Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D10-04-02b01
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:X-4.2bi (D10-04-02b01)
(15 records)

Display songs in class at higher level (D10-04-02b)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:X-4.2bi (D10-04-02b01) - Mother’s expectations from son / Moral support / Travelling in his company / Going to pilgrimage

[1] id = 21305
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
पंढरीला जाया यंदा नव्हत माझ मन
तान्ह्या बाईला बाळायानी माझ्या चिठ्ठया पाठवल्या दोन
paṇḍharīlā jāyā yandā navhata mājha mana
tānhyā bāīlā bāḷāyānī mājhyā ciṭhṭhayā pāṭhavalyā dōna
no translation in English
▷ (पंढरीला)(जाया)(यंदा)(नव्हत) my (मन)
▷ (तान्ह्या)(बाईला)(बाळायानी) my (चिठ्ठया)(पाठवल्या) two
pas de traduction en français
[2] id = 21306
ढेबे ठमा - Dhebe Thama
Village पाथरशेत - Pathershet
सांगते बाई तुला माझ्या वट्यात दुध पेढ
बाळायानी माझ्या मला पाठविल घोड
sāṅgatē bāī tulā mājhyā vaṭyāta dudha pēḍha
bāḷāyānī mājhyā malā pāṭhavila ghōḍa
no translation in English
▷  I_tell woman to_you my (वट्यात) milk (पेढ)
▷ (बाळायानी) my (मला)(पाठविल)(घोड)
pas de traduction en français
[3] id = 21307
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
पुण्याला शहरामधी गलोगलीला आहेत बत्या
बाळायानी माझ्या बहिणी तिर्थाला नेल्या होत्या
puṇyālā śaharāmadhī galōgalīlā āhēta batyā
bāḷāyānī mājhyā bahiṇī tirthālā nēlyā hōtyā
no translation in English
▷ (पुण्याला)(शहरामधी)(गलोगलीला)(आहेत)(बत्या)
▷ (बाळायानी) my (बहिणी)(तिर्थाला)(नेल्या)(होत्या)
pas de traduction en français
[4] id = 21308
पाटणकर सुलोचना - Patankar Sulochana
Village कुळे - Kule
अल्याड माझ गाव पल्याड कशी जावू
बाळयानी माझ्या फुलाची केली नावू
alyāḍa mājha gāva palyāḍa kaśī jāvū
bāḷayānī mājhyā phulācī kēlī nāvū
no translation in English
▷ (अल्याड) my (गाव)(पल्याड) how (जावू)
▷ (बाळयानी) my (फुलाची) shouted (नावू)
pas de traduction en français
[5] id = 21309
थरकुडे हौसा - Tharkude Hausa
Village दारीवली - Dariwali
अंगी चालू तू झरोझरा तुझ्या चालीत चालवना
सांगते राघू तुला तहान लागली बोलवना
aṅgī cālū tū jharōjharā tujhyā cālīta cālavanā
sāṅgatē rāghū tulā tahāna lāgalī bōlavanā
no translation in English
▷ (अंगी)(चालू) you (झरोझरा) your (चालीत)(चालवना)
▷  I_tell (राघू) to_you (तहान)(लागली)(बोलवना)
pas de traduction en français
[6] id = 21310
सातपुते मुक्ता - Satpute Mukta
Village शिळेश्वर - Shileshwar
गाडीच्या बैलाला घाटी घुंगरु माळा घालू
आता माझ्या बाळा मला जेजुरी दावू
gāḍīcyā bailālā ghāṭī ghuṅgaru māḷā ghālū
ātā mājhyā bāḷā malā jējurī dāvū
no translation in English
▷ (गाडीच्या)(बैलाला)(घाटी)(घुंगरु)(माळा)(घालू)
▷ (आता) my child (मला)(जेजुरी)(दावू)
pas de traduction en français
[7] id = 21311
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
आळंद्या केल्या नऊ पंढर्या केल्या बहु
वाणीच्या माझ्या बाळा चल नाशिकला जाऊ
āḷandyā kēlyā naū paṇḍharyā kēlyā bahu
vāṇīcyā mājhyā bāḷā cala nāśikalā jāū
no translation in English
▷ (आळंद्या)(केल्या)(नऊ)(पंढर्या)(केल्या)(बहु)
▷ (वाणीच्या) my child let_us_go (नाशिकला)(जाऊ)
pas de traduction en français
[8] id = 21312
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पंढर्या केल्या नऊ आळंद्या केल्या बहु
वाणीच्या माझ्या बाळा आपण जेजुरीला जाऊ
paṇḍharyā kēlyā naū āḷandyā kēlyā bahu
vāṇīcyā mājhyā bāḷā āpaṇa jējurīlā jāū
no translation in English
▷ (पंढर्या)(केल्या)(नऊ)(आळंद्या)(केल्या)(बहु)
▷ (वाणीच्या) my child (आपण)(जेजुरीला)(जाऊ)
pas de traduction en français
[9] id = 49539
पवार इंदु बाजीराव - Pawar Indu Bajirao
Village चिंचणी - Chinchni
गाडीच्या बैलाला सख्या घुंगर माळा लावू
तान्ह्या माझ्या राघू हौसा मजला जेजुरी दावू
gāḍīcyā bailālā sakhyā ghuṅgara māḷā lāvū
tānhyā mājhyā rāghū hausā majalā jējurī dāvū
no translation in English
▷ (गाडीच्या)(बैलाला)(सख्या)(घुंगर)(माळा) apply
▷ (तान्ह्या) my (राघू)(हौसा)(मजला)(जेजुरी)(दावू)
pas de traduction en français
[14] id = 97510
सोनवणे सखू - Sonawane Sakhu
Village बारामती - Baramati
फाटल लुगड दंडी आली आकाराला
बालकाला माझ्या वर्दी देते सावकाराला
phāṭala lugaḍa daṇḍī ālī ākārālā
bālakālā mājhyā vardī dētē sāvakārālā
no translation in English
▷ (फाटल)(लुगड)(दंडी) has_come (आकाराला)
▷ (बालकाला) my (वर्दी) give (सावकाराला)
pas de traduction en français
[15] id = 102434
कुंभार द्रौपदाबाई - Kumbhar Draupada
Village रासाई शिंडूर - Rasai Shendur
पाटीरी परायास मला पुतन्याची आवड
गडानन तान्ह बाळ नेतो काशीला कावड
pāṭīrī parāyāsa malā putanyācī āvaḍa
gaḍānana tānha bāḷa nētō kāśīlā kāvaḍa
no translation in English
▷ (पाटीरी)(परायास)(मला)(पुतन्याची)(आवड)
▷ (गडानन)(तान्ह) son (नेतो)(काशीला)(कावड)
pas de traduction en français
[16] id = 102436
चव्हाण तुळणबाई - Chavan Tulanbai
Village माळवाडी पो.निपाणी - Malvadi p. Nipani
बारा कोसाची प्रदक्षिणा आणि मी घालु आले काल
नाशीक ति्रबंकाच्या पुढ मला सापडल लाल
bārā kōsācī pradakṣiṇā āṇi mī ghālu ālē kāla
nāśīka itrabaṅkācyā puḍha malā sāpaḍala lāla
no translation in English
▷ (बारा)(कोसाची)(प्रदक्षिणा)(आणि) I (घालु) here_comes (काल)
▷ (नाशीक)(ति्रबंकाच्या)(पुढ)(मला)(सापडल)(लाल)
pas de traduction en français
[17] id = 102437
दिघे इंदु - Dighe Indu
Village भांबर्डे - Bhambarde
बारा कोसाची प्रद्रक्षिणा आणि मी घालुनी आले राती
जोडीची ग बाळ माझी मला सापडल मोती
bārā kōsācī pradrakṣiṇā āṇi mī ghālunī ālē rātī
jōḍīcī ga bāḷa mājhī malā sāpaḍala mōtī
no translation in English
▷ (बारा)(कोसाची)(प्रद्रक्षिणा)(आणि) I (घालुनी) here_comes (राती)
▷ (जोडीची) * son my (मला)(सापडल)(मोती)
pas de traduction en français
[18] id = 102443
मोरे अनुसया - More Anusaya
Village बार्शी - Barshi
कोण्या गाई गेला गेला संगुळी देशात
कायी चंद्र साडी घडी घातली खिशात
kōṇyā gāī gēlā gēlā saṅguḷī dēśāta
kāyī candra sāḍī ghaḍī ghātalī khiśāta
no translation in English
▷ (कोण्या)(गाई) has_gone has_gone (संगुळी)(देशात)
▷ (कायी)(चंद्र)(साडी)(घडी)(घातली)(खिशात)
pas de traduction en français
[19] id = 102462
गायकवाड कमळा गोवींद - Gaykvad Kamala Govind
Village नळदुर्ग - Naldurg
चला ना सया पाहु कुशावरताची बारा दारी
चवखुन धरमशाळा मधी पाण्याची चांदणी
calā nā sayā pāhu kuśāvaratācī bārā dārī
cavakhuna dharamaśāḷā madhī pāṇyācī cāndaṇī
no translation in English
▷  Let_us_go * (सया)(पाहु)(कुशावरताची)(बारा)(दारी)
▷ (चवखुन)(धरमशाळा)(मधी)(पाण्याची)(चांदणी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Going to pilgrimage
⇑ Top of page ⇑