Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B04-02-10
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:IV-2.10 (B04-02-10)
(121 records)

Display songs in class at higher level (B04-02)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:IV-2.10 (B04-02-10) - Mārutī cycle / Support to oneself

[1] id = 9465
साठे धोंडा - Sathe Dhonda
Village भालगुडी - Bhalgudi
आठ दिवसाच्या शनवारी मारवतीला लावी वात
मारवती देवा टाळ इघनाची रात
āṭha divasācyā śanavārī māravatīlā lāvī vāta
māravatī dēvā ṭāḷa ighanācī rāta
no translation in English
▷  Eight (दिवसाच्या)(शनवारी)(मारवतीला)(लावी)(वात)
▷  Maruti (देवा)(टाळ)(इघनाची)(रात)
pas de traduction en français
[2] id = 9466
साठे धोंडा - Sathe Dhonda
Village भालगुडी - Bhalgudi
आठ दिवसाच्या शनवारी मारवतीला लावी दिवा
मारवती देवा माझ्या बाळावरी आल इघन टाळ देवा
āṭha divasācyā śanavārī māravatīlā lāvī divā
māravatī dēvā mājhyā bāḷāvarī āla ighana ṭāḷa dēvā
no translation in English
▷  Eight (दिवसाच्या)(शनवारी)(मारवतीला)(लावी) lamp
▷  Maruti (देवा) my (बाळावरी) here_comes (इघन)(टाळ)(देवा)
pas de traduction en français
[3] id = 9467
सावंत सुलोचना - Sawant Sulochana
Village माण - Man
तिन्हीसांजच्या टायमाला वास येतो कापराचा
मारवती भोळ्या मला शेजार चतुराचा
tinhīsāñjacyā ṭāyamālā vāsa yētō kāparācā
māravatī bhōḷyā malā śējāra caturācā
no translation in English
▷ (तिन्हीसांजच्या)(टायमाला)(वास)(येतो)(कापराचा)
▷  Maruti (भोळ्या)(मला)(शेजार)(चतुराचा)
pas de traduction en français
[4] id = 9468
शेडगे सावित्रा - Shedge Savitri
Village मोसे - Mose
आठ दिवसाच्या शनवारी फुल बांधारा बांधीते
मारवती राया तुझ्या शेजारी नांदते
āṭha divasācyā śanavārī phula bāndhārā bāndhītē
māravatī rāyā tujhyā śējārī nāndatē
no translation in English
▷  Eight (दिवसाच्या)(शनवारी) flowers (बांधारा)(बांधीते)
▷  Maruti (राया) your (शेजारी)(नांदते)
pas de traduction en français
[5] id = 9469
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village गडले - Gadale
घोड्याची लगाम मीतर धरीते दोही मुठी
देवा मारवती राजा देवा उतर माझ्या साठी
ghōḍyācī lagāma mītara dharītē dōhī muṭhī
dēvā māravatī rājā dēvā utara mājhyā sāṭhī
no translation in English
▷ (घोड्याची)(लगाम)(मीतर)(धरीते)(दोही)(मुठी)
▷ (देवा) Maruti king (देवा)(उतर) my for
pas de traduction en français
[6] id = 9470
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village गडले - Gadale
घोड्याची लगाम मी धरीते आवळुनी
मारवती बळी नको जाऊस डावलुणी
ghōḍyācī lagāma mī dharītē āvaḷunī
māravatī baḷī nakō jāūsa ḍāvaluṇī
no translation in English
▷ (घोड्याची)(लगाम) I (धरीते)(आवळुनी)
▷  Maruti (बळी) not (जाऊस)(डावलुणी)
pas de traduction en français
[7] id = 9471
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village गडले - Gadale
दुबळमाझ पण मला जनानी हिनवल
देव मारवती तालीवारानी चालविल
dubaḷamājha paṇa malā janānī hinavala
dēva māravatī tālīvārānī cālavila
no translation in English
▷ (दुबळमाझ)(पण)(मला)(जनानी)(हिनवल)
▷ (देव) Maruti (तालीवारानी)(चालविल)
pas de traduction en français
[8] id = 9472
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village गडले - Gadale
दुबळ माझ पण आहे दुबळा माझा नुर
देव मारवती मारवती मी केल गुरु
dubaḷa mājha paṇa āhē dubaḷā mājhā nura
dēva māravatī māravatī mī kēla guru
no translation in English
▷ (दुबळ) my (पण)(आहे)(दुबळा) my (नुर)
▷ (देव) Maruti Maruti I did (गुरु)
pas de traduction en français
[9] id = 9473
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village गडले - Gadale
दुबळ्या पनाची झाली मनाला कदर
देवा तू मारवती धरी राज्याचा पदर
dubaḷyā panācī jhālī manālā kadara
dēvā tū māravatī dharī rājyācā padara
no translation in English
▷ (दुबळ्या)(पनाची) has_come (मनाला)(कदर)
▷ (देवा) you Maruti (धरी)(राज्याचा)(पदर)
pas de traduction en français
[10] id = 9474
दबडे हौसा - Dabde Hausa
Village साकरी - Sakari
मारवती राया करीतो तुझी सेवा
मला बुथीला शेला देवा
māravatī rāyā karītō tujhī sēvā
malā buthīlā śēlā dēvā
no translation in English
▷  Maruti (राया)(करीतो)(तुझी)(सेवा)
▷ (मला)(बुथीला)(शेला)(देवा)
pas de traduction en français
[11] id = 9475
साबळे जिजा - Sable Jija
Village धडवली - Dhokalwadi
पाण्याला जाता जाता दयाव्या शेंदराच्या पुड्या
सांगते मारवती तुला मी तर हुरदी साठवल्या
pāṇyālā jātā jātā dayāvyā śēndarācyā puḍyā
sāṅgatē māravatī tulā mī tara huradī sāṭhavalyā
no translation in English
▷ (पाण्याला) class class (दयाव्या)(शेंदराच्या)(पुड्या)
▷  I_tell Maruti to_you I wires (हुरदी)(साठवल्या)
pas de traduction en français
[12] id = 9476
साबळे जिजा - Sable Jija
Village धडवली - Dhokalwadi
हुरदी साठवल्या मी तर शेंदराच्या पुड्या
देव ना मारुतीला मी तर घालते पायघड्या
huradī sāṭhavalyā mī tara śēndarācyā puḍyā
dēva nā mārutīlā mī tara ghālatē pāyaghaḍyā
no translation in English
▷ (हुरदी)(साठवल्या) I wires (शेंदराच्या)(पुड्या)
▷ (देव) * (मारुतीला) I wires (घालते)(पायघड्या)
pas de traduction en français
[13] id = 9477
शेडगे सावित्रा - Shedge Savitri
Village मोसे - Mose
मारवती राया तुझ्या गावाला येतो गड्या
शेंदराच्या पुड्या तुला ग घालीते पायघड्या
māravatī rāyā tujhyā gāvālā yētō gaḍyā
śēndarācyā puḍyā tulā ga ghālītē pāyaghaḍyā
no translation in English
▷  Maruti (राया) your (गावाला)(येतो)(गड्या)
▷ (शेंदराच्या)(पुड्या) to_you * (घालीते)(पायघड्या)
pas de traduction en français
[14] id = 9478
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village गडले - Gadale
मुंगीला नव्हता वाव तिथ केली मी पायवाट
देवा मारवती तर मी निघाले तुझी वाट
muṅgīlā navhatā vāva titha kēlī mī pāyavāṭa
dēvā māravatī tara mī nighālē tujhī vāṭa
no translation in English
▷ (मुंगीला)(नव्हता)(वाव)(तिथ) shouted I (पायवाट)
▷ (देवा) Maruti wires I (निघाले)(तुझी)(वाट)
pas de traduction en français
[15] id = 9479
हरपुडे कमल - Harpude Kamal
Village मुठे - Muthe
मारुती राजा तू तं माझ्या वाड्या यावा
शेंदुराच्या पुड्या तुला घालीते पायघड्या
mārutī rājā tū taṁ mājhyā vāḍyā yāvā
śēndurācyā puḍyā tulā ghālītē pāyaghaḍyā
no translation in English
▷ (मारुती) king you (तं) my (वाड्या)(यावा)
▷ (शेंदुराच्या)(पुड्या) to_you (घालीते)(पायघड्या)
pas de traduction en français
[16] id = 9480
नाकरे हिरा - Nakre Hira
Village दखणे - Dakhane
मारवती मेढ्या तू तर यावास माझ्या वाड्या
शेंदघराच्या पुड्या तुला घालिते पायघड्या
māravatī mēḍhyā tū tara yāvāsa mājhyā vāḍyā
śēndagharācyā puḍyā tulā ghālitē pāyaghaḍyā
no translation in English
▷  Maruti (मेढ्या) you wires (यावास) my (वाड्या)
▷ (शेंदघराच्या)(पुड्या) to_you (घालिते)(पायघड्या)
pas de traduction en français
[17] id = 9481
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
मारवती राजारे शेंदराचा पुतळा
आठा दिवसाच्या शनवारी दारी माझ्या उतरा
māravatī rājārē śēndarācā putaḷā
āṭhā divasācyā śanavārī dārī mājhyā utarā
no translation in English
▷  Maruti (राजारे)(शेंदराचा)(पुतळा)
▷  Eight (दिवसाच्या)(शनवारी)(दारी) my (उतरा)
pas de traduction en français
[18] id = 9482
जोरी ताई - Jori Tai
Village चाले - Chale
देवामधी देव मारवती हा त हाये बळी
साथीची भुतवळ त्यानी घातीली पायदंळी
dēvāmadhī dēva māravatī hā ta hāyē baḷī
sāthīcī bhutavaḷa tyānī ghātīlī pāyadanḷī
no translation in English
▷ (देवामधी)(देव) Maruti (हा)(त)(हाये)(बळी)
▷ (साथीची)(भुतवळ)(त्यानी)(घातीली)(पायदंळी)
pas de traduction en français
[19] id = 9483
साबळे जिजा - Sable Jija
Village धडवली - Dhokalwadi
भोळा ना मारवती मी तर धोतर वाळविते
तान्ही का माझी राधा भिती सारवते
bhōḷā nā māravatī mī tara dhōtara vāḷavitē
tānhī kā mājhī rādhā bhitī sāravatē
no translation in English
▷ (भोळा) * Maruti I wires (धोतर)(वाळविते)
▷ (तान्ही)(का) my (राधा)(भिती)(सारवते)
pas de traduction en français
[20] id = 9484
घारे कांता - Ghare Kanta
Village जअूळ - Jawal
शेंदराची पुडी मला घावली धुया जाता
मारुती ब्रहमचारी अंघोळीला गेला होता
śēndarācī puḍī malā ghāvalī dhuyā jātā
mārutī brahamacārī aṅghōḷīlā gēlā hōtā
no translation in English
▷ (शेंदराची)(पुडी)(मला)(घावली)(धुया) class
▷ (मारुती)(ब्रहमचारी)(अंघोळीला) has_gone (होता)
pas de traduction en français
[21] id = 9485
वाटाणे दगडा - Watane Dagda
Village कुळशी - Koloshi
शेंदराची पुडी मला घवली पाण्या जाता
देव मारवत्या आंघोळीला गेला होता
śēndarācī puḍī malā ghavalī pāṇyā jātā
dēva māravatyā āṅghōḷīlā gēlā hōtā
no translation in English
▷ (शेंदराची)(पुडी)(मला)(घवली)(पाण्या) class
▷ (देव)(मारवत्या)(आंघोळीला) has_gone (होता)
pas de traduction en français
[22] id = 9486
पळसकर पारु - Palaskar Paru
Village पळसे - Palase
दिवस मावळला दिवा लाव तू पारबती
माझ्या वाड्यामंदी देव मंजोबा मारवती
divasa māvaḷalā divā lāva tū pārabatī
mājhyā vāḍyāmandī dēva mañjōbā māravatī
no translation in English
▷ (दिवस)(मावळला) lamp put you Parvati
▷  My (वाड्यामंदी)(देव)(मंजोबा) Maruti
pas de traduction en français
[23] id = 31667
उंबरे यशोदा - Umbre Yashoda
Village राजमाची - Rajmachi
UVS-28-19 start 03:34 ➡ listen to section
देवाना मारवती हा ग बाई लई ना हाये भोळा
मधना ग राती मधी पांढरीला घाली आळा
dēvānā māravatī hā ga bāī laī nā hāyē bhōḷā
madhanā ga rātī madhī pāṇḍharīlā ghālī āḷā
Woman, god Maruti* is the most innocent one
At dead of night, he is on patrol around the village
▷ (देवाना) Maruti (हा) * woman (लई) * (हाये)(भोळा)
▷ (मधना) * (राती)(मधी)(पांढरीला)(घाली) here_comes
pas de traduction en français
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
Notes =>The village, pāṅḍharī, is here the residential area where all houses are erected often within a village wall; it is distinct form the fields.
[24] id = 34471
कांबळे लीला - Kamble Lila
Village कोळवडे - Kolavade
देवामधी देव देव मारवती बळी
सातीची भुतावळ त्यानी घातली पायदळी
dēvāmadhī dēva dēva māravatī baḷī
sātīcī bhutāvaḷa tyānī ghātalī pāyadaḷī
no translation in English
▷ (देवामधी)(देव)(देव) Maruti (बळी)
▷ (सातीची)(भुतावळ)(त्यानी)(घातली)(पायदळी)
pas de traduction en français
[25] id = 37869
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
देवामधी देव मारवती बळी
पाचशाची भूत त्यानी घातली पायदळी
dēvāmadhī dēva māravatī baḷī
pācaśācī bhūta tyānī ghātalī pāyadaḷī
no translation in English
▷ (देवामधी)(देव) Maruti (बळी)
▷ (पाचशाची)(भूत)(त्यानी)(घातली)(पायदळी)
pas de traduction en français
[26] id = 35149
साळुंखे सावित्रा - Salunkhe Savitra
Village धामारी - Dhamari
UVS-02-04 start 02:31 ➡ listen to section
अशी मारवती राया येशीबाहेर तुझ गावू
आर्शिवादाला येती माझ सदैवाच भाऊ
aśī māravatī rāyā yēśībāhēra tujha gāvū
ārśivādālā yētī mājha sadaivāca bhāū
God Maruti*, your village (temple) is outside the village-gate
My fortunate brothers come to take your blessings
▷ (अशी) Maruti (राया)(येशीबाहेर) your (गावू)
▷ (आर्शिवादाला)(येती) my (सदैवाच) brother
pas de traduction en français
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
[27] id = 39112
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
पहाट समयाला नार भ्यायली जीवाला
राजा मारुती गस्त घालीतो देवाला
pahāṭa samayālā nāra bhyāyalī jīvālā
rājā mārutī gasta ghālītō dēvālā
no translation in English
▷ (पहाट)(समयाला)(नार)(भ्यायली)(जीवाला)
▷  King (मारुती)(गस्त)(घालीतो)(देवाला)
pas de traduction en français
[28] id = 39119
जाधव तान्हा - Jadhav Tanha
Village खैरी - Khiri
माझ्या दारावरन कोण गेलं झपाट्यानं
राजा मारुती गस्त घाली मुकट्यानं
mājhyā dārāvarana kōṇa gēlaṁ jhapāṭyānaṁ
rājā mārutī gasta ghālī mukaṭyānaṁ
At the entrance of the new shed for marriage, why is sister sulking
A new sari and blouse is near her mother’s pillow
▷  My (दारावरन) who (गेलं)(झपाट्यानं)
▷  King (मारुती)(गस्त)(घाली)(मुकट्यानं)
pas de traduction en français
[29] id = 39120
जाधव तान्हा - Jadhav Tanha
Village खैरी - Khiri
मारुती राजा धरीते तुझे बोट
आधी कर माझी सोय मग आंघोळीला उठ
mārutī rājā dharītē tujhē bōṭa
ādhī kara mājhī sōya maga āṅghōḷīlā uṭha
no translation in English
▷ (मारुती) king (धरीते)(तुझे)(बोट)
▷  Before doing my (सोय)(मग)(आंघोळीला)(उठ)
pas de traduction en français
[30] id = 39121
जाधव तान्हा - Jadhav Tanha
Village खैरी - Khiri
मारुती राजा धरीते तुझे पाय
आधी कर माझी सोय मग आंघोळीला जाय
mārutī rājā dharītē tujhē pāya
ādhī kara mājhī sōya maga āṅghōḷīlā jāya
no translation in English
▷ (मारुती) king (धरीते)(तुझे)(पाय)
▷  Before doing my (सोय)(मग)(आंघोळीला)(जाय)
pas de traduction en français
[31] id = 39122
जाधव तान्हा - Jadhav Tanha
Village खैरी - Khiri
दुबळ्यापन जीव माझा कदरीला
राजा मारुती येते तुझ्या शेजाराला
dubaḷyāpana jīva mājhā kadarīlā
rājā mārutī yētē tujhyā śējārālā
no translation in English
▷ (दुबळ्यापन) life my (कदरीला)
▷  King (मारुती)(येते) your (शेजाराला)
pas de traduction en français
[32] id = 39123
जाधव वत्सला - Jadhav Vatsala
Village पुणतांबा - Puntamba
सकाळी उठून करीते झाडलोट
माझ्या दारावरुन जाते मारुतीची वाट
sakāḷī uṭhūna karītē jhāḍalōṭa
mājhyā dārāvaruna jātē mārutīcī vāṭa
no translation in English
▷  Morning (उठून) I_prepare (झाडलोट)
▷  My (दारावरुन) am_going (मारुतीची)(वाट)
pas de traduction en français
[33] id = 39124
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
मारुतीराया येरे माझ्या तु वाडीया
शेंदराच्या घालीन पुड्या
mārutīrāyā yērē mājhyā tu vāḍīyā
śēndarācyā ghālīna puḍyā
no translation in English
▷ (मारुतीराया)(येरे) my you (वाडीया)
▷ (शेंदराच्या)(घालीन)(पुड्या)
pas de traduction en français
[34] id = 39125
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
पाहटच्या आयलात रांजण कोणी वाजविला
राजा मारुती गस्त घालूनी पाणी पेला
pāhaṭacyā āyalāta rāñjaṇa kōṇī vājavilā
rājā mārutī gasta ghālūnī pāṇī pēlā
no translation in English
▷ (पाहटच्या)(आयलात)(रांजण)(कोणी)(वाजविला)
▷  King (मारुती)(गस्त)(घालूनी) water, (पेला)
pas de traduction en français
[35] id = 39126
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
पाहाटाच्या आयलात गोरी भियती जीवाला
राजा मारुती गस्त घालतो गावाला
pāhāṭācyā āyalāta gōrī bhiyatī jīvālā
rājā mārutī gasta ghālatō gāvālā
no translation in English
▷ (पाहाटाच्या)(आयलात)(गोरी)(भियती)(जीवाला)
▷  King (मारुती)(गस्त)(घालतो)(गावाला)
pas de traduction en français
[36] id = 39127
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
कोणाला कोण न माझी मला भगवन
पारावरते नवरदेवा माझा मला अभिमान
kōṇālā kōṇa na mājhī malā bhagavana
pārāvaratē navaradēvā mājhā malā abhimāna
no translation in English
▷ (कोणाला) who * my (मला)(भगवन)
▷ (पारावरते)(नवरदेवा) my (मला)(अभिमान)
pas de traduction en français
[37] id = 39128
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
कोणाला कोण न मला माझी मारवती
पडूनीशन गेल्या जनाला गैरवती
kōṇālā kōṇa na malā mājhī māravatī
paḍūnīśana gēlyā janālā gairavatī
no translation in English
▷ (कोणाला) who * (मला) my Maruti
▷ (पडूनीशन)(गेल्या)(जनाला)(गैरवती)
pas de traduction en français
[38] id = 39129
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
राजा मारवती पायी घालू पायताण
गस्त घालावया वाड्या माझ्या आईचना (अडचण)
rājā māravatī pāyī ghālū pāyatāṇa
gasta ghālāvayā vāḍyā mājhyā āīcanā (aḍacaṇa)
no translation in English
▷  King Maruti (पायी)(घालू)(पायताण)
▷ (गस्त)(घालावया)(वाड्या) my (आईचना) ( (अडचण) )
pas de traduction en français
[39] id = 39130
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
पाणई वरला तांब्या काय करता वल्ला झाला
बाई राजा मारवती गस्त घालुनी पाणी प्याला
pāṇaī varalā tāmbyā kāya karatā vallā jhālā
bāī rājā māravatī gasta ghālunī pāṇī pyālā
no translation in English
▷ (पाणई)(वरला)(तांब्या) why (करता)(वल्ला)(झाला)
▷  Woman king Maruti (गस्त)(घालुनी) water, (प्याला)
pas de traduction en français
[40] id = 39131
वाकडे भागा - Wakade Bhaga
Village खैरी - Khiri
देव मारुती मेाठा ईमानी ब्राह्मण
माझ्या बंधवाला झाला दिवानी जामीन
dēva mārutī mēāṭhā īmānī brāhmaṇa
mājhyā bandhavālā jhālā divānī jāmīna
no translation in English
▷ (देव)(मारुती)(मेाठा)(ईमानी)(ब्राह्मण)
▷  My (बंधवाला)(झाला)(दिवानी)(जामीन)
pas de traduction en français
[41] id = 39132
झुराळे लहान - Zurale Lahan
Village खैरी - Khiri
माझ्या दारावरुन कोण गेलं झपाट्यानं
राजा मारुती भस्त घाली मुकाट्यानं
mājhyā dārāvaruna kōṇa gēlaṁ jhapāṭyānaṁ
rājā mārutī bhasta ghālī mukāṭyānaṁ
no translation in English
▷  My (दारावरुन) who (गेलं)(झपाट्यानं)
▷  King (मारुती)(भस्त)(घाली)(मुकाट्यानं)
pas de traduction en français
[42] id = 39133
खैरनार भीमा - Khairnar Bhima
Village शिरसगाव - Shirasgaon
मारुती मारुती कीती बाबाला सुंबारु
दूर कर बाबा आले विघ्नाचे डोंगर
mārutī mārutī kītī bābālā sumbāru
dūra kara bābā ālē vighnācē ḍōṅgara
no translation in English
▷ (मारुती)(मारुती)(कीती)(बाबाला)(सुंबारु)
▷  Far_away doing Baba here_comes (विघ्नाचे)(डोंगर)
pas de traduction en français
[43] id = 39134
खैरनार भीमा - Khairnar Bhima
Village शिरसगाव - Shirasgaon
राजा मारवती हाय माझ्या बरोबरी
हातात तिरशूळ चाल वैर्यावर करी
rājā māravatī hāya mājhyā barōbarī
hātāta tiraśūḷa cāla vairyāvara karī
King Maravati is with me
Taking tirashulḷa in hand I attack enemy
▷  King Maruti (हाय) my (बरोबरी)
▷ (हातात)(तिरशूळ) let_us_go (वैर्यावर)(करी)
pas de traduction en français
[44] id = 39135
खैरनार भीमा - Khairnar Bhima
Village शिरसगाव - Shirasgaon
राजा मारवती बार भर बंदूकीचा
मला भरवसा देवा तुझ्या संगतीचा
rājā māravatī bāra bhara bandūkīcā
malā bharavasā dēvā tujhyā saṅgatīcā
no translation in English
▷  King Maruti (बार)(भर)(बंदूकीचा)
▷ (मला)(भरवसा)(देवा) your (संगतीचा)
pas de traduction en français
[45] id = 39136
रंधे प्रयागा - Randhe Prayaga
Village खंडाळा - Khandala
पहलाच्या आवनात गोरी घाबरते जीवाला
देव मारुती गस्त घालीतो गावाला
pahalācyā āvanāta gōrī ghābaratē jīvālā
dēva mārutī gasta ghālītō gāvālā
no translation in English
▷ (पहलाच्या)(आवनात)(गोरी)(घाबरते)(जीवाला)
▷ (देव)(मारुती)(गस्त)(घालीतो)(गावाला)
pas de traduction en français
[46] id = 39137
कुलकर्णी इंदिरा भुजंगराव - Kulkarni Indira Bhujangrao
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
माझ्या ग दारावरनं कोण गेला ग झपाट्यानं
बाई ग राजा माझा गस्त घालीतो मुकाट्यानं
mājhyā ga dārāvaranaṁ kōṇa gēlā ga jhapāṭyānaṁ
bāī ga rājā mājhā gasta ghālītō mukāṭyānaṁ
no translation in English
▷  My * (दारावरनं) who has_gone * (झपाट्यानं)
▷  Woman * king my (गस्त)(घालीतो)(मुकाट्यानं)
pas de traduction en français
[47] id = 39138
मुठे सिंधू - Muthe Sindhu
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
माझ्या दाराहून कोण गेलं चपाट्यानं
राज मारुती गस्त घाली मुकाट्यानं
mājhyā dārāhūna kōṇa gēlaṁ capāṭyānaṁ
rāja mārutī gasta ghālī mukāṭyānaṁ
no translation in English
▷  My (दाराहून) who (गेलं)(चपाट्यानं)
▷  King (मारुती)(गस्त)(घाली)(मुकाट्यानं)
pas de traduction en français
[48] id = 39139
जाधव तान्हा - Jadhav Tanha
Village खैरी - Khiri
दुबळ्या माजा जीव माझा कदरीला
राजा मारुती गेले तुझ्या शेजाराला
dubaḷyā mājā jīva mājhā kadarīlā
rājā mārutī gēlē tujhyā śējārālā
no translation in English
▷ (दुबळ्या)(माजा) life my (कदरीला)
▷  King (मारुती) has_gone your (शेजाराला)
pas de traduction en français
[49] id = 39142
जाधव तान्हा - Jadhav Tanha
Village खैरी - Khiri
मारुती राजा धरीते तुझे बोट
आधी कर माझी सोय मग अंघोळीला उठ
mārutī rājā dharītē tujhē bōṭa
ādhī kara mājhī sōya maga aṅghōḷīlā uṭha
no translation in English
▷ (मारुती) king (धरीते)(तुझे)(बोट)
▷  Before doing my (सोय)(मग)(अंघोळीला)(उठ)
pas de traduction en français
[50] id = 41679
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
मारवती राया धरीते धोतर
आधी कर न्याय मग पायरी उतर
māravatī rāyā dharītē dhōtara
ādhī kara nyāya maga pāyarī utara
no translation in English
▷  Maruti (राया)(धरीते)(धोतर)
▷  Before doing (न्याय)(मग)(पायरी)(उतर)
pas de traduction en français
[51] id = 41680
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
सकाळी उठूनी मला इशीकड जाणं
देवा मारवतीची भेट दलालाची घेण
sakāḷī uṭhūnī malā iśīkaḍa jāṇaṁ
dēvā māravatīcī bhēṭa dalālācī ghēṇa
no translation in English
▷  Morning (उठूनी)(मला)(इशीकड)(जाणं)
▷ (देवा)(मारवतीची)(भेट)(दलालाची)(घेण)
pas de traduction en français
[52] id = 9365
सांगळे कोंडा - Sangle Konda
Village निवंगुणी - Nivanguni
माझ्या दारावरुनी कोणी वेताची काठी नेली
गावाला मारवती यानी पाठची फेरी केली
mājhyā dārāvarunī kōṇī vētācī kāṭhī nēlī
gāvālā māravatī yānī pāṭhacī phērī kēlī
no translation in English
▷  My (दारावरुनी)(कोणी)(वेताची)(काठी)(नेली)
▷ (गावाला) Maruti (यानी)(पाठची)(फेरी) shouted
pas de traduction en français
[53] id = 35232
साळुंखे सिंधु - Salunkhe Sindhu
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-05 start 07:14 ➡ listen to section
अस माझ्या ग दारावरुन कोण गेलायी झरुझरा
अस देव ना मारवतीचा बुट वाजतो कराकरा
asa mājhyā ga dārāvaruna kōṇa gēlāyī jharujharā
asa dēva nā māravatīcā buṭa vājatō karākarā
Who walked briskly in front of my door?
God Maruti*’s shoe is making noise
▷ (अस) my * (दारावरुन) who (गेलायी)(झरुझरा)
▷ (अस)(देव) * (मारवतीचा)(बुट)(वाजतो)(कराकरा)
pas de traduction en français
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
[54] id = 60201
लवांडे मनकरबाई - Lawande Mankarbai
Village मातापूर - Matapur
राजा मारुती पाई घाला पाईताण
गस्त घालायला वाड्या माझ्या आईपण
rājā mārutī pāī ghālā pāītāṇa
gasta ghālāyalā vāḍyā mājhyā āīpaṇa
no translation in English
▷  King (मारुती)(पाई)(घाला)(पाईताण)
▷ (गस्त)(घालायला)(वाड्या) my (आईपण)
pas de traduction en français
[56] id = 60361
पवार सुभद्रा - Pawar Subhadra
Village शिरसगाव - Shirasgaon
मारुती मारुती किती राजाला सुंभारी
दुर कर देवा माझे वनाचे डोंगर
mārutī mārutī kitī rājālā sumbhārī
dura kara dēvā mājhē vanācē ḍōṅgara
no translation in English
▷ (मारुती)(मारुती)(किती)(राजाला)(सुंभारी)
▷  Far_away doing (देवा)(माझे)(वनाचे)(डोंगर)
pas de traduction en français
[57] id = 60362
टेमक सुभद्रा - Temak Subhadra
Village माळेवाडी - Malewadi
वनामधी वस्ती मरदाची
राजा मारुतीची बाजू मला सरदाराची
vanāmadhī vastī maradācī
rājā mārutīcī bājū malā saradārācī
no translation in English
▷ (वनामधी)(वस्ती)(मरदाची)
▷  King (मारुतीची)(बाजू)(मला)(सरदाराची)
pas de traduction en français
[58] id = 60695
दरंदले राधा - Darandale Radha
Village सोनाई - Sonai
राजा मारवती घाल पायतण घरला घालवयाला
माझ्या आईचा आयचना
rājā māravatī ghāla pāyataṇa gharalā ghālavayālā
mājhyā āīcā āyacanā
no translation in English
▷  King Maruti (घाल)(पायतण)(घरला)(घालवयाला)
▷  My (आईचा)(आयचना)
pas de traduction en français
[59] id = 60696
पाटोळे दगडू - Patole Dagadu
Village लाडेगाव - Ladegaon
मारुतीच्या पायरीवर बसले माझे गुरु
चल शिशा पाय धरु
mārutīcyā pāyarīvara basalē mājhē guru
cala śiśā pāya dharu
no translation in English
▷ (मारुतीच्या)(पायरीवर)(बसले)(माझे)(गुरु)
▷  Let_us_go (शिशा)(पाय)(धरु)
pas de traduction en français
[60] id = 61898
पाटील जिजा - Patil Jija
Village गिधाडे - Gidhade
सकाळ उठुनी सडा रांगोळी टाकू दाट
मना दारावर लागली देव मारुतीनी वाट
sakāḷa uṭhunī saḍā rāṅgōḷī ṭākū dāṭa
manā dārāvara lāgalī dēva mārutīnī vāṭa
no translation in English
▷ (सकाळ)(उठुनी)(सडा)(रांगोळी)(टाकू)(दाट)
▷ (मना)(दारावर)(लागली)(देव)(मारुतीनी)(वाट)
pas de traduction en français
[61] id = 61899
पाटील आफ्रूका - Patil Aafurka
Village गिधाडे - Gidhade
चौघी गाऊ ओवी ग देव मारुती आणावा
त्याच्या डोक्याचा लडा हाये सोन्यान जानव
caughī gāū ōvī ga dēva mārutī āṇāvā
tyācyā ḍōkyācā laḍā hāyē sōnyāna jānava
no translation in English
▷ (चौघी)(गाऊ) verse * (देव)(मारुती)(आणावा)
▷ (त्याच्या)(डोक्याचा)(लडा)(हाये)(सोन्यान)(जानव)
pas de traduction en français
[62] id = 61900
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
मारवती राजा लंगडा कशानी झाला
रामाच्या लढाईत बाण भरताचा लागला
māravatī rājā laṅgaḍā kaśānī jhālā
rāmācyā laḍhāīta bāṇa bharatācā lāgalā
no translation in English
▷  Maruti king (लंगडा)(कशानी)(झाला)
▷  Of_Ram (लढाईत)(बाण)(भरताचा)(लागला)
pas de traduction en français
[63] id = 61901
घोरपडे पार्वती - Ghorpade Parvati
Village निर्मळ पिंपरी - Nirmal Pimpri
वरती महादेव राजा मारुती गुमस्ता
दोहीच्या मधुन माझ्या मळ्याचा रस्ता
varatī mahādēva rājā mārutī gumastā
dōhīcyā madhuna mājhyā maḷyācā rastā
no translation in English
▷ (वरती)(महादेव) king (मारुती)(गुमस्ता)
▷ (दोहीच्या)(मधुन) my (मळ्याचा)(रस्ता)
pas de traduction en français
[64] id = 61902
आढाव द्रौपदाबाई - Adhav Draupada
Village मनवाडी - Manvadi
मारवत्या मेंढ्या तुच चाल माझ्या वाड्या
शेंदराच्या वाट्या टाकीते पाय घड्या
māravatyā mēṇḍhyā tuca cāla mājhyā vāḍyā
śēndarācyā vāṭyā ṭākītē pāya ghaḍyā
no translation in English
▷ (मारवत्या)(मेंढ्या)(तुच) let_us_go my (वाड्या)
▷ (शेंदराच्या)(वाट्या)(टाकीते)(पाय)(घड्या)
pas de traduction en français
[65] id = 61955
बाजुळगे गजरा - Bajulage Gajara
Village होळी - Holi
मारोतीला दिपन लाविते कवाबवा
इघ्न टाळीतो जवा तवा देव मारोती माझा
mārōtīlā dipana lāvitē kavābavā
ighna ṭāḷītō javā tavā dēva mārōtī mājhā
no translation in English
▷ (मारोतीला)(दिपन)(लाविते)(कवाबवा)
▷ (इघ्न)(टाळीतो)(जवा)(तवा)(देव)(मारोती) my
pas de traduction en français
[66] id = 61956
गांगुर्डे सीता - Gangurde Sita
Village सुत्तरखेड - Suttarkhed
मारवती मेढ्या कधी येशील माझ्या वाड्या
शेंदराच्या पुड्या घालील पायघड्या
māravatī mēḍhyā kadhī yēśīla mājhyā vāḍyā
śēndarācyā puḍyā ghālīla pāyaghaḍyā
no translation in English
▷  Maruti (मेढ्या)(कधी)(येशील) my (वाड्या)
▷ (शेंदराच्या)(पुड्या)(घालील)(पायघड्या)
pas de traduction en français
[67] id = 66587
निकम पार्वती - Nikam Parvati
Village साकोरा - Sakora
सडा रांगोळ्या बाई मी आवडीना केल्या
राजा मारवती फेरी घालुन गेला
saḍā rāṅgōḷyā bāī mī āvaḍīnā kēlyā
rājā māravatī phērī ghāluna gēlā
no translation in English
▷ (सडा)(रांगोळ्या) woman I (आवडीना)(केल्या)
▷  King Maruti (फेरी)(घालुन) has_gone
pas de traduction en français
[68] id = 68552
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
सकाळ उठुन जाते मारवती रायाला
हाती तांब्याचा घडा खडे रुतुनी पायाला
sakāḷa uṭhuna jātē māravatī rāyālā
hātī tāmbyācā ghaḍā khaḍē rutunī pāyālā
no translation in English
▷ (सकाळ)(उठुन) am_going Maruti (रायाला)
▷ (हाती)(तांब्याचा)(घडा)(खडे)(रुतुनी)(पायाला)
pas de traduction en français
[69] id = 72451
गोर्डे सीताबाई गोरखबाबा - Gorde Sitabai Gorkhbaba
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पहाटच्या पार्यात रांजन माझा वल्ला झाला
मारवतीराया गस्तवाला बाई पाणी प्याला
pahāṭacyā pāryāta rāñjana mājhā vallā jhālā
māravatīrāyā gastavālā bāī pāṇī pyālā
no translation in English
▷ (पहाटच्या)(पार्यात)(रांजन) my (वल्ला)(झाला)
▷ (मारवतीराया)(गस्तवाला) woman water, (प्याला)
pas de traduction en français
[70] id = 72452
होळकर गंगु - Holkar Gangu
Village फत्याबाद - Fatyabad
मारुती राया तुम्ही यावा माझ्या वाड्यात
शेंदराच्या पुड्या टाकीतो पायघड्या
mārutī rāyā tumhī yāvā mājhyā vāḍyāta
śēndarācyā puḍyā ṭākītō pāyaghaḍyā
no translation in English
▷ (मारुती)(राया)(तुम्ही)(यावा) my (वाड्यात)
▷ (शेंदराच्या)(पुड्या)(टाकीतो)(पायघड्या)
pas de traduction en français
[71] id = 75115
माळी सोना - Mali Sona
Village राक्षसभुवन - Rakshsbhuwan
मारवती राजा आधी येवा माझ्या वाड्या
शेंदराच्या पुड्या तुम्हा टाकी पाय घड्या
māravatī rājā ādhī yēvā mājhyā vāḍyā
śēndarācyā puḍyā tumhā ṭākī pāya ghaḍyā
no translation in English
▷  Maruti king before (येवा) my (वाड्या)
▷ (शेंदराच्या)(पुड्या)(तुम्हा)(टाकी)(पाय)(घड्या)
pas de traduction en français
[72] id = 75274
गांगुर्डे सीता - Gangurde Sita
Village सुत्तरखेड - Suttarkhed
मारुती मारुती किती राजाला सुंबारु
दुर कर देवा माझ्या विघ्नाचे डोंगरु
mārutī mārutī kitī rājālā sumbāru
dura kara dēvā mājhyā vighnācē ḍōṅgaru
no translation in English
▷ (मारुती)(मारुती)(किती)(राजाला)(सुंबारु)
▷  Far_away doing (देवा) my (विघ्नाचे)(डोंगरु)
pas de traduction en français
[73] id = 79393
बागुल काशीनाथ - Bagul Kashinath
Village खंडाळा - Khandala
गोंधळ मांडीला शनिवारी
आली मारुतीची फेरी
gōndhaḷa māṇḍīlā śanivārī
ālī mārutīcī phērī
no translation in English
▷ (गोंधळ)(मांडीला)(शनिवारी)
▷  Has_come (मारुतीची)(फेरी)
pas de traduction en français
[74] id = 79394
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
मारवती राजा उतर पायरीच्या खाली
खांद्या कावड जड झाली
māravatī rājā utara pāyarīcyā khālī
khāndyā kāvaḍa jaḍa jhālī
no translation in English
▷  Maruti king (उतर)(पायरीच्या)(खाली)
▷ (खांद्या)(कावड)(जड) has_come
pas de traduction en français
[75] id = 81108
गायकवाड भामाबाई - Gaykwad Bhama
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
मारुती मारुती किती देवाला स्मरु
दुर कर देवा माझे इगनाचे डोंगर
mārutī mārutī kitī dēvālā smaru
dura kara dēvā mājhē iganācē ḍōṅgara
no translation in English
▷ (मारुती)(मारुती)(किती)(देवाला)(स्मरु)
▷  Far_away doing (देवा)(माझे)(इगनाचे)(डोंगर)
pas de traduction en français
[76] id = 81334
वाघ सारजा - Wagh Saraja
Village कारेगाव - Karegaon
घरसंसाराला जिव कदरला
राजे मारवती येती तुझ्या शेजाराला
gharasansārālā jiva kadaralā
rājē māravatī yētī tujhyā śējārālā
no translation in English
▷ (घरसंसाराला) life (कदरला)
▷ (राजे) Maruti (येती) your (शेजाराला)
pas de traduction en français
[77] id = 82359
भाबड अनुसया - Bhabad Anusaya
Village कर्हे - Karhe
पाटच्या समयी पाणी गारवाच खॉल
बाबा मारवती माझ्या संग बोल
pāṭacyā samayī pāṇī gāravāca khŏla
bābā māravatī mājhyā saṅga bōla
no translation in English
▷ (पाटच्या)(समयी) water, (गारवाच)(खॉल)
▷  Baba Maruti my with says
pas de traduction en français
[78] id = 82592
कुलकर्णी प्रेमा - Kulkarni Prema
Village घरणी - Gharani
मारुतीच्या पारावरी चला सयानो साजणी
हुंडा घेतो मोजुनी बाळ हरी माझा
mārutīcyā pārāvarī calā sayānō sājaṇī
huṇḍā ghētō mōjunī bāḷa harī mājhā
no translation in English
▷ (मारुतीच्या)(पारावरी) let_us_go (सयानो)(साजणी)
▷ (हुंडा)(घेतो)(मोजुनी) son (हरी) my
pas de traduction en français
[79] id = 83199
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
मारुती मारुती हाका मारीते तुला
तुझ्या पलीकड महादेव जागा झाला
mārutī mārutī hākā mārītē tulā
tujhyā palīkaḍa mahādēva jāgā jhālā
no translation in English
▷ (मारुती)(मारुती)(हाका)(मारीते) to_you
▷  Your (पलीकड)(महादेव)(जागा)(झाला)
pas de traduction en français
[80] id = 83913
गायकवाड भामाबाई - Gaykwad Bhama
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
मारुती मारुती किती देवाला स्मरु
दुर कर देवा माझे इघ्नाचे डोंगरु
mārutī mārutī kitī dēvālā smaru
dura kara dēvā mājhē ighnācē ḍōṅgaru
no translation in English
▷ (मारुती)(मारुती)(किती)(देवाला)(स्मरु)
▷  Far_away doing (देवा)(माझे)(इघ्नाचे)(डोंगरु)
pas de traduction en français
[81] id = 88939
गायखे जिजाबाई पांडुरंग - Gaykhe Jija Panduranga
Village पळसे - Palase
तांब्याची कळशी हिला मोत्याची कंगणी
दुसरी का माझी खेप मारवतीच्या अंगणी
tāmbyācī kaḷaśī hilā mōtyācī kaṅgaṇī
dusarī kā mājhī khēpa māravatīcyā aṅgaṇī
no translation in English
▷ (तांब्याची)(कळशी)(हिला)(मोत्याची)(कंगणी)
▷ (दुसरी)(का) my (खेप)(मारवतीच्या)(अंगणी)
pas de traduction en français
[82] id = 88940
गायखे जिजाबाई पांडुरंग - Gaykhe Jija Panduranga
Village पळसे - Palase
तांब्याची कळशी हिला मोत्याची कुसरी
पहिली माझी खेप मारवतीच्या वसरी
tāmbyācī kaḷaśī hilā mōtyācī kusarī
pahilī mājhī khēpa māravatīcyā vasarī
no translation in English
▷ (तांब्याची)(कळशी)(हिला)(मोत्याची)(कुसरी)
▷ (पहिली) my (खेप)(मारवतीच्या)(वसरी)
pas de traduction en français
[83] id = 88941
गायखे जिजाबाई पांडुरंग - Gaykhe Jija Panduranga
Village पळसे - Palase
राजा मारवती वाटमधी तुझ ठाण
आता कशी पडु पाया माझ्या खांद्यावर धुण
rājā māravatī vāṭamadhī tujha ṭhāṇa
ātā kaśī paḍu pāyā mājhyā khāndyāvara dhuṇa
no translation in English
▷  King Maruti (वाटमधी) your (ठाण)
▷ (आता) how (पडु)(पाया) my (खांद्यावर)(धुण)
pas de traduction en français
[84] id = 88942
गायखे जिजाबाई पांडुरंग - Gaykhe Jija Panduranga
Village पळसे - Palase
राजा मारवती तुमची वाटामधी काठी
कशी पडु पाया डोई भाकरीची पाटी
rājā māravatī tumacī vāṭāmadhī kāṭhī
kaśī paḍu pāyā ḍōī bhākarīcī pāṭī
no translation in English
▷  King Maruti (तुमची)(वाटामधी)(काठी)
▷  How (पडु)(पाया)(डोई)(भाकरीची)(पाटी)
pas de traduction en français
[85] id = 89535
गोरे पार्वती - Gore Parvati
Village कारेगाव - Karegaon
राजा मारवती पायी घाल पायतान गस्त घालवया
वाड्या माझ्या मला उठाया
rājā māravatī pāyī ghāla pāyatāna gasta ghālavayā
vāḍyā mājhyā malā uṭhāyā
no translation in English
▷  King Maruti (पायी)(घाल)(पायतान)(गस्त)(घालवया)
▷ (वाड्या) my (मला)(उठाया)
pas de traduction en français
[86] id = 90960
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
मारुतीला दिवा लावीते कवाबवा
इघ्न टाळीतो जवातवा बाळ हरीचे माझ्या
mārutīlā divā lāvītē kavābavā
ighna ṭāḷītō javātavā bāḷa harīcē mājhyā
no translation in English
▷ (मारुतीला) lamp (लावीते)(कवाबवा)
▷ (इघ्न)(टाळीतो)(जवातवा) son (हरीचे) my
pas de traduction en français
[87] id = 90962
हत्तरगे सुभद्रा - Hattarge Subhadra
Village होळी - Holi
चंद्रसेनेचा पलंग पलंग भुंग्यान कुरीला
देव मारोती झुपी गेला पईल्या आद्याला
candrasēnēcā palaṅga palaṅga bhuṅgyāna kurīlā
dēva mārōtī jhupī gēlā pīlyā ādyālā
no translation in English
▷ (चंद्रसेनेचा)(पलंग)(पलंग)(भुंग्यान)(कुरीला)
▷ (देव)(मारोती)(झुपी) has_gone (पईल्या)(आद्याला)
pas de traduction en français
[88] id = 90963
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
राज मारवती यावास माझ्या वाड्या
चंदराच्या पुड्या घालीते पायघड्या
rāja māravatī yāvāsa mājhyā vāḍyā
candarācyā puḍyā ghālītē pāyaghaḍyā
no translation in English
▷  King Maruti (यावास) my (वाड्या)
▷ (चंदराच्या)(पुड्या)(घालीते)(पायघड्या)
pas de traduction en français
[89] id = 90964
खरात मंडोदरी - Kharat Mandodari
Village वडगाव - Vadgaon
मारवती घोड्यावरी येसुबाई पायीपायी
सख्याच्या गावाला गस्ते घालुन गेले बायी मारवती
māravatī ghōḍyāvarī yēsubāī pāyīpāyī
sakhyācyā gāvālā gastē ghāluna gēlē bāyī māravatī
no translation in English
▷  Maruti horse_back (येसुबाई)(पायीपायी)
▷ (सख्याच्या)(गावाला)(गस्ते)(घालुन) has_gone (बायी) Maruti
pas de traduction en français
[90] id = 90965
लांडे गंगूबाई नारायण - Lande Gangubai Narayan
Village नायगाव - Naygaon
राजा मारवती येशी बाहेर तुझा वाडा
पडन याच्या पाया शिरी पाण्याचा घडा
rājā māravatī yēśī bāhēra tujhā vāḍā
paḍana yācyā pāyā śirī pāṇyācā ghaḍā
no translation in English
▷  King Maruti (येशी)(बाहेर) your (वाडा)
▷ (पडन) of_his_place (पाया)(शिरी)(पाण्याचा)(घडा)
pas de traduction en français
[91] id = 90966
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
रोजी शेजाराला जीव माझा कदरला
मारुती राजा येते तुझ्या शेजाराला
rōjī śējārālā jīva mājhā kadaralā
mārutī rājā yētē tujhyā śējārālā
no translation in English
▷ (रोजी)(शेजाराला) life my (कदरला)
▷ (मारुती) king (येते) your (शेजाराला)
pas de traduction en français
[92] id = 90967
इंगळे विठाबाई - Engle Vithabai
Village वैजापुर - Viijapur
राजा मारवती माझ्या भाऊच्या संगती
पांघराया देतो अंगावरल्या बनाती
rājā māravatī mājhyā bhāūcyā saṅgatī
pāṅgharāyā dētō aṅgāvaralyā banātī
no translation in English
▷  King Maruti my (भाऊच्या)(संगती)
▷ (पांघराया)(देतो)(अंगावरल्या)(बनाती)
pas de traduction en français
[93] id = 90968
चव्हाण विजया - Chavan Vijaya
Village लव्हे - Lavhe
मारुतीला ग तेल वात मीग करीते वाटी वाटी
ग इघ्न टाळीली मोठी मोठी
mārutīlā ga tēla vāta mīga karītē vāṭī vāṭī
ga ighna ṭāḷīlī mōṭhī mōṭhī
no translation in English
▷ (मारुतीला) * (तेल)(वात)(मीग) I_prepare (वाटी)(वाटी)
▷  * (इघ्न)(टाळीली)(मोठी)(मोठी)
pas de traduction en français
[94] id = 90969
जगधने जना - Jagdhane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
मारवती राजा धरती तुझे पायी
माझी कर सोयी मग आंघुळीला जाई
māravatī rājā dharatī tujhē pāyī
mājhī kara sōyī maga āṅghuḷīlā jāī
no translation in English
▷  Maruti king (धरती)(तुझे)(पायी)
▷  My doing (सोयी)(मग)(आंघुळीला)(जाई)
pas de traduction en français
[95] id = 90970
आगलावे सरस्वती - Agalave Saraswati
Village भिंगी - Bhingi
पहाटच्या ग पार्यामंदी कोण गेला झपाट्यानं
गस्त घाली मुकाट्यानं देव मारवती
pahāṭacyā ga pāryāmandī kōṇa gēlā jhapāṭyānaṁ
gasta ghālī mukāṭyānaṁ dēva māravatī
no translation in English
▷ (पहाटच्या) * (पार्यामंदी) who has_gone (झपाट्यानं)
▷ (गस्त)(घाली)(मुकाट्यानं)(देव) Maruti
pas de traduction en français
[96] id = 90971
कदम लक्ष्मी - Kadam Lakshmi Baburao
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
राजा मारवती माझ्या बाळाच्या संगती
पांघराया देतो अंगावरल्या बनाती
rājā māravatī mājhyā bāḷācyā saṅgatī
pāṅgharāyā dētō aṅgāvaralyā banātī
no translation in English
▷  King Maruti my (बाळाच्या)(संगती)
▷ (पांघराया)(देतो)(अंगावरल्या)(बनाती)
pas de traduction en français
[97] id = 90972
जोजारे शांता - Jojare Shanta
Village पैठण - Paithan
मारवती राया उतर पायरीच्या खाली
राजसाला माझ्या खांद्या कावड जड झाली
māravatī rāyā utara pāyarīcyā khālī
rājasālā mājhyā khāndyā kāvaḍa jaḍa jhālī
no translation in English
▷  Maruti (राया)(उतर)(पायरीच्या)(खाली)
▷ (राजसाला) my (खांद्या)(कावड)(जड) has_come
pas de traduction en français
[98] id = 90973
वाघ भागुबाई त्रिंबक - Wagh Bhagu Trimbak
Village खैरी - Khiri
सकाळच्या पहारी मला येशीकडं जाणं
मारुती राजाची भेट देवळाची घेणं
sakāḷacyā pahārī malā yēśīkaḍaṁ jāṇaṁ
mārutī rājācī bhēṭa dēvaḷācī ghēṇaṁ
no translation in English
▷ (सकाळच्या)(पहारी)(मला)(येशीकडं)(जाणं)
▷ (मारुती)(राजाची)(भेट)(देवळाची)(घेणं)
pas de traduction en français
[99] id = 91148
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
मारवती राजा उभा वाड्याच्या भुजला
कोण्या राजान लाविली सर्वी पासुडी भुजला
māravatī rājā ubhā vāḍyācyā bhujalā
kōṇyā rājāna lāvilī sarvī pāsuḍī bhujalā
no translation in English
▷  Maruti king standing (वाड्याच्या)(भुजला)
▷ (कोण्या)(राजान)(लाविली)(सर्वी)(पासुडी)(भुजला)
pas de traduction en français
[100] id = 91149
सांगळे प्रयागा - Sangle Prayaga
Village येळी - Yeli
मारवती मेढ्या अंतु येत माझ्या वाड्या
हाती कापराच्या वडया तुला टाकीत पायघड्या
māravatī mēḍhyā antu yēta mājhyā vāḍyā
hātī kāparācyā vaḍayā tulā ṭākīta pāyaghaḍyā
no translation in English
▷  Maruti (मेढ्या)(अंतु)(येत) my (वाड्या)
▷ (हाती)(कापराच्या)(वडया) to_you (टाकीत)(पायघड्या)
pas de traduction en français
[101] id = 97024
ठोंबरे चंद्रभागा - Thombare
Chandrabhaga Baburao

Village धानोरा भाटगाव - Dhanora Bhatgaon
काम करु करु जिव माझा कदरला
राजे मारवती येते तुझ्या शेजाराला
kāma karu karu jiva mājhā kadaralā
rājē māravatī yētē tujhyā śējārālā
no translation in English
▷ (काम)(करु)(करु) life my (कदरला)
▷ (राजे) Maruti (येते) your (शेजाराला)
pas de traduction en français
[102] id = 97545
कांबळे कस्तुरबाई नामदेव - Kamle Kastur Namdev
Village नळदुर्ग - Naldurg
आठ दिस शनवार दिप लाविते कवाभवा
विहन टाळीतो जवातवा मारुती देव माझे
āṭha disa śanavāra dipa lāvitē kavābhavā
vihana ṭāḷītō javātavā mārutī dēva mājhē
no translation in English
▷  Eight (दिस)(शनवार)(दिप)(लाविते)(कवाभवा)
▷ (विहन)(टाळीतो)(जवातवा)(मारुती)(देव)(माझे)
pas de traduction en français
[103] id = 97898
मोरे श्यामल - More Shamal
Village पोहरेगाव - Poharegaon
पहाटच्या ग पार्यामधी सडा टाकीतो नेमाचा
मला शेजार देवा मारुतीचा
pahāṭacyā ga pāryāmadhī saḍā ṭākītō nēmācā
malā śējāra dēvā mārutīcā
no translation in English
▷ (पहाटच्या) * (पार्यामधी)(सडा)(टाकीतो)(नेमाचा)
▷ (मला)(शेजार)(देवा)(मारुतीचा)
pas de traduction en français
[104] id = 97899
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuvan Lakshmi
Village हणमंतगाव - Hanmantgaon
राजा मारवती सारंगधर कारभारी
न्याय तो इनसाफ दोहीच्या दरबारी
rājā māravatī sāraṅgadhara kārabhārī
nyāya tō inasāpha dōhīcyā darabārī
no translation in English
▷  King Maruti (सारंगधर)(कारभारी)
▷ (न्याय)(तो)(इनसाफ)(दोहीच्या)(दरबारी)
pas de traduction en français
[105] id = 98170
मोरे चंपाबाई रामराव - More Champabai Ramrao
Village शेल्लाळ - Shellal
मारुतीला दिवा लाविते कवाबवा
नाडबंद मारुती इघ्न टाळी जवातवा
mārutīlā divā lāvitē kavābavā
nāḍabanda mārutī ighna ṭāḷī javātavā
no translation in English
▷ (मारुतीला) lamp (लाविते)(कवाबवा)
▷ (नाडबंद)(मारुती)(इघ्न)(टाळी)(जवातवा)
pas de traduction en français
[106] id = 98222
जाधव द्रौपदा - Jadhav Dropada
Village साकोरा - Sakora
बाई शुक्रवार गेला शनिवार मी उजवीला
बाई शेंदुराच्या गाड्या सोडीते मारुतीरायाला
bāī śukravāra gēlā śanivāra mī ujavīlā
bāī śēndurācyā gāḍyā sōḍītē mārutīrāyālā
no translation in English
▷  Woman (शुक्रवार) has_gone (शनिवार) I (उजवीला)
▷  Woman (शेंदुराच्या)(गाड्या)(सोडीते)(मारुतीरायाला)
pas de traduction en français
[107] id = 98513
माने सखु - Mane Sakhu
Village पिंप्री देशमुख - Pimpri Deshmukh
सकाळी उठुनी करीते झाडलोट
देवा बाई मारवतीच रथ आला वाड्या नीट
sakāḷī uṭhunī karītē jhāḍalōṭa
dēvā bāī māravatīca ratha ālā vāḍyā nīṭa
no translation in English
▷  Morning (उठुनी) I_prepare (झाडलोट)
▷ (देवा) woman (मारवतीच)(रथ) here_comes (वाड्या)(नीट)
pas de traduction en français
[108] id = 98544
बोडखे सोना - Bodakhe Sona
Village तारुखेडल - Tarukhedal
बाबा मारवती उतर पायरीच्या खाली
बंधवाला माझ्या खांदी कावड जड झाली
bābā māravatī utara pāyarīcyā khālī
bandhavālā mājhyā khāndī kāvaḍa jaḍa jhālī
no translation in English
▷  Baba Maruti (उतर)(पायरीच्या)(खाली)
▷ (बंधवाला) my (खांदी)(कावड)(जड) has_come
pas de traduction en français
[109] id = 98545
ठोंबरे चंद्रभागा - Thombare
Chandrabhaga Baburao

Village धानोरा भाटगाव - Dhanora Bhatgaon
मारवती मारवती हाके मारे लक्ष्मीबाई
पांधरीच्या मेढ््या अजुन जागा का झाला नाही
māravatī māravatī hākē mārē lakṣmībāī
pāndharīcyā mēḍhayā ajuna jāgā kā jhālā nāhī
no translation in English
▷  Maruti Maruti (हाके)(मारे) goddess_Lakshmi
▷ (पांधरीच्या)(मेढ््या)(अजुन)(जागा)(का)(झाला) not
pas de traduction en français
[110] id = 98546
ठोंबरे चंद्रभागा - Thombare
Chandrabhaga Baburao

Village धानोरा भाटगाव - Dhanora Bhatgaon
राजे मारवती पायी घाल पायताण
गस्त रे घालाया वाड्या माझ्या रे आडचण
rājē māravatī pāyī ghāla pāyatāṇa
gasta rē ghālāyā vāḍyā mājhyā rē āḍacaṇa
no translation in English
▷ (राजे) Maruti (पायी)(घाल)(पायताण)
▷ (गस्त)(रे)(घालाया)(वाड्या) my (रे)(आडचण)
pas de traduction en français
[111] id = 106696
बोडखे सोना - Bodakhe Sona
Village तारुखेडल - Tarukhedal
शेजी शेजाराला जीव माझा कदरीला
बाबा मारवती येते तुझ्या शेजाराला
śējī śējārālā jīva mājhā kadarīlā
bābā māravatī yētē tujhyā śējārālā
no translation in English
▷ (शेजी)(शेजाराला) life my (कदरीला)
▷  Baba Maruti (येते) your (शेजाराला)
pas de traduction en français
[112] id = 106697
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
बारा वर्ष तप केल अंजन बाईना
जलमले मारवती इच्या मांडीवर माईना
bārā varṣa tapa kēla añjana bāīnā
jalamalē māravatī icyā māṇḍīvara māīnā
no translation in English
▷ (बारा)(वर्ष)(तप) did (अंजन)(बाईना)
▷ (जलमले) Maruti (इच्या)(मांडीवर) Mina
pas de traduction en français
[113] id = 107935
जाधव सरु - Jadhav Saru
Village भोसे - लोहारे - Bhose- Lohare
आरे आरेमारवती मीत हाका मारु किती
माझ्या घरी समापती जेवुन जावा मारवती
ārē ārēmāravatī mīta hākā māru kitī
mājhyā gharī samāpatī jēvuna jāvā māravatī
no translation in English
▷ (आरे)(आरेमारवती)(मीत)(हाका)(मारु)(किती)
▷  My (घरी)(समापती)(जेवुन)(जावा) Maruti
pas de traduction en français
[114] id = 107942
वाळुंज भामा - Walung Bhama
Village फाकट - Phakat
सकाळच्या पारी मारुती बसे पारी
नगरी खुशाल आहे का सारी
sakāḷacyā pārī mārutī basē pārī
nagarī khuśāla āhē kā sārī
no translation in English
▷ (सकाळच्या)(पारी)(मारुती)(बसे)(पारी)
▷ (नगरी)(खुशाल)(आहे)(का)(सारी)
pas de traduction en français
[115] id = 108063
ढोले सुमनबाई - Dhole Suman
Village भवरवाडी - Bhavarvadi
दहाचा पोशींदा निघाला आरद्या राती
यस दे देवा मारवती
dahācā pōśīndā nighālā āradyā rātī
yasa dē dēvā māravatī
no translation in English
▷ (दहाचा)(पोशींदा)(निघाला)(आरद्या)(राती)
▷ (यस)(दे)(देवा) Maruti
pas de traduction en français
[116] id = 108733
नांदुरे साळु - Nandure Salu
Village मानवत - Manvat
माझ्या दारावरुन कोण गेला मुकाट्यान
देव मारवती गळा घाली झपाट्यान
mājhyā dārāvaruna kōṇa gēlā mukāṭyāna
dēva māravatī gaḷā ghālī jhapāṭyāna
no translation in English
▷  My (दारावरुन) who has_gone (मुकाट्यान)
▷ (देव) Maruti (गळा)(घाली)(झपाट्यान)
pas de traduction en français
[117] id = 109043
वीर सुलाबाई - Veer Sula
Village कातपूर - Katpur
मारतीच्या पायावरी गिर्या रपरीची ढाल
बंधवाला माझ्या टिळा लावुन गेली काल
māratīcyā pāyāvarī giryā raparīcī ḍhāla
bandhavālā mājhyā ṭiḷā lāvuna gēlī kāla
no translation in English
▷ (मारतीच्या)(पायावरी)(गिर्या)(रपरीची)(ढाल)
▷ (बंधवाला) my (टिळा)(लावुन) went (काल)
pas de traduction en français
[118] id = 109055
सुरवसे केशरबाई तुकाराम - Survase Kesharbai Tukaram
Village कोरंगळी - Korangali
मारुतीच्या देवळात सखा माझ झोपी गेल
तीन पार्याला जाग केल
mārutīcyā dēvaḷāta sakhā mājha jhōpī gēla
tīna pāryālā jāga kēla
no translation in English
▷ (मारुतीच्या)(देवळात)(सखा) my (झोपी) gone
▷ (तीन)(पार्याला)(जाग) did
pas de traduction en français
[119] id = 109076
गायकवाड प्रयाग - Gaykwad Prayag
Village तडखेल - Tadkhel
वार वाही वाहुदान मला वाढुळीच भ्यावु
संग मारवती देवा
vāra vāhī vāhudāna malā vāḍhuḷīca bhyāvu
saṅga māravatī dēvā
no translation in English
▷ (वार)(वाही)(वाहुदान)(मला)(वाढुळीच)(भ्यावु)
▷  With Maruti (देवा)
pas de traduction en français
[120] id = 109077
घाडगे द्वारका - Ghadge Dwarka
Village एकतूनी - Aktuni
राना मारुती घरीते तुझे पायी
दुरवरी शेत संग सोबतीला जाई
rānā mārutī gharītē tujhē pāyī
duravarī śēta saṅga sōbatīlā jāī
no translation in English
▷ (राना)(मारुती)(घरीते)(तुझे)(पायी)
▷ (दुरवरी)(शेत) with (सोबतीला)(जाई)
pas de traduction en français
[121] id = 109078
तांबे लक्ष्मीबाई - Tambe Lakshmibai
Village नरसींगपुर - Narsingpur
सकाळीच्या पारी माझी नदर खालत
देवा माझ्या मारुतीची ध्वज वार्यान हालत
sakāḷīcyā pārī mājhī nadara khālata
dēvā mājhyā mārutīcī dhvaja vāryāna hālata
no translation in English
▷ (सकाळीच्या)(पारी) my (नदर)(खालत)
▷ (देवा) my (मारुतीची)(ध्वज)(वार्यान)(हालत)
pas de traduction en français
[122] id = 113133
मोरे रेश्मा - More Reshma
Village साकोरा - Sakora
मारुती राया माझ्या भावाचा सांगती
पांगरा सादिंल्या आयतवारच्या बाजारी
mārutī rāyā mājhyā bhāvācā sāṅgatī
pāṅgarā sādinlyā āyatavāracyā bājārī
no translation in English
▷ (मारुती)(राया) my (भावाचा)(सांगती)
▷ (पांगरा)(सादिंल्या)(आयतवारच्या)(बाजारी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Support to oneself
⇑ Top of page ⇑