Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= H21-05-01l
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class H:XXI-5.1l (H21-05-01l)
(60 records)

Display songs in class at higher level (H21-05-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

H:XXI-5.1l (H21-05-01l) - Ambedkar / Struggles for the dalits / The great Ambedkar! The sole leader! Savior

[1] id = 33572
गायकवाड शाकू - Gaykwad Shaku
Village होतले - Hotale
आठवी माझी ओवी ग थोर आंबेडकरांना
पहिली भेट दिली त्यांनी जावून नागपुराना
āṭhavī mājhī ōvī ga thōra āmbēḍakarānnā
pahilī bhēṭa dilī tyānnī jāvūna nāgapurānā
My eighth song is for the great Ambedkar
The first visit he made was to Nagpur
▷  Eight my verse * great (आंबेडकरांना)
▷ (पहिली)(भेट)(दिली)(त्यांनी)(जावून)(नागपुराना)
Mon huitième chant est pour le grand Ambedkar
La première visite qu'il rendit fut pour Nagpur.
[2] id = 33573
मोरे मथा - More Matha
Village आंबेगाव - Ambegaon
पाचवी माझी ओवी पाची पांडवाला आली
भीमाचा अवतार दीन उध्दराया लागली
pācavī mājhī ōvī pācī pāṇḍavālā ālī
bhīmācā avatāra dīna udhdarāyā lāgalī
My fifth song came for the five Pandavas*
The avatar of Bhim* uplifted the destitutes
▷ (पाचवी) my verse (पाची)(पांडवाला) has_come
▷ (भीमाचा)(अवतार)(दीन)(उध्दराया)(लागली)
Mon cinquième verset me vient pour les cinq Pāndava,
Avatāra de Bhīma, pour les indigents c'est le relèvement.
Pandava ➡ PandavasIn the Mahabharata, the Pandavas are the five acknowledged sons of Pandu, by his two wives Kunti and Madri, who was the princess of Madra.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[3] id = 38043
कळमनुरी बाया
(औरादकर उर्मिला संकलन) - Kalamnuri women
(Auradkar Urmila collection)

Village १८ गावे - 18 villages
असा भीम ग भीम भीम नदीतल पाणी
भीमाच्या नावावर घरोघर गेली वाणी
asā bhīma ga bhīma bhīma nadītala pāṇī
bhīmācyā nāvāvara gharōghara gēlī vāṇī
This is Bhim*, Bhim* is water from the river
The word enters each house in Bhim*’s name
▷ (असा) Bhim * Bhim Bhim (नदीतल) water,
▷ (भीमाच्या)(नावावर)(घरोघर) went (वाणी)
Un Bhīm pareil, Bhīm! Bhīm est l'eau de la rivière
Au nom de Bhīm de maison en maison la voix.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[4] id = 38074
कळमनुरी बाया
(औरादकर उर्मिला संकलन) - Kalamnuri women
(Auradkar Urmila collection)

Village १८ गावे - 18 villages
भीम म्हणूनी ग भीम भीम गंगच पाणी
आपल्या भीमाची गेली कोरटात वाणी
bhīma mhaṇūnī ga bhīma bhīma gaṅgaca pāṇī
āpalyā bhīmācī gēlī kōraṭāta vāṇī
Say “Bhim! Bhim*!” Bhim* is water from the Ganges
The voice of our Bhim* has been heard in the court
▷  Bhim (म्हणूनी) * Bhim Bhim (गंगच) water,
▷ (आपल्या)(भीमाची) went (कोरटात)(वाणी)
Dites donc “Bhīm! Bhīm!” Bhīm est l'eau même du Gange
La voix de notre Bhīm est allée dans la Cour.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[5] id = 37540
बोर्हाडे राधा - Borhade Radha
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-05 start 00:53 ➡ listen to section

दुसरी माझी ववी ग बाबा भिमरायाला
दलिताच्या कुळात हिरा ग जलमला
dusarī mājhī vavī ga bābā bhimarāyālā
dalitācyā kuḷāta hirā ga jalamalā
My second song is to Baba Bhimraya*
A diamond is born in the Dalit* lineage
▷ (दुसरी) my (ववी) * Baba (भिमरायाला)
▷  Of_Dalits (कुळात)(हिरा) * (जलमला)
Mon deuxième chant est pour Bābā Bhīmrāyā
C'est un diamant né dans la lignée des dalit.
BhimrayaBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
[6] id = 37518
बोर्हाडे राधा - Borhade Radha
Village माजलगाव - Majalgaon
सरल दळण राहील सुपाच्या कोणायाला
आयुष्य रमाच्या धन्याला
sarala daḷaṇa rāhīla supācyā kōṇāyālā
āyuṣya ramācyā dhanyālā
Grinding is over, alittle remains a rest in the corner of sifting fan
Long live the husband of Rama!
▷ (सरल)(दळण)(राहील)(सुपाच्या)(कोणायाला)
▷ (आयुष्य) of_Ram (धन्याला)
Ma mouture est terminée, il n'en reste que peu dans le van
Longue vie au mari de Ramā!
Cross references for this song:H:XXI-5.2aii (H21-05-02a02) - Ambedkar / Ramābai, the first wife / Āheva / Symbols of saubhāgya
[7] id = 37552
बोर्हाडे राधा - Borhade Radha
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-05 start 07:28 ➡ listen to section

किती वव्या गावू ग माझी वाणी चालेना
एक लाख ववी माझ्या भिमाला पुरेना
kitī vavyā gāvū ga mājhī vāṇī cālēnā
ēka lākha vavī mājhyā bhimālā purēnā
How many songs should I sing, I have become speechless
One hundred thousand songs is not enough for my Bhim*
▷ (किती)(वव्या)(गावू) * my (वाणी)(चालेना)
▷ (एक)(लाख)(ववी) my (भिमाला)(पुरेना)
Combien de vers vais-je chanter, ma voix s’épuise
Cent mille chants ne suffisent pas pour mon Bhīm.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
Cross references for this song:A:II-5.3kiv (A02-05-03k04) - Labour / Grinding / Singing while grinding / I feel like singing
[8] id = 48953
कांबळे बेबी - Kamble Baby
Village फलटण - Phaltan
इश्वाहुन (विश्वाहुन) मोठा भीमराव तूच एक
पृथ्वीवरला सांगे वारा तीनीताळ ऐके लोका
iśvāhuna (viśvāhuna) mōṭhā bhīmarāva tūca ēka
pṛthvīvaralā sāṅgē vārā tīnītāḷa aikē lōkā
Bhimrao*, you alone are greater than the universe
The wind on the earth announces this, listen, you people from the three worlds!
▷ (इश्वाहुन) ( (विश्वाहुन) ) (मोठा) king_Bhim (तूच)(एक)
▷ (पृथ्वीवरला) with (वारा)(तीनीताळ)(ऐके)(लोका)
Dans le monde entier, toi seul est grand, Bhīmrāo!
Que le vent l'annonce sur la terre, écoutez, gens des trois mondes!
BhimraoBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
[9] id = 49057
आढाव द्रौपदाबाई - Adhav Draupada
Village मनवाडी - Manvadi
तिसरी माझी ओवी ग नाही तिन्ही तालात आतरा
आंबेडकर बिगर नाही कैवारी दुसरा
tisarī mājhī ōvī ga nāhī tinhī tālāta ātarā
āmbēḍakara bigara nāhī kaivārī dusarā
My third verse, no shelter in the three worlds
Besides ambedkar, there is no other protector
▷ (तिसरी) my verse * not (तिन्ही)(तालात)(आतरा)
▷  Ambedkar (बिगर) not (कैवारी)(दुसरा)
Mon troisième verset, pas de refuge dans les trois mondes
En dehors d'Ambedkar, il n'existe pas d'autre défenseur.
[10] id = 49058
थाटे पी. बी. - Thate B. B.
Village निपाणा - Nipana
दलितांचे कैवारी डॉ. आंबेडकर
होऊनी गेले या भारतात थोर
dalitāñcē kaivārī ḍō. āmbēḍakara
hōūnī gēlē yā bhāratāta thōra
Dr, Ambedkar, champion of the Dalits*
This great man lived in Bharat
▷ (दलितांचे)(कैवारी)(डॉ)(.) Ambedkar
▷ (होऊनी) has_gone (या)(भारतात) great
Docteur Ambedkar, le défenseur des dalit
Ce grand homme a vécu en Bhārat.
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
[11] id = 49059
धीवर कल्पना - Dhivar Kalpana
Village मनमाड - Manmad
दीनदलितांना नाही कोणाचा आसरा
भीमराजा माझा नाही कैवारी दुसरा
dīnadalitānnā nāhī kōṇācā āsarā
bhīmarājā mājhā nāhī kaivārī dusarā
None to support the destitutes and the Dalits*
No one, other than Bhimraja*, to champion the cause
▷ (दीनदलितांना) not (कोणाचा)(आसरा)
▷  King_Bhim my not (कैवारी)(दुसरा)
Personne pour soutenir les indigents et les dalit
Il n'y a pas d'autre défenseur que mon Bhīmrāo.
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
BhimrajaBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
[12] id = 49060
थाटे यशोदा - Thate Yashoda
Village निपाणा - Nipana
आपल्या भारतात पुढारी हाय कोन
गायीती त्याचे गुण पुढारी भीमराज
āpalyā bhāratāta puḍhārī hāya kōna
gāyītī tyācē guṇa puḍhārī bhīmarāja
As leader, who is there in our Bharat?
Bhimraja*, the leader, I sing his praises
▷ (आपल्या)(भारतात)(पुढारी)(हाय) who
▷ (गायीती)(त्याचे)(गुण)(पुढारी) king_Bhim
Comme dirigeant qui y a-t-il dans notre Bhārat?
Le leader Bhīmrāja, je chante ses qualités.
BhimrajaBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
[13] id = 49214
शिरसाट आशा - Shirsat Asha
Village दौलताबाद - Daulatabad
आला रणगाडा रणगाड्याला येल
गाव माळीवाड बौध्द धर्मात गेलं
ālā raṇagāḍā raṇagāḍyālā yēla
gāva māḷīvāḍa baudhda dharmāta gēlaṇa
Here comes the tank, the tank has a creeper
Maliwad village has converted to Buddhism
▷  Here_comes (रणगाडा)(रणगाड्याला)(येल)
▷ (गाव)(माळीवाड) Buddha (धर्मात)(गेलं)
Il arrive le char de guerre, un lierre au char
Le village de Maliwadi est passé au bouddhisme.
[14] id = 49215
वाघमारे भिवरा - Waghmare Bhivara
Village हासरणी - Hasarni
आला आला रणगाडा काळ्या वावरात सोडा
पडला दलिताचा येडा
ālā ālā raṇagāḍā kāḷyā vāvarāta sōḍā
paḍalā dalitācā yēḍā
Here comes the tank, park it in the black field
The troup of Dalits* has encircled it
▷  Here_comes here_comes (रणगाडा)(काळ्या)(वावरात)(सोडा)
▷ (पडला) of_Dalits (येडा)
Le char de guerre arrive, arrêtez-le sur les terres noires
La troupe des dalit vient l'encercler.
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
[15] id = 49216
रणयेवले अनुसुया पंडीत - Ranayevale Anusuya Pandit
Village लासुर - Lasur
तिसरी माझी ओवी तिन्ही तळाचा आसरा
भीम देवताना नाही कैवारी दुसरा
tisarī mājhī ōvī tinhī taḷācā āsarā
bhīma dēvatānā nāhī kaivārī dusarā
My third verse, the shelter of the three worlds
There is no other saviour than God Bhim*
▷ (तिसरी) my verse (तिन्ही)(तळाचा)(आसरा)
▷  Bhim (देवताना) not (कैवारी)(दुसरा)
Mon troisième verset, le refuge des trois mondes
Il n'y a pas d'autre défenseur que le dieu Bhīm
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[16] id = 49223
रणयेवले अनुसुया पंडीत - Ranayevale Anusuya Pandit
Village लासुर - Lasur
भीम भीम करते भीम आई तुझा हिरा
संसार करून केला पिरतीमीला धिरा
bhīma bhīma karatē bhīma āī tujhā hirā
saṇsāra karūna kēlā piratīmīlā dhirā
I say “Bhim*, Bhim*!”, mother, Bhim* is your diamond
Accomplishing his responsibilities to the family, he gave courage to the
▷  Bhim Bhim (करते) Bhim (आई) your (हिरा)
▷ (संसार)(करून) did (पिरतीमीला)(धिरा)
Je chante “Bhīm! Bhīm!” Mère, Bhīm est ton diamant
Il a donné courage à la terre tout en maintenant une famille.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[17] id = 49224
रणयेवले अनुसुया पंडीत - Ranayevale Anusuya Pandit
Village लासुर - Lasur
पहीली माझी ओवी पहीला नेम माझा
अशी आठवीती भीम दलिताचा राजा
pahīlī mājhī ōvī pahīlā nēma mājhā
aśī āṭhavītī bhīma dalitācā rājā
My first verse, my first rule
Is to remember Bhim*, the king of Dalits*
▷ (पहीली) my verse (पहीला)(नेम) my
▷ (अशी)(आठवीती) Bhim of_Dalits king
C'est mon premier verset, c'est mon premier dessein
Voici que je me souviens, Bhīm, roi des dalit.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
Cross references for this song:
[18] id = 49317
सिध्दगणेश भीमबाई लक्ष्मण - Siddha Ganesh Bhim Lakshman
Village सोलापूर - Solapur
आंबेडकर बोलतो सुखा प्रेमाचा पाळणा जगानी ऐका
बाळाच्या कानात जयभिम फुका
āmbēḍakara bōlatō sukhā prēmācā pāḷaṇā jagānī aikā
bāḷācyā kānāta jayabhima phukā
Ambedkar speaks, listen to the lullaby of love and friendship
Whisper the words “Jay Bhim” in the baby’s ears
▷  Ambedkar says (सुखा)(प्रेमाचा) cradle (जगानी)(ऐका)
▷ (बाळाच्या)(कानात)(जयभिम)(फुका)
Ecoutez, Ambedkar parle, gardez l'amour l'amitié
Insufflez dans l'oreille de l'enfant 'Vive Bhīm!'
[19] id = 49056
कांबळे लक्ष्मी - Kamble Lakshmi
Village होनवडज - Honvadaj
दहावी माझी ववी ऐका बंधूनो सर्वत्र
गरीबाच्या हितासाठी घेतला भीमाने अवतार
dahāvī mājhī vavī aikā bandhūnō sarvatra
garībācyā hitāsāṭhī ghētalā bhīmānē avatāra
My tenth verse, brothers everywhere, listen!
Bhim* has taken avatar in the interest of the poor
▷ (दहावी) my (ववी)(ऐका)(बंधूनो)(सर्वत्र)
▷ (गरीबाच्या)(हितासाठी)(घेतला)(भीमाने)(अवतार)
C'est mon dixième verset, frères de partout, écoutez!
Dans l'intérêt des pauvres Bhīm s'est fait avatar.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[20] id = 49695
त्रिभुवन कांता - Tribhuwan Kanta
Village खंबाळा - Khambala
खर्याच होईना खर लबाडाच नाही बर
सत्याच्या पायरीवरी उभे होते आंबेडकर
kharyāca hōīnā khara labāḍāca nāhī bara
satyācyā pāyarīvarī ubhē hōtē āmbēḍakara
What is true could not be true, the cunning is not good
Ambedkar was standing on the pedestal of truth
▷ (खर्याच)(होईना)(खर)(लबाडाच) not (बर)
▷ (सत्याच्या)(पायरीवरी)(उभे)(होते) Ambedkar
Le vrai n'est pas tout vrai, le faux n'est pas bien
Ambedkar était debout sur le piédestal de la vérité.
[21] id = 49856
सईदानी इकरानी सैय्यद - Saidani Ikerani Sayyad
Village नळदुर्ग - Naldurg
दळण दळीते ववी म्हणते दुहेरी
आंबेडकर महीलांचे कैवारी
daḷaṇa daḷītē vavī mhaṇatē duhērī
āmbēḍakara mahīlāñcē kaivārī
I am grinding the grains, I repeat my verse twice
Ambedkar, the saviour of women
▷ (दळण)(दळीते)(ववी)(म्हणते)(दुहेरी)
▷  Ambedkar (महीलांचे)(कैवारी)
Je fais la mouture, je repète deux fois mon verset
Ambedkar, le défenseur des femmes.
Cross references for this song:H:XXI-5.1ev (H21-05-01e05) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Meetings, assemblies, speeches / Women’s urge to go and attend
[22] id = 49857
कांबळे जनाबाई बापु - Kamble Janabai Bapu
Village अष्टकासार - Ashtakasar
बाबासाहेबांच्या मोटारीला सोन्याच झाकण
सार्या तरी जगाच राखयीण
bābāsāhēbāñcyā mōṭārīlā sōnyāca jhākaṇa
sāryā tarī jagāca rākhayīṇa
Babasaheb*’s car has a gold cover
He is the guardian of the whole world
▷  Of_Babasaheb car of_gold (झाकण)
▷ (सार्या)(तरी)(जगाच)(राखयीण)
Un capot d'or à la voiture de Bābāsāheb
Il est le gardien du monde entier.
Babasaheb
[23] id = 50466
मुजमुले राधाबाई सोपानराव - Mujmule Radha Sopan
Village उकळी - Ukali
तिसर्या ववीचा तिन्ही पाळाचा आसरा
बाबसाहेबाबीगर नाही कैवारी दुसरा
tisaryā vavīcā tinhī pāḷācā āsarā
bābasāhēbābīgara nāhī kaivārī dusarā
My third verse is the shelter of the three worlds
There is no saviour other than Babasaheb*
▷ (तिसर्या)(ववीचा)(तिन्ही)(पाळाचा)(आसरा)
▷ (बाबसाहेबाबीगर) not (कैवारी)(दुसरा)
Mon troisième chant pour le refuge des trois mondes
Pas d'autre défenseur que Bābāsāheb Bhīmrāo.
Babasaheb
[24] id = 50562
कांबळे धुरपदाबाई गणपत - Kamble Dhurpada Ganpat
Village नांदेड - Nanded
मामा घाली जयभीम भाचा घालता चुकला
हात सायकली गुतला
māmā ghālī jayabhīma bhācā ghālatā cukalā
hāta sāyakalī gutalā
Uncle greets with’Jay Bhim”, nephew couldn’t do it
His hand was holding the bicycle
▷  Maternal_uncle (घाली)(जयभीम)(भाचा)(घालता)(चुकला)
▷  Hand (सायकली)(गुतला)
L'oncle a crié : “Vive Bhīm”! Le neveu n'a pu le faire
Il tient sa bicyclette à la main.
[25] id = 50563
कांबळे धुरपदाबाई गणपत - Kamble Dhurpada Ganpat
Village नांदेड - Nanded
मामा घाली जयभीम भाचा हालवीतो मान
मुखी नागलीच पान
māmā ghālī jayabhīma bhācā hālavītō māna
mukhī nāgalīca pāna
Uncle greets with’Jay Bhim”, nephew shakes his head
He has betel leaf in his mouth
▷  Maternal_uncle (घाली)(जयभीम)(भाचा)(हालवीतो)(मान)
▷ (मुखी)(नागलीच)(पान)
L'oncle a crié “Vive Bhīm!” Le neveu dodeline du chef
Il a une feuille de bétel à la bouche.
[26] id = 84023
गवळे लीलाबाई रामचंद्र - Gavale Lilabai Ramchandra
Village अत्करगाव - Atkargaon
सकपाळ घरात जन्मले एक मूल
त्याने करून दिली आम्हा गुलामीची जाण
sakapāḷa gharāta janmalē ēka mūla
tyānē karūna dilī āmhā gulāmīcī jāṇa
In the Sakpal family, a child is born
He made us aware of our life of slavery
▷ (सकपाळ)(घरात)(जन्मले)(एक) children
▷ (त्याने)(करून)(दिली)(आम्हा)(गुलामीची)(जाण)
Dans la maison de Sakpal un garçon est né
Il nous a fait prendre conscience de notre esclavage.
Notes =>आंबेडकरांचे आडनाव सकपाळ होते पण ते मूळचे आंबवडे गावचे त्यामुळे आडनाव आंबवडेकर व त्याचे आंबेडकर झाले
[27] id = 50567
कंधारे प्रयागबाई भगवानराव - Kandhare Prayag Bhagvanrao
Village रहाटी बु. - Rahati Bk.
आला आला रणगाडा रणगाड्याला कवाड
या दलित लोकाला जयभीमाची आवड
ālā ālā raṇagāḍā raṇagāḍyālā kavāḍa
yā dalita lōkālā jayabhīmācī āvaḍa
Here comes the tank, the tank has a door
The Dalit* people take pleasure in saying “Jay Bhim”
▷  Here_comes here_comes (रणगाडा)(रणगाड्याला)(कवाड)
▷ (या)(दलित)(लोकाला)(जयभीमाची)(आवड)
Il arrive, il arrive le char de guerre, un verrou au tank
La population dalit a plaisir à dire “Vive Bhīm!”
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
[28] id = 84024
गवळे लीलाबाई रामचंद्र - Gavale Lilabai Ramchandra
Village अत्करगाव - Atkargaon
त्याने करून दिले आम्हा मोकळे
गुलामगिरीचे त्याने तोडले साकळे
tyānē karūna dilē āmhā mōkaḷē
gulāmagirīcē tyānē tōḍalē sākaḷē
He has made us free
He has broken the chains of slavery
▷ (त्याने)(करून) gave (आम्हा)(मोकळे)
▷ (गुलामगिरीचे)(त्याने)(तोडले)(साकळे)
Lui, il nous a rendu libre
Il a brisé les chaînes de l'esclavage.
[29] id = 50812
वानखेडे अन्नपूर्णा - Wankhede Annapurna
Village वगरंज लाड - Vagaranj Lad
गाडीत होती रमाबाई गाडीवान भीम
सागवानात माहेर माझ जाण कठीण
gāḍīta hōtī ramābāī gāḍīvāna bhīma
sāgavānāta māhēra mājha jāṇa kaṭhīṇa
Ramabai was in the car, Bhim* was the driver
My parents’ home is at Sagvan, it is difficult for me to go there
▷ (गाडीत)(होती) Ramabai (गाडीवान) Bhim
▷ (सागवानात)(माहेर) my (जाण)(कठीण)
Ramābāī était dans la voiture, Bhīm le conducteur
Ma maison-mère est à Sagavan, il est difficile d'y aller.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[30] id = 50813
वानखेडे लीला धनराज - Wankhede Lila Dhanaraj
Village माळेगाव - Malegaon
हे चक्र गरगर फिरते
भीम बुध्दाची मी ववी गाते
hē cakra garagara phiratē
bhīma budhdācī mī vavī gātē
This wheel (of the grind-mill) is rotating fast
I sing the verses of Bhim* and Buddha
▷ (हे)(चक्र)(गरगर)(फिरते)
▷  Bhim (बुध्दाची) I (ववी)(गाते)
Cette roue (la meule courante) tourne en vrombissant
Je chante les versets de Bhīm et Bouddha.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[31] id = 50876
मडके चंद्रकलाबाई - Madake Chandrakala
Village तीनखेड - Tinkhed
भीमाची गाडी आली दलीता तू धाव रे
गाडी हाकणारा खरा तू भीमराव रे
bhīmācī gāḍī ālī dalītā tū dhāva rē
gāḍī hākaṇārā kharā tū bhīmarāva rē
Bhim*’s car has come, run, you Dalit*
Bhimrao*, he is the true driver of the car
▷ (भीमाची)(गाडी) has_come (दलीता) you (धाव)(रे)
▷ (गाडी)(हाकणारा)(खरा) you king_Bhim (रे)
La voiture de Bhīm est arrivée, toi, le dalit, vite, accours!
Bhīmrāo, c'est toi le vrai conducteur de la voiture.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
BhimraoBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
[32] id = 50976
गुडदे अन्नपूर्णा - Gudade Annapurna
Village खोलापूर - Kholapur
भीम भीम करीता भीम गयातला मणी
भीमासारखा जगात नाही कोणी
bhīma bhīma karītā bhīma gayātalā maṇī
bhīmāsārakhā jagāta nāhī kōṇī
Saying “Bhim, Bhim*!”, Bhim* is the jewel in the necklace
No other person is like Bhim*, in the world
▷  Bhim Bhim (करीता) Bhim (गयातला)(मणी)
▷ (भीमासारखा)(जगात) not (कोणी)
En faisant “Bhīm! Bhīm!” Bhīm est le joyau à la gorge
Il n'existe personne comme Bhīm dans le monde.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[33] id = 50979
भंडारे कलावतीबाई नागोराव - Bhandare Kalavati Nagorao
Village बेळम पो. मुरूम - Belam Po. Murum
भिमाची मोटायीर निघाली हवाशीर
भीम दिसतो की ग आमच्या मंदीयरी थोर
bhimācī mōṭāyīra nighālī havāśīra
bhīma disatō kī ga āmacyā mandīyarī thōra
Bhim*’s car has left like a whirlwind
In our temple, Bhim* looks dignified
▷ (भिमाची)(मोटायीर)(निघाली)(हवाशीर)
▷  Bhim (दिसतो)(की) * (आमच्या)(मंदीयरी) great
La voiture de Bhīm est partie comme un coup de vent
Comme Bhīm apparait grand dans notre temple.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[34] id = 49222
चव्हाण रखमा - Chavan Rakhma
Village काजडबोडी - Kajadbodi
मेला या भीमराव धुर कैलासी दाटयीला
दलित बंधवाला भीम कैवारी कुठयीला
mēlā yā bhīmarāva dhura kailāsī dāṭayīlā
dalita bandhavālā bhīma kaivārī kuṭhayīlā
Bhimrao* is dead, the smoke from the pyre fills the sky
For Dalit* brothers, where to find a saviour like Bhim*?
▷ (मेला)(या) king_Bhim (धुर)(कैलासी)(दाटयीला)
▷ (दलित)(बंधवाला) Bhim (कैवारी)(कुठयीला)
Bhīmrāo est mort, la fumée du bûcher remplit le ciel
Pour les frères dalit, où trouver un Bhīm défenseur?
BhimraoBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[34] id = 50980
भंडारे कलावतीबाई नागोराव - Bhandare Kalavati Nagorao
Village बेळम पो. मुरूम - Belam Po. Murum
भिमाच्या मोटारीला सोन्याच्या तलवारी
भीम आमचा ग भीम आमचा कैवारी
bhimācyā mōṭārīlā sōnyācyā talavārī
bhīma āmacā ga bhīma āmacā kaivārī
Bhim*’s car has swords of gold
Bhim*, our Bhim*, our saviour
▷ (भिमाच्या) car of_gold (तलवारी)
▷  Bhim (आमचा) * Bhim (आमचा)(कैवारी)
Il y a un sabre en or à la voiture de Bābā
Bhīm, notre Bhīm, notre défenseur.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[35] id = 50981
भंडारे कलावतीबाई नागोराव - Bhandare Kalavati Nagorao
Village बेळम पो. मुरूम - Belam Po. Murum
बाबाच्या मोटारीला आहे सोनीयाचे बोट
भीम दिसतो लाखात मोठ
bābācyā mōṭārīlā āhē sōnīyācē bōṭa
bhīma disatō lākhāta mōṭha
Bhim*’s car has a finger in gold
Among a throng of millions, Bhim* looks great
▷ (बाबाच्या) car (आहे)(सोनीयाचे)(बोट)
▷  Bhim (दिसतो)(लाखात)(मोठ)
Il y a un doigt en or à la voiture de Bhīm
Bhīm est un grand parmi de centaines de mille.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[36] id = 50982
भंडारे कलावतीबाई नागोराव - Bhandare Kalavati Nagorao
Village बेळम पो. मुरूम - Belam Po. Murum
माझ्या भीमाला कोण म्हणील महार
माझ्या जनतेला केलय थोर
mājhyā bhīmālā kōṇa mhaṇīla mahāra
mājhyā janatēlā kēlaya thōra
Who will say my Bhim* is Mahar*
He has given dignity to my people
▷  My (भीमाला) who (म्हणील)(महार)
▷  My (जनतेला)(केलय) great
Qui dira de mon Bhīm C'est un Mahār!
Il a fait la grandeur de notre peuple.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
Mahar ➡ MaharsA low caste people employed mostly as village watchmen, gate-keepers, messengers, porters, etc.
[37] id = 51116
साबळे अनुसुयाबाई राणबा - Sable Anusuya Ranba
Village माटेगाव - Mategaon
भिम भिम करते भिम सोन्याची मूरत
फोटो लावावा दरवाज्यात
bhima bhima karatē bhima sōnyācī mūrata
phōṭō lāvāvā daravājyāta
I say Bhim*! Bhim*!, Bhim* is an idol in gold
One should put his photo near the entrance
▷  Bhim Bhim (करते) Bhim (सोन्याची)(मूरत)
▷ (फोटो)(लावावा)(दरवाज्यात)
Je fais Bhīm! Bhīm!'Bhīm une murtī en or
Il faut en mettre la photo sur la porte.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[38] id = 51121
जगताप पाखरा - Jagtap Pakhara
Village दौंडज - Daundaj
भीम भिम करते भिम दलितांचा राजा
उभारल्या धजा पुतळा बनवला तुझा
bhīma bhima karatē bhima dalitāñcā rājā
ubhāralyā dhajā putaḷā banavalā tujhā
I say Bhim*! Bhim*!, Bhim* is the king of the Dalits*
They have erected your statue, and unfurled the flag
▷  Bhim Bhim (करते) Bhim (दलितांचा) king
▷ (उभारल्या)(धजा)(पुतळा)(बनवला) your
Je fais Bhīm! Bhīm! Bhīm est le roi des dalit
Les dalit ont construit ta statue, déployé ton drapeau.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
[39] id = 81709
धोत्रे शोभा - Dhotre Shobha
Village वणंद - Vanand
नऊ कोटी जनतेला होता हा सारा (सहारा)
सारा ग म्हणजे चमकणारा तारा
naū kōṭī janatēlā hōtā hā sārā (sahārā)
sārā ga mhaṇajē camakaṇārā tārā
He was a support for nine million people
A support, which means a shining star
▷ (नऊ)(कोटी)(जनतेला)(होता)(हा)(सारा) ( (सहारा) )
▷ (सारा) * (म्हणजे)(चमकणारा) wires
Il était le soutien d'un peuple de neuf millions de gens
Le soutien, c'est-à-dire, un astre resplendissant.
[40] id = 81984
तांबे सरस्वती गंगाराम - Tambe Sarasvati Gangaram
Village कुंभवे - Kumbhave
बागेमधे लावली मिरची
बाबासाहेबाची जगामधे किर्ती
bāgēmadhē lāvalī miracī
bābāsāhēbācī jagāmadhē kirtī
Chillies have been planted in the garden
Babasaheb*’s fame spreads in the world
▷ (बागेमधे)(लावली)(मिरची)
▷ (बाबासाहेबाची)(जगामधे)(किर्ती)
Des piments ont été plantés dans le jardin
C'est la louange de Bābāsāheb dans le monde.
Babasaheb
[41] id = 82020
जिरगे नंदा पुंडलीक - Jirage Nanda Pundalic
Village माणकापूर - Mankapur
भीम येतील परतुनी सुखी करतील दलीत
माझ्या राजाच्या मानाची पुस्तक हातात
bhīma yētīla paratunī sukhī karatīla dalīta
mājhyā rājācyā mānācī pustaka hātāta
Bhim* will come back, he will make the Dalits* happy
My raja’s prestigious books in hand
▷  Bhim (येतील)(परतुनी)(सुखी)(करतील)(दलीत)
▷  My (राजाच्या)(मानाची)(पुस्तक)(हातात)
Bhīm viendra, il sera de retour, il rendra heureux les dalits
J'ai à la main le livre d'honneur de mon rājā.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
[42] id = 81969
कासले अलका - Kasale Alka
Village वडाचा पाट - Vadacha Pat
पुढार्यामधी पुढारी माझा भीमराव खंबीर
दिक्षा देवूनी केलाय नऊ कोटीचा उध्दार
puḍhāryāmadhī puḍhārī mājhā bhīmarāva khambīra
dikṣā dēvūnī kēlāya naū kōṭīcā udhdāra
Among all the leaders, my Bhimrao* is the strongest
By giving Diksha*, he has uplifted nine million people
▷ (पुढार्यामधी)(पुढारी) my king_Bhim (खंबीर)
▷ (दिक्षा)(देवूनी)(केलाय)(नऊ)(कोटीचा)(उध्दार)
Mon Bhīmrao est le plus solide de tous les leaders
Il partit en donnant la diskśā, relèvement de 9 millions de gens.
BhimraoBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
DikshaInitiation (to Buddhism)
[43] id = 82469
जिरगे नंदा पुंडलीक - Jirage Nanda Pundalic
Village माणकापूर - Mankapur
थरथरली ही भारत माता समाज कंटक घाबरले
नाही भिणार भीम माघारी लोक सारे कुजबुजले
tharatharalī hī bhārata mātā samāja kaṇṭaka ghābaralē
nāhī bhiṇāra bhīma māghārī lōka sārē kujabujalē
This mother Bharat trembled, enemies of the society were scared
Bhim* never fears, people whispered behind him
▷ (थरथरली)(ही)(भारत)(माता)(समाज)(कंटक)(घाबरले)
▷  Not (भिणार) Bhim (माघारी)(लोक)(सारे)(कुजबुजले)
Cette mère Bhārat trembla, la société effrayée fut prise de peur
Bhīm ne craignit jamais, tout le monde chuchotait.par derrière.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[44] id = 82470
जिरगे नंदा पुंडलीक - Jirage Nanda Pundalic
Village माणकापूर - Mankapur
भीमा कार्य तुझे पहा भारत देशाला
गर्व तुझा आम्हा प्रत्येक स्रिला
bhīmā kārya tujhē pahā bhārata dēśālā
garva tujhā āmhā pratyēka srilā
Bhim*, look at the work you have done for our country, Bharat
All of us women, we are proud of you
▷  Bhim (कार्य)(तुझे)(पहा)(भारत)(देशाला)
▷ (गर्व) your (आम्हा)(प्रत्येक)(स्रिला)
Bhīmā, ton œuvre, pour le pays de Bhārat, regarde
Chacune d'entre nous, femmes, on s'enorgueillit de toi.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[45] id = 82471
जिरगे नंदा पुंडलीक - Jirage Nanda Pundalic
Village माणकापूर - Mankapur
तूच आमचा अभिमान तूच आमचा हिरा
विटलेल्या समाजाचा उमलता राजा
tūca āmacā abhimāna tūca āmacā hirā
viṭalēlyā samājācā umalatā rājā
You are our pride, you are our diamond
A blossoming king of a decayed society
▷ (तूच)(आमचा)(अभिमान)(तूच)(आमचा)(हिरा)
▷ (विटलेल्या)(समाजाचा)(उमलता) king
Bābā, tu es notre honneur, toi notre diamant
Source vive jaillissante dans une société pourrie.
[46] id = 83967
गायकवाड सुमित्रा तुळशीराम - Gaykwad Sumitra Tulshiram
Village उलसुर - Ulsur
दूध कपील्या गायीच अमृतावाणी गोड
भीमासारखा नाही फडामधी जोड
dūdha kapīlyā gāyīca amṛtāvāṇī gōḍa
bhīmāsārakhā nāhī phaḍāmadhī jōḍa
The milk of the cow Kapila (Cow of the gods) is sweet as nectar
Bhim* has no equal in the Court room
▷  Milk (कपील्या)(गायीच)(अमृतावाणी)(गोड)
▷ (भीमासारखा) not (फडामधी)(जोड)
Le lait de la vache (des dieux) Kapila est doux comme l'élixir
Nul dans le monde n'est capable de rivaliser avec mon Bhīm.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[47] id = 83969
गायकवाड सुमित्रा तुळशीराम - Gaykwad Sumitra Tulshiram
Village उलसुर - Ulsur
बाबासाहेबांच्या मोटारीला आहेत कुर्हाडी
भीम आमचे पुढारी
bābāsāhēbāñcyā mōṭārīlā āhēta kurhāḍī
bhīma āmacē puḍhārī
Babasaheb*’s car has an axe
Bhim* is our leader
▷  Of_Babasaheb car (आहेत)(कुर्हाडी)
▷  Bhim (आमचे)(पुढारी)
Il y a une hâche à la voiture de Bābāsāheb
Bhīm est notre leader.
Babasaheb
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[48] id = 83977
शिंदे शालीन दत्ता - Shinde Shalini Datta
Village कानडी - Kanadi
केला रे केला रे उध्दार केला रे
तुमच्या आमच्या बापाचा बाप भीमराव झाला रे
kēlā rē kēlā rē udhdāra kēlā rē
tumacyā āmacyā bāpācā bāpa bhīmarāva jhālā rē
Bhim* is responsible for our upliftment
Bhimrao* has become the father of our fathers, yours and ours
▷  Did (रे) did (रे)(उध्दार) did (रे)
▷ (तुमच्या)(आमच्या) of_father father king_Bhim (झाला)(रे)
Il a réalisé notre relèvement, oui notre relèvement il l'a fait
Bhīmrāo est devenu le père de nos pères les vôtres et les nôtres.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
BhimraoBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
[49] id = 84011
गायकवाड पार्वताबाई भागूजी - Gaykwad Parvatabai Bhaguji
Village अत्करगाव - Atkargaon
भीमा तुझ्यापाशी घेतली धाव रे
अनाथाच्या नाथा तू मार्ग दीप दाव रे
bhīmā tujhyāpāśī ghētalī dhāva rē
anāthācyā nāthā tū mārga dīpa dāva rē
I have come running at your feet, Bhim*
Oh saviour of the orphans, show us the light of the way (to be taken)
▷  Bhim (तुझ्यापाशी)(घेतली)(धाव)(रे)
▷ (अनाथाच्या)(नाथा) you (मार्ग)(दीप)(दाव)(रे)
Bhīmā, j'accours pour me jeter à tes pieds et les enlacer
Toi, le héros des orphelins, montre-nous le chemin de lumière.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[50] id = 84012
गायकवाड पार्वताबाई भागूजी - Gaykwad Parvatabai Bhaguji
Village अत्करगाव - Atkargaon
तू वासराची आई गोजराचा पान्हा हंबरावा
सात कोटी लेकराला जीवाशी धरावा
tū vāsarācī āī gōjarācā pānhā hambarāvā
sāta kōṭī lēkarālā jīvāśī dharāvā
You (Bhim*) are the mother of the calf, like the young one wails for the cow to cuddle and feed it
Hold your seven million children close to you
▷  You (वासराची)(आई)(गोजराचा)(पान्हा)(हंबरावा)
▷ (सात)(कोटी)(लेकराला)(जीवाशी)(धरावा)
Lait de la vache, toi (Bhīmā) la mère du veau, qu'il meugle
Les 70 millions de tes enfants prends-les tout près de toi.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[51] id = 84013
गवळे लीलाबाई रामचंद्र - Gavale Lilabai Ramchandra
Village अत्करगाव - Atkargaon
माझ भीम बाळ छान सार जग गात गुणगान
त्यानीच दिल आम्हाला सुखाच जीवन
mājha bhīma bāḷa chāna sāra jaga gāta guṇagāna
tyānīca dila āmhālā sukhāca jīvana
My Bhim* a good child, the whole world sings his praises
It is he who gave us a life of happiness
▷  My Bhim son (छान)(सार)(जग)(गात)(गुणगान)
▷ (त्यानीच)(दिल)(आम्हाला)(सुखाच)(जीवन)
Mon Bhīm, bel enfant, tout le monde en chante les qualités
Il nous a donné une vie de bonheur.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[52] id = 84016
गवळे लीलाबाई रामचंद्र - Gavale Lilabai Ramchandra
Village अत्करगाव - Atkargaon
दिन दलितांची झालास तू सावली
दळण घालीते जात्यावर गाते मी भीमाची ओवी
dina dalitāñcī jhālāsa tū sāvalī
daḷaṇa ghālītē jātyāvara gātē mī bhīmācī ōvī
You are (like a comforting) shade for the oppressed, the
Dalits*
I pour grains in the grind-mill, I sing the verses of Bhim*
▷ (दिन)(दलितांची)(झालास) you wheat-complexioned
▷ (दळण)(घालीते)(जात्यावर)(गाते) I (भीमाची) verse
Tu t'es fait l'ombre des miséreux, des opprimés
Je chante sur la meule les vers de Bhīm en versant des grains.
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[53] id = 84021
गवळे लीलाबाई रामचंद्र - Gavale Lilabai Ramchandra
Village अत्करगाव - Atkargaon
माझा देश दुसर्याचा गुलाम
त्यात होतो आम्ही दुहेरी गुलाम
mājhā dēśa dusaryācā gulāma
tyāta hōtō āmhī duhērī gulāma
My country was a slave of another (country)
And in all that, we were double slaves
▷  My (देश)(दुसर्याचा)(गुलाम)
▷ (त्यात)(होतो)(आम्ही)(दुहेरी)(गुलाम)
Mon pays était l'esclave d'un autre
Nous étions pris dans un double esclavage.
[54] id = 84022
गवळे लीलाबाई रामचंद्र - Gavale Lilabai Ramchandra
Village अत्करगाव - Atkargaon
अन्नापाण्यासाठी झालो होतो लाचार
कुणी करत नव्हते आमचा विचार
annāpāṇyāsāṭhī jhālō hōtō lācāra
kuṇī karata navhatē āmacā vicāra
For food and water, we had become helpless
Nobody was giving us a thought
▷ (अन्नापाण्यासाठी)(झालो)(होतो)(लाचार)
▷ (कुणी)(करत)(नव्हते)(आमचा)(विचार)
L'eau et la nourriture, c'était notre honte
Personne n'avait la moindre pensée pour nous.
[55] id = 80696
खरात इंदु - Kharat Indu
Village पुणतांबा - Puntamba
तिसरी माझी अोवी तिन्ही ताळ आसरा
आंबेडकरा विना नाही कैवारी दुसरा
tisarī mājhī aōvī tinhī tāḷa āsarā
āmbēḍakarā vinā nāhī kaivārī dusarā
My third verse for the shelter of the three worlds
No ther saviour, other than Ambedkar
▷ (तिसरी) my (अोवी)(तिन्ही)(ताळ)(आसरा)
▷  Ambedkar (विना) not (कैवारी)(दुसरा)
Mon troisième chant pour l'abri des trois mondes
Point de défenseur en ce monde si ce n'est Ambedkar.
[56] id = 84172
कांबळे भारती सुभाष - Kamble Bharati Subhash
Village करंजवडे - Karanjavade
पावन ऐका जरा जाता जाता
आमचा भीमराव एकच नेता
pāvana aikā jarā jātā jātā
āmacā bhīmarāva ēkaca nētā
Guests, listen to us on your way out
Our Bhimrao is the only leader
▷ (पावन)(ऐका)(जरा) class class
▷ (आमचा) king_Bhim (एकच)(नेता)
Visiteurs, écoutez un peu, tout en passant
Notre Bhīmrāo est notre leader unique.
BhimraoBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
[57] id = 84201
जिरगे नंदा पुंडलीक - Jirage Nanda Pundalic
Village माणकापूर - Mankapur
भीमाईच्या पोटी आल भीम माझ सोनुल
भारत रत्न झाल
bhīmāīcyā pōṭī āla bhīma mājha sōnula
bhārata ratna jhāla
My little darling is born to Bhimai*
He had the honour of being awarded Bharat Ratna
▷ (भीमाईच्या)(पोटी) here_comes Bhim my (सोनुल)
▷ (भारत)(रत्न)(झाल)
Bhīm mon cher petit chéri est né dans le sein de Bhīmāī
Il a été honoré de la distinction de Bharat Ratna.
Bhimai(missing definition)
[58] id = 84231
कांबळे पार्वती महादेव - Kamble Parvati Mahadev
Village निरवांगी - Nirvangi
बाबासाहेबांना जग म्हणत आला आला
एवढ्या जनतेमध्ये जय गाजवून गेला
bābāsāhēbānnā jaga mhaṇata ālā ālā
ēvaḍhyā janatēmadhyē jaya gājavūna gēlā
The world says, Babasaheb* has come
And among all these people, achieved enormous the success
▷ (बाबासाहेबांना)(जग)(म्हणत) here_comes here_comes
▷ (एवढ्या)(जनतेमध्ये)(जय)(गाजवून) has_gone
Le monde dit à Bābāsāheb Il arrive! il arrive! / Il passa au milieu d'un peuple immense et partit renommé pour son succès.
Babasaheb
[59] id = 84250
कांबळे पार्वती महादेव - Kamble Parvati Mahadev
Village निरवांगी - Nirvangi
बाबासाहेबांची ओवी लिहून देते बाई
सांगते आयाबाया तिघा लेकाची आई
bābāsāhēbāñcī ōvī lihūna dētē bāī
sāṅgatē āyābāyā tighā lēkācī āī
Woman, I shall write and give you the verses on Babasaheb*
I tell you women, me, a mother of three children
▷ (बाबासाहेबांची) verse (लिहून) give woman
▷  I_tell (आयाबाया)(तिघा)(लेकाची)(आई)
J'écris et je vous donne, femme, des versets de Bābāsāheb
Femmes et mères, je suis la maman de trois enfants.
Babasaheb

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. The great Ambedkar! The sole leader! Savior
⇑ Top of page ⇑