Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2464
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Kumbhar Draupada
(20 records)

Village: रासाई शिंडूर - Rasai Shendur

18 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

B:VI-2.1b (B06-02-01b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Description of the road

Cross-references:B:VI-2.3e (B06-02-03e) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Daughter
B:VI-2.1 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
B:VI-2.3g (B06-02-03g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Brother
B:VI-2.3 (B06-02-03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions
[424] id = 84682
पंढरीच्या वाट कोणी साडविल तांदुळ
जनोबा विठला विना वाजतो मंजुळ
paṇḍharīcyā vāṭa kōṇī sāḍavila tānduḷa
janōbā viṭhalā vinā vājatō mañjuḷa
Who spilt rice on the way to Pandhari
Jani’s Vitthal* is playing the lute softly
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(कोणी)(साडविल)(तांदुळ)
▷ (जनोबा)(विठला)(विना)(वाजतो)(मंजुळ)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.3g (B06-02-03g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Brother

Cross-references:B:VI-2.831 ???
[59] id = 48753
पंढरीला जातो बहिण भावंड आम्ही दोन
चंद्रभागाच्या तासावर तिर्थ घडल मना जोग
paṇḍharīlā jātō bahiṇa bhāvaṇḍa āmhī dōna
candrabhāgācyā tāsāvara tirtha ghaḍala manā jōga
We both, brother and sister, we go to Pandhari
On the banks of Chandrabhaga*, we accomplished the pilgrimage to our satisfaction
▷ (पंढरीला) goes sister brother (आम्ही) two
▷ (चंद्रभागाच्या)(तासावर)(तिर्थ)(घडल)(मना)(जोग)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.


B:VI-2.4a (B06-02-04a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Ekadashi

Cross-references:B:VI-2.6b (B06-02-06b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Garuḍ khamb, the pillar of Garuḍ
B:VI-2.3d (B06-02-03d) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Son
B:VI-2.20 ???
VI-2.7d24 ???
VI-2.25 ???
B:VI-2.825 ???
B:VI-2.38 ???
B:VI-2.11fi (B06-02-11f01) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work / Special dishes for fast prepared for Viṭṭhal
[349] id = 89206
पंढरीला जाते माझ्या ओट्यात गुळ शेंगा
ज्ञानोबा विठ्ठला एकादशीचा नेम सांगा
paṇḍharīlā jātē mājhyā ōṭyāta guḷa śēṅgā
jñānōbā viṭhṭhalā ēkādaśīcā nēma sāṅgā
I go to Pandhari, I carry jaggery* and groundnuts in the folds of my sari
Dnyanoba*, tell the rules of the observance of Ekadashi* fast toVitthal
▷ (पंढरीला) am_going my (ओट्यात)(गुळ)(शेंगा)
▷ (ज्ञानोबा) Vitthal (एकादशीचा)(नेम) with
pas de traduction en français
jaggeryA traditional non-centrifugal cane sugar
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month


B:VI-2.4dvii (B06-02-04d07) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Irresistible wish to meet Viṭṭhal, Rakhumai / To bury my sorrow, happiness

[3] id = 94170
सुख या असता मला दुःखाचा येतो लोंढा
देव विठ्ठल हात लावीतो माझ्या तोंडी
sukha yā asatā malā duḥkhācā yētō lōṇḍhā
dēva viṭhṭhala hāta lāvītō mājhyā tōṇḍī
In all this happiness, I am overwhelmed by grief
God Vitthal* caresses me with affection
▷ (सुख)(या)(असता)(मला)(दुःखाचा)(येतो)(लोंढा)
▷ (देव) Vitthal hand (लावीतो) my (तोंडी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.5b (B06-02-05b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Dress

[30] id = 94031
देवाच्या दारामोहर झाड नाजुक मसाल्याच
देवा त्या विठ्ठलाचा शेला वाळतो चप्यावरी
dēvācyā dārāmōhara jhāḍa nājuka masālyāca
dēvā tyā viṭhṭhalācā śēlā vāḷatō capyāvarī
In front of God’s abode, there is a delicate spice tree
God Vitthala’s stole is drying on its branch
▷ (देवाच्या)(दारामोहर)(झाड)(नाजुक)(मसाल्याच)
▷ (देवा)(त्या)(विठ्ठलाचा)(शेला)(वाळतो)(चप्यावरी)
pas de traduction en français


B:VI-2.9b (B06-02-09b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Garland and flowers to Viṭṭhal

Cross-references:H:XXI-5.11a (H21-05-11a) - Ambedkar / Community & worship / Aratī, worship, other rituals - Ambedkar and Buddha
[40] id = 48360
तुळशीच्या माळा पैशाला येती वीस तीस
सावळ्या विठ्ठला हात पोचना खाली बस
tuḷaśīcyā māḷā paiśālā yētī vīsa tīsa
sāvaḷyā viṭhṭhalā hāta pōcanā khālī basa
Twenty-thirty garlands of tulasi* leaves for a paisa*
I cannot reach you, please sit down, dark-complexioned Vitthal*
▷ (तुळशीच्या)(माळा)(पैशाला)(येती)(वीस)(तीस)
▷ (सावळ्या) Vitthal hand (पोचना)(खाली)(बस)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
paisaA small coin
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[41] id = 48361
तुळशीच्या माळा पैशाला येती सोळा
देव विठ्ठलाच्या हात पोचना गळा
tuḷaśīcyā māḷā paiśālā yētī sōḷā
dēva viṭhṭhalācyā hāta pōcanā gaḷā
Sixteen strings of tulasi* for a paisa*
My hand cannot reach upto God Vitthal*’s neck
▷ (तुळशीच्या)(माळा)(पैशाला)(येती)(सोळा)
▷ (देव)(विठ्ठलाच्या) hand (पोचना)(गळा)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
paisaA small coin
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.11c (B06-02-11c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s ornaments

Cross-references:B:VI-2.19b (B06-02-19b) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Description
[338] id = 50655
पंढरपुरा मदी गलोगलीनी कासार
रुखमीन चुडा लेती नऊ लाखाचा उधार
paṇḍharapurā madī galōgalīnī kāsāra
rukhamīna cuḍā lētī naū lākhācā udhāra
There are bangle-sellers in each lane of Pandharpur
Rukmin* puts on dozens of bangles, an expenditure of nine lakhs*
▷ (पंढरपुरा)(मदी)(गलोगलीनी)(कासार)
▷ (रुखमीन)(चुडा)(लेती)(नऊ)(लाखाचा)(उधार)
pas de traduction en français
Rukmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand


B:VI-2.19b (B06-02-19b) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Description

Cross-references:B:VI-2.11o (B06-02-11o) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Viṭṭhal’s relation with other women
B:VI-2.9e (B06-02-09e) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Rich household
B:VI-2.9f (B06-02-09f) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Viṭṭhal and devotees work for each other, mutual intimacy
B:VI-2.11aiii (B06-02-11a03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Māher of Rukhmini / Marriage of Viṭṭhal Rukhmini
B:VI-2.10c (B06-02-10c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Sansāra prapañca
B:VI-2.11c (B06-02-11c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s ornaments
B:VI-2.7b35 ???
B:VI-2.7c23 ???
B:VI-2.70 ???
B:VI-2.98 ???
B:VI-2.182 ???
B:VI-2.9f24 ???
[85] id = 48752
पंढरपुरामधी गलोगलीनी तुळशीच्या बागा
ज्ञानोबा विठोबाची दिंडी जायाला नाही रस्ता
paṇḍharapurāmadhī galōgalīnī tuḷaśīcyā bāgā
jñānōbā viṭhōbācī diṇḍī jāyālā nāhī rastā
There are groves of tulasi* plants in each lane of Pandharpur
There is no place for Dnyanoba*’s and Vithoba*’s Dindi* to pass
▷ (पंढरपुरामधी)(गलोगलीनी)(तुळशीच्या)(बागा)
▷ (ज्ञानोबा)(विठोबाची)(दिंडी)(जायाला) not (रस्ता)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
VithobaVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.


B:VI-3.3 (B06-03-03) - Āḷaṅdī and Dehu / After Alandi let us go to Dehu

Cross-references:B:VI-3.1b (B06-03-01b) - Āḷaṅdī and Dehu / Along the way to Alandi / The river Indrayani
B:VI-3.5 (B06-03-05) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar
[158] id = 84762
पंढरी सोडुन मी आंळदी गाठली
ज्ञानोबा तुकाराम रत्न पाहुशी वाटली
paṇḍharī sōḍuna mī ānḷadī gāṭhalī
jñānōbā tukārāma ratna pāhuśī vāṭalī
I left Pandhari and I reached Alandi*
I felt like seeing the jewels, Dnyanoba* and Tukaram*
▷ (पंढरी)(सोडुन) I (आंळदी)(गाठली)
▷ (ज्ञानोबा)(तुकाराम)(रत्न)(पाहुशी)(वाटली)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra


B:VI-3.5c (B06-03-05c) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / Samadhi, self-immolation

Cross-references:B:VI-3.2b (B06-03-02b) - Āḷaṅdī and Dehu / Let us go to Alandi / Golden Pipal
[75] id = 89457
देहुच्या मातीनी आळंदी सारवली
बारा वर्षाच्या वयात नेवरती महाराजानी तिथ समाधी घेतली
dēhucyā mātīnī āḷandī sāravalī
bārā varṣācyā vayāta nēvaratī mahārājānī titha samādhī ghētalī
Alandi* was plastered with soil from Dehu
There, Nivrutti* Maharaj took samadhi* before he was twelve year’s old
▷ (देहुच्या)(मातीनी) Alandi (सारवली)
▷ (बारा)(वर्षाच्या)(वयात)(नेवरती)(महाराजानी)(तिथ)(समाधी)(घेतली)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
Nivrutti
samadhi ➡ samadhis1. Self-immolation (of a sanyasi) by drowning or burying himself alive.
2. Deep and devout meditation


B:VII-2.1c (B07-02-01c) - Basil / Brought at home, protected / She is troubled by the wind

[19] id = 106870
तुळशीबाई तुझी मसकरी कोणी केली
हारी चंद्रराज्या तुझी मंजुळ हालविल
tuḷaśībāī tujhī masakarī kōṇī kēlī
hārī candrarājyā tujhī mañjuḷa hālavila
no translation in English
▷ (तुळशीबाई)(तुझी)(मसकरी)(कोणी) shouted
▷ (हारी)(चंद्रराज्या)(तुझी)(मंजुळ)(हालविल)
pas de traduction en français


C:IX-2.3 (C09-02-03) - Baby / Attachment / In the cradle, plays with toys, sleeps

[54] id = 106155
पाळण्याची फळी फळी हिरवी पोपळी
सुपर तान्हती बाई आत निजली पुतळी
pāḷaṇyācī phaḷī phaḷī hiravī pōpaḷī
supara tānhatī bāī āta nijalī putaḷī
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(फळी)(फळी) green (पोपळी)
▷ (सुपर)(तान्हती) woman (आत)(निजली)(पुतळी)
pas de traduction en français


D:X-2.11ai (D10-02-11a01) - Mother worries for son / Son struck by bad eye / Places, reasons / Some one was observing son

Cross-references:D:X-1.1k (D10-01-01k) - Mother’s concern for son / Mother feeding son / Son eating betelnut leaf
D:X-1.16 ???
[80] id = 102202
बाळाला झाली दृष्ट झाली पायाच्या चवड्याला
बाळ नाजुक केवड्याला
bāḷālā jhālī dṛaṣṭa jhālī pāyācyā cavaḍyālā
bāḷa nājuka kēvaḍyālā
My son’s foot came under the influence of an evil eye
My son, my delicate pandanus*
▷ (बाळाला) has_come (दृष्ट) has_come (पायाच्या)(चवड्याला)
▷  Son (नाजुक)(केवड्याला)
pas de traduction en français
pandanusName of a flower


D:X-4.2bi (D10-04-02b01) - Mother’s expectations from son / Moral support / Travelling in his company / Going to pilgrimage

[15] id = 102434
पाटीरी परायास मला पुतन्याची आवड
गडानन तान्ह बाळ नेतो काशीला कावड
pāṭīrī parāyāsa malā putanyācī āvaḍa
gaḍānana tānha bāḷa nētō kāśīlā kāvaḍa
no translation in English
▷ (पाटीरी)(परायास)(मला)(पुतन्याची)(आवड)
▷ (गडानन)(तान्ह) son (नेतो)(काशीला)(कावड)
pas de traduction en français


D:XI-2.3ai (D11-02-03a01) - Son’s prosperous farm / Munificent Lakṣmī / Lakṣmī enters the house / Lamp is lit, āratī, pujā are performed

[47] id = 78300
बाळा माझ्या केली माहारी म्हारकी
लक्ष्मीबाई आली चारी कोनानी सारखी
bāḷā mājhyā kēlī māhārī mhārakī
lakṣmībāī ālī cārī kōnānī sārakhī
My son has done the work assigned to his Mahar* watan* (caste duties)
Goddess Lakshmi (prosperity) came to him from all four sides
▷  Child my shouted (माहारी)(म्हारकी)
▷  Goddess_Lakshmi has_come (चारी)(कोनानी)(सारखी)
pas de traduction en français
Mahar ➡ MaharsA low caste people employed mostly as village watchmen, gate-keepers, messengers, porters, etc.
watanHereditary estate, office, right. Any hereditary right whether in land or in office.
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.
Visit of Lakshmi is auspicious.


F:XV-4.2m (F15-04-02m) - Sister takes pride in brother / Brother is a farmer / Brother’s beautiful bullocks

[100] id = 103769
पांढर्या बैलाची पाठ पुसावी धोतरान
नटव्या बंधुजीन बैल पाळली चातुरान
pāṇḍharyā bailācī pāṭha pusāvī dhōtarāna
naṭavyā bandhujīna baila pāḷalī cāturāna
One should wipe the white bullock’s back with dhotar*
My dear brother took good care of his bullock
▷ (पांढर्या)(बैलाची)(पाठ)(पुसावी)(धोतरान)
▷ (नटव्या)(बंधुजीन)(बैल)(पाळली)(चातुरान)
pas de traduction en français
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
[104] id = 103791
पांढर्या बैलाची झुंज लागली शिवारात
नटव्या बंधुजीला कडु लागल पानात
pāṇḍharyā bailācī jhuñja lāgalī śivārāta
naṭavyā bandhujīlā kaḍu lāgala pānāta
The white bullock was engaged in a bull fight in the field
My dear brother found something bitter in his plate
▷ (पांढर्या)(बैलाची)(झुंज)(लागली)(शिवारात)
▷ (नटव्या)(बंधुजीला)(कडु)(लागल)(पानात)
pas de traduction en français


F:XV-4.2o (F15-04-02o) - Sister takes pride in brother / Brother is a farmer / Many bullocks in brother’s stable

[37] id = 103792
चार बैलाचा नांगर दोन बैलान चालविला
नटव्या बंधुजीन कुणबी गावात निवडीला
cāra bailācā nāṅgara dōna bailāna cālavilā
naṭavyā bandhujīna kuṇabī gāvāta nivaḍīlā
Two bullocks pulled the plough meant for four bullocks
My happy go lucky brother chose a farmer from the village
▷ (चार)(बैलाचा)(नांगर) two (बैलान)(चालविला)
▷ (नटव्या)(बंधुजीन)(कुणबी)(गावात)(निवडीला)
pas de traduction en français


G:XX-1.1 (G20-01-01) - Daughter-in-law with parents-in-law / Parents-in-law receive daughter-in-law as a family member

[49] id = 48729
सासू न सासरा माझ्या देवर्यावरच सोन
त्याच्या नशिबान मित लोटीते चारी कोन
sāsū na sāsarā mājhyā dēvaryāvaraca sōna
tyācyā naśibāna mita lōṭītē cārī kōna
Father-in-law and mother-in-law are like gold on my little shrine
Thanks to their good fate, I sweep all the four corners
▷ (सासू) * (सासरा) my (देवर्यावरच) gold
▷ (त्याच्या)(नशिबान)(मित)(लोटीते)(चारी) who
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Description of the road
 2. Brother
 3. Ekadashi
 4. To bury my sorrow, happiness
 5. Dress
 6. Garland and flowers to Viṭṭhal
 7. Rukhmini’s ornaments
 8. Description
 9. After Alandi let us go to Dehu
 10. Samadhi, self-immolation
 11. She is troubled by the wind
 12. In the cradle, plays with toys, sleeps
 13. Some one was observing son
 14. Going to pilgrimage
 15. Lamp is lit, āratī, pujā are performed
 16. Brother’s beautiful bullocks
 17. Many bullocks in brother’s stable
 18. Parents-in-law receive daughter-in-law as a family member
⇑ Top of page ⇑