Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= G20-01-02
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class G:XX-1.2 (G20-01-02)
(7 records)

Display songs in class at higher level (G20-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

G:XX-1.2 (G20-01-02) - Daughter-in-law with parents-in-law / Daughter-in-law remembers in-laws gone to heaven

[1] id = 32498
कुडले मथु - Kudle Mathu
Village जाथेडे - Jatede
सरगीच्या देवा उघड सरगीचा चाडदोर
सासू सासर्याला मला बघु दे याना वर
saragīcyā dēvā ughaḍa saragīcā cāḍadōra
sāsū sāsaryālā malā baghu dē yānā vara
God in heaven, untie the knot of the rope tied at the entrance of the heaven
Let me see my father-in-law and mother-in-law over there
▷ (सरगीच्या)(देवा)(उघड)(सरगीचा)(चाडदोर)
▷ (सासू)(सासर्याला)(मला)(बघु)(दे)(याना)(वर)
pas de traduction en français
Notes =>The woman has suffered so much sasurvas* at the hands of her mother-in-law and father-in-law that she cannot bear it anymore and expresses her inner desire that she wants to see them dead.
[2] id = 32499
कुडले मथु - Kudle Mathu
Village जाथेडे - Jatede
सरगीच्या देवा उघड सरगीचा झोपाटा
सासू सासर्याचा मला बघु दे मुखवटा
saragīcyā dēvā ughaḍa saragīcā jhōpāṭā
sāsū sāsaryācā malā baghu dē mukhavaṭā
God in heaven, opn the door of the heaven
Let me see my father-in-aw’s and mother-in-law’s face
▷ (सरगीच्या)(देवा)(उघड)(सरगीचा)(झोपाटा)
▷ (सासू)(सासर्याचा)(मला)(बघु)(दे)(मुखवटा)
pas de traduction en français
Notes =>The woman has suffered so much sasurvas* at the hands of her mother-in-law and father-in-law that she cannot bear it anymore and expresses her inner desire that she wants to see them dead.
[3] id = 32500
कुडले मथु - Kudle Mathu
Village जाथेडे - Jatede
सरगीच्या देवा तुला ठेाकीते आरोळी
सासू जाऊदे येरवाळी सासरा जाईन संध्याकाळी
saragīcyā dēvā tulā ṭhēākītē ārōḷī
sāsū jāūdē yēravāḷī sāsarā jāīna sandhyākāḷī
God in heaven, I am telling you loudly
Let mother-in-law go early, father-in-law will go in the evening
▷ (सरगीच्या)(देवा) to_you (ठेाकीते)(आरोळी)
▷ (सासू)(जाऊदे)(येरवाळी)(सासरा)(जाईन)(संध्याकाळी)
pas de traduction en français
[4] id = 32501
कुडले मथु - Kudle Mathu
Village जाथेडे - Jatede
सरगीच्या देवा उघड सरगीची मोरखी
सासू सासर्याला मला बघु दे सरगी
saragīcyā dēvā ughaḍa saragīcī mōrakhī
sāsū sāsaryālā malā baghu dē saragī
God in heaven, open the gates of heaven
Let me see my father-in-law and mother-in-law in heaven
▷ (सरगीच्या)(देवा)(उघड)(सरगीची)(मोरखी)
▷ (सासू)(सासर्याला)(मला)(बघु)(दे)(सरगी)
pas de traduction en français
Notes =>The woman has suffered so much sasurvas* at the hands of her mother-in-law and father-in-law that she cannot bear it anymore and expresses her inner desire that she wants to see them dead.
[5] id = 68086
मुलाणी आलमगीर - Mulani Alamgir
Village बार्शी - Barshi
बाजाराच्या वाट गाव लागत मोड उंबारखेड
म्होर मामंजीच मढ माग आत्याबाई रड
bājārācyā vāṭa gāva lāgata mōḍa umbārakhēḍa
mhōra māmañjīca maḍha māga ātyābāī raḍa
On the way to the bazaar, one crosses Mod Umbarkhed village
Father-in-law’s corpse in front, my paternal aunt (also my mother-in-law) weeps
▷ (बाजाराच्या)(वाट)(गाव)(लागत)(मोड)(उंबारखेड)
▷ (म्होर)(मामंजीच)(मढ)(माग)(आत्याबाई)(रड)
pas de traduction en français
[6] id = 71911
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
काशीच्या पलीकड हाय वनारशी गाव
सासु सासर्याच तिरथावरी आहे तुमच नाव
kāśīcyā palīkaḍa hāya vanāraśī gāva
sāsu sāsaryāca tirathāvarī āhē tumaca nāva
Vanarashi village lies beyond Kashi*
Father-in-law, mother-in-law, your name is there in the place of pilgrimage
▷ (काशीच्या)(पलीकड)(हाय)(वनारशी)(गाव)
▷ (सासु)(सासर्याच)(तिरथावरी)(आहे)(तुमच)(नाव)
pas de traduction en français
KashiName of a place of pilgrimage. In the songs, mother is many times referred to or called Kashi.
[7] id = 82780
मोरे श्यामल - More Shamal
Village पोहरेगाव - Poharegaon
सासु मेली रड सुन डोळे धुरावर धरुन
काळनिळ बाई येता येळ
sāsu mēlī raḍa suna ḍōḷē dhurāvara dharuna
kāḷaniḷa bāī yētā yēḷa
Mother-in-law has died, daughter-in-law weeps, holding her eyes near the smoke
For the sake of her community, she is forced to bring tears to her eyes
▷ (सासु)(मेली)(रड)(सुन)(डोळे)(धुरावर)(धरुन)
▷ (काळनिळ) woman (येता)(येळ)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Daughter-in-law remembers in-laws gone to heaven