Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B07-05-02b
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VII-5.2b (B07-05-02b)
(397 records)

Display songs in class at higher level (B07-05-02)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VII-5.2b (B07-05-02b) - Surrounding Nature / Village / Pride of ones village

[1] id = 17208
मोरे मथा - More Matha
Village आंबेगाव - Ambegaon
गांव भोरकस दिसे उलीसी ममई
भयरीबाबाला कमायान मारवतीला समयाई
gāmva bhōrakasa disē ulīsī mamaī
bhayarībābālā kamāyāna māravatīlā samayāī
no translation in English
▷ (गांव)(भोरकस)(दिसे)(उलीसी)(ममई)
▷ (भयरीबाबाला)(कमायान)(मारवतीला)(समयाई)
pas de traduction en français
[2] id = 17209
सातपुते गीता - Satpute Gita
Village वळणे - Walane
वळणे माझ गााव कुणी सांगितल खेड
गावा शेजारी देऊळ म्होर पिंपळाच झाड
vaḷaṇē mājha gāāva kuṇī sāṅgitala khēḍa
gāvā śējārī dēūḷa mhōra pimpaḷāca jhāḍa
no translation in English
▷ (वळणे) my (गााव)(कुणी)(सांगितल)(खेड)
▷ (गावा)(शेजारी)(देऊळ)(म्होर)(पिंपळाच)(झाड)
pas de traduction en français
[3] id = 17210
पडळघरे गीता - Padalghare Geeta
Village रिहे - Rihe
गाउ रिहे गाउ हाये उलीस बहुल
मारुती शेजारी गणपतीच देऊळ
gāu rihē gāu hāyē ulīsa bahula
mārutī śējārī gaṇapatīca dēūḷa
no translation in English
▷ (गाउ)(रिहे)(गाउ)(हाये)(उलीस)(बहुल)
▷ (मारुती)(शेजारी)(गणपतीच)(देऊळ)
pas de traduction en français
[4] id = 17211
साठे सावित्री - Sathe Savitra
Village भालगुडी - Bhalgudi
गाव भालगुडी सासर माझ नारी
कांदयाच्या पातीवाणी गहू बसल शिवारी
gāva bhālaguḍī sāsara mājha nārī
kāndayācyā pātīvāṇī gahū basala śivārī
no translation in English
▷ (गाव)(भालगुडी)(सासर) my (नारी)
▷ (कांदयाच्या)(पातीवाणी)(गहू)(बसल)(शिवारी)
pas de traduction en français
[5] id = 17212
कानगुडे लक्ष्मी - Kangude Lakshmi
Village मुळशी - Mulshi
गाव मुळयशी माझी दंडील दिसती
त्यांच्या भवताची गाव पहिलवानांना भिती
gāva muḷayaśī mājhī daṇḍīla disatī
tyāñcyā bhavatācī gāva pahilavānānnā bhitī
no translation in English
▷ (गाव)(मुळयशी) my (दंडील)(दिसती)
▷ (त्यांच्या)(भवताची)(गाव)(पहिलवानांना)(भिती)
pas de traduction en français
[6] id = 17213
पाठारे धुरपदा - Pathare Dhurpada
Village पोमगाव - Pomgaon
गाव ते पोमगावू याची पांढरी शिताळ
गावात गावदेअू आली गावावरील येताळ
gāva tē pōmagāvū yācī pāṇḍharī śitāḷa
gāvāta gāvadēaū ālī gāvāvarīla yētāḷa
no translation in English
▷ (गाव)(ते)(पोमगावू)(याची)(पांढरी) Sita
▷ (गावात)(गावदेअू) has_come (गावावरील)(येताळ)
pas de traduction en français
[7] id = 105709
कांबळे कांताबाई - Kamble Kanta
Village हांडरगुळी - Handarguli
मला नेसु वाटल उदगीर गावाच सवळ
तुमचा गाव जवळ तुम्हाला चाकुट जवळ
malā nēsu vāṭala udagīra gāvāca savaḷa
tumacā gāva javaḷa tumhālā cākuṭa javaḷa
no translation in English
▷ (मला)(नेसु)(वाटल)(उदगीर)(गावाच)(सवळ)
▷ (तुमचा)(गाव)(जवळ)(तुम्हाला)(चाकुट)(जवळ)
pas de traduction en français
[8] id = 36684
माने सखु - Mane Sakhu
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
माजलगावी ग खंड येतो माझ्या मारुतीला
चोरम करला दंड येतो
mājalagāvī ga khaṇḍa yētō mājhyā mārutīlā
cōrama karalā daṇḍa yētō
no translation in English
▷ (माजलगावी) * (खंड)(येतो) my (मारुतीला)
▷ (चोरम)(करला)(दंड)(येतो)
pas de traduction en français
[9] id = 35259
साळुंके हौसा - Salunkhe Hausa
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-05 start 22:45 ➡ listen to section
आस गावू ते धामायारी हाये उलीशी नारयंगी
आस लागून शाणी गेल गाव पुण्याच्या मारयगी
āsa gāvū tē dhāmāyārī hāyē ulīśī nārayaṅgī
āsa lāgūna śāṇī gēla gāva puṇyācyā mārayagī
Dhamari village has a few orange trees
It is located on the way to Pune
▷ (आस)(गावू)(ते)(धामायारी)(हाये)(उलीशी)(नारयंगी)
▷ (आस)(लागून)(शाणी) gone (गाव)(पुण्याच्या)(मारयगी)
pas de traduction en français
[10] id = 36829
मोरे सुशीला - More Sushila
Village ताडकळस - Tadkalas
OpenStreetMap GoogleMap
UVS-27-24 start 00:30 ➡ listen to section
टाडकळसच्या वाट काय दिसत गजबजाट
बाई देवायाच घुंगरु वाज
ṭāḍakaḷasacyā vāṭa kāya disata gajabajāṭa
bāī dēvāyāca ghuṅgaru vāja
What is this hustle and bustle in Tadkalas village
Woman, bells on God’s anklet are tinkling
▷ (टाडकळसच्या)(वाट) why (दिसत)(गजबजाट)
▷  Woman (देवायाच)(घुंगरु)(वाज)
pas de traduction en français
[11] id = 35260
साळुंके हौसा - Salunkhe Hausa
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-05 start 23:18 ➡ listen to section
आस गावू ते धामायारी हाये नांदाया भडयक
उजव्या हाताला मारवती डाव्या हाताला सडयक
āsa gāvū tē dhāmāyārī hāyē nāndāyā bhaḍayaka
ujavyā hātālā māravatī ḍāvyā hātālā saḍayaka
Dhamari village, it is great to live in
Maruti* temple on the left hand and the road on the right
▷ (आस)(गावू)(ते)(धामायारी)(हाये)(नांदाया)(भडयक)
▷ (उजव्या)(हाताला) Maruti (डाव्या)(हाताला)(सडयक)
pas de traduction en français
[12] id = 35486
भोंग फुला - Bhong Phula
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-09-29 start 00:19 ➡ listen to section
चला सयांनो पहाा जावू निमगावची चालरीत
निमगावाची चालरीत वर कावडी रथावर
calā sayānnō pahāā jāvū nimagāvacī cālarīta
nimagāvācī cālarīta vara kāvaḍī rathāvara
Come friends, let’s go and see the customs and traditions of Nimgaon
The customs and traditions of Nimgaon, vessels filled with water are on the chariot
▷  Let_us_go (सयांनो)(पहाा)(जावू)(निमगावची)(चालरीत)
▷ (निमगावाची)(चालरीत)(वर)(कावडी)(रथावर)
pas de traduction en français
[13] id = 43819
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
पुणतांब्याच्या जाधुरराया बोकट्याला येतो
शेंडीचा नारळ मला दुगबगावी (मोठी) घेती
puṇatāmbyācyā jādhurarāyā bōkaṭyālā yētō
śēṇḍīcā nāraḷa malā dugabagāvī (mōṭhī) ghētī
no translation in English
▷ (पुणतांब्याच्या)(जाधुरराया)(बोकट्याला)(येतो)
▷ (शेंडीचा)(नारळ)(मला)(दुगबगावी) ( (मोठी) ) (घेती)
pas de traduction en français
[14] id = 44114
पाटोळे सावित्रा - Patole Savitra
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS-48-54 start 02:34 ➡ listen to section
अशी नाव टाकळी मला नांदायाला शिताळ
वेशीच्या बाहेर मारवती उजव्या हाताला वेताळ
aśī nāva ṭākaḷī malā nāndāyālā śitāḷa
vēśīcyā bāhēra māravatī ujavyā hātālā vētāḷa
Takali* village is so peaceful for me to live
Maruti* temple outside the village boundary, Vetal on the right side
▷ (अशी)(नाव)(टाकळी)(मला)(नांदायाला) Sita
▷ (वेशीच्या)(बाहेर) Maruti (उजव्या)(हाताला)(वेताळ)
pas de traduction en français
[15] id = 47671
गोरे चंद्रभागा - Gore Chandrabhaga
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
गाव श्रीगोंदा गाव हाये चवकोन
शनी ना मारवती एका देवळात दोन
gāva śrīgōndā gāva hāyē cavakōna
śanī nā māravatī ēkā dēvaḷāta dōna
no translation in English
▷ (गाव)(श्रीगोंदा)(गाव)(हाये)(चवकोन)
▷ (शनी) * Maruti (एका)(देवळात) two
pas de traduction en français
[16] id = 66897
भिसे विमल - Bhise Vimal
Village रुई - Rui
पोहरेगावी इशीमंदी कशाचा पडला घोळ
माझ्या हावश्या सख्यानी लारी भरीलेत गुळ
pōharēgāvī iśīmandī kaśācā paḍalā ghōḷa
mājhyā hāvaśyā sakhyānī lārī bharīlēta guḷa
no translation in English
▷ (पोहरेगावी)(इशीमंदी)(कशाचा)(पडला)(घोळ)
▷  My (हावश्या)(सख्यानी)(लारी)(भरीलेत)(गुळ)
pas de traduction en français
[17] id = 66898
भिसे विमल - Bhise Vimal
Village रुई - Rui
पोहरेगावीच्या शाळेत कोण उभा रामराजा
नटव्या माझ्या बाळा किती सांगु मामा तुझा
pōharēgāvīcyā śāḷēta kōṇa ubhā rāmarājā
naṭavyā mājhyā bāḷā kitī sāṅgu māmā tujhā
no translation in English
▷ (पोहरेगावीच्या)(शाळेत) who standing (रामराजा)
▷ (नटव्या) my child (किती)(सांगु) maternal_uncle your
pas de traduction en français
[18] id = 66913
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
दारफळ गाव इशी म्होर कुणी सांडील्या तुरी
मत द्यायाला गेल्या पोरी
dāraphaḷa gāva iśī mhōra kuṇī sāṇḍīlyā turī
mata dyāyālā gēlyā pōrī
no translation in English
▷ (दारफळ)(गाव)(इशी)(म्होर)(कुणी)(सांडील्या)(तुरी)
▷ (मत)(द्यायाला)(गेल्या)(पोरी)
pas de traduction en français
[19] id = 66929
उबाळे संगिता - Ubale Sangita
Village दारफळ - Darphal
हि ग गावाच्या येशीपुढ झाडी कशाला लावयली
माझ्या बंधुला सावली
hi ga gāvācyā yēśīpuḍha jhāḍī kaśālā lāvayalī
mājhyā bandhulā sāvalī
no translation in English
▷ (हि) * (गावाच्या)(येशीपुढ)(झाडी)(कशाला)(लावयली)
▷  My (बंधुला) wheat-complexioned
pas de traduction en français
[20] id = 68553
तळेकर किसना - Talekar Kisanabai Sukhadeo
Village लोणी (खुर्द) - Loni (Khurd)
जाते कनिसला उभी राहते मांडीवरी
नजर माझ्या तुझ्यावरी
jātē kanisalā ubhī rāhatē māṇḍīvarī
najara mājhyā tujhyāvarī
no translation in English
▷  Am_going (कनिसला) standing (राहते)(मांडीवरी)
▷ (नजर) my (तुझ्यावरी)
pas de traduction en français
[21] id = 68554
तळेकर किसना - Talekar Kisanabai Sukhadeo
Village लोणी (खुर्द) - Loni (Khurd)
जाते कनसिला आडवी लागती वागळी
देवाच्या उपराला साखर घेते दुध पोळी
jātē kanasilā āḍavī lāgatī vāgaḷī
dēvācyā uparālā sākhara ghētē dudha pōḷī
no translation in English
▷  Am_going (कनसिला)(आडवी)(लागती)(वागळी)
▷ (देवाच्या)(उपराला)(साखर)(घेते) milk (पोळी)
pas de traduction en français
[22] id = 68555
तळेकर किसना - Talekar Kisanabai Sukhadeo
Village लोणी (खुर्द) - Loni (Khurd)
जाते चुराडेला आडवी लागती कणसी
देवाच्या उपराला साखर घेते बनारसी
jātē curāḍēlā āḍavī lāgatī kaṇasī
dēvācyā uparālā sākhara ghētē banārasī
no translation in English
▷  Am_going (चुराडेला)(आडवी)(लागती)(कणसी)
▷ (देवाच्या)(उपराला)(साखर)(घेते)(बनारसी)
pas de traduction en français
[23] id = 69178
माने आनंदी गोवींद - Mane Anandi Govind
Village कासाळ - Kasal
चल सये पाहु आरण गावी पानामंदी
जळती नंदादीप साठ माळ्याची समाधी
cala sayē pāhu āraṇa gāvī pānāmandī
jaḷatī nandādīpa sāṭha māḷyācī samādhī
no translation in English
▷  Let_us_go (सये)(पाहु)(आरण)(गावी)(पानामंदी)
▷ (जळती)(नंदादीप) with (माळ्याची)(समाधी)
pas de traduction en français
[24] id = 72654
साळुंखे मुक्ता जगन्नाथ - Salunkhe Mukta Jagannath
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
नेवाश्या पेठात लेन अस्तुरीचं लेतो
सोन्याच्या सरीखाली चित्तंग शोभा देतो
nēvāśyā pēṭhāta lēna asturīcaṁ lētō
sōnyācyā sarīkhālī cittaṅga śōbhā dētō
no translation in English
▷ (नेवाश्या)(पेठात)(लेन)(अस्तुरीचं)(लेतो)
▷  Of_gold (सरीखाली)(चित्तंग)(शोभा)(देतो)
pas de traduction en français
[25] id = 72712
शिरसाट आशा - Shirsat Asha
Village दौलताबाद - Daulatabad
गाव उंदीरवाडी कोण सांगीतलं खेड
अस देतो शोभा तिया खाली माळी वाडं
gāva undīravāḍī kōṇa sāṅgītalaṁ khēḍa
asa dētō śōbhā tiyā khālī māḷī vāḍaṁ
no translation in English
▷ (गाव)(उंदीरवाडी) who (सांगीतलं)(खेड)
▷ (अस)(देतो)(शोभा)(तिया)(खाली)(माळी)(वाडं)
pas de traduction en français
[26] id = 73854
साळुंखे मुक्ता जगन्नाथ - Salunkhe Mukta Jagannath
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
अलीकडं नेवासं पलीकडं नेवासं दोन्ही नेवासे गाजती
पेहरा (नदी) या बाईचे मधी कल्हळ वाजती
alīkaḍaṁ nēvāsaṁ palīkaḍaṁ nēvāsaṁ dōnhī nēvāsē gājatī
pēharā (nadī) yā bāīcē madhī kalhaḷa vājatī
no translation in English
▷ (अलीकडं)(नेवासं)(पलीकडं)(नेवासं) both (नेवासे)(गाजती)
▷ (पेहरा) ( (नदी) ) (या)(बाईचे)(मधी)(कल्हळ)(वाजती)
pas de traduction en français
[27] id = 73893
मंचरे हिरा - Manchare Hira
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
पिंपळगाव नगरी लय नांदायच सुख
सुर्य तळी गंगुबाई डागामधी सुर्यमुख
pimpaḷagāva nagarī laya nāndāyaca sukha
surya taḷī gaṅgubāī ḍāgāmadhī suryamukha
no translation in English
▷ (पिंपळगाव)(नगरी)(लय)(नांदायच)(सुख)
▷ (सुर्य)(तळी)(गंगुबाई)(डागामधी)(सुर्यमुख)
pas de traduction en français
[28] id = 73947
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
गाव ती रांजणी हाये उलीशी नावाला
नाही आवरत पाच पन्नास गावाला
gāva tī rāñjaṇī hāyē ulīśī nāvālā
nāhī āvarata pāca pannāsa gāvālā
no translation in English
▷ (गाव)(ती)(रांजणी)(हाये)(उलीशी)(नावाला)
▷  Not (आवरत)(पाच)(पन्नास)(गावाला)
pas de traduction en français
[29] id = 73972
बवले भामा - Bawale Bhama
Village वडगाव - Wadgaon
लिमगावच्या घाटात नंदी झाल्यात घाबर
धन्या उथळ खोबर
limagāvacyā ghāṭāta nandī jhālyāta ghābara
dhanyā uthaḷa khōbara
no translation in English
▷ (लिमगावच्या)(घाटात)(नंदी)(झाल्यात)(घाबर)
▷ (धन्या)(उथळ)(खोबर)
pas de traduction en français
[30] id = 73975
जाधव धोंडा - Jadhav Dhondha
Village होनवडज - Honvadaj
तांदळी गावच्या येशीत बाजा वाजतो मोराचा
सप्ताह तांदळीकरांचा
tāndaḷī gāvacyā yēśīta bājā vājatō mōrācā
saptāha tāndaḷīkarāñcā
no translation in English
▷ (तांदळी)(गावच्या)(येशीत)(बाजा)(वाजतो)(मोराचा)
▷ (सप्ताह)(तांदळीकरांचा)
pas de traduction en français
[31] id = 73995
हत्तरगे सुभद्रा - Hattarge Subhadra
Village होळी - Holi
होळी गावाची ग वाट टाकी लावुन घडविली
माझ्या सख्यान रुळविली नवी व्हती ती जुनी केली
hōḷī gāvācī ga vāṭa ṭākī lāvuna ghaḍavilī
mājhyā sakhyāna ruḷavilī navī vhatī tī junī kēlī
no translation in English
▷ (होळी)(गावाची) * (वाट)(टाकी)(लावुन)(घडविली)
▷  My (सख्यान)(रुळविली)(नवी)(व्हती)(ती)(जुनी) shouted
pas de traduction en français
[32] id = 74127
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
दारफळ गाव उशी म्होरी हाती बांधीला उपाशी
ऐका बोलीचा चौकशी
dāraphaḷa gāva uśī mhōrī hātī bāndhīlā upāśī
aikā bōlīcā caukaśī
no translation in English
▷ (दारफळ)(गाव)(उशी)(म्होरी)(हाती)(बांधीला)(उपाशी)
▷ (ऐका)(बोलीचा)(चौकशी)
pas de traduction en français
[33] id = 74726
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
गाव या खळदाची काय सांगु या तुला खुन
येशीत मारवती झाड पिंपळाची दोन
gāva yā khaḷadācī kāya sāṅgu yā tulā khuna
yēśīta māravatī jhāḍa pimpaḷācī dōna
no translation in English
▷ (गाव)(या)(खळदाची) why (सांगु)(या) to_you (खुन)
▷ (येशीत) Maruti (झाड)(पिंपळाची) two
pas de traduction en français
[34] id = 78283
आवळकर लक्ष्मी - Awalkar Lakshmi
Village राशीवडे - Rashivade
इंदापुरीच्या कचेरीत गार सावली वडायाची
दिली जबानी चढाची
indāpurīcyā kacērīta gāra sāvalī vaḍāyācī
dilī jabānī caḍhācī
no translation in English
▷ (इंदापुरीच्या)(कचेरीत)(गार) wheat-complexioned (वडायाची)
▷ (दिली)(जबानी)(चढाची)
pas de traduction en français
[35] id = 79886
सुरवसे केशरबाई तुकाराम - Survase Kesharbai Tukaram
Village कोरंगळी - Korangali
चवली पावली देते आगीन गाडीला
काँग्रेसाना हवा कुर्डवाडीच्या गावाला
cavalī pāvalī dētē āgīna gāḍīlā
kāṅgrēsānā havā kurḍavāḍīcyā gāvālā
Traveller on the road, why are you looking back
They are our cow’s calves, they are attached to the three-tubed plough of maternal uncle and nephew
▷ (चवली)(पावली) give (आगीन)(गाडीला)
▷ (काँग्रेसाना)(हवा)(कुर्डवाडीच्या)(गावाला)
pas de traduction en français
[36] id = 80147
दरेकर गजरा - Darekar Gajara
Village धामारी - Dhamari
गाव ते धामारी आहे उलीशी नारंगी
लागुनसनी गेली गाव पुण्याच्या मारगी
gāva tē dhāmārī āhē ulīśī nāraṅgī
lāgunasanī gēlī gāva puṇyācyā māragī
no translation in English
▷ (गाव)(ते)(धामारी)(आहे)(उलीशी)(नारंगी)
▷ (लागुनसनी) went (गाव)(पुण्याच्या)(मारगी)
pas de traduction en français
[37] id = 80830
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
बारशी पेठेमधी आडती हमाल माडीवरी
छत्रे गाडीच्या गुळावरी
bāraśī pēṭhēmadhī āḍatī hamāla māḍīvarī
chatrē gāḍīcyā guḷāvarī
no translation in English
▷ (बारशी)(पेठेमधी)(आडती)(हमाल)(माडीवरी)
▷ (छत्रे)(गाडीच्या)(गुळावरी)
pas de traduction en français
[38] id = 81168
त्रिभुवन तुळसा - Tribhuwan Tulsa
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
पिंपळगावाचा पाटील पोर सौदा
याच्या जीवावरी रहित मारी मौजा
pimpaḷagāvācā pāṭīla pōra saudā
yācyā jīvāvarī rahita mārī maujā
no translation in English
▷ (पिंपळगावाचा)(पाटील)(पोर)(सौदा)
▷  Of_his_place (जीवावरी)(रहित)(मारी)(मौजा)
pas de traduction en français
[39] id = 81169
बोडखे चंद्रकला - Bodakhe Chandrakala
Village हिंगोली - Hingoli
हिंगोणी कांगोणी कोणी सांगीतल खेड
येशीमध्ये आडव वर शेवग्याच झाड
hiṅgōṇī kāṅgōṇī kōṇī sāṅgītala khēḍa
yēśīmadhyē āḍava vara śēvagyāca jhāḍa
no translation in English
▷ (हिंगोणी)(कांगोणी)(कोणी)(सांगीतल)(खेड)
▷ (येशीमध्ये)(आडव)(वर)(शेवग्याच)(झाड)
pas de traduction en français
[40] id = 81194
देशमुख हिरा - Deshmukh Hira
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
म्हसवड करुनी मी ग जातीया भराभरा
त्याच्या पायरी खाली झरा
mhasavaḍa karunī mī ga jātīyā bharābharā
tyācyā pāyarī khālī jharā
no translation in English
▷ (म्हसवड)(करुनी) I * (जातीया)(भराभरा)
▷ (त्याच्या)(पायरी)(खाली) Jhara
pas de traduction en français
[41] id = 81497
तरडे द्वारका - Tarade Dwarka
Village ढोणेवाडी - Dhonewadi
गराडे गाव राजाची राजवाडी
सपादुनी गेली काळजाची बारा खिंडी
garāḍē gāva rājācī rājavāḍī
sapādunī gēlī kāḷajācī bārā khiṇḍī
no translation in English
▷ (गराडे)(गाव)(राजाची)(राजवाडी)
▷ (सपादुनी) went (काळजाची)(बारा)(खिंडी)
pas de traduction en français
[42] id = 81501
तरडे द्वारका - Tarade Dwarka
Village ढोणेवाडी - Dhonewadi
गराडं गावाला काय पुसता खेड्याला
देव नवखंडाच्या चारी भुजला
garāḍaṁ gāvālā kāya pusatā khēḍyālā
dēva navakhaṇḍācyā cārī bhujalā
no translation in English
▷ (गराडं)(गावाला) why (पुसता)(खेड्याला)
▷ (देव)(नवखंडाच्या)(चारी)(भुजला)
pas de traduction en français
[43] id = 81504
कांबळे रुखमीणी - Kamble Rukhmini
Village तडखेल - Tadkhel
कुठुर आजोर पळसगावात माहेर
तीथ जलमली मंजुळ माय माझी ती हरण
kuṭhura ājōra paḷasagāvāta māhēra
tītha jalamalī mañjuḷa māya mājhī tī haraṇa
no translation in English
▷ (कुठुर)(आजोर)(पळसगावात)(माहेर)
▷ (तीथ)(जलमली)(मंजुळ)(माय) my (ती)(हरण)
pas de traduction en français
[44] id = 82282
माळी सोना - Mali Sona
Village राक्षसभुवन - Rakshsbhuwan
गाव मळ्यागाव कोण्या राज्याची हायली
नाना माझ्या आंबीर्यानी जागा झेंड्याची पाहयली
gāva maḷyāgāva kōṇyā rājyācī hāyalī
nānā mājhyā āmbīryānī jāgā jhēṇḍyācī pāhayalī
no translation in English
▷ (गाव)(मळ्यागाव)(कोण्या)(राज्याची)(हायली)
▷ (नाना) my (आंबीर्यानी)(जागा)(झेंड्याची)(पाहयली)
pas de traduction en français
[45] id = 82288
पठाण शायदा - Pathan Shayda
Village आंबेसावळी - Ambesawali
वडवण गावी बाजारात घेत होते भाजीपाला
मामा माझा छत्री वाला ग मला नाही ओळखु आला
vaḍavaṇa gāvī bājārāta ghēta hōtē bhājīpālā
māmā mājhā chatrī vālā ga malā nāhī ōḷakhu ālā
no translation in English
▷ (वडवण)(गावी)(बाजारात)(घेत)(होते)(भाजीपाला)
▷  Maternal_uncle my (छत्री)(वाला) * (मला) not (ओळखु) here_comes
pas de traduction en français
[46] id = 83863
मोगरे मथा - Mogare Matha
Village भोरकस - Bhorkas
गाव भोरकस दिसे उलीसी ममई
गरीबाला कमायान मारवतीला समयाई
gāva bhōrakasa disē ulīsī mamaī
garībālā kamāyāna māravatīlā samayāī
no translation in English
▷ (गाव)(भोरकस)(दिसे)(उलीसी)(ममई)
▷ (गरीबाला)(कमायान)(मारवतीला)(समयाई)
pas de traduction en français
[47] id = 86343
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
पाऊस पडतो कोणच्या कोणी कड
माझा चित्त गेले बंधवाच्या गावाकड
pāūsa paḍatō kōṇacyā kōṇī kaḍa
mājhā citta gēlē bandhavācyā gāvākaḍa
no translation in English
▷  Rain falls (कोणच्या)(कोणी)(कड)
▷  My (चित्त) has_gone (बंधवाच्या)(गावाकड)
pas de traduction en français
[48] id = 88119
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
पुणतांब ग गाव मोठ राजाच राऊळ
गंगाच्या कडाला मामाभाच्याच देऊळ
puṇatāmba ga gāva mōṭha rājāca rāūḷa
gaṅgācyā kaḍālā māmābhācyāca dēūḷa
no translation in English
▷ (पुणतांब) * (गाव)(मोठ)(राजाच)(राऊळ)
▷ (गंगाच्या)(कडाला)(मामाभाच्याच)(देऊळ)
pas de traduction en français
[49] id = 88120
घोरपडे पार्वती - Ghorpade Parvati
Village निर्मळ पिंपरी - Nirmal Pimpri
खाली महादेव वर मशिदी बसली
दोहीच्या विचारण गाव पिंपरी वसलीन
khālī mahādēva vara maśidī basalī
dōhīcyā vicāraṇa gāva pimparī vasalīna
no translation in English
▷ (खाली)(महादेव)(वर)(मशिदी) sitting
▷ (दोहीच्या)(विचारण)(गाव)(पिंपरी)(वसलीन)
pas de traduction en français
[50] id = 88121
गजभिये लहानाबाई किसन - Gajbhiye Lahanbai Kisan
Village हेटीकुंडी - Hetikundi
नागपूर शहरामधी पैशापासरी मिरची
गाडी भरु भरु आले बेपारी दुरची
nāgapūra śaharāmadhī paiśāpāsarī miracī
gāḍī bharu bharu ālē bēpārī duracī
no translation in English
▷ (नागपूर)(शहरामधी)(पैशापासरी)(मिरची)
▷ (गाडी)(भरु)(भरु) here_comes (बेपारी)(दुरची)
pas de traduction en français
[51] id = 88122
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
गावा आले करदुरकर कुणी करिना त्याच मोल
भावाची मैना बोल नेनती माझी बाई
gāvā ālē karadurakara kuṇī karinā tyāca mōla
bhāvācī mainā bōla nēnatī mājhī bāī
no translation in English
▷ (गावा) here_comes (करदुरकर)(कुणी)(करिना)(त्याच)(मोल)
▷ (भावाची) Mina says (नेनती) my daughter
pas de traduction en français
[52] id = 88123
शिंदे गंगु - Shinde Gangu
Village चिखली - Chikhali
पुण ग झाल जुन सातारा आला मोडी
बारामती तालतोडी
puṇa ga jhāla juna sātārā ālā mōḍī
bārāmatī tālatōḍī
no translation in English
▷ (पुण) * (झाल)(जुन)(सातारा) here_comes (मोडी)
▷ (बारामती)(तालतोडी)
pas de traduction en français
[53] id = 88124
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
लातुरगाव कचेरीला चालीखोराची धांदल
बाळ हरिला माझ्या बांधा येशाचा मंदील
lāturagāva kacērīlā cālīkhōrācī dhāndala
bāḷa harilā mājhyā bāndhā yēśācā mandīla
no translation in English
▷ (लातुरगाव) office (चालीखोराची)(धांदल)
▷  Son (हरिला) my (बांधा)(येशाचा)(मंदील)
pas de traduction en français
[54] id = 88125
पवार गोपीकाबाई विश्वनाथ - Pawar Gopika Vishwanath
Village हासाळा - Hasala
गावागावचे मास्तर हायत लातुर शहरात
माझ्या कन्नड जिल्ह्यात सखाच बाळ माझ
gāvāgāvacē māstara hāyata lātura śaharāta
mājhyā kannaḍa jilhyāta sakhāca bāḷa mājha
no translation in English
▷ (गावागावचे)(मास्तर)(हायत)(लातुर)(शहरात)
▷  My (कन्नड)(जिल्ह्यात)(सखाच) son my
pas de traduction en français
[55] id = 106825
झोडगे अंबीका किसन - Zodge Ambika Kisan
Village कानडी - Kanadi
पाटोदा गावी बाजारात पालाला पाल दाट
सोईरा माझा बंधु रीघ करु नीमला भेट
pāṭōdā gāvī bājārāta pālālā pāla dāṭa
sōīrā mājhā bandhu rīgha karu nīmalā bhēṭa
no translation in English
▷ (पाटोदा)(गावी)(बाजारात)(पालाला)(पाल)(दाट)
▷ (सोईरा) my brother (रीघ)(करु)(नीमला)(भेट)
pas de traduction en français
[56] id = 89039
सरडे पगा - Sarade Paga
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
माझा दंडवत गावा गरसोळ्या आडुनी
सावळ्या पांडुरंगा रथ हाना झाडुनी
mājhā daṇḍavata gāvā garasōḷyā āḍunī
sāvaḷyā pāṇḍuraṅgā ratha hānā jhāḍunī
no translation in English
▷  My (दंडवत)(गावा)(गरसोळ्या)(आडुनी)
▷ (सावळ्या)(पांडुरंगा)(रथ)(हाना)(झाडुनी)
pas de traduction en français
[57] id = 106826
झोडगे अंबीका किसन - Zodge Ambika Kisan
Village कानडी - Kanadi
पाटोदा गावीचा बाजार मला दिस रिता रिता
भाऊ भाचे देखिल्याने पेठ दणादणाली आता
pāṭōdā gāvīcā bājāra malā disa ritā ritā
bhāū bhācē dēkhilyānē pēṭha daṇādaṇālī ātā
no translation in English
▷ (पाटोदा)(गावीचा)(बाजार)(मला)(दिस)(रिता)(रिता)
▷  Brother (भाचे)(देखिल्याने)(पेठ)(दणादणाली)(आता)
pas de traduction en français
[58] id = 90498
फुंदे द्वारकाबाई - Phunde Dwarka
Village जळगाव - Jalgaon
बोदेगावीचा बाजार मला भनंग लागतु
मह्या गावचा बेपर चाटी उशीरा लावतु
bōdēgāvīcā bājāra malā bhanaṅga lāgatu
mahyā gāvacā bēpara cāṭī uśīrā lāvatu
no translation in English
▷ (बोदेगावीचा)(बाजार)(मला)(भनंग)(लागतु)
▷ (मह्या)(गावचा)(बेपर)(चाटी)(उशीरा)(लावतु)
pas de traduction en français
[59] id = 90499
फुंदे द्वारकाबाई - Phunde Dwarka
Village जळगाव - Jalgaon
बोदेगावच्या वाट जाई कशाला लावीली
मह्या नेनंत्या बाळाला तांग्यावाल्या सावली
bōdēgāvacyā vāṭa jāī kaśālā lāvīlī
mahyā nēnantyā bāḷālā tāṅgyāvālyā sāvalī
no translation in English
▷ (बोदेगावच्या)(वाट)(जाई)(कशाला)(लावीली)
▷ (मह्या)(नेनंत्या)(बाळाला)(तांग्यावाल्या) wheat-complexioned
pas de traduction en français
[60] id = 90500
भिसे विमल - Bhise Vimal
Village रुई - Rui
रुई गावी इशीमंदी काय बोलतेत पुन्हा
नटवा माझा सखा बाजा लावुन मामा आणा
ruī gāvī iśīmandī kāya bōlatēta punhā
naṭavā mājhā sakhā bājā lāvuna māmā āṇā
no translation in English
▷ (रुई)(गावी)(इशीमंदी) why (बोलतेत)(पुन्हा)
▷ (नटवा) my (सखा)(बाजा)(लावुन) maternal_uncle (आणा)
pas de traduction en français
[61] id = 90501
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
काय सांगु बायी बोरसर कराची माती
तीन ताळाची चावडी जळ अरगीनीची बत्ती
kāya sāṅgu bāyī bōrasara karācī mātī
tīna tāḷācī cāvaḍī jaḷa aragīnīcī battī
no translation in English
▷  Why (सांगु)(बायी)(बोरसर)(कराची)(माती)
▷ (तीन)(ताळाची)(चावडी)(जळ)(अरगीनीची) light
pas de traduction en français
[62] id = 90502
वाळके राजबाई - Walke Rajbai
Village दारफळ - Darphal
दारफळ येशीपाशी काग दुरुंगे येण केल
मत देणार बाहेर गेल
dāraphaḷa yēśīpāśī kāga duruṅgē yēṇa kēla
mata dēṇāra bāhēra gēla
no translation in English
▷ (दारफळ)(येशीपाशी)(काग)(दुरुंगे)(येण) did
▷ (मत)(देणार)(बाहेर) gone
pas de traduction en français
[63] id = 90503
नाडे केशर - Nade Kesharbai T.
Village वाळुंज - Valuj
गाव वरखेड्यात गेल्याला पडली दाही
गाव पैणनाची पालखी आली नाही
gāva varakhēḍyāta gēlyālā paḍalī dāhī
gāva paiṇanācī pālakhī ālī nāhī
no translation in English
▷ (गाव)(वरखेड्यात)(गेल्याला)(पडली)(दाही)
▷ (गाव)(पैणनाची)(पालखी) has_come not
pas de traduction en français
[64] id = 90504
नाडे केशर - Nade Kesharbai T.
Village वाळुंज - Valuj
गाव वरखेडात झांजरी वाज झाई झाई
गाव पैठनाची पालखी आली नाही
gāva varakhēḍāta jhāñjarī vāja jhāī jhāī
gāva paiṭhanācī pālakhī ālī nāhī
no translation in English
▷ (गाव)(वरखेडात)(झांजरी)(वाज)(झाई)(झाई)
▷ (गाव)(पैठनाची)(पालखी) has_come not
pas de traduction en français
[65] id = 90505
त्रिभुवन तुळसा - Tribhuwan Tulsa
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
गाव पिंपळगाव हाय हलक नावाला
वैजापुरच्या कचेरीत नाही ऐकत न्यायाला
gāva pimpaḷagāva hāya halaka nāvālā
vaijāpuracyā kacērīta nāhī aikata nyāyālā
no translation in English
▷ (गाव)(पिंपळगाव)(हाय)(हलक)(नावाला)
▷ (वैजापुरच्या)(कचेरीत) not (ऐकत)(न्यायाला)
pas de traduction en français
[66] id = 90506
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
पाथर्डी बाजारी भरतो कोपर्याला
बाळाला मपल्या कीती बघु व्यापार्याला
pātharḍī bājārī bharatō kōparyālā
bāḷālā mapalyā kītī baghu vyāpāryālā
no translation in English
▷ (पाथर्डी)(बाजारी)(भरतो)(कोपर्याला)
▷ (बाळाला)(मपल्या)(कीती)(बघु)(व्यापार्याला)
pas de traduction en français
[67] id = 90507
घारे सिंधु - Ghare Sindhu
Village जअूळ - Jawal
गाव जवळाच्या पारावरी कोण बसल टकळीच
परभाकर चंद्रकांत वाघ सुटल साखळीच
gāva javaḷācyā pārāvarī kōṇa basala ṭakaḷīca
parabhākara candrakānta vāgha suṭala sākhaḷīca
no translation in English
▷ (गाव)(जवळाच्या)(पारावरी) who (बसल)(टकळीच)
▷ (परभाकर)(चंद्रकांत)(वाघ)(सुटल)(साखळीच)
pas de traduction en français
[68] id = 90508
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
पुणतांब सासर मोठ भाग्याच्या सईला
बत्तीस पायर्या घाट गंगा या बाईला
puṇatāmba sāsara mōṭha bhāgyācyā saīlā
battīsa pāyaryā ghāṭa gaṅgā yā bāīlā
no translation in English
▷ (पुणतांब)(सासर)(मोठ)(भाग्याच्या)(सईला)
▷ (बत्तीस)(पायर्या)(घाट) the_Ganges (या)(बाईला)
pas de traduction en français
[69] id = 90509
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
गाव पिंपळगाव हाये उलीस नावाला
नाय आवरत पाच पन्नास गावाला
gāva pimpaḷagāva hāyē ulīsa nāvālā
nāya āvarata pāca pannāsa gāvālā
no translation in English
▷ (गाव)(पिंपळगाव)(हाये)(उलीस)(नावाला)
▷ (नाय)(आवरत)(पाच)(पन्नास)(गावाला)
pas de traduction en français
[70] id = 90510
घाटविसावे शांता - Ghatvisave Shanta
Village केळपिंपळगाव - Kelpimpalgaon
गाव पुणतांब याची वडावड
याची पेठात अशा केंद्र आल पुढ
gāva puṇatāmba yācī vaḍāvaḍa
yācī pēṭhāta aśā kēndra āla puḍha
no translation in English
▷ (गाव)(पुणतांब)(याची)(वडावड)
▷ (याची)(पेठात)(अशा)(केंद्र) here_comes (पुढ)
pas de traduction en français
[71] id = 90511
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
झाडामधे झाड होत पांगार्याच
गावामध्ये गाव मालेगाव रंगरेच
jhāḍāmadhē jhāḍa hōta pāṅgāryāca
gāvāmadhyē gāva mālēgāva raṅgarēca
no translation in English
▷ (झाडामधे)(झाड)(होत)(पांगार्याच)
▷ (गावामध्ये)(गाव)(मालेगाव)(रंगरेच)
pas de traduction en français
[72] id = 90512
पवार गोपीकाबाई विश्वनाथ - Pawar Gopika Vishwanath
Village हासाळा - Hasala
लातुर गावाच्या वाटनी हिरवी मोटार आयन्याची
रजा घेतली महिन्याची माझ्या सख्याच्या बाळानी
lātura gāvācyā vāṭanī hiravī mōṭāra āyanyācī
rajā ghētalī mahinyācī mājhyā sakhyācyā bāḷānī
no translation in English
▷ (लातुर)(गावाच्या)(वाटनी) green (मोटार)(आयन्याची)
▷  King (घेतली)(महिन्याची) my (सख्याच्या)(बाळानी)
pas de traduction en français
[73] id = 90513
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
गाव वडगाव आहे हालक नावाला
अस एकना पाच पन्नास गावाला
gāva vaḍagāva āhē hālaka nāvālā
asa ēkanā pāca pannāsa gāvālā
no translation in English
▷ (गाव)(वडगाव)(आहे)(हालक)(नावाला)
▷ (अस)(एकना)(पाच)(पन्नास)(गावाला)
pas de traduction en français
[74] id = 90514
भुजबळ मधू - Bhujbal Madhu
Village लादवड - Ladawad
गाव चाकणच्या बाजारात घेत होते भाजीपाला
सांगते बाई तुला इळाचा इळ गेला दागीना चोरीला गेला
gāva cākaṇacyā bājārāta ghēta hōtē bhājīpālā
sāṅgatē bāī tulā iḷācā iḷa gēlā dāgīnā cōrīlā gēlā
no translation in English
▷ (गाव)(चाकणच्या)(बाजारात)(घेत)(होते)(भाजीपाला)
▷  I_tell woman to_you (इळाचा)(इळ) has_gone (दागीना)(चोरीला) has_gone
pas de traduction en français
[75] id = 90515
भुजबळ मधू - Bhujbal Madhu
Village लादवड - Ladawad
जाऊ चाकणच्या बाजारात डाव्या बाजुला पाटी माझी
सांगते बंधवाला हुंडेवाल्या बहिण तुझी
jāū cākaṇacyā bājārāta ḍāvyā bājulā pāṭī mājhī
sāṅgatē bandhavālā huṇḍēvālyā bahiṇa tujhī
no translation in English
▷ (जाऊ)(चाकणच्या)(बाजारात)(डाव्या)(बाजुला)(पाटी) my
▷  I_tell (बंधवाला)(हुंडेवाल्या) sister (तुझी)
pas de traduction en français
[76] id = 90516
चव्हाण किसा - Chavan Kisabai Sopan
Village बांगर्डे - Bangarde
गावी गावीचे मारुती तळयीतात उनामधी
रेडणी गावच्या मारुती हाय मिरयच्या सावलीत
gāvī gāvīcē mārutī taḷayītāta unāmadhī
rēḍaṇī gāvacyā mārutī hāya mirayacyā sāvalīta
no translation in English
▷ (गावी)(गावीचे)(मारुती)(तळयीतात)(उनामधी)
▷ (रेडणी)(गावच्या)(मारुती)(हाय)(मिरयच्या)(सावलीत)
pas de traduction en français
[77] id = 90517
गजभिये लहानाबाई किसन - Gajbhiye Lahanbai Kisan
Village हेटीकुंडी - Hetikundi
नागपुर शहरामधी पैशापासरी खारका
पेठामधी पेठ पुण्याची द्वारका
nāgapura śaharāmadhī paiśāpāsarī khārakā
pēṭhāmadhī pēṭha puṇyācī dvārakā
no translation in English
▷ (नागपुर)(शहरामधी)(पैशापासरी)(खारका)
▷ (पेठामधी)(पेठ)(पुण्याची)(द्वारका)
pas de traduction en français
[78] id = 90518
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
गाव खडकीची वाट येयाला जायाला
सायजी सुन आली मुक्काम घेयाला
gāva khaḍakīcī vāṭa yēyālā jāyālā
sāyajī suna ālī mukkāma ghēyālā
no translation in English
▷ (गाव)(खडकीची)(वाट)(येयाला)(जायाला)
▷ (सायजी)(सुन) has_come (मुक्काम)(घेयाला)
pas de traduction en français
[79] id = 90519
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
गाव खडकीची वाट टाक्या लावुन फोडली
सावितरे सुन वग तुझ्यान जोडली
gāva khaḍakīcī vāṭa ṭākyā lāvuna phōḍalī
sāvitarē suna vaga tujhyāna jōḍalī
no translation in English
▷ (गाव)(खडकीची)(वाट)(टाक्या)(लावुन)(फोडली)
▷ (सावितरे)(सुन)(वग)(तुझ्यान)(जोडली)
pas de traduction en français
[80] id = 90520
गुंदेकर अनुसया - Gundekar Anusaya
Village आंबेसावळी - Ambesawali
हिंगुळ देशाला नाही मनुष्याचा वारा
पद्मिनी बाईला मनुष्याचा भुभुकारा
hiṅguḷa dēśālā nāhī manuṣyācā vārā
padminī bāīlā manuṣyācā bhubhukārā
no translation in English
▷ (हिंगुळ)(देशाला) not (मनुष्याचा)(वारा)
▷ (पद्मिनी)(बाईला)(मनुष्याचा)(भुभुकारा)
pas de traduction en français
[81] id = 90521
शिंदे सुभद्रा - Shinde Subhadra
Village घरणी - Gharani
गावागावाचं मारुती उन्हामधी
रेडणी गावाचा मारुती हायेत मिर्याच्या बनामधी
gāvāgāvācaṁ mārutī unhāmadhī
rēḍaṇī gāvācā mārutī hāyēta miryācyā banāmadhī
no translation in English
▷ (गावागावाचं)(मारुती)(उन्हामधी)
▷ (रेडणी)(गावाचा)(मारुती)(हायेत)(मिर्याच्या)(बनामधी)
pas de traduction en français
[82] id = 90522
साळुंखे वेणू दामू - Salunkhe Venu Damu
Village शिरुर - Shirur
पुण झाला जुन ममईची लाल माती
नळाच्या पाण्यानी लहर्या मारी बारामती
puṇa jhālā juna mamaīcī lāla mātī
naḷācyā pāṇyānī laharyā mārī bārāmatī
no translation in English
▷ (पुण)(झाला)(जुन)(ममईची)(लाल)(माती)
▷ (नळाच्या)(पाण्यानी)(लहर्या)(मारी)(बारामती)
pas de traduction en français
[83] id = 90523
सुर्यवंशीय सुमन - Suryavanshi Suman
Village शिरुर - Shirur
सत्तेचाळीस चाळीस साली बेलापुरात कंपनी आली
त्या गडबडीत सार्या गावात मानमोडी झाली
sattēcāḷīsa cāḷīsa sālī bēlāpurāta kampanī ālī
tyā gaḍabaḍīta sāryā gāvāta mānamōḍī jhālī
no translation in English
▷ (सत्तेचाळीस)(चाळीस)(साली)(बेलापुरात)(कंपनी) has_come
▷ (त्या)(गडबडीत)(सार्या)(गावात)(मानमोडी) has_come
pas de traduction en français
[84] id = 90524
कोरडे अंजना - Korde Anjana
Village शिरढोण - Shirdhon
शिरढोण गाव हालक मोडत नावाला
आस नाही आवरत पाच पंचवीस गावाला
śiraḍhōṇa gāva hālaka mōḍata nāvālā
āsa nāhī āvarata pāca pañcavīsa gāvālā
no translation in English
▷ (शिरढोण)(गाव)(हालक)(मोडत)(नावाला)
▷ (आस) not (आवरत)(पाच)(पंचवीस)(गावाला)
pas de traduction en français
[85] id = 90525
कदम कोंडाबाई - Kadam Kondabai
Village गातेगाव - Gategaon
गाव येडशीच्या वाट मोटर घेऊनी
कोण येत होत तुझ्या दैवात
gāva yēḍaśīcyā vāṭa mōṭara ghēūnī
kōṇa yēta hōta tujhyā daivāta
no translation in English
▷ (गाव)(येडशीच्या)(वाट)(मोटर)(घेऊनी)
▷  Who (येत)(होत) your (दैवात)
pas de traduction en français
[86] id = 90564
गायकवाड यशोदा - Gaykwad Yashoda
Village धाकली झरी - Dhakali Jhari
नगर भिगर दोन्ही फिरंग्याची गाव
चांदीचा रुपाया हाये कंपनीच नाव
nagara bhigara dōnhī phiraṅgyācī gāva
cāndīcā rupāyā hāyē kampanīca nāva
no translation in English
▷ (नगर)(भिगर) both (फिरंग्याची)(गाव)
▷ (चांदीचा)(रुपाया)(हाये)(कंपनीच)(नाव)
pas de traduction en français
[87] id = 90565
पवार सोना - Pawar Sonabai
Village पुणतांबा - Puntamba
मिठा पिठाचा जोगवा या बायानो दरबारी
मला जायाचे गडावरी नंदुरबारच्या बाजारी
miṭhā piṭhācā jōgavā yā bāyānō darabārī
malā jāyācē gaḍāvarī nandurabāracyā bājārī
no translation in English
▷ (मिठा)(पिठाचा)(जोगवा)(या)(बायानो)(दरबारी)
▷ (मला)(जायाचे)(गडावरी)(नंदुरबारच्या)(बाजारी)
pas de traduction en français
[88] id = 90566
मोहीते रुक्मिणी - Mohite Rukmini
Village तळवडी - Talwadi
कासारगाव येशीत सोन्याच्या साखळीत
हरीदास बाबाच्या जटा मोकळ्या
kāsāragāva yēśīta sōnyācyā sākhaḷīta
harīdāsa bābācyā jaṭā mōkaḷyā
no translation in English
▷ (कासारगाव)(येशीत) of_gold (साखळीत)
▷ (हरीदास)(बाबाच्या) class (मोकळ्या)
pas de traduction en français
[89] id = 90567
ढावणे भिवरा - Dhawne Bhivara
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
गाव सोयगावच्या येशीला मोठे दंडाचे कुलुप
चाल माझ्या बाळा उघड मामाचा मुलूक
gāva sōyagāvacyā yēśīlā mōṭhē daṇḍācē kulupa
cāla mājhyā bāḷā ughaḍa māmācā mulūka
no translation in English
▷ (गाव)(सोयगावच्या)(येशीला)(मोठे)(दंडाचे)(कुलुप)
▷  Let_us_go my child (उघड) of_maternal_uncle (मुलूक)
pas de traduction en français
[90] id = 90568
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
गाव ती रांजणी भरली मला दिसं
तान्हं माझ राघु पेठला वाणी बसं
gāva tī rāñjaṇī bharalī malā disaṁ
tānhaṁ mājha rāghu pēṭhalā vāṇī basaṁ
no translation in English
▷ (गाव)(ती)(रांजणी)(भरली)(मला)(दिसं)
▷ (तान्हं) my (राघु)(पेठला)(वाणी)(बसं)
pas de traduction en français
[91] id = 90569
मांडगे कमल - Mandage Kamal
Village उंदीरगाव - Undirgaon
गाव ते पाटोद्यात कोण्या राजाच राऊळ
मारुती शेजारी मारुतीच देऊळ
gāva tē pāṭōdyāta kōṇyā rājāca rāūḷa
mārutī śējārī mārutīca dēūḷa
no translation in English
▷ (गाव)(ते)(पाटोद्यात)(कोण्या)(राजाच)(राऊळ)
▷ (मारुती)(शेजारी)(मारुतीच)(देऊळ)
pas de traduction en français
[92] id = 90570
हत्तरगे सुभद्रा - Hattarge Subhadra
Village होळी - Holi
सेलु गावच्या वाटनं उडती धुळ माती
माझ्या राजस बाळाची सायकल पेठला जाऊन येती
sēlu gāvacyā vāṭanaṁ uḍatī dhuḷa mātī
mājhyā rājasa bāḷācī sāyakala pēṭhalā jāūna yētī
no translation in English
▷ (सेलु)(गावच्या)(वाटनं)(उडती)(धुळ)(माती)
▷  My (राजस)(बाळाची)(सायकल)(पेठला)(जाऊन)(येती)
pas de traduction en français
[93] id = 90571
जाधव धोंडा - Jadhav Dhondha
Village होनवडज - Honvadaj
भोकरदन कचेरीत चिमणी जळती ताराची
अशी निघाली पाण्याला राणी तहशीलदाराची
bhōkaradana kacērīta cimaṇī jaḷatī tārācī
aśī nighālī pāṇyālā rāṇī tahaśīladārācī
no translation in English
▷ (भोकरदन)(कचेरीत)(चिमणी)(जळती)(ताराची)
▷ (अशी)(निघाली)(पाण्याला)(राणी)(तहशीलदाराची)
pas de traduction en français
[94] id = 90572
उंडे द्रोपदाबाई मुरलीधर - Unde Dropadabai Murlidhar
Village मातापूर - Matapur
तिळजाईच्या बाजारी रुपायाची लिंब दोन
साळु बाई माही बागवानची बहीण
tiḷajāīcyā bājārī rupāyācī limba dōna
sāḷu bāī māhī bāgavānacī bahīṇa
no translation in English
▷ (तिळजाईच्या)(बाजारी)(रुपायाची)(लिंब) two
▷ (साळु) woman (माही)(बागवानची) sister
pas de traduction en français
[95] id = 90573
बारबोले वच्छला - Barbole Vachalya
Village दारफळ - Darphal
दारफळ गावाची वाट मला दिसते शोभीवंत
माझ आल्यात भाग्यवंत
dāraphaḷa gāvācī vāṭa malā disatē śōbhīvanta
mājha ālyāta bhāgyavanta
no translation in English
▷ (दारफळ)(गावाची)(वाट)(मला)(दिसते)(शोभीवंत)
▷  My (आल्यात)(भाग्यवंत)
pas de traduction en français
[96] id = 90574
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
गाव पुरणगाव अस पाहिलस बापा
कमानी येस बाई वर दणदणती तोफा
gāva puraṇagāva asa pāhilasa bāpā
kamānī yēsa bāī vara daṇadaṇatī tōfā
no translation in English
▷ (गाव)(पुरणगाव)(अस)(पाहिलस) father
▷ (कमानी)(येस) woman (वर)(दणदणती)(तोफा)
pas de traduction en français
[97] id = 90575
पंडीत मंदाकिनी - Pandit Mandakini
Village उंदीरगाव - Undirgaon
उंदिरगावचं सोयरं आहे उसाचं पाचट
चातुर बंधु माझा नाही करणीला हारत
undiragāvacaṁ sōyaraṁ āhē usācaṁ pācaṭa
cātura bandhu mājhā nāhī karaṇīlā hārata
no translation in English
▷ (उंदिरगावचं)(सोयरं)(आहे)(उसाचं)(पाचट)
▷ (चातुर) brother my not (करणीला)(हारत)
pas de traduction en français
[98] id = 90576
टोनपे राही - Tonpe Rahi
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
आल्या गेल्याला पुसते गाव नगरचे माणस
पुसते सयाला गादीवरच सोन कसं
ālyā gēlyālā pusatē gāva nagaracē māṇasa
pusatē sayālā gādīvaraca sōna kasaṁ
no translation in English
▷ (आल्या)(गेल्याला)(पुसते)(गाव)(नगरचे)(माणस)
▷ (पुसते)(सयाला)(गादीवरच) gold (कसं)
pas de traduction en français
[99] id = 90577
पंडीत मंदाकिनी - Pandit Mandakini
Village उंदीरगाव - Undirgaon
उंदिरगावचा सोयरं हाये करणीला हालकं
बोलते भाऊराया द्यावा पोळ्याला उलफ
undiragāvacā sōyaraṁ hāyē karaṇīlā hālakaṁ
bōlatē bhāūrāyā dyāvā pōḷyālā ulapha
no translation in English
▷ (उंदिरगावचा)(सोयरं)(हाये)(करणीला)(हालकं)
▷ (बोलते)(भाऊराया)(द्यावा)(पोळ्याला)(उलफ)
pas de traduction en français
[100] id = 90578
सोनार चंपा - Sonar Champha
Village दारफळ - Darphal
बारशी ग पेठईला ग आहे चांदीची काच
आहे सोन्याची वात गेला वकील घालवित
bāraśī ga pēṭhaīlā ga āhē cāndīcī kāca
āhē sōnyācī vāta gēlā vakīla ghālavita
no translation in English
▷ (बारशी) * (पेठईला) * (आहे)(चांदीची)(काच)
▷ (आहे)(सोन्याची)(वात) has_gone (वकील)(घालवित)
pas de traduction en français
[100] id = 90579
म्हस्के केशर - Mhaske Keshar
Village थेरगाव - Thergaon
वानडगावचा पाहुणा वाडा माझा गजबजी
दावणीच्या मेखी मोजी
vānaḍagāvacā pāhuṇā vāḍā mājhā gajabajī
dāvaṇīcyā mēkhī mōjī
no translation in English
▷ (वानडगावचा)(पाहुणा)(वाडा) my (गजबजी)
▷ (दावणीच्या)(मेखी)(मोजी)
pas de traduction en français
[102] id = 94418
धावटे उज्वला - Dhawte Ujjawala
Village मालुंजा - Malunga
जेऊराची हवा बघु आपुन दोघी जावा
बायजाबाई माग दवाखाना झाला नवा
jēūrācī havā baghu āpuna dōghī jāvā
bāyajābāī māga davākhānā jhālā navā
no translation in English
▷ (जेऊराची)(हवा)(बघु)(आपुन)(दोघी)(जावा)
▷ (बायजाबाई)(माग)(दवाखाना)(झाला)(नवा)
pas de traduction en français
[103] id = 95993
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
बारशी पेठेमधी आडती हमाल जोत्यावरी
नाव गव्हाचे पोत्यावरी
bāraśī pēṭhēmadhī āḍatī hamāla jōtyāvarī
nāva gavhācē pōtyāvarī
no translation in English
▷ (बारशी)(पेठेमधी)(आडती)(हमाल)(जोत्यावरी)
▷ (नाव)(गव्हाचे)(पोत्यावरी)
pas de traduction en français
[104] id = 97722
कर्णे तान्हाबाई बा. - Karne Tanhabai Ba.
Village शिरसगाव - Shirasgaon
बारामती गाव आस्तुरी तिच नावु
सांगती बंधु तिला तिथ वस्तीला नको राहु
bārāmatī gāva āsturī tica nāvu
sāṅgatī bandhu tilā titha vastīlā nakō rāhu
no translation in English
▷ (बारामती)(गाव)(आस्तुरी)(तिच)(नावु)
▷ (सांगती) brother (तिला)(तिथ)(वस्तीला) not (राहु)
pas de traduction en français
[105] id = 97723
काळे वेणु - Kale Venu
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS-48
टाकळीच्या ग पारावरी न्याय येतो ग बहीणीचा
सांगते बाळा तुला इडा उचल पयणीचा
ṭākaḷīcyā ga pārāvarī nyāya yētō ga bahīṇīcā
sāṅgatē bāḷā tulā iḍā ucala payaṇīcā
no translation in English
▷ (टाकळीच्या) * (पारावरी)(न्याय)(येतो) * of_sister
▷  I_tell child to_you (इडा)(उचल)(पयणीचा)
pas de traduction en français
[106] id = 97725
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
दारफळ गाव विशीम्होर सांडली बोर
मत द्यायाला गेली पोर
dāraphaḷa gāva viśīmhōra sāṇḍalī bōra
mata dyāyālā gēlī pōra
no translation in English
▷ (दारफळ)(गाव)(विशीम्होर)(सांडली)(बोर)
▷ (मत)(द्यायाला) went (पोर)
pas de traduction en français
[107] id = 97726
राऊत मोहन - Raut Mohan
Village माढा - Madha
अमरावतीचा हत्ती असा सोंडेने पाणी शिंपी
फडका भिजला येड्या लेकी
amarāvatīcā hattī asā sōṇḍēnē pāṇī śimpī
phaḍakā bhijalā yēḍyā lēkī
no translation in English
▷ (अमरावतीचा)(हत्ती)(असा)(सोंडेने) water, (शिंपी)
▷ (फडका)(भिजला)(येड्या)(लेकी)
pas de traduction en français
[108] id = 97730
गंगुले झुंबर कारभारी - Gangule Zumbar Karbhari
Village बाप्तारा - Baptara
इथुन दिसते पुणतांब्याची बादशाही
आता शोभा देती पुलाखालुन गंगुबाई
ithuna disatē puṇatāmbyācī bādaśāhī
ātā śōbhā dētī pulākhāluna gaṅgubāī
no translation in English
▷ (इथुन)(दिसते)(पुणतांब्याची)(बादशाही)
▷ (आता)(शोभा)(देती)(पुलाखालुन)(गंगुबाई)
pas de traduction en français
[109] id = 97735
साठे सावित्री - Sathe Savitra
Village भालगुडी - Bhalgudi
गाव भालगुडी सासर माग नारी
कांद्याच्या पातीवाणी गहु बसल शिवारी
gāva bhālaguḍī sāsara māga nārī
kāndyācyā pātīvāṇī gahu basala śivārī
no translation in English
▷ (गाव)(भालगुडी)(सासर)(माग)(नारी)
▷ (कांद्याच्या)(पातीवाणी)(गहु)(बसल)(शिवारी)
pas de traduction en français
[110] id = 97750
ढावणे भिवरा - Dhawne Bhivara
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
गावा धाडाच्या बाजारात रुपायाची लिंब दोन
आत्तरीची घेणारीन सोय गावची बागवान
gāvā dhāḍācyā bājārāta rupāyācī limba dōna
āttarīcī ghēṇārīna sōya gāvacī bāgavāna
no translation in English
▷ (गावा)(धाडाच्या)(बाजारात)(रुपायाची)(लिंब) two
▷ (आत्तरीची)(घेणारीन)(सोय)(गावची)(बागवान)
pas de traduction en français
[111] id = 97751
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
मुंबई बांधीली पाण्यावर आस तिजला हाय नळ
नाही बारवच पाणी मग मनाला तळमळ
mumbaī bāndhīlī pāṇyāvara āsa tijalā hāya naḷa
nāhī bāravaca pāṇī maga manālā taḷamaḷa
no translation in English
▷ (मुंबई)(बांधीली)(पाण्यावर)(आस)(तिजला)(हाय)(नळ)
▷  Not (बारवच) water, (मग)(मनाला)(तळमळ)
pas de traduction en français
[112] id = 97752
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
कासरखेडची वाट मुरमान दाटली
माझ्या सख्याला देखुन मला सवान वाटली
kāsarakhēḍacī vāṭa muramāna dāṭalī
mājhyā sakhyālā dēkhuna malā savāna vāṭalī
no translation in English
▷ (कासरखेडची)(वाट)(मुरमान)(दाटली)
▷  My (सख्याला)(देखुन)(मला)(सवान)(वाटली)
pas de traduction en français
[113] id = 97755
माळी सोना - Mali Sona
Village राक्षसभुवन - Rakshsbhuwan
गाव ते पुणतांब कोण्या राजाचे रावळ
गंगेच्या कडेला मामभाश्याचे देऊळ
gāva tē puṇatāmba kōṇyā rājācē rāvaḷa
gaṅgēcyā kaḍēlā māmabhāśyācē dēūḷa
no translation in English
▷ (गाव)(ते)(पुणतांब)(कोण्या)(राजाचे)(रावळ)
▷ (गंगेच्या)(कडेला)(मामभाश्याचे)(देऊळ)
pas de traduction en français
[114] id = 97758
गुंदेकर शारदा - Gundekar Sharada
Village आंबेसावळी - Ambesawali
नाशीकची वाट पुस बामनाच्या पोरा
उंबराच्या झाडातुनी निघल्या सुईवानी धारा
nāśīkacī vāṭa pusa bāmanācyā pōrā
umbarācyā jhāḍātunī nighalyā suīvānī dhārā
no translation in English
▷ (नाशीकची)(वाट) enquire of_Brahmin (पोरा)
▷ (उंबराच्या)(झाडातुनी)(निघल्या)(सुईवानी)(धारा)
pas de traduction en français
[115] id = 97772
गायकवाड इठा - Gaykwad Eitha
Village तडखेल - Tadkhel
देवुरच्या आडनीवरी माप आहे खडा खडा
पासरीला मणी धाडा आडत्या माझा झाला येडा
dēvuracyā āḍanīvarī māpa āhē khaḍā khaḍā
pāsarīlā maṇī dhāḍā āḍatyā mājhā jhālā yēḍā
no translation in English
▷ (देवुरच्या)(आडनीवरी)(माप)(आहे)(खडा)(खडा)
▷ (पासरीला)(मणी)(धाडा)(आडत्या) my (झाला)(येडा)
pas de traduction en français
[116] id = 97777
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
मोहोळ गावी ठेशनात माझा नेनंता चंदुलाला
हरी बोलतो मास्तराला गाडी धक्याला लाव चला
mōhōḷa gāvī ṭhēśanāta mājhā nēnantā candulālā
harī bōlatō māstarālā gāḍī dhakyālā lāva calā
no translation in English
▷ (मोहोळ)(गावी)(ठेशनात) my younger (चंदुलाला)
▷ (हरी) says (मास्तराला)(गाडी)(धक्याला) put let_us_go
pas de traduction en français
[117] id = 97783
निकम सोना - Nikam Sona
Village धोंडराई - Dhondrai
नगर भिंगर दोही आलेत मोटीला
आगीन गाडीत जान कोंडुच्या वाडीला
nagara bhiṅgara dōhī ālēta mōṭīlā
āgīna gāḍīta jāna kōṇḍucyā vāḍīlā
no translation in English
▷ (नगर)(भिंगर)(दोही)(आलेत)(मोटीला)
▷ (आगीन)(गाडीत)(जान)(कोंडुच्या)(वाडीला)
pas de traduction en français
[118] id = 97785
पवार सुषमा - Pawar Sushama
Village हासाळा - Hasala
कामखेड गावची वाट काट्याकुट्यान दाटली
मला सवान वाटली
kāmakhēḍa gāvacī vāṭa kāṭyākuṭyāna dāṭalī
malā savāna vāṭalī
no translation in English
▷ (कामखेड)(गावची)(वाट)(काट्याकुट्यान)(दाटली)
▷ (मला)(सवान)(वाटली)
pas de traduction en français
[119] id = 97786
पवार सुषमा - Pawar Sushama
Village हासाळा - Hasala
इथुन दिस धानुरगावीचा किल्ला
रंग पोपटी दिला माझ्या वडील बाईन
ithuna disa dhānuragāvīcā killā
raṅga pōpaṭī dilā mājhyā vaḍīla bāīna
no translation in English
▷ (इथुन)(दिस)(धानुरगावीचा)(किल्ला)
▷ (रंग)(पोपटी)(दिला) my (वडील)(बाईन)
pas de traduction en français
[120] id = 97896
बागूल ठकू - Bagul Thaku
Village शिरुर - Shirur
जाईन वरखेडा खडे रुतते पायाला
आई म्हणे कशी मी आले सतव पाहायाला
jāīna varakhēḍā khaḍē rutatē pāyālā
āī mhaṇē kaśī mī ālē satava pāhāyālā
no translation in English
▷ (जाईन)(वरखेडा)(खडे)(रुतते)(पायाला)
▷ (आई)(म्हणे) how I here_comes (सतव)(पाहायाला)
pas de traduction en français
[121] id = 66917
वाळके राजबाई - Walke Rajbai
Village दारफळ - Darphal
चला बायांनो मोहोळ गावीच्या हवला
देवा माझ्या नागेशाला
calā bāyānnō mōhōḷa gāvīcyā havalā
dēvā mājhyā nāgēśālā
no translation in English
▷  Let_us_go (बायांनो)(मोहोळ)(गावीच्या)(हवला)
▷ (देवा) my (नागेशाला)
pas de traduction en français
[122] id = 97910
शेंडे पारू - Shendhe Paru
Village शेलगाव - Shelgaon
दहीगावच्या पेठमधी भीतर बघीती आगट्यात
वडील तात्याईला लाली पडली
dahīgāvacyā pēṭhamadhī bhītara baghītī āgaṭyāta
vaḍīla tātyāīlā lālī paḍalī
no translation in English
▷ (दहीगावच्या)(पेठमधी)(भीतर)(बघीती)(आगट्यात)
▷ (वडील)(तात्याईला)(लाली)(पडली)
pas de traduction en français
[123] id = 97911
शिंदे गंगु - Shinde Gangu
Village चिखली - Chikhali
कोण गाव कोण नाव तुम्ही कुठले रहिवासी
गाव नाही नाव नाही आम्ही फिरते रहिवाशी
kōṇa gāva kōṇa nāva tumhī kuṭhalē rahivāsī
gāva nāhī nāva nāhī āmhī phiratē rahivāśī
no translation in English
▷  Who (गाव) who (नाव)(तुम्ही)(कुठले)(रहिवासी)
▷ (गाव) not (नाव) not (आम्ही)(फिरते)(रहिवाशी)
pas de traduction en français
[124] id = 98022
परीट आनंदी - Parit Anandi
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
राशीवडे हे गाव जग म्हणते खडे खडे
सरकाराचा घोड पेठ बघुनी झाल वेड
rāśīvaḍē hē gāva jaga mhaṇatē khaḍē khaḍē
sarakārācā ghōḍa pēṭha baghunī jhāla vēḍa
no translation in English
▷ (राशीवडे)(हे)(गाव)(जग)(म्हणते)(खडे)(खडे)
▷ (सरकाराचा)(घोड)(पेठ)(बघुनी)(झाल)(वेड)
pas de traduction en français
[125] id = 98026
बिरंजे सोना - Biranje Sona
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
राशिवडे गावच्या पारावर कोण बसल शहाणं शहाण
तान्ह माझ बाळ मधी तलवारीच पाण
rāśivaḍē gāvacyā pārāvara kōṇa basala śahāṇaṁ śahāṇa
tānha mājha bāḷa madhī talavārīca pāṇa
no translation in English
▷ (राशिवडे)(गावच्या)(पारावर) who (बसल)(शहाणं)(शहाण)
▷ (तान्ह) my son (मधी)(तलवारीच)(पाण)
pas de traduction en français
[126] id = 98038
चौघुले गौरा - Chaughule Goura
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
आला आला रुकवत त्यावर होता गरा
राशीवडे दुध डेअरीचा चेअरमन वचनात खरा
ālā ālā rukavata tyāvara hōtā garā
rāśīvaḍē dudha ḍēarīcā cēaramana vacanāta kharā
no translation in English
▷  Here_comes here_comes (रुकवत)(त्यावर)(होता)(गरा)
▷ (राशीवडे) milk (डेअरीचा)(चेअरमन)(वचनात)(खरा)
pas de traduction en français
[127] id = 98039
चौघुले गौरा - Chaughule Goura
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
आला आला रुकवत त्यावर होता घारी
दुध डेअरी चेअरमन लई भारी त्याला वाढा दुधा तुपाची न्याहारी
ālā ālā rukavata tyāvara hōtā ghārī
dudha ḍēarī cēaramana laī bhārī tyālā vāḍhā dudhā tupācī nyāhārī
no translation in English
▷  Here_comes here_comes (रुकवत)(त्यावर)(होता)(घारी)
▷  Milk (डेअरी)(चेअरमन)(लई)(भारी)(त्याला)(वाढा) milk (तुपाची)(न्याहारी)
pas de traduction en français
[128] id = 98048
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
वैरागाचा का गुडद सोलापुराईची नकईल
दिला पाण गावाचा वकईल
vairāgācā kā guḍada sōlāpurāīcī nakaīla
dilā pāṇa gāvācā vakaīla
no translation in English
▷ (वैरागाचा)(का)(गुडद)(सोलापुराईची)(नकईल)
▷ (दिला)(पाण)(गावाचा)(वकईल)
pas de traduction en français
[129] id = 98049
सकट इंदू - Sakat Indu
Village बारामती - Baramati
बारामतीच्या नदीवरी नार धुण धुती
माझ्या कृष्णाला विचारती तुझ्या ज्वानीला वर्ष किती
माझ्या ज्वानीला वर्ष नऊ खाली बघुन धुण धुव
bārāmatīcyā nadīvarī nāra dhuṇa dhutī
mājhyā kṛṣṇālā vicāratī tujhyā jvānīlā varṣa kitī
mājhyā jvānīlā varṣa naū khālī baghuna dhuṇa dhuva
no translation in English
▷ (बारामतीच्या)(नदीवरी)(नार)(धुण)(धुती)
▷  My (कृष्णाला)(विचारती) your (ज्वानीला)(वर्ष)(किती)
▷  My (ज्वानीला)(वर्ष)(नऊ)(खाली)(बघुन)(धुण)(धुव)
pas de traduction en français
[130] id = 98053
वाळके राजबाई - Walke Rajbai
Village दारफळ - Darphal
मोहोळ शहरामंधी ओळखू येईना भिकार्याला
सोन माझ्या राजाच्या शिखराला
mōhōḷa śaharāmandhī ōḷakhū yēīnā bhikāryālā
sōna mājhyā rājācyā śikharālā
no translation in English
▷ (मोहोळ)(शहरामंधी)(ओळखू)(येईना)(भिकार्याला)
▷  Gold my (राजाच्या)(शिखराला)
pas de traduction en français
[131] id = 98054
वारे कमल - Ware Kamal Kamalakar
Village महातपूर - Mahatpur
महातपुराच्या येशी पुढं सांडल्याती बोर
मत टाकाया गेल्याती पोर
mahātapurācyā yēśī puḍhaṁ sāṇḍalyātī bōra
mata ṭākāyā gēlyātī pōra
no translation in English
▷ (महातपुराच्या)(येशी)(पुढं)(सांडल्याती)(बोर)
▷ (मत)(टाकाया)(गेल्याती)(पोर)
pas de traduction en français
[132] id = 98055
गलधर मालनबाई - Galdhar Malan
Village सोनोशी - Sonoshi
काल ग तुला मी वरखेडात पाहीले
तु हाळद कुंकू देवीला वाहीले
kāla ga tulā mī varakhēḍāta pāhīlē
tu hāḷada kuṅkū dēvīlā vāhīlē
no translation in English
▷ (काल) * to_you I (वरखेडात)(पाहीले)
▷  You (हाळद) kunku (देवीला)(वाहीले)
pas de traduction en français
[133] id = 98057
मोमताटे जीजा - Momtate Jija
Village आईनवाडी - Ainwadi
हात जोडीते गंगाखेडच्या काकराला
उभे होते तिकीटाला
hāta jōḍītē gaṅgākhēḍacyā kākarālā
ubhē hōtē tikīṭālā
no translation in English
▷  Hand (जोडीते)(गंगाखेडच्या)(काकराला)
▷ (उभे)(होते)(तिकीटाला)
pas de traduction en français
[134] id = 98058
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
बारशी कचेरीला जाब देयाला भिवु नको
यशे वयर्याला देवु नको
bāraśī kacērīlā jāba dēyālā bhivu nakō
yaśē vayaryālā dēvu nakō
no translation in English
▷ (बारशी) office (जाब)(देयाला)(भिवु) not
▷ (यशे)(वयर्याला)(देवु) not
pas de traduction en français
[135] id = 98060
नारळे कोकिळा - Narale Kokila
Village हिंगोली नालेगाव - Hingoli Nalegaon
सोनवण्याचा वाडा आहे कुणीकड
दिवळ्या बाईचा हाक माझा चोहीकड
sōnavaṇyācā vāḍā āhē kuṇīkaḍa
divaḷyā bāīcā hāka mājhā cōhīkaḍa
no translation in English
▷ (सोनवण्याचा)(वाडा)(आहे)(कुणीकड)
▷ (दिवळ्या)(बाईचा)(हाक) my (चोहीकड)
pas de traduction en français
[136] id = 98061
मोहीते द्रौपदीबाई वामनराव - Mohite Dropadi bai Vamanrao
Village महातपूर - Mahatpur
महातपुरच्या गावच्या येशीपुढ पाचशे सुपारी उडाली
शेवटी रामाला चढली
mahātapuracyā gāvacyā yēśīpuḍha pācaśē supārī uḍālī
śēvaṭī rāmālā caḍhalī
no translation in English
▷ (महातपुरच्या)(गावच्या)(येशीपुढ)(पाचशे)(सुपारी)(उडाली)
▷ (शेवटी) Ram (चढली)
pas de traduction en français
[137] id = 98062
काकड फुल्या - Kakad Phulya
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
वैजापुरच्या मोठ्यावरी वाटन करते हावरी
सागराला पाहुन अलका झाडीती बावरी
vaijāpuracyā mōṭhyāvarī vāṭana karatē hāvarī
sāgarālā pāhuna alakā jhāḍītī bāvarī
no translation in English
▷ (वैजापुरच्या)(मोठ्यावरी)(वाटन)(करते)(हावरी)
▷ (सागराला)(पाहुन)(अलका)(झाडीती)(बावरी)
pas de traduction en français
[138] id = 98066
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
इथुन दिसतो अावसे गावचा किल्ला
मनुष्याचा देव झाला आप्पा महाराज
ithuna disatō āvasē gāvacā killā
manuṣyācā dēva jhālā āppā mahārāja
no translation in English
▷ (इथुन)(दिसतो)(अावसे)(गावचा)(किल्ला)
▷ (मनुष्याचा)(देव)(झाला)(आप्पा)(महाराज)
pas de traduction en français
[139] id = 98068
कुमावत चतुराबाई - Kumavat Chaturab Eknath
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
इळाचा इळ गेला वाट पाहिली सोयर्या
हातामधी घोंगरमाळ यंग वाड्याच्या पायर्या
iḷācā iḷa gēlā vāṭa pāhilī sōyaryā
hātāmadhī ghōṅgaramāḷa yaṅga vāḍyācyā pāyaryā
no translation in English
▷ (इळाचा)(इळ) has_gone (वाट)(पाहिली)(सोयर्या)
▷ (हातामधी)(घोंगरमाळ)(यंग)(वाड्याच्या)(पायर्या)
pas de traduction en français
[140] id = 98074
ढेबे सोना - Dhebe Sona
Village माणगाव - Mangaon
बाई इथुनी तिथुनी गाव शिंदोण्या पासुनी
हिरव पातळ नेसुयानी पायघोळ लवुयानी
bāī ithunī tithunī gāva śindōṇyā pāsunī
hirava pātaḷa nēsuyānī pāyaghōḷa lavuyānī
no translation in English
▷  Woman (इथुनी)(तिथुनी)(गाव)(शिंदोण्या)(पासुनी)
▷ (हिरव)(पातळ)(नेसुयानी)(पायघोळ)(लवुयानी)
pas de traduction en français
[141] id = 98080
कोळी कायु - Koli Kayu
Village गिधाडे - Gidhade
सोयरा तुमनी हार लेकी हसानी तेल
गाव गिधाडेना सडक चुन माम ने चल
sōyarā tumanī hāra lēkī hasānī tēla
gāva gidhāḍēnā saḍaka cuna māma nē cala
no translation in English
▷ (सोयरा)(तुमनी)(हार)(लेकी)(हसानी)(तेल)
▷ (गाव)(गिधाडेना)(सडक)(चुन) maternal_uncle (ने) let_us_go
pas de traduction en français
[142] id = 98082
शहाणे प्रेमा - Shahane Prema
Village सोगाव - Sogaon
पैठण शहरामधी गल्लोगल्लीनी लाल माती
मुंबईला शोभा देती पुण्या खालची बारामती
paiṭhaṇa śaharāmadhī gallōgallīnī lāla mātī
mumbaīlā śōbhā dētī puṇyā khālacī bārāmatī
no translation in English
▷  Paithan (शहरामधी)(गल्लोगल्लीनी)(लाल)(माती)
▷ (मुंबईला)(शोभा)(देती)(पुण्या)(खालची)(बारामती)
pas de traduction en français
[143] id = 98083
वारे कमल - Ware Kamal Kamalakar
Village महातपूर - Mahatpur
महातपुरीच्या येशीपुढ सांडल्याती लाह्या
मत टाकाया गेल्या बाया
mahātapurīcyā yēśīpuḍha sāṇḍalyātī lāhyā
mata ṭākāyā gēlyā bāyā
no translation in English
▷ (महातपुरीच्या)(येशीपुढ)(सांडल्याती)(लाह्या)
▷ (मत)(टाकाया)(गेल्या)(बाया)
pas de traduction en français
[144] id = 98084
वारे कमल - Ware Kamal Kamalakar
Village महातपूर - Mahatpur
महातपुराच्या येशीपुढ सांडील्या तुरी
मत टाकाया गेल्यात पोरी
mahātapurācyā yēśīpuḍha sāṇḍīlyā turī
mata ṭākāyā gēlyāta pōrī
no translation in English
▷ (महातपुराच्या)(येशीपुढ)(सांडील्या)(तुरी)
▷ (मत)(टाकाया)(गेल्यात)(पोरी)
pas de traduction en français
[145] id = 98085
नवगिरे गवळण - Nawgire Gavalan
Village वाटवडा - Watwada
शिरढोण शिवारात आंबा दिसत डौलदार
हवा लागते मला थंडगार
śiraḍhōṇa śivārāta āmbā disata ḍauladāra
havā lāgatē malā thaṇḍagāra
no translation in English
▷ (शिरढोण)(शिवारात)(आंबा)(दिसत)(डौलदार)
▷ (हवा)(लागते)(मला)(थंडगार)
pas de traduction en français
[146] id = 98087
हत्तरगे सुभद्रा - Hattarge Subhadra
Village होळी - Holi
होळी गावाची ग वाट टाकी लावुन घडविली
माझ्या सख्यान रुळविली नवी होती ती जुनी केली
hōḷī gāvācī ga vāṭa ṭākī lāvuna ghaḍavilī
mājhyā sakhyāna ruḷavilī navī hōtī tī junī kēlī
no translation in English
▷ (होळी)(गावाची) * (वाट)(टाकी)(लावुन)(घडविली)
▷  My (सख्यान)(रुळविली)(नवी)(होती)(ती)(जुनी) shouted
pas de traduction en français
[147] id = 98093
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
मोहोळ गावी ठेशनात माल लिंबाचा आला लई
ठेशन मास्तर करा सही
mōhōḷa gāvī ṭhēśanāta māla limbācā ālā laī
ṭhēśana māstara karā sahī
no translation in English
▷ (मोहोळ)(गावी)(ठेशनात)(माल)(लिंबाचा) here_comes (लई)
▷ (ठेशन)(मास्तर) doing (सही)
pas de traduction en français
[148] id = 98095
जाधव सीता - Jadhav Sita
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS-48-02 start 01:29 ➡ listen to section
अशी गाव टाकयळी मला नांदाया शीतळ
वेशीत ग मारवती उजव्या हाताला वेतायाळ
aśī gāva ṭākayaḷī malā nāndāyā śītaḷa
vēśīta ga māravatī ujavyā hātālā vētāyāḷa
no translation in English
▷ (अशी)(गाव)(टाकयळी)(मला)(नांदाया) Sita
▷ (वेशीत) * Maruti (उजव्या)(हाताला)(वेतायाळ)
pas de traduction en français
[149] id = 98097
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
दारफळ गाव विशीम्होर कुणी सांडल्या लाह्या
मत द्यायाला गेल्या बाया
dāraphaḷa gāva viśīmhōra kuṇī sāṇḍalyā lāhyā
mata dyāyālā gēlyā bāyā
no translation in English
▷ (दारफळ)(गाव)(विशीम्होर)(कुणी)(सांडल्या)(लाह्या)
▷ (मत)(द्यायाला)(गेल्या)(बाया)
pas de traduction en français
[150] id = 98098
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
दारफळ गाव विशीम्होर हाती बांधीला उपाशी
एका बोलीचा चौकशी
dāraphaḷa gāva viśīmhōra hātī bāndhīlā upāśī
ēkā bōlīcā caukaśī
no translation in English
▷ (दारफळ)(गाव)(विशीम्होर)(हाती)(बांधीला)(उपाशी)
▷ (एका)(बोलीचा)(चौकशी)
pas de traduction en français
[151] id = 98100
पगारे जना - Pagare Jana
Village साकोरा - Sakora
चाल सया पाहु नाशीक शहाराची बांधणी
सोन्याची आहिल्याबाई वर चांदीयाचे झाकणे
cāla sayā pāhu nāśīka śahārācī bāndhaṇī
sōnyācī āhilyābāī vara cāndīyācē jhākaṇē
no translation in English
▷  Let_us_go (सया)(पाहु)(नाशीक)(शहाराची)(बांधणी)
▷ (सोन्याची)(आहिल्याबाई)(वर)(चांदीयाचे)(झाकणे)
pas de traduction en français
[152] id = 98101
मोमताटे जीजा - Momtate Jija
Village आईनवाडी - Ainwadi
गंगाघोडच्या कचेरीला थंड सावली वडाची
ऐका बोल चढाची
gaṅgāghōḍacyā kacērīlā thaṇḍa sāvalī vaḍācī
aikā bōla caḍhācī
no translation in English
▷ (गंगाघोडच्या) office (थंड) wheat-complexioned (वडाची)
▷ (ऐका) says (चढाची)
pas de traduction en français
[153] id = 98102
चुंचलवाड गंगुबाई - Chunchalwad Gangubai
Village होनवडज - Honvadaj
तांब्याची घागर मस्तकी जाली जड
वाट मिरीची अवघड
tāmbyācī ghāgara mastakī jālī jaḍa
vāṭa mirīcī avaghaḍa
no translation in English
▷ (तांब्याची)(घागर)(मस्तकी)(जाली)(जड)
▷ (वाट)(मिरीची)(अवघड)
pas de traduction en français
[154] id = 98141
चांदणे लक्ष्मी - Chandane Lakshmi
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
बाई राशीवडे गावांमधी गाव चाडीन नासइल
हे ग पुढारी सारी लोक सभ न्यायाला बसइल
bāī rāśīvaḍē gāvāmmadhī gāva cāḍīna nāsila
hē ga puḍhārī sārī lōka sabha nyāyālā basila
no translation in English
▷  Woman (राशीवडे)(गावांमधी)(गाव)(चाडीन)(नासइल)
▷ (हे) * (पुढारी)(सारी)(लोक)(सभ)(न्यायाला)(बसइल)
pas de traduction en français
[155] id = 98142
चांदणे लक्ष्मी - Chandane Lakshmi
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
राशीवडे गावामंधी कोण सोन्याच्या खडावीचा
आंबाबाईन गुरु केला दत्त महाराज वाडयीचा
rāśīvaḍē gāvāmandhī kōṇa sōnyācyā khaḍāvīcā
āmbābāīna guru kēlā datta mahārāja vāḍayīcā
no translation in English
▷ (राशीवडे)(गावामंधी) who of_gold (खडावीचा)
▷ (आंबाबाईन)(गुरु) did (दत्त)(महाराज)(वाडयीचा)
pas de traduction en français
[156] id = 98250
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
येवलइचुर तीथ कापड इकती
लाल येशासमयी पाताळावर ठेवल्या जकाती
yēvalicura tītha kāpaḍa ikatī
lāla yēśāsamayī pātāḷāvara ṭhēvalyā jakātī
no translation in English
▷ (येवलइचुर)(तीथ)(कापड)(इकती)
▷ (लाल)(येशासमयी)(पाताळावर)(ठेवल्या)(जकाती)
pas de traduction en français
[157] id = 98251
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
येवल येवल काय हाय येवल्यात
राणीचा बंगला सारी हवा मुमईत
yēvala yēvala kāya hāya yēvalyāta
rāṇīcā baṅgalā sārī havā mumīta
no translation in English
▷ (येवल)(येवल) why (हाय)(येवल्यात)
▷ (राणीचा)(बंगला)(सारी)(हवा)(मुमईत)
pas de traduction en français
[158] id = 98253
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
येवल येवल चालला येवल पाहायाला
बांधली धर्मशाळा आल्या गेल्याला राहायाला
yēvala yēvala cālalā yēvala pāhāyālā
bāndhalī dharmaśāḷā ālyā gēlyālā rāhāyālā
no translation in English
▷ (येवल)(येवल)(चालला)(येवल)(पाहायाला)
▷ (बांधली)(धर्मशाळा)(आल्या)(गेल्याला)(राहायाला)
pas de traduction en français
[159] id = 98258
पवार सुषमा - Pawar Sushama
Village हासाळा - Hasala
इथुन बाई दिस धानुरगावच चिंचबन
तिथ नांदती सायबीन
ithuna bāī disa dhānuragāvaca ciñcabana
titha nāndatī sāyabīna
no translation in English
▷ (इथुन) woman (दिस)(धानुरगावच)(चिंचबन)
▷ (तिथ)(नांदती)(सायबीन)
pas de traduction en français
[160] id = 98259
धनवटे गोदावरी - Dhanwate Godhavari
Village पुणतांबा - Puntamba
पुणतांबा सासर कोण भाग्याच्या सयीला
बत्तीस पायर्या घाट गंगाड्या बाईला
puṇatāmbā sāsara kōṇa bhāgyācyā sayīlā
battīsa pāyaryā ghāṭa gaṅgāḍyā bāīlā
no translation in English
▷ (पुणतांबा)(सासर) who (भाग्याच्या)(सयीला)
▷ (बत्तीस)(पायर्या)(घाट)(गंगाड्या)(बाईला)
pas de traduction en français
[161] id = 98260
शिरसाट आशा - Shirsat Asha
Village दौलताबाद - Daulatabad
नाव माळीवाड माझ्या वतनाच गाव
पांडीच्या दप्तरी आज्या सासर्याच नाव
nāva māḷīvāḍa mājhyā vatanāca gāva
pāṇḍīcyā daptarī ājyā sāsaryāca nāva
no translation in English
▷ (नाव)(माळीवाड) my (वतनाच)(गाव)
▷ (पांडीच्या)(दप्तरी)(आज्या)(सासर्याच)(नाव)
pas de traduction en français
[162] id = 98063
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
गाव नागमठाण कस नावाला साजत
नागीशराच नाव घुम्याच गाजत
gāva nāgamaṭhāṇa kasa nāvālā sājata
nāgīśarāca nāva ghumyāca gājata
no translation in English
▷ (गाव)(नागमठाण) how (नावाला)(साजत)
▷ (नागीशराच)(नाव)(घुम्याच)(गाजत)
pas de traduction en français
[163] id = 98262
बांडे चंद्रकला - Bande Chandrakala
Village आंबेसावळी - Ambesawali
धुळ ग उडती आंबसावळी येशींमधी
शाळु माझ्या आंबिराती सभा कांग्रेसाची होती
dhuḷa ga uḍatī āmbasāvaḷī yēśīmmadhī
śāḷu mājhyā āmbirātī sabhā kāṅgrēsācī hōtī
no translation in English
▷ (धुळ) * (उडती)(आंबसावळी)(येशींमधी)
▷ (शाळु) my (आंबिराती)(सभा)(कांग्रेसाची)(होती)
pas de traduction en français
[164] id = 98263
निकम सोना - Nikam Sona
Village धोंडराई - Dhondrai
मळेगावाची मईना पुसत होती मला
दंडीयळा कुसुंबीच्या हात दरवाज्याला दिला
maḷēgāvācī maīnā pusata hōtī malā
daṇḍīyaḷā kusumbīcyā hāta daravājyālā dilā
no translation in English
▷ (मळेगावाची) Mina (पुसत)(होती)(मला)
▷ (दंडीयळा)(कुसुंबीच्या) hand (दरवाज्याला)(दिला)
pas de traduction en français
[165] id = 98264
नवगिरे रुक्मीणी - Navgire Rukhamini
Village वाटवडा - Watwada
लातुर पेटमधी काय किराणा माहागला
छंद गाडीचा लागला
lātura pēṭamadhī kāya kirāṇā māhāgalā
chanda gāḍīcā lāgalā
no translation in English
▷ (लातुर)(पेटमधी) why (किराणा)(माहागला)
▷ (छंद)(गाडीचा)(लागला)
pas de traduction en français
[166] id = 98265
रुपनवर भीमा - Rupanwar Bhima
Village रेडणी - Redani
पुण ग झाल जुन जिल्हा सातार न्यायीचा
वाडा सगुना बाईचा
puṇa ga jhāla juna jilhā sātāra nyāyīcā
vāḍā sagunā bāīcā
no translation in English
▷ (पुण) * (झाल)(जुन)(जिल्हा)(सातार)(न्यायीचा)
▷ (वाडा)(सगुना)(बाईचा)
pas de traduction en français
[167] id = 98266
रुपनवर भीमा - Rupanwar Bhima
Village रेडणी - Redani
आकलुज गावच्या पेठेला आडत्या बोलितो
माल लयी बापलेकाची घाला सयी
ākaluja gāvacyā pēṭhēlā āḍatyā bōlitō
māla layī bāpalēkācī ghālā sayī
no translation in English
▷ (आकलुज)(गावच्या)(पेठेला)(आडत्या)(बोलितो)
▷ (माल)(लयी)(बापलेकाची)(घाला)(सयी)
pas de traduction en français
[168] id = 98267
चव्हाण रुक्मिणी - Chavan Rukhamini
Village मुगाव - Mugaon
हितुन मला दिसती नायगावची जांभळ
तिथ नांदतो कंबळ
hituna malā disatī nāyagāvacī jāmbhaḷa
titha nāndatō kambaḷa
no translation in English
▷ (हितुन)(मला)(दिसती)(नायगावची)(जांभळ)
▷ (तिथ)(नांदतो)(कंबळ)
pas de traduction en français
[169] id = 98270
वानखेडे लीला धनराज - Wankhede Lila Dhanaraj
Village माळेगाव - Malegaon
दाते वडील माझे या गावचे राजे
या भोजना करीता विकले केस माझे
dātē vaḍīla mājhē yā gāvacē rājē
yā bhōjanā karītā vikalē kēsa mājhē
no translation in English
▷ (दाते)(वडील)(माझे)(या)(गावचे)(राजे)
▷ (या)(भोजना)(करीता)(विकले)(केस)(माझे)
pas de traduction en français
[170] id = 98271
कबाडे चंद्रभागा - Kabade Chandrabhaga
Village पुणतांबा - Puntamba
पुणतांब सासर कोण्या भाग्याच्या सईला
बत्तीस पायीर्या गंगाड्या बाईला
puṇatāmba sāsara kōṇyā bhāgyācyā saīlā
battīsa pāyīryā gaṅgāḍyā bāīlā
no translation in English
▷ (पुणतांब)(सासर)(कोण्या)(भाग्याच्या)(सईला)
▷ (बत्तीस)(पायीर्या)(गंगाड्या)(बाईला)
pas de traduction en français
[171] id = 98273
दुर्गे राही - Durge Rahi
Village होतले - Hotale
पुण झाल जुन मुंबईला आली मोडीला
हवा कुरण्याच्या वाडीला
puṇa jhāla juna mumbaīlā ālī mōḍīlā
havā kuraṇyācyā vāḍīlā
no translation in English
▷ (पुण)(झाल)(जुन)(मुंबईला) has_come (मोडीला)
▷ (हवा)(कुरण्याच्या)(वाडीला)
pas de traduction en français
[172] id = 98274
वाघमारे नानू मोगल - Waghmare Nanu Mogal
Village माळवडगाव - Malvadgaon
मळ म्हणी गाव तुमच्या आज्याची मायभुमी
बाळ माझा संपाराव मला घाला डुयी (इनाम)
maḷa mhaṇī gāva tumacyā ājyācī māyabhumī
bāḷa mājhā sampārāva malā ghālā ḍuyī (ināma)
no translation in English
▷ (मळ)(म्हणी)(गाव)(तुमच्या)(आज्याची)(मायभुमी)
▷  Son my (संपाराव)(मला)(घाला)(डुयी) ( (इनाम) )
pas de traduction en français
[173] id = 98275
पवार कमल - Pawar Kamal
Village हासाळा - Hasala
बिटरगावच्या इशीमधी झाड हालत जाईच
माहेर आपल्या मायेच
biṭaragāvacyā iśīmadhī jhāḍa hālata jāīca
māhēra āpalyā māyēca
no translation in English
▷ (बिटरगावच्या)(इशीमधी)(झाड)(हालत)(जाईच)
▷ (माहेर)(आपल्या)(मायेच)
pas de traduction en français
[174] id = 98276
आवळकर लक्ष्मी - Awalkar Lakshmi
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
आकलुज गावीच्या पेठला आडत्या हमाल खुनवित
आपल्या बंधुजीच्या गाड्या मालच्या बोलवित
ākaluja gāvīcyā pēṭhalā āḍatyā hamāla khunavita
āpalyā bandhujīcyā gāḍyā mālacyā bōlavita
no translation in English
▷ (आकलुज)(गावीच्या)(पेठला)(आडत्या)(हमाल)(खुनवित)
▷ (आपल्या)(बंधुजीच्या)(गाड्या)(मालच्या)(बोलवित)
pas de traduction en français
[175] id = 98277
पटारे चंद्रभागाबाई हरीभाऊ - Pathare Chandrabhaga Haribhau
Village खैरी निमगाव - Khiri Nimgaon
नगर भिगर दोन्ही साहेबाचे गाऊ
चांदीच रुपये वर सरकारच नाऊ
nagara bhigara dōnhī sāhēbācē gāū
cāndīca rupayē vara sarakāraca nāū
no translation in English
▷ (नगर)(भिगर) both (साहेबाचे)(गाऊ)
▷ (चांदीच)(रुपये)(वर)(सरकारच)(नाऊ)
pas de traduction en français
[176] id = 98281
रंधे मंदा अशोक - Randhe Manda Ashok
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
सर्व तिर्थ आप्पा घडले
घाट सीगनळपुरचा चढले
sarva tirtha āppā ghaḍalē
ghāṭa sīganaḷapuracā caḍhalē
no translation in English
▷ (सर्व)(तिर्थ)(आप्पा)(घडले)
▷ (घाट)(सीगनळपुरचा)(चढले)
pas de traduction en français
[177] id = 98282
लांडे गंगूबाई नारायण - Lande Gangubai Narayan
Village नायगाव - Naygaon
हाऊस मला मोठी येऊलयाच्या काळा
गाडी घाल गळा तुझ्या संग येते बाळा
hāūsa malā mōṭhī yēūlayācyā kāḷā
gāḍī ghāla gaḷā tujhyā saṅga yētē bāḷā
no translation in English
▷ (हाऊस)(मला)(मोठी)(येऊलयाच्या)(काळा)
▷ (गाडी)(घाल)(गळा) your with (येते) child
pas de traduction en français
[178] id = 98283
पांचाळ राजाबाई - Panchal Rajabai
Village कामखेडा - Kamkheda
सायबाच बाळ आपल्या भाषीने बोलले
मंचर पिंपळगाव एका दोरीने हालले
sāyabāca bāḷa āpalyā bhāṣīnē bōlalē
mañcara pimpaḷagāva ēkā dōrīnē hālalē
no translation in English
▷ (सायबाच) son (आपल्या)(भाषीने) says
▷ (मंचर)(पिंपळगाव)(एका)(दोरीने)(हालले)
pas de traduction en français
[179] id = 98284
पगारे रुक्मिणी - Pagare Rukhamini
Village पुणतांबा - Puntamba
इथुन दिसती पुणतांब्याची बागशाही
अशी शोभा देती पुलाखाली गंगुबाई
ithuna disatī puṇatāmbyācī bāgaśāhī
aśī śōbhā dētī pulākhālī gaṅgubāī
no translation in English
▷ (इथुन)(दिसती)(पुणतांब्याची)(बागशाही)
▷ (अशी)(शोभा)(देती)(पुलाखाली)(गंगुबाई)
pas de traduction en français
[180] id = 98288
निकम अंजना - Nikam Anjana
Village मळेगाव - Malegaon
हात मी जोडीते सावरगावी सानपाला
रुपी आलेत जलमला
hāta mī jōḍītē sāvaragāvī sānapālā
rupī ālēta jalamalā
no translation in English
▷  Hand I (जोडीते)(सावरगावी)(सानपाला)
▷ (रुपी)(आलेत)(जलमला)
pas de traduction en français
[181] id = 98294
गायकवाड भामाबाई - Gaykwad Bhama
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
गाव वैजापुर नावयाच वैजुबाई
तांब्याच नगरखाना बाजा होतो मोगलाई
gāva vaijāpura nāvayāca vaijubāī
tāmbyāca nagarakhānā bājā hōtō mōgalāī
no translation in English
▷ (गाव)(वैजापुर)(नावयाच)(वैजुबाई)
▷ (तांब्याच)(नगरखाना)(बाजा)(होतो)(मोगलाई)
pas de traduction en français
[182] id = 98295
मोरे पंचवटी - More Panchawati
Village गुंधा - Gundha
बीड गावच्या मोढ्याला राजा बैला थांब थांब
नेनंत्या राघुबाला आडत्या घाली राम राम
bīḍa gāvacyā mōḍhyālā rājā bailā thāmba thāmba
nēnantyā rāghubālā āḍatyā ghālī rāma rāma
no translation in English
▷ (बीड)(गावच्या)(मोढ्याला) king (बैला)(थांब)(थांब)
▷ (नेनंत्या)(राघुबाला)(आडत्या)(घाली) Ram Ram
pas de traduction en français
[183] id = 98296
साळवे सोनाबाई - Salve Sonabai
Village घायगाव - Ghaygaon
पुणतंब्याचा जामवराचा बोकर्याला येतो
माल तो दुर्गडगावी घेतो
puṇatambyācā jāmavarācā bōkaryālā yētō
māla tō durgaḍagāvī ghētō
no translation in English
▷ (पुणतंब्याचा)(जामवराचा)(बोकर्याला)(येतो)
▷ (माल)(तो)(दुर्गडगावी)(घेतो)
pas de traduction en français
[184] id = 98297
राक्षे तान्हुबाई - Rakshe Tanhubai
Village दिलमिसळ - Dilmisal
अस पुण झाल जुन सातार्याला लाल माती
डौल देती बारामती
asa puṇa jhāla juna sātāryālā lāla mātī
ḍaula dētī bārāmatī
no translation in English
▷ (अस)(पुण)(झाल)(जुन)(सातार्याला)(लाल)(माती)
▷ (डौल)(देती)(बारामती)
pas de traduction en français
[185] id = 98298
शिंदे कमल - Shinde Kamal
Village गुंदूर - Gundur
वाजत्री वाजती उमरज बारीच्या भेटा
मेना जाते बाभुळ बेटा
vājatrī vājatī umaraja bārīcyā bhēṭā
mēnā jātē bābhuḷa bēṭā
no translation in English
▷ (वाजत्री)(वाजती)(उमरज)(बारीच्या)(भेटा)
▷ (मेना) am_going (बाभुळ)(बेटा)
pas de traduction en français
[186] id = 98324
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
गाव नांदुरी ते कोठे
कळवण नांदुरी ते गाव पाहिली नरसिंगती रानमाय
gāva nāndurī tē kōṭhē
kaḷavaṇa nāndurī tē gāva pāhilī narasiṅgatī rānamāya
no translation in English
▷ (गाव)(नांदुरी)(ते)(कोठे)
▷ (कळवण)(नांदुरी)(ते)(गाव)(पाहिली)(नरसिंगती)(रानमाय)
pas de traduction en français
[187] id = 98325
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
झळे मत हाथी वातनी तजावर
लागी दैत्य याची पाटी गाव नांदुरी ते कोठे
jhaḷē mata hāthī vātanī tajāvara
lāgī daitya yācī pāṭī gāva nāndurī tē kōṭhē
no translation in English
▷  Become (मत)(हाथी)(वातनी)(तजावर)
▷ (लागी)(दैत्य)(याची)(पाटी)(गाव)(नांदुरी)(ते)(कोठे)
pas de traduction en français
[188] id = 98326
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
गाव ते गोवापुर खडकावर बढ
गाव ते आठवल अंबराई दाट
gāva tē gōvāpura khaḍakāvara baḍha
gāva tē āṭhavala ambarāī dāṭa
no translation in English
▷ (गाव)(ते)(गोवापुर)(खडकावर)(बढ)
▷ (गाव)(ते)(आठवल)(अंबराई)(दाट)
pas de traduction en français
[189] id = 98329
डफळ इंदू - Daphal Indu
Village धामारी - Dhamari
वाकड गावामंदी पिकल्या पानायाच विड
बोलती चाचकर डफळ होव पुढ
vākaḍa gāvāmandī pikalyā pānāyāca viḍa
bōlatī cācakara ḍaphaḷa hōva puḍha
no translation in English
▷ (वाकड)(गावामंदी)(पिकल्या)(पानायाच)(विड)
▷ (बोलती)(चाचकर)(डफळ)(होव)(पुढ)
pas de traduction en français
[190] id = 98335
पिंगळे सुलन - Pingle Sulan
Village पाथर्डी - Pathardi
गाव इटकुटी बाजारी उतरले माझे वाणी
जाते पाल वाढुनी माझ्या सकेला होईल विठु
gāva iṭakuṭī bājārī utaralē mājhē vāṇī
jātē pāla vāḍhunī mājhyā sakēlā hōīla viṭhu
no translation in English
▷ (गाव)(इटकुटी)(बाजारी)(उतरले)(माझे)(वाणी)
▷  Am_going (पाल)(वाढुनी) my (सकेला)(होईल)(विठु)
pas de traduction en français
[191] id = 98399
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
मढी तुझ्या वाटा चित नाही ते पाखरु
चित नाही ते पाखरु दिन बोलत लेकरु
maḍhī tujhyā vāṭā cita nāhī tē pākharu
cita nāhī tē pākharu dina bōlata lēkaru
no translation in English
▷ (मढी) your (वाटा)(चित) not (ते)(पाखरु)
▷ (चित) not (ते)(पाखरु)(दिन) speak (लेकरु)
pas de traduction en français
[192] id = 98387
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
दारफळ गाव उशी म्होर सांडली बोर
मत द्यायाला गेली पोर
dāraphaḷa gāva uśī mhōra sāṇḍalī bōra
mata dyāyālā gēlī pōra
no translation in English
▷ (दारफळ)(गाव)(उशी)(म्होर)(सांडली)(बोर)
▷ (मत)(द्यायाला) went (पोर)
pas de traduction en français
[193] id = 98388
निकम लक्ष्मी - Nikam Lakshmi
Village गेवराई - Gevrai
गंदुर नगरामधी काय नवल वरतळ
बाई माझ्या तान्हीयान सोन्याची चिप मोडुन चाड केल
gandura nagarāmadhī kāya navala varataḷa
bāī mājhyā tānhīyāna sōnyācī cipa mōḍuna cāḍa kēla
no translation in English
▷ (गंदुर)(नगरामधी) why (नवल)(वरतळ)
▷  Woman my (तान्हीयान)(सोन्याची)(चिप)(मोडुन)(चाड) did
pas de traduction en français
[194] id = 98391
कांबळे जनाबाई - Kamble Janabai
Village टाकळी - Takali
परळीच्या माळावरी काय वाज दना दना
चीलण्या बाळाच शिर कुटीती चांगुना
paraḷīcyā māḷāvarī kāya vāja danā danā
cīlaṇyā bāḷāca śira kuṭītī cāṅgunā
no translation in English
▷ (परळीच्या)(माळावरी) why (वाज)(दना)(दना)
▷ (चीलण्या)(बाळाच)(शिर)(कुटीती)(चांगुना)
pas de traduction en français
[195] id = 98392
जाधव सकुबाई - Jadhav Sakhubai
Village बेलापूर - Belapur
आलंड पलंड दोन्ही बेलापुर गाजती
प्यार्या बाई मधी खल्लर वाजती
ālaṇḍa palaṇḍa dōnhī bēlāpura gājatī
pyāryā bāī madhī khallara vājatī
no translation in English
▷ (आलंड)(पलंड) both (बेलापुर)(गाजती)
▷ (प्यार्या) woman (मधी)(खल्लर)(वाजती)
pas de traduction en français
[196] id = 98394
चंदनशिवे शेवंता - Chandanshive Shewanta
Village शिराळा - Shirala
इथुन ओळखिते कुंभार गावीचा दिसे माळ
तीथ पेरीला जीरेसाळ
ithuna ōḷakhitē kumbhāra gāvīcā disē māḷa
tītha pērīlā jīrēsāḷa
no translation in English
▷ (इथुन)(ओळखिते)(कुंभार)(गावीचा)(दिसे)(माळ)
▷ (तीथ)(पेरीला)(जीरेसाळ)
pas de traduction en français
[197] id = 98396
पारखे कलावती - Parkhe Kalavati
Village वाहेगाव मांजरी - Vahegaon Majari
गंगापुरचा बाजार भर राहु राहु
आईच्या बाळाला बेपार्याला कुड पाहु
gaṅgāpuracā bājāra bhara rāhu rāhu
āīcyā bāḷālā bēpāryālā kuḍa pāhu
no translation in English
▷ (गंगापुरचा)(बाजार)(भर)(राहु)(राहु)
▷ (आईच्या)(बाळाला)(बेपार्याला)(कुड)(पाहु)
pas de traduction en français
[198] id = 98407
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
गाड्यामाग गाडा गाडाच कोण गाव
बाळ माझ सांगतात रांजणीच नाव
gāḍyāmāga gāḍā gāḍāca kōṇa gāva
bāḷa mājha sāṅgatāta rāñjaṇīca nāva
no translation in English
▷ (गाड्यामाग)(गाडा)(गाडाच) who (गाव)
▷  Son my (सांगतात)(रांजणीच)(नाव)
pas de traduction en français
[199] id = 98408
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
गाड्यामाग गाडा गाड करते कुठील
बाळ माझ सांगतात गाव रांजणीच पाटील
gāḍyāmāga gāḍā gāḍa karatē kuṭhīla
bāḷa mājha sāṅgatāta gāva rāñjaṇīca pāṭīla
no translation in English
▷ (गाड्यामाग)(गाडा)(गाड)(करते)(कुठील)
▷  Son my (सांगतात)(गाव)(रांजणीच)(पाटील)
pas de traduction en français
[200] id = 98409
सातपुते गीता - Satpute Gita
Village वळणे - Walane
वळणे माझ गाव कुणी सांगीतात खेड
गावा शेजारी देऊळ म्होर पिंपळाच झाड
vaḷaṇē mājha gāva kuṇī sāṅgītāta khēḍa
gāvā śējārī dēūḷa mhōra pimpaḷāca jhāḍa
no translation in English
▷ (वळणे) my (गाव)(कुणी)(सांगीतात)(खेड)
▷ (गावा)(शेजारी)(देऊळ)(म्होर)(पिंपळाच)(झाड)
pas de traduction en français
[201] id = 98412
बारंगुळे सोना ज्ञानदेव - Barangule Sona D.
Village शेलगाव - Shelgaon
हात मी जोडीते गावा बारशीच्या देवा
परीक्षेला पास व्हावा बाळ माझा
hāta mī jōḍītē gāvā bāraśīcyā dēvā
parīkṣēlā pāsa vhāvā bāḷa mājhā
no translation in English
▷  Hand I (जोडीते)(गावा)(बारशीच्या)(देवा)
▷ (परीक्षेला)(पास)(व्हावा) son my
pas de traduction en français
[202] id = 98415
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
मळगावाच्या पारावरी हिरवी बनाक कोणायाची
बाळ माझ्या संपायाला आली पाटील पणायाची
maḷagāvācyā pārāvarī hiravī banāka kōṇāyācī
bāḷa mājhyā sampāyālā ālī pāṭīla paṇāyācī
no translation in English
▷ (मळगावाच्या)(पारावरी) green (बनाक)(कोणायाची)
▷  Son my (संपायाला) has_come (पाटील)(पणायाची)
pas de traduction en français
[203] id = 98417
ढावणे भिवरा - Dhawne Bhivara
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
मला हौस देऊळ गावी हिरव्या साडीची
याद राहु दे बंधु तुला या गोष्टीची
malā hausa dēūḷa gāvī hiravyā sāḍīcī
yāda rāhu dē bandhu tulā yā gōṣṭīcī
no translation in English
▷ (मला)(हौस)(देऊळ)(गावी)(हिरव्या)(साडीची)
▷ (याद)(राहु)(दे) brother to_you (या)(गोष्टीची)
pas de traduction en français
[204] id = 98418
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
घोडीला जिन लाव वाड्यातल्या वाड्यात
पडले मंगळवेढ्यात
ghōḍīlā jina lāva vāḍyātalyā vāḍyāta
paḍalē maṅgaḷavēḍhyāta
no translation in English
▷ (घोडीला)(जिन) put (वाड्यातल्या)(वाड्यात)
▷ (पडले)(मंगळवेढ्यात)
pas de traduction en français
[205] id = 98419
भालेराव सरस्वती - Bhalerao Sarswati
Village महातपूर - Mahatpur
माढ्याचा बाजार मला मनात दावितो
घरी उशीर लावीतो
māḍhyācā bājāra malā manāta dāvitō
gharī uśīra lāvītō
no translation in English
▷ (माढ्याचा)(बाजार)(मला)(मनात)(दावितो)
▷ (घरी)(उशीर)(लावीतो)
pas de traduction en français
[206] id = 98464
हिंगे इंदीरा - Hinge Indira
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
अग काय सांगु बाई नाशिक त्रिंबकची हवा
सणाची ग गंगुबाई लावी पाण्यामध्ये दिवा
aga kāya sāṅgu bāī nāśika trimbakacī havā
saṇācī ga gaṅgubāī lāvī pāṇyāmadhyē divā
no translation in English
▷  O why (सांगु) woman (नाशिक)(त्रिंबकची)(हवा)
▷ (सणाची) * (गंगुबाई)(लावी)(पाण्यामध्ये) lamp
pas de traduction en français
[207] id = 98471
साळुंखे वेणू दामू - Salunkhe Venu Damu
Village शिरुर - Shirur
पुण झाल जुन सातारा चिरबंदी
कोण्या हावश्यान ममई वसवली पाण्यामंधी
puṇa jhāla juna sātārā cirabandī
kōṇyā hāvaśyāna mamaī vasavalī pāṇyāmandhī
no translation in English
▷ (पुण)(झाल)(जुन)(सातारा)(चिरबंदी)
▷ (कोण्या)(हावश्यान)(ममई)(वसवली)(पाण्यामंधी)
pas de traduction en français
[208] id = 98476
झुंबाड नरहरी - Zumbad Narhari
Village पानगाव - Pangaon
बारशी पेठेमधी आडत्या सांगतो नवा भाव
आणि पोती दुकानात लाव
bāraśī pēṭhēmadhī āḍatyā sāṅgatō navā bhāva
āṇi pōtī dukānāta lāva
no translation in English
▷ (बारशी)(पेठेमधी)(आडत्या)(सांगतो)(नवा) brother
▷ (आणि)(पोती)(दुकानात) put
pas de traduction en français
[209] id = 98481
पठाण छोटीबाई शहाबुद्दीन - Chotibai Pathan
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
अशी नवल सांगते निपानी ग कारेगाव
बाई असा सताचा सांगते वडाळ्याचा महादेव
aśī navala sāṅgatē nipānī ga kārēgāva
bāī asā satācā sāṅgatē vaḍāḷyācā mahādēva
no translation in English
▷ (अशी)(नवल) I_tell (निपानी) * (कारेगाव)
▷  Woman (असा)(सताचा) I_tell (वडाळ्याचा)(महादेव)
pas de traduction en français
[210] id = 98488
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
चला जावु पहाया वेरुळाच शेवंतळ
पैशाच्या बळ पाणी किल्ल्यामधी खेळ
calā jāvu pahāyā vēruḷāca śēvantaḷa
paiśācyā baḷa pāṇī killayāmadhī khēḷa
no translation in English
▷  Let_us_go (जावु)(पहाया)(वेरुळाच)(शेवंतळ)
▷ (पैशाच्या) child water, (किल्ल्यामधी)(खेळ)
pas de traduction en français
[211] id = 98490
वहाडणे शकुंतला - Wahadne Shakuntala
Village पुणतांबा - Puntamba
आली आगन गाडी करते पाणी पाणी
येथे नाही पाणी तुला पुणतांब्याच्या राणी
ālī āgana gāḍī karatē pāṇī pāṇī
yēthē nāhī pāṇī tulā puṇatāmbyācyā rāṇī
no translation in English
▷  Has_come (आगन)(गाडी)(करते) water, water!
▷ (येथे) not water, to_you (पुणतांब्याच्या)(राणी)
pas de traduction en français
[212] id = 98491
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
आली आगीनगाडी गाडी करीती पाणी
इथ कशाच पाणी जावा पुणतांब्याच्या राणी
ālī āgīnagāḍī gāḍī karītī pāṇī
itha kaśāca pāṇī jāvā puṇatāmbyācyā rāṇī
no translation in English
▷  Has_come (आगीनगाडी)(गाडी) asks_for water,
▷ (इथ)(कशाच) water, (जावा)(पुणतांब्याच्या)(राणी)
pas de traduction en français
[213] id = 98503
दहीफळे द्रौपदा - Dahiphale Draupada
Village महींदा - Mahinda
चला जाऊ पाहु लोणारीचा मारवती
काशीच्या घरा येती धुण कंबळाला धुती
calā jāū pāhu lōṇārīcā māravatī
kāśīcyā gharā yētī dhuṇa kambaḷālā dhutī
no translation in English
▷  Let_us_go (जाऊ)(पाहु)(लोणारीचा) Maruti
▷ (काशीच्या) house (येती)(धुण)(कंबळाला)(धुती)
pas de traduction en français
[214] id = 98515
झुंबाड नरहरी - Zumbad Narhari
Village पानगाव - Pangaon
बारशी पेठेमधी आडत्या झाडतो तळघर
गाड्या आल्याती माळावर
bāraśī pēṭhēmadhī āḍatyā jhāḍatō taḷaghara
gāḍyā ālyātī māḷāvara
no translation in English
▷ (बारशी)(पेठेमधी)(आडत्या)(झाडतो)(तळघर)
▷ (गाड्या)(आल्याती)(माळावर)
pas de traduction en français
[215] id = 98516
शिंदे गंगु - Shinde Gangu
Village चिखली - Chikhali
कोन गाव कोन नाव तुम्ही कुठले रहिवासी
गाव नाही नाव नाही आम्ही फिरते रहिवासी
kōna gāva kōna nāva tumhī kuṭhalē rahivāsī
gāva nāhī nāva nāhī āmhī phiratē rahivāsī
no translation in English
▷  Who (गाव) who (नाव)(तुम्ही)(कुठले)(रहिवासी)
▷ (गाव) not (नाव) not (आम्ही)(फिरते)(रहिवासी)
pas de traduction en français
[216] id = 98526
जाधव सीता - Jadhav Sita
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS-48
सीताबाई मुंबईला होते आवंद स्त्रीयांच
जीवन म्हणुन पुस्तक होत
sītābāī mumbaīlā hōtē āvanda strīyāñca
jīvana mhaṇuna pustaka hōta
no translation in English
▷  Goddess_Sita (मुंबईला)(होते)(आवंद)(स्त्रीयांच)
▷ (जीवन)(म्हणुन)(पुस्तक)(होत)
pas de traduction en français
[217] id = 98534
साळुंखे वेणू दामू - Salunkhe Venu Damu
Village शिरुर - Shirur
पुण झाल जुन सातारा टोलेजंग
कोण्या हावश्यान ममईला दिला रंग
puṇa jhāla juna sātārā ṭōlējaṅga
kōṇyā hāvaśyāna mamaīlā dilā raṅga
no translation in English
▷ (पुण)(झाल)(जुन)(सातारा)(टोलेजंग)
▷ (कोण्या)(हावश्यान)(ममईला)(दिला)(रंग)
pas de traduction en français
[218] id = 98539
शिंदे लिलाबाई - Shinde Lilabai
Village लवार्डे - Lawarde
रावडगावामधी माझी नव्हती ओळख
आता माझी बाई दिली बोटाची कळक
rāvaḍagāvāmadhī mājhī navhatī ōḷakha
ātā mājhī bāī dilī bōṭācī kaḷaka
no translation in English
▷ (रावडगावामधी) my (नव्हती)(ओळख)
▷ (आता) my daughter (दिली)(बोटाची)(कळक)
pas de traduction en français
[219] id = 98540
शिंदे लिलाबाई - Shinde Lilabai
Village लवार्डे - Lawarde
रावड गावामधी माझ नव्हत घेण द्याण
माझ्या ओ बाईसाठी तिथवरी आल जाण
rāvaḍa gāvāmadhī mājha navhata ghēṇa dyāṇa
mājhyā ō bāīsāṭhī tithavarī āla jāṇa
no translation in English
▷ (रावड)(गावामधी) my (नव्हत)(घेण)(द्याण)
▷  My (ओ)(बाईसाठी)(तिथवरी) here_comes (जाण)
pas de traduction en français
[220] id = 98548
पवार सुमन - Pawar Suman
Village वरणे - Varne
मुमई मुमई आहे पुण्याच्या वरती
आखाड श्रावण आली दरयाला भरती
mumī mumī āhē puṇyācyā varatī
ākhāḍa śrāvaṇa ālī darayālā bharatī
no translation in English
▷ (मुमई)(मुमई)(आहे)(पुण्याच्या)(वरती)
▷ (आखाड)(श्रावण) has_come (दरयाला)(भरती)
pas de traduction en français
[221] id = 98550
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
गाव पुणतांब वसती ब्राम्हण लोकाची
वडील पुतण्या देर भाया बरुबरी
gāva puṇatāmba vasatī brāmhaṇa lōkācī
vaḍīla putaṇyā dēra bhāyā barubarī
no translation in English
▷ (गाव)(पुणतांब)(वसती)(ब्राम्हण)(लोकाची)
▷ (वडील)(पुतण्या)(देर)(भाया)(बरुबरी)
pas de traduction en français
[222] id = 98577
पारखे कलावती - Parkhe Kalavati
Village वाहेगाव मांजरी - Vahegaon Majari
घोगर गावाची घंटा वाजती खणणण
आत पेलस बाळा हळु कर उपदेश
ghōgara gāvācī ghaṇṭā vājatī khaṇaṇaṇa
āta pēlasa bāḷā haḷu kara upadēśa
no translation in English
▷ (घोगर)(गावाची)(घंटा)(वाजती)(खणणण)
▷ (आत)(पेलस) child (हळु) doing (उपदेश)
pas de traduction en français
[223] id = 98585
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
कष्टाचा काबाडी काठी गवत डोंगरी
बाभळ गावामधी करी देवाची हुंबरी
kaṣṭācā kābāḍī kāṭhī gavata ḍōṅgarī
bābhaḷa gāvāmadhī karī dēvācī humbarī
no translation in English
▷ (कष्टाचा)(काबाडी)(काठी)(गवत)(डोंगरी)
▷ (बाभळ)(गावामधी)(करी) God (हुंबरी)
pas de traduction en français
[223] id = 108994
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
मळगावीच्या पारावर कुणी टाकीली येल जान
बाळा माझ्या संपाजीच बाळपणीची बोली छान
maḷagāvīcyā pārāvara kuṇī ṭākīlī yēla jāna
bāḷā mājhyā sampājīca bāḷapaṇīcī bōlī chāna
no translation in English
▷ (मळगावीच्या)(पारावर)(कुणी)(टाकीली)(येल)(जान)
▷  Child my (संपाजीच)(बाळपणीची) say (छान)
pas de traduction en français
[224] id = 98589
वाघमारे भिवरा - Waghmare Bhivara
Village हासरणी - Hasarni
अहमदपुर बाजारात नाही माझ कोणी आलं
चाटे गल्ली रेडु बोल
ahamadapura bājārāta nāhī mājha kōṇī ālaṁ
cāṭē gallī rēḍu bōla
no translation in English
▷ (अहमदपुर)(बाजारात) not my (कोणी)(आलं)
▷ (चाटे)(गल्ली)(रेडु) says
pas de traduction en français
[225] id = 98693
पडळघरे गीता - Padalghare Geeta
Village रिहे - Rihe
गाऊ हाये उलीस कहुळ
मारुती शेजारी गणपतीचं देऊळ
gāū hāyē ulīsa kahuḷa
mārutī śējārī gaṇapatīcaṁ dēūḷa
no translation in English
▷ (गाऊ)(हाये)(उलीस)(कहुळ)
▷ (मारुती)(शेजारी)(गणपतीचं)(देऊळ)
pas de traduction en français
[226] id = 98694
पाठारे धुरपदा - Pathare Dhurpada
Village पोमगाव - Pomgaon
गाव ते पोमगावु याची पांढरी शिताळ
गावात गावदेऊ आली गावावरील येताळ
gāva tē pōmagāvu yācī pāṇḍharī śitāḷa
gāvāta gāvadēū ālī gāvāvarīla yētāḷa
no translation in English
▷ (गाव)(ते)(पोमगावु)(याची)(पांढरी) Sita
▷ (गावात)(गावदेऊ) has_come (गावावरील)(येताळ)
pas de traduction en français
[227] id = 98696
नवगिरे रुक्मीणी - Navgire Rukhamini
Village वाटवडा - Watwada
लातुर पेठमधी काय किराणा महागला
छंद गाडिया लागला
lātura pēṭhamadhī kāya kirāṇā mahāgalā
chanda gāḍiyā lāgalā
no translation in English
▷ (लातुर)(पेठमधी) why (किराणा)(महागला)
▷ (छंद)(गाडिया)(लागला)
pas de traduction en français
[228] id = 98772
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
काय सांगुबाई बोरसकराचा कावा
तीन ताळाची चावडी डाळ अरगीनीचा दिवा
kāya sāṅgubāī bōrasakarācā kāvā
tīna tāḷācī cāvaḍī ḍāḷa aragīnīcā divā
no translation in English
▷  Why (सांगुबाई)(बोरसकराचा)(कावा)
▷ (तीन)(ताळाची)(चावडी)(डाळ)(अरगीनीचा) lamp
pas de traduction en français
[229] id = 98862
पवार आशा - Pawar Asha
Village शिरसगाव - Shirasgaon
नेवाशाच्या शहरात गल्लोगल्लीला सोनार
देव मोहनीराज चंद्रहाराच लेणार
nēvāśācyā śaharāta gallōgallīlā sōnāra
dēva mōhanīrāja candrahārāca lēṇāra
no translation in English
▷ (नेवाशाच्या)(शहरात)(गल्लोगल्लीला)(सोनार)
▷ (देव)(मोहनीराज)(चंद्रहाराच)(लेणार)
pas de traduction en français
[230] id = 98863
धावटे उज्वला - Dhawte Ujjawala
Village मालुंजा - Malunga
जेऊर जेऊर बायजाबाईच माहेर
चोळी पातळाच घडी केला शिंदेनी आहेर
jēūra jēūra bāyajābāīca māhēra
cōḷī pātaḷāca ghaḍī kēlā śindēnī āhēra
no translation in English
▷ (जेऊर)(जेऊर)(बायजाबाईच)(माहेर)
▷  Blouse (पातळाच)(घडी) did (शिंदेनी)(आहेर)
pas de traduction en français
[231] id = 101884
बिडबाग पार्वती संभाजी - Bidbagh Parvati Sambhaji
Village सोलापूर - Solapur
आवशी ग गावीचा बाई तक्या पाच पन्नासाचा
मधी खांब जिनसाचा जर झळकतो मंदीलाचा
āvaśī ga gāvīcā bāī takyā pāca pannāsācā
madhī khāmba jinasācā jara jhaḷakatō mandīlācā
no translation in English
▷ (आवशी) * (गावीचा) woman (तक्या)(पाच)(पन्नासाचा)
▷ (मधी)(खांब)(जिनसाचा)(जर)(झळकतो)(मंदीलाचा)
pas de traduction en français
[232] id = 101892
बिडबाग पार्वती संभाजी - Bidbagh Parvati Sambhaji
Village सोलापूर - Solapur
अपशिंग गावाच्या तक्यावरी पंचवीस सुपारी उडाली
शिवती (आहेर) रामाला चढली
apaśiṅga gāvācyā takyāvarī pañcavīsa supārī uḍālī
śivatī (āhēra) rāmālā caḍhalī
no translation in English
▷ (अपशिंग)(गावाच्या)(तक्यावरी)(पंचवीस)(सुपारी)(उडाली)
▷ (शिवती) ( (आहेर) ) Ram (चढली)
pas de traduction en français
[233] id = 101973
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
येवल इचुर तीड कापडाला भावू
लाल रेशमाची साडी हीला जकातीचा भीव
yēvala icura tīḍa kāpaḍālā bhāvū
lāla rēśamācī sāḍī hīlā jakātīcā bhīva
no translation in English
▷ (येवल)(इचुर)(तीड)(कापडाला)(भावू)
▷ (लाल)(रेशमाची)(साडी)(हीला)(जकातीचा)(भीव)
pas de traduction en français
[234] id = 103411
नरोडे मथुरा राधाजी - Narode Mathura Radhaji
Village सावरखेड गंगा पेठ वाजरगाव - Savkhedganga P. vanjargaon
वाजती वजरटी वांजर गावाच्या येशी
घेतली समाधी भर पोळीयाच्या दिशी
vājatī vajaraṭī vāñjara gāvācyā yēśī
ghētalī samādhī bhara pōḷīyācyā diśī
no translation in English
▷ (वाजती)(वजरटी)(वांजर)(गावाच्या)(येशी)
▷ (घेतली)(समाधी)(भर)(पोळीयाच्या)(दिशी)
pas de traduction en français
[235] id = 103434
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
गवंड्या फितुरी काय गवंड्या तुझी बाळ
कात्रजच पाणी त्यान पुण्याला नेल नळ
gavaṇḍyā phiturī kāya gavaṇḍyā tujhī bāḷa
kātrajaca pāṇī tyāna puṇyālā nēla naḷa
no translation in English
▷ (गवंड्या)(फितुरी) why (गवंड्या)(तुझी) son
▷ (कात्रजच) water, (त्यान)(पुण्याला)(नेल)(नळ)
pas de traduction en français
[236] id = 103435
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
गवंड्यी फितुरी काय गवंड्या तुझ भास
कात्रजच पाणी पुण्याला नेल कस
gavaṇḍyī phiturī kāya gavaṇḍyā tujha bhāsa
kātrajaca pāṇī puṇyālā nēla kasa
no translation in English
▷ (गवंड्यी)(फितुरी) why (गवंड्या) your (भास)
▷ (कात्रजच) water, (पुण्याला)(नेल) how
pas de traduction en français
[237] id = 103458
मगर धोंडू - Magar Dhondu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
एवढया मेतग्या गावामधी गल्लोगल्लीला नाही खडा
देव बाळुमामा आहे येशीत त्याचा वाडा
ēvaḍhayā mētagyā gāvāmadhī gallōgallīlā nāhī khaḍā
dēva bāḷumāmā āhē yēśīta tyācā vāḍā
no translation in English
▷ (एवढया)(मेतग्या)(गावामधी)(गल्लोगल्लीला) not (खडा)
▷ (देव)(बाळुमामा)(आहे)(येशीत)(त्याचा)(वाडा)
pas de traduction en français
[238] id = 103462
पाटील भामा - Patil Bhama
Village गुंजेगाव - Gunjegaon
गाव मुंगड्यात मोहनी बाबा तळवटी
गावाबाहेर राहुटी देवा माझ्या दामाजीची
gāva muṅgaḍyāta mōhanī bābā taḷavaṭī
gāvābāhēra rāhuṭī dēvā mājhyā dāmājīcī
no translation in English
▷ (गाव)(मुंगड्यात)(मोहनी) Baba (तळवटी)
▷ (गावाबाहेर)(राहुटी)(देवा) my (दामाजीची)
pas de traduction en français
[239] id = 103464
कांगणे सुभद्रा - Kangane Subhadra
Village धमधम - Dhamdham
वडगाव नगरात एवढी दैवाची कोठा
झडपा लावुनी धुती धुण
vaḍagāva nagarāta ēvaḍhī daivācī kōṭhā
jhaḍapā lāvunī dhutī dhuṇa
no translation in English
▷ (वडगाव)(नगरात)(एवढी)(दैवाची)(कोठा)
▷ (झडपा)(लावुनी)(धुती)(धुण)
pas de traduction en français
[240] id = 103470
पवार गया - Pawar Gaya
Village इळशी - Ilashi
इस्मान गाव कोर्टाला जबाण्या झाल्या खोट्या
शहाण्या माझा आल्या तिथ
ismāna gāva kōrṭālā jabāṇyā jhālyā khōṭyā
śahāṇyā mājhā ālyā titha
no translation in English
▷ (इस्मान)(गाव)(कोर्टाला)(जबाण्या)(झाल्या)(खोट्या)
▷ (शहाण्या) my (आल्या)(तिथ)
pas de traduction en français
[241] id = 103471
पवार गया - Pawar Gaya
Village इळशी - Ilashi
इळशीण्या गावाला हायत मोत्याच चंद्रघोस
परण्या जातान तोंड दिस
iḷaśīṇyā gāvālā hāyata mōtyāca candraghōsa
paraṇyā jātāna tōṇḍa disa
no translation in English
▷ (इळशीण्या)(गावाला)(हायत)(मोत्याच)(चंद्रघोस)
▷ (परण्या)(जातान)(तोंड)(दिस)
pas de traduction en français
[242] id = 103474
मोरे शांता - More Shanta
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
दिवस मावळला गाव राजुरा भोवती
आढ झाले गणपत करा माहिन्याच्या चवती
divasa māvaḷalā gāva rājurā bhōvatī
āḍha jhālē gaṇapata karā māhinyācyā cavatī
no translation in English
▷ (दिवस)(मावळला)(गाव)(राजुरा)(भोवती)
▷ (आढ) become (गणपत) doing (माहिन्याच्या)(चवती)
pas de traduction en français
[243] id = 103476
पोखरे शांता - Pokhare Shanta
Village गोंडेगाव - Gondegaon
पुलतंब पुलतंब कोण्या राज्याची बागशाही
शोभा देती पुला खाली गंगामाई
pulatamba pulatamba kōṇyā rājyācī bāgaśāhī
śōbhā dētī pulā khālī gaṅgāmāī
no translation in English
▷ (पुलतंब)(पुलतंब)(कोण्या)(राज्याची)(बागशाही)
▷ (शोभा)(देती)(पुला)(खाली)(गंगामाई)
pas de traduction en français
[244] id = 103480
सरडे पगा - Sarade Paga
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
अल्याड चिखलठाण पल्याड लिंबदाट
मधी गोसाव्याचा मठ
alyāḍa cikhalaṭhāṇa palyāḍa limbadāṭa
madhī gōsāvyācā maṭha
no translation in English
▷ (अल्याड)(चिखलठाण)(पल्याड)(लिंबदाट)
▷ (मधी) of_mendicant (मठ)
pas de traduction en français
[245] id = 103485
चंदनशिवे सोनाबाई नारायण - Chandanshive Sona Narayan
Village सोलापूर - Solapur
सोलापुर शहर मला दिसत गुलजार
पाणी नळाला थंडगार
sōlāpura śahara malā disata gulajāra
pāṇī naḷālā thaṇḍagāra
no translation in English
▷ (सोलापुर)(शहर)(मला)(दिसत)(गुलजार)
▷  Water, (नळाला)(थंडगार)
pas de traduction en français
[246] id = 103490
कांबळे भारजाबाई - Kamble Bharja
Village नळदुर्ग - Naldurga
लातुर पेठला हाणम्या मन्सुरा थांब थांब
आडत्या घालतो रामराम
lātura pēṭhalā hāṇamyā mansurā thāmba thāmba
āḍatyā ghālatō rāmarāma
no translation in English
▷ (लातुर)(पेठला)(हाणम्या)(मन्सुरा)(थांब)(थांब)
▷ (आडत्या)(घालतो)(रामराम)
pas de traduction en français
[247] id = 103494
वाघमारे शीला बळी - Waghmare Sheela Bali
Village नळदुर्ग - Naldurga
मैलापुराच्या वाट राहण्याची झाली दाटी
अब्दागीरीच्या गोंड्यासाठी
mailāpurācyā vāṭa rāhaṇyācī jhālī dāṭī
abdāgīrīcyā gōṇḍyāsāṭhī
no translation in English
▷ (मैलापुराच्या)(वाट)(राहण्याची) has_come (दाटी)
▷ (अब्दागीरीच्या)(गोंड्यासाठी)
pas de traduction en français
[248] id = 103495
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
कान्हेगावीच्या वाट कोण्या पाप्यानी नांगरली
गाडी बुक्याची हादरली मारुती महाराजाची
kānhēgāvīcyā vāṭa kōṇyā pāpyānī nāṅgaralī
gāḍī bukyācī hādaralī mārutī mahārājācī
no translation in English
▷ (कान्हेगावीच्या)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (गाडी)(बुक्याची)(हादरली)(मारुती)(महाराजाची)
pas de traduction en français
[249] id = 103496
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
कान्हेगावीच्या वाट कशान लालीलाल
दिंडी पताका गेले काल मारुती महाराजाचे
kānhēgāvīcyā vāṭa kaśāna lālīlāla
diṇḍī patākā gēlē kāla mārutī mahārājācē
no translation in English
▷ (कान्हेगावीच्या)(वाट)(कशान)(लालीलाल)
▷ (दिंडी)(पताका) has_gone (काल)(मारुती)(महाराजाचे)
pas de traduction en français
[250] id = 103497
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
कान्हेगावामधी नाही कोणाची वळख
आरसा पेठला ठळक मारुती महाराजाचा
kānhēgāvāmadhī nāhī kōṇācī vaḷakha
ārasā pēṭhalā ṭhaḷaka mārutī mahārājācā
no translation in English
▷ (कान्हेगावामधी) not (कोणाची)(वळख)
▷ (आरसा)(पेठला)(ठळक)(मारुती)(महाराजाचा)
pas de traduction en français
[251] id = 103498
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
कान्हेगावामधी लावल दरपण
रात्री झाल किर्तन मारुती महाराजाच
kānhēgāvāmadhī lāvala darapaṇa
rātrī jhāla kirtana mārutī mahārājāca
no translation in English
▷ (कान्हेगावामधी)(लावल)(दरपण)
▷ (रात्री)(झाल)(किर्तन)(मारुती)(महाराजाच)
pas de traduction en français
[252] id = 103499
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
कान्हेगावामधी संत आले लई दिसा
वाघाट्याला करते रस्सा मारुती महाराजाला
kānhēgāvāmadhī santa ālē laī disā
vāghāṭyālā karatē rassā mārutī mahārājālā
no translation in English
▷ (कान्हेगावामधी)(संत) here_comes (लई)(दिसा)
▷ (वाघाट्याला)(करते)(रस्सा)(मारुती)(महाराजाला)
pas de traduction en français
[253] id = 103500
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
कान्हेगावामधी पुरणाच नाही कोड
पेढा ठेवुनी पाया पड
kānhēgāvāmadhī puraṇāca nāhī kōḍa
pēḍhā ṭhēvunī pāyā paḍa
no translation in English
▷ (कान्हेगावामधी)(पुरणाच) not (कोड)
▷ (पेढा)(ठेवुनी)(पाया)(पड)
pas de traduction en français
[254] id = 103501
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
कान्हेगावामधी हळदी कुकाच नाही कोड
बुक्का लेवुनी पाया पड बंधु बाळांनो माझ्या
kānhēgāvāmadhī haḷadī kukāca nāhī kōḍa
bukkā lēvunī pāyā paḍa bandhu bāḷānnō mājhyā
no translation in English
▷ (कान्हेगावामधी) turmeric (कुकाच) not (कोड)
▷ (बुक्का)(लेवुनी)(पाया)(पड) brother (बाळांनो) my
pas de traduction en français
[255] id = 103504
पिंगळे सुलन - Pingle Sulan
Village पाथर्डी - Pathardi
इटकुट गावी बाजारात काई किराणा महागला
बंधु माझ्या लक्ष्मणा छंद कोणाचा लागला
iṭakuṭa gāvī bājārāta kāī kirāṇā mahāgalā
bandhu mājhyā lakṣmaṇā chanda kōṇācā lāgalā
no translation in English
▷ (इटकुट)(गावी)(बाजारात)(काई)(किराणा)(महागला)
▷  Brother my Laksman (छंद)(कोणाचा)(लागला)
pas de traduction en français
[256] id = 103506
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
गाव घोड्याच्या कचेरी वैरी पघतो वाकुन
सांगते बाळा तुला देवा जबान्या झोकुन
gāva ghōḍyācyā kacērī vairī paghatō vākuna
sāṅgatē bāḷā tulā dēvā jabānyā jhōkuna
no translation in English
▷ (गाव)(घोड्याच्या)(कचेरी)(वैरी)(पघतो)(वाकुन)
▷  I_tell child to_you (देवा)(जबान्या)(झोकुन)
pas de traduction en français
[257] id = 105619
कर्डिले वैशाली अाबासाहेब - Kardile Vaishali A.
Village शहर टाकळी - Sahar Takli
शेवगावच्या बाजारी जागा बसते झाडुनी
पोटच्या बाळा तुझ्यासाठी मी केले येणे
śēvagāvacyā bājārī jāgā basatē jhāḍunī
pōṭacyā bāḷā tujhyāsāṭhī mī kēlē yēṇē
no translation in English
▷ (शेवगावच्या)(बाजारी)(जागा)(बसते)(झाडुनी)
▷ (पोटच्या) child (तुझ्यासाठी) I (केले)(येणे)
pas de traduction en français
[258] id = 105707
झोडगे अंबीका किसन - Zodge Ambika Kisan
Village कानडी - Kanadi
पाटोदा गावी बाजारात आडत्या घाली राम राम
बंधु माझे बोलत्यात बईल लईर्या थांब
pāṭōdā gāvī bājārāta āḍatyā ghālī rāma rāma
bandhu mājhē bōlatyāta bīla līryā thāmba
no translation in English
▷ (पाटोदा)(गावी)(बाजारात)(आडत्या)(घाली) Ram Ram
▷  Brother (माझे)(बोलत्यात)(बईल)(लईर्या)(थांब)
pas de traduction en français
[259] id = 47670
दिवटे पारु - Diwate Paru
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
गाव रे श्रीगोंदा श्रीगोंदा चवकोनी
शनी ना मारवती एका देवळात दोन्ही
gāva rē śrīgōndā śrīgōndā cavakōnī
śanī nā māravatī ēkā dēvaḷāta dōnhī
no translation in English
▷ (गाव)(रे)(श्रीगोंदा)(श्रीगोंदा)(चवकोनी)
▷ (शनी) * Maruti (एका)(देवळात) both
pas de traduction en français
[260] id = 105708
कांबळे कांताबाई - Kamble Kanta
Village हांडरगुळी - Handarguli
मला नेसु वाटल उदगीर गावाची उदी (रंग)
इसारला दिली मुदी
malā nēsu vāṭala udagīra gāvācī udī (raṅga)
isāralā dilī mudī
no translation in English
▷ (मला)(नेसु)(वाटल)(उदगीर)(गावाची)(उदी) ( (रंग) )
▷ (इसारला)(दिली)(मुदी)
pas de traduction en français
[261] id = 105714
कोकाटे पार्वती मारूती - Kokate Parvati Maruti
Village दासखेड - Daskhed
जामखेड गावी पेठला दिंड आवडी दिवडी
बंधु माझा निवडी घडी कागदा येवढी
jāmakhēḍa gāvī pēṭhalā diṇḍa āvaḍī divaḍī
bandhu mājhā nivaḍī ghaḍī kāgadā yēvaḍhī
no translation in English
▷ (जामखेड)(गावी)(पेठला)(दिंड)(आवडी)(दिवडी)
▷  Brother my (निवडी)(घडी)(कागदा)(येवढी)
pas de traduction en français
[262] id = 105715
झोडगे अंबीका किसन - Zodge Ambika Kisan
Village कानडी - Kanadi
पाटोदा गावी बाजारात चाटी म्हणे हिंग हिंग
माझे पाठीचे चंद्रहार घेणार नाही संग
pāṭōdā gāvī bājārāta cāṭī mhaṇē hiṅga hiṅga
mājhē pāṭhīcē candrahāra ghēṇāra nāhī saṅga
no translation in English
▷ (पाटोदा)(गावी)(बाजारात)(चाटी)(म्हणे)(हिंग)(हिंग)
▷ (माझे)(पाठीचे)(चंद्रहार)(घेणार) not with
pas de traduction en français
[263] id = 97753
मोरे त्रिवेणी - More Triveni
Village पोहरेगाव - Poharegaon
पळशीगावी येशीत मोत्याचा चांदवा
तिथले पाटील नंदवा मी सयेला सांगते
paḷaśīgāvī yēśīta mōtyācā cāndavā
tithalē pāṭīla nandavā mī sayēlā sāṅgatē
no translation in English
▷ (पळशीगावी)(येशीत)(मोत्याचा)(चांदवा)
▷ (तिथले)(पाटील)(नंदवा) I (सयेला) I_tell
pas de traduction en français
[263] id = 111289
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
कठीण चाकरी धुळेगाव माळीयाची
नको जाऊ चाकरीला आण माझ्या गळायाची
kaṭhīṇa cākarī dhuḷēgāva māḷīyācī
nakō jāū cākarīlā āṇa mājhyā gaḷāyācī
no translation in English
▷ (कठीण)(चाकरी)(धुळेगाव)(माळीयाची)
▷  Not (जाऊ)(चाकरीला)(आण) my (गळायाची)
pas de traduction en français
[264] id = 98322
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
पुणतांब ग गाव केळी नारळच बन
लेतीच्या बापाच तिथ रहिवाशील मन
puṇatāmba ga gāva kēḷī nāraḷaca bana
lētīcyā bāpāca titha rahivāśīla mana
no translation in English
▷ (पुणतांब) * (गाव) shouted (नारळच)(बन)
▷ (लेतीच्या) of_father (तिथ)(रहिवाशील)(मन)
pas de traduction en français
[265] id = 106969
गजभिये लहानाबाई किसन - Gajbhiye Lahanbai Kisan
Village हेटीकुंडी - Hetikundi
नागपुर शहरामधी पैशापासरी खोबर
आहे पेट पुण्याची जबर
nāgapura śaharāmadhī paiśāpāsarī khōbara
āhē pēṭa puṇyācī jabara
no translation in English
▷ (नागपुर)(शहरामधी)(पैशापासरी)(खोबर)
▷ (आहे)(पेट)(पुण्याची)(जबर)
pas de traduction en français
[266] id = 98536
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
गंगपुरच्या बाजारात दवंडी कशाची ऐका
सुटुन आल्याबाई बंदीवानाच्या बायका
gaṅgapuracyā bājārāta davaṇḍī kaśācī aikā
suṭuna ālyābāī bandīvānācyā bāyakā
no translation in English
▷ (गंगपुरच्या)(बाजारात)(दवंडी) of_how (ऐका)
▷ (सुटुन)(आल्याबाई)(बंदीवानाच्या)(बायका)
pas de traduction en français
[267] id = 105706
झोडगे अंबीका किसन - Zodge Ambika Kisan
Village कानडी - Kanadi
पाटोदा गावी बाजारात हंड्याभांड्याची उतंरडी
माझ्या पाटीचा सोईर बंधु माझ माझा बोलक्या दिला तोडी
pāṭōdā gāvī bājārāta haṇḍyābhāṇḍyācī utaṇraḍī
mājhyā pāṭīcā sōīra bandhu mājha mājhā bōlakyā dilā tōḍī
no translation in English
▷ (पाटोदा)(गावी)(बाजारात)(हंड्याभांड्याची)(उतंरडी)
▷  My (पाटीचा)(सोईर) brother my my (बोलक्या)(दिला)(तोडी)
pas de traduction en français
[268] id = 107240
कांबळे सुखवंताबाई - Kamble Sukhavanta
Village नळदुर्ग - Naldurg
आंधुर्यात राहण्यावाला नळदुर्गाचा जहागीरदार
याना मल्हारी वाण्याचा घोड्याला खोगीर
āndhuryāta rāhaṇyāvālā naḷadurgācā jahāgīradāra
yānā malhārī vāṇyācā ghōḍyālā khōgīra
no translation in English
▷ (आंधुर्यात)(राहण्यावाला)(नळदुर्गाचा)(जहागीरदार)
▷ (याना)(मल्हारी)(वाण्याचा)(घोड्याला)(खोगीर)
pas de traduction en français
[269] id = 108312
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
Village सोलापूर - Solapur
चिंचोलीच्या पारावरी कोण बसल राळ्यावाणी
जावळ उडत वार्यानी चंद्रकांत राघुयाच
ciñcōlīcyā pārāvarī kōṇa basala rāḷyāvāṇī
jāvaḷa uḍata vāryānī candrakānta rāghuyāca
no translation in English
▷ (चिंचोलीच्या)(पारावरी) who (बसल)(राळ्यावाणी)
▷ (जावळ)(उडत)(वार्यानी)(चंद्रकांत)(राघुयाच)
pas de traduction en français
[270] id = 108314
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
शहरामंदी शहर मुंबई चांगल्याची
हवा राणीच्या बंगल्याची
śaharāmandī śahara mumbaī cāṅgalyācī
havā rāṇīcyā baṅgalyācī
no translation in English
▷ (शहरामंदी)(शहर)(मुंबई)(चांगल्याची)
▷ (हवा)(राणीच्या)(बंगल्याची)
pas de traduction en français
[271] id = 108864
मैड विजया कांतीलाल - Maid Vijaya Kantilal
Village शिरुर - Shirur
पुण्याला जायाला आधीली देते बंदी
तळेगावाला कोरट मचुबाला घोडनदी
puṇyālā jāyālā ādhīlī dētē bandī
taḷēgāvālā kōraṭa macubālā ghōḍanadī
no translation in English
▷ (पुण्याला)(जायाला)(आधीली) give (बंदी)
▷ (तळेगावाला)(कोरट)(मचुबाला)(घोडनदी)
pas de traduction en français
[272] id = 108865
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
खारीक खोबर उहगीरीला झाल माघ
भालकीला गेले वाघ
khārīka khōbara uhagīrīlā jhāla māgha
bhālakīlā gēlē vāgha
no translation in English
▷ (खारीक)(खोबर)(उहगीरीला)(झाल)(माघ)
▷ (भालकीला) has_gone (वाघ)
pas de traduction en français
[273] id = 108866
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
पातळाची निरी झालीया शंभर
केला भुमचा बाजार
pātaḷācī nirī jhālīyā śambhara
kēlā bhumacā bājāra
no translation in English
▷ (पातळाची)(निरी)(झालीया)(शंभर)
▷  Did (भुमचा)(बाजार)
pas de traduction en français
[274] id = 108867
यवले सिताबाई - Yewale Sita
Village गेवराई - Gavrai
बोदेगावाचा बाजार म्या खिनामंदी केला
आल माझ गोत गोतामदी ईळ गेला
bōdēgāvācā bājāra myā khināmandī kēlā
āla mājha gōta gōtāmadī īḷa gēlā
no translation in English
▷ (बोदेगावाचा)(बाजार)(म्या)(खिनामंदी) did
▷  Here_comes my (गोत)(गोतामदी)(ईळ) has_gone
pas de traduction en français
[275] id = 108868
परीट आनंदी - Parit Anandi
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41-13 start 01:21 ➡ listen to section
काय राशीवडे गावामंधी कुणी बंगला चितारीला
माझ्या तान्ह्या बाळायान शिड्या लावुनी रंग दिला
kāya rāśīvaḍē gāvāmandhī kuṇī baṅgalā citārīlā
mājhyā tānhyā bāḷāyāna śiḍyā lāvunī raṅga dilā
no translation in English
▷  Why (राशीवडे)(गावामंधी)(कुणी)(बंगला)(चितारीला)
▷  My (तान्ह्या)(बाळायान)(शिड्या)(लावुनी)(रंग)(दिला)
pas de traduction en français
[276] id = 108869
पांढरे पार्वती - Pandhre Parvati
Village सावरखेड गंगा पेठ वाजरगाव - Savkhedganga P. vanjargaon
गाव आस्वीचे पाटील नाही तोलात न्यायाला
गाव ते आस्थी लय हलके नावाला
gāva āsvīcē pāṭīla nāhī tōlāta nyāyālā
gāva tē āsthī laya halakē nāvālā
no translation in English
▷ (गाव)(आस्वीचे)(पाटील) not (तोलात)(न्यायाला)
▷ (गाव)(ते)(आस्थी)(लय)(हलके)(नावाला)
pas de traduction en français
[277] id = 108870
कांबळे तुळसा - Kamble Tulasa
Village टाकळी - Takali
वडगाव गावामधी उदारी माझा धंदा
तुम्ही कागदी नाव मांडा
vaḍagāva gāvāmadhī udārī mājhā dhandā
tumhī kāgadī nāva māṇḍā
no translation in English
▷ (वडगाव)(गावामधी)(उदारी) my (धंदा)
▷ (तुम्ही)(कागदी)(नाव)(मांडा)
pas de traduction en français
[278] id = 108871
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
काय सांगु बाई माझ्या गावाची गंम्मत
जाधवरायाच्या आल घोडीच्या अंगात
kāya sāṅgu bāī mājhyā gāvācī gammmata
jādhavarāyācyā āla ghōḍīcyā aṅgāt
no translation in English
▷  Why (सांगु) woman my (गावाची)(गंम्मत)
▷ (जाधवरायाच्या) here_comes (घोडीच्या)(अंगात)
pas de traduction en français
[279] id = 108872
सैय्यद गजरा - Saiyyad Gajara
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
वैजापुरच्या मोठ्यावरी माफ घेतो झराझरा
व्यापारी झाडे कोण्या आवडीचा हिरा
vaijāpuracyā mōṭhyāvarī māpha ghētō jharājharā
vyāpārī jhāḍē kōṇyā āvaḍīcā hirā
no translation in English
▷ (वैजापुरच्या)(मोठ्यावरी)(माफ)(घेतो)(झराझरा)
▷ (व्यापारी)(झाडे)(कोण्या)(आवडीचा)(हिरा)
pas de traduction en français
[280] id = 108873
दडस लक्ष्मी - Dadas Laxmi
Village बांगर्डे - Bangarde
दिवस मावळला बारामतीच्या मैदानाला
टाक चाबुक बैलाला
divasa māvaḷalā bārāmatīcyā maidānālā
ṭāka cābuka bailālā
no translation in English
▷ (दिवस)(मावळला)(बारामतीच्या)(मैदानाला)
▷ (टाक)(चाबुक)(बैलाला)
pas de traduction en français
[281] id = 108874
साळुंखे सिंधु - Salunkhe Sindhu
Village धामारी - Dhamari
आकलुज गावच्या पेठेला आडत्या बोलवी माडीमधी
बंधुजी बोलतो छत्री गुळाच्या गाडीमधी
ākaluja gāvacyā pēṭhēlā āḍatyā bōlavī māḍīmadhī
bandhujī bōlatō chatrī guḷācyā gāḍīmadhī
no translation in English
▷ (आकलुज)(गावच्या)(पेठेला)(आडत्या)(बोलवी)(माडीमधी)
▷ (बंधुजी) says (छत्री)(गुळाच्या)(गाडीमधी)
pas de traduction en français
[282] id = 108875
गायकवाड यशोदा - Gaykwad Yashoda
Village धाकली झरी - Dhakali Jhari
कापसाचा भाव मला नाही ठाव
मला नाही ठाव आडत्या करी खांबगाव
kāpasācā bhāva malā nāhī ṭhāva
malā nāhī ṭhāva āḍatyā karī khāmbagāva
no translation in English
▷ (कापसाचा) brother (मला) not (ठाव)
▷ (मला) not (ठाव)(आडत्या)(करी)(खांबगाव)
pas de traduction en français
[283] id = 108876
कांबळे तुळसा - Kamble Tulasa
Village टाकळी - Takali
नकीच धोतर लातुर पेठला खंडत
टाकळी कराला दंडत
nakīca dhōtara lātura pēṭhalā khaṇḍata
ṭākaḷī karālā daṇḍata
no translation in English
▷ (नकीच)(धोतर)(लातुर)(पेठला)(खंडत)
▷ (टाकळी)(कराला)(दंडत)
pas de traduction en français
[284] id = 108877
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
ट्रक भरली सोलापुरी जायची कुण्या गावा
जोमान राम रतन संग जाया
ṭaraka bharalī sōlāpurī jāyacī kuṇyā gāvā
jōmāna rāma ratana saṅga jāyā
no translation in English
▷ (ट्रक)(भरली)(सोलापुरी) will_go (कुण्या)(गावा)
▷ (जोमान) Ram (रतन) with (जाया)
pas de traduction en français
[285] id = 108878
कुलाळ धना - Kulal Dhana
Village अधुरड - Adhurad
फालटन मालटनाचा दोन्ही गावाचा एक दंगा
मधन चालती मालगंगा
phālaṭana mālaṭanācā dōnhī gāvācā ēka daṅgā
madhana cālatī mālagaṅgā
no translation in English
▷ (फालटन)(मालटनाचा) both (गावाचा)(एक)(दंगा)
▷ (मधन)(चालती)(मालगंगा)
pas de traduction en français
[286] id = 108879
रुपनवर भीमा - Rupanwar Bhima
Village रेडणी - Redani
साधयाची नथ त्याला हारकडी नकु लावु
किल्ल्याशेजारी माझ गाव
sādhayācī natha tyālā hārakaḍī naku lāvu
killayāśējārī mājha gāva
no translation in English
▷ (साधयाची)(नथ)(त्याला)(हारकडी)(नकु) apply
▷ (किल्ल्याशेजारी) my (गाव)
pas de traduction en français
[287] id = 108880
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
वैजापुरच्या पेठा उभ माणुस मायना
बालकाचा माझ्या शिंगी कलवा होईना
vaijāpuracyā pēṭhā ubha māṇusa māyanā
bālakācā mājhyā śiṅgī kalavā hōīnā
no translation in English
▷ (वैजापुरच्या)(पेठा) standing (माणुस)(मायना)
▷ (बालकाचा) my (शिंगी)(कलवा)(होईना)
pas de traduction en français
[288] id = 108881
त्रिभुवन तुळसा - Tribhuwan Tulsa
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
आयानों बायानों चला येवला पाह्याला
बांधली धर्मशाळा आल्या गेल्याला राह्याला
āyānōṁ bāyānōṁ calā yēvalā pāhyālā
bāndhalī dharmaśāḷā ālyā gēlyālā rāhyālā
no translation in English
▷ (आयानों)(बायानों) let_us_go (येवला)(पाह्याला)
▷ (बांधली)(धर्मशाळा)(आल्या)(गेल्याला)(राह्याला)
pas de traduction en français
[289] id = 108882
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
गाव ते भालोर आल्या गेल्याची माऊली
टाक्या तुझ पाणी वर वडाली सावली
gāva tē bhālōra ālyā gēlyācī māūlī
ṭākyā tujha pāṇī vara vaḍālī sāvalī
no translation in English
▷ (गाव)(ते)(भालोर)(आल्या)(गेल्याची)(माऊली)
▷ (टाक्या) your water, (वर)(वडाली) wheat-complexioned
pas de traduction en français
[290] id = 108883
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
गाव ते भालोरच्या गल्या आहेत निरमळ
माझ्या पिताजीचे धोतर नेले पायी घोळ
gāva tē bhālōracyā galyā āhēta niramaḷa
mājhyā pitājīcē dhōtara nēlē pāyī ghōḷa
no translation in English
▷ (गाव)(ते)(भालोरच्या)(गल्या)(आहेत)(निरमळ)
▷  My (पिताजीचे)(धोतर)(नेले)(पायी)(घोळ)
pas de traduction en français
[291] id = 108884
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
मळ्या गावच्या पारावरी हत्ती बांधला तमाशाचा
बाळ माझा संपाराव चौर डुलत मोकाश्याचा
maḷyā gāvacyā pārāvarī hattī bāndhalā tamāśācā
bāḷa mājhā sampārāva caura ḍulata mōkāśyācā
no translation in English
▷ (मळ्या)(गावच्या)(पारावरी)(हत्ती)(बांधला)(तमाशाचा)
▷  Son my (संपाराव)(चौर)(डुलत)(मोकाश्याचा)
pas de traduction en français
[292] id = 108885
चव्हाण तुळणबाई - Chavan Tulanbai
Village माळवाडी पो.निपाणी - Malvadi p. Nipani
चला सयानों पहाया जाऊ बारशीचा भगवंत
येडशीच्या डोंगरात राम लिंगाच मुरयात
calā sayānōṁ pahāyā jāū bāraśīcā bhagavanta
yēḍaśīcyā ḍōṅgarāt rāma liṅgāca murayāta
no translation in English
▷  Let_us_go (सयानों)(पहाया)(जाऊ)(बारशीचा)(भगवंत)
▷ (येडशीच्या)(डोंगरात) Ram (लिंगाच)(मुरयात)
pas de traduction en français
[293] id = 108886
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
मळ्या गावीच्या पारावरी हत्ती बांधला उपाशी
बाळ माझा संपाराव कुठ गेला ना मोकायाशी
maḷyā gāvīcyā pārāvarī hattī bāndhalā upāśī
bāḷa mājhā sampārāva kuṭha gēlā nā mōkāyāśī
no translation in English
▷ (मळ्या)(गावीच्या)(पारावरी)(हत्ती)(बांधला)(उपाशी)
▷  Son my (संपाराव)(कुठ) has_gone * (मोकायाशी)
pas de traduction en français
[294] id = 108887
भारमल सखू - Bharmal Sakhu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
बाई मेतग्या गावामधी गल्लोगल्लीला नारी खडा
माझा देव ऋषी बाळुमामा कुठ बांधीला राजवाडा
bāī mētagyā gāvāmadhī gallōgallīlā nārī khaḍā
mājhā dēva ṛiṣī bāḷumāmā kuṭha bāndhīlā rājavāḍā
no translation in English
▷  Woman (मेतग्या)(गावामधी)(गल्लोगल्लीला)(नारी)(खडा)
▷  My (देव)(ऋषी)(बाळुमामा)(कुठ)(बांधीला)(राजवाडा)
pas de traduction en français
[295] id = 108888
भारमल सखू - Bharmal Sakhu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
बाई अवस पुनवच्या माझ्या फुलल्या चारी वाटा
अन बाळुमामा मेतग्या गावाचा वैद्य मोठा
bāī avasa punavacyā mājhyā phulalyā cārī vāṭā
ana bāḷumāmā mētagyā gāvācā vaidya mōṭhā
no translation in English
▷  Woman (अवस)(पुनवच्या) my (फुलल्या)(चारी)(वाटा)
▷ (अन)(बाळुमामा)(मेतग्या)(गावाचा)(वैद्य)(मोठा)
pas de traduction en français
[296] id = 108889
पाटील लक्ष्मी - Patil Lakshmi
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
मेतगे गावाच्या माळावरी सबा बसली धनगराची
देवऋषी बाळुमामा रास उंदड भंडार्याची
mētagē gāvācyā māḷāvarī sabā basalī dhanagarācī
dēvaṛṣī bāḷumāmā rāsa undaḍa bhaṇḍāryācī
no translation in English
▷ (मेतगे)(गावाच्या)(माळावरी)(सबा) sitting (धनगराची)
▷ (देवऋषी)(बाळुमामा)(रास)(उंदड)(भंडार्याची)
pas de traduction en français
[297] id = 108890
पाटील लक्ष्मी - Patil Lakshmi
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
आता सकाळीच्या पहारी कुंकु भंडारा माझा ताजा
माझ्या मेतग्या बाळुमामा उभ्या गल्लीना येतो राजा
ātā sakāḷīcyā pahārī kuṅku bhaṇḍārā mājhā tājā
mājhyā mētagyā bāḷumāmā ubhyā gallīnā yētō rājā
no translation in English
▷ (आता)(सकाळीच्या)(पहारी) kunku (भंडारा) my (ताजा)
▷  My (मेतग्या)(बाळुमामा)(उभ्या)(गल्लीना)(येतो) king
pas de traduction en français
[298] id = 108891
भारमल सखू - Bharmal Sakhu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
माझ्या चुड्याचा हात जस बाई तंडीयात दिवा
मला शेजाईच्या गरता तुझ्या मन चुडियाला दिल बाई मला दिलले ठाव नाही
mājhyā cuḍyācā hāta jasa bāī taṇḍīyāta divā
malā śējāīcyā garatā tujhyā mana cuḍiyālā dila bāī malā dilalē ṭhāva nāhī
no translation in English
▷  My (चुड्याचा) hand (जस) woman (तंडीयात) lamp
▷ (मला)(शेजाईच्या)(गरता) your (मन)(चुडियाला)(दिल) woman (मला)(दिलले)(ठाव) not
pas de traduction en français
[299] id = 108892
केकान गौरी - Kekan Gauri
Village शेळगाव - Shelgaon
इंदापुरीच्या कचेरीत चाड खोर गेल मोर
दिल्या जबन्या झाल खर
indāpurīcyā kacērīta cāḍa khōra gēla mōra
dilyā jabanyā jhāla khara
no translation in English
▷ (इंदापुरीच्या)(कचेरीत)(चाड)(खोर) gone (मोर)
▷ (दिल्या)(जबन्या)(झाल)(खर)
pas de traduction en français
[300] id = 108893
उंडे द्रोपदाबाई मुरलीधर - Unde Dropadabai Murlidhar
Village मातापूर - Matapur
घेता मपल्या माह्या बंधु तु मालेगाव नाही
बुलढाण्याला घेण देण धाड तुझ पाय वटी
ghētā mapalyā māhyā bandhu tu mālēgāva nāhī
bulaḍhāṇyālā ghēṇa dēṇa dhāḍa tujha pāya vaṭī
no translation in English
▷ (घेता)(मपल्या)(माह्या) brother you (मालेगाव) not
▷ (बुलढाण्याला)(घेण)(देण)(धाड) your (पाय)(वटी)
pas de traduction en français
[301] id = 108894
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
दारफळ गाव विशीम्होर कुणी सांडील्या तुरी
मत द्यायाला गेल्या पोरी
dāraphaḷa gāva viśīmhōra kuṇī sāṇḍīlyā turī
mata dyāyālā gēlyā pōrī
no translation in English
▷ (दारफळ)(गाव)(विशीम्होर)(कुणी)(सांडील्या)(तुरी)
▷ (मत)(द्यायाला)(गेल्या)(पोरी)
pas de traduction en français
[302] id = 108895
पाटील लक्ष्मी - Patil Lakshmi
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
बाई मेतगे गाव शहर गल्लोगल्लीला गायमुख
कुणी राजानी दिली लेक तिची हरली तहानभुख
bāī mētagē gāva śahara gallōgallīlā gāyamukha
kuṇī rājānī dilī lēka ticī haralī tahānabhukha
no translation in English
▷  Woman (मेतगे)(गाव)(शहर)(गल्लोगल्लीला)(गायमुख)
▷ (कुणी)(राजानी)(दिली)(लेक)(तिची)(हरली)(तहानभुख)
pas de traduction en français
[303] id = 108896
ढोले सुमनबाई - Dhole Suman
Village भवरवाडी - Bhavarvadi
बोहोणावी बाजार छत्राबाई तुला मला
भईन माझी मंडवधरी धुरपतीचा लांब पल्ला
bōhōṇāvī bājāra chatrābāī tulā malā
bhaīna mājhī maṇḍavadharī dhurapatīcā lāmba pallā
no translation in English
▷ (बोहोणावी)(बाजार)(छत्राबाई) to_you (मला)
▷ (भईन) my (मंडवधरी)(धुरपतीचा)(लांब)(पल्ला)
pas de traduction en français
[304] id = 108897
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
सोलापुरच्या आडतीला आडत्या म्हणतो राजी लाल
भोईरकरांचा आला माल बसाया टाकीतो पाल
sōlāpuracyā āḍatīlā āḍatyā mhaṇatō rājī lāla
bhōīrakarāñcā ālā māla basāyā ṭākītō pāla
no translation in English
▷ (सोलापुरच्या)(आडतीला)(आडत्या)(म्हणतो)(राजी)(लाल)
▷ (भोईरकरांचा) here_comes (माल) come_and_sit (टाकीतो)(पाल)
pas de traduction en français
[305] id = 108898
चांदणे लक्ष्मी - Chandane Lakshmi
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
बाई राशीवडे गावाला कोण म्हणत खेड खेड
हे ग सरकारी आल घोड पेठ बघुनी झालय येड
bāī rāśīvaḍē gāvālā kōṇa mhaṇata khēḍa khēḍa
hē ga sarakārī āla ghōḍa pēṭha baghunī jhālaya yēḍa
no translation in English
▷  Woman (राशीवडे)(गावाला) who (म्हणत)(खेड)(खेड)
▷ (हे) * (सरकारी) here_comes (घोड)(पेठ)(बघुनी)(झालय)(येड)
pas de traduction en français
[306] id = 108899
कुरणे शालू - Kurane Shalu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
मेतग्या गावा गलो गल्लीला गायमुख
कुण्या राजाने दिली लेक तिची हरली तहानभुख
mētagyā gāvā galō gallīlā gāyamukha
kuṇyā rājānē dilī lēka ticī haralī tahānabhukha
no translation in English
▷ (मेतग्या)(गावा)(गलो)(गल्लीला)(गायमुख)
▷ (कुण्या) king (दिली)(लेक)(तिची)(हरली)(तहानभुख)
pas de traduction en français
[307] id = 108900
मगर धोंडू - Magar Dhondu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
मेतग्या गावाच पाणी खोल त्यात जाई त्याचा तोल
बाई दागिण्याच डाव्या बाजुने माझी चाल
mētagyā gāvāca pāṇī khōla tyāta jāī tyācā tōla
bāī dāgiṇyāca ḍāvyā bājunē mājhī cāla
no translation in English
▷ (मेतग्या)(गावाच) water, (खोल)(त्यात)(जाई)(त्याचा)(तोल)
▷  Woman (दागिण्याच)(डाव्या)(बाजुने) my let_us_go
pas de traduction en français
[308] id = 108901
पवार गंगा - pawar Ganga
Village पेडगाव - Pedgaon
परभणी गावी गुजरीत शिंगी फुरकुर्या वाजती
माझ्या सोयर्या देखुन वाणीन दुकान सारी
parabhaṇī gāvī gujarīta śiṅgī phurakuryā vājatī
mājhyā sōyaryā dēkhuna vāṇīna dukāna sārī
no translation in English
▷ (परभणी)(गावी)(गुजरीत)(शिंगी)(फुरकुर्या)(वाजती)
▷  My (सोयर्या)(देखुन)(वाणीन)(दुकान)(सारी)
pas de traduction en français
[309] id = 108902
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
उस्मानाबाद कचेरीत बसले सम्रता खेटुन
दिले जबान रेटुन सासर्या माझ्या सम्रताने
usmānābāda kacērīta basalē samratā khēṭuna
dilē jabāna rēṭuna sāsaryā mājhyā samratānē
no translation in English
▷ (उस्मानाबाद)(कचेरीत)(बसले)(सम्रता)(खेटुन)
▷  Gave (जबान)(रेटुन)(सासर्या) my (सम्रताने)
pas de traduction en français
[310] id = 108903
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
उस्मानाबाद कचेरीत सारा जबाना झाला कुठ
माझ्या शहण्याला आल्या चिठ्ठ्या सासर्या माझ्या सम्रताला
usmānābāda kacērīta sārā jabānā jhālā kuṭha
mājhyā śahaṇyālā ālyā ciṭhṭhyā sāsaryā mājhyā samratālā
no translation in English
▷ (उस्मानाबाद)(कचेरीत)(सारा)(जबाना)(झाला)(कुठ)
▷  My (शहण्याला)(आल्या)(चिठ्ठ्या)(सासर्या) my (सम्रताला)
pas de traduction en français
[311] id = 108904
कुंभार जना - Kumbhar Jana
Village हिरलगे - Hirlage
हिरील ग गाव शहर आहे चावडी काचयाची
समांद देवायाची हाये बैठक बसायाची
hirīla ga gāva śahara āhē cāvaḍī kācayācī
samānda dēvāyācī hāyē baiṭhaka basāyācī
no translation in English
▷ (हिरील) * (गाव)(शहर)(आहे)(चावडी)(काचयाची)
▷ (समांद)(देवायाची)(हाये)(बैठक)(बसायाची)
pas de traduction en français
[312] id = 108905
कांबळे कांताबाई - Kamble Kanta
Village हांडरगुळी - Handarguli
इथुन मला दिस अलीकड सावरगाव पलीकडे काळेवाडी
बाळायाची माझ्या मधी वचाटाची झाडी
ithuna malā disa alīkaḍa sāvaragāva palīkaḍē kāḷēvāḍī
bāḷāyācī mājhyā madhī vacāṭācī jhāḍī
no translation in English
▷ (इथुन)(मला)(दिस)(अलीकड)(सावरगाव)(पलीकडे)(काळेवाडी)
▷ (बाळायाची) my (मधी)(वचाटाची)(झाडी)
pas de traduction en français
[313] id = 108906
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
मोहोऴ गावचा आडत्या आडत्या झाडतो तळघर
नैनत्या हरीचा माल तडला शिनवर
mōhōzha gāvacā āḍatyā āḍatyā jhāḍatō taḷaghara
nainatyā harīcā māla taḍalā śinavara
no translation in English
▷ (मोहोऴ)(गावचा)(आडत्या)(आडत्या)(झाडतो)(तळघर)
▷ (नैनत्या)(हरीचा)(माल)(तडला)(शिनवर)
pas de traduction en français
[314] id = 108907
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
मोहोऴ गावचा गावी ठेसनात हमालाची घाई घाई
ठेसन मास्तर सही नाही
mōhōzha gāvacā gāvī ṭhēsanāta hamālācī ghāī ghāī
ṭhēsana māstara sahī nāhī
no translation in English
▷ (मोहोऴ)(गावचा)(गावी)(ठेसनात)(हमालाची)(घाई)(घाई)
▷ (ठेसन)(मास्तर)(सही) not
pas de traduction en français
[315] id = 108986
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
मोहोळ गावच्या ठेसनात माझ्या नैनत्या चंदुलाल
हरी बोल मास्तराला गाडी धक्याला लावा चला
mōhōḷa gāvacyā ṭhēsanāta mājhyā nainatyā candulāla
harī bōla māstarālā gāḍī dhakyālā lāvā calā
no translation in English
▷ (मोहोळ)(गावच्या)(ठेसनात) my (नैनत्या)(चंदुलाल)
▷ (हरी) says (मास्तराला)(गाडी)(धक्याला) put let_us_go
pas de traduction en français
[316] id = 108987
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
मोहोळगावच्या ठेसनात हमालाची घाई घाई
माल सक्याच्या आला नाही ठेसनमास्तर घाल सही
mōhōḷagāvacyā ṭhēsanāta hamālācī ghāī ghāī
māla sakyācyā ālā nāhī ṭhēsanamāstara ghāla sahī
no translation in English
▷ (मोहोळगावच्या)(ठेसनात)(हमालाची)(घाई)(घाई)
▷ (माल)(सक्याच्या) here_comes not (ठेसनमास्तर)(घाल)(सही)
pas de traduction en français
[317] id = 108988
कांबळे गंगू - Kamble Gangu
Village हिरलगे - Hirlage
आकुळ गावी हे भी देव मेतक्या गावी त्याच ठाण
त्याच्या कारण आदमापुरला माझ जाण
ākuḷa gāvī hē bhī dēva mētakyā gāvī tyāca ṭhāṇa
tyācyā kāraṇa ādamāpuralā mājha jāṇa
no translation in English
▷ (आकुळ)(गावी)(हे)(भी)(देव)(मेतक्या)(गावी)(त्याच)(ठाण)
▷ (त्याच्या)(कारण)(आदमापुरला) my (जाण)
pas de traduction en français
[318] id = 108989
कोकाटे पार्वती मारूती - Kokate Parvati Maruti
Village दासखेड - Daskhed
पाटोदा गावा पेठात आडत्या झाडी तळघर
गाड्या पाहिल्या नाक्यावर
pāṭōdā gāvā pēṭhāta āḍatyā jhāḍī taḷaghara
gāḍyā pāhilyā nākyāvara
no translation in English
▷ (पाटोदा)(गावा)(पेठात)(आडत्या)(झाडी)(तळघर)
▷ (गाड्या)(पाहिल्या)(नाक्यावर)
pas de traduction en français
[319] id = 108990
घोलप सुनंदा - Gholap Sunanda
Village साकत - Saket
गाव गावचे पाटील घोड्या बांधती लिंबाला
सारोळ गावाच्या पाटलानी शिंगी सरकारी खांबाला
gāva gāvacē pāṭīla ghōḍyā bāndhatī limbālā
sārōḷa gāvācyā pāṭalānī śiṅgī sarakārī khāmbālā
no translation in English
▷ (गाव)(गावचे)(पाटील)(घोड्या)(बांधती)(लिंबाला)
▷ (सारोळ)(गावाच्या)(पाटलानी)(शिंगी)(सरकारी)(खांबाला)
pas de traduction en français
[320] id = 108991
घोलप सुनंदा - Gholap Sunanda
Village साकत - Saket
गावोगावोचे पाटील कशा बोलती बायका
सारोळ गावये पाटील वाघ गर्जती ऐका
gāvōgāvōcē pāṭīla kaśā bōlatī bāyakā
sārōḷa gāvayē pāṭīla vāgha garjatī aikā
no translation in English
▷ (गावोगावोचे)(पाटील) how (बोलती)(बायका)
▷ (सारोळ)(गावये)(पाटील)(वाघ)(गर्जती)(ऐका)
pas de traduction en français
[321] id = 108992
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
धुळे झाल जुन नाशिक टोलेजंग
कोण्या हौशाने दिला ममईला रंग
dhuḷē jhāla juna nāśika ṭōlējaṅga
kōṇyā hauśānē dilā mamaīlā raṅga
no translation in English
▷ (धुळे)(झाल)(जुन)(नाशिक)(टोलेजंग)
▷ (कोण्या)(हौशाने)(दिला)(ममईला)(रंग)
pas de traduction en français
[322] id = 108993
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
खोकर खोकर लिपनी कारे गाव
सत्याचा सांगते वडाळ्याचा महादेव
khōkara khōkara lipanī kārē gāva
satyācā sāṅgatē vaḍāḷyācā mahādēva
no translation in English
▷ (खोकर)(खोकर)(लिपनी)(कारे)(गाव)
▷ (सत्याचा) I_tell (वडाळ्याचा)(महादेव)
pas de traduction en français
[324] id = 108995
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
पुण झाल जुन वाई सातारा हवा मोठी
किसनाबाईच्या तासामधी तिथ चितर सांगा गोष्टी
puṇa jhāla juna vāī sātārā havā mōṭhī
kisanābāīcyā tāsāmadhī titha citara sāṅgā gōṣṭī
no translation in English
▷ (पुण)(झाल)(जुन)(वाई)(सातारा)(हवा)(मोठी)
▷ (किसनाबाईच्या)(तासामधी)(तिथ)(चितर) with (गोष्टी)
pas de traduction en français
[325] id = 108996
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
बारा वाहील वहाती एवढा कोण शेती
वडद गावी खोती योगेश बाळ
bārā vāhīla vahātī ēvaḍhā kōṇa śētī
vaḍada gāvī khōtī yōgēśa bāḷa
no translation in English
▷ (बारा)(वाहील)(वहाती)(एवढा) who furrow
▷ (वडद)(गावी)(खोती)(योगेश) son
pas de traduction en français
[326] id = 108997
शिंदे सिताबाई - Shinde Sitabai
Village लवार्डे - Lawarde
जिवाला जडभारी तोंड माझ कडु कडु
लव्हर्डे गावामधी आहे मुक्याच झाडु
jivālā jaḍabhārī tōṇḍa mājha kaḍu kaḍu
lavharḍē gāvāmadhī āhē mukyāca jhāḍu
no translation in English
▷ (जिवाला)(जडभारी)(तोंड) my (कडु)(कडु)
▷ (लव्हर्डे)(गावामधी)(आहे)(मुक्याच)(झाडु)
pas de traduction en français
[327] id = 108998
टिळे हौसाबाई लक्ष्मण - Tile Hausa Lakshman
Village पळसे - Palase
अस गाव पळशाच्या चाटी गल्या झाल्या धाल्या
भाऊ रे माझ्या करी खाली बस मनवाल्या
asa gāva paḷaśācyā cāṭī galyā jhālyā dhālyā
bhāū rē mājhyā karī khālī basa manavālyā
no translation in English
▷ (अस)(गाव)(पळशाच्या)(चाटी)(गल्या)(झाल्या)(धाल्या)
▷  Brother (रे) my (करी)(खाली)(बस)(मनवाल्या)
pas de traduction en français
[328] id = 108999
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
वडदगावची व्याघ्राबरी देवी
तिची भरा ओटी पिंजरेने
vaḍadagāvacī vyāghrābarī dēvī
ticī bharā ōṭī piñjarēnē
no translation in English
▷ (वडदगावची)(व्याघ्राबरी)(देवी)
▷ (तिची)(भरा)(ओटी)(पिंजरेने)
pas de traduction en français
[329] id = 109000
कांबळे सुखवंताबाई - Kamble Sukhavanta
Village नळदुर्ग - Naldurg
सोलापुरची आडयती त्यान बळाद पाककरी
गाड्या हायत्या शिववरी
sōlāpuracī āḍayatī tyāna baḷāda pākakarī
gāḍyā hāyatyā śivavarī
no translation in English
▷ (सोलापुरची)(आडयती)(त्यान)(बळाद)(पाककरी)
▷ (गाड्या)(हायत्या)(शिववरी)
pas de traduction en français
[330] id = 109001
कांबळे सुखवंताबाई - Kamble Sukhavanta
Village नळदुर्ग - Naldurg
मैलापुरीच्या वाळंवटी वाळंवटी पाय पोळ
माझ्या नवसाचा वाह्या खेळ
mailāpurīcyā vāḷamvaṭī vāḷamvaṭī pāya pōḷa
mājhyā navasācā vāhyā khēḷa
no translation in English
▷ (मैलापुरीच्या)(वाळंवटी)(वाळंवटी)(पाय)(पोळ)
▷  My (नवसाचा)(वाह्या)(खेळ)
pas de traduction en français
[331] id = 109002
बनसोडे तेजाबाई नामदेव - Bansode Teja Namdev
Village नळदुर्ग - Naldurga
गाणगापुर गाव गाव आहे जाहीर
हौद तरी भाताच बाहिर
gāṇagāpura gāva gāva āhē jāhīra
hauda tarī bhātāca bāhira
no translation in English
▷ (गाणगापुर)(गाव)(गाव)(आहे)(जाहीर)
▷ (हौद)(तरी)(भाताच)(बाहिर)
pas de traduction en français
[332] id = 109003
बनसोडे तेजाबाई नामदेव - Bansode Teja Namdev
Village नळदुर्ग - Naldurga
गाणगापुर गाव गाव आहे खेड
वाटी ना नवसाच दुध पेढ
gāṇagāpura gāva gāva āhē khēḍa
vāṭī nā navasāca dudha pēḍha
no translation in English
▷ (गाणगापुर)(गाव)(गाव)(आहे)(खेड)
▷ (वाटी) * (नवसाच) milk (पेढ)
pas de traduction en français
[333] id = 109004
बनसोडे तेजाबाई नामदेव - Bansode Teja Namdev
Village नळदुर्ग - Naldurga
चला सयानों पहाया जावु गाणगापुरची खोली
दत्तात्रय मांडीवरी अनुसया झोपी गेली
calā sayānōṁ pahāyā jāvu gāṇagāpuracī khōlī
dattātraya māṇḍīvarī anusayā jhōpī gēlī
no translation in English
▷  Let_us_go (सयानों)(पहाया)(जावु)(गाणगापुरची)(खोली)
▷ (दत्तात्रय)(मांडीवरी)(अनुसया)(झोपी) went
pas de traduction en français
[334] id = 109005
बनसोडे तेजाबाई नामदेव - Bansode Teja Namdev
Village नळदुर्ग - Naldurga
चला सयानों पहाया जावु गाणगापुरची न्हानी
दत्तात्रय बाळा अनुसया घाली पाणी
calā sayānōṁ pahāyā jāvu gāṇagāpuracī nhānī
dattātraya bāḷā anusayā ghālī pāṇī
no translation in English
▷  Let_us_go (सयानों)(पहाया)(जावु)(गाणगापुरची)(न्हानी)
▷ (दत्तात्रय) child (अनुसया)(घाली) water,
pas de traduction en français
[335] id = 109006
पिंगळे सुलन - Pingle Sulan
Village पाथर्डी - Pathardi
औरंगाबादी वाटन शिंपी (शिंपडणे) दहीभात
सोन माझ येत जात
auraṅgābādī vāṭana śimpī (śimpaḍaṇē) dahībhāta
sōna mājha yēta jāta
no translation in English
▷ (औरंगाबादी)(वाटन)(शिंपी) ( (शिंपडणे) ) (दहीभात)
▷  Gold my (येत) class
pas de traduction en français
[336] id = 109007
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
गाव ती रांजणी मला भरली दिसती
बंधवाच्या माझ्या ती नांगीची वसती
gāva tī rāñjaṇī malā bharalī disatī
bandhavācyā mājhyā tī nāṅgīcī vasatī
no translation in English
▷ (गाव)(ती)(रांजणी)(मला)(भरली)(दिसती)
▷ (बंधवाच्या) my (ती)(नांगीची)(वसती)
pas de traduction en français
[337] id = 109008
राऊत केशर - Raut Keshar
Village पुणतांबा - Puntamba
गाव ते पुणतांब मोठ नावाला सुंदर
रामाच्या शेजारी भैरवनाथच मंदीर
gāva tē puṇatāmba mōṭha nāvālā sundara
rāmācyā śējārī bhairavanāthaca mandīra
no translation in English
▷ (गाव)(ते)(पुणतांब)(मोठ)(नावाला)(सुंदर)
▷  Of_Ram (शेजारी)(भैरवनाथच)(मंदीर)
pas de traduction en français
[338] id = 109009
चव्हाणके शेवंता - Chavanke Shevanta
Village कितीगळी - Kitigali
ममई ममई ममई पैशाची
दारुच्या पाण्यासाठी आब्रु गेली कैकाची
mamaī mamaī mamaī paiśācī
dārucyā pāṇyāsāṭhī ābru gēlī kaikācī
no translation in English
▷ (ममई)(ममई)(ममई)(पैशाची)
▷ (दारुच्या)(पाण्यासाठी)(आब्रु) went (कैकाची)
pas de traduction en français
[339] id = 109010
विधाटे गंगुबाई रखमाजी - Vidhate Gangu Rakhmaji
Village भोकर - Bhokar
मढी तुझ्या वाट काय फुफाटा मातला
नैनंता बाळ माझा तिथ कवाड्या नाचला
maḍhī tujhyā vāṭa kāya phuphāṭā mātalā
nainantā bāḷa mājhā titha kavāḍyā nācalā
no translation in English
▷ (मढी) your (वाट) why (फुफाटा)(मातला)
▷ (नैनंता) son my (तिथ)(कवाड्या)(नाचला)
pas de traduction en français
[340] id = 109011
सोनावणे सवीताबाई शेखरजी - Sonawane Savitabai Shekharji
Village आदोर - Adore
निरंवागी गाव ओळखु येईना भिकार्याला
सोन्याचा कळस नंदुबाच्या शिखराला
niramvāgī gāva ōḷakhu yēīnā bhikāryālā
sōnyācā kaḷasa nandubācyā śikharālā
no translation in English
▷ (निरंवागी)(गाव)(ओळखु)(येईना)(भिकार्याला)
▷  Of_gold (कळस)(नंदुबाच्या)(शिखराला)
pas de traduction en français
[341] id = 109012
सोनावणे सवीताबाई शेखरजी - Sonawane Savitabai Shekharji
Village आदोर - Adore
निरवांगी गाव बारा वाड्याचा किल्ला
देव माझ्या नंदुबाचा डेरा चिंच बनात दिला
niravāṅgī gāva bārā vāḍyācā killā
dēva mājhyā nandubācā ḍērā ciñca banāta dilā
no translation in English
▷ (निरवांगी)(गाव)(बारा)(वाड्याचा)(किल्ला)
▷ (देव) my (नंदुबाचा)(डेरा)(चिंच)(बनात)(दिला)
pas de traduction en français
[342] id = 109013
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
कळवणना गाव मोठी वाण्याची पेठ
तठ मनी मालवनना मोठ ताठ
kaḷavaṇanā gāva mōṭhī vāṇyācī pēṭha
taṭha manī mālavananā mōṭha tāṭha
no translation in English
▷ (कळवणना)(गाव)(मोठी)(वाण्याची)(पेठ)
▷ (तठ)(मनी)(मालवनना)(मोठ)(ताठ)
pas de traduction en français
[343] id = 109014
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
कळवण गाव तीन भक्त दिनी भेटे
पुढे ती तपतीले गई वेठ
kaḷavaṇa gāva tīna bhakta dinī bhēṭē
puḍhē tī tapatīlē gaī vēṭha
no translation in English
▷ (कळवण)(गाव)(तीन)(भक्त)(दिनी)(भेटे)
▷ (पुढे)(ती)(तपतीले)(गई)(वेठ)
pas de traduction en français
[344] id = 109015
लकडे मिरा - Lakade Mira
Village बाभळगाव - Babhalgaon
बारामतीच्या पेठत मामाला कोणी पुसाना
गलासाला चांदी जोकती कोली याना
bārāmatīcyā pēṭhata māmālā kōṇī pusānā
galāsālā cāndī jōkatī kōlī yānā
no translation in English
▷ (बारामतीच्या)(पेठत)(मामाला)(कोणी)(पुसाना)
▷ (गलासाला)(चांदी)(जोकती)(कोली)(याना)
pas de traduction en français
[345] id = 109016
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
दारफळ गाव उशी म्होर कुणी सांडल्या लाह्या
मत द्यायाला गेल्या बाया
dāraphaḷa gāva uśī mhōra kuṇī sāṇḍalyā lāhyā
mata dyāyālā gēlyā bāyā
no translation in English
▷ (दारफळ)(गाव)(उशी)(म्होर)(कुणी)(सांडल्या)(लाह्या)
▷ (मत)(द्यायाला)(गेल्या)(बाया)
pas de traduction en français
[346] id = 109017
साठे अनु - Sathe Anusaya
Village वोवळे - Wowale
सोलापुर जिल्ह्यामधी मोटारी आल्या केळ
मावशी वाणीनी माझी बाई येसारपी (s.r.p) तुझ बाळ
sōlāpura jilhyāmadhī mōṭārī ālyā kēḷa
māvaśī vāṇīnī mājhī bāī yēsārapī (s. r. p) tujha bāḷa
no translation in English
▷ (सोलापुर)(जिल्ह्यामधी)(मोटारी)(आल्या) did
▷  Maternal_aunt (वाणीनी) my daughter (येसारपी) ( (s)(.)(r)(.)(p) ) your son
pas de traduction en français
[347] id = 109018
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
शेवगाव मोठ्याची सींगाड वाजे मातुबाची
नाना माझे पांडुरंग सभा आले रातुराती
śēvagāva mōṭhyācī sīṅgāḍa vājē mātubācī
nānā mājhē pāṇḍuraṅga sabhā ālē rāturātī
no translation in English
▷  Shevgaon (मोठ्याची)(सींगाड)(वाजे)(मातुबाची)
▷ (नाना)(माझे)(पांडुरंग)(सभा) here_comes (रातुराती)
pas de traduction en français
[348] id = 109019
जाधव गिरीजा - Jadhav Girija
Village नाहुली - Nahuli
विस मावळला पकरुड गावाच्या वडारवाडी
सांगते हरी तुला मावशी मोडा घाली
visa māvaḷalā pakaruḍa gāvācyā vaḍāravāḍī
sāṅgatē harī tulā māvaśī mōḍā ghālī
no translation in English
▷ (विस)(मावळला)(पकरुड)(गावाच्या)(वडारवाडी)
▷  I_tell (हरी) to_you maternal_aunt (मोडा)(घाली)
pas de traduction en français
[349] id = 109020
साळुंखे सुमिता - Salunkhe Sumita
Village उंबडगा - Umbadga
दिवस मावळला शेडुळ गावाच्या खालती
तुझी मावशी मोडा घाली बाळ हरीची माझ्या
divasa māvaḷalā śēḍuḷa gāvācyā khālatī
tujhī māvaśī mōḍā ghālī bāḷa harīcī mājhyā
no translation in English
▷ (दिवस)(मावळला)(शेडुळ)(गावाच्या)(खालती)
▷ (तुझी) maternal_aunt (मोडा)(घाली) son (हरीची) my
pas de traduction en français
[350] id = 109021
भारमल सखू - Bharmal Sakhu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
बाई मेतग्या गावामदी ग
बाळमामा कुठ बांधल्या इमारती
bāī mētagyā gāvāmadī ga
bāḷamāmā kuṭha bāndhalyā imāratī
no translation in English
▷  Woman (मेतग्या)(गावामदी) *
▷ (बाळमामा)(कुठ)(बांधल्या)(इमारती)
pas de traduction en français
[351] id = 110244
जगताप धुरा - Jagtap Dhura
Village सावरगाव - Savargaon
UVS-27-11 start 00:00 ➡ listen to section
सावरगाव धडी काली
ताटामधी हिरवी साडी बंधु माझे मारवाडी
sāvaragāva dhaḍī kālī
tāṭāmadhī hiravī sāḍī bandhu mājhē māravāḍī
One day, it happened in Savargaon
Green sari on the plate, my brother is a merchant
▷ (सावरगाव)(धडी) Kali
▷ (ताटामधी) green (साडी) brother (माझे)(मारवाडी)
pas de traduction en français
[352] id = 110251
मोरे सुशीला - More Sushila
Village ताडकळस - Tadkalas
OpenStreetMap GoogleMap
बाई टाकड कळसच्या वाट बाभळीच बन
चल सखे याच्यावरुन
bāī ṭākaḍa kaḷasacyā vāṭa bābhaḷīca bana
cala sakhē yācyāvaruna
no translation in English
▷  Woman (टाकड)(कळसच्या)(वाट)(बाभळीच)(बन)
▷  Let_us_go (सखे)(याच्यावरुन)
pas de traduction en français
[353] id = 110277
माने सखु - Mane Sakhu
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
UVS-13-52 start 05:49 ➡ listen to section
माजलगावी मुंड्यामधी हिरवी मोटार कुणाची
नाही तरी तालुका ध्यानायत
mājalagāvī muṇḍyāmadhī hiravī mōṭāra kuṇācī
nāhī tarī tālukā dhyānāyata
Whose green car is this in Majalgaon market
No one in the taluka* has such a car
▷ (माजलगावी)(मुंड्यामधी) green (मोटार)(कुणाची)
▷  Not (तरी)(तालुका)(ध्यानायत)
pas de traduction en français
[354] id = 111277
जोगदंड सोना - Jogdand Sona
Village पुणतांबा - Puntamba
मुंबई मुंबई सारी हिंडुन पाहिली
कुलंब्याची दांडी डाव्या बाजुला राहीली
mumbaī mumbaī sārī hiṇḍuna pāhilī
kulambyācī dāṇḍī ḍāvyā bājulā rāhīlī
no translation in English
▷ (मुंबई)(मुंबई)(सारी)(हिंडुन)(पाहिली)
▷ (कुलंब्याची)(दांडी)(डाव्या)(बाजुला)(राहीली)
pas de traduction en français
[355] id = 111280
धिवर सािवत्री - Dhivar Savitri
Village मनमाड - Manmad
मुंबई मुबंई सारी झुलुन पाहिली
कुलंब्याची दांडी एका बाजुला राहीली
mumbaī mubaṁī sārī jhuluna pāhilī
kulambyācī dāṇḍī ēkā bājulā rāhīlī
no translation in English
▷ (मुंबई)(मुबंई)(सारी)(झुलुन)(पाहिली)
▷ (कुलंब्याची)(दांडी)(एका)(बाजुला)(राहीली)
pas de traduction en français
[356] id = 111281
खैरनार शांता - Khairnar Shanta
Village कोवेगाव - Kovegaon
शंबराचा घोडी चालला सट्टा बट्टा
गाव पारायणाच्या वाटे चौकीवाल्या दंगा मोठा
śambarācā ghōḍī cālalā saṭṭā baṭṭā
gāva pārāyaṇācyā vāṭē caukīvālyā daṅgā mōṭhā
no translation in English
▷ (शंबराचा)(घोडी)(चालला)(सट्टा)(बट्टा)
▷ (गाव)(पारायणाच्या)(वाटे)(चौकीवाल्या)(दंगा)(मोठा)
pas de traduction en français
[357] id = 111282
नकाते पद्मिन - Nakate Padmin
Village शिराळा - Shirala
परळी पेठमध्ये वैद्यनात जिम्मेदारी
भांडण नेल सरकारी लिंगमपल्ली महाराजाच
paraḷī pēṭhamadhyē vaidyanāta jimmēdārī
bhāṇḍaṇa nēla sarakārī liṅgamapallī mahārājāca
no translation in English
▷ (परळी)(पेठमध्ये)(वैद्यनात)(जिम्मेदारी)
▷ (भांडण)(नेल)(सरकारी)(लिंगमपल्ली)(महाराजाच)
pas de traduction en français
[358] id = 111284
गजभिये लहानाबाई किसन - Gajbhiye Lahanbai Kisan
Village हेटीकुंडी - Hetikundi
चाल जावु पाहु बंबया कलकत्ता
सोन्याचा अडकित्ता सुपारी फोडे रोटा
cāla jāvu pāhu bambayā kalakattā
sōnyācā aḍakittā supārī phōḍē rōṭā
no translation in English
▷  Let_us_go (जावु)(पाहु)(बंबया)(कलकत्ता)
▷  Of_gold (अडकित्ता)(सुपारी)(फोडे)(रोटा)
pas de traduction en français
[359] id = 111285
धुमरे उर्मिला - Dhumre Urmila
Village धामणगाव - Dhamangaon
पडला पाऊस नको करुस गाजावाजा
धरणी म्हणे पती माझा
paḍalā pāūsa nakō karusa gājāvājā
dharaṇī mhaṇē patī mājhā
no translation in English
▷ (पडला) rain not (करुस)(गाजावाजा)
▷ (धरणी)(म्हणे)(पती) my
pas de traduction en français
[360] id = 111286
वारंगुळे वत्सला भाऊसाहेब - Varangule Vatsala Bhau
Village अष्टी - Ashti
पड रे मेघराजा तु तर पड शीतल
गाईच्या चार्यासाठी धरणी नेसली पातळ
paḍa rē mēgharājā tu tara paḍa śītala
gāīcyā cāryāsāṭhī dharaṇī nēsalī pātaḷa
no translation in English
▷ (पड)(रे)(मेघराजा) you wires (पड) Sita
▷  Of_cows (चार्यासाठी)(धरणी)(नेसली)(पातळ)
pas de traduction en français
[361] id = 111287
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पडतो पावुस ओल्या होऊ दे जमिनी
डोही भाकरीच्या पाट्या शेता निघाल्या कामीनी
paḍatō pāvusa ōlyā hōū dē jaminī
ḍōhī bhākarīcyā pāṭyā śētā nighālyā kāmīnī
no translation in English
▷  Falls (पावुस)(ओल्या)(होऊ)(दे)(जमिनी)
▷ (डोही)(भाकरीच्या)(पाट्या)(शेता)(निघाल्या)(कामीनी)
pas de traduction en français
[364] id = 111290
यवले सिताबाई - Yewale Sita
Village गेवराई - Gavrai
बोदेगावी बाजारात पोत सुटल दाण्याच
मपल्या बाळाच तोंड दिसान वाण्याच
bōdēgāvī bājārāta pōta suṭala dāṇyāca
mapalyā bāḷāca tōṇḍa disāna vāṇyāca
no translation in English
▷ (बोदेगावी)(बाजारात)(पोत)(सुटल)(दाण्याच)
▷ (मपल्या)(बाळाच)(तोंड)(दिसान)(वाण्याच)
pas de traduction en français
[365] id = 111291
त्रिभुवन शंकर - Tribhuwan Shankar
Village हिंगोली - Hingoli
तिसरे रावुळ देतो म्हणे कोल्हापुरात
नाव ठेवीते कोल्हापुराच्या जम्मेत
tisarē rāvuḷa dētō mhaṇē kōlhāpurāta
nāva ṭhēvītē kōlhāpurācyā jammēta
no translation in English
▷ (तिसरे)(रावुळ)(देतो)(म्हणे)(कोल्हापुरात)
▷ (नाव)(ठेवीते)(कोल्हापुराच्या)(जम्मेत)
pas de traduction en français
[366] id = 111292
चांदगुडे शांता - Chandgude Shanta
Village कार्हाटी - Karhati
हिरव्या पातळाला डाग पडला काजळाचा
तान्हा राधुचा हरी कडला जावळाचा
hiravyā pātaḷālā ḍāga paḍalā kājaḷācā
tānhā rādhucā harī kaḍalā jāvaḷācā
no translation in English
▷ (हिरव्या) sari (डाग)(पडला)(काजळाचा)
▷ (तान्हा)(राधुचा)(हरी)(कडला)(जावळाचा)
pas de traduction en français
[367] id = 111293
त्रिभुवन शंकर - Tribhuwan Shankar
Village हिंगोली - Hingoli
पाचवे राऊळ देतो म्हणे गाव वरखेड्यात
नाव ठेवितो म्हणे वरखेड्याच्या मातीत
pācavē rāūḷa dētō mhaṇē gāva varakhēḍyāta
nāva ṭhēvitō mhaṇē varakhēḍyācyā mātīta
no translation in English
▷ (पाचवे)(राऊळ)(देतो)(म्हणे)(गाव)(वरखेड्यात)
▷ (नाव)(ठेवितो)(म्हणे)(वरखेड्याच्या)(मातीत)
pas de traduction en français
[368] id = 111294
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
गाड्यामाग गाड करिते कुठल
तान्हा राघु बोल गाव रांजणीच पाटील
gāḍyāmāga gāḍa karitē kuṭhala
tānhā rāghu bōla gāva rāñjaṇīca pāṭīla
no translation in English
▷ (गाड्यामाग)(गाड) I_prepare (कुठल)
▷ (तान्हा)(राघु) says (गाव)(रांजणीच)(पाटील)
pas de traduction en français
[369] id = 111295
पगारे रुक्मिणी - Pagare Rukhamini
Village पुणतांबा - Puntamba
वैजापुरचा उरुस हाये बस्तरवाराचा
बंधुचा रथ मिरवतो तहसिलदाराचा
vaijāpuracā urusa hāyē bastaravārācā
bandhucā ratha miravatō tahasiladārācā
no translation in English
▷ (वैजापुरचा)(उरुस)(हाये)(बस्तरवाराचा)
▷ (बंधुचा)(रथ)(मिरवतो)(तहसिलदाराचा)
pas de traduction en français
[370] id = 111296
त्रिभुवन शंकर - Tribhuwan Shankar
Village हिंगोली - Hingoli
चौथे राऊळ देतो म्हणे गाव पैठण
नाव ठेवितो म्हणे गाव पैठणाची पालखी नमुन
cauthē rāūḷa dētō mhaṇē gāva paiṭhaṇa
nāva ṭhēvitō mhaṇē gāva paiṭhaṇācī pālakhī namuna
no translation in English
▷ (चौथे)(राऊळ)(देतो)(म्हणे)(गाव) Paithan
▷ (नाव)(ठेवितो)(म्हणे)(गाव)(पैठणाची)(पालखी)(नमुन)
pas de traduction en français
[371] id = 111297
भिसे विमल - Bhise Vimal
Village रुई - Rui
पोहरेगावीची शाळा मला दिसती खोल खोल
माझ्या मास्तरा हळु बोल
pōharēgāvīcī śāḷā malā disatī khōla khōla
mājhyā māstarā haḷu bōla
no translation in English
▷ (पोहरेगावीची)(शाळा)(मला)(दिसती)(खोल)(खोल)
▷  My (मास्तरा)(हळु) says
pas de traduction en français
[372] id = 111298
वाघ भागुबाई त्रिंबक - Wagh Bhagu Trimbak
Village खैरी - Khiri
गाव ते मोठे खैरी मोठी पुण्याची पायरी
लाडकी लेक तेथे जन्मली चांदणी
gāva tē mōṭhē khairī mōṭhī puṇyācī pāyarī
lāḍakī lēka tēthē janmalī cāndaṇī
no translation in English
▷ (गाव)(ते)(मोठे)(खैरी)(मोठी)(पुण्याची)(पायरी)
▷ (लाडकी)(लेक)(तेथे)(जन्मली)(चांदणी)
pas de traduction en français
[373] id = 111299
जगताप कोंडाबाई गंगाराम - Jagtap Konda Gangaram
Village पढेगाव - Padhegaon
कणगर गावीची वाट गवंडी लावुन केली नीट
राजु बाळाची माझ्या बगी (गाडी) जायाला केली वाट
kaṇagara gāvīcī vāṭa gavaṇḍī lāvuna kēlī nīṭa
rāju bāḷācī mājhyā bagī (gāḍī) jāyālā kēlī vāṭa
no translation in English
▷ (कणगर)(गावीची)(वाट)(गवंडी)(लावुन) shouted (नीट)
▷ (राजु)(बाळाची) my (बगी) ( (गाडी) ) (जायाला) shouted (वाट)
pas de traduction en français
[374] id = 111300
दरेकर गजरा - Darekar Gajara
Village धामारी - Dhamari
गाव ते धामारी आहे नांदाया भडक
उजव्या हाताला मारवती डाव्या हाताला सडक
gāva tē dhāmārī āhē nāndāyā bhaḍaka
ujavyā hātālā māravatī ḍāvyā hātālā saḍaka
no translation in English
▷ (गाव)(ते)(धामारी)(आहे)(नांदाया)(भडक)
▷ (उजव्या)(हाताला) Maruti (डाव्या)(हाताला)(सडक)
pas de traduction en français
[375] id = 111301
बांगर पार्वती - Bangar Parvati
Village खडकी पिंपळगाव - Khadki Pimpalgaon
पुण झालय जुन सातारा टोलेजंग
असा कोण हावशान मुंबईला दिलाय रंग
puṇa jhālaya juna sātārā ṭōlējaṅga
asā kōṇa hāvaśāna mumbaīlā dilāya raṅga
no translation in English
▷ (पुण)(झालय)(जुन)(सातारा)(टोलेजंग)
▷ (असा) who (हावशान)(मुंबईला)(दिलाय)(रंग)
pas de traduction en français
[376] id = 111302
ढेरींगे पुष्पा - Dhering Pushpa
Village पळशे - Palase
नाशिक पेठत इकरा झाला बहु
आईबाप बहिण भाऊ मिळना चारी जीव
nāśika pēṭhata ikarā jhālā bahu
āībāpa bahiṇa bhāū miḷanā cārī jīva
no translation in English
▷ (नाशिक)(पेठत)(इकरा)(झाला)(बहु)
▷ (आईबाप) sister brother (मिळना)(चारी) life
pas de traduction en français
[377] id = 111303
कोकणे लक्ष्मी - Kokne Lakshmi
Village नळदुर्ग - Naldurg
महिलार पुरामधी जत्रा भरली दाट
माझ्या वारुला सोडा वाट
mahilāra purāmadhī jatrā bharalī dāṭa
mājhyā vārulā sōḍā vāṭa
no translation in English
▷ (महिलार)(पुरामधी)(जत्रा)(भरली)(दाट)
▷  My (वारुला)(सोडा)(वाट)
pas de traduction en français
[378] id = 111304
कोकणे लक्ष्मी - Kokne Lakshmi
Village नळदुर्ग - Naldurg
चला सयानों पहाया जाऊ महिलापुराच पटांगण
वारु घेतला लोटांगण
calā sayānōṁ pahāyā jāū mahilāpurāca paṭāṅgaṇa
vāru ghētalā lōṭāṅgaṇa
no translation in English
▷  Let_us_go (सयानों)(पहाया)(जाऊ)(महिलापुराच)(पटांगण)
▷ (वारु)(घेतला)(लोटांगण)
pas de traduction en français
[378] id = 113184
परीट मुक्ता - Parit Mukta
Village राशीवडे - Rashivade
बाई राशीवड गावामधी बंगला बांधाला निरीबाज
भिरसागर देव माझा देव उभ्या गल्लीला करी राज
bāī rāśīvaḍa gāvāmadhī baṅgalā bāndhālā nirībāja
bhirasāgara dēva mājhā dēva ubhyā gallīlā karī rāja
no translation in English
▷  Woman (राशीवड)(गावामधी)(बंगला)(बांधाला)(निरीबाज)
▷ (भिरसागर)(देव) my (देव)(उभ्या)(गल्लीला)(करी) king
pas de traduction en français
[379] id = 111305
दहीतळे जनाबाई - Dahitale Janabai Arjun
Village महींदा - Mahinda
नाशिकचा उगम सांग बामणाच्या पोरा
उबंराच्या खोडातुन सुईवाणी धारा
nāśikacā ugama sāṅga bāmaṇācyā pōrā
ubaṇrācyā khōḍātuna suīvāṇī dhārā
no translation in English
▷ (नाशिकचा)(उगम) with of_Brahmin (पोरा)
▷ (उबंराच्या)(खोडातुन)(सुईवाणी)(धारा)
pas de traduction en français
[380] id = 111306
नरोडे कालींदीबाई सुकनारपाटील - Narode Kalindi
Suknarpatil

Village गंगापूर - Gangapur
गाव शिंगी कशी चढली नावाला
एकत नाही पाच पन्नास गावाला
gāva śiṅgī kaśī caḍhalī nāvālā
ēkata nāhī pāca pannāsa gāvālā
no translation in English
▷ (गाव)(शिंगी) how (चढली)(नावाला)
▷ (एकत) not (पाच)(पन्नास)(गावाला)
pas de traduction en français
[381] id = 111307
कोकाटे पार्वती मारूती - Kokate Parvati Maruti
Village दासखेड - Daskhed
पावेत गावी पेठला माल अटीचा उडाला
माझा हिर्याला हेड्याला गडी आला
pāvēta gāvī pēṭhalā māla aṭīcā uḍālā
mājhā hiryālā hēḍyālā gaḍī ālā
no translation in English
▷ (पावेत)(गावी)(पेठला)(माल)(अटीचा)(उडाला)
▷  My (हिर्याला)(हेड्याला)(गडी) here_comes
pas de traduction en français
[382] id = 111308
साळुंखे मुक्ता जगन्नाथ - Salunkhe Mukta Jagannath
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
नेवाश्या पेठात लेन लेतो कवामवा
सोन्याच्या सरीखाली चितंग केला नवा
nēvāśyā pēṭhāta lēna lētō kavāmavā
sōnyācyā sarīkhālī citaṅga kēlā navā
no translation in English
▷ (नेवाश्या)(पेठात)(लेन)(लेतो)(कवामवा)
▷  Of_gold (सरीखाली)(चितंग) did (नवा)
pas de traduction en français
[383] id = 111309
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
बारशी पेठेमधी आडती हमाल हसला
माल अबांड दिसला
bāraśī pēṭhēmadhī āḍatī hamāla hasalā
māla abāṇḍa disalā
no translation in English
▷ (बारशी)(पेठेमधी)(आडती)(हमाल)(हसला)
▷ (माल)(अबांड)(दिसला)
pas de traduction en français
[384] id = 111310
नकाते महानंदा - Nakate Mahananda
Village शिराळा - Shirala
चला पहायला जावु वैजीनाथाची परळी
बाग लाविली नारळी
calā pahāyalā jāvu vaijīnāthācī paraḷī
bāga lāvilī nāraḷī
no translation in English
▷  Let_us_go (पहायला)(जावु)(वैजीनाथाची)(परळी)
▷ (बाग)(लाविली) coconut
pas de traduction en français
[385] id = 111311
उंडे द्रोपदाबाई मुरलीधर - Unde Dropadabai Murlidhar
Village मातापूर - Matapur
गाव नगरात हाती बांधला स्वाताना
मपल्या बाळाशी बोलाना
gāva nagarāta hātī bāndhalā svātānā
mapalyā bāḷāśī bōlānā
no translation in English
▷ (गाव)(नगरात)(हाती)(बांधला)(स्वाताना)
▷ (मपल्या)(बाळाशी) say
pas de traduction en français
[386] id = 111312
साळवी गिरजाबाई गेणू - Salavi Girijabai Genu
Village चितळी - Chitali
मला वाटत नेसावा कोपरगावाची गिरणी
जळु जाय ज्वानी उभी राह्याची थिरानी
malā vāṭata nēsāvā kōparagāvācī giraṇī
jaḷu jāya jvānī ubhī rāhyācī thirānī
no translation in English
▷ (मला)(वाटत)(नेसावा)(कोपरगावाची)(गिरणी)
▷ (जळु)(जाय)(ज्वानी) standing (राह्याची)(थिरानी)
pas de traduction en français
[387] id = 113185
बांगर पार्वती - Bangar Parvati
Village खडकी पिंपळगाव - Khadki Pimpalgaon
मुंबई मुंबई सारी धुंडुन पाहीली
कुलब्याची दांडी डाव्या बाजुला राहीली
mumbaī mumbaī sārī dhuṇḍuna pāhīlī
kulabyācī dāṇḍī ḍāvyā bājulā rāhīlī
no translation in English
▷ (मुंबई)(मुंबई)(सारी)(धुंडुन)(पाहीली)
▷ (कुलब्याची)(दांडी)(डाव्या)(बाजुला)(राहीली)
pas de traduction en français
[388] id = 113187
गायकवाड जना - Gaykwad Jana
Village तडखेल - Tadkhel
गोजेगावच्या वाट आल पाण्याच शिवार
माझ्या बहिणाबाईच लुगड भिजल हिरव
gōjēgāvacyā vāṭa āla pāṇyāca śivāra
mājhyā bahiṇābāīca lugaḍa bhijala hirava
no translation in English
▷ (गोजेगावच्या)(वाट) here_comes (पाण्याच)(शिवार)
▷  My (बहिणाबाईच)(लुगड)(भिजल)(हिरव)
pas de traduction en français
[389] id = 113188
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
लातुर गावीची रस्त्यानी हिरवी मोटार आयन्याची
रजा घेतली महिन्याती माझ्या विलास बाळानी
lātura gāvīcī rastyānī hiravī mōṭāra āyanyācī
rajā ghētalī mahinyātī mājhyā vilāsa bāḷānī
no translation in English
▷ (लातुर)(गावीची) on_the_road green (मोटार)(आयन्याची)
▷  King (घेतली)(महिन्याती) my (विलास)(बाळानी)
pas de traduction en français
[391] id = 111288
वाघमारे नानू मोगल - Waghmare Nanu Mogal
Village माळवडगाव - Malvadgaon
शेवगावी बाजारात हाती मोलील लाखाचा
बाळ मपल्या आशी इचार माझ्या बाळाच्या बापाचा
śēvagāvī bājārāta hātī mōlīla lākhācā
bāḷa mapalyā āśī icāra mājhyā bāḷācyā bāpācā
no translation in English
▷ (शेवगावी)(बाजारात)(हाती)(मोलील)(लाखाचा)
▷  Son (मपल्या)(आशी)(इचार) my (बाळाच्या) of_father
pas de traduction en français
[391] id = 113194
पवार सुमन - Pawar Suman
Village हाजी टाकळी - Haji Takli
ममई शहरात सकु पुसना सख्याला
हिसळली लाट पाणी भाऊच्या धक्याला
mamaī śaharāta saku pusanā sakhyālā
hisaḷalī lāṭa pāṇī bhāūcyā dhakyālā
no translation in English
▷ (ममई)(शहरात)(सकु)(पुसना)(सख्याला)
▷ (हिसळली)(लाट) water, (भाऊच्या)(धक्याला)
pas de traduction en français
[392] id = 113211
बांगर आनंदी - Bangar Anandi
Village आळबेळ - Aalbel
गाव भोस्यामधी न्याय होतो बहिणीची
आता माझ्या बाळ ईडा उचल पैयनीचा
gāva bhōsyāmadhī nyāya hōtō bahiṇīcī
ātā mājhyā bāḷa īḍā ucala paiyanīcā
no translation in English
▷ (गाव)(भोस्यामधी)(न्याय)(होतो)(बहिणीची)
▷ (आता) my son (ईडा)(उचल)(पैयनीचा)
pas de traduction en français
[393] id = 113212
टिळे हौसाबाई लक्ष्मण - Tile Hausa Lakshman
Village पळसे - Palase
नाशिक पेठेत विकरा झाला सस्ता
आईबाप बहिणभाऊ मिळणा चारी रस्ता
nāśika pēṭhēta vikarā jhālā sastā
āībāpa bahiṇabhāū miḷaṇā cārī rastā
no translation in English
▷ (नाशिक)(पेठेत)(विकरा)(झाला)(सस्ता)
▷ (आईबाप)(बहिणभाऊ)(मिळणा)(चारी)(रस्ता)
pas de traduction en français
[394] id = 113215
पवार गया - Pawar Gaya
Village इळशी - Ilashi
बार्शी गावाच्या कचेरीला हायत मोत्याच बंगल
पिंड यमाच रंगल
bārśī gāvācyā kacērīlā hāyata mōtyāca baṅgala
piṇḍa yamāca raṅgala
no translation in English
▷ (बार्शी)(गावाच्या) office (हायत)(मोत्याच)(बंगल)
▷ (पिंड)(यमाच)(रंगल)
pas de traduction en français
[395] id = 113218
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
सावळ्या सोयर्याची पहाटे आंघोळीची सव
इड न्हानी मधे लव
sāvaḷyā sōyaryācī pahāṭē āṅghōḷīcī sava
iḍa nhānī madhē lava
no translation in English
▷ (सावळ्या)(सोयर्याची)(पहाटे)(आंघोळीची)(सव)
▷ (इड)(न्हानी)(मधे) put
pas de traduction en français
[396] id = 113313
भिसे कमल - Bhise Kamal
Village मानवत - Manvat
गाव पिपरी म्हणातानी काळज माझ फुलते
माझ्या देसायाच बाळ सोन ढाळजी बोलत
gāva piparī mhaṇātānī kāḷaja mājha phulatē
mājhyā dēsāyāca bāḷa sōna ḍhāḷajī bōlata
no translation in English
▷ (गाव)(पिपरी)(म्हणातानी)(काळज) my (फुलते)
▷  My (देसायाच) son gold (ढाळजी) speak
pas de traduction en français
[397] id = 113314
पठाण छोटीबाई शहाबुद्दीन - Chotibai Pathan
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
नवल सांगतो लिपनी कारेगाव
वडाळाच्या महादेव
navala sāṅgatō lipanī kārēgāva
vaḍāḷācyā mahādēva
no translation in English
▷ (नवल)(सांगतो)(लिपनी)(कारेगाव)
▷ (वडाळाच्या)(महादेव)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Pride of ones village
⇑ Top of page ⇑