Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= C09-02-03
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class C:IX-2.3 (C09-02-03)
(62 records)

Display songs in class at higher level (C09-02)
Display complete classification scheme (3615 classes)

C:IX-2.3 (C09-02-03) - Baby / Attachment / In the cradle, plays with toys, sleeps

[1] id = 18256
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
पाळण्याची दोरी सोन्यापरास पिवळी
तान्हा का माझा राघू आत झोपला गवळी
pāḷaṇyācī dōrī sōnyāparāsa pivaḷī
tānhā kā mājhā rāghū āta jhōpalā gavaḷī
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(सोन्यापरास)(पिवळी)
▷ (तान्हा)(का) my (राघू)(आत)(झोपला)(गवळी)
pas de traduction en français
[2] id = 18257
घारे सिंधु - Ghare Sindhu
Village जअूळ - Jawal
तान्ह्या बाळायाची याची हौस माझ्या घरी
कातीव पाळणा त्याला रेशमाची दोरी
tānhyā bāḷāyācī yācī hausa mājhyā gharī
kātīva pāḷaṇā tyālā rēśamācī dōrī
no translation in English
▷ (तान्ह्या)(बाळायाची)(याची)(हौस) my (घरी)
▷ (कातीव) cradle (त्याला)(रेशमाची)(दोरी)
pas de traduction en français
[3] id = 18258
पोळेकर गंगा - Polekar Ganga
Village निवंगुणी - Nivanguni
पाळण्याची दोरी माझ्या पखारा पांगली
शेजारीण चांगली झोका घालाया लागली
pāḷaṇyācī dōrī mājhyā pakhārā pāṅgalī
śējārīṇa cāṅgalī jhōkā ghālāyā lāgalī
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी) my (पखारा)(पांगली)
▷ (शेजारीण)(चांगली)(झोका)(घालाया)(लागली)
pas de traduction en français
[4] id = 18259
पोळेकर गंगा - Polekar Ganga
Village निवंगुणी - Nivanguni
पाळण्याचा दोर सोन्यापरास पिवळा
तान्हा का माझा राघू आत झोपला सावळा
pāḷaṇyācā dōra sōnyāparāsa pivaḷā
tānhā kā mājhā rāghū āta jhōpalā sāvaḷā
no translation in English
▷ (पाळण्याचा)(दोर)(सोन्यापरास)(पिवळा)
▷ (तान्हा)(का) my (राघू)(आत)(झोपला)(सावळा)
pas de traduction en français
[5] id = 18260
फाले फुला - Phale Phula
Village नांदगाव - Nandgaon
पाळण्याची दोरी दोरी नव्ह सुतळा
आता माझ बाळ आत खेळतो पुतळा
pāḷaṇyācī dōrī dōrī navha sutaḷā
ātā mājha bāḷa āta khēḷatō putaḷā
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(दोरी)(नव्ह)(सुतळा)
▷ (आता) my son (आत)(खेळतो)(पुतळा)
pas de traduction en français
[6] id = 18261
फाले फुला - Phale Phula
Village नांदगाव - Nandgaon
पाळण्याची दोरी मला दिसती बेकार
बाळायाच माझ्या ऐका हिर्याच उकार
pāḷaṇyācī dōrī malā disatī bēkāra
bāḷāyāca mājhyā aikā hiryāca ukāra
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(मला)(दिसती)(बेकार)
▷ (बाळायाच) my (ऐका)(हिर्याच)(उकार)
pas de traduction en français
[7] id = 18262
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
पालखी पाळणा हा ग मोलाचा खेळणा
जुनवती बाई माझ्या लाडका चिमणा
pālakhī pāḷaṇā hā ga mōlācā khēḷaṇā
junavatī bāī mājhyā lāḍakā cimaṇā
no translation in English
▷ (पालखी) cradle (हा) * (मोलाचा)(खेळणा)
▷ (जुनवती) woman my (लाडका)(चिमणा)
pas de traduction en français
[8] id = 18263
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
हाका मी मारु गेले सासवा मालणीला
बाळ करतो किरकीर लावा पाळणा वळणीला
hākā mī māru gēlē sāsavā mālaṇīlā
bāḷa karatō kirakīra lāvā pāḷaṇā vaḷaṇīlā
no translation in English
▷ (हाका) I (मारु) has_gone (सासवा)(मालणीला)
▷  Son (करतो)(किरकीर) put cradle (वळणीला)
pas de traduction en français
[9] id = 18264
फाले फुला - Phale Phula
Village नांदगाव - Nandgaon
पाळण्याची दोरी आत जाती बाहेर येती
बाळायाची माझ्या मावळण झोक देती
pāḷaṇyācī dōrī āta jātī bāhēra yētī
bāḷāyācī mājhyā māvaḷaṇa jhōka dētī
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(आत) caste (बाहेर)(येती)
▷ (बाळायाची) my (मावळण)(झोक)(देती)
pas de traduction en français
[10] id = 18265
गायकवाड रोहीणी - Gaykwad Rohini
Village बउर - Baur
पाळण्यावरुनी माशी हळूच उडाली
माझ्या या बाईची झोप हळवी मोडली
pāḷaṇyāvarunī māśī haḷūca uḍālī
mājhyā yā bāīcī jhōpa haḷavī mōḍalī
no translation in English
▷ (पाळण्यावरुनी)(माशी)(हळूच)(उडाली)
▷  My (या)(बाईची)(झोप)(हळवी)(मोडली)
pas de traduction en français
[11] id = 18266
दिघे उषा - Dighe Usha
Village भांबर्डे - Bhambarde
UVS-01-05 start 00:28 ➡ listen to section
पाळण्याची दोरी गेली उंबर्या बाहेरी
मावली माझी बया धंद्या गुतली सोयरी
pāḷaṇyācī dōrī gēlī umbaryā bāhērī
māvalī mājhī bayā dhandyā gutalī sōyarī
The cord of the cradle went outside the threshold
My mother got busy with her household chores
▷ (पाळण्याची)(दोरी) went (उंबर्या)(बाहेरी)
▷ (मावली) my (बया)(धंद्या)(गुतली)(सोयरी)
pas de traduction en français
[12] id = 30827
शेंडे कुसूम - Shende Kusum
Village माले - Male
पाळगण्याची देारी मला दिसती एकयळी
आत्ताना माझ बाळ आत खेळती चाफकळी
pāḷagaṇyācī dēārī malā disatī ēkayaḷī
āttānā mājha bāḷa āta khēḷatī cāphakaḷī
no translation in English
▷ (पाळगण्याची)(देारी)(मला)(दिसती)(एकयळी)
▷ (आत्ताना) my son (आत)(खेळती)(चाफकळी)
pas de traduction en français
[13] id = 30828
शेंडे कुसूम - Shende Kusum
Village माले - Male
पाळण्याची दोरी मला दिसती यकाहेर
आत्ताग माझ बाळ देतो पाळण्या हुकायार
pāḷaṇyācī dōrī malā disatī yakāhēra
āttāga mājha bāḷa dētō pāḷaṇyā hukāyāra
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(मला)(दिसती)(यकाहेर)
▷ (आत्ताग) my son (देतो)(पाळण्या)(हुकायार)
pas de traduction en français
[14] id = 37864
शेंडे कुसूम - Shende Kusum
Village माले - Male
पाळण्याची दोरी मला दिसती यकाहेर
आत्ता ग माझ माळ दातो पाळण्या हुकार
pāḷaṇyācī dōrī malā disatī yakāhēra
āttā ga mājha māḷa dātō pāḷaṇyā hukāra
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(मला)(दिसती)(यकाहेर)
▷  Now * my (माळ)(दातो)(पाळण्या)(हुकार)
pas de traduction en français
[15] id = 37865
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
काचाच्या वलणीला बाळ माझा झोका घेतो
त्याच्या या झोक्यामधी बाळ माझा झोपी जातो
kācācyā valaṇīlā bāḷa mājhā jhōkā ghētō
tyācyā yā jhōkyāmadhī bāḷa mājhā jhōpī jātō
no translation in English
▷ (काचाच्या)(वलणीला) son my (झोका)(घेतो)
▷ (त्याच्या)(या)(झोक्यामधी) son my (झोपी) goes
pas de traduction en français
[16] id = 41623
काकड फुल्या - Kakad Phulya
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
पाळण्याची दोरी आित जाती बाहेर येती
सागर बाळाची जीजी याला झोका देती
pāḷaṇyācī dōrī āita jātī bāhēra yētī
sāgara bāḷācī jījī yālā jhōkā dētī
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(आित) caste (बाहेर)(येती)
▷ (सागर)(बाळाची)(जीजी)(याला)(झोका)(देती)
pas de traduction en français
[17] id = 45843
खरात इंदु - Kharat Indu
Village पुणतांबा - Puntamba
पाळण्याचा दोर गेला उंब-या बाहेरी
आता माझी बाई काम गुंतली सोयरी
pāḷaṇyācā dōra gēlā umba-yā bāhērī
ātā mājhī bāī kāma guntalī sōyarī
no translation in English
▷ (पाळण्याचा)(दोर) has_gone (उंब-या)(बाहेरी)
▷ (आता) my daughter (काम)(गुंतली)(सोयरी)
pas de traduction en français
[18] id = 45904
धिवर सािवत्री - Dhivar Savitri
Village मनमाड - Manmad
पाळण्याचा दोर तुम्ही हालक्यानी हालवा
बाई गेली पाण्या तुम्ही शेलून पालवा
pāḷaṇyācā dōra tumhī hālakyānī hālavā
bāī gēlī pāṇyā tumhī śēlūna pālavā
no translation in English
▷ (पाळण्याचा)(दोर)(तुम्ही)(हालक्यानी)(हालवा)
▷  Woman went (पाण्या)(तुम्ही)(शेलून)(पालवा)
pas de traduction en français
[19] id = 45905
बांगर पार्वती - Bangar Parvati
Village खडकी पिंपळगाव - Khadki Pimpalgaon
लहान मुलाची हवस माझ्या घरी
कातीव पाळणा याला रेशमाची जोडी
lahāna mulācī havasa mājhyā gharī
kātīva pāḷaṇā yālā rēśamācī jōḍī
no translation in English
▷ (लहान)(मुलाची)(हवस) my (घरी)
▷ (कातीव) cradle (याला)(रेशमाची)(जोडी)
pas de traduction en français
[20] id = 45906
बांगर पार्वती - Bangar Parvati
Village खडकी पिंपळगाव - Khadki Pimpalgaon
लहान मुलाची हवस माझ्या जीवा
कातीव पाळणा दोरी रेशमाची लावा
lahāna mulācī havasa mājhyā jīvā
kātīva pāḷaṇā dōrī rēśamācī lāvā
no translation in English
▷ (लहान)(मुलाची)(हवस) my life
▷ (कातीव) cradle (दोरी)(रेशमाची) put
pas de traduction en français
[21] id = 45916
शेडगे उमाजी - Shedge Umaji
Village केसूर्डी - Kesurdi
पाळणा तरवडा बांधला मधी मवाळ लागलं
बाळ टेहा करत मधी टिपका गळत
pāḷaṇā taravaḍā bāndhalā madhī mavāḷa lāgalaṁ
bāḷa ṭēhā karata madhī ṭipakā gaḷata
no translation in English
▷  Cradle (तरवडा)(बांधला)(मधी) Maval (लागलं)
▷  Son (टेहा)(करत)(मधी)(टिपका)(गळत)
pas de traduction en français
[22] id = 45923
शेडगे उमाजी - Shedge Umaji
Village केसूर्डी - Kesurdi
लंब्या लंब्या तरवड अर्ध पातळ फाडल
पाळणा तरवडा बांधला इंद्र सभचा उठला
lambyā lambyā taravaḍa ardha pātaḷa phāḍala
pāḷaṇā taravaḍā bāndhalā indra sabhacā uṭhalā
no translation in English
▷ (लंब्या)(लंब्या)(तरवड)(अर्ध)(पातळ)(फाडल)
▷  Cradle (तरवडा)(बांधला)(इंद्र)(सभचा)(उठला)
pas de traduction en français
[23] id = 62437
गायकवाड जनाबाई फकिरा - Gaykwad Janabai Phakira
Village चितळी - Chitali
तान्हीया बाळाची आवड माझ्या घरी
रंगीत पाळणा त्याला रेशमाची दोरी
tānhīyā bāḷācī āvaḍa mājhyā gharī
raṅgīta pāḷaṇā tyālā rēśamācī dōrī
no translation in English
▷ (तान्हीया)(बाळाची)(आवड) my (घरी)
▷ (रंगीत) cradle (त्याला)(रेशमाची)(दोरी)
pas de traduction en français
[24] id = 62441
गायकवाड जनाबाई फकिरा - Gaykwad Janabai Phakira
Village चितळी - Chitali
येग झोपबाई तुग पाळण्यावरुन
माझ तान्ह बाळ उभा दोराला धरुन
yēga jhōpabāī tuga pāḷaṇyāvaruna
mājha tānha bāḷa ubhā dōrālā dharuna
no translation in English
▷ (येग)(झोपबाई)(तुग)(पाळण्यावरुन)
▷  My (तान्ह) son standing (दोराला)(धरुन)
pas de traduction en français
[25] id = 70103
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
तान्ह या बाळाच हौस मला घरी
कातीव पाळणा याला रेशमाची दोरी
tānha yā bāḷāca hausa malā gharī
kātīva pāḷaṇā yālā rēśamācī dōrī
no translation in English
▷ (तान्ह)(या)(बाळाच)(हौस)(मला)(घरी)
▷ (कातीव) cradle (याला)(रेशमाची)(दोरी)
pas de traduction en français
[26] id = 75456
कोकाटे गिताबाई - Kokate Gitabai
Village पुणतांबा - Puntamba
पाळण्याची दोरी आत येती बाहेर जाती
आता माझ्या बाळा आधी तुला झोका देती
pāḷaṇyācī dōrī āta yētī bāhēra jātī
ātā mājhyā bāḷā ādhī tulā jhōkā dētī
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(आत)(येती)(बाहेर) caste
▷ (आता) my child before to_you (झोका)(देती)
pas de traduction en français
[27] id = 75801
साळवे सुबा - Salve Suba
Village घायगाव - Ghaygaon
तान्ह्या बाळाची हौस मोठी माझ्या घरी
रंगीत पाळणा त्याला रेशमाची दोरी
tānhyā bāḷācī hausa mōṭhī mājhyā gharī
raṅgīta pāḷaṇā tyālā rēśamācī dōrī
no translation in English
▷ (तान्ह्या)(बाळाची)(हौस)(मोठी) my (घरी)
▷ (रंगीत) cradle (त्याला)(रेशमाची)(दोरी)
pas de traduction en français
[28] id = 75809
पाठारे सोना - Pathare Sona
Village कोळवली - Kolawali
तान्ह्या माझ्या बाळाच्या पाळण्या भवरा
सांगते बाई तुला आत झोपवीते हिरा
tānhyā mājhyā bāḷācyā pāḷaṇyā bhavarā
sāṅgatē bāī tulā āta jhōpavītē hirā
no translation in English
▷ (तान्ह्या) my (बाळाच्या)(पाळण्या)(भवरा)
▷  I_tell woman to_you (आत)(झोपवीते)(हिरा)
pas de traduction en français
[29] id = 84981
सांगवे जिजा - Sangave Jija
Village येळी - Yeli
पाळण्याला पाट्या दिसती सवाण
मधी झोपला जवान
pāḷaṇyālā pāṭyā disatī savāṇa
madhī jhōpalā javāna
no translation in English
▷ (पाळण्याला)(पाट्या)(दिसती)(सवाण)
▷ (मधी)(झोपला)(जवान)
pas de traduction en français
[30] id = 84982
केकान गौरी - Kekan Gauri
Village शेळगाव - Shelgaon
रंगीत पालयीना पाळना हालतो जोमायाची
झोका दिलायी मामा इची
raṅgīta pālayīnā pāḷanā hālatō jōmāyācī
jhōkā dilāyī māmā icī
no translation in English
▷ (रंगीत)(पालयीना) cradle moves (जोमायाची)
▷ (झोका)(दिलायी) maternal_uncle (इची)
pas de traduction en français
[31] id = 84983
उबाळे कलावती - Ubale Kalavati
Village दारफळ - Darphal
पाळण्याची दोरी आत बाहेर एती जाती
त्याती मावशी झोका देती
pāḷaṇyācī dōrī āta bāhēra ētī jātī
tyātī māvaśī jhōkā dētī
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(आत)(बाहेर)(एती) caste
▷ (त्याती) maternal_aunt (झोका)(देती)
pas de traduction en français
[32] id = 84984
उबाळे कलावती - Ubale Kalavati
Village दारफळ - Darphal
पाळण्याची दोरी हालती मज्जाण
झोका दिला आज्यान
pāḷaṇyācī dōrī hālatī majjāṇa
jhōkā dilā ājyāna
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(हालती)(मज्जाण)
▷ (झोका)(दिला)(आज्यान)
pas de traduction en français
[33] id = 84985
उबाळे कलावती - Ubale Kalavati
Village दारफळ - Darphal
पाळण्याची दोरी हालती जोमाणी
झोका लोटीला मामान
pāḷaṇyācī dōrī hālatī jōmāṇī
jhōkā lōṭīlā māmāna
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(हालती)(जोमाणी)
▷ (झोका)(लोटीला)(मामान)
pas de traduction en français
[34] id = 86908
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
पाळण्याच्या वरी राघु झोपी गेले
खेळुन जागी केले बाळ हरिन माझ्या
pāḷaṇyācyā varī rāghu jhōpī gēlē
khēḷuna jāgī kēlē bāḷa harina mājhyā
no translation in English
▷ (पाळण्याच्या)(वरी)(राघु)(झोपी) has_gone
▷ (खेळुन)(जागी)(केले) son (हरिन) my
pas de traduction en français
[35] id = 86909
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
पाळण्याच्या वरी खेळण मोराच
बाळ निजल थोराच सावळ्या सोयर्याच
pāḷaṇyācyā varī khēḷaṇa mōrāca
bāḷa nijala thōrāca sāvaḷyā sōyaryāca
no translation in English
▷ (पाळण्याच्या)(वरी)(खेळण)(मोराच)
▷  Son (निजल)(थोराच)(सावळ्या)(सोयर्याच)
pas de traduction en français
[36] id = 86910
बोधक यमुना - Bodhak Yamuna
Village उंदीरगाव - Undirgaon
सोन सोन करते सोन आहे माझ्या घरी
रंगीत पाळणा त्याला रेशमाची दोरी
sōna sōna karatē sōna āhē mājhyā gharī
raṅgīta pāḷaṇā tyālā rēśamācī dōrī
no translation in English
▷  Gold gold (करते) gold (आहे) my (घरी)
▷ (रंगीत) cradle (त्याला)(रेशमाची)(दोरी)
pas de traduction en français
[37] id = 86911
बोदाडे बना - Bodhade Bana
Village पिंप्री गवळी - Pimpri Gavali
पायण्याची दोरी जावु द्या लोंबत
सानीया बालाची याही जीवाला गंमत
pāyaṇyācī dōrī jāvu dyā lōmbata
sānīyā bālācī yāhī jīvālā gammata
no translation in English
▷ (पायण्याची)(दोरी)(जावु)(द्या)(लोंबत)
▷ (सानीया)(बालाची)(याही)(जीवाला)(गंमत)
pas de traduction en français
[38] id = 86912
मैड विजया कांतीलाल - Maid Vijaya Kantilal
Village शिरुर - Shirur
पाळण्यात उभा उभा कळस धरुनी
संदेश बाळाला कुणी पाहिल न्याहाळुनी
pāḷaṇyāta ubhā ubhā kaḷasa dharunī
sandēśa bāḷālā kuṇī pāhila nyāhāḷunī
no translation in English
▷ (पाळण्यात) standing standing (कळस)(धरुनी)
▷ (संदेश)(बाळाला)(कुणी)(पाहिल)(न्याहाळुनी)
pas de traduction en français
[39] id = 87728
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
रेशमाची दोरी रंगीत पाळण्याला
बाळ बघत खेळण्याला
rēśamācī dōrī raṅgīta pāḷaṇyālā
bāḷa baghata khēḷaṇyālā
no translation in English
▷ (रेशमाची)(दोरी)(रंगीत)(पाळण्याला)
▷  Son (बघत)(खेळण्याला)
pas de traduction en français
[40] id = 88265
सावरे शांता - Saware Shanta
Village बोरगाव - Borgaon
सांगुनी धाडीती वाई देशीच्या सुताराला
रंगीत पाळणा माई देशीच्या पुतराला
sāṅgunī dhāḍītī vāī dēśīcyā sutārālā
raṅgīta pāḷaṇā māī dēśīcyā putarālā
no translation in English
▷ (सांगुनी)(धाडीती)(वाई)(देशीच्या)(सुताराला)
▷ (रंगीत) cradle (माई)(देशीच्या)(पुतराला)
pas de traduction en français
[41] id = 95961
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
समोर पाळणा झोका देती पोर सोर
बाबुचा माझ्या निजला दामोदर
samōra pāḷaṇā jhōkā dētī pōra sōra
bābucā mājhyā nijalā dāmōdara
no translation in English
▷ (समोर) cradle (झोका)(देती)(पोर)(सोर)
▷ (बाबुचा) my (निजला)(दामोदर)
pas de traduction en français
[42] id = 96157
तायडे फुलवंता - Tayade Fulwanta
Village गोतमारा - Gotmara
निज निजबाळा तुझ्या पायामंदी वाळा
पायामंदी वाळा राखण देवराया
nija nijabāḷā tujhyā pāyāmandī vāḷā
pāyāmandī vāḷā rākhaṇa dēvarāyā
no translation in English
▷ (निज)(निजबाळा) your (पायामंदी)(वाळा)
▷ (पायामंदी)(वाळा)(राखण)(देवराया)
pas de traduction en français
[43] id = 96184
कामथे धोंडाबाई गणपत - Kamthe Dhonda Ganpat
Village खळद - Khalad
झोका ना देते लांब जाऊ द्या वलण्या
बाळाच्या पाळण्यावरी नाग टाकितो झेलण्या
jhōkā nā dētē lāmba jāū dyā valaṇyā
bāḷācyā pāḷaṇyāvarī nāga ṭākitō jhēlaṇyā
no translation in English
▷ (झोका) * give (लांब)(जाऊ)(द्या)(वलण्या)
▷ (बाळाच्या)(पाळण्यावरी)(नाग)(टाकितो)(झेलण्या)
pas de traduction en français
[44] id = 96235
निकम सुपडबाई देवीदास - Nikan Supada Devidas
Village शेंदुर्णी - Shendurni
तान्ह तान्ह करु तान्ह बाळ माझ्या हारी
रंगीत पाळणी त्याले रेशमाची दोरी
tānha tānha karu tānha bāḷa mājhyā hārī
raṅgīta pāḷaṇī tyālē rēśamācī dōrī
no translation in English
▷ (तान्ह)(तान्ह)(करु)(तान्ह) son my (हारी)
▷ (रंगीत)(पाळणी)(त्याले)(रेशमाची)(दोरी)
pas de traduction en français
[45] id = 96236
गायकवाड मारीया - Gaykwad Mariya
Village हरेगाव - Haregaon
देरे देवुराया लेकुरवाळीची संगत
सकाळी उठुनी तान्हया बाळाचा गजर
dērē dēvurāyā lēkuravāḷīcī saṅgata
sakāḷī uṭhunī tānhayā bāḷācā gajara
no translation in English
▷ (देरे)(देवुराया)(लेकुरवाळीची) tells
▷  Morning (उठुनी)(तान्हया)(बाळाचा)(गजर)
pas de traduction en français
[46] id = 96474
सांगवे जिजा - Sangave Jija
Village येळी - Yeli
पाळण्याच्या वरी राया थोडी झाली
नेनंत्या बाळाची मायी शिकारीला गेली
pāḷaṇyācyā varī rāyā thōḍī jhālī
nēnantyā bāḷācī māyī śikārīlā gēlī
no translation in English
▷ (पाळण्याच्या)(वरी)(राया)(थोडी) has_come
▷ (नेनंत्या)(बाळाची)(मायी)(शिकारीला) went
pas de traduction en français
[47] id = 97551
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
पाळण्याचा दोरा वाजती करा करा
झोप नाही चारी प्रहारा संजु बाळाला
pāḷaṇyācā dōrā vājatī karā karā
jhōpa nāhī cārī prahārā sañju bāḷālā
no translation in English
▷ (पाळण्याचा)(दोरा)(वाजती) doing doing
▷ (झोप) not (चारी)(प्रहारा)(संजु)(बाळाला)
pas de traduction en français
[48] id = 101743
खुसे जनाबाई जगदेव - Khuse Jana
Village मोताळा - Motala
पाळण्याची दोरी मना दिसले एकार
बाळ माझ आदिनाथ राघु टाकतो होकार
pāḷaṇyācī dōrī manā disalē ēkāra
bāḷa mājha ādinātha rāghu ṭākatō hōkāra
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(मना)(दिसले)(एकार)
▷  Son my (आदिनाथ)(राघु)(टाकतो)(होकार)
pas de traduction en français
[49] id = 106124
साठे अनु - Sathe Anusaya
Village वोवळे - Wowale
पालक पाळणा त्याला रेशमाची दोरी
तान्हीया बाळाला हवशी हलवती गोरी
pālaka pāḷaṇā tyālā rēśamācī dōrī
tānhīyā bāḷālā havaśī halavatī gōrī
no translation in English
▷ (पालक) cradle (त्याला)(रेशमाची)(दोरी)
▷ (तान्हीया)(बाळाला)(हवशी)(हलवती)(गोरी)
pas de traduction en français
[50] id = 106140
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
पालक पाळणा हाल कडी पिताळाची
झोप अवघड बाळाची
pālaka pāḷaṇā hāla kaḍī pitāḷācī
jhōpa avaghaḍa bāḷācī
no translation in English
▷ (पालक) cradle (हाल)(कडी)(पिताळाची)
▷ (झोप)(अवघड)(बाळाची)
pas de traduction en français
[51] id = 106141
गायकवाड जना - Gaykwad Jana
Village तडखेल - Tadkhel
पाळण्याची दोरी हालविता तुटली
राधा झोपीची उठली
pāḷaṇyācī dōrī hālavitā tuṭalī
rādhā jhōpīcī uṭhalī
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(हालविता)(तुटली)
▷ (राधा)(झोपीची)(उठली)
pas de traduction en français
[52] id = 106142
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
रंगीत पाळणा हालकडया घण घाव
आत झोपला रंगराव
raṅgīta pāḷaṇā hālakaḍayā ghaṇa ghāva
āta jhōpalā raṅgarāva
no translation in English
▷ (रंगीत) cradle (हालकडया)(घण)(घाव)
▷ (आत)(झोपला)(रंगराव)
pas de traduction en français
[53] id = 106143
सांगळे प्रयागा - Sangle Prayaga
Village येळी - Yeli
पाळण्याच्या वरी रायाचा गलबला
आंनदाचा झोप तुला
pāḷaṇyācyā varī rāyācā galabalā
ānnadācā jhōpa tulā
no translation in English
▷ (पाळण्याच्या)(वरी)(रायाचा)(गलबला)
▷ (आंनदाचा)(झोप) to_you
pas de traduction en français
[54] id = 106155
कुंभार द्रौपदाबाई - Kumbhar Draupada
Village रासाई शिंडूर - Rasai Shendur
पाळण्याची फळी फळी हिरवी पोपळी
सुपर तान्हती बाई आत निजली पुतळी
pāḷaṇyācī phaḷī phaḷī hiravī pōpaḷī
supara tānhatī bāī āta nijalī putaḷī
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(फळी)(फळी) green (पोपळी)
▷ (सुपर)(तान्हती) woman (आत)(निजली)(पुतळी)
pas de traduction en français
[55] id = 106163
साठे अनु - Sathe Anusaya
Village वोवळे - Wowale
पालक पाळणा वसरी कोणी हालविला
वसरी कोणी हालविला तुझ्या मामानी झोका दिला
pālaka pāḷaṇā vasarī kōṇī hālavilā
vasarī kōṇī hālavilā tujhyā māmānī jhōkā dilā
no translation in English
▷ (पालक) cradle (वसरी)(कोणी)(हालविला)
▷ (वसरी)(कोणी)(हालविला) your maternal_uncle (झोका)(दिला)
pas de traduction en français
Cross references for this song:C:IX-4.1 (C09-04-01) - Baby / The dear one to uncle and aunt / Maternal uncle, aunty, who bring presents
[56] id = 106164
साठे अनु - Sathe Anusaya
Village वोवळे - Wowale
पालक पाळणा हलकड्या घण घाव
हलकडया घण घाव आत थोराचा बाजीराव
pālaka pāḷaṇā halakaḍyā ghaṇa ghāva
halakaḍayā ghaṇa ghāva āta thōrācā bājīrāva
no translation in English
▷ (पालक) cradle (हलकड्या)(घण)(घाव)
▷ (हलकडया)(घण)(घाव)(आत)(थोराचा)(बाजीराव)
pas de traduction en français
[57] id = 106168
साठे अनु - Sathe Anusaya
Village वोवळे - Wowale
पालक पाळणा हालविता बंद झाला
हरी चुलत्याला बोलु लागला
pālaka pāḷaṇā hālavitā banda jhālā
harī culatyālā bōlu lāgalā
no translation in English
▷ (पालक) cradle (हालविता) stop (झाला)
▷ (हरी)(चुलत्याला)(बोलु)(लागला)
pas de traduction en français
[58] id = 106169
साठे अनु - Sathe Anusaya
Village वोवळे - Wowale
पाळणा बांधीला पाळण्या खाली राही
वटी भरती सासुबाई मैनाची माझ्या
pāḷaṇā bāndhīlā pāḷaṇyā khālī rāhī
vaṭī bharatī sāsubāī mainācī mājhyā
no translation in English
▷  Cradle (बांधीला)(पाळण्या)(खाली) stays
▷ (वटी)(भरती)(सासुबाई)(मैनाची) my
pas de traduction en français
[59] id = 106397
भोकरे कमल - Bhokare Kamal
Village नांदुरा - Nandura
तान्ह माय लेकरान तान्हपणी रंग केल
पाळण्याच्या रांगा उडुन गेले
tānha māya lēkarāna tānhapaṇī raṅga kēla
pāḷaṇyācyā rāṅgā uḍuna gēlē
no translation in English
▷ (तान्ह)(माय)(लेकरान)(तान्हपणी)(रंग) did
▷ (पाळण्याच्या)(रांगा)(उडुन) has_gone
pas de traduction en français
[60] id = 106399
शेकोकर रत्नप्रभा विठ्ठल - Shekokar Ratnaprabha Vithalrao
Village काकडा - Kakada
पाटाचा पाळणा वाजती कार कुर
नेनंत बाळु तान्ह निजल घार घुर
pāṭācā pāḷaṇā vājatī kāra kura
nēnanta bāḷu tānha nijala ghāra ghura
no translation in English
▷ (पाटाचा) cradle (वाजती) doing (कुर)
▷  Younger (बाळु)(तान्ह)(निजल) house (घुर)
pas de traduction en français
[61] id = 107044
बार्से अलकाबाई दानीयल - Barse Alkabai Daniyal
Village कारेगाव - Karegaon
पाळण्याचा दोर वाजतो करा करा
पोटीच्या बाळा माझ्या निज मनु हरा
pāḷaṇyācā dōra vājatō karā karā
pōṭīcyā bāḷā mājhyā nija manu harā
no translation in English
▷ (पाळण्याचा)(दोर)(वाजतो) doing doing
▷ (पोटीच्या) child my (निज)(मनु)(हरा)
pas de traduction en français
[62] id = 107202
कुंभार यमुना - Kumbhar Yamuna
Village भांबर्डे - Bhambarde
घार फिरते आकाशी तीच लक्ष कोट्यापाशी
माता गुंतली कामाशी झोक घाली पाळण्याशी
ghāra phiratē ākāśī tīca lakṣa kōṭyāpāśī
mātā guntalī kāmāśī jhōka ghālī pāḷaṇyāśī
no translation in English
▷  House (फिरते)(आकाशी)(तीच)(लक्ष)(कोट्यापाशी)
▷ (माता)(गुंतली)(कामाशी)(झोक)(घाली)(पाळण्याशी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. In the cradle, plays with toys, sleeps
⇑ Top of page ⇑