Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?location_id
= 362
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Songs in village:
वाल्हे - Walhe
(17 records)

12 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-5.3kii (A02-05-03k02) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Song and work in unisson

[18] id = 76206
पवार तारा - Pawar Tara
पाचवी माझी ववी पायी जाईन पांडुरंगाला
प्रीतीने ओवी गाती कृष्ण गोविंद
pācavī mājhī vavī pāyī jāīna pāṇḍuraṅgālā
prītīnē ōvī gātī kṛṣṇa gōvinda
no translation in English
▷ (पाचवी) my (ववी)(पायी)(जाईन)(पांडुरंगाला)
▷ (प्रीतीने) verse (गाती)(कृष्ण)(गोविंद)
pas de traduction en français


A:II-5.3kvii (A02-05-03k07) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Singing to Rām and gods

Cross-references:B:IV-2.3a ???
B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one
[258] id = 79479
पवार तारा - Pawar Tara
सातवी माझी ववी सिता सागर उभी
हाती करंडा कुकु लेणी
sātavī mājhī vavī sitā sāgara ubhī
hātī karaṇḍā kuku lēṇī
no translation in English
▷ (सातवी) my (ववी) Sita (सागर) standing
▷ (हाती)(करंडा) kunku (लेणी)
pas de traduction en français
[317] id = 84363
पवार तारा - Pawar Tara
तिसरी माझी ववी जीत तिन्ही देवा
ब्रम्हा विष्णू सदाशिवा
tisarī mājhī vavī jīta tinhī dēvā
bramhā viṣṇū sadāśivā
no translation in English
▷ (तिसरी) my (ववी)(जीत)(तिन्ही)(देवा)
▷ (ब्रम्हा)(विष्णू)(सदाशिवा)
pas de traduction en français
[465] id = 106663
पवार तारा - Pawar Tara
दुसरी माझी ववी चंद्रभागाची पायरी
सावळ्या विठ्ठलला मोती जानव दोहेरी
dusarī mājhī vavī candrabhāgācī pāyarī
sāvaḷyā viṭhṭhalalā mōtī jānava dōhērī
no translation in English
▷ (दुसरी) my (ववी)(चंद्रभागाची)(पायरी)
▷ (सावळ्या)(विठ्ठलला)(मोती)(जानव)(दोहेरी)
pas de traduction en français
[481] id = 109943
पवार तारा - Pawar Tara
चौथी माझी ववी इंद्रसभेचा उठवीला
विठ्ठल रुखमाई उभी काकड आरतीला
cauthī mājhī vavī indrasabhēcā uṭhavīlā
viṭhṭhala rukhamāī ubhī kākaḍa āratīlā
no translation in English
▷ (चौथी) my (ववी)(इंद्रसभेचा)(उठवीला)
▷  Vitthal (रुखमाई) standing (काकड)(आरतीला)
pas de traduction en français


B:VI-2.6a (B06-02-06a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Description

Cross-references:B:VI-2.7d19 ???
[42] id = 80153
पवार तारा - Pawar Tara
नववी माझी ववी चंद्रभागेचा आभार
देव त्या विठ्ठलाला वर सोन्याचा शिखर
navavī mājhī vavī candrabhāgēcā ābhāra
dēva tyā viṭhṭhalālā vara sōnyācā śikhara
My ninth verse, I thank Chandrabhaga* river
A gold spire for God Vitthal* (his temple)
▷ (नववी) my (ववी)(चंद्रभागेचा)(आभार)
▷ (देव)(त्या)(विठ्ठलाला)(वर) of_gold (शिखर)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.19cvi (B06-02-19c06) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Washing cloths

Cross-references:B:VI-2.11fiv (B06-02-11f04) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work / Washing
[43] id = 60470
पवार तारा - Pawar Tara
भरली चंद्रभागा धोंडा बुडाल लहानथोर
नऊ लाखाचा पितांबर रुखमीन धुती पायावर
bharalī candrabhāgā dhōṇḍā buḍāla lahānathōra
naū lākhācā pitāmbara rukhamīna dhutī pāyāvara
Chandrabhaga* is full, all small and big stones are under water
Rukmin* rubs and washes Pitambar* costing nine lakh* of rupees on her feet
▷ (भरली)(चंद्रभागा)(धोंडा)(बुडाल)(लहानथोर)
▷ (नऊ)(लाखाचा)(पितांबर)(रुखमीन)(धुती)(पायावर)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
Rukmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
PitambarA yellow dhotar
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
Cross references for this song:B:VI-2.19cvi (B06-02-19c06) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Washing cloths


B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one

Cross-references:B:VI-3.2b (B06-03-02b) - Āḷaṅdī and Dehu / Let us go to Alandi / Golden Pipal
B:VI-3.1b (B06-03-01b) - Āḷaṅdī and Dehu / Along the way to Alandi / The river Indrayani
B:VI-3.5b (B06-03-05b) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / Muktabai
[31] id = 57390
पवार तारा - Pawar Tara
दहावी माझी ववी जातो पुण्याच्या बाजाराला
फुलाचा योग्य हार घेतो ज्ञानोबा महाराजाला
dahāvī mājhī vavī jātō puṇyācyā bājārālā
phulācā yōgya hāra ghētō jñānōbā mahārājālā
My tenth verse, I go to the bazaar in pune
I buy a suitable garland for Dnyaneshwar* Maharaj
▷ (दहावी) my (ववी) goes (पुण्याच्या) to_the_bazar
▷ (फुलाचा)(योग्य)(हार)(घेतो)(ज्ञानोबा)(महाराजाला)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra


C:VIII-8.9d (C08-08-09d) - Mother / Feelings and representations / Mother compared to neighbour and sister in law / Mother gives bath

[26] id = 42886
पवार तारा - Pawar Tara
शेजी न्हाऊ घाली नाही भिजला धोंडा
आई न्हाऊ घाली गेला गल्लीला लोंढा
śējī nhāū ghālī nāhī bhijalā dhōṇḍā
āī nhāū ghālī gēlā gallīlā lōṇḍhā
Neighbour woman gives a headbath, even the stone didn’t get wet
Mother gives a headbath, water flows into the lane
▷ (शेजी)(न्हाऊ)(घाली) not (भिजला)(धोंडा)
▷ (आई)(न्हाऊ)(घाली) has_gone (गल्लीला)(लोंढा)
pas de traduction en français


D:X-3.2biv (D10-03-02b04) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son worships / Reading pothī, fasting

[29] id = 79173
पवार तारा - Pawar Tara
आठवी माझी ववी माझी राऊळी गेली नीट
सोन्याच्या मांडवात हरी वाचीतो हारीपाठ
āṭhavī mājhī vavī mājhī rāūḷī gēlī nīṭa
sōnyācyā māṇḍavāta harī vācītō hārīpāṭha
My eighth ovi, my devotion reached the temple directly
In the sacred pandal, my son Hari* is reading Haripath*
▷  Eight my (ववी) my (राऊळी) went (नीट)
▷  Of_gold (मांडवात)(हरी)(वाचीतो)(हारीपाठ)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
HaripathAbhang-poetry composed in the praise of Vishnu


D:XI-1.1bv (D11-01-01b05) - Son expert in farming / Cultivates fields / Mother’s concern / Field stands on the way:dangers, advantages

[41] id = 101209
पवार तारा - Pawar Tara
वाटवरला मळा आल्या गेल्याला घोळाना
तान्हा माझा राघु कुलबी भिडचा बोलना
vāṭavaralā maḷā ālyā gēlyālā ghōḷānā
tānhā mājhā rāghu kulabī bhiḍacā bōlanā
Field on the roadside, passers-by pluck Chickpeas vegetable
My young Raghu*, the farmer, is timid, he doesn’t say anything
▷ (वाटवरला)(मळा)(आल्या)(गेल्याला)(घोळाना)
▷ (तान्हा) my (राघु)(कुलबी)(भिडचा) say
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[53] id = 101221
पवार तारा - Pawar Tara
वाटवरचा मळा नार मागती एक ऊस
बाळा माझ्या किरणान ऊस म्हणुन दिला रस
vāṭavaracā maḷā nāra māgatī ēka ūsa
bāḷā mājhyā kiraṇāna ūsa mhaṇuna dilā rasa
Plantation on the roadside, the woman asks for one sugarcane
My son gave juice instead of the sugarcane
▷ (वाटवरचा)(मळा)(नार)(मागती)(एक)(ऊस)
▷  Child my (किरणान)(ऊस)(म्हणुन)(दिला)(रस)
pas de traduction en français
[68] id = 102152
पवार तारा - Pawar Tara
वाटवरचा मळा नार जागती वला कांदा
सांगते बाळा तुला तृप्त फेकावा जीवी चंदा
vāṭavaracā maḷā nāra jāgatī valā kāndā
sāṅgatē bāḷā tulā tṛpta phēkāvā jīvī candā
Plantation on the roadside, the woman is eyeing tender onion
I tell you, son, satisfy her desire
▷ (वाटवरचा)(मळा)(नार)(जागती)(वला)(कांदा)
▷  I_tell child to_you (तृप्त)(फेकावा)(जीवी)(चंदा)
pas de traduction en français


E:XIII-2.1aii (E13-02-01a02) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / Mother walks a distance with her

Singers from different villages from different districts, e.g. Pune, Nagar, Parbhani, Satara, Beed, Jalna, Solapur, Sangli, have given almost identical songs about daughter going to her in-laws’ house. In these songs from this section, father accepts that daughter has to go, but mother is worried about how her daughter will face sasurvas*. In one of these songs, three different attitudes of the members of the family are mentioned: father says daughter is wise, mother is worried about daughter’s future, brother thinks she is very small, how will she face everything.
[53] id = 86163
पवार तारा - Pawar Tara
बापाची जात म्हणती जा ग बया
आईची वेडी माया दुर येती घालवया
bāpācī jāta mhaṇatī jā ga bayā
āīcī vēḍī māyā dura yētī ghālavayā
Fathers on the whole say, go, daughter
Mother has so much love and affection for her, she walks a long distance with her to see her off
▷  Of_father class (म्हणती)(जा) * (बया)
▷ (आईची)(वेडी)(माया) far_away (येती)(घालवया)
pas de traduction en français


F:XVI-1.4a (F16-01-04a) - Sister expects brother’s presents / Sari / A black sari called chandrakala

Cross-references:D:X-4.1bii (D10-04-01b02) - Mother’s expectations from son / Sari / Chandrakala, black sari
E:XIII-3.1bi (E13-03-01b01) - Mother-daughter, mutual expectations / Daughter expects material support / Sari / Candrakala or black sari
F:XVII-2.5b (F17-02-05b) - Brother’s wife, bhāujay / Denies gifts to husband’s sister / Black sari - chandrakala
F:XVII-3.6 (F17-03-06) - Feast of bhāubij / Present offered by brother
F:XVII-3.1 (F17-03-01) - Feast of bhāubij / Meal served to brother
F:XVII-5.3 (F17-05-03) - Children of brother / Niece, dear to maternal uncle
F:XVII-5.7 (F17-05-07) - Children of brother / Nephew’s marriage
F:XVII-6.6 (F17-06-06) - Brother’s marriage / Gifts to sister
F:XVII-6.1 (F17-06-01) - Brother’s marriage / Purchase of articles, preparations
F:XVIII-2.1b (F18-02-01b) - Other relatives / Paternal uncles, aunts / She receives presents from them
F:XVIII-2.1 (F18-02-01) - Other relatives / Paternal uncles, aunts
F:XVIII-2.2 (F18-02-02) - Other relatives / Maternal uncles, aunts
F:XVIII-2.3 ???
F:XVIII-2.2b (F18-02-02b) - Other relatives / Maternal uncles, aunts / She receives presents from aunt
F:XVIII-1.3 (F18-01-03) - Parents’ home, māher / Presents expected from, given to māher
F:XVIII-1.1 (F18-01-01) - Parents’ home, māher / Appeal for māher
F:XVIII-1.2 (F18-01-02) - Parents’ home, māher / Attraction for house of mother’s grand-parents
F:XVIII-1.4 (F18-01-04) - Parents’ home, māher / Māher alien after the death of parents
F:XVIII-1.5 (F18-01-05) - Parents’ home, māher / Parents are dead
F:XVIII-1.8 ???
F:XVIII-1.9 ???
F:XVIII-1.10 ???
F:XVIII-1.15 ???
F:XVIII-1.16 ???
G:XIX-2.7 (G19-02-07) - Husband and wife, mutual love / Sleeping chamber
G:XIX-5.4b (G19-05-04b) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife under two rules / No place in son’s regime
G:XIX-5.9 (G19-05-09) - Husband and wife: attitudes, images and values / A poor husband
G:XIX-5.10 (G19-05-10) - Husband and wife: attitudes, images and values / And Lakṣmī
G:XX-1.6 (G20-01-06) - Daughter-in-law with parents-in-law / Parents-in-law give presents to daughter-in-law
G:XX-1.2 (G20-01-02) - Daughter-in-law with parents-in-law / Daughter-in-law remembers in-laws gone to heaven
G:XX-2.17 (G20-02-17) - Daughter-in-law with mother-in-law / Daughter-in-law’s husband take wife’s side
G:XX-2.2 (G20-02-02) - Daughter-in-law with parents-in-law / Kuṅku, their mutual relation
G:XIX-2.4 (G19-02-04) - Husband and wife, mutual love / Telling pet wishes to husband
G:XIX-2.14 ???
G:XIX-2.15 ???
G:XIX-2.16 ???
G:XIX-2.5 (G19-02-05) - Husband and wife, mutual love / He fulfills expectations
G:XIX-2.6 (G19-02-06) - Husband and wife, mutual love / Wife obstinately demanding
G:XX-3.3 (G20-03-03) - With husband’s brother / Present demanded from him / Presents demanded from him
G:XX-3.6 (G20-03-06) - With husband’s brother / His children
G:XX-3.7 ???
G:XX-3.8 ???
[205] id = 69978
पवार तारा - Pawar Tara
काढीला चंद्रकला याच्या पदरी राजाराणी
बोळवण केली माझ्या बंधु राजाच्या मैतरानी
kāḍhīlā candrakalā yācyā padarī rājārāṇī
bōḷavaṇa kēlī mājhyā bandhu rājācyā maitarānī
Black Chandrakala* sari, its outer end is of brocade, it looks royal
My brother’s friend gave it to me as a send-off gift
▷ (काढीला)(चंद्रकला) of_his_place (पदरी)(राजाराणी)
▷ (बोळवण) shouted my brother (राजाच्या)(मैतरानी)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women


F:XVI-3.6 (F16-03-06) - Expectations of sister at in-laws’, sāsurvāsin / Brother lends his ear to her difficulties

[86] id = 69980
पवार तारा - Pawar Tara
बहिणीन सासुरवास बंधु ऐकतो चोरुन
बाई माझा आला हुरद भरुन
bahiṇīna sāsuravāsa bandhu aikatō cōruna
bāī mājhā ālā hurada bharuna
Sister’s sasurvas*, brother hears it, hiding
Woman, his heart is filled with emotion
▷ (बहिणीन)(सासुरवास) brother (ऐकतो)(चोरुन)
▷  Woman my here_comes (हुरद)(भरुन)
pas de traduction en français
sasurvasLitt. the stay of the daughter-in-law in her in-laws’ house, with her husband, actually referring to all sorts of ill-treatment meted out to the daughter-in-law by her in-laws and husband.


F:XVII-2.5b (F17-02-05b) - Brother’s wife, bhāujay / Denies gifts to husband’s sister / Black sari - chandrakala

Cross-references:D:X-4.1bii (D10-04-01b02) - Mother’s expectations from son / Sari / Chandrakala, black sari
E:XIII-3.1bi (E13-03-01b01) - Mother-daughter, mutual expectations / Daughter expects material support / Sari / Candrakala or black sari
F:XVI-1.4a (F16-01-04a) - Sister expects brother’s presents / Sari / A black sari called chandrakala
F:XVII-3.6 (F17-03-06) - Feast of bhāubij / Present offered by brother
F:XVII-3.1 (F17-03-01) - Feast of bhāubij / Meal served to brother
F:XVII-5.3 (F17-05-03) - Children of brother / Niece, dear to maternal uncle
F:XVII-5.7 (F17-05-07) - Children of brother / Nephew’s marriage
F:XVII-6.6 (F17-06-06) - Brother’s marriage / Gifts to sister
F:XVII-6.1 (F17-06-01) - Brother’s marriage / Purchase of articles, preparations
F:XVIII-2.1b (F18-02-01b) - Other relatives / Paternal uncles, aunts / She receives presents from them
F:XVIII-2.1 (F18-02-01) - Other relatives / Paternal uncles, aunts
F:XVIII-2.2 (F18-02-02) - Other relatives / Maternal uncles, aunts
F:XVIII-2.3 ???
F:XVIII-2.2b (F18-02-02b) - Other relatives / Maternal uncles, aunts / She receives presents from aunt
F:XVIII-1.3 (F18-01-03) - Parents’ home, māher / Presents expected from, given to māher
F:XVIII-1.1 (F18-01-01) - Parents’ home, māher / Appeal for māher
F:XVIII-1.2 (F18-01-02) - Parents’ home, māher / Attraction for house of mother’s grand-parents
F:XVIII-1.4 (F18-01-04) - Parents’ home, māher / Māher alien after the death of parents
F:XVIII-1.5 (F18-01-05) - Parents’ home, māher / Parents are dead
F:XVIII-1.8 ???
F:XVIII-1.9 ???
F:XVIII-1.10 ???
F:XVIII-1.15 ???
F:XVIII-1.16 ???
G:XIX-2.7 (G19-02-07) - Husband and wife, mutual love / Sleeping chamber
G:XIX-5.4b (G19-05-04b) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife under two rules / No place in son’s regime
G:XIX-5.9 (G19-05-09) - Husband and wife: attitudes, images and values / A poor husband
G:XIX-5.10 (G19-05-10) - Husband and wife: attitudes, images and values / And Lakṣmī
G:XX-1.6 (G20-01-06) - Daughter-in-law with parents-in-law / Parents-in-law give presents to daughter-in-law
G:XX-1.2 (G20-01-02) - Daughter-in-law with parents-in-law / Daughter-in-law remembers in-laws gone to heaven
G:XX-2.17 (G20-02-17) - Daughter-in-law with mother-in-law / Daughter-in-law’s husband take wife’s side
G:XX-2.2 (G20-02-02) - Daughter-in-law with parents-in-law / Kuṅku, their mutual relation
G:XIX-2.4 (G19-02-04) - Husband and wife, mutual love / Telling pet wishes to husband
G:XIX-2.14 ???
G:XIX-2.15 ???
G:XIX-2.16 ???
G:XIX-2.5 (G19-02-05) - Husband and wife, mutual love / He fulfills expectations
G:XIX-2.6 (G19-02-06) - Husband and wife, mutual love / Wife obstinately demanding
G:XX-3.3 (G20-03-03) - With husband’s brother / Present demanded from him / Presents demanded from him
G:XX-3.6 (G20-03-06) - With husband’s brother / His children
G:XX-3.7 ???
G:XX-3.8 ???
[13] id = 69979
पवार तारा - Pawar Tara
काळी चंद्रकला आली दंडाच्या आकाराला
बंधुला वर्दी देते बंधु माझ्या सावकाराला
kāḷī candrakalā ālī daṇḍācyā ākārālā
bandhulā vardī dētē bandhu mājhyā sāvakārālā
Black Chandrakala* sari is now worn out
I send a message to my rich brother
▷  Kali (चंद्रकला) has_come (दंडाच्या)(आकाराला)
▷ (बंधुला)(वर्दी) give brother my (सावकाराला)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Song and work in unisson
 2. Singing to Rām and gods
 3. Description
 4. Washing cloths
 5. The dear one
 6. Mother gives bath
 7. Reading pothī, fasting
 8. Field stands on the way:dangers, advantages
 9. Mother walks a distance with her
 10. A black sari called chandrakala
 11. Brother lends his ear to her difficulties
 12. Black sari - chandrakala
⇑ Top of page ⇑