Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F15-04-02a03
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XV-4.2aiii (F15-04-02a03)
(67 records)

Display songs in class at higher level (F15-04-02a)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XV-4.2aiii (F15-04-02a03) - Sister takes pride in brother / Brother is a farmer / Brother’s work and fields / “Rain, you come!”

[1] id = 27281
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village ठाणगाव - Thangaon
पड रे पावसा आपल्या वईमाला
बंधवाला माझ्या दुबळ्याला भाजीपाला
paḍa rē pāvasā āpalyā vīmālā
bandhavālā mājhyā dubaḷyālā bhājīpālā
Rain, you come on time
My poor brother will be able to grow vegetables
▷ (पड)(रे)(पावसा)(आपल्या)(वईमाला)
▷ (बंधवाला) my (दुबळ्याला)(भाजीपाला)
pas de traduction en français
[2] id = 27282
ढेबे ठमा - Dhebe Thama
Village पाथरशेत - Pathershet
पडपड रे पावसा पड हिकड कुणीकडे
सांगते बाई तुला पड बंधुच्या गावाकडे
paḍapaḍa rē pāvasā paḍa hikaḍa kuṇīkaḍē
sāṅgatē bāī tulā paḍa bandhucyā gāvākaḍē
Rain, you come but why have you come here
I tell you, you go and fall in my brother’s village
▷ (पडपड)(रे)(पावसा)(पड)(हिकड)(कुणीकडे)
▷  I_tell woman to_you (पड)(बंधुच्या)(गावाकडे)
pas de traduction en français
[3] id = 27283
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
पड पड पावसा ओली होऊ दे वावर
पाभरीच्या माग कुणबी झालत नवर
paḍa paḍa pāvasā ōlī hōū dē vāvara
pābharīcyā māga kuṇabī jhālata navara
Rain, you come, let the fields get wet
Behind the drill-plough, farmers have become busy sowing
▷ (पड)(पड)(पावसा)(ओली)(होऊ)(दे)(वावर)
▷ (पाभरीच्या)(माग)(कुणबी)(झालत)(नवर)
pas de traduction en français
[4] id = 27284
कुडले हौसा - Kudle Hausa
Village आंदेसे - Andeshe
पड तू पावसा हा ग पडतो तळगावी
हिरव्या बनात बंधू भिजला माझा याही
paḍa tū pāvasā hā ga paḍatō taḷagāvī
hiravyā banāta bandhū bhijalā mājhā yāhī
Rain, you come, rain is falling on the tract below the village
My brother, my son’s father-in-law, has got wet in the woods
▷ (पड) you (पावसा)(हा) * falls (तळगावी)
▷ (हिरव्या)(बनात) brother (भिजला) my (याही)
pas de traduction en français
[5] id = 27285
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पड पड तू पावसा पड पड तू कोकणात
ताईत माझा भाऊ वाणी भिज दुकानात
paḍa paḍa tū pāvasā paḍa paḍa tū kōkaṇāta
tāīta mājhā bhāū vāṇī bhija dukānāta
Rain, you come, you fall in Konkan region
My younger brother, the grocer, is getting wet in the shop
▷ (पड)(पड) you (पावसा)(पड)(पड) you (कोकणात)
▷ (ताईत) my brother (वाणी)(भिज)(दुकानात)
pas de traduction en français
[6] id = 27286
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
पड तू पावसा पड तपल्या कडाक्यानी
माझ्या का बंधवाची घोंगडी भिजली सडकनी
paḍa tū pāvasā paḍa tapalyā kaḍākyānī
mājhyā kā bandhavācī ghōṅgaḍī bhijalī saḍakanī
Rain, you come, come with all the force
My brother’s coarse blanket got wet on the road
▷ (पड) you (पावसा)(पड)(तपल्या)(कडाक्यानी)
▷  My (का)(बंधवाची)(घोंगडी)(भिजली)(सडकनी)
pas de traduction en français
[7] id = 40812
पोळेकर सखु - Polekar Sakhu
Village गडले - Gadale
पड रे पावसा नको वाजू गाजू ढगा
माझ्या ना बंदवाला राज्य सरना पेरु लागा
paḍa rē pāvasā nakō vājū gājū ḍhagā
mājhyā nā bandavālā rājya saranā pēru lāgā
Rain, you come, but don’t come with thunder
My brother can’t manage on his own, help him to sow
▷ (पड)(रे)(पावसा) not (वाजू)(गाजू)(ढगा)
▷  My * brother (राज्य)(सरना)(पेरु)(लागा)
pas de traduction en français
[8] id = 41772
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
पड पड पाण्या बंधूच्या शेतावरी
माया बहिणीच बाळा तुला खर्च भारी
paḍa paḍa pāṇyā bandhūcyā śētāvarī
māyā bahiṇīca bāḷā tulā kharca bhārī
Rain, you come and fall on brother’s fields
You have a lot of expense, dear brother, on your sister’s account
▷ (पड)(पड)(पाण्या)(बंधूच्या)(शेतावरी)
▷ (माया) of_sister child to_you (खर्च)(भारी)
pas de traduction en français
[9] id = 42139
कावळे पद्मीण - Kawale Padmin
Village लातूर - Latur
पड पड पावसा गर्जू गर्जू कोकणात
वाणी भिजतो दुकानात
paḍa paḍa pāvasā garjū garjū kōkaṇāta
vāṇī bhijatō dukānāta
Rain, you come, come with thunder in Konkan region
My brother, the grocer, is getting wet in the shop
▷ (पड)(पड)(पावसा)(गर्जू)(गर्जू)(कोकणात)
▷ (वाणी)(भिजतो)(दुकानात)
pas de traduction en français
[10] id = 42140
माने यशोदा - Mane Yashoda
Village सांगली - Sangli
पड पड तू मेघराज्या आता पडून बरा झाला
वाणीच्या बंधवाचा नंदी तसला पाणी प्याला
paḍa paḍa tū mēgharājyā ātā paḍūna barā jhālā
vāṇīcyā bandhavācā nandī tasalā pāṇī pyālā
Come rain, come, good it is raining,
My younger brother’s bullocks drank water from the stream
▷ (पड)(पड) you (मेघराज्या)(आता)(पडून)(बरा)(झाला)
▷ (वाणीच्या)(बंधवाचा)(नंदी)(तसला) water, (प्याला)
pas de traduction en français
[11] id = 42141
औताडे वच्छला - Awatade Vachalya
Village सोलापूर - Solapur
पड पड पावसा बंधूच्या करतू आबादानी
काळ्या जमीनीचा धनी
paḍa paḍa pāvasā bandhūcyā karatū ābādānī
kāḷyā jamīnīcā dhanī
Rain, you come and make my brother prosperous
He is the owner of black fertile fields
▷ (पड)(पड)(पावसा)(बंधूच्या)(करतू)(आबादानी)
▷ (काळ्या)(जमीनीचा)(धनी)
pas de traduction en français
[12] id = 37101
अंबोरे पंचफुला - Ambore Panchphula
Village ताडकळस - Tadkalas
OpenStreetMap GoogleMap
UVS-20-10 start 00:37 ➡ listen to section
पड पड रे पावसा माझ माहेर धरुनी
कुणबी निघाले पेरुनी
paḍa paḍa rē pāvasā mājha māhēra dharunī
kuṇabī nighālē pērunī
Oh rain, you fall in my maher*
My farmer brother has left after sowing
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा) my (माहेर)(धरुनी)
▷ (कुणबी)(निघाले)(पेरुनी)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[13] id = 44951
घिसरे विमल - Ghisare Vimal
Village देवले - Devale
पड पड पाण्या हिकड कोणी कड
माझ्या बंधुच्या गावाकड
paḍa paḍa pāṇyā hikaḍa kōṇī kaḍa
mājhyā bandhucyā gāvākaḍa
Rain, you come but why have you come here
I tell you, you go and fall in my brother’s village
▷ (पड)(पड)(पाण्या)(हिकड)(कोणी)(कड)
▷  My (बंधुच्या)(गावाकड)
pas de traduction en français
[14] id = 45150
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
पड तु पावसा माझ्या भावाच्या शेतावरी
बहीण भाचीयाचा आदक याच्या घरी
paḍa tu pāvasā mājhyā bhāvācyā śētāvarī
bahīṇa bhācīyācā ādaka yācyā gharī
Rain, you come and fall on brother’s fields
Sister and niece keep coming and going to his house
▷ (पड) you (पावसा) my (भावाच्या)(शेतावरी)
▷  Sister (भाचीयाचा)(आदक) of_his_place (घरी)
pas de traduction en français
[15] id = 45992
साठे ठकु - Sathe Thaku
Village वोवळे - Wowale
पड तु पावसा तु इकडे कुणीकडे
पिकू दे येलदोड बाळाच्या गावाकड
paḍa tu pāvasā tu ikaḍē kuṇīkaḍē
pikū dē yēladōḍa bāḷācyā gāvākaḍa
Rain, you come but why have you come here
Let cardamom crop grow in plenty in my younger brother’s village
▷ (पड) you (पावसा) you (इकडे)(कुणीकडे)
▷ (पिकू)(दे)(येलदोड)(बाळाच्या)(गावाकड)
pas de traduction en français
[16] id = 46072
खराडे मंगल - Kharade Mangal
Village दारफळ - Darphal
पड पड रे पावसा बंधूच्या शेतावरी
याला बहीणीचा खर्च भारी
paḍa paḍa rē pāvasā bandhūcyā śētāvarī
yālā bahīṇīcā kharca bhārī
Rain, you come and fall on brother’s fields
You have a lot of expense, dear brother, on your sister’s account
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा)(बंधूच्या)(शेतावरी)
▷ (याला) of_sister (खर्च)(भारी)
pas de traduction en français
[17] id = 47817
वांजळे ममता - Vanjale Mamata
Village मोरवे - Morve
पडपड पावसा माझ्या बंधूच्या शेतावरी
बंधवाना माझ्या बहिणीचा खर्च भारी
paḍapaḍa pāvasā mājhyā bandhūcyā śētāvarī
bandhavānā mājhyā bahiṇīcā kharca bhārī
Rain, you come and fall on brother’s fields
You have a lot of expense, dear brother, on your sister’s account
▷ (पडपड)(पावसा) my (बंधूच्या)(शेतावरी)
▷ (बंधवाना) my of_sister (खर्च)(भारी)
pas de traduction en français
[18] id = 52673
सुतार सुशीला - Sutar Sushila
Village येडशी - Yedshi
पड पड पावसा पडूनी बर केल
नदी तासाला पाणी पेल बंधूच्या माझा बैल
paḍa paḍa pāvasā paḍūnī bara kēla
nadī tāsālā pāṇī pēla bandhūcyā mājhā baila
Come rain, come, good it is raining,
My brother’s bullocks drank water from the stream
▷ (पड)(पड)(पावसा)(पडूनी)(बर) did
▷ (नदी)(तासाला) water, (पेल)(बंधूच्या) my (बैल)
pas de traduction en français
[19] id = 64615
नकाते महानंदा - Nakate Mahananda
Village शिराळा - Shirala
पड पड रे पावसा पडुनी बर केल
माझ्या बंधू हरीच नंदी तासाला पाणी पेल
paḍa paḍa rē pāvasā paḍunī bara kēla
mājhyā bandhū harīca nandī tāsālā pāṇī pēla
Come rain, come, good it is raining,
My brother Hari*’s bullocks drank water from the stream
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा)(पडुनी)(बर) did
▷  My brother (हरीच)(नंदी)(तासाला) water, (पेल)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
[20] id = 65461
गीरी कौशाबाई - Giri Kausha
Village सोरगा - Sorga
पड पड रे पावसा वली होवू दे माती
बंधुच्या माझ्या गायीच्या चार्यासाठी कुणबी
आले काकुलती
paḍa paḍa rē pāvasā valī hōvū dē mātī
bandhucyā mājhyā gāyīcyā cāryāsāṭhī kuṇabī
ālē kākulatī
Rain, you come, let the soil get wet
My brother, the farmer, has become miserable, searching fodder for his cows
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा)(वली)(होवू)(दे)(माती)
▷ (बंधुच्या) my (गायीच्या)(चार्यासाठी)(कुणबी)
▷  Here_comes (काकुलती)
pas de traduction en français
[21] id = 68378
गौड काशी - Gaud Kashi
Village हासरणी - Hasarni
पड पड रे पावसा कसा पडु धरणीबाई
दुनियात पाप लई त्याचा झाडा होत नाही
paḍa paḍa rē pāvasā kasā paḍu dharaṇībāī
duniyāta pāpa laī tyācā jhāḍā hōta nāhī
“Rain, rain you come,” How can I come, mother earth
There is too much sin in the world, there is no end to it”
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा) how (पडु)(धरणीबाई)
▷ (दुनियात)(पाप)(लई)(त्याचा)(झाडा)(होत) not
pas de traduction en français
[22] id = 68379
पवार भागीरथी - Pawar Bhagirathi
Village हासाळा - Hasala
पड पड पावसा पडुनी बर झाल
नंदी तासाला पाणी प्यालं बंधुच्या माझ्या
paḍa paḍa pāvasā paḍunī bara jhāla
nandī tāsālā pāṇī pyālaṁ bandhucyā mājhyā
Come rain, come, good it is raining,
My brother’s bullocks drank water from the stream
▷ (पड)(पड)(पावसा)(पडुनी)(बर)(झाल)
▷ (नंदी)(तासाला) water, (प्यालं)(बंधुच्या) my
pas de traduction en français
[23] id = 68380
पवार भागीरथी - Pawar Bhagirathi
Village हासाळा - Hasala
पड पड पावसा गरीबी कारण
सम्रताच्या मालाला धारण
paḍa paḍa pāvasā garībī kāraṇa
samratācyā mālālā dhāraṇa
Rain, you come, come for the sake of the poor
The rich always get a good price for their goods
▷ (पड)(पड)(पावसा)(गरीबी)(कारण)
▷ (सम्रताच्या)(मालाला)(धारण)
pas de traduction en français
[24] id = 69268
बारबोले शकुंतला - Barbole Shakuntala
Village दारफळ - Darphal
पड पड पावसा होऊ द्या आबदानी
वडील बंधु माझा माझ्याला बाळ तान्ही
paḍa paḍa pāvasā hōū dyā ābadānī
vaḍīla bandhu mājhā mājhyālā bāḷa tānhī
Rain, you come and make my brother prosperous
My elder brother has small children
▷ (पड)(पड)(पावसा)(होऊ)(द्या)(आबदानी)
▷ (वडील) brother my (माझ्याला) son (तान्ही)
pas de traduction en français
[25] id = 69388
ति्रभुवन वच्छला - Tribhuvan Vachalya
Village चोर वाघलगाव - Chor Vaghalgaon
पड पड पाण्या वल्या होऊ दे जमीनी
भाऊच्या ग माझ्या शेती जाऊ दे कामीनी
paḍa paḍa pāṇyā valyā hōū dē jamīnī
bhāūcyā ga mājhyā śētī jāū dē kāmīnī
It is raining heavily, let the soil become wet
Sister-in-law, let my brother go and work in the fields
▷ (पड)(पड)(पाण्या)(वल्या)(होऊ)(दे)(जमीनी)
▷ (भाऊच्या) * my furrow (जाऊ)(दे)(कामीनी)
pas de traduction en français
[26] id = 69462
शिंदे महानंदा - Shinde Mahananda
Village घरणी - Gharani
पड पड रे पावसा ओली होवु दे माती
गायीच्या चार्यासाठी कुणबी आले काकुलती
paḍa paḍa rē pāvasā ōlī hōvu dē mātī
gāyīcyā cāryāsāṭhī kuṇabī ālē kākulatī
Come, rain, come, let the soil get wet
My brother, the farmer, has become miserable, searching fodder for his cows
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा)(ओली)(होवु)(दे)(माती)
▷ (गायीच्या)(चार्यासाठी)(कुणबी) here_comes (काकुलती)
pas de traduction en français
[27] id = 69498
निंबाळकर हिरा भागवंत - Nimbalkar Hira Bhagwant
Village दिघी - Dighi
पड पड रे पाण्या माझ्या बंधुच्या गावाकड
हावश्या माझा बंधु ताशी लावीली वेलदोड
paḍa paḍa rē pāṇyā mājhyā bandhucyā gāvākaḍa
hāvaśyā mājhā bandhu tāśī lāvīlī vēladōḍa
Rain, you go to my brother’s village
My dear brother has planted cardamom in the beds
▷ (पड)(पड)(रे)(पाण्या) my (बंधुच्या)(गावाकड)
▷ (हावश्या) my brother (ताशी)(लावीली)(वेलदोड)
pas de traduction en français
[28] id = 69501
औताडे वच्छला - Awatade Vachalya
Village सोलापूर - Solapur
पड पड पावसा बंधुच्या शेतावरी
त्याला बहिणीचा खर्च भारी
paḍa paḍa pāvasā bandhucyā śētāvarī
tyālā bahiṇīcā kharca bhārī
Rain, you come and fall on brother’s fields
He has a lot of expense, on his sister’s account
▷ (पड)(पड)(पावसा)(बंधुच्या)(शेतावरी)
▷ (त्याला) of_sister (खर्च)(भारी)
pas de traduction en français
[29] id = 69518
बारंगुळे सुषमा - Barngule Sushama
Village पानगाव - Pangaon
पड पड पावसा माझ्या सख्याच्या शेतावरी
माझ्या बंधवाला बहिणीचा खर्च भारी
paḍa paḍa pāvasā mājhyā sakhyācyā śētāvarī
mājhyā bandhavālā bahiṇīcā kharca bhārī
Rain, you come and fall on my brother’s fields
He has a lot of expense, on his sister’s account
▷ (पड)(पड)(पावसा) my (सख्याच्या)(शेतावरी)
▷  My (बंधवाला) of_sister (खर्च)(भारी)
pas de traduction en français
[30] id = 69552
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
पड रे पावसा काय पडतो दगड
माझ्या बंधवाची शेती चालली मोगड
paḍa rē pāvasā kāya paḍatō dagaḍa
mājhyā bandhavācī śētī cālalī mōgaḍa
It is raining, let the stones become wet
Let sowing start in my brother’s field
▷ (पड)(रे)(पावसा) why falls (दगड)
▷  My (बंधवाची) furrow (चालली)(मोगड)
pas de traduction en français
[31] id = 69627
पोटे सुनिता - Pote Sunita
Village गुरववाडी - Guravwadi
पड पड तु पावसा तु तर पडुनी बर केल
वडील बंधवाच नंदी तासाला पाणी पेल
paḍa paḍa tu pāvasā tu tara paḍunī bara kēla
vaḍīla bandhavāca nandī tāsālā pāṇī pēla
Come rain, come, good it is raining,
My elder brother’s bullocks drank water from the stream
▷ (पड)(पड) you (पावसा) you wires (पडुनी)(बर) did
▷ (वडील)(बंधवाच)(नंदी)(तासाला) water, (पेल)
pas de traduction en français
[32] id = 70018
गोरे कांता - Gore Kanta
Village धामणगाव - Dhamangaon
पडतो पाऊस तो तर पडुनी बर केल
बंधवाच माझ्या नंदी तासाला पाणी पेल
paḍatō pāūsa tō tara paḍunī bara kēla
bandhavāca mājhyā nandī tāsālā pāṇī pēla
Come rain, come, good it is raining,
My brother’s bullocks drank water from the stream
▷  Falls rain (तो) wires (पडुनी)(बर) did
▷ (बंधवाच) my (नंदी)(तासाला) water, (पेल)
pas de traduction en français
[33] id = 71073
चाफळगावकर कमल - Chaphalgaonkar Kamal
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
पड रे पावसा होई रुपयाच मन
श्रीमंत थोडे दुबळे लई जन
paḍa rē pāvasā hōī rupayāca mana
śrīmanta thōḍē dubaḷē laī jana
Come rain, come, I feel like offering you a rupee
There are very few rich people, the number of poor is far greater
▷ (पड)(रे)(पावसा)(होई)(रुपयाच)(मन)
▷ (श्रीमंत)(थोडे)(दुबळे)(लई)(जन)
pas de traduction en français
[34] id = 71444
पंडीत मंदाकिनी - Pandit Mandakini
Village उंदीरगाव - Undirgaon
पडपड पावसा ओल्या होऊ दे जमिनी
डोईवरी पाट्या शेती जाऊ दे कामीनी
paḍapaḍa pāvasā ōlyā hōū dē jaminī
ḍōīvarī pāṭyā śētī jāū dē kāmīnī
It is raining heavily, let the soil become wet
(Brother says), wife, bring the lunch, let me go the field for sowing
▷ (पडपड)(पावसा)(ओल्या)(होऊ)(दे)(जमिनी)
▷ (डोईवरी)(पाट्या) furrow (जाऊ)(दे)(कामीनी)
pas de traduction en français
[35] id = 71445
पंडीत मंदाकिनी - Pandit Mandakini
Village उंदीरगाव - Undirgaon
पड पड पावसा ओले होऊ दे दगड
भाकरीच्या पाट्या शेती जाऊ दे मोघड
paḍa paḍa pāvasā ōlē hōū dē dagaḍa
bhākarīcyā pāṭyā śētī jāū dē mōghaḍa
It is raining, let the stones become wet
L (Brother says), wife, bring the lunch, let me go the field for sowing
▷ (पड)(पड)(पावसा)(ओले)(होऊ)(दे)(दगड)
▷ (भाकरीच्या)(पाट्या) furrow (जाऊ)(दे)(मोघड)
pas de traduction en français
[36] id = 73472
पोटे सुनिता - Pote Sunita
Village गुरववाडी - Guravwadi
पड पड तु पावसा माझ्या बंधुच्या शेतावरी
माझ्या राजस बंधवाला त्याला बहिणीचा खर्च भारी
paḍa paḍa tu pāvasā mājhyā bandhucyā śētāvarī
mājhyā rājasa bandhavālā tyālā bahiṇīcā kharca bhārī
Rain, you come and fall on my brother’s fields
My dear brother has a lot of expense, on his sister’s account
▷ (पड)(पड) you (पावसा) my (बंधुच्या)(शेतावरी)
▷  My (राजस)(बंधवाला)(त्याला) of_sister (खर्च)(भारी)
pas de traduction en français
[37] id = 73473
लोंढे लक्ष्मी - Londhe Lakshmi
Village मेंभळ - Meibhal
पड पड तु मेघराजा अस पडुन बर केल
हौस्या बंधवाच बैल तासाला पाणी पेल
paḍa paḍa tu mēgharājā asa paḍuna bara kēla
hausyā bandhavāca baila tāsālā pāṇī pēla
Come rain, come, good it is raining,
My brother’s bullocks drank water from the stream
▷ (पड)(पड) you (मेघराजा)(अस)(पडुन)(बर) did
▷ (हौस्या)(बंधवाच)(बैल)(तासाला) water, (पेल)
pas de traduction en français
[38] id = 74569
बनसोडे ठकु - Bansode Thaku Ramchandra
Village डोणगाव - Dongaon
पड पड रे पावसा वल्ले होवु दे दगड
माझ्या बंधवाच्या शेती चालु दे मोघड
paḍa paḍa rē pāvasā vallē hōvu dē dagaḍa
mājhyā bandhavācyā śētī cālu dē mōghaḍa
Come, rain come, let the stones become wet
Let sowing start in my brother’s field
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा)(वल्ले)(होवु)(दे)(दगड)
▷  My (बंधवाच्या) furrow (चालु)(दे)(मोघड)
pas de traduction en français
[39] id = 74570
बनसोडे ठकु - Bansode Thaku Ramchandra
Village डोणगाव - Dongaon
पड पड रे पावसा माझ्या भरु दे घागरी
माझ्या बंधवाच्या शेती चालु दे पाभारी
paḍa paḍa rē pāvasā mājhyā bharu dē ghāgarī
mājhyā bandhavācyā śētī cālu dē pābhārī
Come, come, you rain, let my vessels fill up
Let the sowing go on in my brother’s fields
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा) my (भरु)(दे)(घागरी)
▷  My (बंधवाच्या) furrow (चालु)(दे)(पाभारी)
pas de traduction en français
[40] id = 74571
बनसोडे ठकु - Bansode Thaku Ramchandra
Village डोणगाव - Dongaon
पड रे पावसा डोंगरी काळा काळा
बहिणीचा भाऊ पेरीतो मुग राळा
paḍa rē pāvasā ḍōṅgarī kāḷā kāḷā
bahiṇīcā bhāū pērītō muga rāḷā
The rain is pouring heavily on the mountain, it has become very dark
Sister’s brother is sowing Mug (pulses) and panic seed
▷ (पड)(रे)(पावसा)(डोंगरी)(काळा)(काळा)
▷  Of_sister brother (पेरीतो)(मुग)(राळा)
pas de traduction en français
[41] id = 74572
बनसोडे ठकु - Bansode Thaku Ramchandra
Village डोणगाव - Dongaon
पड पड रे पावसा माझे भरु दे बोळके
माझ्या बांधवाच्या शेती चालु दे कोळपे
paḍa paḍa rē pāvasā mājhē bharu dē bōḷakē
mājhyā bāndhavācyā śētī cālu dē kōḷapē
Come, come, you rain, let my vessels fill up
Let the weeding go on in my brother’s fields
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा)(माझे)(भरु)(दे)(बोळके)
▷  My (बांधवाच्या) furrow (चालु)(दे)(कोळपे)
pas de traduction en français
[42] id = 74573
शिळवणे कला - Shilawane Kala
Village औंढे खु - Aunde Kh.
पड रे पड पाण्या माझ्या बंधुच्या गावाकड
सावळा बंधु माझा ताशी लावतो येलदोड
paḍa rē paḍa pāṇyā mājhyā bandhucyā gāvākaḍa
sāvaḷā bandhu mājhā tāśī lāvatō yēladōḍa
Rain, you go to my brother’s village
My dark complexioned brother has planted cardamom in the beds
▷ (पड)(रे)(पड)(पाण्या) my (बंधुच्या)(गावाकड)
▷ (सावळा) brother my (ताशी)(लावतो)(येलदोड)
pas de traduction en français
[43] id = 77782
धुमरे उर्मिला - Dhumre Urmila
Village धामणगाव - Dhamangaon
पडपड मेघराजा तु तर पडुनी बर केल
हौशा बंधवाच नंदी तासाला पाणी पेल
paḍapaḍa mēgharājā tu tara paḍunī bara kēla
hauśā bandhavāca nandī tāsālā pāṇī pēla
Come rain, come, good it is raining,
My brother’s bullocks drank water from the stream
▷ (पडपड)(मेघराजा) you wires (पडुनी)(बर) did
▷ (हौशा)(बंधवाच)(नंदी)(तासाला) water, (पेल)
pas de traduction en français
[44] id = 77783
धुमरे उर्मिला - Dhumre Urmila
Village धामणगाव - Dhamangaon
पडपड मेघराजा माझ्या बंधुच्या शेतावरी
हौशा बंधवाला याला बहिणीचा खर्च भारी
paḍapaḍa mēgharājā mājhyā bandhucyā śētāvarī
hauśā bandhavālā yālā bahiṇīcā kharca bhārī
Rain, you come and fall on my brother’s fields
My dear brother has a lot of expense, on his sister’s account
▷ (पडपड)(मेघराजा) my (बंधुच्या)(शेतावरी)
▷ (हौशा)(बंधवाला)(याला) of_sister (खर्च)(भारी)
pas de traduction en français
[45] id = 77848
गंबीरे सत्यभामा - Gambire Satyabhama
Village इटकूर - Itkur
UVS-48
पडपड पावसा माझ्या बंधुच्या शेतावरी
याला बहिणीचा खर्च भारी
paḍapaḍa pāvasā mājhyā bandhucyā śētāvarī
yālā bahiṇīcā kharca bhārī
Rain, you come and fall on brother’s fields
He has a lot of expense, on his sister’s account
▷ (पडपड)(पावसा) my (बंधुच्या)(शेतावरी)
▷ (याला) of_sister (खर्च)(भारी)
pas de traduction en français
[46] id = 79983
शिंदे शिवकांता - Shinde Shivkanta
Village घरणी - Gharani
पड पड रे पावसा गर्जु गर्जु मेघराजा
धरणी म्हणे पती माझा
paḍa paḍa rē pāvasā garju garju mēgharājā
dharaṇī mhaṇē patī mājhā
Rain, you come with thunder in the clouds
Earth says, you are her husband
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा)(गर्जु)(गर्जु)(मेघराजा)
▷ (धरणी)(म्हणे)(पती) my
pas de traduction en français
[47] id = 79987
घेरे संतु - Ghere Santu
Village हासरणी - Hasarni
पाऊस पडु गेला गर्जु गर्जु न
माझ माहेर धरुन
pāūsa paḍu gēlā garju garju na
mājha māhēra dharuna
It has been raining and thundering
In my maher*
▷  Rain (पडु) has_gone (गर्जु)(गर्जु) *
▷  My (माहेर)(धरुन)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[48] id = 79988
शिंदे महानंदा - Shinde Mahananda
Village घरणी - Gharani
पड पड रे पावसा गर्जु गर्जु अर्ध्या राती
माझ्या बंधवान नंदी झोपी घातल्यात शेती
paḍa paḍa rē pāvasā garju garju ardhyā rātī
mājhyā bandhavāna nandī jhōpī ghātalyāta śētī
Rain, you come at midnight accompanied by thunder
My brother has kept his bullocks in the shed in the fields
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा)(गर्जु)(गर्जु)(अर्ध्या)(राती)
▷  My (बंधवान)(नंदी)(झोपी)(घातल्यात) furrow
pas de traduction en français
[49] id = 79990
शिंदे महानंदा - Shinde Mahananda
Village घरणी - Gharani
पड पड रे पावसा माझ माहेर धरुनी
बंधु माझे रतन कुणबी निघाले पेरुनी
paḍa paḍa rē pāvasā mājha māhēra dharunī
bandhu mājhē ratana kuṇabī nighālē pērunī
Oh rain, you fall in my maher*
Ratan, my dear brother farmer has left after sowing
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा) my (माहेर)(धरुनी)
▷  Brother (माझे)(रतन)(कुणबी)(निघाले)(पेरुनी)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[50] id = 80711
पवार भागीरथी - Pawar Bhagirathi
Village हासाळा - Hasala
पड पड पावसा माझ्या सख्याच्या गावावरी
ह्यांना भनीचा खर्च भारी
paḍa paḍa pāvasā mājhyā sakhyācyā gāvāvarī
hyānnā bhanīcā kharca bhārī
Rain, you come and fall in my brother’s village
He has a lot of expense, on his sister’s account
▷ (पड)(पड)(पावसा) my (सख्याच्या)(गावावरी)
▷ (ह्यांना)(भनीचा)(खर्च)(भारी)
pas de traduction en français
[51] id = 81626
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
पड पड पावसा माझ्या बंधुच्या जमीनीवरी
लेकी भैनीचा खर्च भारी
paḍa paḍa pāvasā mājhyā bandhucyā jamīnīvarī
lēkī bhainīcā kharca bhārī
Rain, you come and fall on my brother’s fields
He has a lot of expense, on his sister’s and daughter’s account
▷ (पड)(पड)(पावसा) my (बंधुच्या)(जमीनीवरी)
▷ (लेकी)(भैनीचा)(खर्च)(भारी)
pas de traduction en français
[52] id = 81627
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
पड पड पावसा तहानीच झाल तळ
हवश्या माझ्या बंधवाच पाणी का खर्यामधी खेळ
paḍa paḍa pāvasā tahānīca jhāla taḷa
havaśyā mājhyā bandhavāca pāṇī kā kharyāmadhī khēḷa
Rain, come, the earth is parched and thirsty
Water is flowing in the ditches in my brother’s fields
▷ (पड)(पड)(पावसा)(तहानीच)(झाल)(तळ)
▷ (हवश्या) my (बंधवाच) water, (का)(खर्यामधी)(खेळ)
pas de traduction en français
[53] id = 86975
आदमीले धुरपदा - Admile Dhurpada
Village मखला - Makhala
पडपड पावसा गरीबाला भाजीपाला
बंधुच्या बईलाला चारा झाला
paḍapaḍa pāvasā garībālā bhājīpālā
bandhucyā bīlālā cārā jhālā
Come, rain, come, the poor will be able to get vegetables
And my brother’s bullocks will get fodder
▷ (पडपड)(पावसा)(गरीबाला)(भाजीपाला)
▷ (बंधुच्या)(बईलाला)(चारा)(झाला)
pas de traduction en français
[54] id = 103756
पाटील पंचफुला कुंडलीकराव - Patil panchafula Kundalikrao
Village चोबळी - Chobli
पडपड पावसा वल्ली होऊ दे माती
गायीच्या चार्यासाठी कुणबी आले काकुलती
paḍapaḍa pāvasā vallī hōū dē mātī
gāyīcyā cāryāsāṭhī kuṇabī ālē kākulatī
Come, rain, come, let the soil get wet
(My brother), the farmer, has become miserable, searching fodder for his cows
▷ (पडपड)(पावसा)(वल्ली)(होऊ)(दे)(माती)
▷ (गायीच्या)(चार्यासाठी)(कुणबी) here_comes (काकुलती)
pas de traduction en français
[55] id = 103757
पाटील पंचफुला कुंडलीकराव - Patil panchafula Kundalikrao
Village चोबळी - Chobli
पडपड पावसा माझ माहेर धरुनी
कुणबी निघाले पेरुनी बंधु माझ राजस
paḍapaḍa pāvasā mājha māhēra dharunī
kuṇabī nighālē pērunī bandhu mājha rājasa
Oh rain, you fall in my maher*
My dear farmer brother has left after sowing
▷ (पडपड)(पावसा) my (माहेर)(धरुनी)
▷ (कुणबी)(निघाले)(पेरुनी) brother my (राजस)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[56] id = 103809
भोकरे कमल - Bhokare Kamal
Village नांदुरा - Nandura
पाऊस पाणी पडतो मोत्याचा शिरवा
बाग बंधुचा हिरवा
pāūsa pāṇī paḍatō mōtyācā śiravā
bāga bandhucā hiravā
The rain is falling like strings of pearls
My brother’s garden is all green
▷  Rain water, falls (मोत्याचा)(शिरवा)
▷ (बाग)(बंधुचा)(हिरवा)
pas de traduction en français
[57] id = 104595
तमांचे मंदोदरी दिगंबर - Tamanche Mandodari Digambar
Village म्हात्रेवाडी - Mhatrevadi
पड पड रे पावसा पडुनी भर केल
माझ्या बंधवाच नंदी तासाला पाणी पेल
paḍa paḍa rē pāvasā paḍunī bhara kēla
mājhyā bandhavāca nandī tāsālā pāṇī pēla
Pre-monsoon rain has come, it’s a good thing
My brother’s bullocks drank water from the stream
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा)(पडुनी)(भर) did
▷  My (बंधवाच)(नंदी)(तासाला) water, (पेल)
pas de traduction en français
[58] id = 104596
यादव अक्का - Yadav Akka
Village इचलकरंजी - Ichalkaranji
पडपड पावसा तु पडु बर केल
बंधुच माझ्या नंदी तासाला पाणी पेल
paḍapaḍa pāvasā tu paḍu bara kēla
bandhuca mājhyā nandī tāsālā pāṇī pēla
Pre-monsoon rain has come, it’s a good thing
My brother’s bullocks drank water from the stream
▷ (पडपड)(पावसा) you (पडु)(बर) did
▷ (बंधुच) my (नंदी)(तासाला) water, (पेल)
pas de traduction en français
[59] id = 104597
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
पड पड तु पावसा येऊ दे भाजीपाला
बोलती जनलोक आमचा मायबाप आला
paḍa paḍa tu pāvasā yēū dē bhājīpālā
bōlatī janalōka āmacā māyabāpa ālā
Come, rain, you come, let vegetables grow
People say, our supporter has come
▷ (पड)(पड) you (पावसा)(येऊ)(दे)(भाजीपाला)
▷ (बोलती)(जनलोक)(आमचा)(मायबाप) here_comes
pas de traduction en français
[60] id = 104598
शिणलकर सुगंधा - Shinlkar Sugandha
Village लोणी - Loni
पड पड पावसा गर्जु गर्जु अर्ध्या राती
बंधवाच माझ्या बैल अर्जुनाच शेती
paḍa paḍa pāvasā garju garju ardhyā rātī
bandhavāca mājhyā baila arjunāca śētī
Rain, you come at midnight accompanied by thunder
My brother Arjun has kept his bullocks in the fields
▷ (पड)(पड)(पावसा)(गर्जु)(गर्जु)(अर्ध्या)(राती)
▷ (बंधवाच) my (बैल)(अर्जुनाच) furrow
pas de traduction en français
[61] id = 104602
साळुंखे यशोदा - Salunkhe Yashoda
Village निनाम - Ninam
पड पड तु पावसा बंधु माझ्या तु ऊसात
पाणी कुणंब्याच्या केसात
paḍa paḍa tu pāvasā bandhu mājhyā tu ūsāta
pāṇī kuṇambyācyā kēsāta
Come, rain, come to my brother’s sugarcane field
There is water in the farmer’s fields
▷ (पड)(पड) you (पावसा) brother my you (ऊसात)
▷  Water, (कुणंब्याच्या)(केसात)
pas de traduction en français
[62] id = 104603
जाधव सुमन - Jadhav Suman
Village होनवडज - Honvadaj
पड पड रे पावसा गरजु गरजु मेघा
अर्जुनाला पेरु लागा माझ्या बंधवाला
paḍa paḍa rē pāvasā garaju garaju mēghā
arjunālā pēru lāgā mājhyā bandhavālā
Rain, you come with thunder in the clouds
Help my dear brother Arjun in sowing his field
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा)(गरजु)(गरजु)(मेघा)
▷ (अर्जुनाला)(पेरु)(लागा) my (बंधवाला)
pas de traduction en français
[63] id = 104604
वाघमारे नानू मोगल - Waghmare Nanu Mogal
Village माळवडगाव - Malvadgaon
पड पड रे पावसा नको ऐकु जनाच
बाई वाळवण झाल गहु गाईच्या तणाच
paḍa paḍa rē pāvasā nakō aiku janāca
bāī vāḷavaṇa jhāla gahu gāīcyā taṇāca
Come, rain, you come, don’t listen to people
Woman, wheat and cow’s fodder have all dried up
▷ (पड)(पड)(रे)(पावसा) not (ऐकु)(जनाच)
▷  Woman (वाळवण)(झाल)(गहु) of_cows (तणाच)
pas de traduction en français
[64] id = 104605
क्षिरसागर द्रौपदी - Kshirsagar Dropadi
Village पांगरी - Pangari
पड पड पावसा माझ्या बंधुच्या शेतावरी
बंधुच्या शेतावरी ह्यांना बहिणीचा खर्च भारी
paḍa paḍa pāvasā mājhyā bandhucyā śētāvarī
bandhucyā śētāvarī hyānnā bahiṇīcā kharca bhārī
Rain, you come and fall on brother’s fields
You have a lot of expense, dear brother, on your sister’s account
▷ (पड)(पड)(पावसा) my (बंधुच्या)(शेतावरी)
▷ (बंधुच्या)(शेतावरी)(ह्यांना) of_sister (खर्च)(भारी)
pas de traduction en français
[65] id = 104606
लोंढे गांधारबाई भानुदास - Londhe Gandhar Bhanudas
Village नळदुर्ग - Naldurga
पड पड पावसा फळी धरली कोसावरी
माझ्या बंधुच्या उसावरी
paḍa paḍa pāvasā phaḷī dharalī kōsāvarī
mājhyā bandhucyā usāvarī
Come rain, rain is falling incessantly a mile away
On my brother’s sugarcane fields
▷ (पड)(पड)(पावसा)(फळी)(धरली)(कोसावरी)
▷  My (बंधुच्या)(उसावरी)
pas de traduction en français
[66] id = 104607
लोंढे गांधारबाई भानुदास - Londhe Gandhar Bhanudas
Village नळदुर्ग - Naldurga
पड पड पावसा गर्जु गर्जु कोकणात
लाला कुणाच्या दुकानात
paḍa paḍa pāvasā garju garju kōkaṇāta
lālā kuṇācyā dukānāta
Rain, you come with thunder in Konkan region
Lala (brother) is there in some shop
▷ (पड)(पड)(पावसा)(गर्जु)(गर्जु)(कोकणात)
▷ (लाला)(कुणाच्या)(दुकानात)
pas de traduction en français
[67] id = 104608
लोंढे गांधारबाई भानुदास - Londhe Gandhar Bhanudas
Village नळदुर्ग - Naldurga
पड पड पवसा त्याला पडुशी वाटना
पाप धरतरी साठना
paḍa paḍa pavasā tyālā paḍuśī vāṭanā
pāpa dharatarī sāṭhanā
“Come, rain, come”, rain does not feel like coming
The earth cannot hold the sins anymore
▷ (पड)(पड)(पवसा)(त्याला)(पडुशी)(वाटना)
▷ (पाप)(धरतरी)(साठना)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. “Rain, you come!”
⇑ Top of page ⇑