Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2716
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Waghmare Sheela Bali”
1 record(s)
 
 

[2716]
वाघमारे शीला बळी
Waghmare Sheela Bali


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: नळदुर्ग / Naldurga
Hamlet: आंबेडकर नगर / Ambedkar Nagar
Taluka: तुळजापूर / Tuljapur
District: उस्मानाबाद / Usmanabad
Gender: F

Songs by Waghmare Sheela Bali (12)

वयः४५

मुलगेः २ मुलगी ः नाही

व्यवसायः मजुरीवर जीवन, आता सध्या मजुरी लागत नाही त्या मुळे त्यांनी गावातल्या बाईची गोधडी शिवून देण्याचे काम घेतले आहे. कपडे, दोरा त्या बाईने परवला या शिवून देणार. शिवणावळ रू. ३० मिळते नवरा कंत्राटे घेतो. काम मिळतेच असे नाही.

यांची मुलाखत व गाणी ६.१०.२००१ ला नळदुर्गला घेतली.ली आहेत ती पण त्यांनी आम्हाला दिली.