Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D12-04-01a
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:XII-4.1a (D12-04-01a)
(104 records)

Display songs in class at higher level (D12-04-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:XII-4.1a (D12-04-01a) - Son, a man in society / Son’s marriage / Rituals performed by bridegroom / Applying turmeric on the whole body

[1] id = 23339
पडळघरे गुणा - Padalghare Guna
Village रिहे - Rihe
पाणुत्यांच्या बायांनो तुम्हा येते काकुळती
बाळाची माझ्या येळ हाळदीची जाती
pāṇutyāñcyā bāyānnō tumhā yētē kākuḷatī
bāḷācī mājhyā yēḷa hāḷadīcī jātī
Women going to fetch water, I beg of you to come
The auspicious time for my son’s, the bridegroom’s, haldi* ceremony is getting over
▷ (पाणुत्यांच्या)(बायांनो)(तुम्हा)(येते)(काकुळती)
▷ (बाळाची) my (येळ)(हाळदीची) caste
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[2] id = 23340
पडळघरे झुंगळा - Padalghare Zungala
Village रिहे - Rihe
पाणुत्यांच्या बायांनो पदरानी पालविते
बाळाच्या माझ्या हळदीला बोलावीते
pāṇutyāñcyā bāyānnō padarānī pālavitē
bāḷācyā mājhyā haḷadīlā bōlāvītē
Women going to fetch water, I wave the end of my sari to call you
I call you for my son’s, the bridegroom’s haldi* ceremony
▷ (पाणुत्यांच्या)(बायांनो)(पदरानी)(पालविते)
▷ (बाळाच्या) my (हळदीला)(बोलावीते)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[3] id = 23341
जाधव फुला - Jadhav Phula
Village आजिवली - Ajiwali
शेजारणी साळू तुला हातानी पालवीते
बाळाईच्या माझ्या याच्या ग हळदीला बोलावीते
śējāraṇī sāḷū tulā hātānī pālavītē
bāḷāīcyā mājhyā yācyā ga haḷadīlā bōlāvītē
Salu*, my neighbour woman, I wave my hand to call you
I call you for my son’s, the bridegroom’s haldi* ceremony
▷ (शेजारणी)(साळू) to_you (हातानी)(पालवीते)
▷ (बाळाईच्या) my of_his_place * (हळदीला)(बोलावीते)
pas de traduction en français
SaluProper name of a girl
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[4] id = 23342
फाटक मथा - Phatak Matha
Village इसकर - Isakar
माझ्या बाळायाला हळद लागली जाते सयांना बोलवाया
माझ्या बाळाला हळद लागती चला हळद लावाया
mājhyā bāḷāyālā haḷada lāgalī jātē sayānnā bōlavāyā
mājhyā bāḷālā haḷada lāgatī calā haḷada lāvāyā
My son, the bridegroom is having haldi* ceremony, I go to call my friends
My son, the bridegroom is having haldi* ceremony, come to apply him haldi*
▷  My (बाळायाला)(हळद)(लागली) am_going (सयांना)(बोलवाया)
▷  My (बाळाला)(हळद)(लागती) let_us_go (हळद)(लावाया)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[5] id = 23343
फाटक मथा - Phatak Matha
Village इसकर - Isakar
पाणोत्याच्या बाया मी पदरा घालवते
बाळाया हळद लावाया मी सयांना बोलावीते
pāṇōtyācyā bāyā mī padarā ghālavatē
bāḷāyā haḷada lāvāyā mī sayānnā bōlāvītē
Women going to fetch water, I wave the end of my sari to call you
I call my friends for my son’s, the bridegroom’s haldi* ceremony
▷ (पाणोत्याच्या)(बाया) I (पदरा)(घालवते)
▷ (बाळाया)(हळद)(लावाया) I (सयांना)(बोलावीते)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[6] id = 23344
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
नया मांडवाच्या दारी पिवळ्या माझ्या मुठी
नवर्या बाळाला याला हळद जागोगेठी
nayā māṇḍavācyā dārī pivaḷyā mājhyā muṭhī
navaryā bāḷālā yālā haḷada jāgōgēṭhī
At the entrance of the new shed for marriage, my palms are all yellow
I remember God and apply haladi* to the bridegroom
▷ (नया)(मांडवाच्या)(दारी) yellow my (मुठी)
▷ (नवर्या)(बाळाला)(याला)(हळद)(जागोगेठी)
pas de traduction en français
haladiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally takes place a day before the wedding
[7] id = 23345
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
मांडवाच्या दारी पिवळ्या झाल्या मुठी
सांगते बाळा तुला तुला हळद जगू जेठी
māṇḍavācyā dārī pivaḷyā jhālyā muṭhī
sāṅgatē bāḷā tulā tulā haḷada jagū jēṭhī
At the entrance of the shed for marriage, my palms are all yellow
I tell you, son, I remember God and apply haladi* to you
▷ (मांडवाच्या)(दारी) yellow (झाल्या)(मुठी)
▷  I_tell child to_you to_you (हळद)(जगू)(जेठी)
pas de traduction en français
haladiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally takes place a day before the wedding
[8] id = 23346
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
मांडवाच्या दारी हळदी कुकाच ताट धुवा
वाणीच माझ बाळ नवरा अंघोळ करतो नवा
māṇḍavācyā dārī haḷadī kukāca tāṭa dhuvā
vāṇīca mājha bāḷa navarā aṅghōḷa karatō navā
At the entrance of the shed for marriage, wash the plate with haldi* and kunku* on it
My dear son, the young bridegroom, is having a bath
▷ (मांडवाच्या)(दारी) turmeric (कुकाच)(ताट)(धुवा)
▷ (वाणीच) my son (नवरा)(अंघोळ)(करतो)(नवा)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[9] id = 23347
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
मांडवाच्या दारी हळदीबाईचा पाट गेला
वाणीच माझा हिरा नवरा लिंबाच न्हाण न्हाला
māṇḍavācyā dārī haḷadībāīcā pāṭa gēlā
vāṇīca mājhā hirā navarā limbāca nhāṇa nhālā
At the entrance of the marriage pandal, a stream of haldi* water flowed
My dear son, my diamond, the bridegroom, had a bath with water with Neem leaves
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(हळदीबाईचा)(पाट) has_gone
▷ (वाणीच) my (हिरा)(नवरा)(लिंबाच)(न्हाण)(न्हाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[10] id = 23348
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
मांडवाच्या दारी हळदीबाईच पाट गेला
नवरा बाळ माझा लिंबाचा न्हाण न्हाला
māṇḍavācyā dārī haḷadībāīca pāṭa gēlā
navarā bāḷa mājhā limbācā nhāṇa nhālā
At the entrance of the marriage pendall, a stream of haldi* water flowed
My son, the bridegroom, had a bath with water with Neem leaves
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(हळदीबाईच)(पाट) has_gone
▷ (नवरा) son my (लिंबाचा)(न्हाण)(न्हाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[11] id = 23349
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
मांडवाच्या दारी पिवळ्या झाल्या निर्या
वाणीच माझ बाळ तुला हळद लागू हिर्या
māṇḍavācyā dārī pivaḷyā jhālyā niryā
vāṇīca mājha bāḷa tulā haḷada lāgū hiryā
At the entrance of the marriage pendall, the pleats of the sari have become yellow with haldi*
My dear son, my diamond, let them apply haldi* to you
▷ (मांडवाच्या)(दारी) yellow (झाल्या)(निर्या)
▷ (वाणीच) my son to_you (हळद)(लागू)(हिर्या)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[12] id = 23350
साठे सरस्वती - Sathe Saraswati
Village वाळेण - Walen
भरल्या मांडवात हळदीबाईच वाळवण
सांगते बाई तुला नवर्या मुलाला केळवण
bharalyā māṇḍavāta haḷadībāīca vāḷavaṇa
sāṅgatē bāī tulā navaryā mulālā kēḷavaṇa
Halad* is drying in the crowded marriage pendal
I tell you, woman, it is the bridegroom’s Kelvan (a special meal before he gets married)
▷ (भरल्या)(मांडवात)(हळदीबाईच)(वाळवण)
▷  I_tell woman to_you (नवर्या)(मुलाला)(केळवण)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[13] id = 23351
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
मांडवाच्या दारी हळदीबाईच वाळवण
बाळयाइच माझ्या नवर्या बाळाच तेलवण
māṇḍavācyā dārī haḷadībāīca vāḷavaṇa
bāḷayāica mājhyā navaryā bāḷāca tēlavaṇa
Halad* is drying at the entrance of the marriage pandal
Oil is applied as a marriage ritual to my son by a Parit* woman
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(हळदीबाईच)(वाळवण)
▷ (बाळयाइच) my (नवर्या)(बाळाच)(तेलवण)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
ParitWasherman
Notes =>As a part of the haladi* ceremony, oil is sent from from the bride’s party to the bridegroom’s party. It is then applied to the bridegroom by a Parit woman or any other woman as is the custom may be in the particular family, with mango leaves on his feet, body and head once and from head to feet thrice.
[14] id = 23352
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
मांडवाच्या दारी हळदीबाईच वाळवण
बाळनाइला माझ्या नवर्या बाळाला सोभवण
māṇḍavācyā dārī haḷadībāīca vāḷavaṇa
bāḷanāilā mājhyā navaryā bāḷālā sōbhavaṇa
Halad* is drying at the entrance of the marriage pendal
My son is the bridegroom, applying haldi* makes his skin glow
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(हळदीबाईच)(वाळवण)
▷ (बाळनाइला) my (नवर्या)(बाळाला)(सोभवण)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[15] id = 23353
फाटक मथा - Phatak Matha
Village इसकर - Isakar
हळदीच्या दिशी जोगसरी रुसली
बाळायाचा माझ्या चौक भराया बसली
haḷadīcyā diśī jōgasarī rusalī
bāḷāyācā mājhyā cauka bharāyā basalī
On the day of the haldi* ceremony, Goddess Jogeshwari is sulking
She is sitting down to prepare a Chouk for my son
▷ (हळदीच्या)(दिशी)(जोगसरी)(रुसली)
▷ (बाळायाचा) my (चौक)(भराया) sitting
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
Notes =>Chouk - the square formed with wheat, rice, etc. spread on cloth which covers a low stool prepared as a seat for the boy, girl, father, mother etc. (in marriages, thread ceremonies, etc.)
[16] id = 23354
फाटक मथा - Phatak Matha
Village इसकर - Isakar
माझ्या बाळाना हळद लावाया भरला माझा वाडा
मधे ना बसे बाळ माझा दुध पेढा
mājhyā bāḷānā haḷada lāvāyā bharalā mājhā vāḍā
madhē nā basē bāḷa mājhā dudha pēḍhā
My whole house is full of people to apply haldi* to my son, the bridegroom
My dear son, my milk sweet, sits in the middle
▷  My (बाळाना)(हळद)(लावाया)(भरला) my (वाडा)
▷ (मधे) * (बसे) son my milk (पेढा)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[17] id = 23355
फाटक मथा - Phatak Matha
Village इसकर - Isakar
हळदीच्या दिशी आया बाया देवळात
सांगते बाई तुला देव आल पाषाणात
haḷadīcyā diśī āyā bāyā dēvaḷāta
sāṅgatē bāī tulā dēva āla pāṣāṇāta
On the day of haldi* ceremony, women from the neighbourhood are in the temple
But I tell you, woman, the God in stone came (for the ceremony to bless my son)
▷ (हळदीच्या)(दिशी)(आया)(बाया)(देवळात)
▷  I_tell woman to_you (देव) here_comes (पाषाणात)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[18] id = 23356
फाटक मथा - Phatak Matha
Village इसकर - Isakar
हळदीच्या दिशी माझ्या हातात आरती
हळद लावायाला आली इसवराची पार्वती
haḷadīcyā diśī mājhyā hātāta āratī
haḷada lāvāyālā ālī isavarācī pārvatī
On the day of haldi* ceremony, I have Arati* in hand
Goddess Parvati, wife of God Mahadev, has come to apply to my son, the bridegroom
▷ (हळदीच्या)(दिशी) my (हातात) Arati
▷ (हळद)(लावायाला) has_come (इसवराची)(पार्वती)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
AratiPrayer of praise with a ritual of lights waved in front of god; waving a platter with an oil lamp in front of the image of God as a part of worship. Arati is also performed for persons as a symbol of conveying blessings or good wishes
[19] id = 23357
फाटक मथा - Phatak Matha
Village इसकर - Isakar
हळदीच्या दिशी आया बाया झाल्या गोळा
बाळाला हळद लावाया साती आसराचा मेळा
haḷadīcyā diśī āyā bāyā jhālyā gōḷā
bāḷālā haḷada lāvāyā sātī āsarācā mēḷā
On the day of haldi* ceremony, women from the neighbourhodd gathered
It was like a fair of Goddess Sati Asra to apply haldi* to my son, the bridegroom
▷ (हळदीच्या)(दिशी)(आया)(बाया)(झाल्या)(गोळा)
▷ (बाळाला)(हळद)(लावाया)(साती)(आसराचा)(मेळा)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[20] id = 23358
फाटक मथा - Phatak Matha
Village इसकर - Isakar
हळदीच्या दिशी मी लावते पाच ज्योती
हळद लावाया गणपतीची सरस्वती
haḷadīcyā diśī mī lāvatē pāca jyōtī
haḷada lāvāyā gaṇapatīcī sarasvatī
On thee day of haldi* ceremony, I light a lamp with five wicks
Goddess Saraswati, wife of God Ganapati, has come to apply haldi* to my son, the bridegroom
▷ (हळदीच्या)(दिशी) I (लावते)(पाच)(ज्योती)
▷ (हळद)(लावाया)(गणपतीची) Saraswati
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[21] id = 23359
दळवी लक्ष्मी - Dalvi Lakshmi
Village कोळवली - Kolawali
हाळदीच्या दिशी तीळ तांदळाचा घास
आता माझ बाळ मोत्या याचा घोस
hāḷadīcyā diśī tīḷa tāndaḷācā ghāsa
ātā mājha bāḷa mōtyā yācā ghōsa
On the day of haldi* ceremony, (God grindmill), I feed you sesame and rice
Now, my son, the bridegroom is like a cluster of pearls
▷ (हाळदीच्या)(दिशी)(तीळ)(तांदळाचा)(घास)
▷ (आता) my son (मोत्या)(याचा)(घोस)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[22] id = 23360
येनपुरे लीला - Enpure Lila
Village पळसे - Palase
मांडवाच्या दारी हळदीबाईच वाळवण
बाळानाईग याच नवर्या बाळाच तेलवाण
māṇḍavācyā dārī haḷadībāīca vāḷavaṇa
bāḷānāīga yāca navaryā bāḷāca tēlavāṇa
Halad* is drying at the entrance of the marriage pendal
Oil is applied as a marriage ritual to my son by a Parit* woman
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(हळदीबाईच)(वाळवण)
▷ (बाळानाईग)(याच)(नवर्या)(बाळाच)(तेलवाण)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
ParitWasherman
[23] id = 23361
येनपुरे लीला - Enpure Lila
Village पळसे - Palase
पाणोठ्याच्या बाया तुम्हा हात पालविते
बाळायाच्या माझ्या हळदी बोलविते
pāṇōṭhyācyā bāyā tumhā hāta pālavitē
bāḷāyācyā mājhyā haḷadī bōlavitē
Women going to fetch water, I wave my hand to call you
I call you for my son’s, the bridegroom’s haldi* ceremony
▷ (पाणोठ्याच्या)(बाया)(तुम्हा) hand (पालविते)
▷ (बाळायाच्या) my turmeric (बोलविते)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[24] id = 23362
येनपुरे लीला - Enpure Lila
Village पळसे - Palase
पाणवठ्याच्या बाया तुम्हा येते काकुलती
बाळयाची माझ्या येळ हळदीची जाती
pāṇavaṭhyācyā bāyā tumhā yētē kākulatī
bāḷayācī mājhyā yēḷa haḷadīcī jātī
Women going to fetch water, I beg of you to come
The auspicious time for my son’s, the bridegroom’s, haldi* ceremony is getting over
▷ (पाणवठ्याच्या)(बाया)(तुम्हा)(येते)(काकुलती)
▷ (बाळयाची) my (येळ)(हळदीची) caste
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[25] id = 38303
बहिरट शशीकला - Bhirat Shashikla
Village अधरवाडी - Adharwadi
UVS-35-21 start 02:09 ➡ listen to section
बाई मांडवाच्या दारी हळदी बाईचे वाळवण ग
बाई नवरा दिपक बाळ नवर्या बाळाच्या तेलवान ग
bāī māṇḍavācyā dārī haḷadī bāīcē vāḷavaṇa ga
bāī navarā dipaka bāḷa navaryā bāḷācyā tēlavāna ga
Woman, halad* is drying at the entrance of the marriage pendall*
Woman, my son Deepak is the bridegroom, applying haldi* is a marriage ritual
▷  Woman (मांडवाच्या)(दारी) turmeric (बाईचे)(वाळवण) *
▷  Woman (नवरा)(दिपक) son (नवर्या)(बाळाच्या)(तेलवान) *
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[26] id = 34893
पवार सिंधु - Pawar Sindhu
Village सविंदणे - Savindane
UVS-11-49 start 02:14 ➡ listen to section
मांडवाच्यादारी हळदीचा पाट गेला
मंग माझीया नवर्याबाळाचा बाप न्हाला
māṇḍavācyādārī haḷadīcā pāṭa gēlā
maṅga mājhīyā navaryābāḷācā bāpa nhālā
At the entrance of the marriage pendall, halad* water is flowing
Then, my son’s father had a bath
▷ (मांडवाच्यादारी)(हळदीचा)(पाट) has_gone
▷ (मंग)(माझीया)(नवर्याबाळाचा) father (न्हाला)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[27] id = 34952
मांडेकर हौसा - Mandekar Hausa
Village सविंदणे - Savindane
UVS-12-17 start 08:01 ➡ listen to section
हळद ग नवरी पिवळी झाली चोळी
बाळाला माझ्या बांधीते मुंडवळी
haḷada ga navarī pivaḷī jhālī cōḷī
bāḷālā mājhyā bāndhītē muṇḍavaḷī
With halad*, my blouse has become yellow
I tie mundavalya* to my son
▷ (हळद) * (नवरी)(पिवळी) has_come blouse
▷ (बाळाला) my (बांधीते)(मुंडवळी)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
mundavalyaFlowers, pearls, etc. tied around the forehead of the bride and the groom at the time of marriage
[28] id = 34953
मांडेकर हौसा - Mandekar Hausa
Village सविंदणे - Savindane
UVS-12-19 start 00:11 ➡ listen to section
हळद ग जवळी झाली पिवळी वटी
बाळाला माझ्या बांधीते कपाळपटी
haḷada ga javaḷī jhālī pivaḷī vaṭī
bāḷālā mājhyā bāndhītē kapāḷapaṭī
With halad*, the veranda has become yellow
I tie a band on my son’s forehead
▷ (हळद) * (जवळी) has_come (पिवळी)(वटी)
▷ (बाळाला) my (बांधीते)(कपाळपटी)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[29] id = 34954
मांडेकर हौसा - Mandekar Hausa
Village सविंदणे - Savindane
UVS-12-30 start 00:59 ➡ listen to section
हळद आली कोण्या कलवरीच्या हात
बाळाला माझ्या तातडी मुळ जात
haḷada ālī kōṇyā kalavarīcyā hāta
bāḷālā mājhyā tātaḍī muḷa jāta
Which sister of the bridegroom has brought halad*
Someone is sent immediately to bring my son
▷ (हळद) has_come (कोण्या)(कलवरीच्या) hand
▷ (बाळाला) my (तातडी) children class
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[30] id = 35952
आवारी पार्वती - Awari Parvati
Village देव तोरणे - Dev Torane
UVS-03-39 start 01:13 ➡ listen to section
जात्या इसवरा तुला सुपारी बांधली
बाळाला माझ्या नवर्या हळद लागली
jātyā isavarā tulā supārī bāndhalī
bāḷālā mājhyā navaryā haḷada lāgalī
God grindmill, I feed you sesame and rice
Now, my son, the bridegroom is like a cluster of pearls
▷ (जात्या)(इसवरा) to_you (सुपारी)(बांधली)
▷ (बाळाला) my (नवर्या)(हळद)(लागली)
pas de traduction en français
[31] id = 35953
आवारी कचरा - Awari Kachra
Village देव तोरणे - Dev Torane
UVS-03-39 start 01:27 ➡ listen to section
जात्या ना इसवरा नवरा तिळ तांदळाचा घास
बाळ ना माझा बाळू नवरा मोतीयाचा घोस
jātyā nā isavarā navarā tiḷa tāndaḷācā ghāsa
bāḷa nā mājhā bāḷū navarā mōtīyācā ghōsa
God grindmill, I have tied an areca nut to you
Now, my son, the bridegroom has had haldi* ceremony
▷ (जात्या) * (इसवरा)(नवरा)(तिळ)(तांदळाचा)(घास)
▷  Child * my (बाळू)(नवरा)(मोतीयाचा)(घोस)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[32] id = 39500
धनवटे गोदावरी - Dhanwate Godhavari
Village पुणतांबा - Puntamba
नवर्याचा बाप माघ कशाला राहिला
तापा व्हलाराचा बॅड् हाळदीला लावला
navaryācā bāpa māgha kaśālā rāhilā
tāpā vhalārācā bêḍ’ hāḷadīlā lāvalā
Bridegroom’s father, why has he remained behind
He is organising the Holar community’s band to be played at the time of haldi* ceremony
▷ (नवर्याचा) father (माघ)(कशाला)(राहिला)
▷ (तापा)(व्हलाराचा)(बॅड्)(हाळदीला)(लावला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
Notes =>By tradition, Holar community has been playing musical instruments, band at the time of marriages and ceremonies.
[33] id = 40190
कुलकर्णी रमा - Kulkarni Rama
Village पुणतांबा - Puntamba
हळद गजबजली पिवळी ग माझी चोळी
नवळ्या मुलाला मी बांधीते मुंडावळी
haḷada gajabajalī pivaḷī ga mājhī cōḷī
navaḷyā mulālā mī bāndhītē muṇḍāvaḷī
With halad* everywhere, my blouse has become yellow
I tie mundavalya* to my son, the bridegroom
▷ (हळद)(गजबजली)(पिवळी) * my blouse
▷ (नवळ्या)(मुलाला) I (बांधीते)(मुंडावळी)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
mundavalyaFlowers, pearls, etc. tied around the forehead of the bride and the groom at the time of marriage
[34] id = 40216
कुलकर्णी रमा - Kulkarni Rama
Village पुणतांबा - Puntamba
हळद गजबजली पिवळा माझा वाडा
बाळ राजा त्याच्या मुर्हूत होतो वाड्या
haḷada gajabajalī pivaḷā mājhā vāḍā
bāḷa rājā tyācyā murhūta hōtō vāḍyā
Haldi* is everywhere, my house has become yellow
The auspicious time for my dear son’s haldi* ceremony is starting in my house
▷ (हळद)(गजबजली)(पिवळा) my (वाडा)
▷  Son king (त्याच्या)(मुर्हूत)(होतो)(वाड्या)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[35] id = 40191
कुलकर्णी रमा - Kulkarni Rama
Village पुणतांबा - Puntamba
हळद गजबजली पिवळ्या राजाराणी
रेशमी काठी चोळ्या बाळाच्या वर्हाडी
haḷada gajabajalī pivaḷyā rājārāṇī
rēśamī kāṭhī cōḷyā bāḷācyā varhāḍī
Haladi* is everywhere, bride and bridegroom have become yellow
Blouses with silk border for all women from the bridegroom’s marriage party
▷ (हळद)(गजबजली) yellow (राजाराणी)
▷ (रेशमी)(काठी)(चोळ्या)(बाळाच्या)(वर्हाडी)
pas de traduction en français
haladiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally takes place a day before the wedding
[36] id = 40218
कुलकर्णी रमा - Kulkarni Rama
Village पुणतांबा - Puntamba
हळद गजबचली आम्ही झालो पिवळ्या
नवर्या मुलाच्या गडगनेरी आम्ही न्हालो
haḷada gajabacalī āmhī jhālō pivaḷyā
navaryā mulācyā gaḍaganērī āmhī nhālō
Haldi* is everywhere, we are all yellow
We have all bathed (in haldi*) at the special ceremony for the bridegroom
▷ (हळद)(गजबचली)(आम्ही)(झालो) yellow
▷ (नवर्या)(मुलाच्या)(गडगनेरी)(आम्ही)(न्हालो)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[37] id = 40226
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
आयांनो बायांनो चला हळदी दावाला
हळद लागली माझ्या चंदरभानाला
āyānnō bāyānnō calā haḷadī dāvālā
haḷada lāgalī mājhyā candarabhānālā
Women from the neighbourhood, come for haldi* Van*
My son Chandrabhan’s haldi* ceremony is taking place
▷ (आयांनो)(बायांनो) let_us_go turmeric (दावाला)
▷ (हळद)(लागली) my (चंदरभानाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
VanOffering of sweets or dress by persons, under some religious observance, to Brahmans and to married women
[38] id = 40322
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
हळदीच्या दिवशी पिवळी माझी चोळी
बाळाला बांधी मंडवळी
haḷadīcyā divaśī pivaḷī mājhī cōḷī
bāḷālā bāndhī maṇḍavaḷī
On the day of haldi* ceremony, my blouse has become yellow
I tie mundavalya* to my son
▷ (हळदीच्या)(दिवशी)(पिवळी) my blouse
▷ (बाळाला)(बांधी)(मंडवळी)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
mundavalyaFlowers, pearls, etc. tied around the forehead of the bride and the groom at the time of marriage
[39] id = 40326
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
हळद गजबजी पिवळी माझी चोळी
बाळाला ग बघिते माझ्या मंडवळी
haḷada gajabajī pivaḷī mājhī cōḷī
bāḷālā ga baghitē mājhyā maṇḍavaḷī
With halad* everywhere, my blouse has become yellow
I tie mundavalya* to my son
▷ (हळद)(गजबजी)(पिवळी) my blouse
▷ (बाळाला) * (बघिते) my (मंडवळी)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
mundavalyaFlowers, pearls, etc. tied around the forehead of the bride and the groom at the time of marriage
[40] id = 40327
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
हळद गजबजी पिवळे माझे बोट
बाळाच्या ग माझ्या भरीते मळवट
haḷada gajabajī pivaḷē mājhē bōṭa
bāḷācyā ga mājhyā bharītē maḷavaṭa
Haldi* is everywhere, my fingers are yellow
I smear my son’s forehead with haldi*
▷ (हळद)(गजबजी)(पिवळे)(माझे)(बोट)
▷ (बाळाच्या) * my (भरीते)(मळवट)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[41] id = 40329
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
लगीन सराई हळदीला आला भाव
एका घरामध्ये नवरदेव दोघं भाऊ
lagīna sarāī haḷadīlā ālā bhāva
ēkā gharāmadhyē navaradēva dōghaṁ bhāū
In the marriage season, haldi* has a great importance
In one family, two brothers are bridegrooms
▷ (लगीन)(सराई)(हळदीला) here_comes brother
▷ (एका)(घरामध्ये)(नवरदेव)(दोघं) brother
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[42] id = 40331
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
हळद निघाली कोणत्या कलवरीच्या हाती
मैनाला माझ्या मुळ तातडीने जाता
haḷada nighālī kōṇatyā kalavarīcyā hātī
mainālā mājhyā muḷa tātaḍīnē jātā
Which Karavali* of the bridegroom has brought halad*
Send someone immediately to bring my Maina*, my daughter
▷ (हळद)(निघाली)(कोणत्या)(कलवरीच्या)(हाती)
▷  For_Mina my children (तातडीने) class
pas de traduction en français
Karavali ➡ KaravalisBride’s or bridegroom’s sister who has a special place in marriages
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[43] id = 40996
पंडीत सारजा - Pandit Saraja
Village उंदीरगाव - Undirgaon
आयांनो बायांनो चला हळदी बनाला
हळद लागती माझ्या चंदरभानाला
āyānnō bāyānnō calā haḷadī banālā
haḷada lāgatī mājhyā candarabhānālā
Women from the neighbourhood, come for haldi* Van*
My son Chandrabhan’s haldi* ceremony is taking place
▷ (आयांनो)(बायांनो) let_us_go turmeric (बनाला)
▷ (हळद)(लागती) my (चंदरभानाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
VanOffering of sweets or dress by persons, under some religious observance, to Brahmans and to married women
[45] id = 41669
धिवर सािवत्री - Dhivar Savitri
Village मनमाड - Manmad
आयानो बायानो किती येऊ काकूळती
माझ्या या बाळाची हळदीची येळ जाती
āyānō bāyānō kitī yēū kākūḷatī
mājhyā yā bāḷācī haḷadīcī yēḷa jātī
Women from the neighbourhood, how much can I beg of you to come
The auspicious time for my son’s, the bridegroom’s, haldi* ceremony is getting over
▷ (आयानो)(बायानो)(किती)(येऊ)(काकूळती)
▷  My (या)(बाळाची)(हळदीची)(येळ) caste
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[46] id = 50040
रायकर हिरा - Raikar Hira
Village धामारी - Dhamari
आयानू बायानू तुम्हा येते काकुलती
बाळायाची माझ्या येळ हाळदीची जाती
āyānū bāyānū tumhā yētē kākulatī
bāḷāyācī mājhyā yēḷa hāḷadīcī jātī
Women from the neighbourhood, I beg of you to come
The auspicious time for my son’s, the bridegroom’s, haldi* ceremony is getting over
▷ (आयानू)(बायानू)(तुम्हा)(येते)(काकुलती)
▷ (बाळायाची) my (येळ)(हाळदीची) caste
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[47] id = 50085
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
आयाबायांनो पदराने पालविते
बाळाच्या माझ्या हाळदीला बोलावीते
āyābāyānnō padarānē pālavitē
bāḷācyā mājhyā hāḷadīlā bōlāvītē
Women from the neighbourhood, I wave the end of my sari to call you
I call you for my son’s, the bridegroom’s haldi* ceremony
▷ (आयाबायांनो)(पदराने)(पालविते)
▷ (बाळाच्या) my (हाळदीला)(बोलावीते)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[48] id = 50086
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
आयाबायांनो तुम्हा येते काकुळती
बाळाच्या माझ्या येळ हाळदीची जाती
āyābāyānnō tumhā yētē kākuḷatī
bāḷācyā mājhyā yēḷa hāḷadīcī jātī
Women from the neighbourhood, I beg of you to come
The auspicious time for my son’s, the bridegroom’s, haldi* ceremony is getting over
▷ (आयाबायांनो)(तुम्हा)(येते)(काकुळती)
▷ (बाळाच्या) my (येळ)(हाळदीची) caste
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[49] id = 50087
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
जात्या ईसवरा तुला सुपारी बांधीली
बाळाला तरी माझ्या नव-या हळद लागली
jātyā īsavarā tulā supārī bāndhīlī
bāḷālā tarī mājhyā nava-yā haḷada lāgalī
God grindmill, I have tied an areca nut to you
My son, the bridegroom has had haldi* ceremony
▷ (जात्या)(ईसवरा) to_you (सुपारी)(बांधीली)
▷ (बाळाला)(तरी) my (नव-या)(हळद)(लागली)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[50] id = 62537
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
हळद्या बाईचा उगीर वास येतो
नवरा बाळनाथ नवरा आबीराने न्हातो
haḷadyā bāīcā ugīra vāsa yētō
navarā bāḷanātha navarā ābīrānē nhātō
Haldi* has a strong smell
Balnath, the bridegroom is bathed in abir*
▷ (हळद्या)(बाईचा)(उगीर)(वास)(येतो)
▷ (नवरा)(बाळनाथ)(नवरा)(आबीराने)(न्हातो)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
abirA fragrant powder composed of sandal, zedoary, cyperus rotundus etc.
[51] id = 65190
झाडे मुक्ता - Zade Mukta
Village पाडळी - Padali
हळद चदगद दिमले माझे बोटं
अशी दिलीप भाऊला भरवते मळवटं
haḷada cadagada dimalē mājhē bōṭaṁ
aśī dilīpa bhāūlā bharavatē maḷavaṭaṁ
Haldi* is everywhere, my fingers are yellow
I smear my brother Dilip’s forehead with haldi*
▷ (हळद)(चदगद)(दिमले)(माझे)(बोटं)
▷ (अशी)(दिलीप)(भाऊला)(भरवते)(मळवटं)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[52] id = 65221
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
वाजंत्री वाजतेत यादवाच्या आळीला
हळद लागली मुदीली बाळ हरीला माझ्या
vājantrī vājatēta yādavācyā āḷīlā
haḷada lāgalī mudīlī bāḷa harīlā mājhyā
The band is playing in Yadav alne
Haldi* has been applied to my son Hari*’s ring
▷ (वाजंत्री)(वाजतेत)(यादवाच्या)(आळीला)
▷ (हळद)(लागली)(मुदीली) son (हरीला) my
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
HariName of God Vishnu
[53] id = 65222
भाकरे साकरबाई भिकाजी - Bhakare Sakarbai Bhikaji
Village खैरी - Khiri
आयांनो बायांनो चला तुम्ही तातडीशी
बाळाची माझ्या येळ हाळदीची जाती
āyānnō bāyānnō calā tumhī tātaḍīśī
bāḷācī mājhyā yēḷa hāḷadīcī jātī
Women from the neighbourhood, come fast
The auspicious time for my son’s, the bridegroom’s, haldi* ceremony is getting over
▷ (आयांनो)(बायांनो) let_us_go (तुम्ही)(तातडीशी)
▷ (बाळाची) my (येळ)(हाळदीची) caste
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[54] id = 69158
कांबळे कस्तुराबाई - Kamle Kastur
Village हासाळा - Hasala
लग्नाची चिठ्ठी ठेवती ग भानवशी
माझ येण हाळदी दीशी
lagnācī ciṭhṭhī ṭhēvatī ga bhānavaśī
mājha yēṇa hāḷadī dīśī
Marriage invitation, I keep it near the hearth
I will come on the day of Haldi ceremony
▷ (लग्नाची)(चिठ्ठी)(ठेवती) * (भानवशी)
▷  My (येण) turmeric (दीशी)
pas de traduction en français
[55] id = 71597
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
हळद निघाली कोण्या कलवरीच्या हाताने
मैनाला माझ्या मुळ जा तातडीने
haḷada nighālī kōṇyā kalavarīcyā hātānē
mainālā mājhyā muḷa jā tātaḍīnē
Which Karavali* of the bridegroom has brought halad*
Send someone immediately to bring my Maina*, my daughter
▷ (हळद)(निघाली)(कोण्या)(कलवरीच्या)(हाताने)
▷  For_Mina my children (जा)(तातडीने)
pas de traduction en français
Karavali ➡ KaravalisBride’s or bridegroom’s sister who has a special place in marriages
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[56] id = 71965
वाकळे द्वारका - Wakle Dwarka Rangnath
Village कोढे बु. - Kodhe Bu.
जात्या इसवरा तुला सुपारी बांधली
बाळाला माझ्या नवर्या हाळद लागली
jātyā isavarā tulā supārī bāndhalī
bāḷālā mājhyā navaryā hāḷada lāgalī
God grindmill, I have tied an areca nut to you
My son, the bridegroom has had haldi* ceremony
▷ (जात्या)(इसवरा) to_you (सुपारी)(बांधली)
▷ (बाळाला) my (नवर्या)(हाळद)(लागली)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[57] id = 71966
वाकळे द्वारका - Wakle Dwarka Rangnath
Village कोढे बु. - Kodhe Bu.
आयांनो बायांनो तुम्हा बोलते वाणाला
हाळद लागली माझ्या चंद्रभानाला
āyānnō bāyānnō tumhā bōlatē vāṇālā
hāḷada lāgalī mājhyā candrabhānālā
Women from the neighbourhood, come for haldi* Van*
My son Chandrabhan’s haldi* ceremony is taking place
▷ (आयांनो)(बायांनो)(तुम्हा)(बोलते)(वाणाला)
▷ (हाळद)(लागली) my (चंद्रभानाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
VanOffering of sweets or dress by persons, under some religious observance, to Brahmans and to married women
[58] id = 73012
वाकळे द्वारका - Wakle Dwarka Rangnath
Village कोढे बु. - Kodhe Bu.
हाळद कशी अशी पिवळी माझी वटी
बाळाला माझ्या बांधते कपाळपट्टी
hāḷada kaśī aśī pivaḷī mājhī vaṭī
bāḷālā mājhyā bāndhatē kapāḷapaṭṭī
With halad*, the veranda has become yellow
I tie a band on my son’s forehead
▷ (हाळद) how (अशी)(पिवळी) my (वटी)
▷ (बाळाला) my (बांधते)(कपाळपट्टी)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
Notes =>Another meaning of this song is, along with the veranda, my lap and my son have also become yellow with haldi*, denoting prosperity.
[59] id = 73014
वाकळे द्वारका - Wakle Dwarka Rangnath
Village कोढे बु. - Kodhe Bu.
आयांनो बायांनो पालवाने बोलविते
बाळाच्या माझ्या हाळदीला बोलविते
āyānnō bāyānnō pālavānē bōlavitē
bāḷācyā mājhyā hāḷadīlā bōlavitē
Women from the neighbourhood, I wave the end of my sari to call you
I call you for my sons, the bridegroom’s haldi* ceremony
▷ (आयांनो)(बायांनो)(पालवाने)(बोलविते)
▷ (बाळाच्या) my (हाळदीला)(बोलविते)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[60] id = 73945
पारधी अनुसया - Pardhi Anusaya
Village सारुळ - Sarul
हाळद लागली नवतीचा लालाला
काळं लावीते गालाला
hāḷada lāgalī navatīcā lālālā
kāḷaṁ lāvītē gālālā
Haldi* has been applied to the young bridegroom, my son
I put a black spot on his cheek (to prevent him from coming under the influence of anybody’s evil eye)
▷ (हाळद)(लागली)(नवतीचा)(लालाला)
▷ (काळं)(लावीते)(गालाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[61] id = 75400
अहिरे हौसा - Ahire Hausa
Village पानेवाडी - Panewadi
आयानो बायानो चला हळदी बनाला
हळद लागली माझ्या चंदरभानाला
āyānō bāyānō calā haḷadī banālā
haḷada lāgalī mājhyā candarabhānālā
Women from the neighbourhood, come for haldi* Van*
My son Chandrabhan’s haldi* ceremony is taking place
▷ (आयानो)(बायानो) let_us_go turmeric (बनाला)
▷ (हळद)(लागली) my (चंदरभानाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
VanOffering of sweets or dress by persons, under some religious observance, to Brahmans and to married women
[62] id = 78111
बैनाक सुरभा - Bainak Surbha
Village पौंडेशिरस - Pandesiras
हाळद लावताना माझी तिंबली पाटी बोट
नवर्या बाळाच्या अंगी उट
hāḷada lāvatānā mājhī timbalī pāṭī bōṭa
navaryā bāḷācyā aṅgī uṭa
Whle applying haldi*, my five fingers got covered with haldi*
They make a mark on the bridegroom
▷ (हाळद)(लावताना) my (तिंबली)(पाटी)(बोट)
▷ (नवर्या)(बाळाच्या)(अंगी)(उट)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[63] id = 79253
पाटील राजाक्का - Patil Rajakka
Village सांगली - Sangli
आयानुबायानु तुम्हाला पदरानी पालवीते
आता माझ्या बाळायाच्या हाळदीला बोलविते
āyānubāyānu tumhālā padarānī pālavītē
ātā mājhyā bāḷāyācyā hāḷadīlā bōlavitē
Women from the neighbourhood, I wave the end of my sari to call you
I call you for my sons, the bridegroom’s haldi* ceremony
▷ (आयानुबायानु)(तुम्हाला)(पदरानी)(पालवीते)
▷ (आता) my (बाळायाच्या)(हाळदीला)(बोलविते)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[64] id = 80964
पंडीत मंदाकिनी - Pandit Mandakini
Village उंदीरगाव - Undirgaon
आयांनो बायांनो हाळदी वानाला
लागती हळद माझ्या चंदरभानाला
āyānnō bāyānnō hāḷadī vānālā
lāgatī haḷada mājhyā candarabhānālā
Women from the neighbourhood, come for haldi* Van*
My son Chandrabhan’s haldi* ceremony is taking place
▷ (आयांनो)(बायांनो) turmeric (वानाला)
▷ (लागती)(हळद) my (चंदरभानाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
VanOffering of sweets or dress by persons, under some religious observance, to Brahmans and to married women
[65] id = 82185
काळवाघे पार्वती - Kalwaghe Parvati
Village शिंगवे - Shingawe
हळद गजवजे ग सई बाई ग
पिवळा माझा माथा ग माथा ग माझा बाई
haḷada gajavajē ga saī bāī ga
pivaḷā mājhā māthā ga māthā ga mājhā bāī
Haldi* is everywhere, my friends
My head has become yellow, woman, my head has become yellow
▷ (हळद)(गजवजे) * (सई) woman *
▷ (पिवळा) my (माथा) * (माथा) * my woman
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[66] id = 88489
घोरपडे कांता - Ghorpade Kanta
Village चिमणाराजाची पिप्री - Chimanarajachi Pipri
आयांनो बायांनो तुम्हा हात जोडीते
राघुच्या माझ्या हळदीला बोलविते
āyānnō bāyānnō tumhā hāta jōḍītē
rāghucyā mājhyā haḷadīlā bōlavitē
Women from the neighbourhood, I fold my hands to you
I call you for my son Raghu*’s haldi* ceremony
▷ (आयांनो)(बायांनो)(तुम्हा) hand (जोडीते)
▷ (राघुच्या) my (हळदीला)(बोलविते)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[67] id = 88503
बिडवे तानुबाई काशीनाथ - Bidwe Tanhubai Kashinath
Village ताहराबाद - Taharabad
जात्या ईश्वरा तुला सुपारी बांधली
ग माझ्या नवरा हळद लागली
jātyā īśvarā tulā supārī bāndhalī
ga mājhyā navarā haḷada lāgalī
God grindmill, I have tied an areca nut to you
My son, the bridegroom has had haldi* ceremony
▷ (जात्या)(ईश्वरा) to_you (सुपारी)(बांधली)
▷  * my (नवरा)(हळद)(लागली)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[68] id = 88504
वाकळे द्वारका - Wakle Dwarka Rangnath
Village कोढे बु. - Kodhe Bu.
हाळद कशी मशी पिवळी सारी झाली
आता बाळा माझ्या तुझ्या गुंडगन्यारी न्हाल
hāḷada kaśī maśī pivaḷī sārī jhālī
ātā bāḷā mājhyā tujhyā guṇḍaganyārī nhāla
Haldi* is everywhere, we are all yellow
We have all bathed (in haldi*) at the special ceremony for the bridegroom
▷ (हाळद) how (मशी)(पिवळी)(सारी) has_come
▷ (आता) child my your (गुंडगन्यारी)(न्हाल)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[69] id = 88505
वाकळे द्वारका - Wakle Dwarka Rangnath
Village कोढे बु. - Kodhe Bu.
आयांनो बायांनो तुम्ही येते काकुलती
बाळाच्या माझ्या येळ हळदीची झाली
āyānnō bāyānnō tumhī yētē kākulatī
bāḷācyā mājhyā yēḷa haḷadīcī jhālī
Women from the neighbourhood, I beg of you to come
The auspicious time for my son’s, the bridegroom’s, haldi* ceremony is getting over
▷ (आयांनो)(बायांनो)(तुम्ही)(येते)(काकुलती)
▷ (बाळाच्या) my (येळ)(हळदीची) has_come
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[70] id = 88506
भाकरे साकरबाई भिकाजी - Bhakare Sakarbai Bhikaji
Village खैरी - Khiri
आयांनो बायांनो चला सयांनो वानाला
हाळद लागली माझ्या पहिल्यावाणाला
āyānnō bāyānnō calā sayānnō vānālā
hāḷada lāgalī mājhyā pahilyāvāṇālā
Women from the neighbourhood, come for haldi* Van* (haldi* ceremony)
Haldi* has been applied to my well-built son
▷ (आयांनो)(बायांनो) let_us_go (सयांनो)(वानाला)
▷ (हाळद)(लागली) my (पहिल्यावाणाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
VanOffering of sweets or dress by persons, under some religious observance, to Brahmans and to married women
[71] id = 88645
मोरे चंपाबाई रामराव - More Champabai Ramrao
Village शेल्लाळ - Shellal
नेनंता नवरा झाला हळद लावा कुणी कुणी
माझ्या नेणंत्याबाईची घोडी दिस आंबे बनी
nēnantā navarā jhālā haḷada lāvā kuṇī kuṇī
mājhyā nēṇantyābāīcī ghōḍī disa āmbē banī
My young son is the bridegroom, apply haldi* to him, some of you
My young daughter’s mare can be seen in the mango grove
▷  Younger (नवरा)(झाला)(हळद) put (कुणी)(कुणी)
▷  My (नेणंत्याबाईची)(घोडी)(दिस)(आंबे)(बनी)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[72] id = 99010
लवण महुनी - Lawan Mahuni
Village पळसमंडळ - Palasmandal
दुसरी हाळद आधी मारुती देवाला
मग नवर्या बाळाला
dusarī hāḷada ādhī mārutī dēvālā
maga navaryā bāḷālā
First apply haldi* to God Maruti*
Then to my son, the bridegroom
▷ (दुसरी)(हाळद) before (मारुती)(देवाला)
▷ (मग)(नवर्या)(बाळाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
[73] id = 99011
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
आयांनो बायांनो चला हळदी बनाला
मुला बाळांना हळद चंदर भानाला
āyānnō bāyānnō calā haḷadī banālā
mulā bāḷānnā haḷada candara bhānālā
Women from the neighbourhood, come for haldi* Van*
My son Chandrabhan’s haldi* ceremony is taking place
▷ (आयांनो)(बायांनो) let_us_go turmeric (बनाला)
▷  Children (बाळांना)(हळद)(चंदर)(भानाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
VanOffering of sweets or dress by persons, under some religious observance, to Brahmans and to married women
[74] id = 99012
फाटक संगीता - Phatak Sangeeta
Village शिरवली - Shirawali
माझ्या घरी कारण जात्या सुपारी बांधयली
बाळायाला माझ्या न हळद लागयली
mājhyā gharī kāraṇa jātyā supārī bāndhayalī
bāḷāyālā mājhyā na haḷada lāgayalī
There is a wedding in my house, God grindmill, I have tied an areca nut to you
My son, the bridegroom has had haldi* ceremony
▷  My (घरी)(कारण)(जात्या)(सुपारी)(बांधयली)
▷ (बाळायाला) my * (हळद)(लागयली)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[75] id = 99013
मैड विजया कांतीलाल - Maid Vijaya Kantilal
Village शिरुर - Shirur
जाते इश्वरा तुला सुपारी बांधली
बाळाला माझ्या हळद लागली
jātē iśvarā tulā supārī bāndhalī
bāḷālā mājhyā haḷada lāgalī
God grindmill, I have tied an areca nut to you
My son, the bridegroom has had haldi* ceremony
▷  Am_going (इश्वरा) to_you (सुपारी)(बांधली)
▷ (बाळाला) my (हळद)(लागली)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[76] id = 99014
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
आयाबायांनो तुम्हा येते काकुलती
समया चंद्राची मेळ हळदची होती
āyābāyānnō tumhā yētē kākulatī
samayā candrācī mēḷa haḷadacī hōtī
Women from the neighbourhood, I beg of you to come
The time when the moon comes out is the auspicious time for my son’s, the bridegroom’s, haldi* cermony
▷ (आयाबायांनो)(तुम्हा)(येते)(काकुलती)
▷ (समया)(चंद्राची)(मेळ)(हळदची)(होती)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[77] id = 99015
खडके भागू - Khadake Bhagu
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
हाळदी बाईच उगीर वास येतो
राघु नवरदेव होतो अबीरानं नातु
hāḷadī bāīca ugīra vāsa yētō
rāghu navaradēva hōtō abīrānaṁ nātu
Haldi* has a strong smell
My son Raghu* is the bridegroom, he is bathed in abir*
▷  Turmeric (बाईच)(उगीर)(वास)(येतो)
▷ (राघु)(नवरदेव)(होतो)(अबीरानं)(नातु)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
abirA fragrant powder composed of sandal, zedoary, cyperus rotundus etc.
[78] id = 99016
पारधे शांता - Pardhe Shanta
Village पुणतांबा - Puntamba
आयांनो बायांनो चला हाळदी वानाला
अशी हाळद लागती माझ्या चंद्रभानाला
āyānnō bāyānnō calā hāḷadī vānālā
aśī hāḷada lāgatī mājhyā candrabhānālā
Women from the neighbourhood, come for haldi* Van*
My son Chandrabhan’s haldi* ceremony is taking place
▷ (आयांनो)(बायांनो) let_us_go turmeric (वानाला)
▷ (अशी)(हाळद)(लागती) my (चंद्रभानाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
VanOffering of sweets or dress by persons, under some religious observance, to Brahmans and to married women
[79] id = 99017
मैड विजया कांतीलाल - Maid Vijaya Kantilal
Village शिरुर - Shirur
हळदीच्या दिवशी पिवळी माझी बोट
नितीन बाळाचा भरीते मळवट
haḷadīcyā divaśī pivaḷī mājhī bōṭa
nitīna bāḷācā bharītē maḷavaṭa
On the day of Haldi ceremony, my fingers are yellow
I smear my son Nitin’s forehead with haldi*
▷ (हळदीच्या)(दिवशी)(पिवळी) my (बोट)
▷ (नितीन)(बाळाचा)(भरीते)(मळवट)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[80] id = 99018
दरंदले सुशिला - Darandale Sushila
Village सोनाई - Sonai
आसुन बांधुन तुम्हा हात जोडीते
राघुच्या माझ्या हाळदीला बोलाविते
āsuna bāndhuna tumhā hāta jōḍītē
rāghucyā mājhyā hāḷadīlā bōlāvitē
My son is sitting on a seat for haldi* ceremony, (women), I fold my hands to you
I call you for my son Raghu*’s haldi* ceremony
▷ (आसुन)(बांधुन)(तुम्हा) hand (जोडीते)
▷ (राघुच्या) my (हाळदीला)(बोलाविते)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[81] id = 99019
जोगदंड तारा - Jogdand Tara
Village पुणतांबा - Puntamba
आयानो बायानो हाळदी कुंकाला चला
हाळद लागती लेका चंद्रभानाला
āyānō bāyānō hāḷadī kuṅkālā calā
hāḷada lāgatī lēkā candrabhānālā
Women from the neighbourhood, come for haldi* and kunku* ceremony
My son Chandrabhan’s haldi* ceremony is taking place
▷ (आयानो)(बायानो) turmeric (कुंकाला) let_us_go
▷ (हाळद)(लागती)(लेका)(चंद्रभानाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[82] id = 99020
थोरात ऋतू - Thorat Rutui
Village पुणतांबा - Puntamba
आयानो बायानो चला हळदी कुकाला
हळदी लागती माझ्या बाई चंद्रभानाला
āyānō bāyānō calā haḷadī kukālā
haḷadī lāgatī mājhyā bāī candrabhānālā
Women from the neighbourhood, come for haldi* and kunku* ceremony
My son Chandrabhan’s haldi* ceremony is taking place
▷ (आयानो)(बायानो) let_us_go turmeric (कुकाला)
▷  Turmeric (लागती) my woman (चंद्रभानाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[83] id = 99021
चौधरी सीताबाई - Chaudhari Sitabai
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
मांडवाच्या दारी पाणी तुंबल कशाच
बाळायाची माझ्या मामी उमल घेती हाळदीच
māṇḍavācyā dārī pāṇī tumbala kaśāca
bāḷāyācī mājhyā māmī umala ghētī hāḷadīca
At the entrance of the shed for marriage, which water has accumulated
My son’s maternal aunt is taking haladi* which has been kept for soaking
▷ (मांडवाच्या)(दारी) water, (तुंबल)(कशाच)
▷ (बाळायाची) my maternal_uncle (उमल)(घेती)(हाळदीच)
pas de traduction en français
haladiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally takes place a day before the wedding
[84] id = 99093
काळवाघे पार्वती - Kalwaghe Parvati
Village शिंगवे - Shingawe
हळद गजबजे ग सई बाई ग बाई
पिवळी झाली माझी चोळी चोळी ग बाई
haḷada gajabajē ga saī bāī ga bāī
pivaḷī jhālī mājhī cōḷī cōḷī ga bāī
Friends, haldi* is all over the place
My blouse has become yellow, woman, my blouse has become yellow
▷ (हळद)(गजबजे) * (सई) woman * woman
▷ (पिवळी) has_come my blouse blouse * woman
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[85] id = 99094
दरंदले आशाबाई - Darandale Ashabai
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
आयानु बायानु तुम्हा बोलवीते नावाला
हाळद लागली माझ्या चंद्रभानाला
āyānu bāyānu tumhā bōlavītē nāvālā
hāḷada lāgalī mājhyā candrabhānālā
Women from the neighbourhood, I call you to see
My son Chandrabhan’s haldi* ceremony has taken place
▷ (आयानु)(बायानु)(तुम्हा)(बोलवीते)(नावाला)
▷ (हाळद)(लागली) my (चंद्रभानाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[86] id = 99095
पगारे छबू - Pagare Chabu
Village पुणतांबा - Puntamba
आयानो बायानो चला हळदी वानाला
निवडुनी द्यावा द्यावा मुरलीधर पहिलवानाला
āyānō bāyānō calā haḷadī vānālā
nivaḍunī dyāvā dyāvā muralīdhara pahilavānālā
Women from the neighbourhood, come for haldi* Van*
Wrestler Muralidhar, you make him win
▷ (आयानो)(बायानो) let_us_go turmeric (वानाला)
▷ (निवडुनी)(द्यावा)(द्यावा)(मुरलीधर)(पहिलवानाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
VanOffering of sweets or dress by persons, under some religious observance, to Brahmans and to married women
[87] id = 99096
पाटील मंदाबाई - Patil Mandabai
Village हासाळा - Hasala
लगनाची चिठ्ठी ठेवते भानुशी
येण माझ हळदी दिवशी
laganācī ciṭhṭhī ṭhēvatē bhānuśī
yēṇa mājha haḷadī divaśī
Marriage invitation, I keep it near the hearth
I will come on the day of Haldi ceremony
▷ (लगनाची)(चिठ्ठी)(ठेवते)(भानुशी)
▷ (येण) my turmeric (दिवशी)
pas de traduction en français
[88] id = 99097
कांबळे बेबी - Kamble Baby
Village फलटण - Phaltan
नाव श्रृष्नीच्या सवासनी हाळद लावा पाच जनी
आईबापायीची मया यीवु लाग उपाळुनी
nāva śrṛṣnīcyā savāsanī hāḷada lāvā pāca janī
āībāpāyīcī mayā yīvu lāga upāḷunī
, five Savashins, apply haldi* (to the bridegroom)
Mother and father are choked with emotion
▷ (नाव)(श्रृष्नीच्या)(सवासनी)(हाळद) put (पाच)(जनी)
▷ (आईबापायीची)(मया)(यीवु)(लाग)(उपाळुनी)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[89] id = 99098
कांबळे तुळसा - Kamble Tulasa
Village टाकळी - Takali
राजेशाचं लगीन संतोषची हळद
फोडा गव्हाचे बळुद
rājēśācaṁ lagīna santōṣacī haḷada
phōḍā gavhācē baḷuda
My son Rajesh’s wedding, my son Santosh’s haldi* ceremony
Open the sacks of wheat in the grain-cellar
▷ (राजेशाचं)(लगीन)(संतोषची)(हळद)
▷ (फोडा)(गव्हाचे)(बळुद)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[90] id = 99274
धामणे राधाबाई - Dhamane Radhabai
Village सारोळे - Sarole
पहिल घरदार काय बघतो वतनाला
बयाच्या बाळाला टिळा लाव रतनाला
pahila gharadāra kāya baghatō vatanālā
bayācyā bāḷālā ṭiḷā lāva ratanālā
You have checked the family background, why are you looking at how much land he has
Put a red spot on the forehead of my mother’s son Ratan (as a mark of acceptance)
▷ (पहिल)(घरदार) why (बघतो)(वतनाला)
▷ (बयाच्या)(बाळाला)(टिळा) put (रतनाला)
pas de traduction en français
[91] id = 100783
देवकर गोदा - Deokar Godha
Village सराटी - Sarati
दुसरी हाळद आधी मारवती देवाला
मग नवर्या बाळाला
dusarī hāḷada ādhī māravatī dēvālā
maga navaryā bāḷālā
Apply haldi* to God Maruti* first
Then to the bridegroom
▷ (दुसरी)(हाळद) before Maruti (देवाला)
▷ (मग)(नवर्या)(बाळाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
[92] id = 102508
कांबळे मुक्ताबाई - Kamble Mukta
Village हांडरगुळी - Handarguli
बाई मांडवाच्या दारी हळद दळती हौशी
नवरदेवाची मावशी अन हळदीच्या दिवशी
bāī māṇḍavācyā dārī haḷada daḷatī hauśī
navaradēvācī māvaśī ana haḷadīcyā divaśī
Woman, an enthusiastic woman is grinding haldi* at the entrance of the shed for marriage
She is the bridegroom’s maternal aunt (mother’s sister), on the day of haldi* ceremony
▷  Woman (मांडवाच्या)(दारी)(हळद)(दळती)(हौशी)
▷ (नवरदेवाची) maternal_aunt (अन)(हळदीच्या)(दिवशी)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[93] id = 102515
माने जाई - Mane Jai
Village आंबवडे - Ambavade
UVS-43-16 start 00:50 ➡ listen to section
हे का मांडवाच्या दारी हळदीबाईच वाळवण
नवर्या बाळाच केळवण ग
hē kā māṇḍavācyā dārī haḷadībāīca vāḷavaṇa
navaryā bāḷāca kēḷavaṇa ga
Halad* is drying at the entrance of the marriage pendal
My son is the bridegroom, it is Kelvan (a special meal for him) before marriage
▷ (हे)(का)(मांडवाच्या)(दारी)(हळदीबाईच)(वाळवण)
▷ (नवर्या)(बाळाच)(केळवण) *
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[94] id = 102521
पोटे अनुसया - Pote Anusaya
Village हिरलगे - Hirlage
काय मांडवाच्या दारी हळदीबाईच वाळवण
नवर्या बाळाच केळवण
kāya māṇḍavācyā dārī haḷadībāīca vāḷavaṇa
navaryā bāḷāca kēḷavaṇa
Halad* is drying at the entrance of the marriage pendal
My son is the bridegroom, it is Kelvan (a special meal for him) before marriage
▷  Why (मांडवाच्या)(दारी)(हळदीबाईच)(वाळवण)
▷ (नवर्या)(बाळाच)(केळवण)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[95] id = 102522
पाटील लक्ष्मी - Patil Lakshmi
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
मांडवाच्या हळदीबाईच वाळवण
माझ्या ग बाळायाच नवर्या बाळाच केऴवण
māṇḍavācyā haḷadībāīca vāḷavaṇa
mājhyā ga bāḷāyāca navaryā bāḷāca kēzhavaṇa
Halad* is drying at the entrance of the marriage pendal
My son is the bridegroom, it is Kelvan (a special meal for him) before marriage
▷ (मांडवाच्या)(हळदीबाईच)(वाळवण)
▷  My * (बाळायाच)(नवर्या)(बाळाच)(केऴवण)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[96] id = 102523
चांदणे लक्ष्मी - Chandane Lakshmi
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
शिवयला भांडईन झाला कसाचा कालगइवा
गोरगरीब काय बोल सरपंचाला बोलईवा
śivayalā bhāṇḍīna jhālā kasācā kālagivā
gōragarība kāya bōla sarapañcālā bōlīvā
There is a fight on the boundary of the village, what is the tumult about
The poor are saying, call Sarpanch*
▷ (शिवयला)(भांडईन)(झाला)(कसाचा)(कालगइवा)
▷ (गोरगरीब) why says (सरपंचाला)(बोलईवा)
pas de traduction en français
SarpanchAn elected head of the village-level statutory institution of local self-government called the panchayat (village government)
[97] id = 102563
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
आयांनो बायांनो आपण कांताच पाहिलं
बाळाचं माझा घाणा घालाया बोहिल्या
āyānnō bāyānnō āpaṇa kāntāca pāhilaṁ
bāḷācaṁ mājhā ghāṇā ghālāyā bōhilyā
Women from the neighbourhood, this is the first function in my house, my handsome son will be climbing the marriage altar
The ritual of grinding haldi* is going on
▷ (आयांनो)(बायांनो)(आपण)(कांताच)(पाहिलं)
▷ (बाळाचं) my (घाणा)(घालाया)(बोहिल्या)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[98] id = 102584
निगोरे मुक्ताबाई - Nigore Mukta
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
मांडवाच्या दारी हाळदी बाईचा गेला लोंढा
माझ्या तु तान्हान्या बाळा जिन्या बसुनी घेवा हुंडा
māṇḍavācyā dārī hāḷadī bāīcā gēlā lōṇḍhā
mājhyā tu tānhānyā bāḷā jinyā basunī ghēvā huṇḍā
At the entrance of the shed for marriage, haldi* water is flowing
My young son, sit on the staircase and take the dowry
▷ (मांडवाच्या)(दारी) turmeric (बाईचा) has_gone (लोंढा)
▷  My you (तान्हान्या) child (जिन्या)(बसुनी)(घेवा)(हुंडा)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[99] id = 106465
टेमक सुभद्रा - Temak Subhadra
Village माळेवाडी - Malewadi
आयानों बयानों तूम्हा हात पालवीते
बाळाच्या माझ्या हळदीला बोलाविते
āyānōṁ bayānōṁ tūmhā hāta pālavītē
bāḷācyā mājhyā haḷadīlā bōlāvitē
Women from the neighbourhood, I wave my hand to call you
I call you for my sons, the bridegroom’s haldi* ceremony
▷ (आयानों)(बयानों)(तूम्हा) hand (पालवीते)
▷ (बाळाच्या) my (हळदीला)(बोलाविते)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[100] id = 106466
टेमक सुभद्रा - Temak Subhadra
Village माळेवाडी - Malewadi
आयानों बयानों तूम्हा येते काकुळती
बाळाच्या माझ्या हळदीची वेळ जाती
āyānōṁ bayānōṁ tūmhā yētē kākuḷatī
bāḷācyā mājhyā haḷadīcī vēḷa jātī
Women from the neighbourhood, I beg of you to come
The auspicious time for my son’s, the bridegroom’s, haldi* ceremony is getting over
▷ (आयानों)(बयानों)(तूम्हा)(येते)(काकुळती)
▷ (बाळाच्या) my (हळदीची)(वेळ) caste
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[101] id = 108344
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
हळदीच्या दिवशी हळदी कुंकवाचा नाश
आनंदाची घडी नाही येत बारुमास
haḷadīcyā divaśī haḷadī kuṅkavācā nāśa
ānandācī ghaḍī nāhī yēta bārumāsa
On the day of haldi* ceremony, big quantity of haldi* and kunku* are wasted
A happy occasion does not come all the year round
▷ (हळदीच्या)(दिवशी) turmeric (कुंकवाचा)(नाश)
▷ (आनंदाची)(घडी) not (येत)(बारुमास)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[102] id = 109927
देसाई सरस्वती - Desai Saraswati
Village गारगोटी - Gargoti
UVS-40-01
काय मांडवाच्या दारी हळदी बाईच वाळवण
नवर्या बाळाच केळवन
kāya māṇḍavācyā dārī haḷadī bāīca vāḷavaṇa
navaryā bāḷāca kēḷavana
Halad* is drying at the entrance of the marriage pendal
My son is the bridegroom, it is Kelvan (a special meal for him) before marriage
▷  Why (मांडवाच्या)(दारी) turmeric (बाईच)(वाळवण)
▷ (नवर्या)(बाळाच)(केळवन)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[103] id = 110220
उभे रखमा - Ubhe Rakhma
Village कोळवडे - Kolavade
UVS-14-44 start 01:44 ➡ listen to section
बाई जात्या ना इसवरा र तुला सुपारी बांधयली
आता माझ्या बाळा नवर्या हाळद लागली
bāī jātyā nā isavarā ra tulā supārī bāndhayalī
ātā mājhyā bāḷā navaryā hāḷada lāgalī
God grindmill, I have tied an areca nut to you
Now, my son, the bridegroom has had haldi* ceremony
▷  Woman (जात्या) * (इसवरा)(र) to_you (सुपारी)(बांधयली)
▷ (आता) my child (नवर्या)(हाळद)(लागली)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[104] id = 69188
निकम अंजना - Nikam Anjana
Village खरवंडी - Kharvande
जात्या इसवरा तुला सुपारी बांधीली
बाळाला मपल्या नवर्या हळद लागली
jātyā isavarā tulā supārī bāndhīlī
bāḷālā mapalyā navaryā haḷada lāgalī
God grindmill, I have tied an areca nut to you
My son, the bridegroom has had haldi* ceremony
▷ (जात्या)(इसवरा) to_you (सुपारी)(बांधीली)
▷ (बाळाला)(मपल्या)(नवर्या)(हळद)(लागली)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
[105] id = 68577
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
ईश्वर जात्या तुला सुपारी बांधली
नवर्या मुलाला हळद लागली
īshvara jātyā tulā supārī bāndhalī
navaryā mulālā haḷada lāgalī
God grindmill, I have tied an areca nut to you
The bridegroom has had haldi* ceremony
▷ (ईश्वर)(जात्या) to_you (सुपारी)(बांधली)
▷ (नवर्या)(मुलाला)(हळद)(लागली)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Applying turmeric on the whole body
⇑ Top of page ⇑