Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 251
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Ghare Vimal
(13 records)

Village: जअूळ - Jawal

12 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

B:VI-2.11eviii (B06-02-11e08) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s anger / Her anger is bad

Cross-references:B:VI-2.11g (B06-02-11g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Mutual love of Viṭṭhal, Rukhmini
[16] id = 47881
रुसली रुखमीन इच रुसण वंगाळ
पांडु या रंगाला गार पाण्याची आंघोळ
rusalī rukhamīna ica rusaṇa vaṅgāḷa
pāṇḍu yā raṅgālā gāra pāṇyācī āṅghōḷa
Rukhmin* is angry, her anger is bad
Cold water for Pandurang*’s bath
▷ (रुसली)(रुखमीन)(इच)(रुसण)(वंगाळ)
▷ (पांडु)(या)(रंगाला)(गार)(पाण्याची)(आंघोळ)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
PandurangVitthal


B:VII-2.3a (B07-02-03a) - Basil / Basil and bhakti / Worship, reading of pothi

[90] id = 106981
पयली माझी ओवी ओवीचा काय नेम
तुळशीच्या खाली राम बाई पोथी वाचवितो
payalī mājhī ōvī ōvīcā kāya nēma
tuḷaśīcyā khālī rāma bāī pōthī vācavitō
no translation in English
▷ (पयली) my verse (ओवीचा) why (नेम)
▷ (तुळशीच्या)(खाली) Ram woman pothi (वाचवितो)
pas de traduction en français


E:XIV-1.1b (E14-01-01b) - Relatives attached to daughter / Father / Father goes and meets daughter at her in-laws’

[15] id = 107714
माझ्या घरला पाव्हाणा चुलता बसे पाळणयीवरी
मामा डोळ्यानी खुणवी ग नाही द्यायाची मनानी
mājhyā gharalā pāvhāṇā culatā basē pāḷaṇayīvarī
māmā ḍōḷyānī khuṇavī ga nāhī dyāyācī manānī
no translation in English
▷  My (घरला)(पाव्हाणा) paternal_uncle (बसे)(पाळणयीवरी)
▷  Maternal_uncle (डोळ्यानी)(खुणवी) * not (द्यायाची)(मनानी)
pas de traduction en français


F:XV-4.2aii (F15-04-02a02) - Sister takes pride in brother / Brother is a farmer / Brother’s work and fields / Rain falls

[11] id = 27273
पाऊस पडुनी या राजानी बर केल
बंधवाच माझ्या न ंदी तासाला पाणी प्याल
pāūsa paḍunī yā rājānī bara kēla
bandhavāca mājhyā na ndī tāsālā pāṇī pyāla
Pre-monsoon came and the rain God did a good thing
My brother’s bullocks drank water from the stream
▷  Rain (पडुनी)(या)(राजानी)(बर) did
▷ (बंधवाच) my * (ंदी)(तासाला) water, (प्याल)
pas de traduction en français
[15] id = 27277
पाऊस नवरा इजबाई कलवरी
बंधुच्या शेतावरी रात्री वरात मिरवली
pāūsa navarā ijabāī kalavarī
bandhucyā śētāvarī rātrī varāta miravalī
Pre-monsoon rain is the groom, lightening his sister
On my brother’s fields, it was like a marriage procession at night
▷  Rain (नवरा)(इजबाई)(कलवरी)
▷ (बंधुच्या)(शेतावरी)(रात्री)(वरात)(मिरवली)
pas de traduction en français


F:XVI-1.4a (F16-01-04a) - Sister expects brother’s presents / Sari / A black sari called chandrakala

Cross-references:D:X-4.1bii (D10-04-01b02) - Mother’s expectations from son / Sari / Chandrakala, black sari
E:XIII-3.1bi (E13-03-01b01) - Mother-daughter, mutual expectations / Daughter expects material support / Sari / Candrakala or black sari
F:XVII-2.5b (F17-02-05b) - Brother’s wife, bhāujay / Denies gifts to husband’s sister / Black sari - chandrakala
F:XVII-3.6 (F17-03-06) - Feast of bhāubij / Present offered by brother
F:XVII-3.1 (F17-03-01) - Feast of bhāubij / Meal served to brother
F:XVII-5.3 (F17-05-03) - Children of brother / Niece, dear to maternal uncle
F:XVII-5.7 (F17-05-07) - Children of brother / Nephew’s marriage
F:XVII-6.6 (F17-06-06) - Brother’s marriage / Gifts to sister
F:XVII-6.1 (F17-06-01) - Brother’s marriage / Purchase of articles, preparations
F:XVIII-2.1b (F18-02-01b) - Other relatives / Paternal uncles, aunts / She receives presents from them
F:XVIII-2.1 (F18-02-01) - Other relatives / Paternal uncles, aunts
F:XVIII-2.2 (F18-02-02) - Other relatives / Maternal uncles, aunts
F:XVIII-2.3 ???
F:XVIII-2.2b (F18-02-02b) - Other relatives / Maternal uncles, aunts / She receives presents from aunt
F:XVIII-1.3 (F18-01-03) - Parents’ home, māher / Presents expected from, given to māher
F:XVIII-1.1 (F18-01-01) - Parents’ home, māher / Appeal for māher
F:XVIII-1.2 (F18-01-02) - Parents’ home, māher / Attraction for house of mother’s grand-parents
F:XVIII-1.4 (F18-01-04) - Parents’ home, māher / Māher alien after the death of parents
F:XVIII-1.5 (F18-01-05) - Parents’ home, māher / Parents are dead
F:XVIII-1.8 ???
F:XVIII-1.9 ???
F:XVIII-1.10 ???
F:XVIII-1.15 ???
F:XVIII-1.16 ???
G:XIX-2.7 (G19-02-07) - Husband and wife, mutual love / Sleeping chamber
G:XIX-5.4b (G19-05-04b) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife under two rules / No place in son’s regime
G:XIX-5.9 (G19-05-09) - Husband and wife: attitudes, images and values / A poor husband
G:XIX-5.10 (G19-05-10) - Husband and wife: attitudes, images and values / And Lakṣmī
G:XX-1.6 (G20-01-06) - Daughter-in-law with parents-in-law / Parents-in-law give presents to daughter-in-law
G:XX-1.2 (G20-01-02) - Daughter-in-law with parents-in-law / Daughter-in-law remembers in-laws gone to heaven
G:XX-2.17 (G20-02-17) - Daughter-in-law with mother-in-law / Daughter-in-law’s husband take wife’s side
G:XX-2.2 (G20-02-02) - Daughter-in-law with parents-in-law / Kuṅku, their mutual relation
G:XIX-2.4 (G19-02-04) - Husband and wife, mutual love / Telling pet wishes to husband
G:XIX-2.14 ???
G:XIX-2.15 ???
G:XIX-2.16 ???
G:XIX-2.5 (G19-02-05) - Husband and wife, mutual love / He fulfills expectations
G:XIX-2.6 (G19-02-06) - Husband and wife, mutual love / Wife obstinately demanding
G:XX-3.3 (G20-03-03) - With husband’s brother / Present demanded from him / Presents demanded from him
G:XX-3.6 (G20-03-06) - With husband’s brother / His children
G:XX-3.7 ???
G:XX-3.8 ???
[51] id = 27901
काळी ना चंद्र काळा सया इचारती वाटेला
ताईत माझा बंधू उभा घोडनदीच्या पेठला
kāḷī nā candra kāḷā sayā icāratī vāṭēlā
tāīta mājhā bandhū ubhā ghōḍanadīcyā pēṭhalā
Friends ask me on the way about my black Chandrakala* sari
My dear brother is standing in the market at Ghodnadi
▷  Kali * (चंद्र)(काळा)(सया)(इचारती)(वाटेला)
▷ (ताईत) my brother standing (घोडनदीच्या)(पेठला)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women


F:XVI-1.4b (F16-01-04b) - Sister expects brother’s presents / Sari / Common sari

Cross-references:F:XVII-3.6 (F17-03-06) - Feast of bhāubij / Present offered by brother
[7] id = 27961
एका मागे एक ही ग गिरणीची टोळी
पुतळा माझा बंधू मधी माझी साडी चोळी
ēkā māgē ēka hī ga giraṇīcī ṭōḷī
putaḷā mājhā bandhū madhī mājhī sāḍī cōḷī
Going one after the other, it’s a group of factory workers
My handsome brother who brings me a sari is among them
▷ (एका)(मागे)(एक)(ही) * (गिरणीची)(टोळी)
▷ (पुतळा) my brother (मधी) my (साडी) blouse
pas de traduction en français


F:XVI-4.7 (F16-04-07) - Sister expects brother coming as murālī / Sister waits for mūrāli

[14] id = 28970
सडकच्या कडला पाभार चालली गव्हाची
आता माझी मैना वाट बघती भावाची
saḍakacyā kaḍalā pābhāra cālalī gavhācī
ātā mājhī mainā vāṭa baghatī bhāvācī
On the side of the road, a drill-plough is sowing wheat
Now, my daughter is waiting for her murali*
▷ (सडकच्या)(कडला)(पाभार)(चालली)(गव्हाची)
▷ (आता) my Mina (वाट)(बघती)(भावाची)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home


F:XVII-2.1 (F17-02-01) - Brother’s wife, bhāujay / Brings stress on brother/sister relation

[4] id = 29317
रव्याच लाडू मुंग्याबाईनी येढील
बहिणीचा भाऊ भावजयांनी तोडला
ravyāca lāḍū muṅgyābāīnī yēḍhīla
bahiṇīcā bhāū bhāvajayānnī tōḍalā
Semolina sweets are surrounded by ants
Sisters-in-law broke the relations between brother and sister
▷ (रव्याच)(लाडू)(मुंग्याबाईनी)(येढील)
▷  Of_sister brother (भावजयांनी)(तोडला)
pas de traduction en français


F:XVII-2.6 (F17-02-06) - Brother’s wife, bhāujay / Bhāujay admonished by brother’s sister

Cross-references:F:XV-4.1c (F15-04-01c) - Sister takes pride in brother / Brother is a big personage / Brother is a Patil
[22] id = 29508
सावित्री भाऊजयी लाव हंड्याला घासयणी
पुतळ माझ बंधू आल चार चौघात बसूनी
sāvitrī bhāūjayī lāva haṇḍyālā ghāsayaṇī
putaḷa mājha bandhū āla cāra caughāta basūnī
Savitri, sister-in-law, scrub and clean the metal water vessel
My handsome brother has come back, after meeting a few people
▷ (सावित्री)(भाऊजयी) put (हंड्याला)(घासयणी)
▷ (पुतळ) my brother here_comes (चार)(चौघात)(बसूनी)
pas de traduction en français


F:XVII-3.1 (F17-03-01) - Feast of bhāubij / Meal served to brother

[20] id = 29856
भावाला भाऊबीज आपण करु दोघीजावा
सांगते बाई तुला तुझी साखर माझ खवा
bhāvālā bhāūbīja āpaṇa karu dōghījāvā
sāṅgatē bāī tulā tujhī sākhara mājha khavā
We both, sisters-in-law, will celebrate brother’s Bhaubij*
I tell you, woman, your sugar and my conglobated milk
▷ (भावाला)(भाऊबीज)(आपण)(करु)(दोघीजावा)
▷  I_tell woman to_you (तुझी)(साखर) my (खवा)
pas de traduction en français
BhaubijThe day in Diwali when the sister waves the lamps in a plate of arati around her brother and he gives her a gift in her plate which is called ‘ovalani’


G:XX-3.1a (G20-03-01a) - With husband’s brother / Close relations / He eats betelnut leaves

[1] id = 32942
पानाचा पानवाला चुना लावीतो देठाला
दिर माझा सरवणा लाली प्रभुच्या वटाला
pānācā pānavālā cunā lāvītō dēṭhālā
dira mājhā saravaṇā lālī prabhucyā vaṭālā
Betel leaf seller applies lime to the stem
Saravana, my brother-in-law, his lips become red
▷ (पानाचा)(पानवाला)(चुना)(लावीतो)(देठाला)
▷ (दिर) my (सरवणा)(लाली)(प्रभुच्या)(वटाला)
pas de traduction en français


G:XX-3.1d (G20-03-01d) - With husband’s brother / Close relations / He behaves with responsibility

[6] id = 32957
दिराच दिरपण जावा चालूनी देईना
दिर तो सरवण वहिनी म्हणता राहिना
dirāca dirapaṇa jāvā cālūnī dēīnā
dira tō saravaṇa vahinī mhaṇatā rāhinā
Brother-in-law’s relationship as a brother-in-law, sisters-in-law don’t respect the relationship
Saravan, brother-in-law, doesn’t stop calling me Vahini (brother’s wife)
▷ (दिराच)(दिरपण)(जावा)(चालूनी)(देईना)
▷ (दिर)(तो)(सरवण)(वहिनी)(म्हणता)(राहिना)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Her anger is bad
 2. Worship, reading of pothi
 3. Father goes and meets daughter at her in-laws’
 4. Rain falls
 5. A black sari called chandrakala
 6. Common sari
 7. Sister waits for mūrāli
 8. Brings stress on brother/sister relation
 9. Bhāujay admonished by brother’s sister
 10. Meal served to brother
 11. He eats betelnut leaves
 12. He behaves with responsibility
⇑ Top of page ⇑