Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 108872
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #108872 by Saiyyad Gajara

Village: कोळगाव माळ - Kolgaon Mal


B:VII-5.2b (B07-05-02b) - Surrounding Nature / Village / Pride of ones village

[279] id = 108872
सैय्यद गजरा - Saiyyad Gajara
वैजापुरच्या मोठ्यावरी माफ घेतो झराझरा
व्यापारी झाडे कोण्या आवडीचा हिरा
vaijāpuracyā mōṭhyāvarī māpha ghētō jharājharā
vyāpārī jhāḍē kōṇyā āvaḍīcā hirā
no translation in English
▷ (वैजापुरच्या)(मोठ्यावरी)(माफ)(घेतो)(झराझरा)
▷ (व्यापारी)(झाडे)(कोण्या)(आवडीचा)(हिरा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Pride of ones village