Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?location_id
= 466
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Songs in village:
बेलवाडी - Belwadi
(27 records)

17 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

B:VI-2.1b (B06-02-01b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Description of the road

Cross-references:B:VI-2.3e (B06-02-03e) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Daughter
B:VI-2.1 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
B:VI-2.3g (B06-02-03g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Brother
B:VI-2.3 (B06-02-03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions
[139] id = 49827
काळे धुमा - Kale Dhuma
पंढरपुरा जाती वाट लागली मुरमाची
सावळ्या रुक्मीनीची बोट शिनली विरुदयाची
paṇḍharapurā jātī vāṭa lāgalī muramācī
sāvaḷyā rukmīnīcī bōṭa śinalī virudayācī
On way to Pandhari, there was a stony patch
Dark-complexioned Rukhmini*’s toes with toe-rings are tired
▷ (पंढरपुरा) caste (वाट)(लागली)(मुरमाची)
▷ (सावळ्या)(रुक्मीनीची)(बोट)(शिनली)(विरुदयाची)
pas de traduction en français
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[141] id = 49829
काळे धुमा - Kale Dhuma
पंढरपुरा जाती वाट लागली सराट्याची
विठ्ठल रुक्मीन मला सोबत मराठ्याची
paṇḍharapurā jātī vāṭa lāgalī sarāṭyācī
viṭhṭhala rukmīna malā sōbata marāṭhyācī
To go to Pandhari, there is a patch of thorny road
I have the good company of Vitthal* and Rukhmin*
▷ (पंढरपुरा) caste (वाट)(लागली)(सराट्याची)
▷  Vitthal (रुक्मीन)(मला)(सोबत)(मराठ्याची)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VI-2.1c (B06-02-01c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Dindi

Cross-references:B:VI-2.7a (B06-02-07a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Palanquin, chariot
B:VI-2.7a.9 ???
B:VI-2.20 ???
B:VI-2.7b35 ???
B:VI-2.46 ???
B:VI-2.7d (B06-02-07d) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Holy men come to temple
B:VI-2.7f2 ???
B:VI-2 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
B:VI-2.85 ???
B:VI-2.6 (B06-02-06) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal
B:VI-2.13 (B06-02-13) - Paṅḍharpur pilgrimage / Taking vow
B:VI-2.9g28 ???
[26] id = 58987
काळे धुमा - Kale Dhuma
पंढरपुराची वाट कशाने वली झाली
ज्ञानोबा तुकोबा माझा साधुची दिंडी गेली
paṇḍharapurācī vāṭa kaśānē valī jhālī
jñānōbā tukōbā mājhā sādhucī diṇḍī gēlī
How has the way to Pandhari become wet
Dnyanoba*, Tukoba, my sons’ Dindi* has gone
▷ (पंढरपुराची)(वाट)(कशाने)(वली) has_come
▷ (ज्ञानोबा)(तुकोबा) my (साधुची)(दिंडी) went
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.


B:VI-2.4a (B06-02-04a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Ekadashi

Cross-references:B:VI-2.6b (B06-02-06b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Garuḍ khamb, the pillar of Garuḍ
B:VI-2.3d (B06-02-03d) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Son
B:VI-2.20 ???
VI-2.7d24 ???
VI-2.25 ???
B:VI-2.825 ???
B:VI-2.38 ???
B:VI-2.11fi (B06-02-11f01) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work / Special dishes for fast prepared for Viṭṭhal
[155] id = 53207
काळे धुमा - Kale Dhuma
एकादशी बाई कवा येशील माझा आळी
सावळ्या पांडुरंग कापराच्या ज्योती जाळी
ēkādaśī bāī kavā yēśīla mājhā āḷī
sāvaḷyā pāṇḍuraṅga kāparācyā jyōtī jāḷī
Ekadashi* woman, when will you come to my lane
I am burning camphor in front of the idol of dark-complexioned Pandurang*
▷ (एकादशी) woman (कवा)(येशील) my has_come
▷ (सावळ्या)(पांडुरंग)(कापराच्या)(ज्योती)(जाळी)
pas de traduction en français
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
PandurangVitthal
[222] id = 58851
काळे धुमा - Kale Dhuma
एकादशी बाई नाव तुझ बाजारात
सावळा पांडुरंग रताळ्याच माप घेतो शेल्याच्या ओटीत
ēkādaśī bāī nāva tujha bājārāta
sāvaḷā pāṇḍuraṅga ratāḷyāca māpa ghētō śēlyācyā ōṭīta
Ekadashi* woman, they are talking about you in the bazzar
Dark-complexioned Pandurang* buys sweet potatoes, puts them in his stole
▷ (एकादशी) woman (नाव) your (बाजारात)
▷ (सावळा)(पांडुरंग)(रताळ्याच)(माप)(घेतो)(शेल्याच्या)(ओटीत)
pas de traduction en français
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
PandurangVitthal
[245] id = 61215
काळे धुमा - Kale Dhuma
एकादशी बाई नावु तुझ सरस
केळीच्या पानावर सका सोडीतो बारस
ēkādaśī bāī nāvu tujha sarasa
kēḷīcyā pānāvara sakā sōḍītō bārasa
Ekadashi* woman, your name is so nice
My brother breaks his Ekadashi* fast on a banana leaf on Baras*
▷ (एकादशी) woman (नावु) your (सरस)
▷ (केळीच्या)(पानावर)(सका)(सोडीतो)(बारस)
pas de traduction en français
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
BarasTwelfth day after the full moon(commonly observed) when the Ekadashi fast is broken or after the new moon


B:VI-2.5a (B06-02-05a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Figure

Cross-references:B:VI-2.4diii (B06-02-04d03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Irresistible wish to meet Viṭṭhal, Rakhumai / I have taken fancy
B: (B03-01) - Rām cycle
[12] id = 43197
काळे धुमा - Kale Dhuma
अंगात अंगरखा दोन्ही बाजूला दोन खिसं
सावळा पांडुरंग मधी किर्तन गोड दिस
aṅgāta aṅgarakhā dōnhī bājūlā dōna khisaṁ
sāvaḷā pāṇḍuraṅga madhī kirtana gōḍa disa
Wearing a robe with pockets on both sides
The dark-complexioned Pandurang*, the kirtan* in the midst, it’s a sweet sight
▷ (अंगात)(अंगरखा) both (बाजूला) two (खिसं)
▷ (सावळा)(पांडुरंग)(मधी)(किर्तन)(गोड)(दिस)
pas de traduction en français
PandurangVitthal
kirtanSinging the praises of God


B:VI-2.5c (B06-02-05c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Ornaments

Cross-references:B:VI-2.6a (B06-02-06a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Description
[12] id = 60617
काळे धुमा - Kale Dhuma
पंढरपुरा जाती उभ्या राहती चिर्यावरी
सावळ्या विठ्ठलाच्या नजर तुर्यावरी
paṇḍharapurā jātī ubhyā rāhatī ciryāvarī
sāvaḷyā viṭhṭhalācyā najara turyāvarī
I go to Pandharpur, I stand on a stone
My eyes fall on Itthal*’s crown
▷ (पंढरपुरा) caste (उभ्या)(राहती)(चिर्यावरी)
▷ (सावळ्या)(विठ्ठलाच्या)(नजर)(तुर्यावरी)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Cross references for this song:B:VI-2.6a (B06-02-06a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Description


B:VI-2.6b (B06-02-06b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Garuḍ khamb, the pillar of Garuḍ

Cross-references:B:VI-2.4a (B06-02-04a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Ekadashi
B:VI-2.7a17 ???
B:VI-2.7b (B06-02-07b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Bhajan, kirtan
B:VI-2.32 ???
B:VI-2.7c136 ???
B:VI-2.155 ???
B:VI-2.220 ???
[106] id = 69867
काळे धुमा - Kale Dhuma
पंढरपुरा जाती गरुड खांबाला देती धक्का
देव माझा विठ्ठल कधी भेटल माझा सका
paṇḍharapurā jātī garuḍa khāmbālā dētī dhakkā
dēva mājhā viṭhṭhala kadhī bhēṭala mājhā sakā
In Pandharpur, I stand against Garud Khamb*
When will I meet him, God Vitthal*, my friend
▷ (पंढरपुरा) caste (गरुड)(खांबाला)(देती)(धक्का)
▷ (देव) my Vitthal (कधी)(भेटल) my (सका)
pas de traduction en français
Garud KhambPillar of Garud (the eagle) in Pandharpur temple complex
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.11gviii (B06-02-11g08) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Mutual love of Viṭṭhal, Rukhmini / She asks his belongings to wear

[5] id = 92471
काळे धुमा - Kale Dhuma
ज्ञानेश्वराची पोथी मला वाचीता येईना
विठ्ठलाची रुक्मीण हाती घेताना राहीना
jñānēśvarācī pōthī malā vācītā yēīnā
viṭhṭhalācī rukmīṇa hātī ghētānā rāhīnā
I (Rukhmin*) cannot read Dnyaneshwar*’s sacred book
Vitthal*’s Rukhmin* cannot stop holding it in hand
▷ (ज्ञानेश्वराची) pothi (मला)(वाचीता)(येईना)
▷  Of_Vitthal (रुक्मीण)(हाती)(घेताना)(राहीना)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.11k (B06-02-11k) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Viṭṭhal goes to receive saints, people, attends kathā, kirtan etc.

Cross-references:B:VI-2.7d15 ???
B:VI-2.17 (B06-02-17) - Paṅḍharpur pilgrimage / Women saints
B:VI-2.18 (B06-02-18) - Paṅḍharpur pilgrimage / Other saints
B:VI-2.20 ???
[65] id = 49756
काळे धुमा - Kale Dhuma
देव विठ्ठल बोल दे ग रुक्मीण माझा जोडा
आल्यात साधुसंत चंद्रभागे पडला वेढा
dēva viṭhṭhala bōla dē ga rukmīṇa mājhā jōḍā
ālyāta sādhusanta candrabhāgē paḍalā vēḍhā
God Vitthal* says, Rukhmini*, give me my slippers
Varkaris* have come, Chandrabhaga* is under siege
▷ (देव) Vitthal says (दे) * (रुक्मीण) my (जोडा)
▷ (आल्यात)(साधुसंत)(चंद्रभागे)(पडला)(वेढा)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[66] id = 49778
काळे धुमा - Kale Dhuma
विठ्ठल देव बोल रुख्मीण सोड माझा हात
सावळ्या पांडुरंग साधु आल्यात गुण गात
viṭhṭhala dēva bōla rukhmīṇa sōḍa mājhā hāta
sāvaḷyā pāṇḍuraṅga sādhu ālyāta guṇa gāta
God Vitthal* says, Rukhmini*, let go of my hand
Varkaris* have come, singing the praises of dark-complexioned Pandurang*
▷  Vitthal (देव) says (रुख्मीण)(सोड) my hand
▷ (सावळ्या)(पांडुरंग)(साधु)(आल्यात)(गुण)(गात)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
PandurangVitthal
[107] id = 90196
काळे धुमा - Kale Dhuma
विठ्ठल देव बोल दे ग रुक्मीण माझी काठी
आल्यात साधुसंत जन जतरा दोघासाठी
viṭhṭhala dēva bōla dē ga rukmīṇa mājhī kāṭhī
ālyāta sādhusanta jana jatarā dōghāsāṭhī
God Itthal* says, Rukhmini*, give me my stick
Varkaris* have come, people have come for both of us
▷  Vitthal (देव) says (दे) * (रुक्मीण) my (काठी)
▷ (आल्यात)(साधुसंत)(जन)(जतरा)(दोघासाठी)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[198] id = 68448
काळे धुमा - Kale Dhuma
विठ्ठल देव बोल तु तर रुखमीण काढ डाळ
आल्यात साधुसंत ऐंशी मृदंग नऊशे टाळ
viṭhṭhala dēva bōla tu tara rukhamīṇa kāḍha ḍāḷa
ālyāta sādhusanta aiñśī mṛdaṅga nūśē ṭāḷa
God Vitthal* says, Rukhmin*, take out the pulses (for cooking)
Varkaris* have come, eighty drums and nine hundred cymbals
▷  Vitthal (देव) says you wires (रुखमीण)(काढ)(डाळ)
▷ (आल्यात)(साधुसंत)(ऐंशी)(मृदंग)(नऊशे)(टाळ)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place


B:VI-2.11m (B06-02-11m) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Support expected from mother Rukhmini

[23] id = 60938
काळे धुमा - Kale Dhuma
पंढरपुरा जाती देती करिल पावली
विठ्ठल माझा पिता आई रुक्मीन मावली
paṇḍharapurā jātī dētī karila pāvalī
viṭhṭhala mājhā pitā āī rukmīna māvalī
I shall go to and fro Pandharpur on foot
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
▷ (पंढरपुरा) caste (देती)(करिल)(पावली)
▷  Vitthal my (पिता)(आई)(रुक्मीन)(मावली)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VI-2.19cvi (B06-02-19c06) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Washing cloths

Cross-references:B:VI-2.11fiv (B06-02-11f04) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work / Washing
[42] id = 60462
काळे धुमा - Kale Dhuma
भरली चंद्रभागा धोंडा बुडला लहानथोर
विठ्ठलाचा झगा रुक्मीण धुती पायावर
bharalī candrabhāgā dhōṇḍā buḍalā lahānathōra
viṭhṭhalācā jhagā rukmīṇa dhutī pāyāvara
Chandrabhaga* is full, all small and big stones are under water
Rukhmin* rubs and washes Vitthal*’s robe on her feet
▷ (भरली)(चंद्रभागा)(धोंडा)(बुडला)(लहानथोर)
▷ (विठ्ठलाचा)(झगा)(रुक्मीण)(धुती)(पायावर)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Cross references for this song:B:VI-2.19cvi (B06-02-19c06) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Washing cloths


B:VI-2.19cxii (B06-02-19c12) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Jani

Cross-references:B:VI-2.15 (B06-02-15) - Paṅḍharpur pilgrimage / Pundalik
B:VI-2.12e (B06-02-12e) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani / Jani washes cloth
[2] id = 61356
काळे धुमा - Kale Dhuma
चंद्रभागेच्या काठी जनाबाई पोळ्या लाटी
आल्यात साधुसंत तुकारामाच्या बीजेसाठी
candrabhāgēcyā kāṭhī janābāī pōḷyā lāṭī
ālyāta sādhusanta tukārāmācyā bījēsāṭhī
Janabai* is rolling flat bread on the banks of Chandrabhaga*
Varkaris* have come for Tukaram* bij*
▷ (चंद्रभागेच्या)(काठी)(जनाबाई)(पोळ्या)(लाटी)
▷ (आल्यात)(साधुसंत)(तुकारामाच्या)(बीजेसाठी)
pas de traduction en français
JanabaiSaint Janabai
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra
bijSecond day in each lunar fortnight


B:VI-3.1b (B06-03-01b) - Āḷaṅdī and Dehu / Along the way to Alandi / The river Indrayani

Cross-references:B:VI-3.3 (B06-03-03) - Āḷaṅdī and Dehu / After Alandi let us go to Dehu
[37] id = 80159
काळे धुमा - Kale Dhuma
रुसला तुकाराम इंद्रायणीच्या लवणी
इंद्रायणीच्या पाण्याला बत्तीस पानाची पोथी गेली वाहुनी
rusalā tukārāma indrāyaṇīcyā lavaṇī
indrāyaṇīcyā pāṇyālā battīsa pānācī pōthī gēlī vāhunī
Tukaram* is sulking near the bend of Indrayani river
A thirty-two page sacred book was carried away by indrayani’s waters
▷ (रुसला)(तुकाराम)(इंद्रायणीच्या)(लवणी)
▷ (इंद्रायणीच्या)(पाण्याला)(बत्तीस)(पानाची) pothi went (वाहुनी)
pas de traduction en français
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra


B:VI-3.4 (B06-03-04) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar and Tukārām, Pālkhī

Cross-references:B:VI-2.7a (B06-02-07a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Palanquin, chariot
E:XIII-1.3i (E13-01-03i) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter, the dear one
B:VI-3.1b (B06-03-01b) - Āḷaṅdī and Dehu / Along the way to Alandi / The river Indrayani
B:VI-3.2b (B06-03-02b) - Āḷaṅdī and Dehu / Let us go to Alandi / Golden Pipal
[29] id = 57306
काळे धुमा - Kale Dhuma
फिरती वाघाट मोकळ करती चिरुन
ज्ञानोबा तुकाराम साधू आल्यात दुरुन
phiratī vāghāṭa mōkaḷa karatī ciruna
jñānōbā tukārāma sādhū ālyāta duruna
Waghata* fruits are separated and cut (to make vegetables)
Varkaris* with Saints Dyanoba’s and Tukaram*’s palanquins have come from far
▷ (फिरती)(वाघाट)(मोकळ) asks_for (चिरुन)
▷ (ज्ञानोबा)(तुकाराम)(साधू)(आल्यात)(दुरुन)
pas de traduction en français
waghataName of a plant
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra
[38] id = 57372
काळे धुमा - Kale Dhuma
देहुच्या माळावरी आळंदीचा दिसला दिवा
ज्ञानेश्वरीच्या पालखीला इंद्रायणी घेती धाव
dēhucyā māḷāvarī āḷandīcā disalā divā
jñānēśvarīcyā pālakhīlā indrāyaṇī ghētī dhāva
The light from Alandi* was seen from the open ground of Dehu
Indrayani is surging forward towards Dnyaneshwar*’s palanquin
▷ (देहुच्या)(माळावरी)(आळंदीचा)(दिसला) lamp
▷ (ज्ञानेश्वरीच्या)(पालखीला)(इंद्रायणी)(घेती)(धाव)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[42] id = 61635
काळे धुमा - Kale Dhuma
चांदीच बटन तुझ्या मलमली कुडत्याला
ज्ञानोबा तुकाराम उभा राहिला किर्तनाला
cāndīca baṭana tujhyā malamalī kuḍatyālā
jñānōbā tukārāma ubhā rāhilā kirtanālā
A silver button to your muslin shirt
Dnyanoba* and Tukaram* are performing kirtan*
▷ (चांदीच)(बटन) your (मलमली)(कुडत्याला)
▷ (ज्ञानोबा)(तुकाराम) standing (राहिला)(किर्तनाला)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra
kirtanSinging the praises of God
[59] id = 66424
काळे धुमा - Kale Dhuma
चांदीयाचा पाट फिरग्या आला जड
ज्ञानोबा तुकोबाची बसन आरती वर चढ
cāndīyācā pāṭa phiragyā ālā jaḍa
jñānōbā tukōbācī basana āratī vara caḍha
The wheels of the low silver stool were uneven
Dnyanoba*’s and Tukaram*’s Arati* could not remain steady
▷ (चांदीयाचा)(पाट)(फिरग्या) here_comes (जड)
▷ (ज्ञानोबा)(तुकोबाची)(बसन) Arati (वर)(चढ)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra
AratiPrayer of praise with a ritual of lights waved in front of god; waving a platter with an oil lamp in front of the image of God as a part of worship. Arati is also performed for persons as a symbol of conveying blessings or good wishes


B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one

Cross-references:B:VI-3.2b (B06-03-02b) - Āḷaṅdī and Dehu / Let us go to Alandi / Golden Pipal
B:VI-3.1b (B06-03-01b) - Āḷaṅdī and Dehu / Along the way to Alandi / The river Indrayani
B:VI-3.5b (B06-03-05b) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / Muktabai
[54] id = 61965
काळे धुमा - Kale Dhuma
पालखीच्या म्होर हायती पताका पिवळ
ज्ञानु महाराजाची शिन साधुची कवळ
pālakhīcyā mhōra hāyatī patākā pivaḷa
jñānu mahārājācī śina sādhucī kavaḷa
There are yellow flags in front of the palanquin
The stature of Dnyanu Maharaj is small
▷ (पालखीच्या)(म्होर)(हायती)(पताका)(पिवळ)
▷ (ज्ञानु)(महाराजाची)(शिन)(साधुची)(कवळ)
pas de traduction en français


B:VI-3.6d (B06-03-06d) - Āḷaṅdī and Dehu / Tukārām / Vaikunṭh - heaven - and Tukārām

[62] id = 66383
काळे धुमा - Kale Dhuma
देहुच्या माळावरी सांडला माळ बुका
तुका निघाला वैकुंठी हलु लागल्या नांदरुक्या
dēhucyā māḷāvarī sāṇḍalā māḷa bukā
tukā nighālā vaikuṇṭhī halu lāgalyā nāndarukyā
On the open ground at Dehu, strings of tulasi* beads and bukka* have fallen
Tuka is leaving for Vaikunth*, branches of nandruk tree have started swaying
▷ (देहुच्या)(माळावरी)(सांडला)(माळ)(बुका)
▷ (तुका)(निघाला)(वैकुंठी)(हलु)(लागल्या)(नांदरुक्या)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
bukkaA powder composed of certain fragrant substances
VaikunthParadise of Vishnu
[84] id = 81942
काळे धुमा - Kale Dhuma
देहुच्या माळावरी नांदरुकीची हाल डहाळी
तुका निघाले वैकुंठी दोन्ही पानाची होती टाळी
dēhucyā māḷāvarī nāndarukīcī hāla ḍahāḷī
tukā nighālē vaikuṇṭhī dōnhī pānācī hōtī ṭāḷī
On the ground of Dehu, the branch of nandruk tree is swaying
Tuka is leaving for Vaikunth*, two leaves (of nandruk) join to clap
▷ (देहुच्या)(माळावरी)(नांदरुकीची)(हाल)(डहाळी)
▷ (तुका)(निघाले)(वैकुंठी) both (पानाची)(होती)(टाळी)
pas de traduction en français
VaikunthParadise of Vishnu


B:VI-3.6exi (B06-03-06e11) - Āḷaṅdī and Dehu / Tukārām / Vaikunṭh - heaven -, Tukā and Jijā / Tukārām says “You will suffer after me”

Cross-references:B:VI-3.6evii (B06-03-06e07) - Āḷaṅdī and Dehu / Tukārām / Vaikunṭh - heaven -, Tukā and Jijā / She refuses to be in Prapaca
B:VI-3.6c (B06-03-06c) - Āḷaṅdī and Dehu / Tukārām / Tukārām and Jijabai
[31] id = 54035
काळे धुमा - Kale Dhuma
तुकाराम बोल जीजा माझा संग चल
कुणाच्या लेकी सुना होतील तुझ हाल
tukārāma bōla jījā mājhā saṅga cala
kuṇācyā lēkī sunā hōtīla tujha hāla
Tukaram* says, Jija, come with me
What guarantee is there that you will be looked after by children, you will suffer
▷ (तुकाराम) says (जीजा) my with let_us_go
▷ (कुणाच्या)(लेकी)(सुना)(होतील) your (हाल)
pas de traduction en français
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra


B:VII-2.2d (B07-02-02d) - Basil / Basil and gods, ascetics / Sadhu - Saints

[14] id = 84477
काळे धुमा - Kale Dhuma
दात कोरायला दारी तुळशीचे रोप
पान खायला गेले शाहुच्या बागेत
dāta kōrāyalā dārī tuḷaśīcē rōpa
pāna khāyalā gēlē śāhucyā bāgēta
no translation in English
▷ (दात)(कोरायला)(दारी)(तुळशीचे)(रोप)
▷ (पान)(खायला) has_gone (शाहुच्या)(बागेत)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Description of the road
 2. Dindi
 3. Ekadashi
 4. Figure
 5. Ornaments
 6. Garuḍ khamb, the pillar of Garuḍ
 7. She asks his belongings to wear
 8. Viṭṭhal goes to receive saints, people, attends kathā, kirtan etc.
 9. Support expected from mother Rukhmini
 10. Washing cloths
 11. Jani
 12. The river Indrayani
 13. Dnyāneśvar and Tukārām, Pālkhī
 14. The dear one
 15. Vaikunṭh - heaven - and Tukārām
 16. Tukārām says “You will suffer after me”
 17. Sadhu - Saints
⇑ Top of page ⇑