Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F17-02-05b
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XVII-2.5b (F17-02-05b)
(13 records)

Display songs in class at higher level (F17-02-05)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XVII-2.5b (F17-02-05b) - Brother’s wife, bhāujay / Denies gifts to husband’s sister / Black sari - chandrakala

Cross-references:D:X-4.1bii (D10-04-01b02) - Mother’s expectations from son / Sari / Chandrakala, black sari
E:XIII-3.1bi (E13-03-01b01) - Mother-daughter, mutual expectations / Daughter expects material support / Sari / Candrakala or black sari
F:XVI-1.4a (F16-01-04a) - Sister expects brother’s presents / Sari / A black sari called chandrakala
F:XVII-3.6 (F17-03-06) - Feast of bhāubij / Present offered by brother
F:XVII-3.1 (F17-03-01) - Feast of bhāubij / Meal served to brother
F:XVII-5.3 (F17-05-03) - Children of brother / Niece, dear to maternal uncle
F:XVII-5.7 (F17-05-07) - Children of brother / Nephew’s marriage
F:XVII-6.6 (F17-06-06) - Brother’s marriage / Gifts to sister
F:XVII-6.1 (F17-06-01) - Brother’s marriage / Purchase of articles, preparations
F:XVIII-2.1b (F18-02-01b) - Other relatives / Paternal uncles, aunts / She receives presents from them
F:XVIII-2.1 (F18-02-01) - Other relatives / Paternal uncles, aunts
F:XVIII-2.2 (F18-02-02) - Other relatives / Maternal uncles, aunts
F:XVIII-2.3 ???
F:XVIII-2.2b (F18-02-02b) - Other relatives / Maternal uncles, aunts / She receives presents from aunt
F:XVIII-1.3 (F18-01-03) - Parents’ home, māher / Presents expected from, given to māher
F:XVIII-1.1 (F18-01-01) - Parents’ home, māher / Appeal for māher
F:XVIII-1.2 (F18-01-02) - Parents’ home, māher / Attraction for house of mother’s grand-parents
F:XVIII-1.4 (F18-01-04) - Parents’ home, māher / Māher alien after the death of parents
F:XVIII-1.5 (F18-01-05) - Parents’ home, māher / Parents are dead
F:XVIII-1.8 ???
F:XVIII-1.9 ???
F:XVIII-1.10 ???
F:XVIII-1.15 ???
F:XVIII-1.16 ???
G:XIX-2.7 (G19-02-07) - Husband and wife, mutual love / Sleeping chamber
G:XIX-5.4b (G19-05-04b) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife under two rules / No place in son’s regime
G:XIX-5.9 (G19-05-09) - Husband and wife: attitudes, images and values / A poor husband
G:XIX-5.10 (G19-05-10) - Husband and wife: attitudes, images and values / And Lakṣmī
G:XX-1.6 (G20-01-06) - Daughter-in-law with parents-in-law / Parents-in-law give presents to daughter-in-law
G:XX-1.2 (G20-01-02) - Daughter-in-law with parents-in-law / Daughter-in-law remembers in-laws gone to heaven
G:XX-2.17 (G20-02-17) - Daughter-in-law with mother-in-law / Daughter-in-law’s husband take wife’s side
G:XX-2.2 (G20-02-02) - Daughter-in-law with parents-in-law / Kuṅku, their mutual relation
G:XIX-2.4 (G19-02-04) - Husband and wife, mutual love / Telling pet wishes to husband
G:XIX-2.14 ???
G:XIX-2.15 ???
G:XIX-2.16 ???
G:XIX-2.5 (G19-02-05) - Husband and wife, mutual love / He fulfills expectations
G:XIX-2.6 (G19-02-06) - Husband and wife, mutual love / Wife obstinately demanding
G:XX-3.3 (G20-03-03) - With husband’s brother / Present demanded from him / Presents demanded from him
G:XX-3.6 (G20-03-06) - With husband’s brother / His children
G:XX-3.7 ???
G:XX-3.8 ???
[1] id = 29461
बामणे बायडा - Bamane Bayda
Village धामणवळ - DhamanOhol
चंद्र ना चंद्रकळा त्याचा पदर पिवळा आढूळ
सावित्री भाऊजये तुझ बोलण गढूळ
candra nā candrakaḷā tyācā padara pivaḷā āḍhūḷa
sāvitrī bhāūjayē tujha bōlaṇa gaḍhūḷa
Black Chandrakala* sari, its outer end is yellow
Savitri, sister-in-law, your words are vexing
▷ (चंद्र) * (चंद्रकळा)(त्याचा)(पदर)(पिवळा)(आढूळ)
▷ (सावित्री)(भाऊजये) your say (गढूळ)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women
[2] id = 29462
उभे तारा - Ubhe Tara
Village कोळवडे - Kolavade
काळी ना काळी चंद्रकळा हिची किनार भडक
माझ्या या बंधवाला नार भेटली कडक
kāḷī nā kāḷī candrakaḷā hicī kināra bhaḍaka
mājhyā yā bandhavālā nāra bhēṭalī kaḍaka
Black Chandrakala* sari, its border is very bright
My brother met a strong-headed woman as his wife
▷  Kali * Kali (चंद्रकळा)(हिची)(किनार)(भडक)
▷  My (या)(बंधवाला)(नार)(भेटली)(कडक)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women
[3] id = 29463
दबडे हौसा - Dabde Hausa
Village साकरी - Sakari
काळी ना काळी चंद्रकळा ही तर दुकानी पडी घडी
सरवणावरी माझ्या भाऊजयी बोट मोडी
kāḷī nā kāḷī candrakaḷā hī tara dukānī paḍī ghaḍī
saravaṇāvarī mājhyā bhāūjayī bōṭa mōḍī
Black Chandrakala* sari, the new sari is in the shop
My sister-in-law frets and fumes at my brother
▷  Kali * Kali (चंद्रकळा)(ही) wires shop (पडी)(घडी)
▷ (सरवणावरी) my (भाऊजयी)(बोट)(मोडी)
Pli de sari
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women
[4] id = 29464
दबडे हौसा - Dabde Hausa
Village साकरी - Sakari
काळीना चंद्रकला दुकानी मारी झोका
भाऊजयी बोल लई मोलाची घेऊ नका
kāḷīnā candrakalā dukānī mārī jhōkā
bhāūjayī bōla laī mōlācī ghēū nakā
Black Chandrakala* sari is attracting the attention in the shop
Sister-in-law says, don’t buy an expensive one
▷ (काळीना)(चंद्रकला) shop (मारी)(झोका)
▷ (भाऊजयी) says (लई)(मोलाची)(घेऊ)(नका)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women
[5] id = 29465
कांबळे लीला - Kamble Lila
Village कोळवडे - Kolavade
काळी चंद्रकळा हिच्या मिर्या पडल्या साडेसोळा
भावजय नारी ही तर बंधुला मारी डोळा
kāḷī candrakaḷā hicyā miryā paḍalyā sāḍēsōḷā
bhāvajaya nārī hī tara bandhulā mārī ḍōḷā
Black Chandrakala* sari, its folds are sixteen and a half
Sister-in-law winks at my brother
▷  Kali (चंद्रकळा)(हिच्या)(मिर्या)(पडल्या)(साडेसोळा)
▷ (भावजय)(नारी)(ही) wires (बंधुला)(मारी)(डोळा)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women
[6] id = 29466
कांबळे लीला - Kamble Lila
Village कोळवडे - Kolavade
काळी चंद्रकळा भावजय बोलती रागानी
माझ्या या बंधवानी मला घेतली दोघांनी
kāḷī candrakaḷā bhāvajaya bōlatī rāgānī
mājhyā yā bandhavānī malā ghētalī dōghānnī
Black Chandrakala* sari, sister-in-law speaks angrily
My two brothers bought it for me
▷  Kali (चंद्रकळा)(भावजय)(बोलती)(रागानी)
▷  My (या)(बंधवानी)(मला)(घेतली)(दोघांनी)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women
[7] id = 29467
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
काळी ना चंद्रकळा भाऊ घेतो चोरुनी
गुजर भाऊजयी टपरु मारीती दुरुनी
kāḷī nā candrakaḷā bhāū ghētō cōrunī
gujara bhāūjayī ṭaparu mārītī durunī
Black Chandrakala* sari, my brother buys it without her knowledge
My sister-in-law makes a sign, giving him a slap from a distance
▷  Kali * (चंद्रकळा) brother (घेतो)(चोरुनी)
▷ (गुजर)(भाऊजयी)(टपरु)(मारीती)(दुरुनी)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women
[8] id = 29468
उभे तारा - Ubhe Tara
Village कोळवडे - Kolavade
काळी चंद्रकळा बंधू माझा मला घेतो
भाऊजये बाई याच्या मालणीला राग येतो
kāḷī candrakaḷā bandhū mājhā malā ghētō
bhāūjayē bāī yācyā mālaṇīlā rāga yētō
My brother buys a black Chandrakala* sari for me
Sister-in-law, his wife, gets very angry
▷  Kali (चंद्रकळा) brother my (मला)(घेतो)
▷ (भाऊजये) woman of_his_place (मालणीला)(राग)(येतो)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women
[9] id = 29469
कांबळे लीला - Kamble Lila
Village कोळवडे - Kolavade
काळी चंद्रकळा मी तर घेतली दाटूनी
भाऊजय नारी ही तर चालली उठूनी
kāḷī candrakaḷā mī tara ghētalī dāṭūnī
bhāūjaya nārī hī tara cālalī uṭhūnī
Black Chandrakala* sari, I purposely bought it
Sister-in-law, she got up and left
▷  Kali (चंद्रकळा) I wires (घेतली)(दाटूनी)
▷ (भाऊजय)(नारी)(ही) wires (चालली)(उठूनी)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women
[10] id = 29470
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
काळी ना चंद्रकळा बंधु टाकावी नदार
बायकोला नको सांगू बायको आहे गुजर
kāḷī nā candrakaḷā bandhu ṭākāvī nadāra
bāyakōlā nakō sāṅgū bāyakō āhē gujara
Black Chandrakala* sari, brother, just have a look
Don’t tell your wife, she is very practical
▷  Kali * (चंद्रकळा) brother (टाकावी)(नदार)
▷ (बायकोला) not (सांगू)(बायको)(आहे)(गुजर)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women
[11] id = 67755
तळेकर हरणाबाई मुरलीधर - Talekar Harana muralidhar
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
काळी चंद्रकळा त्याचा पदर सोनेरी
भाऊ माझा बाई मनाचा हुन्हेरी
kāḷī candrakaḷā tyācā padara sōnērī
bhāū mājhā bāī manācā hunhērī
Black Chandrakala* sari, its outer end is golden
Woman, my brother has a good choice
▷  Kali (चंद्रकळा)(त्याचा)(पदर)(सोनेरी)
▷  Brother my woman (मनाचा)(हुन्हेरी)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women
[12] id = 69874
सावरे शांता - Saware Shanta
Village बोरगाव - Borgaon
चाट्याच्या दुकानी चंद्रकळाच्या उतरंडी
ताईमाईचा बंधु उच्च घडीला बसा तुम्ही
cāṭyācyā dukānī candrakaḷācyā utaraṇḍī
tāīmāīcā bandhu ucca ghaḍīlā basā tumhī
In the tailor’s shop, there are piles of chandrakala saris*
Sister’s brother, she asks him to select an expensive one
▷ (चाट्याच्या) shop (चंद्रकळाच्या)(उतरंडी)
▷ (ताईमाईचा) brother (उच्च)(घडीला)(बसा)(तुम्ही)
pas de traduction en français
Chandrakala Sari ➡ chandrakala sarisA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women
[13] id = 69979
पवार तारा - Pawar Tara
Village वाल्हे - Walhe
काळी चंद्रकला आली दंडाच्या आकाराला
बंधुला वर्दी देते बंधु माझ्या सावकाराला
kāḷī candrakalā ālī daṇḍācyā ākārālā
bandhulā vardī dētē bandhu mājhyā sāvakārālā
Black Chandrakala* sari is now worn out
I send a message to my rich brother
▷  Kali (चंद्रकला) has_come (दंडाच्या)(आकाराला)
▷ (बंधुला)(वर्दी) give brother my (सावकाराला)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Black sari - chandrakala
⇑ Top of page ⇑