśālā murāḷī
dēvā jōtyālā ārōḷī
You live in the same village, why do you need a murali*
Just shout loudly towards the veranda
▷ (गावाच्या)(गावात) to_you (कशाला)(मुराळी)
▷ (देवा)(जोत्याला)(आरोळी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[44] id = 97255
शेळके रेणुका लक्ष्मण - Shelke Renuka Lakshman
Village जुनवडी - Junvadi
माझा घरी राघोबा आणा मैना जाऊनी
दोहीच्या पिंजरा देते वसरी लावुनी
mājhā gharī rāghōbā āṇā mainā jāūnī
dōhīcyā piñjarā dētē vasarī lāvunī
I have Raghoba (son) at home, go and get Mina* (daughter)
A cage with both of them, I will hang in the veranda
▷  My (घरी)(राघोबा)(आणा) Mina (जाऊनी)
▷ (दोहीच्या)(पिंजरा) give (वसरी)(लावुनी)
pas de traduction en français
[45] id = 97821
तरगे आनंदी - Targe Anandi
Village तरंगेवाडी - Tarangewadi
लोकाच्या लग्नाला काय बघाव जाता जाता
बंधु मुराळी येईल आता
lōkācyā lagnālā kāya baghāva jātā jātā
bandhu murāḷī yēīla ātā
Why should I look at somebody else’s wedding while going
My brother, my murali* will come soon
▷ (लोकाच्या)(लग्नाला) why (बघाव) class class
▷  Brother (मुराळी)(येईल)(आता)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[46] id = 104949
पठाण शायदा - Pathan Shayda
Village आंबेसावळी - Ambesawali
अग हे लोकाचे मुराळी गाडी घोड्याच्या राज्यात
हौवशा माझ्या बंधवानी ग कार आणिली वाड्यात
aga hē lōkācē murāḷī gāḍī ghōḍyācyā rājyāta
hauvaśā mājhyā bandhavānī ga kāra āṇilī vāḍyāta
Other people’s murali* are still in the era of horses and bullock carts
My dear brother has brought a car to my house
▷  O (हे)(लोकाचे)(मुराळी)(गाडी)(घोड्याच्या)(राज्यात)
▷ (हौवशा) my (बंधवानी) * doing (आणिली)(वाड्यात)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Brother goes to fetch her at in-laws’
⇑ Top of page ⇑