Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F17-01-13
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XVII-1.13 (F17-01-13)
(101 records)

Display songs in class at higher level (F17-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XVII-1.13 (F17-01-13) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Poor brother better than wealthy vyāhī

Cross-references:C:VIII-8.9e (C08-08-09e) - Mother / Feelings and representations / Mother compared to neighbour and sister in law / One can not pay back mothers loan
[1] id = 29264
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
सम्रत सोईरा माझ्या गोठ्याच्या खुण्या
पुतळा माझा बंधु सोईर्या माझा जुन्या
samrata sōīrā mājhyā gōṭhyācyā khuṇyā
putaḷā mājhā bandhu sōīryā mājhā junyā
A rich Vyahi* is like a peg in the cowshed
My handsome brother is my Vyahi* as was the practice in olden days
▷ (सम्रत)(सोईरा) my (गोठ्याच्या)(खुण्या)
▷ (पुतळा) my brother (सोईर्या) my (जुन्या)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[2] id = 29265
पळसे गुणा - Palase Guna
Village पळसे - Palase
संम्रत सोईरा उस लावीते तालीला
दुबळा सोईरा मी तर केलाय चालीला
sammrata sōīrā usa lāvītē tālīlā
dubaḷā sōīrā mī tara kēlāya cālīlā
Rich Vyahi* plants sugarcane on the field bund
I have made a poor Vyahi* (brother) as is the practice
▷ (संम्रत)(सोईरा)(उस)(लावीते)(तालीला)
▷ (दुबळा)(सोईरा) I wires (केलाय)(चालीला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[3] id = 29266
वाजे शेवंता - Waje Shewanta
Village पुसाणे - Pusane
संम्रत सोईरा माझा गंजीचा गळाठा
ताईत माझा बंधू अशील मराठा
sammrata sōīrā mājhā gañjīcā gaḷāṭhā
tāīta mājhā bandhū aśīla marāṭhā
A rich Vyahi* is like the residue from a stack of dry grass
My dear brother is very respectable
▷ (संम्रत)(सोईरा) my (गंजीचा)(गळाठा)
▷ (ताईत) my brother (अशील)(मराठा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[4] id = 29267
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
संमरत सोईरा खांद्या कवड्या मोलाच्या
दुबळा सोईरा जनक राजाच्या तोलाचा
sammarata sōīrā khāndyā kavaḍyā mōlācyā
dubaḷā sōīrā janaka rājācyā tōlācā
Rich Vyahi* is worth nothing
For me, my poor Vyahi* is as rich as King Janak (Sita’s father)
▷ (संमरत)(सोईरा)(खांद्या)(कवड्या)(मोलाच्या)
▷ (दुबळा)(सोईरा) Janak (राजाच्या)(तोलाचा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[5] id = 30993
कांबळे किसा - Kamble Kisa
Village नांदगाव - Nandgaon
सम्रत सोईरा काय असुनी नसुनी
पिकला उंबर गेला डोंगरी नासुनी
samrata sōīrā kāya asunī nasunī
pikalā umbara gēlā ḍōṅgarī nāsunī
A wealthy Vyahi*, what good is he if his wealth is not of any use
It is like ficus fruits rotting on the mountain
▷ (सम्रत)(सोईरा) why (असुनी)(नसुनी)
▷ (पिकला)(उंबर) has_gone (डोंगरी)(नासुनी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[6] id = 35440
भोंग चंद्रभागा - Bhong Chandrabhaga
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-09-09 start 00:28 ➡ listen to section
सम्रत सोइरा अन म्या करणीसाठी केला
करणीसाठी केला जावू चोळयाला माझ्या भेला
samrata sōirā ana myā karaṇīsāṭhī kēlā
karaṇīsāṭhī kēlā jāvū cōḷayālā mājhyā bhēlā
Rich Vyahi* I made for what he will give in the wedding
He was being hesitant even to buy a blouse for my sister-in-law
▷ (सम्रत)(सोइरा)(अन)(म्या)(करणीसाठी) did
▷ (करणीसाठी) did (जावू)(चोळयाला) my (भेला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[7] id = 35441
भोंग चंद्रभागा - Bhong Chandrabhaga
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-09-09 start 00:57 ➡ listen to section
सम्रत सोइरा नट ऊसाच्या चोईला
नेनंता माझा हरी आंबा लोळतो भुईला
samrata sōirā naṭa ūsācyā cōīlā
nēnantā mājhā harī āmbā lōḷatō bhuīlā
A rich Vyahi* is hesitant to give a stalk of sugarcane
My younger brother Hari* has so many mangoes on the tree, they are lying on the ground
▷ (सम्रत)(सोइरा)(नट)(ऊसाच्या)(चोईला)
▷  Younger my (हरी)(आंबा)(लोळतो)(भुईला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
HariName of God Vishnu
[8] id = 42473
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
UVS-46-05 start 05:08 ➡ listen to section
अशी सम्रत सोईरा ज्याच्या त्याला गोण्या लोटी
माझ्या नवसाच्या बंधूची दुबळ्याची वग मोठी
aśī samrata sōīrā jyācyā tyālā gōṇyā lōṭī
mājhyā navasācyā bandhūcī dubaḷyācī vaga mōṭhī
A rich Vyahi*, he returns gifts only to those who give him
My poor brother, born after making a vow, is a renowned person
▷ (अशी)(सम्रत)(सोईरा)(ज्याच्या)(त्याला)(गोण्या)(लोटी)
▷  My (नवसाच्या)(बंधूची)(दुबळ्याची)(वग)(मोठी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[9] id = 42321
वहाडणे तारा शिवाजीराव - Wahadne Tara Shivajirao
Village पुणतांबा - Puntamba
सम्रत सोयरा रिकाम भूषण
आहेराच्या वेळी गच बसला पाषाण
samrata sōyarā rikāma bhūṣaṇa
āhērācyā vēḷī gaca basalā pāṣāṇa
A rich Vyahi* is like an empty vessel
At the time of aher*, he sits motionless (does not give any aher*)
▷ (सम्रत)(सोयरा)(रिकाम)(भूषण)
▷ (आहेराच्या)(वेळी)(गच)(बसला)(पाषाण)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
aher ➡ ahersA gift or a present given on an auspicious occasion like a wedding or a religious function, and also given to mark the end of the mourning period. In aher, there is an implied sense of participation, sharing the joy on happy occasions and grief on sad occasions. Aher is generally exchanged by both parties.
[10] id = 42472
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
UVS-46-05 start 04:18 ➡ listen to section
अशी सम्रत सोईरा काही असूनी नसुनी
कशी पिकला उंबर गेला उंबर डोंगरी नासुनी
aśī samrata sōīrā kāhī asūnī nasunī
kaśī pikalā umbara gēlā umbara ḍōṅgarī nāsunī
A wealthy Vyahi*, what good is he if his wealth is not of any use
It is like ficus fruits rotting on the mountain
▷ (अशी)(सम्रत)(सोईरा)(काही)(असूनी)(नसुनी)
▷  How (पिकला)(उंबर) has_gone (उंबर)(डोंगरी)(नासुनी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[11] id = 52090
पंडीत अनूसया - Pandit Anusaya
Village उंदीरगाव - Undirgaon
सम्रत सोईरा हाई उसाचं पाचट
दुबळा माझा दादा लई करणीला अचाट
samrata sōīrā hāī usācaṁ pācaṭa
dubaḷā mājhā dādā laī karaṇīlā acāṭa
A rich Vyahi* is like a squeezed sugarcane
My brother is poor, but when it comes to wedding gifts, he is very generous
▷ (सम्रत)(सोईरा)(हाई)(उसाचं)(पाचट)
▷ (दुबळा) my (दादा)(लई)(करणीला)(अचाट)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[12] id = 52091
पंडीत अनूसया - Pandit Anusaya
Village उंदीरगाव - Undirgaon
सम्रत सोईरा माझ्या चित्ती नव्हता बाई
दुबळा माझा दादा जशी बोर हुळवावी
samrata sōīrā mājhyā cittī navhatā bāī
dubaḷā mājhā dādā jaśī bōra huḷavāvī
Woman, I never thought of having a rich Vyahi*
My poor brother is soft and sweet like a jujube fruit
▷ (सम्रत)(सोईरा) my (चित्ती)(नव्हता) woman
▷ (दुबळा) my (दादा)(जशी)(बोर)(हुळवावी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[13] id = 63634
वाघ भागुबाई त्रिंबक - Wagh Bhagu Trimbak
Village खैरी - Khiri
दुबळा बंधु तु मला लाखाचा
काय करायच हाती अबराचं (लोकाचा)
dubaḷā bandhu tu malā lākhācā
kāya karāyaca hātī abarācaṁ (lōkācā)
My poor brother is priceless for me
Why do I want somebody else
▷ (दुबळा) brother you (मला)(लाखाचा)
▷  Why (करायच)(हाती)(अबराचं) ( (लोकाचा) )
pas de traduction en français
[14] id = 63744
मोरे श्यामल - More Shamal
Village पोहरेगाव - Poharegaon
समरथा शेजारी माझा दुबळा बसला
महिन्याच्या पोर्णिमेला चंद्र ठळक दिसला
samarathā śējārī mājhā dubaḷā basalā
mahinyācyā pōrṇimēlā candra ṭhaḷaka disalā
My brother sits next to a rich man
He looked like a bright full moon on the full moon day each month
▷ (समरथा)(शेजारी) my (दुबळा)(बसला)
▷ (महिन्याच्या)(पोर्णिमेला)(चंद्र)(ठळक)(दिसला)
pas de traduction en français
[15] id = 64554
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
सम्रत सुईरा नट आपल्या रुपाला
शालु जोडीले लेपला माझी नेनंती बाई
samrata suīrā naṭa āpalyā rupālā
śālu jōḍīlē lēpalā mājhī nēnantī bāī
Rich Vyahi* only looks after his attire
He is not ready to buy a brocade sari for my young daughter
▷ (सम्रत)(सुईरा)(नट)(आपल्या)(रुपाला)
▷ (शालु)(जोडीले)(लेपला) my (नेनंती) woman
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[16] id = 64614
नकाते महानंदा - Nakate Mahananda
Village शिराळा - Shirala
समरत सोयरा ह्यान करणी काय केली
अंजान मैना माझी माझी वतीव झारी नेली
samarata sōyarā hyāna karaṇī kāya kēlī
añjāna mainā mājhī mājhī vatīva jhārī nēlī
A rich Vyahi*, he cast a spell
My dear daughter with beautiful chiselled features, he took her away
▷ (समरत)(सोयरा)(ह्यान) doing why shouted
▷ (अंजान) Mina my my (वतीव)(झारी)(नेली)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[17] id = 64724
भोसले रखमा - Bhosale Rakhma
Village जेऊर - Jeur
पिकला उंबर गेला डोंगरी नासुनी
सम्रत सोयरा काय करावा असुनी
pikalā umbara gēlā ḍōṅgarī nāsunī
samrata sōyarā kāya karāvā asunī
A wealthy vyahi*, what good is he if his wealth is not of any use
It is like ficus fruits rotting on the mountain
▷ (पिकला)(उंबर) has_gone (डोंगरी)(नासुनी)
▷ (सम्रत)(सोयरा) why (करावा)(असुनी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[18] id = 64770
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
समरत ग सोयरा आहेराला भेला
बंधु माझ्या सौभाग्यानी चढ केला
samarata ga sōyarā āhērālā bhēlā
bandhu mājhyā saubhāgyānī caḍha kēlā
A rich Vyahi*, he got scared of aher*
My brother gives much more than him
▷ (समरत) * (सोयरा)(आहेराला)(भेला)
▷  Brother my (सौभाग्यानी)(चढ) did
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
aher ➡ ahersA gift or a present given on an auspicious occasion like a wedding or a religious function, and also given to mark the end of the mourning period. In aher, there is an implied sense of participation, sharing the joy on happy occasions and grief on sad occasions. Aher is generally exchanged by both parties.
[19] id = 64772
कांबळे तुळसा - Kamble Tulasa
Village टाकळी - Takali
सावळा सोयरा गळ्यातला रुद्रमनी
शोभे त्याला हिरकनी
sāvaḷā sōyarā gaḷyātalā rudramanī
śōbhē tyālā hirakanī
A dark-complexioned Vyahi* is like a Rudraksh (fruit of a tree sacred to Shiva) around the neck
My daughter is like a diamond (in his household)
▷ (सावळा)(सोयरा)(गळ्यातला)(रुद्रमनी)
▷ (शोभे)(त्याला)(हिरकनी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[20] id = 64967
भोसले विमल - Bhosale Vimal
Village अरणी - Arani
सम्रताच्या घरी दुबळ जायाला लाजत
दारी पन्हाळ वाजत
samratācyā gharī dubaḷa jāyālā lājata
dārī panhāḷa vājata
A poor man feels ashamed to go to a rich man’s house
A cloud has burst, water flowing through the pipe is making noise in front of the door
▷ (सम्रताच्या)(घरी)(दुबळ)(जायाला)(लाजत)
▷ (दारी)(पन्हाळ)(वाजत)
pas de traduction en français
[21] id = 65285
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
समृत सुईर्यान झाकरतं चुरी केली
माझी वोतीव झारी नेली माझी नेनंत्या बाई
samṛta suīryāna jhākarataṁ curī kēlī
mājhī vōtīva jhārī nēlī mājhī nēnantyā bāī
A rich Vyahi*, he stole stealthily
My dear daughter with beautiful chiselled features, he took her away
▷ (समृत)(सुईर्यान)(झाकरतं)(चुरी) shouted
▷  My (वोतीव)(झारी)(नेली) my (नेनंत्या) woman
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[22] id = 65286
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
समृत सुईरा मुदीवरला खडा
माझी हिरकणी त्येला जोडा माझी नेनंती बाई
samṛta suīrā mudīvaralā khaḍā
mājhī hirakaṇī tyēlā jōḍā mājhī nēnantī bāī
A rich Vyahi* is like a precious stone in the ring
My little daughter, my diamond, add her (to his household)
▷ (समृत)(सुईरा)(मुदीवरला)(खडा)
▷  My (हिरकणी)(त्येला)(जोडा) my (नेनंती) woman
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[23] id = 65439
जाधव केशर - Jadhav Keshar
Village होळी - Holi
सम्रत सोयीर्याचा वाडा बारीक बांधणीचा
मधी रहीवास चांदणीचा मीना नेणंत्या साळुचा
samrata sōyīryācā vāḍā bārīka bāndhaṇīcā
madhī rahīvāsa cāndaṇīcā mīnā nēṇantyā sāḷucā
My rich Vyahi*’s house is of fine construction
My beautiful little daughter stays in that house
▷ (सम्रत)(सोयीर्याचा)(वाडा)(बारीक)(बांधणीचा)
▷ (मधी)(रहीवास)(चांदणीचा)(मीना)(नेणंत्या)(साळुचा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[24] id = 66289
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
सम्रत सोईरा भुस्काटाची मोट
बाळ हरीला माझ्या वतनदाराला घाला गाठ
samrata sōīrā bhuskāṭācī mōṭa
bāḷa harīlā mājhyā vatanadārālā ghālā gāṭha
A rich Vyahi* is like a bucket of chaff
My brother Hari*, the land owner, is true to his word
▷ (सम्रत)(सोईरा)(भुस्काटाची)(मोट)
▷  Son (हरीला) my (वतनदाराला)(घाला)(गाठ)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
HariName of God Vishnu
[25] id = 66293
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
सम्रत सोयरा करणीसाठी केला
बाळ हरीच्या माझ्या नाही झुलीला उतरला
samrata sōyarā karaṇīsāṭhī kēlā
bāḷa harīcyā mājhyā nāhī jhulīlā utaralā
I made a rich vyahi* for the sake of wedding gifts
He didn’t come even close to what my brother Hari* would give
▷ (सम्रत)(सोयरा)(करणीसाठी) did
▷  Son (हरीच्या) my not (झुलीला)(उतरला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
HariName of God Vishnu
[26] id = 66294
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
सम्रत सोईरा काय करावा करणीला
सोईरा बंधु माझा अशील मोती मोरणीला
samrata sōīrā kāya karāvā karaṇīlā
sōīrā bandhu mājhā aśīla mōtī mōraṇīlā
Why should I have a rich vyahi* for the sake of wedding gifts
My brother, my vyahi*, is like a pearl in the nose-ring
▷ (सम्रत)(सोईरा) why (करावा)(करणीला)
▷ (सोईरा) brother my (अशील)(मोती)(मोरणीला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[27] id = 67377
चुंचलवाड गंगुबाई - Chunchalwad Gangubai
Village होनवडज - Honvadaj
सबंरत सोईरा हाये सोन्याचा पाचोळा
कस्तुरी माझी सव्वा तोळा
sabaṇrata sōīrā hāyē sōnyācā pācōḷā
kasturī mājhī savvā tōḷā
My rich Vyahi* is like a gold chaff
My beautiful daughter is worth one and a quarter tola* of Gold (tola* = a measure approx 12 gm)
▷ (सबंरत)(सोईरा)(हाये) of_gold (पाचोळा)
▷ (कस्तुरी) my (सव्वा)(तोळा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
tola ➡ tolasWeight of gold or silver, approx. 11-12 gm.
[28] id = 69879
सावरे शांता - Saware Shanta
Village बोरगाव - Borgaon
समरत सोईरा गंजीवरला गळाटा
माझा उत्तम मराठा
samarata sōīrā gañjīvaralā gaḷāṭā
mājhā uttama marāṭhā
A rich Vyahi* is like the residue from a stack of dry grass
My dear brother is very respectable
▷ (समरत)(सोईरा)(गंजीवरला)(गळाटा)
▷  My (उत्तम)(मराठा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[29] id = 72411
धामणे राधाबाई - Dhamane Radhabai
Village सारोळे - Sarole
संमरत बंधु मला नको नको बाई
दुबळा माझा दादा जसा बोरव गळाई
sammarata bandhu malā nakō nakō bāī
dubaḷā mājhā dādā jasā bōrava gaḷāī
I don’t want my rich brother as Vyahi*
My poor brother is soft and sweet like a jujube fruit
▷ (संमरत) brother (मला) not not woman
▷ (दुबळा) my (दादा)(जसा)(बोरव)(गळाई)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[30] id = 73286
कुमावत छबू - Kumawat Chabu
Village बोरसर - Borsar
मावस भाऊ बळच यही होतो
सोन्याची समयी पलंग पितळाचा देतो
māvasa bhāū baḷaca yahī hōtō
sōnyācī samayī palaṅga pitaḷācā dētō
My maternal aunt’s son forcibly becomes my Vyahi*
He gives a gold lamp and a brass cot
▷ (मावस) brother (बळच)(यही)(होतो)
▷ (सोन्याची)(समयी)(पलंग)(पितळाचा)(देतो)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[31] id = 73370
आसलेकर प्रभावती - Aslekar Prabhavati
Village मानवत - Manvat
दुबळा सोयरा नाही करणीला हटत
मला सम्रत वाटत
dubaḷā sōyarā nāhī karaṇīlā haṭata
malā samrata vāṭata
My poor Vyahi* (brother), he does not lack behind in wedding gifts
For me, I think he is rich
▷ (दुबळा)(सोयरा) not (करणीला)(हटत)
▷ (मला)(सम्रत)(वाटत)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[32] id = 73371
कुमठेकर सरस्वती - Kumthekar Saraswati
Village मानवत - Manvat
सम्रत सोयरा करणीला भेला
राजस बंधु भडंग माझा राती आला
samrata sōyarā karaṇīlā bhēlā
rājasa bandhu bhaḍaṅga mājhā rātī ālā
My rich vyahi* was scared of the wedding gifts
My poor generous brother came at night
▷ (सम्रत)(सोयरा)(करणीला)(भेला)
▷ (राजस) brother (भडंग) my (राती) here_comes
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[33] id = 74417
घाटविसावे शांता - Ghatvisave Shanta
Village केळपिंपळगाव - Kelpimpalgaon
सम्रत सोईरा काय करावा असुनी
पिकला उंबर गेला डोंगरी नासुनी
samrata sōīrā kāya karāvā asunī
pikalā umbara gēlā ḍōṅgarī nāsunī
A wealthy vyahi*, what good is he if his wealth is not of any use
It is like ficus fruits rotting on the mountain
▷ (सम्रत)(सोईरा) why (करावा)(असुनी)
▷ (पिकला)(उंबर) has_gone (डोंगरी)(नासुनी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[34] id = 75132
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
समरत सोयरा हाय उसाचा पाचट
म्हवन मवावानी नाही करणीला हाटत
samarata sōyarā hāya usācā pācaṭa
mhavana mavāvānī nāhī karaṇīlā hāṭata
A rich Vyahi* is like a squeezed sugarcane
My brother is poor, but when it comes to wedding gifts, he is very generous
▷ (समरत)(सोयरा)(हाय)(उसाचा)(पाचट)
▷ (म्हवन)(मवावानी) not (करणीला)(हाटत)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[35] id = 75133
सांगळे प्रयागा - Sangle Prayaga
Village येळी - Yeli
सम्रत सोईरा जातो हुनी मोठा नाही
जोंधळ्याच हटला बाई
samrata sōīrā jātō hunī mōṭhā nāhī
jōndhaḷyāca haṭalā bāī
A rich Vyahi* is not bigger than his community
He refused, on the quantity of grains to give
▷ (सम्रत)(सोईरा) goes (हुनी)(मोठा) not
▷ (जोंधळ्याच)(हटला) woman
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[36] id = 75509
म्हस्के केशर - Mhaske Keshar
Village थेरगाव - Thergaon
सम्रत सोयर्या काय पाहतो वतनाला
भाऊ माझा टिळा लाव रतनाला
samrata sōyaryā kāya pāhatō vatanālā
bhāū mājhā ṭiḷā lāva ratanālā
My rich Vyahi*, why are you looking at how much land I have
My brother, put a red spot on the forehead of my son Ratan (as a mark of acceptance)
▷ (सम्रत)(सोयर्या) why (पाहतो)(वतनाला)
▷  Brother my (टिळा) put (रतनाला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[37] id = 76766
गायकवाड यशोदा - Gaykwad Yashoda
Village धाकली झरी - Dhakali Jhari
सम्रत सोईयरा उसाच पाचट
शोभते दादा माझा नाही करणीला हाटत
samrata sōīyarā usāca pācaṭa
śōbhatē dādā mājhā nāhī karaṇīlā hāṭata
A rich Vyahi* is like a squeezed sugarcane
My brother is poor, but when it comes to wedding gifts, he is very generous
▷ (सम्रत)(सोईयरा)(उसाच)(पाचट)
▷ (शोभते)(दादा) my not (करणीला)(हाटत)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[38] id = 77057
औताडे मैना - Autade Maina
Village काटगाव - Katgaon
सम्रत सोयरा दुबळी बहिण सपादुनी घ्यावा
बाई दर्यामध्ये ननंदा जावा
samrata sōyarā dubaḷī bahiṇa sapādunī ghyāvā
bāī daryāmadhyē nanandā jāvā
Rich Vyahi*, look after your poor sister
Her sisters-in-law, just ignore them
▷ (सम्रत)(सोयरा)(दुबळी) sister (सपादुनी)(घ्यावा)
▷  Woman (दर्यामध्ये)(ननंदा)(जावा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[39] id = 77076
खकाळ शकूंतला - Khakal Shakuntala
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
समरत सोईर्याला दुबळ्या भावाचा कंटाळा
वार वावदान उंच्या झाडाचा घोटाळा
samarata sōīryālā dubaḷyā bhāvācā kaṇṭāḷā
vāra vāvadāna uñcyā jhāḍācā ghōṭāḷā
Rich brother has no concern for poor brother
Big trees fall during the cyclone
▷ (समरत)(सोईर्याला)(दुबळ्या)(भावाचा)(कंटाळा)
▷ (वार)(वावदान)(उंच्या)(झाडाचा)(घोटाळा)
pas de traduction en français
[40] id = 77095
खळदकर कौसल्या चंद्रकांत - Khaladkar Kausalya Chandrakant
Village खळद - Khalad
समरत सोयरा नट उसाच्या चोईला
नारंग्या बाईच्या फांद्या लोळती भुईला
samarata sōyarā naṭa usācyā cōīlā
nāraṅgyā bāīcyā phāndyā lōḷatī bhuīlā
A rich Vyahi* is hesitant to give a stalk of sugarcane
(My brother) has so many oranges on the tree, they are lying on the ground
▷ (समरत)(सोयरा)(नट)(उसाच्या)(चोईला)
▷ (नारंग्या)(बाईच्या)(फांद्या)(लोळती)(भुईला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[41] id = 77200
खडके भागू - Khadake Bhagu
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
समरत सोयरा जस उसाच पाचाट
गजंदेर नही करणीला हाटत
samarata sōyarā jasa usāca pācāṭa
gajandēra nahī karaṇīlā hāṭata
A rich Vyahi* is like a squeezed sugarcane
Gajendra, my brother is poor, but when it comes to wedding gifts, he is very generous
▷ (समरत)(सोयरा)(जस)(उसाच)(पाचाट)
▷ (गजंदेर) not (करणीला)(हाटत)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[42] id = 77255
लाळे बाली - Lale Bali
Village तुर्क पिंपरी - Turk Pimpri
सम्रत ग सोयर्याची करणी नसावी
सुन देखणी असावी
samrata ga sōyaryācī karaṇī nasāvī
suna dēkhaṇī asāvī
No expectations of wedding gifts from a rich Vyahi*
But the daughter-in-law should be beautiful
▷ (सम्रत) * (सोयर्याची) doing (नसावी)
▷ (सुन)(देखणी)(असावी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[43] id = 77300
लाळे बाली - Lale Bali
Village तुर्क पिंपरी - Turk Pimpri
सम्रत ग सोयरा करणीला नाही भ्याला
हुंडा मोटारीने आला
samrata ga sōyarā karaṇīlā nāhī bhyālā
huṇḍā mōṭārīnē ālā
My rich vyahi* was not scared of the wedding gifts
The dowry came by car
▷ (सम्रत) * (सोयरा)(करणीला) not (भ्याला)
▷ (हुंडा)(मोटारीने) here_comes
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[44] id = 77986
गायकवाड अलका - Gaykwad Alka
Village मानवली - Manawali
सम्रत सोयरा लईदा येयाचा गात
तुझ्या घोड्याच दाण आमच्या घंगाळ भिज
samrata sōyarā līdā yēyācā gāta
tujhyā ghōḍyāca dāṇa āmacyā ghaṅgāḷa bhija
My rich vyahi* came singing many times
Gram for his horse was soaked in our vessel
▷ (सम्रत)(सोयरा)(लईदा)(येयाचा)(गात)
▷  Your (घोड्याच)(दाण)(आमच्या)(घंगाळ)(भिज)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[45] id = 78708
शिंदे नानाबाई - Shinde Nanabai
Village पटळगाव - Patalgaon
इवाही करते मावसभाऊ हवशीन
गाड्यावरी रुखवत भरला माझ्या मावशीन
ivāhī karatē māvasabhāū havaśīna
gāḍyāvarī rukhavata bharalā mājhyā māvaśīna
I made my maternal aunt’s son my Vyahi* enthusiastically
My maternal aunt filled the cart with eatables
▷ (इवाही)(करते)(मावसभाऊ)(हवशीन)
▷ (गाड्यावरी)(रुखवत)(भरला) my (मावशीन)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[46] id = 80713
नवगिरे रुक्मीणी - Navgire Rukhamini
Village वाटवडा - Watwada
सम्रत सोईरा करनीची नाही चाड
लिबुंनी बनास दिली लाड
samrata sōīrā karanīcī nāhī cāḍa
libunnī banāsa dilī lāḍa
Rich vyahi* does not know how to give wedding gifts
I gave my daughter in a bitter household
▷ (सम्रत)(सोईरा)(करनीची) not (चाड)
▷ (लिबुंनी)(बनास)(दिली)(लाड)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[47] id = 80715
जाधव केशर - Jadhav Keshar
Village होळी - Holi
सम्रत सोयीर्याचा किल्ल्यासारखा हाय वाडा
माझ्या अंगनी टाकी सडा नेनंती साळु माझी
samrata sōyīryācā killayāsārakhā hāya vāḍā
mājhyā aṅganī ṭākī saḍā nēnantī sāḷu mājhī
Rich vyahi* has a fort-like house
My little daughter sprinkles water in my courtyard
▷ (सम्रत)(सोयीर्याचा)(किल्ल्यासारखा)(हाय)(वाडा)
▷  My (अंगनी)(टाकी)(सडा)(नेनंती)(साळु) my
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[48] id = 80747
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
सम्रत सोईर्याचं बसन हई गई
दुबळ्या बंधवाला याला राम राम नाही
samrata sōīryācaṁ basana haī gaī
dubaḷyā bandhavālā yālā rāma rāma nāhī
My rich Vyahi* comes in a hurry
He doesn’t even greet his poor brother
▷ (सम्रत)(सोईर्याचं)(बसन)(हई)(गई)
▷ (दुबळ्या)(बंधवाला)(याला) Ram Ram not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[49] id = 82626
हत्तरगे सुभद्रा - Hattarge Subhadra
Village होळी - Holi
सम्रत सुईर्यानी जवळ बसुनी चुरी केली
माझी वतीव झारी नेली बाईकात दिली
samrata suīryānī javaḷa basunī curī kēlī
mājhī vatīva jhārī nēlī bāīkāta dilī
My rich Vyahi*, he stole stealthily
My dear daughter with beautiful chiselled features, he took her away
▷ (सम्रत)(सुईर्यानी)(जवळ)(बसुनी)(चुरी) shouted
▷  My (वतीव)(झारी)(नेली)(बाईकात)(दिली)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[50] id = 82935
साळवी गिरजाबाई गेणू - Salavi Girijabai Genu
Village चितळी - Chitali
सम्रताच्या करी दुबळ मग जायाला लाज
वरसला मेघ राजा पाणी पन्हाळी मधी वाज
samratācyā karī dubaḷa maga jāyālā lāja
varasalā mēgha rājā pāṇī panhāḷī madhī vāja
A poor man feels ashamed to go to a rich man’s house
A cloud has burst, water flowing through the pipe is making noise in front of the door
▷ (सम्रताच्या)(करी)(दुबळ)(मग)(जायाला)(लाज)
▷ (वरसला)(मेघ) king water, (पन्हाळी)(मधी)(वाज)
pas de traduction en français
[51] id = 88068
शेटे मालती - Shete Malti
Village पानगाव - Pangaon
श्रींमत सोयरा घराला आला पायी
बाई माझ्या राजसाला श्रींमताचा गर्व नाही
śrīmmata sōyarā gharālā ālā pāyī
bāī mājhyā rājasālā śrīmmatācā garva nāhī
My rich vyahi* came to my house on foot
Woman, my rich brother has no airs about his riches
▷ (श्रींमत)(सोयरा)(घराला) here_comes (पायी)
▷  Woman my (राजसाला)(श्रींमताचा)(गर्व) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[52] id = 97173
उन्हाळे शकूंतला - Unhale Shakuntal
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
पाचीच्या पाच मुठी ओटी आली सुटायला
सोईर्याचा माझ्या पांग आल फिटायला (सम्रत झाल)
pācīcyā pāca muṭhī ōṭī ālī suṭāyalā
sōīryācā mājhyā pāṅga āla phiṭāyalā (samrata jhāla)
He gives fistfuls and fistfuls, he gives liberally
My Vyahi* has become rich
▷ (पाचीच्या)(पाच)(मुठी)(ओटी) has_come (सुटायला)
▷ (सोईर्याचा) my (पांग) here_comes (फिटायला) ( (सम्रत)(झाल) )
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[53] id = 97300
तरगे सुंदराबाई - Tarage Sundarabai
Village तरंगेवाडी - Tarangewadi
काय सोयरा नटला एवढ्या उसाच्या चुईला
पित्या नानाजीच आंब लोळत्यात भुईला
kāya sōyarā naṭalā ēvaḍhyā usācyā cuīlā
pityā nānājīca āmba lōḷatyāta bhuīlā
My Vyahi*, how much is he showing off just with a squeezed sugarcane
My father has so many mangoes that they are rolling on the ground
▷  Why (सोयरा)(नटला)(एवढ्या)(उसाच्या)(चुईला)
▷ (पित्या)(नानाजीच)(आंब)(लोळत्यात)(भुईला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[54] id = 101821
क्षीरसागर अनसा - Kshirasagar Anasabai
Village वाजाठाण - Vajathan
सम्रत सोयरा मी करु नये केला
गढुळ पाण्याला याने गुळ कालविला
samrata sōyarā mī karu nayē kēlā
gaḍhuḷa pāṇyālā yānē guḷa kālavilā
I should not have made a rich Vyahi*, but I did it
He mixed jaggery* in muddy water (He gives me mean treatment)
▷ (सम्रत)(सोयरा) I (करु) don't did
▷ (गढुळ)(पाण्याला)(याने)(गुळ)(कालविला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
jaggeryA traditional non-centrifugal cane sugar
[55] id = 104464
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
समरत सोयीरा काय पाहतोस वतनाला
सांगते मी रे आता टिळा लाव तु रतनाला
samarata sōyīrā kāya pāhatōsa vatanālā
sāṅgatē mī rē ātā ṭiḷā lāva tu ratanālā
My rich Vyahi*, why are you looking at how much land I have
My brother, put a red spot on the forehead of my son Ratan (as a mark of acceptance)
▷ (समरत)(सोयीरा) why (पाहतोस)(वतनाला)
▷  I_tell I (रे)(आता)(टिळा) put you (रतनाला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[56] id = 104469
गांधले शांता - Gandhale Shanta
Village टाकळी - Takali
धन भरुन गोत नाही गोताची गरज
माझे किल्याचे बुरुज सोयरा बंधु
dhana bharuna gōta nāhī gōtācī garaja
mājhē kilyācē buruja sōyarā bandhu
My clan is big, I have plenty of relatives, I don’t need more
My Vyahi* brother is like a bastion
▷ (धन)(भरुन)(गोत) not (गोताची)(गरज)
▷ (माझे)(किल्याचे)(बुरुज)(सोयरा) brother
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[57] id = 104470
कांबळे सुखवंताबाई - Kamble Sukhavanta
Village नळदुर्ग - Naldurg
समरत सोईरा काय बघतो घर भिती
पलान चुनगती
samarata sōīrā kāya baghatō ghara bhitī
palāna cunagatī
My rich Vyahi*, what are you looking at in my house walls
I am looking at how much land you have
▷ (समरत)(सोईरा) why (बघतो) house (भिती)
▷  Cradle (चुनगती)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[58] id = 104476
चिलगर पार्वती महादेव - Chilgar Parvati Mahadev
Village अष्टी - Ashti
समरत सोयीरा काय करावा असोनी
पिकला उंबर गेला डोंगरी नासुनी
samarata sōyīrā kāya karāvā asōnī
pikalā umbara gēlā ḍōṅgarī nāsunī
A wealthy vyahi*, what good is he if his wealth is not of any use
It is like ficus fruits rotting on the mountain
▷ (समरत)(सोयीरा) why (करावा)(असोनी)
▷ (पिकला)(उंबर) has_gone (डोंगरी)(नासुनी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[59] id = 104750
जाधव केशर - Jadhav Keshar
Village होळी - Holi
समृत सोयीर्याच्या चौकटीला हाय सोन
माझ्या राधाचा पायगुण मीना नेनत्या साळुचा
samṛta sōyīryācyā caukaṭīlā hāya sōna
mājhyā rādhācā pāyaguṇa mīnā nēnatyā sāḷucā
My rich vyahi* has a door frame in gold
It is the luck brought by my young daughter Radha
▷ (समृत)(सोयीर्याच्या)(चौकटीला)(हाय) gold
▷  My (राधाचा)(पायगुण)(मीना)(नेनत्या)(साळुचा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[60] id = 104751
पवार यशोदा - Pawar Yashoda
Village ईट - Eat
सोयरा केला काचच्या भितीचा
बंधु माझ्या दुबळ्या रितीचा
sōyarā kēlā kācacyā bhitīcā
bandhu mājhyā dubaḷyā ritīcā
I made a Vyahi* who was like glass walls
My brother did not follow the customary practices
▷ (सोयरा) did (काचच्या)(भितीचा)
▷  Brother my (दुबळ्या)(रितीचा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[61] id = 104752
कांबळे कस्तुराबाई - Kamle Kastur
Village हासाळा - Hasala
समोरल्या वसरीला साखर पोत जड खात
राधा सोयीरा चढ दिस आहील्या माझ्या नेनंती
samōralyā vasarīlā sākhara pōta jaḍa khāta
rādhā sōyīrā caḍha disa āhīlyā mājhyā nēnantī
A heavy sack of sugar is there in front of the veranda
Radha’s, my daughter’s father-in-law appears to be rich
▷ (समोरल्या)(वसरीला)(साखर)(पोत)(जड)(खात)
▷ (राधा)(सोयीरा)(चढ)(दिस)(आहील्या) my (नेनंती)
pas de traduction en français
[62] id = 104755
साळुंखे वेणू दामू - Salunkhe Venu Damu
Village शिरुर - Shirur
श्रीमंताच्या घराला दुबळ जायाला लाजल
दारी पन्हाळ वाजल मेघ राजाच
śrīmantācyā gharālā dubaḷa jāyālā lājala
dārī panhāḷa vājala mēgha rājāca
A poor man feels ashamed to go to a rich man’s house
A cloud has burst, water flowing through the pipe is making noise in front of the door
▷ (श्रीमंताच्या)(घराला)(दुबळ)(जायाला)(लाजल)
▷ (दारी)(पन्हाळ)(वाजल)(मेघ)(राजाच)
pas de traduction en français
[63] id = 104760
येनपुरे लीला - Enpure Lila
Village पळसे - Palase
सम्रत सोईरा भितीवरील गवत
सांगते बाळा तुला वैरी जोडीला गावात
samrata sōīrā bhitīvarīla gavata
sāṅgatē bāḷā tulā vairī jōḍīlā gāvāta
My rich Vyahi* is like grass growing on the wall
I tell you, son, I have established relations with an enemy in the village
▷ (सम्रत)(सोईरा)(भितीवरील)(गवत)
▷  I_tell child to_you (वैरी)(जोडीला)(गावात)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[64] id = 104765
माळी सोना - Mali Sona
Village राक्षसभुवन - Rakshsbhuwan
सम्रत सोयरा काय करावा आसुनी
पिकले उंबर गेले डोंगरी नासुनी
samrata sōyarā kāya karāvā āsunī
pikalē umbara gēlē ḍōṅgarī nāsunī
A wealthy vyahi*, what good is he if his wealth is not of any use
It is like ficus fruits rotting on the mountain
▷ (सम्रत)(सोयरा) why (करावा)(आसुनी)
▷ (पिकले)(उंबर) has_gone (डोंगरी)(नासुनी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[65] id = 104768
सातपुते सुनीता - Satpute Sunita
Village सेलु - Selu
बाई सम्रता शेजारी माझा दुबळा बसला
मोती ठळक दिसला
bāī samratā śējārī mājhā dubaḷā basalā
mōtī ṭhaḷaka disalā
Woman, my poor brother sat next to my rich Vyahi*
He looked bright like a pearl
▷  Woman (सम्रता)(शेजारी) my (दुबळा)(बसला)
▷ (मोती)(ठळक)(दिसला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[66] id = 104769
चुंचलवाड गंगुबाई - Chunchalwad Gangubai
Village होनवडज - Honvadaj
संबरथ सोईरा न्हाई समईची चाड
चंद्रज्योतीचा उजेड
sambaratha sōīrā nhāī samīcī cāḍa
candrajyōtīcā ujēḍa
A rich Vyahi*, he does not need a lamp
My daughter’s bright light is enough
▷ (संबरथ)(सोईरा)(न्हाई)(समईची)(चाड)
▷ (चंद्रज्योतीचा)(उजेड)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[67] id = 104770
थाटे केशर - Thate Keshar Bhikaji
Village निपाणा - Nipana
समरीताच्या घरी गेला दुबइ दाण्याले
जरीचा पटका त्याला कलई मानाले
samarītācyā gharī gēlā dubi dāṇyālē
jarīcā paṭakā tyālā kalaī mānālē
My poor brother went to my rich vyahi* to ask for grains
He tied a brocade turban to his wrist
▷ (समरीताच्या)(घरी) has_gone (दुबइ)(दाण्याले)
▷ (जरीचा)(पटका)(त्याला)(कलई)(मानाले)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[68] id = 104818
कांबळे सखुबाई - Sakhubai Kamble
Village आंदगाव - Andgaon
सम्रताच्या घरी दुबळी गेल ताकाला
सरजाची नथ आसडा मारीती नाकाला
samratācyā gharī dubaḷī gēla tākālā
sarajācī natha āsaḍā mārītī nākālā
My poor brother went to my rich Vyahi* to ask for buttermilk
Sarja’s, my brother’s, wife, she keeps moving her face for people to notice her
▷ (सम्रताच्या)(घरी)(दुबळी) gone (ताकाला)
▷ (सरजाची)(नथ)(आसडा)(मारीती)(नाकाला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[69] id = 104850
चव्हाण रुक्मिणी - Chavan Rukhamini
Village मुगाव - Mugaon
समरत सोयर्याला करणीची नाही चाड
लिंबु वनात दिली लाड
samarata sōyaryālā karaṇīcī nāhī cāḍa
limbu vanāta dilī lāḍa
Rich vyahi* does not how to give wedding gifts
I gave my daughter in a bitter household
▷ (समरत)(सोयर्याला)(करणीची) not (चाड)
▷ (लिंबु)(वनात)(दिली)(लाड)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[70] id = 104851
मोरे श्यामल - More Shamal
Village पोहरेगाव - Poharegaon
शेजीचे समरत दुबळे माझी मला
साडीची बोळवण करते एका समयाला
śējīcē samarata dubaḷē mājhī malā
sāḍīcī bōḷavaṇa karatē ēkā samayālā
Neighbour family is rich, mine is poor
They give me a sari* as a send-off gift once in a while
▷ (शेजीचे)(समरत)(दुबळे) my (मला)
▷ (साडीची)(बोळवण)(करते)(एका)(समयाला)
pas de traduction en français
[71] id = 104854
गायकवाड यशोदा - Gaykwad Yashoda
Village धाकली झरी - Dhakali Jhari
समरत सोयरा आहेराला भ्याला
जुन्या ग पातळाला यानी करारी रंग दिला
samarata sōyarā āhērālā bhyālā
junyā ga pātaḷālā yānī karārī raṅga dilā
My rich Vyahi* got scared of aher*
He gave a dark colour to an old sari
▷ (समरत)(सोयरा)(आहेराला)(भ्याला)
▷ (जुन्या) * sari (यानी)(करारी)(रंग)(दिला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
aher ➡ ahersA gift or a present given on an auspicious occasion like a wedding or a religious function, and also given to mark the end of the mourning period. In aher, there is an implied sense of participation, sharing the joy on happy occasions and grief on sad occasions. Aher is generally exchanged by both parties.
[72] id = 105012
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
सम्रत सोईर्याच नाही पाहील घरदार
नदर दिलेत जोडव्याला नानाजी माझ्या वडील
samrata sōīryāca nāhī pāhīla gharadāra
nadara dilēta jōḍavyālā nānājī mājhyā vaḍīla
I didn’t see which family my rich Vyahi* comes from
My father gave a rupee coin for toe-rings
▷ (सम्रत)(सोईर्याच) not (पाहील)(घरदार)
▷ (नदर)(दिलेत)(जोडव्याला)(नानाजी) my (वडील)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[73] id = 105025
चौधरी व्दारका बाबुराव - Choudhari Dvarka Baburao
Village देवीचे इच्छापूर - Deviche Ichhapur
नदाई या बाईला लोक लागले हसाईला
सम्रत भाऊ भाचे जाते विचार पुसायला
nadāī yā bāīlā lōka lāgalē hasāīlā
samrata bhāū bhācē jātē vicāra pusāyalā
People started laughing at sister-in-law
Her brother and nephew are rich, why is she asking what they will give
▷ (नदाई)(या)(बाईला)(लोक)(लागले)(हसाईला)
▷ (सम्रत) brother (भाचे) am_going (विचार)(पुसायला)
pas de traduction en français
[74] id = 105033
चौधरी चंद्रभागा भाऊसाहेव पाटील - Chaudhari Chanrabhaga Bheusaheb Patil
Village वाजाठाण - Vajathan
समरत भाऊ शेजीबाई तुझी तुला
दुबळ बंधव डोंगर माझ्या भुषणाला
samarata bhāū śējībāī tujhī tulā
dubaḷa bandhava ḍōṅgara mājhyā bhuṣaṇālā
Neighbour woman, keep your rich brother to yourself
My poor brother is a solid mountain-like support for me
▷ (समरत) brother (शेजीबाई)(तुझी) to_you
▷ (दुबळ)(बंधव)(डोंगर) my (भुषणाला)
pas de traduction en français
[75] id = 105034
चौधरी चंद्रभागा भाऊसाहेव पाटील - Chaudhari Chanrabhaga Bheusaheb Patil
Village वाजाठाण - Vajathan
समरत सोयरा काय करावा असुनी
धांडळ कडबा गेला दावणी नासुनी
samarata sōyarā kāya karāvā asunī
dhāṇḍaḷa kaḍabā gēlā dāvaṇī nāsunī
A wealthy Vyahi*, what good is he if his wealth is not of any use
Wet fodder for bullocks has rotted
▷ (समरत)(सोयरा) why (करावा)(असुनी)
▷ (धांडळ)(कडबा) has_gone (दावणी)(नासुनी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[76] id = 105058
मुसमकर साखर - Musamkar Sakhar
Village साकत - Saket
सम्रताच्या घरी दुबळ जायाला लाजयल
पडला हा मेघराजा दारी पन्हाळ वाजयल
samratācyā gharī dubaḷa jāyālā lājayala
paḍalā hā mēgharājā dārī panhāḷa vājayala
A poor man feels ashamed to go to a rich man’s house
A cloud has burst, water flowing through the pipe is making noise in front of the door
▷ (सम्रताच्या)(घरी)(दुबळ)(जायाला)(लाजयल)
▷ (पडला)(हा)(मेघराजा)(दारी)(पन्हाळ)(वाजयल)
pas de traduction en français
[77] id = 105110
ठाकुर मैना - Thakur maina
Village पेडगाव - Pedgaon
आली आली आगीणगाडी तिला सोन्याचा पायर्या
पेडगाव स्टेशनावरी जलदी उतरा सोयर्या
ālī ālī āgīṇagāḍī tilā sōnyācā pāyaryā
pēḍagāva sṭēśanāvarī jaladī utarā sōyaryā
The train has come, it has steps in gold
Vyahi*, get down fast at Pedgaon station
▷  Has_come has_come (आगीणगाडी)(तिला) of_gold (पायर्या)
▷ (पेडगाव)(स्टेशनावरी)(जलदी)(उतरा)(सोयर्या)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[78] id = 105111
महाबोले सुखजान इठोबा - Mahabole Sukhjan Ithoba
Village नळदुर्ग - Naldurga
सम्रत सोईर्याच्या चवकटीला सोन
माझ्या साळुचा पायगुण
samrata sōīryācyā cavakaṭīlā sōna
mājhyā sāḷucā pāyaguṇa
My rich vyahi* has a gold doorframe
It is good luck brought by my daughter
▷ (सम्रत)(सोईर्याच्या)(चवकटीला) gold
▷  My (साळुचा)(पायगुण)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[79] id = 98416
काकडे जना - Kakade Jana
Village सोनोशी - Sonoshi
सम्रता शेजारी कसा दुबळा बसला
सुर्य नारायणाचा भाऊ चंद्र ठळक दिसला
samratā śējārī kasā dubaḷā basalā
surya nārāyaṇācā bhāū candra ṭhaḷaka disalā
Poor brother is sitting next to rich brother
He shines, looks bright like the moon, brother of Sun God
▷ (सम्रता)(शेजारी) how (दुबळा)(बसला)
▷ (सुर्य)(नारायणाचा) brother (चंद्र)(ठळक)(दिसला)
pas de traduction en français
[80] id = 108695
धुमाळ भामाबाई धोंडीबा - Dhumal Bhama Dhondiba
Village पिंपळे - Pimple
संबरताच्या घरी जावु नये जावा आल
जेवणाच ताट यान मांडी आड केल
sambaratācyā gharī jāvu nayē jāvā āla
jēvaṇāca tāṭa yāna māṇḍī āḍa kēla
One should not go to a rich household, but he had to
He hid the plate kept for serving the meal
▷ (संबरताच्या)(घरी)(जावु) don't (जावा) here_comes
▷ (जेवणाच)(ताट)(यान)(मांडी)(आड) did
pas de traduction en français
[81] id = 110231
बादाडे पारु - Badade Paru
Village सावरगाव - Savargaon
UVS-27-18 start 00:46 ➡ listen to section
सम्रत सोयरा माझ्या उसाच पाचाट
बंधू माझा सम्रत नाही करणीला हाटत
samrata sōyarā mājhyā usāca pācāṭa
bandhū mājhā samrata nāhī karaṇīlā hāṭata
Rich Vyahi* is like a squeezed sugarcane
My rich brother does not look back when it comes to wedding gifts
▷ (सम्रत)(सोयरा) my (उसाच)(पाचाट)
▷  Brother my (सम्रत) not (करणीला)(हाटत)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[82] id = 67151
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
समरत सोईरा करनी नाही याच्या पाशी
काय करु याच्या बारा बैल तेरा म्हशी
samarata sōīrā karanī nāhī yācyā pāśī
kāya karu yācyā bārā baila tērā mhaśī
Rich Vyahi*, he does not know how to give wedding gifts
What will I do with his twelve bullocks and thirteen buffaloes
▷ (समरत)(सोईरा) doing not of_his_place (पाशी)
▷  Why (करु) of_his_place (बारा)(बैल)(तेरा)(म्हशी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[83] id = 112244
कुमावत चतुराबाई - Kumavat Chaturab Eknath
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
समरत सोयरा मी चंदा जादा केला
समरत म्हणुन मला डावलुन गेला
samarata sōyarā mī candā jādā kēlā
samarata mhaṇuna malā ḍāvaluna gēlā
A rich vyahi*, for him I spent a little more
Being rich, he ignored me
▷ (समरत)(सोयरा) I (चंदा)(जादा) did
▷ (समरत)(म्हणुन)(मला)(डावलुन) has_gone
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[84] id = 112245
कुमावत चतुराबाई - Kumavat Chaturab Eknath
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
समरत सोयरा माझ्या वलनीची चिंधी
असे फेडतील पांग माझे दावणीचे नंदी
samarata sōyarā mājhyā valanīcī cindhī
asē phēḍatīla pāṅga mājhē dāvaṇīcē nandī
A rich Vyahi*, for me, he is like a rag on my line
Bullocks tied in my shed would repay him
▷ (समरत)(सोयरा) my (वलनीची) rag
▷ (असे)(फेडतील)(पांग)(माझे)(दावणीचे)(नंदी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[85] id = 112246
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
समरत सोयरा काही मटला चोईला
माझ्या बंधवाचा आंबा लोळतो भुईला
samarata sōyarā kāhī maṭalā cōīlā
mājhyā bandhavācā āmbā lōḷatō bhuīlā
My rich vyahi*, how much is he showing off just with a squeezed sugarcane
My brother has so many mangoes that they are rolling on the ground
▷ (समरत)(सोयरा)(काही)(मटला)(चोईला)
▷  My (बंधवाचा)(आंबा)(लोळतो)(भुईला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[86] id = 112247
कुमठेकर सरस्वती - Kumthekar Saraswati
Village मानवत - Manvat
समरत सोयरा जस उसाच पाचाट
राजस बंधु नाही करणीला हटत
samarata sōyarā jasa usāca pācāṭa
rājasa bandhu nāhī karaṇīlā haṭata
Rich Vyahi* is like a squeezed sugarcane
My dear brother does not look back when it comes to wedding gifts
▷ (समरत)(सोयरा)(जस)(उसाच)(पाचाट)
▷ (राजस) brother not (करणीला)(हटत)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[87] id = 112248
ढोले सुमनबाई - Dhole Suman
Village भवरवाडी - Bhavarvadi
पिकला उंबर गेला डोंगर नासुनी
सम्रता सोयरा काय करावा आसुनी
pikalā umbara gēlā ḍōṅgara nāsunī
samratā sōyarā kāya karāvā āsunī
A wealthy vyahi*, what good is he if his wealth is not of any use
It is like ficus fruits rotting on the mountain
▷ (पिकला)(उंबर) has_gone (डोंगर)(नासुनी)
▷ (सम्रता)(सोयरा) why (करावा)(आसुनी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[88] id = 112249
हत्तरगे सुभद्रा - Hattarge Subhadra
Village होळी - Holi
समृत सुईर्यानी जवळ बसुनी चुरी केली
माझी वतीन झारी नेली बाई कांलीदीला
samṛta suīryānī javaḷa basunī curī kēlī
mājhī vatīna jhārī nēlī bāī kānlīdīlā
A rich Vyahi*, he stole stealthily
My dear daughter with beautiful chiselled features, he took her away
▷ (समृत)(सुईर्यानी)(जवळ)(बसुनी)(चुरी) shouted
▷  My (वतीन)(झारी)(नेली) woman (कांलीदीला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[89] id = 112250
जाधव केशर - Jadhav Keshar
Village होळी - Holi
समृत सुईर्याच्या चौकटीला हाय मोर
माझ्या राधच दैव थोर मीना नेंनत्या साळुच
samṛta suīryācyā caukaṭīlā hāya mōra
mājhyā rādhaca daiva thōra mīnā nēnnatyā sāḷuca
My rich vyahi* has a peacock on the doorframe
It is good luck brought by my daughter
▷ (समृत)(सुईर्याच्या)(चौकटीला)(हाय)(मोर)
▷  My (राधच)(दैव) great (मीना)(नेंनत्या)(साळुच)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[90] id = 112251
फंड लक्ष्मीबाई - Phand Lakshimibai
Village वडाळा महादेव - Vadala Mahadeo
काय करायच बाई मावस भाऊ समरथ
पिकला उंबर अवघड्या डोंगरात
kāya karāyaca bāī māvasa bhāū samaratha
pikalā umbara avaghaḍyā ḍōṅgarāt
My maternal cousin, a wealthy Vyahi*, what good is he if his wealth is not of any use
It is like ficus fruits on the remote mountain
▷  Why (करायच) woman (मावस) brother (समरथ)
▷ (पिकला)(उंबर)(अवघड्या)(डोंगरात)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[91] id = 112252
शिंदे सुभद्रा - Shinde Subhadra
Village घरणी - Gharani
समरथ सोयीर्याची गाठ पडली बाजारात
हरणी वाट लाव एक रात नेनंतीबाई माझी
samaratha sōyīryācī gāṭha paḍalī bājārāta
haraṇī vāṭa lāva ēka rāta nēnantībāī mājhī
I met my rich Vyahi* in the bazaar
Younger daughter says, mother, give me shelter for one night
▷ (समरथ)(सोयीर्याची)(गाठ)(पडली)(बाजारात)
▷ (हरणी)(वाट) put (एक)(रात)(नेनंतीबाई) my
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[92] id = 112253
बारगुंळे अनू - Bargule Anu
Village पानगाव - Pangaon
समरथ सोयीर्या हुंडा मोजीता गाळीतो
चंद्रहाराला न्याहाळीतो
samaratha sōyīryā huṇḍā mōjītā gāḷītō
candrahārālā nyāhāḷītō
Rich Vyahi* is looking at the dowry in details
He is examining chandrahar* minutely
▷ (समरथ)(सोयीर्या)(हुंडा)(मोजीता)(गाळीतो)
▷ (चंद्रहाराला)(न्याहाळीतो)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
chandraharNecklace made of bits of gold
[93] id = 112254
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
समरथ सोयीर्याची गाठ पडली वाटत
राधा वाणीन पेठत माझी बहिणीबाई
samaratha sōyīryācī gāṭha paḍalī vāṭata
rādhā vāṇīna pēṭhata mājhī bahiṇībāī
I met my rich Vyahi* on the road
My sister was going to the neighbourhood
▷ (समरथ)(सोयीर्याची)(गाठ)(पडली)(वाटत)
▷ (राधा)(वाणीन)(पेठत) my (बहिणीबाई)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[94] id = 112255
मुरकुटे अंजना - Murkute Anjana
Village पांढरगाव - Pandhargaon
बंधु ईवाई करते माळवदाच्या भितीचा
माझ्या हरणीचा बाळ मोठा सोईरा रीतीचा
bandhu īvāī karatē māḷavadācyā bhitīcā
mājhyā haraṇīcā bāḷa mōṭhā sōīrā rītīcā
I made a vyahi* who was like thatched walls
My brother follows the customary practices
▷  Brother (ईवाई)(करते)(माळवदाच्या)(भितीचा)
▷  My (हरणीचा) son (मोठा)(सोईरा)(रीतीचा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[95] id = 112256
उबाळे मथुरा - Ubale Mathura
Village दारफळ - Darphal
दुबळा पाबळा भाऊ घरा बाई
समरत घरा याच्या सता नाही
dubaḷā pābaḷā bhāū gharā bāī
samarata gharā yācyā satā nāhī
Woman, poor brother is at my home
He has no right in his rich brother’s house
▷ (दुबळा)(पाबळा) brother house woman
▷ (समरत) house of_his_place (सता) not
pas de traduction en français
[96] id = 112257
धामणे राधाबाई - Dhamane Radhabai
Village सारोळे - Sarole
सम्रत सोईरा लईंदी यायाचा गाजतो
याच्या ग शिंगीला दाना घंगाळा भिजतो
samrata sōīrā laīndī yāyācā gājatō
yācyā ga śiṅgīlā dānā ghaṅgāḷā bhijatō
Since a long time, the rich Vyahi* is announcing his visit
For his mare, grains are being soaked in a round metal vessel
▷ (सम्रत)(सोईरा)(लईंदी)(यायाचा)(गाजतो)
▷  Of_his_place * (शिंगीला)(दाना)(घंगाळा)(भिजतो)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[97] id = 112258
धामणे राधाबाई - Dhamane Radhabai
Village सारोळे - Sarole
सम्रत सोईरा काय करिती लेकाचा
माझा दुबळा टेकचा
samrata sōīrā kāya karitī lēkācā
mājhā dubaḷā ṭēkacā
Rich Vyahi*, what is he doing
My poor brother has come to his wit’s end
▷ (सम्रत)(सोईरा) why asks_for (लेकाचा)
▷  My (दुबळा)(टेकचा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[98] id = 112259
थोरात रूथ - Thorat Rathu
Village पुणतांबा - Puntamba
सम्रत सोईरा केला अर्ध्या वाडीला
भाऊ तुझे बैल माझ्या खताच्या गाडीला
samrata sōīrā kēlā ardhyā vāḍīlā
bhāū tujhē baila mājhyā khatācyā gāḍīlā
Rich Vyahi*, who owns half the hamlet
Brother, your bullocks are tied to my cart with manure
▷ (सम्रत)(सोईरा) did (अर्ध्या)(वाडीला)
▷  Brother (तुझे)(बैल) my (खताच्या)(गाडीला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[99] id = 112260
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
सोईर्याला पाटलाची विनंती करील बाजारात
आता माझी बाई नेनंती पदरात
sōīryālā pāṭalācī vinantī karīla bājārāta
ātā mājhī bāī nēnantī padarāta
Patil*, my rich relative, I made him a request in the market
Now, accepy my young daughter for your son
▷ (सोईर्याला)(पाटलाची)(विनंती)(करील)(बाजारात)
▷ (आता) my daughter (नेनंती)(पदरात)
pas de traduction en français
Patil ➡ PatilsThe head of a village, holding an important position in the village
[100] id = 112261
पांचाळ रुक्मीणी - Panchal Rukmini
Village होनवडज - Honvadaj
बंधु ईवाई मी केला शेजी म्हणी जुना पेंड
आम्ही बहिण भावंड पाणी जाते एका दांड
bandhu īvāī mī kēlā śējī mhaṇī junā pēṇḍa
āmhī bahiṇa bhāvaṇḍa pāṇī jātē ēkā dāṇḍa
I make my brother my Vyahi*, neighbour woman says, it’s an old relation
We are brother and sister, water flows through the same canal
▷  Brother (ईवाई) I did (शेजी)(म्हणी)(जुना)(पेंड)
▷ (आम्ही) sister brother water, am_going (एका)(दांड)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[101] id = 113469
कदम मुद्रिका - Kadam Mudrika
Village जळकोट - Jalkot
सबंरथाच्या घरी दुबळ जायाला लाजल
उतरला मेघराजा दारी पन्हाळ वाजल
sabaṇrathācyā gharī dubaḷa jāyālā lājala
utaralā mēgharājā dārī panhāḷa vājala
A poor man feels ashamed to go to a rich man’s house
A cloud has burst, water flowing through the pipe is making noise in front of the door
▷ (सबंरथाच्या)(घरी)(दुबळ)(जायाला)(लाजल)
▷ (उतरला)(मेघराजा)(दारी)(पन्हाळ)(वाजल)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Poor brother better than wealthy vyāhī
⇑ Top of page ⇑