Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-05-03g01
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-5.3gi (A02-05-03g01)
(169 records)

Display songs in class at higher level (A02-05-03g)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-5.3gi (A02-05-03g01) - Labour / Grinding / “Milling is over…” / Images of prosperity, family welfare

[1] id = 6290
शेडगे सोना - Shedge Sona
Village धामणवळ - DhamanOhol
सरील दळण माझ्या सोन्याच्या हातानी
सांगते बाई तुला भाग्यवंताच्या जात्यानी
sarīla daḷaṇa mājhyā sōnyācyā hātānī
sāṅgatē bāī tulā bhāgyavantācyā jātyānī
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my of_gold (हातानी)
▷  I_tell woman to_you (भाग्यवंताच्या)(जात्यानी)
pas de traduction en français
[2] id = 6291
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सरील दळण मला सरील सांगत
तान्ह्या माझ्या बाई जात वैरान मागत
sarīla daḷaṇa malā sarīla sāṅgata
tānhyā mājhyā bāī jāta vairāna māgata
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(मला) grinding tells
▷ (तान्ह्या) my woman class (वैरान)(मागत)
pas de traduction en français
[3] id = 6292
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सरील दळण मना आणिक घेण आल
चुड्याच्या वगीवरी फार माणूस मना झाल
sarīla daḷaṇa manā āṇika ghēṇa āla
cuḍyācyā vagīvarī phāra māṇūsa manā jhāla
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(मना)(आणिक)(घेण) here_comes
▷ (चुड्याच्या)(वगीवरी)(फार)(माणूस)(मना)(झाल)
pas de traduction en français
[4] id = 6293
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
सरील दळण माझ येवढ्यानी काय होत
माझ्या चुड्याच्या लोभानी लई माणूस मना येत
sarīla daḷaṇa mājha yēvaḍhyānī kāya hōta
mājhyā cuḍyācyā lōbhānī laī māṇūsa manā yēta
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my (येवढ्यानी) why (होत)
▷  My (चुड्याच्या)(लोभानी)(लई)(माणूस)(मना)(येत)
pas de traduction en français
[5] id = 6294
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
सरील दळाण माझ येवढ्यानी काय होईल
माझ्या चुड्याच्या लोभानी लई माणूस मना येईल
sarīla daḷāṇa mājha yēvaḍhyānī kāya hōīla
mājhyā cuḍyācyā lōbhānī laī māṇūsa manā yēīla
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) my (येवढ्यानी) why (होईल)
▷  My (चुड्याच्या)(लोभानी)(लई)(माणूस)(मना)(येईल)
pas de traduction en français
[6] id = 6295
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village मोसे - Mose
सरील दळाण माझ येवढ्यानी होत काही
बाळ माझ्याच्या वटीवरी पाहुण्याची दाटी होई
sarīla daḷāṇa mājha yēvaḍhyānī hōta kāhī
bāḷa mājhyācyā vaṭīvarī pāhuṇyācī dāṭī hōī
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) my (येवढ्यानी)(होत)(काही)
▷  Son (माझ्याच्या)(वटीवरी)(पाहुण्याची)(दाटी)(होई)
pas de traduction en français
[7] id = 6296
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सरील दळाण मला आणिक घेण आल
चुड्याच मैतर मला माणूस फार आल
sarīla daḷāṇa malā āṇika ghēṇa āla
cuḍyāca maitara malā māṇūsa phāra āla
no translation in English
▷  Grinding (दळाण)(मला)(आणिक)(घेण) here_comes
▷ (चुड्याच)(मैतर)(मला)(माणूस)(फार) here_comes
pas de traduction en français
[8] id = 6297
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
सरील दळाण मी तर सरील कस म्हणू
सांगते बाई तुला मी तर आणीक घेणारीणू
sarīla daḷāṇa mī tara sarīla kasa mhaṇū
sāṅgatē bāī tulā mī tara āṇīka ghēṇārīṇū
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) I wires grinding how say
▷  I_tell woman to_you I wires (आणीक)(घेणारीणू)
pas de traduction en français
[9] id = 6298
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village मोसे - Mose
सरील दळण मी तर आणिक घेणारीण
सांगते बाई तुला बहिण भावाची येणारीण
sarīla daḷaṇa mī tara āṇika ghēṇārīṇa
sāṅgatē bāī tulā bahiṇa bhāvācī yēṇārīṇa
no translation in English
▷  Grinding (दळण) I wires (आणिक)(घेणारीण)
▷  I_tell woman to_you sister (भावाची)(येणारीण)
pas de traduction en français
[10] id = 6299
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
सरील दळाण कस म्हणू येकायेकी
तान्ह्या माझ्या बाई राज्य करु मायलेकी
sarīla daḷāṇa kasa mhaṇū yēkāyēkī
tānhyā mājhyā bāī rājya karu māyalēkī
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) how say (येकायेकी)
▷ (तान्ह्या) my woman (राज्य)(करु)(मायलेकी)
pas de traduction en français
[11] id = 6300
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सरील दळाण उरल कुठ ठेवू
सांगते बाई तुला पुरवठ्याची जागा दावू
sarīla daḷāṇa urala kuṭha ṭhēvū
sāṅgatē bāī tulā puravaṭhyācī jāgā dāvū
no translation in English
▷  Grinding (दळाण)(उरल)(कुठ)(ठेवू)
▷  I_tell woman to_you (पुरवठ्याची)(जागा)(दावू)
pas de traduction en français
[12] id = 6301
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सरील दळाण माझ उरील कुठ ठेवू
सांगते बाई तुला मणी डोरल्यावर नावू
sarīla daḷāṇa mājha urīla kuṭha ṭhēvū
sāṅgatē bāī tulā maṇī ḍōralyāvara nāvū
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) my (उरील)(कुठ)(ठेवू)
▷  I_tell woman to_you (मणी)(डोरल्यावर)(नावू)
pas de traduction en français
[13] id = 6302
वांजळ सखू - Wanjal Sakhu
Village सावरगाव - Savargaon
सरील दळण पदर घेते मी कानाकना
सांगते बाई तुला भाचा बसला माझा शाणा
sarīla daḷaṇa padara ghētē mī kānākanā
sāṅgatē bāī tulā bhācā basalā mājhā śāṇā
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(पदर)(घेते) I (कानाकना)
▷  I_tell woman to_you (भाचा)(बसला) my (शाणा)
pas de traduction en français
[14] id = 6303
सातपुते लक्ष्मी - Satpute Lakshmi
Village आकवले - Akole
सरील दळायण सुप सारीते पलीकड
सासरी माहेरी औक मागते दोन्हीकड
sarīla daḷāyaṇa supa sārītē palīkaḍa
sāsarī māhērī auka māgatē dōnhīkaḍa
no translation in English
▷  Grinding (दळायण)(सुप)(सारीते)(पलीकड)
▷ (सासरी)(माहेरी)(औक)(मागते)(दोन्हीकड)
pas de traduction en français
[15] id = 6304
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सरील दळायाण खुटया तुझ्याशी सुटली
बाळा ग याला माझ्या औक मागुनी उठली
sarīla daḷāyāṇa khuṭayā tujhyāśī suṭalī
bāḷā ga yālā mājhyā auka māgunī uṭhalī
no translation in English
▷  Grinding (दळायाण)(खुटया)(तुझ्याशी)(सुटली)
▷  Child * (याला) my (औक)(मागुनी)(उठली)
pas de traduction en français
[16] id = 6305
पाटणकर सुलोचना - Patankar Sulochana
Village कुळे - Kule
सरील दळण जात्या खुट्याला सुटली
सासरी माहेरी ओव्या गाऊनी उठली
sarīla daḷaṇa jātyā khuṭyālā suṭalī
sāsarī māhērī ōvyā gāūnī uṭhalī
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(जात्या)(खुट्याला)(सुटली)
▷ (सासरी)(माहेरी)(ओव्या)(गाऊनी)(उठली)
pas de traduction en français
[17] id = 6306
पडळघरे हिरा - Padalghare Hira
Village रिहे - Rihe
सरील दळायण माझ्या सुपात बाजरी
सुपात बाजरी माझ्या नथेला आरली
sarīla daḷāyaṇa mājhyā supāta bājarī
supāta bājarī mājhyā nathēlā āralī
no translation in English
▷  Grinding (दळायण) my (सुपात)(बाजरी)
▷ (सुपात)(बाजरी) my (नथेला)(आरली)
pas de traduction en français
[18] id = 6307
साठे सरस्वती - Sathe Saraswati
Village वाळेण - Walen
सरील दळाण सुप सारते पलीकडे
सासरी माहेरी राज्य मागते दोहीकडे
sarīla daḷāṇa supa sāratē palīkaḍē
sāsarī māhērī rājya māgatē dōhīkaḍē
no translation in English
▷  Grinding (दळाण)(सुप)(सारते)(पलीकडे)
▷ (सासरी)(माहेरी)(राज्य)(मागते)(दोहीकडे)
pas de traduction en français
[19] id = 6308
साबळे सिंधू - Sable Sindhu
Village धामणवळ - DhamanOhol
सरील दळाण सुप सारती एकीकडे
गवळण माझी बाई राज्य मागती दोहीकडे
sarīla daḷāṇa supa sāratī ēkīkaḍē
gavaḷaṇa mājhī bāī rājya māgatī dōhīkaḍē
no translation in English
▷  Grinding (दळाण)(सुप)(सारती)(एकीकडे)
▷ (गवळण) my daughter (राज्य)(मागती)(दोहीकडे)
pas de traduction en français
[20] id = 6309
साबळे सिंधू - Sable Sindhu
Village धामणवळ - DhamanOhol
सरील दळाण माझ्या सुपात माती पुती
सासर माहेरीच देवा येऊ दया आरती
sarīla daḷāṇa mājhyā supāta mātī putī
sāsara māhērīca dēvā yēū dayā āratī
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) my (सुपात)(माती)(पुती)
▷ (सासर)(माहेरीच)(देवा)(येऊ)(दया) Arati
pas de traduction en français
[21] id = 6310
साबळे सिंधू - Sable Sindhu
Village धामणवळ - DhamanOhol
सरील दळाण माला आणि घेण आल
सरवण पुतळ्यानी बाप लेकानी येण केल
sarīla daḷāṇa mālā āṇi ghēṇa āla
saravaṇa putaḷyānī bāpa lēkānī yēṇa kēla
no translation in English
▷  Grinding (दळाण)(माला)(आणि)(घेण) here_comes
▷ (सरवण)(पुतळ्यानी) father (लेकानी)(येण) did
pas de traduction en français
[22] id = 6311
ठिकडे कोंडा - Thikde Konda
Village तव - Tav
सरील दळण माझ येवढ्यानी काय होईल
माझ्या चुड्याच्या लोभानी मना लई माणूस येईल
sarīla daḷaṇa mājha yēvaḍhyānī kāya hōīla
mājhyā cuḍyācyā lōbhānī manā laī māṇūsa yēīla
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my (येवढ्यानी) why (होईल)
▷  My (चुड्याच्या)(लोभानी)(मना)(लई)(माणूस)(येईल)
pas de traduction en français
[23] id = 6312
साठे सरस्वती - Sathe Saraswati
Village वाळेण - Walen
Group(s) = Lakshmi

सरील दळाण माझ्या सुपात चाराचुरा
लक्ष्मी आली घरा मोत्या पवळ्यानी वटी भरा
sarīla daḷāṇa mājhyā supāta cārācurā
lakṣmī ālī gharā mōtyā pavaḷyānī vaṭī bharā
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) my (सुपात)(चाराचुरा)
▷  Lakshmi has_come house (मोत्या)(पवळ्यानी)(वटी)(भरा)
pas de traduction en français
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.
[24] id = 6313
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
सरील दळण जात्या सुटयाशी सुटले
बाळा ग यांना माझ्या औख मागुनी उठले
sarīla daḷaṇa jātyā suṭayāśī suṭalē
bāḷā ga yānnā mājhyā aukha māgunī uṭhalē
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(जात्या)(सुटयाशी)(सुटले)
▷  Child * (यांना) my (औख)(मागुनी)(उठले)
pas de traduction en français
[25] id = 6314
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सरील दळण माझ उरील पाचपस
उजळूनी घेते मणी डोरल्यावर ठस
sarīla daḷaṇa mājha urīla pācapasa
ujaḷūnī ghētē maṇī ḍōralyāvara ṭhasa
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my (उरील)(पाचपस)
▷ (उजळूनी)(घेते)(मणी)(डोरल्यावर)(ठस)
pas de traduction en français
[26] id = 6315
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
Group(s) = Lakshmi

सरील दळाण जात माझ वैरान मागत
गवळणीच्या माझ्या नाव लक्ष्मी साजत
sarīla daḷāṇa jāta mājha vairāna māgata
gavaḷaṇīcyā mājhyā nāva lakṣmī sājata
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) class my (वैरान)(मागत)
▷ (गवळणीच्या) my (नाव) Lakshmi (साजत)
pas de traduction en français
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.
[27] id = 6316
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सरील दळाण उरील कुठ ठेवू
बाळायाच्या माझ्या बळदारा शिड लावू
sarīla daḷāṇa urīla kuṭha ṭhēvū
bāḷāyācyā mājhyā baḷadārā śiḍa lāvū
no translation in English
▷  Grinding (दळाण)(उरील)(कुठ)(ठेवू)
▷ (बाळायाच्या) my (बळदारा)(शिड) apply
pas de traduction en français
[28] id = 6317
दबडे हौसा - Dabde Hausa
Village साकरी - Sakari
सरील दळाण मी तर उरल कुठ ठेवू
सांगते बाई तुला पाच माड्याला शिडी लावू
sarīla daḷāṇa mī tara urala kuṭha ṭhēvū
sāṅgatē bāī tulā pāca māḍyālā śiḍī lāvū
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) I wires (उरल)(कुठ)(ठेवू)
▷  I_tell woman to_you (पाच)(माड्याला)(शिडी) apply
pas de traduction en français
[29] id = 6318
उभे तारा - Ubhe Tara
Village कोळवडे - Kolavade
सरील दळाण सुप झाडूनी उभ करा
जात्या इसवराच्या पाया पडून माग सरा
sarīla daḷāṇa supa jhāḍūnī ubha karā
jātyā isavarācyā pāyā paḍūna māga sarā
no translation in English
▷  Grinding (दळाण)(सुप)(झाडूनी) standing doing
▷ (जात्या)(इसवराच्या)(पाया)(पडून)(माग)(सरा)
pas de traduction en français
[30] id = 6319
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
माझ सरील दळण मी तर सरील कस म्हणू
मी तर आणिक घेणारीण मोत्या पवळ्याची आचारीणू
mājha sarīla daḷaṇa mī tara sarīla kasa mhaṇū
mī tara āṇika ghēṇārīṇa mōtyā pavaḷyācī ācārīṇū
no translation in English
▷  My grinding (दळण) I wires grinding how say
▷  I wires (आणिक)(घेणारीण)(मोत्या)(पवळ्याची)(आचारीणू)
pas de traduction en français
[31] id = 6320
जाधव सरु - Jadhav Saru
Village आकवले - Akole
सरील दळाण माझी उरली सैनागीरी
माहेरीच्या देवावरी माझी सोन्याची हमादीगीरी
sarīla daḷāṇa mājhī uralī saināgīrī
māhērīcyā dēvāvarī mājhī sōnyācī hamādīgīrī
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) my (उरली)(सैनागीरी)
▷ (माहेरीच्या)(देवावरी) my (सोन्याची)(हमादीगीरी)
pas de traduction en français
[32] id = 6321
जाधव जना - Jadhav Jana
Village डोंगरगाव - Dongargaon
सरील दळयाण माझ्या सोन्याच्या हातायानी
माझ्या सोन्याच्या हातानी बागीवान त्या जात्यायानी
sarīla daḷayāṇa mājhyā sōnyācyā hātāyānī
mājhyā sōnyācyā hātānī bāgīvāna tyā jātyāyānī
no translation in English
▷  Grinding (दळयाण) my of_gold (हातायानी)
▷  My of_gold (हातानी)(बागीवान)(त्या)(जात्यायानी)
pas de traduction en français
[33] id = 6322
गाउडशे पार्वती - Gaudshe Parvati
Village उरवडे - Urvade
सरील दळाण माझ सोन्याच्या हातानी
बाई बाळाच्या याच्या भाग्यवंताच्या जात्यानी
sarīla daḷāṇa mājha sōnyācyā hātānī
bāī bāḷācyā yācyā bhāgyavantācyā jātyānī
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) my of_gold (हातानी)
▷  Woman (बाळाच्या) of_his_place (भाग्यवंताच्या)(जात्यानी)
pas de traduction en français
[34] id = 6323
पळसकर पारु - Palaskar Paru
Village पळसे - Palase
सरील दळण सुप सारीते पलीकड
सासरी माहेरी औक मागते दोहीकड
sarīla daḷaṇa supa sārītē palīkaḍa
sāsarī māhērī auka māgatē dōhīkaḍa
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(सुप)(सारीते)(पलीकड)
▷ (सासरी)(माहेरी)(औक)(मागते)(दोहीकड)
pas de traduction en français
[35] id = 6324
गवारी तारा - Gawari Tara
Village तैलबैला - Tailbaila
सरील दळण सुप सारी पलीकड
सासरी माहेरी औक मागी दोहीकड
sarīla daḷaṇa supa sārī palīkaḍa
sāsarī māhērī auka māgī dōhīkaḍa
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(सुप)(सारी)(पलीकड)
▷ (सासरी)(माहेरी)(औक)(मागी)(दोहीकड)
pas de traduction en français
[36] id = 6325
पळसकर पारु - Palaskar Paru
Village पळसे - Palase
सरील दळण माझी उरील वंजळ
सोन्याची तुळस हिला मोत्याची मंजूळ
sarīla daḷaṇa mājhī urīla vañjaḷa
sōnyācī tuḷasa hilā mōtyācī mañjūḷa
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my (उरील)(वंजळ)
▷ (सोन्याची)(तुळस)(हिला)(मोत्याची)(मंजूळ)
pas de traduction en français
[37] id = 6326
पळसकर पारु - Palaskar Paru
Village पळसे - Palase
Group(s) = Lakshmi

सरील दळण पीठ भरीते तांब्यात
लक्ष्मी आई आली आली शिवच्या खंब्यात
sarīla daḷaṇa pīṭha bharītē tāmbyāta
lakṣmī āī ālī ālī śivacyā khambyāta
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(पीठ)(भरीते)(तांब्यात)
▷  Lakshmi (आई) has_come has_come (शिवच्या)(खंब्यात)
pas de traduction en français
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.
[38] id = 35679
भोंग चंद्रभागा - Bhong Chandrabhaga
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-11-33 start 03:03 ➡ listen to section
सरील दळण पदर घेते मी माथ्यावरी
माई बापाच्या नावासाठी ववी गाईली जात्यावरी
sarīla daḷaṇa padara ghētē mī māthyāvarī
māī bāpācyā nāvāsāṭhī vavī gāīlī jātyāvarī
My grinding is over, I take the end of my sari over my head
For the sake of my parents’ reputation, I sang a song on the grindmill
▷  Grinding (दळण)(पदर)(घेते) I (माथ्यावरी)
▷ (माई)(बापाच्या)(नावासाठी)(ववी)(गाईली)(जात्यावरी)
pas de traduction en français
[39] id = 9607
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
सरील दळाण माझ येवढ्यानी काय होत
बाळाच्या वगीवरी मना माणूस फार होत
sarīla daḷāṇa mājha yēvaḍhyānī kāya hōta
bāḷācyā vagīvarī manā māṇūsa phāra hōta
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) my (येवढ्यानी) why (होत)
▷ (बाळाच्या)(वगीवरी)(मना)(माणूस)(फार)(होत)
pas de traduction en français
[40] id = 13686
दिघे पार्वती - Dighe Parvati
Village भांबर्डे - Bhambarde
सरील ग दळायाण जात झटकूनी गेले दारी
पुतर माझे बंधू यांची आली स्वारी
sarīla ga daḷāyāṇa jāta jhaṭakūnī gēlē dārī
putara mājhē bandhū yāñcī ālī svārī
no translation in English
▷  Grinding * (दळायाण) class (झटकूनी) has_gone (दारी)
▷ (पुतर)(माझे) brother (यांची) has_come (स्वारी)
pas de traduction en français
[41] id = 13687
कदम इंदू - Kadam Indu
Village बार्पे - Barpe
सरील दळण माझी सोन्याची सैनागीरी
माहेराच्या देवाला सोन्याची अबदागीरी
sarīla daḷaṇa mājhī sōnyācī saināgīrī
māhērācyā dēvālā sōnyācī abadāgīrī
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my (सोन्याची)(सैनागीरी)
▷ (माहेराच्या)(देवाला)(सोन्याची)(अबदागीरी)
pas de traduction en français
[42] id = 13688
कदम इंदू - Kadam Indu
Village बार्पे - Barpe
सरील दळण माझ्या सोन्याच्या हातानी
सोन्याच्या हातानी भाग्यवानाच्या जात्यानी
sarīla daḷaṇa mājhyā sōnyācyā hātānī
sōnyācyā hātānī bhāgyavānācyā jātyānī
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my of_gold (हातानी)
▷  Of_gold (हातानी)(भाग्यवानाच्या)(जात्यानी)
pas de traduction en français
[43] id = 41393
पाटील लक्ष्मी - Patil Lakshmi
Village परीते - Parite
सरील माझ दळण सुप झाडूनी उभ केल
चित्त बयाच्या गावा गेल
sarīla mājha daḷaṇa supa jhāḍūnī ubha kēla
citta bayācyā gāvā gēla
no translation in English
▷  Grinding my (दळण)(सुप)(झाडूनी) standing did
▷ (चित्त)(बयाच्या)(गावा) gone
pas de traduction en français
[44] id = 31807
उंबरे रेणुका - Umbre Renuka
Village राजमाची - Rajmachi
UVS-29-10 start 19:17 ➡ listen to section
सरील दळायाण सुप सारीते मी पलीकडे
सासरी माहेयारी औक मागते दोहीकडे
sarīla daḷāyāṇa supa sārītē mī palīkaḍē
sāsarī māhēyārī auka māgatē dōhīkaḍē
My grinding is over, I put aside the winnowing basket
I ask long life for everybody at in-laws’ and at parents’
▷  Grinding (दळायाण)(सुप)(सारीते) I (पलीकडे)
▷ (सासरी)(माहेयारी)(औक)(मागते)(दोहीकडे)
pas de traduction en français
[45] id = 31808
उंबरे रेणुका - Umbre Renuka
Village राजमाची - Rajmachi
UVS-29-10 start 19:35 ➡ listen to section
सरील ग दळायाण माझ्या सोन्याच्या ग हातायानी
दळाण ग दळीयीती भागयवंताच्या जात्यायानी
sarīla ga daḷāyāṇa mājhyā sōnyācyā ga hātāyānī
daḷāṇa ga daḷīyītī bhāgayavantācyā jātyāyānī
My grinding is over with my golden hands
The grinding is made on the mill of a fortunate one
▷  Grinding * (दळायाण) my of_gold * (हातायानी)
▷ (दळाण) * (दळीयीती)(भागयवंताच्या)(जात्यायानी)
pas de traduction en français
[46] id = 34797
उभे सावित्रा - Ubhe Savitra
Village कोळवडे - Kolavade
UVS-14-84 start 03:01 ➡ listen to section
अस सरील दळायाण माझ्या सोन्याच्या हातायानी
माझ्या सोन्याच्या हातायानी भाग्यवंताच्या जात्यायाणी
asa sarīla daḷāyāṇa mājhyā sōnyācyā hātāyānī
mājhyā sōnyācyā hātāyānī bhāgyavantācyā jātyāyāṇī
My grinding is over, I did it with my golden hands (for the prosperity of my family)
I did it with my golden hands on the grindmill of a fortunate, prosperous family
▷ (अस) grinding (दळायाण) my of_gold (हातायानी)
▷  My of_gold (हातायानी)(भाग्यवंताच्या)(जात्यायाणी)
pas de traduction en français
[47] id = 34800
उभे सावित्रा - Ubhe Savitra
Village कोळवडे - Kolavade
UVS-14-84 start 05:36 ➡ listen to section
अस सरील दळयाण पदर घेयाचा माथ्यावरी
अशी लक्ष्मीबाई आली माझ्या भरल्या जात्यावरी
asa sarīla daḷayāṇa padara ghēyācā māthyāvarī
aśī lakṣmībāī ālī mājhyā bharalyā jātyāvarī
My grinding is over, I take the end of my sari over my head
Goddess Lakshmi has come to my grindmill with flour overflowing
▷ (अस) grinding (दळयाण)(पदर)(घेयाचा)(माथ्यावरी)
▷ (अशी) goddess_Lakshmi has_come my (भरल्या)(जात्यावरी)
pas de traduction en français
[48] id = 34802
उभे सावित्रा - Ubhe Savitra
Village कोळवडे - Kolavade
UVS-14-88 start 00:20 ➡ listen to section
सरील दळाण मला आणिक घेण आल
बाळागयान माझ्या बाप लेकानी येण केल
sarīla daḷāṇa malā āṇika ghēṇa āla
bāḷāgayāna mājhyā bāpa lēkānī yēṇa kēla
My grinding is over, but I had to take more grains
My brother and father have both come
▷  Grinding (दळाण)(मला)(आणिक)(घेण) here_comes
▷ (बाळागयान) my father (लेकानी)(येण) did
pas de traduction en français
[49] id = 34816
उभे सावित्रा - Ubhe Savitra
Village कोळवडे - Kolavade
UVS-15-01 start 02:21 ➡ listen to section
अशा जात्याच्या धनीणीन जात कशाला दिल व्हत
सरल दळण माझ उरील दिड पोत
aśā jātyācyā dhanīṇīna jāta kaśālā dila vhata
sarala daḷaṇa mājha urīla diḍa pōta
Why did the mistress of the grindmill give the grindmill
My grinding is over, yet one and half sackful is still remaining
▷ (अशा)(जात्याच्या)(धनीणीन) class (कशाला)(दिल)(व्हत)
▷ (सरल)(दळण) my (उरील)(दिड)(पोत)
pas de traduction en français
[50] id = 38239
नरे शांता - Nare Shanta
Village हिरडी - Hirdi
UVS-36-26 start 13:35 ➡ listen to section
बाई सरील दळगयाण मी तर सरील कस म्हणू
मी तर सरील कस म्हणू माझ्या पाठीच्या लक्ष्मणू
bāī sarīla daḷagayāṇa mī tara sarīla kasa mhaṇū
mī tara sarīla kasa mhaṇū mājhyā pāṭhīcyā lakṣmaṇū
Woman, my grinding is over, but how can I say, it’s over
My younger brother Lakshman, how can I say, it’s over
▷  Woman grinding (दळगयाण) I wires grinding how say
▷  I wires grinding how say my (पाठीच्या)(लक्ष्मणू)
pas de traduction en français
[51] id = 38240
नरे शांता - Nare Shanta
Village हिरडी - Hirdi
UVS-36-26 start 14:20 ➡ listen to section
बाई सरील दळगयाणू माझ्या सोन्याच्या हातानी
भाग्यवंताच्या जात्यानी
bāī sarīla daḷagayāṇū mājhyā sōnyācyā hātānī
bhāgyavantācyā jātyānī
Grinding is over, I did it with my golden hands (for the prosperity of my family)
The grindmill belongs to a fortunate, prosperous family
▷  Woman grinding (दळगयाणू) my of_gold (हातानी)
▷ (भाग्यवंताच्या)(जात्यानी)
pas de traduction en français
[52] id = 38241
नरे शांता - Nare Shanta
Village हिरडी - Hirdi
UVS-36-26 start 15:31 ➡ listen to section
बाई सरील दळगयाण माझ राहील कुठ ठेवू
माझ राहील कुठ ग ठेवू पुरवठ्याचा जागा दावू
bāī sarīla daḷagayāṇa mājha rāhīla kuṭha ṭhēvū
mājha rāhīla kuṭha ga ṭhēvū puravaṭhyācā jāgā dāvū
Woman, my grinding is over, where can I keep the remaining (grains)
Where can I keep the remaining (grains), show the place for storage
▷  Woman grinding (दळगयाण) my (राहील)(कुठ)(ठेवू)
▷  My (राहील)(कुठ) * (ठेवू)(पुरवठ्याचा)(जागा)(दावू)
pas de traduction en français
[53] id = 35238
साळुंके हौसा - Salunkhe Hausa
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-05 start 10:47 ➡ listen to section
आस सरीयल दळण मला आणिक घेण आल
अस माझ्या ना घरायाला बापलेकानी येण केल
āsa sarīyala daḷaṇa malā āṇika ghēṇa āla
asa mājhyā nā gharāyālā bāpalēkānī yēṇa kēla
My grinding is over, but I had to take more grains
My brother and father have both come to my house
▷ (आस)(सरीयल)(दळण)(मला)(आणिक)(घेण) here_comes
▷ (अस) my * (घरायाला)(बापलेकानी)(येण) did
pas de traduction en français
[54] id = 36393
अल्हाट कौसल्या - Alhat Kausalya
Village मोगरा - Mogara
UVS-16-26 start 01:43 ➡ listen to section
माझ दळन सरल सरती साखळी खुटीला
सरती साखळी खुटीला रत्न राघूच्या भेटीला
mājha daḷana sarala saratī sākhaḷī khuṭīlā
saratī sākhaḷī khuṭīlā ratna rāghūcyā bhēṭīlā
My grinding is over, I stop rotating the handle
I stop rotating the handle, I am going to see Raghu*, my gem
▷  My (दळन)(सरल)(सरती)(साखळी)(खुटीला)
▷ (सरती)(साखळी)(खुटीला)(रत्न)(राघूच्या)(भेटीला)
Ma mouture est finie, le tournoiement s'arrête au manche
Le tournoiement s'arrête je vais voir mon bijou de Raghu.
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[55] id = 35239
डफळ कमल - Daphal Kamal
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-05 start 11:13 ➡ listen to section
अस सरीयल दळण माझ्या सोन्याच्या हातीयान
अशा माझ्या ना बंधवाच्या भाग्यवंताच्या जातीयान
asa sarīyala daḷaṇa mājhyā sōnyācyā hātīyāna
aśā mājhyā nā bandhavācyā bhāgyavantācyā jātīyāna
My grinding is over, I did it with my golden hands (for the prosperity of my family)
The grindmill belongs to my brother’s fortunate, prosperous family
▷ (अस)(सरीयल)(दळण) my of_gold (हातीयान)
▷ (अशा) my * (बंधवाच्या)(भाग्यवंताच्या)(जातीयान)
pas de traduction en français
[56] id = 89268
जोगदंड तारा - Jogdand Tara
Village पुणतांबा - Puntamba
सरल दळण माझ्या सोन्याच्या हातानी
माझ्या बापाच्या भाग्यवंताच्या जात्यानी
sarala daḷaṇa mājhyā sōnyācyā hātānī
mājhyā bāpācyā bhāgyavantācyā jātyānī
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) my of_gold (हातानी)
▷  My (बापाच्या)(भाग्यवंताच्या)(जात्यानी)
pas de traduction en français
[57] id = 35240
डफळ सत्यभामा - Daphal Satyabhama
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-05 start 11:43 ➡ listen to section
अस सरील दळायण हे त उरील कुठ ठेवू
अशी सांगते बाळा तुला बळदाला शिड्या लावू
asa sarīla daḷāyaṇa hē ta urīla kuṭha ṭhēvū
aśī sāṅgatē bāḷā tulā baḷadālā śiḍyā lāvū
My grinding is over, where can I keep what is remaining
I tell you son, let’s take a ladder to keep it in balad* (a void space in the interior of the wall to keep grain which can be taken out from a hole below)
▷ (अस) grinding (दळायण)(हे)(त)(उरील)(कुठ)(ठेवू)
▷ (अशी) I_tell child to_you (बळदाला)(शिड्या) apply
pas de traduction en français
baladCavities made in the interior of a thick wall to store grain. The grain is poured from above and taken out through a hole at the bottom.
[59] id = 35246
डफळ सत्यभामा - Daphal Satyabhama
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-05 start 14:55 ➡ listen to section
आस सरील दळायण माझ्या सुपाच्या आडयानी
माझ्या जात्याच्या धनिनी राज्य कराव जोड्यायानी
āsa sarīla daḷāyaṇa mājhyā supācyā āḍayānī
mājhyā jātyācyā dhaninī rājya karāva jōḍyāyānī
My grinding is over, I have to grind sifting fanfuls of grains
The mistress of my grindmill, let my husband and me live happily together
▷ (आस) grinding (दळायण) my (सुपाच्या)(आडयानी)
▷  My (जात्याच्या)(धनिनी)(राज्य)(कराव)(जोड्यायानी)
pas de traduction en français
[60] id = 89272
तांबे सुशिला दगडु - Tambe Sushila dagdu
Village शिरसगाव - Shirasgaon
दळण दळीयते माझ्या सोन्याच्या हातात
भाग्यवंताच्या जात्यान वडील गुजराच्या
daḷaṇa daḷīyatē mājhyā sōnyācyā hātāta
bhāgyavantācyā jātyāna vaḍīla gujarācyā
no translation in English
▷ (दळण)(दळीयते) my of_gold (हातात)
▷ (भाग्यवंताच्या)(जात्यान)(वडील)(गुजराच्या)
pas de traduction en français
[61] id = 35247
साळुंखे सावित्रा - Salunkhe Savitra
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-05 start 15:23 ➡ listen to section
आस सरील दळयण पदर घेते मी माथ्यावरी
अशी बाबाला माझी बया रत्न गायीली जात्यावरी
āsa sarīla daḷayaṇa padara ghētē mī māthyāvarī
aśī bābālā mājhī bayā ratna gāyīlī jātyāvarī
My grinding is over, I take the end of my sari over my head
For my father and mother, I sang special songs on the grindmill
▷ (आस) grinding (दळयण)(पदर)(घेते) I (माथ्यावरी)
▷ (अशी)(बाबाला) my (बया)(रत्न)(गायीली)(जात्यावरी)
pas de traduction en français
[62] id = 36471
घणगाव पवित्रा - Ghangaon Pavitra
Village मोगरा - Mogara
UVS-16-31 start 00:02 ➡ listen to section
सरील दळण सरल शेवूच्या हातान
पाणी वळत भागीवंताच्या जात्यान
sarīla daḷaṇa sarala śēvūcyā hātāna
pāṇī vaḷata bhāgīvantācyā jātyāna
Suvasin’s hands have finished grinding
On a fortunate prosperous family’s grindmill
▷  Grinding (दळण)(सरल)(शेवूच्या)(हातान)
▷  Water, (वळत)(भागीवंताच्या)(जात्यान)
La main de Shalu a terminé la mouture
Sur une meule d'anciens fortunés.
[63] id = 35248
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-05 start 15:52 ➡ listen to section
अस सरीयल दळयण माझा सरता शेव झाला
माझ्या बंधूच्या वाड्याला काशीचा देव आला
asa sarīyala daḷayaṇa mājhā saratā śēva jhālā
mājhyā bandhūcyā vāḍyālā kāśīcā dēva ālā
My grinding is over for the time being, it’s not the end
God from Kashi* (mother and father) has come to my brother’s house
▷ (अस)(सरीयल)(दळयण) my (सरता)(शेव)(झाला)
▷  My (बंधूच्या)(वाड्याला)(काशीचा)(देव) here_comes
pas de traduction en français
KashiName of a place of pilgrimage. In the songs, mother is many times referred to or called Kashi.
[64] id = 36472
घणगाव पवित्रा - Ghangaon Pavitra
Village मोगरा - Mogara
UVS-16-32 start 00:55 ➡ listen to section
माझ दळण सरल सरली ग शाहूबाई
अशी आउखाची ओवी तुला ग गाते मी मायबाई
mājha daḷaṇa sarala saralī ga śāhūbāī
aśī āukhācī ōvī tulā ga gātē mī māyabāī
My grinding is over, I have finished my work, Shahubai
I ask for a long life for you, dear mother, in my song
▷  My (दळण)(सरल)(सरली) * (शाहूबाई)
▷ (अशी)(आउखाची) verse to_you * (गाते) I (मायबाई)
Ma mouture est terminée, j'ai fini, Shahubai
Le chant de ma vie je te le chante, ma mère.
[65] id = 35250
साळुंखे सिंधु - Salunkhe Sindhu
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-05 start 16:50 ➡ listen to section
आस सरील दळायण मी तर खुट्याची सुटयले
तान्ह्या माझ्या ना बाळाला औख मागूनी उठयले
āsa sarīla daḷāyaṇa mī tara khuṭyācī suṭayalē
tānhyā mājhyā nā bāḷālā aukha māgūnī uṭhayalē
My grinding is over, I have removed my hand from the handle
I asked for a long life for my little one and then I got up
▷ (आस) grinding (दळायण) I wires (खुट्याची)(सुटयले)
▷ (तान्ह्या) my * (बाळाला)(औख)(मागूनी)(उठयले)
pas de traduction en français
[66] id = 36945
तालखेडकर मंगला - Talkhedkar Mangala
Village मंजीरत - Manjirat
UVS-17-08 start 04:40 ➡ listen to section
हे सरल दलण म्हणते अजून घेणार
ओवी पुरतीच गाणार
hē sarala dalaṇa mhaṇatē ajūna ghēṇāra
ōvī puratīca gāṇāra
My grinding is over, but I am going to do more
I am going to complete singing the whole song
▷ (हे)(सरल)(दलण)(म्हणते)(अजून)(घेणार)
▷  Verse (पुरतीच)(गाणार)
pas de traduction en français
[67] id = 35251
दरेकर गजरा - Darekar Gajara
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-05 start 17:22 ➡ listen to section
आस सरीयल दळायण मला आणिक घेण आल
आस माझ्या ना काही घरा वारकर्याना येण केल
āsa sarīyala daḷāyaṇa malā āṇika ghēṇa āla
āsa mājhyā nā kāhī gharā vārakaryānā yēṇa kēla
My grinding is over, but I had to take more grains
Some Varkaris* have come to my house
▷ (आस)(सरीयल)(दळायण)(मला)(आणिक)(घेण) here_comes
▷ (आस) my * (काही) house (वारकर्याना)(येण) did
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[68] id = 37042
इंगुले मंदा - Ingule Manda
Village मंजीरत - Manjirat
UVS-17-41 start 00:05 ➡ listen to section
सरल दळण सरीती देते शिराळाला
औख माझ्या मुराळ्याला
sarala daḷaṇa sarītī dētē śirāḷālā
aukha mājhyā murāḷyālā
My grinding is over, I take the name of God Shirala to end my song
I ask for a long life for my murali*
▷ (सरल)(दळण)(सरीती) give (शिराळाला)
▷ (औख) my (मुराळ्याला)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[69] id = 35276
दरेकर गजरा - Darekar Gajara
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-07 start 05:10 ➡ listen to section
सरीयल दळण मी तर खुट्याची सुटीयले
सासरी माहेरी औक मागून उठयले
sarīyala daḷaṇa mī tara khuṭyācī suṭīyalē
sāsarī māhērī auka māgūna uṭhayalē
My grinding is over, I have removed my hand from the handle
I asked for a long life for everyone in my in-laws’ family and my maher* and then I got up
▷ (सरीयल)(दळण) I wires (खुट्याची)(सुटीयले)
▷ (सासरी)(माहेरी)(औक)(मागून)(उठयले)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[70] id = 37044
इंगुले मंदा - Ingule Manda
Village मंजीरत - Manjirat
UVS-17-41 start 00:48 ➡ listen to section
हे ग सरल दळण हात जात्याचे सुटले
भाई बंधवाला औख चितून उठले
hē ga sarala daḷaṇa hāta jātyācē suṭalē
bhāī bandhavālā aukha citūna uṭhalē
My grinding is over, I have removed my hand from the handle
I asked for a long life for my brothers and then I got up
▷ (हे) * (सरल)(दळण) hand (जात्याचे)(सुटले)
▷ (भाई)(बंधवाला)(औख)(चितून)(उठले)
pas de traduction en français
[71] id = 35397
पोमण शाहू - Poman Shahu
Village पोखर - Pokhar
UVS-04-51 start 06:41 ➡ listen to section
सरील दळीयन माझ्या सोन्याच्या हातयानी
दिर माझ्या ग सारवनाच्या भाग्यवंताच्या जात्यायानी
sarīla daḷīyana mājhyā sōnyācyā hātayānī
dira mājhyā ga sāravanācyā bhāgyavantācyā jātyāyānī
Grinding is over, I did it with my golden hands (for the prosperity of my family)
The grindmill belongs to my fortunate, prosperous brother-in-law, Saravan
▷  Grinding (दळीयन) my of_gold (हातयानी)
▷ (दिर) my * (सारवनाच्या)(भाग्यवंताच्या)(जात्यायानी)
pas de traduction en français
[72] id = 37047
इंगुले मंदा - Ingule Manda
Village मंजीरत - Manjirat
UVS-17-41 start 01:47 ➡ listen to section
सरल दळण माझ्या सोन्याच्या हातान
माझ्या सोन्याच्या हातान भाग्यवंताच्या जात्यान
sarala daḷaṇa mājhyā sōnyācyā hātāna
mājhyā sōnyācyā hātāna bhāgyavantācyā jātyāna
Grinding is over, I did it with my golden hands (for the prosperity of my family)
The grindmill belongs to a fortunate, prosperous family
▷ (सरल)(दळण) my of_gold (हातान)
▷  My of_gold (हातान)(भाग्यवंताच्या)(जात्यान)
pas de traduction en français
[73] id = 35399
पोमण शाहू - Poman Shahu
Village पोखर - Pokhar
start 00:10 ➡ 
सरील दळायीन माझी सरती सरस्वती
पोथी ग पुस्तकात हाये यसवदा पारबती
sarīla daḷāyīna mājhī saratī sarasvatī
pōthī ga pustakāta hāyē yasavadā pārabatī
My grinding is over, I take the name of Goddess Saraswati to end my song
Yashoda and Parvati are mentioned in Pothi*
▷  Grinding (दळायीन) my (सरती) Saraswati
▷  Pothi * book (हाये) Yashoda Parvati
Femme, ma mouture est terminée, Sc'est la fin, la déesse Sarasvati
Femme, dans le livre des écritures, Yashoda et Parvati.
PothiA book telling the story about Gods and deities
[74] id = 37254
अंबोरे गंगु - Ambore Gangu
Village ताडकळस - Tadkalas
OpenStreetMap GoogleMap
UVS-21-09 start 03:59 ➡ listen to section
हे ग दळण सरल सरल ग शिराळाला
बंधु माझ्या रतनाला औख माझ्या मुराळ्याला
hē ga daḷaṇa sarala sarala ga śirāḷālā
bandhu mājhyā ratanālā aukha mājhyā murāḷyālā
The grinding is over, the task is done, brother
Long life to my brother Ratan who has come to fetch me
▷ (हे) * (दळण)(सरल)(सरल) * (शिराळाला)
▷  Brother my (रतनाला)(औख) my (मुराळ्याला)
pas de traduction en français
[75] id = 35403
पोमण रत्ना - Poman Ratna
Village पोखर - Pokhar
UVS-05-01 start 00:31 ➡ listen to section
सरील दळायीन जात्या खुट्याची सुटयले
जात्या ग इसवराच्या पाया पडूनी उठयले
sarīla daḷāyīna jātyā khuṭyācī suṭayalē
jātyā ga isavarācyā pāyā paḍūnī uṭhayalē
My grinding is over, I removed my hand from the handle
I folded my hands in reverence to god grindmill and then got up
▷  Grinding (दळायीन)(जात्या)(खुट्याची)(सुटयले)
▷ (जात्या) * (इसवराच्या)(पाया)(पडूनी)(उठयले)
pas de traduction en français
[76] id = 37280
येलेवाड इंदिरा - Yelewad Indira
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-07 start 00:01 ➡ listen to section
बाई दळण ग सरल माझ्या सोन्याच्या हातान
सोन्याच्या हातान भाग्यवताच्या जात्यान
bāī daḷaṇa ga sarala mājhyā sōnyācyā hātāna
sōnyācyā hātāna bhāgyavatācyā jātyāna
Grinding is over, I did it with my golden hands (for the prosperity of my family)
The grindmill belongs to a fortunate, prosperous family
▷  Woman (दळण) * (सरल) my of_gold (हातान)
▷  Of_gold (हातान)(भाग्यवताच्या)(जात्यान)
pas de traduction en français
[77] id = 35404
पोमण शाहू - Poman Shahu
Village पोखर - Pokhar
UVS-04-51 start 08:07 ➡ listen to section
सरील दळाईण सूप सारीते पलीकडे
सासरी माहेयरी ग राज्य मागते दोहीकड
sarīla daḷāīṇa sūpa sārītē palīkaḍē
sāsarī māhēyarī ga rājya māgatē dōhīkaḍa
My grinding is over, I push the sifting fan aside
I ask for wealth and prosperity for both mu families, my in-laws and my maher*
▷  Grinding (दळाईण)(सूप)(सारीते)(पलीकडे)
▷ (सासरी)(माहेयरी) * (राज्य)(मागते)(दोहीकड)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[78] id = 37294
येलेवाड हिरा - Yelewad Hira
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-11
बाई दळण सरल पदर घेवा डोई
शिकविले मायबाई बापूजी बयाबाई
bāī daḷaṇa sarala padara ghēvā ḍōī
śikavilē māyabāī bāpūjī bayābāī
Woman, my grinding is over, now take the end of the sari over the head
My parents have taught me (to observe the practices)
▷  Woman (दळण)(सरल)(पदर)(घेवा)(डोई)
▷ (शिकविले)(मायबाई)(बापूजी)(बयाबाई)
pas de traduction en français
[79] id = 35674
भोंग फुला - Bhong Phula
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-11-33 start 00:52 ➡ listen to section
सरल दळण मला आणिक घियायाच
नेणंता माझा राघु साधुला पाहुण यायायाच
sarala daḷaṇa malā āṇika ghiyāyāca
nēṇantā mājhā rāghu sādhulā pāhuṇa yāyāyāca
My grinding is over, I need to take more
My young son Raghu*, my sadhu*, will come as a guest
(The singer calls him Raghu* and sadhu* lovingly)
▷ (सरल)(दळण)(मला)(आणिक)(घियायाच)
▷  Younger my (राघु)(साधुला)(पाहुण)(यायायाच)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
sadhu ➡ sadhusAn ascetic
[80] id = 35675
भोंग फुला - Bhong Phula
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-11-33 start 01:23 ➡ listen to section
सरल ग दळयाण मला येवढ्यानी कायी होत
वाट बीवरी वाडा नित माणूस येत जात
sarala ga daḷayāṇa malā yēvaḍhyānī kāyī hōta
vāṭa bīvarī vāḍā nita māṇūsa yēta jāta
My grinding is over, how will this be enough for me
My house is on the road, people regularly come and go
▷ (सरल) * (दळयाण)(मला)(येवढ्यानी)(कायी)(होत)
▷ (वाट)(बीवरी)(वाडा)(नित)(माणूस)(येत) class
pas de traduction en français
[81] id = 39816
तांबे सुशिला दगडु - Tambe Sushila dagdu
Village शिरसगाव - Shirasgaon
Group(s) = Lakshmi

सरील दळाण जात्या निघलान माघती
जात्याच्या धनी नीज नाव लक्ष्मी साजती
sarīla daḷāṇa jātyā nighalāna māghatī
jātyācyā dhanī nīja nāva lakṣmī sājatī
no translation in English
▷  Grinding (दळाण)(जात्या)(निघलान)(माघती)
▷ (जात्याच्या)(धनी)(नीज)(नाव) Lakshmi (साजती)
pas de traduction en français
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.
[82] id = 39829
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
सरल दळण पदराला देते झोका
आऊख मागते माझ्या कपाळीच्या कुंका
sarala daḷaṇa padarālā dētē jhōkā
āūkha māgatē mājhyā kapāḷīcyā kuṅkā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(पदराला) give (झोका)
▷ (आऊख)(मागते) my (कपाळीच्या)(कुंका)
pas de traduction en français
[83] id = 39830
इंगळे कौशल्या - Ingale Kaushalya
Village पुणतांबा - Puntamba
सरल दळण होय सुपा पलीकड
आयुष्य मागते सासरी माहेरी दोन्हीकड
sarala daḷaṇa hōya supā palīkaḍa
āyuṣya māgatē sāsarī māhērī dōnhīkaḍa
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(होय)(सुपा)(पलीकड)
▷ (आयुष्य)(मागते)(सासरी)(माहेरी)(दोन्हीकड)
pas de traduction en français
[84] id = 39833
पंडीत तान्हाबाई दाजीबा - Pandit Tanhabbai Dajiba
Village खैरी - Khiri
सरले दळण कशी म्हणू मी सरल
सासर माहेर माझ अंगण भरल
saralē daḷaṇa kaśī mhaṇū mī sarala
sāsara māhēra mājha aṅgaṇa bharala
no translation in English
▷ (सरले)(दळण) how say I (सरल)
▷ (सासर)(माहेर) my (अंगण)(भरल)
pas de traduction en français
[85] id = 40959
डोखे वत्सला - Dokhe Vatsala
Village पुणतांबा - Puntamba
सरले दळण कशी म्हणू मी सरल
सासर माहेर माझ अंगण भरल
saralē daḷaṇa kaśī mhaṇū mī sarala
sāsara māhēra mājha aṅgaṇa bharala
no translation in English
▷ (सरले)(दळण) how say I (सरल)
▷ (सासर)(माहेर) my (अंगण)(भरल)
pas de traduction en français
[86] id = 46928
काळे रेणू - Kale Renu
Village बांगर्डे - Bangarde
सरील दळान मला आिणक घेण झाल
दत्ता माझ्या महाराजानी मला आिणक येण केलं
sarīla daḷāna malā āiṇaka ghēṇa jhāla
dattā mājhyā mahārājānī malā āiṇaka yēṇa kēlaṁ
no translation in English
▷  Grinding (दळान)(मला)(आिणक)(घेण)(झाल)
▷ (दत्ता) my (महाराजानी)(मला)(आिणक)(येण)(केलं)
pas de traduction en français
[87] id = 51647
औताडे मैना - Autade Maina
Village काटगाव - Katgaon
सरील दळण माझ्या सोन्याच्या हातान
भाऊच्या माझ्या भागवंताच्या जात्यानं
sarīla daḷaṇa mājhyā sōnyācyā hātāna
bhāūcyā mājhyā bhāgavantācyā jātyānaṁ
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my of_gold (हातान)
▷ (भाऊच्या) my (भागवंताच्या)(जात्यानं)
pas de traduction en français
[88] id = 51984
साळुंखे पार्वतीबाई शंकर - Salunkhe Parvatibai Shankar
Village चितळी - Chitali
सरीले दळण उरले कुठे ठेऊ
आता माझ्या भाऊ शिड्या बळदाला लावू
sarīlē daḷaṇa uralē kuṭhē ṭhēū
ātā mājhyā bhāū śiḍyā baḷadālā lāvū
no translation in English
▷ (सरीले)(दळण)(उरले)(कुठे)(ठेऊ)
▷ (आता) my brother (शिड्या)(बळदाला) apply
pas de traduction en français
[89] id = 52329
औरादकर लतीका - Auradkar Latika
Village औराद शहाजानी - Aurat Shahajani
दळण दळीते सरल म्हणू कशी
माझ्या भरल्या दोन्ही राशी सासरी माहेरी
daḷaṇa daḷītē sarala mhaṇū kaśī
mājhyā bharalyā dōnhī rāśī sāsarī māhērī
no translation in English
▷ (दळण)(दळीते)(सरल) say how
▷  My (भरल्या) both (राशी)(सासरी)(माहेरी)
pas de traduction en français
[90] id = 54068
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
सरल दळायण रावड सोन्याच्या हारायण
भागीवंताच्या जातीयाण
sarala daḷāyaṇa rāvaḍa sōnyācyā hārāyaṇa
bhāgīvantācyā jātīyāṇa
no translation in English
▷ (सरल)(दळायण)(रावड) of_gold (हारायण)
▷ (भागीवंताच्या)(जातीयाण)
pas de traduction en français
[91] id = 54075
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
सरल दळायण एवढ सोन्याच्या हातायाण
भागीवंताच्या जातीयाण
sarala daḷāyaṇa ēvaḍha sōnyācyā hātāyāṇa
bhāgīvantācyā jātīyāṇa
no translation in English
▷ (सरल)(दळायण)(एवढ) of_gold (हातायाण)
▷ (भागीवंताच्या)(जातीयाण)
pas de traduction en français
[92] id = 54077
कटारे देवू - Katare Dewu
Village परभणी - Parbhani
बाई दळण सरील माझ्या उजव्या हाताने
भाग्यवंताच्या जात्याने
bāī daḷaṇa sarīla mājhyā ujavyā hātānē
bhāgyavantācyā jātyānē
no translation in English
▷  Woman (दळण) grinding my (उजव्या)(हाताने)
▷ (भाग्यवंताच्या)(जात्याने)
pas de traduction en français
[93] id = 54079
लाळे बाली - Lale Bali
Village तुर्क पिंपरी - Turk Pimpri
सरले दळण सोन्याच्या हातान
सरले दळण भाग्यवंताच्या जात्यान
saralē daḷaṇa sōnyācyā hātāna
saralē daḷaṇa bhāgyavantācyā jātyāna
no translation in English
▷ (सरले)(दळण) of_gold (हातान)
▷ (सरले)(दळण)(भाग्यवंताच्या)(जात्यान)
pas de traduction en français
[94] id = 54081
लवर पार्वती - Lawar Parvati
Village डाळज - Dalaj
सरल दळाण माझ्या सोन्याच्या हातानी
भाग्यवंताच्या जात्यानी
sarala daḷāṇa mājhyā sōnyācyā hātānī
bhāgyavantācyā jātyānī
no translation in English
▷ (सरल)(दळाण) my of_gold (हातानी)
▷ (भाग्यवंताच्या)(जात्यानी)
pas de traduction en français
[95] id = 54082
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
सरील दळाण माझ्या सोन्याच्या हातानी
भाग्यवंताच्या जात्यानी
sarīla daḷāṇa mājhyā sōnyācyā hātānī
bhāgyavantācyā jātyānī
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) my of_gold (हातानी)
▷ (भाग्यवंताच्या)(जात्यानी)
pas de traduction en français
[96] id = 54083
बोडखे सोना - Bodakhe Sona
Village तारुखेडल - Tarukhedal
सरल दळण माझ्या सोन्याच्या हातान
भाऊच्या माझ्या भाग्यवंताच्या जात्यान
sarala daḷaṇa mājhyā sōnyācyā hātāna
bhāūcyā mājhyā bhāgyavantācyā jātyāna
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) my of_gold (हातान)
▷ (भाऊच्या) my (भाग्यवंताच्या)(जात्यान)
pas de traduction en français
[97] id = 54154
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
सरल दळण मी त घेते सावसत
बाई माझ्या मैनाला ओव्या गाते निवडून
sarala daḷaṇa mī ta ghētē sāvasata
bāī mājhyā mainālā ōvyā gātē nivaḍūna
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) I (त)(घेते)(सावसत)
▷  Woman my for_Mina (ओव्या)(गाते)(निवडून)
pas de traduction en français
[98] id = 54155
चव्हाण हिराबाई ज्ञानदेव - Chavan Hirabai D.
Village खळद - Khalad
सरील दळण सुप सारीते पलीकड
सासरी माहेरी राज्य मागीते दोहीकड
sarīla daḷaṇa supa sārītē palīkaḍa
sāsarī māhērī rājya māgītē dōhīkaḍa
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(सुप)(सारीते)(पलीकड)
▷ (सासरी)(माहेरी)(राज्य)(मागीते)(दोहीकड)
pas de traduction en français
[99] id = 54156
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
सरल दळण सरल म्हणू कशी
सासर माहेर भरल्या दोन्ही राशी
sarala daḷaṇa sarala mhaṇū kaśī
sāsara māhēra bharalyā dōnhī rāśī
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सरल) say how
▷ (सासर)(माहेर)(भरल्या) both (राशी)
pas de traduction en français
[100] id = 54157
झुंजे पाटील लोचना - Zunje Patil Lochana
Village हारंगुळ - Harangul
Group(s) = Lakshmi

दळण सरले माझ्या लक्ष्मी हातान
भाग्यवंताच्या जात्यान सासरे पाटीलाच्या
daḷaṇa saralē mājhyā lakṣmī hātāna
bhāgyavantācyā jātyāna sāsarē pāṭīlācyā
no translation in English
▷ (दळण)(सरले) my Lakshmi (हातान)
▷ (भाग्यवंताच्या)(जात्यान)(सासरे)(पाटीलाच्या)
pas de traduction en français
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.
[101] id = 54158
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
सरील दळण माझा सोन्याच्या हातायानी
भाग्यीवंताच्या जातीयानी
sarīla daḷaṇa mājhā sōnyācyā hātāyānī
bhāgyīvantācyā jātīyānī
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my of_gold (हातायानी)
▷ (भाग्यीवंताच्या)(जातीयानी)
pas de traduction en français
[102] id = 59741
थोरात वंदना - Thorat Vandana
Village महातपूर - Mahatpur
सरल दळण सुप झाडीते दाराकड
सासरी माहेरी राज मागते दोहीकड
sarala daḷaṇa supa jhāḍītē dārākaḍa
sāsarī māhērī rāja māgatē dōhīkaḍa
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सुप)(झाडीते)(दाराकड)
▷ (सासरी)(माहेरी) king (मागते)(दोहीकड)
pas de traduction en français
[103] id = 59742
बवले भामा - Bawale Bhama
Village वडगाव - Wadgaon
सरीयल दळयान माझ्या सोन्याच्या हातान
बाळायाच्या माझ्या भाग्यवंताच्या जात्यान
sarīyala daḷayāna mājhyā sōnyācyā hātāna
bāḷāyācyā mājhyā bhāgyavantācyā jātyāna
no translation in English
▷ (सरीयल)(दळयान) my of_gold (हातान)
▷ (बाळायाच्या) my (भाग्यवंताच्या)(जात्यान)
pas de traduction en français
[104] id = 59743
हराळ अलका - Haral Alka
Village आचलगाव - Achalgaon
सरील दळन कशी म्हणु सरल
सासरी माहरी गणगोत भरले
sarīla daḷana kaśī mhaṇu sarala
sāsarī māharī gaṇagōta bharalē
no translation in English
▷  Grinding (दळन) how say (सरल)
▷ (सासरी)(माहरी)(गणगोत)(भरले)
pas de traduction en français
[105] id = 59744
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
सरील दळन वहे सुपा पलीकडे
सासर्या माहेरी माझे राजे दोहीकडे
sarīla daḷana vahē supā palīkaḍē
sāsaryā māhērī mājhē rājē dōhīkaḍē
no translation in English
▷  Grinding (दळन)(वहे)(सुपा)(पलीकडे)
▷ (सासर्या)(माहेरी)(माझे)(राजे)(दोहीकडे)
pas de traduction en français
[106] id = 60424
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
सरल दळण कशी म्हणू मी सरल
सासर माहेर माझ अंगण भरील
sarala daḷaṇa kaśī mhaṇū mī sarala
sāsara māhēra mājha aṅgaṇa bharīla
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) how say I (सरल)
▷ (सासर)(माहेर) my (अंगण)(भरील)
pas de traduction en français
[107] id = 65625
जाधव शशीकला - Jadhav Shashikala
Village बढूर - Badur
दळण सरल सरल म्हणू कशी
दोन्ही भरल्या राशी सासरी माहेरी
daḷaṇa sarala sarala mhaṇū kaśī
dōnhī bharalyā rāśī sāsarī māhērī
no translation in English
▷ (दळण)(सरल)(सरल) say how
▷  Both (भरल्या)(राशी)(सासरी)(माहेरी)
pas de traduction en français
[108] id = 65627
वाकळे द्वारका - Wakle Dwarka Rangnath
Village कोढे बु. - Kodhe Bu.
सरील दळण सुप सारीते पलीकड
सासरी माहेरी आवुख मागीते दोहीकड
sarīla daḷaṇa supa sārītē palīkaḍa
sāsarī māhērī āvukha māgītē dōhīkaḍa
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(सुप)(सारीते)(पलीकड)
▷ (सासरी)(माहेरी)(आवुख)(मागीते)(दोहीकड)
pas de traduction en français
[109] id = 65628
घाडगे द्वारका - Ghadge Dwarka
Village एकतूनी - Aktuni
सरल दळण उरल कुठ ठेऊ
म्हणते मैना तुला सिदा बामणाला देवू
sarala daḷaṇa urala kuṭha ṭhēū
mhaṇatē mainā tulā sidā bāmaṇālā dēvū
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(उरल)(कुठ)(ठेऊ)
▷ (म्हणते) Mina to_you (सिदा)(बामणाला)(देवू)
pas de traduction en français
[110] id = 65636
जाधव कलावती - Jadhav Kalavati
Village होळी - Holi
दळण सरल जात्यान सारिल
बस्वराजान पेरील गहु हे जुंधळ
daḷaṇa sarala jātyāna sārila
basvarājāna pērīla gahu hē jundhaḷa
no translation in English
▷ (दळण)(सरल)(जात्यान) grinding
▷ (बस्वराजान)(पेरील)(गहु)(हे)(जुंधळ)
pas de traduction en français
[111] id = 65655
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
सरील दळयाण सारीते पलीकड
सासरी माहेरी राज्य मागते दोहीकड
sarīla daḷayāṇa sārītē palīkaḍa
sāsarī māhērī rājya māgatē dōhīkaḍa
no translation in English
▷  Grinding (दळयाण)(सारीते)(पलीकड)
▷ (सासरी)(माहेरी)(राज्य)(मागते)(दोहीकड)
pas de traduction en français
[112] id = 65786
नरे शांता - Nare Shanta
Village हिरडी - Hirdi
सरील दळण ये ग माझ राहील कुठ ठेवू
माझ राहील कुठ ग ठेवु पुरवठ्याचा जागा दावू
sarīla daḷaṇa yē ga mājha rāhīla kuṭha ṭhēvū
mājha rāhīla kuṭha ga ṭhēvu puravaṭhyācā jāgā dāvū
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(ये) * my (राहील)(कुठ)(ठेवू)
▷  My (राहील)(कुठ) * (ठेवु)(पुरवठ्याचा)(जागा)(दावू)
pas de traduction en français
[113] id = 65787
नरे शांता - Nare Shanta
Village हिरडी - Hirdi
बाई सरील दळगयाणू माझ्या सोन्याच्या हातानी
भाग्यवंताच्या जात्यानी
bāī sarīla daḷagayāṇū mājhyā sōnyācyā hātānī
bhāgyavantācyā jātyānī
no translation in English
▷  Woman grinding (दळगयाणू) my of_gold (हातानी)
▷ (भाग्यवंताच्या)(जात्यानी)
pas de traduction en français
[114] id = 65858
सावंत नका - Sawant Naka
Village कुडे खुर्द - Kude kh.
UVS-54-06 start 13:10 ➡ listen to section
सरील दळण ग माझ्या सोन्याच्या हातानी
बंधवाच्या माझ्या ग भाग्यवंताच्या जात्यानी
sarīla daḷaṇa ga mājhyā sōnyācyā hātānī
bandhavācyā mājhyā ga bhāgyavantācyā jātyānī
no translation in English
▷  Grinding (दळण) * my of_gold (हातानी)
▷ (बंधवाच्या) my * (भाग्यवंताच्या)(जात्यानी)
pas de traduction en français
[115] id = 65862
सावंत नका - Sawant Naka
Village कुडे खुर्द - Kude kh.
UVS-54-06 start 16:13 ➡ listen to section
सरील दळायाण नको म्हणु ना येकायेकी
जात्याच्या धनीनी राज्य कर लेकालेकी
sarīla daḷāyāṇa nakō mhaṇu nā yēkāyēkī
jātyācyā dhanīnī rājya kara lēkālēkī
no translation in English
▷  Grinding (दळायाण) not say * (येकायेकी)
▷ (जात्याच्या)(धनीनी)(राज्य) doing (लेकालेकी)
pas de traduction en français
[116] id = 65865
सावंत नका - Sawant Naka
Village कुडे खुर्द - Kude kh.
UVS-54-07 start 00:37 ➡ listen to section
सरील दळण माझ उलीस राहील
माझ उलीस राहील मला कशाला होईल
sarīla daḷaṇa mājha ulīsa rāhīla
mājha ulīsa rāhīla malā kaśālā hōīla
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my (उलीस)(राहील)
▷  My (उलीस)(राहील)(मला)(कशाला)(होईल)
pas de traduction en français
[117] id = 68344
सावंत नका - Sawant Naka
Village कुडे खुर्द - Kude kh.
UVS-54-06 start 11:38 ➡ listen to section
सरील दळयाण मला आणीक घ्यायाच
राम लक्ष्मण ग मला पाव्हण यायाच
sarīla daḷayāṇa malā āṇīka ghyāyāca
rāma lakṣmaṇa ga malā pāvhaṇa yāyāca
no translation in English
▷  Grinding (दळयाण)(मला)(आणीक)(घ्यायाच)
▷  Ram Laksman * (मला)(पाव्हण)(यायाच)
pas de traduction en français
[118] id = 68496
रायपुरे अनीता अर्जुन - Raypure Anita Arjun
Village बोराळा पो. रूधाणा वकाणा - Borala, Po. Rudhana Vakana
दळण ग दळीते सरल म्हणु कशी
दोन्ही कडल्या भरल्या राशी सासरच्या माहेरच्या
daḷaṇa ga daḷītē sarala mhaṇu kaśī
dōnhī kaḍalyā bharalyā rāśī sāsaracyā māhēracyā
no translation in English
▷ (दळण) * (दळीते)(सरल) say how
▷  Both (कडल्या)(भरल्या)(राशी)(सासरच्या)(माहेरच्या)
pas de traduction en français
[119] id = 68512
वाघ सुरेखा - Wagh Surekha
Village तोरनाळे - Tornale
सरल दयन कसी म्हणु मी सरल
गोकुळा सारख माहेर माझ भरल
sarala dayana kasī mhaṇu mī sarala
gōkuḷā sārakha māhēra mājha bharala
no translation in English
▷ (सरल)(दयन) how say I (सरल)
▷ (गोकुळा)(सारख)(माहेर) my (भरल)
pas de traduction en français
[120] id = 68568
मैड विजया कांतीलाल - Maid Vijaya Kantilal
Village शिरुर - Shirur
सरल दळण माझ्या सोन्याच्या हातानी
भाग्यवंताच्या जात्यानी
sarala daḷaṇa mājhyā sōnyācyā hātānī
bhāgyavantācyā jātyānī
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) my of_gold (हातानी)
▷ (भाग्यवंताच्या)(जात्यानी)
pas de traduction en français
[121] id = 71648
राजपुत जयकौर कपुरसिंग - Rajput Jaikaur Kapoorsingh
Village वैजापुर - Viijapur
सरल दळण कशी म्हणु मी सरल
सासरी माहेरी जस गोकुळ भरल
sarala daḷaṇa kaśī mhaṇu mī sarala
sāsarī māhērī jasa gōkuḷa bharala
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) how say I (सरल)
▷ (सासरी)(माहेरी)(जस)(गोकुळ)(भरल)
pas de traduction en français
[122] id = 73590
बाभुळके गया - Babhulake Gaya
Village शिंगवे - Shingawe
सरील दळण साफ करावया तिकड
आवुक घालीते सासरी माहेरी आवक मागीते दोन्हीकड
sarīla daḷaṇa sāpha karāvayā tikaḍa
āvuka ghālītē sāsarī māhērī āvaka māgītē dōnhīkaḍa
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(साफ)(करावया)(तिकड)
▷ (आवुक)(घालीते)(सासरी)(माहेरी)(आवक)(मागीते)(दोन्हीकड)
pas de traduction en français
[123] id = 74453
कुलाळ धना - Kulal Dhana
Village अधुरड - Adhurad
सरल दळण माझा राहीला आठवा
दुरडी बेलाची पाठवा
sarala daḷaṇa mājhā rāhīlā āṭhavā
duraḍī bēlācī pāṭhavā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) my (राहीला)(आठवा)
▷ (दुरडी)(बेलाची)(पाठवा)
pas de traduction en français
[124] id = 74987
दडस लक्ष्मी - Dadas Laxmi
Village बांगर्डे - Bangarde
दळतीन दळाईन माझ्या सोन्याच्या हाताईन
भागीवंताच्या जात्यानी
daḷatīna daḷāīna mājhyā sōnyācyā hātāīna
bhāgīvantācyā jātyānī
no translation in English
▷ (दळतीन)(दळाईन) my of_gold (हाताईन)
▷ (भागीवंताच्या)(जात्यानी)
pas de traduction en français
[125] id = 108568
खरात इंदू - Kharat Indu
Village पुणतांबा - Puntamba
सरील दळण सुपा होई पलीकड
सासर माहेर ओव्या गाते दोहीकडे
sarīla daḷaṇa supā hōī palīkaḍa
sāsara māhēra ōvyā gātē dōhīkaḍē
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(सुपा)(होई)(पलीकड)
▷ (सासर)(माहेर)(ओव्या)(गाते)(दोहीकडे)
pas de traduction en français
[126] id = 75621
लाड आनुसया - Lad Anusaya
Village इचलकरंजी शेंडोर - Ichalkaranji Shendor
दळाण मी दळी माझ्या सोन्याच्या हातायान
सासु मालनीच्या भाग्यवंताच्या रथायान
daḷāṇa mī daḷī mājhyā sōnyācyā hātāyāna
sāsu mālanīcyā bhāgyavantācyā rathāyāna
no translation in English
▷ (दळाण) I (दळी) my of_gold (हातायान)
▷ (सासु)(मालनीच्या)(भाग्यवंताच्या)(रथायान)
pas de traduction en français
[127] id = 76596
जाधव सुमन - Jadhav Suman
Village होनवडज - Honvadaj
दळण सरल सरल म्हणु कशी
शेती पडत्यात राशी गव्हा तांदळाच्या
daḷaṇa sarala sarala mhaṇu kaśī
śētī paḍatyāta rāśī gavhā tāndaḷācyā
no translation in English
▷ (दळण)(सरल)(सरल) say how
▷  Furrow (पडत्यात)(राशी)(गव्हा)(तांदळाच्या)
pas de traduction en français
[128] id = 78755
वारकर भिमाबाई भाऊसाहेब - Varkar Bhima Bhausaheb
Village खैरी - Khiri
सरल दळण सोन्याच्या हाताना
ये तरी भाऊ माझ्या भागीवंताच्या जातेना
sarala daḷaṇa sōnyācyā hātānā
yē tarī bhāū mājhyā bhāgīvantācyā jātēnā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) of_gold (हाताना)
▷ (ये)(तरी) brother my (भागीवंताच्या)(जातेना)
pas de traduction en français
[129] id = 78756
वारकर भिमाबाई भाऊसाहेब - Varkar Bhima Bhausaheb
Village खैरी - Khiri
सरल दळण उरल ते कुठ ठेवु
ये तरी भाऊ माझ्या शिड्या बळदाला लावु
sarala daḷaṇa urala tē kuṭha ṭhēvu
yē tarī bhāū mājhyā śiḍyā baḷadālā lāvu
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(उरल)(ते)(कुठ)(ठेवु)
▷ (ये)(तरी) brother my (शिड्या)(बळदाला) apply
pas de traduction en français
[130] id = 82351
साळुंखे पार्वतीबाई शंकर - Salunkhe Parvatibai Shankar
Village चितळी - Chitali
सरीले दळण होय सुपारे पलीकड
सासरी माहेरी औख घाल दोहीकड
sarīlē daḷaṇa hōya supārē palīkaḍa
sāsarī māhērī aukha ghāla dōhīkaḍa
no translation in English
▷ (सरीले)(दळण)(होय)(सुपारे)(पलीकड)
▷ (सासरी)(माहेरी)(औख)(घाल)(दोहीकड)
pas de traduction en français
[131] id = 83474
लाळे बाली - Lale Bali
Village तुर्क पिंपरी - Turk Pimpri
सरले दळण सुप झाडते भादर
माझा जरीचा पदर
saralē daḷaṇa supa jhāḍatē bhādara
mājhā jarīcā padara
no translation in English
▷ (सरले)(दळण)(सुप)(झाडते)(भादर)
▷  My (जरीचा)(पदर)
pas de traduction en français
[132] id = 83475
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
सरल दळण काई म्हणु मी सरल
ढवळ्या नंदीन पेरल शीर अंगण भरीयल
sarala daḷaṇa kāī mhaṇu mī sarala
ḍhavaḷyā nandīna pērala śīra aṅgaṇa bharīyala
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(काई) say I (सरल)
▷ (ढवळ्या)(नंदीन)(पेरल)(शीर)(अंगण)(भरीयल)
pas de traduction en français
[133] id = 83476
शेळके अज्ञान - Shelke Adyan
Village राव टाकळी - Rao Takli
सरल दळण मी सरल म्हणु कशी
सासरी माहेरी माझ्या भरल्या दोन्ही राशी
sarala daḷaṇa mī sarala mhaṇu kaśī
sāsarī māhērī mājhyā bharalyā dōnhī rāśī
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) I (सरल) say how
▷ (सासरी)(माहेरी) my (भरल्या) both (राशी)
pas de traduction en français
[134] id = 83477
शिंदे सरूबाई - Shinde Sarubai
Village घरणी - Gharani
दळण सरल सरल म्हणु कशी
माझ्या भरल्या दोन्ही राशी माहेरी सासरी
daḷaṇa sarala sarala mhaṇu kaśī
mājhyā bharalyā dōnhī rāśī māhērī sāsarī
no translation in English
▷ (दळण)(सरल)(सरल) say how
▷  My (भरल्या) both (राशी)(माहेरी)(सासरी)
pas de traduction en français
[135] id = 83478
गारगोटे सुलाबाई - Gargote Sula
Village कडुस - Kadus
सरील दळण पिठ भरा तुम्ही कुणी
बाहेर आली संघटना पहायला जातो आम्ही
sarīla daḷaṇa piṭha bharā tumhī kuṇī
bāhēra ālī saṅghaṭanā pahāyalā jātō āmhī
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(पिठ)(भरा)(तुम्ही)(कुणी)
▷ (बाहेर) has_come (संघटना)(पहायला) goes (आम्ही)
pas de traduction en français
[136] id = 83479
जाधव कलावती - Jadhav Kalavati
Village होळी - Holi
दळण सरल सरल म्हणु कशी
माझ्या भरल्या दोन्ही राशी माहेरी सासरी
daḷaṇa sarala sarala mhaṇu kaśī
mājhyā bharalyā dōnhī rāśī māhērī sāsarī
no translation in English
▷ (दळण)(सरल)(सरल) say how
▷  My (भरल्या) both (राशी)(माहेरी)(सासरी)
pas de traduction en français
[137] id = 83480
आवळे कला - Awale Kala
Village रुअीघर - Ruighar
सरली माझ दळण सरली आरती शिराळाला
आवुक मागती मुराळ्याला
saralī mājha daḷaṇa saralī āratī śirāḷālā
āvuka māgatī murāḷyālā
no translation in English
▷ (सरली) my (दळण)(सरली) Arati (शिराळाला)
▷ (आवुक)(मागती)(मुराळ्याला)
pas de traduction en français
[138] id = 87302
पवार सुभद्रा - Pawar Subhadra
Village शिरसगाव - Shirasgaon
सरल दळण कशी म्हणु सरल
सासरी माहेरी गोकुळ माझ भरल
sarala daḷaṇa kaśī mhaṇu sarala
sāsarī māhērī gōkuḷa mājha bharala
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) how say (सरल)
▷ (सासरी)(माहेरी)(गोकुळ) my (भरल)
pas de traduction en français
[139] id = 87303
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
सरल दळण व्हय टोपल्या पलिकड
सासर माहेर आवक घालीन दोहिकड
sarala daḷaṇa vhaya ṭōpalyā palikaḍa
sāsara māhēra āvaka ghālīna dōhikaḍa
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(व्हय)(टोपल्या)(पलिकड)
▷ (सासर)(माहेर)(आवक)(घालीन)(दोहिकड)
pas de traduction en français
[140] id = 87306
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
सरल दळण माह्या सोन्याच्या हातान
हरीच्या ग माझ्या भागीवंताच्या जात्यान
sarala daḷaṇa māhyā sōnyācyā hātāna
harīcyā ga mājhyā bhāgīvantācyā jātyāna
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(माह्या) of_gold (हातान)
▷ (हरीच्या) * my (भागीवंताच्या)(जात्यान)
pas de traduction en français
[140] id = 108539
सोनार चंपा - Sonar Champha
Village दारफळ - Darphal
दळण सरीयल माझ्या सुपाच्या कोणाईला
औक्ष जात्याच्या धन्याईला
daḷaṇa sarīyala mājhyā supācyā kōṇāīlā
aukṣa jātyācyā dhanyāīlā
no translation in English
▷ (दळण)(सरीयल) my (सुपाच्या)(कोणाईला)
▷ (औक्ष)(जात्याच्या)(धन्याईला)
pas de traduction en français
[141] id = 108540
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
सरल दळण माझी राहीली पसती
पहिल्या ओवीची साद कुणाला राहीली
sarala daḷaṇa mājhī rāhīlī pasatī
pahilyā ōvīcī sāda kuṇālā rāhīlī
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) my (राहीली)(पसती)
▷ (पहिल्या)(ओवीची)(साद)(कुणाला)(राहीली)
pas de traduction en français
[142] id = 108541
तांबे सुशिला दगडु - Tambe Sushila dagdu
Village शिरसगाव - Shirasgaon
हे ग दळण दळीते ते सुप झाडु कोना कोनी
माझा बाई घरी भाग्य आहे दोनी दोनी
hē ga daḷaṇa daḷītē tē supa jhāḍu kōnā kōnī
mājhā bāī gharī bhāgya āhē dōnī dōnī
no translation in English
▷ (हे) * (दळण)(दळीते)(ते)(सुप)(झाडु) who (कोनी)
▷  My woman (घरी)(भाग्य)(आहे)(दोनी)(दोनी)
pas de traduction en français
[143] id = 108542
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
माझे दळण सरले माझ्या सोन्या हाताने
माझ्या सोन्या हाताने भाग्यवंतानच्या जातने
mājhē daḷaṇa saralē mājhyā sōnyā hātānē
mājhyā sōnyā hātānē bhāgyavantānacyā jātanē
no translation in English
▷ (माझे)(दळण)(सरले) my gold (हाताने)
▷  My gold (हाताने)(भाग्यवंतानच्या)(जातने)
pas de traduction en français
[144] id = 108543
जाधव सुमन - Jadhav Suman
Village होनवडज - Honvadaj
दळण सरल चौथी म्हणती सरल
माझ माहेर भरल
daḷaṇa sarala cauthī mhaṇatī sarala
mājha māhēra bharala
no translation in English
▷ (दळण)(सरल)(चौथी)(म्हणती)(सरल)
▷  My (माहेर)(भरल)
pas de traduction en français
[145] id = 108544
शिंदे हौसा - Shinde Hausa
Village सोलापूर - Solapur
दळण दळीते भाग्यवंताच्या जात्यायान
घास घालीते सोन्याच्या हातान
daḷaṇa daḷītē bhāgyavantācyā jātyāyāna
ghāsa ghālītē sōnyācyā hātāna
no translation in English
▷ (दळण)(दळीते)(भाग्यवंताच्या)(जात्यायान)
▷ (घास)(घालीते) of_gold (हातान)
pas de traduction en français
[146] id = 108545
घुले महानंदा - Ghule Mahananda
Village अकरवाई - Akarvai
सरल दळण सरल म्हणु कशी
गव्हा या जोंधळ्याच्या उरल्या दोन राशी
sarala daḷaṇa sarala mhaṇu kaśī
gavhā yā jōndhaḷyācyā uralyā dōna rāśī
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सरल) say how
▷ (गव्हा)(या)(जोंधळ्याच्या)(उरल्या) two (राशी)
pas de traduction en français
[147] id = 108546
कुलकर्णी वनमाला - Kulkarni Vanmala
Village टाकळी - Takali
सरल दळण दळण सरल कशी म्हणु
माझ्या भरल्या दोन्ही राशी
sarala daḷaṇa daḷaṇa sarala kaśī mhaṇu
mājhyā bharalyā dōnhī rāśī
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(दळण)(सरल) how say
▷  My (भरल्या) both (राशी)
pas de traduction en français
[148] id = 108547
जाधव कलावती - Jadhav Kalavati
Village होळी - Holi
दळण सरल उरस सुपा कोणी
माझ्या सख्यान आणला गुणी गव्हा जोंधळ्याची
daḷaṇa sarala urasa supā kōṇī
mājhyā sakhyāna āṇalā guṇī gavhā jōndhaḷyācī
no translation in English
▷ (दळण)(सरल)(उरस)(सुपा)(कोणी)
▷  My (सख्यान)(आणला)(गुणी)(गव्हा)(जोंधळ्याची)
pas de traduction en français
[149] id = 108548
गौड काशी - Gaud Kashi
Village हासरणी - Hasarni
सरल दळण उरल्याल कुठ ठेवु
अंबराला शीड्या लावु
sarala daḷaṇa uralyāla kuṭha ṭhēvu
ambarālā śīḍyā lāvu
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(उरल्याल)(कुठ)(ठेवु)
▷ (अंबराला)(शीड्या) apply
pas de traduction en français
[150] id = 108549
जोशी वत्सला - Joshi Vachalya
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
सरल सरल दळण निघळणा (पुर्ण भाग संपणे) भागल
नित मी तर आणिक घेणार
sarala sarala daḷaṇa nighaḷaṇā (purṇa bhāga sampaṇē) bhāgala
nita mī tara āṇika ghēṇāra
no translation in English
▷ (सरल)(सरल)(दळण)(निघळणा) ( (पुर्ण)(भाग)(संपणे) ) (भागल)
▷ (नित) I wires (आणिक)(घेणार)
pas de traduction en français
[151] id = 108550
बेर्डे सुमन - Berde Suman
Village वाघडी - Vaghadi
सरल दळण खाली राहीली चुरी
सोन्याची अब्दागीरी पैठणाच्या नाथा वरी
sarala daḷaṇa khālī rāhīlī curī
sōnyācī abdāgīrī paiṭhaṇācyā nāthā varī
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(खाली)(राहीली)(चुरी)
▷ (सोन्याची)(अब्दागीरी)(पैठणाच्या)(नाथा)(वरी)
pas de traduction en français
[152] id = 77747
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
दळण सरीयल पीठ भरुनी नटयल
आवुक मागुनी उठयल सासरी माहेरी
daḷaṇa sarīyala pīṭha bharunī naṭayala
āvuka māgunī uṭhayala sāsarī māhērī
no translation in English
▷ (दळण)(सरीयल)(पीठ)(भरुनी)(नटयल)
▷ (आवुक)(मागुनी)(उठयल)(सासरी)(माहेरी)
pas de traduction en français
[153] id = 85565
जनराव पारूबाई बेलप्पा - Janarao Paru Belappa
Village सोलापूर - Solapur
सरल दळण सरल सोन्याच्या हातान
भाग्यवताच्या जात्यान
sarala daḷaṇa sarala sōnyācyā hātāna
bhāgyavatācyā jātyāna
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सरल) of_gold (हातान)
▷ (भाग्यवताच्या)(जात्यान)
pas de traduction en français
[154] id = 109822
चव्हाण हिराबाई ज्ञानदेव - Chavan Hirabai D.
Village खळद - Khalad
सरील दळण जात निगळुन उभ करा
पाया पडुन माग सरा
sarīla daḷaṇa jāta nigaḷuna ubha karā
pāyā paḍuna māga sarā
no translation in English
▷  Grinding (दळण) class (निगळुन) standing doing
▷ (पाया)(पडुन)(माग)(सरा)
pas de traduction en français
[155] id = 89417
मोहीते इंदू - Mohite Indu
Village आरा - Ara
दळाण मिका दळी सासुसासर्याच्या जात्याने
माझ्या सोन्याच्या हातानं
daḷāṇa mikā daḷī sāsusāsaryācyā jātyānē
mājhyā sōnyācyā hātānaṁ
no translation in English
▷ (दळाण)(मिका)(दळी)(सासुसासर्याच्या)(जात्याने)
▷  My of_gold (हातानं)
pas de traduction en français
[156] id = 89329
पाटील इंदु - Patil Indu
Village हासाळा - Hasala
दळण दळीते सोन्याच्या हातानी
पुण्यवंताच्या जात्यान
daḷaṇa daḷītē sōnyācyā hātānī
puṇyavantācyā jātyāna
no translation in English
▷ (दळण)(दळीते) of_gold (हातानी)
▷ (पुण्यवंताच्या)(जात्यान)
pas de traduction en français
[157] id = 110431
चिलगर पार्वती महादेव - Chilgar Parvati Mahadev
Village अष्टी - Ashti
सरल दळण सुप लोटीते दाराकड
सासरी माहेरी राज माझ दोहीकड
sarala daḷaṇa supa lōṭītē dārākaḍa
sāsarī māhērī rāja mājha dōhīkaḍa
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सुप)(लोटीते)(दाराकड)
▷ (सासरी)(माहेरी) king my (दोहीकड)
pas de traduction en français
[158] id = 110621
पोटे अनुसया - Pote Anusaya
Village हिरलगे - Hirlage
सरल माझ दळण दळण मी बी आणिक घेणार
दळण मी ग दळी मी दळीते घाई घाई
sarala mājha daḷaṇa daḷaṇa mī bī āṇika ghēṇāra
daḷaṇa mī ga daḷī mī daḷītē ghāī ghāī
no translation in English
▷ (सरल) my (दळण)(दळण) I (बी)(आणिक)(घेणार)
▷ (दळण) I * (दळी) I (दळीते)(घाई)(घाई)
pas de traduction en français
[159] id = 110622
पोटे अनुसया - Pote Anusaya
Village हिरलगे - Hirlage
सरील म्हणीया लाज वाट
हावश्या भरताराच धन्य दिरप मोठ
sarīla mhaṇīyā lāja vāṭa
hāvaśyā bharatārāca dhanya dirapa mōṭha
no translation in English
▷  Grinding (म्हणीया)(लाज)(वाट)
▷ (हावश्या)(भरताराच)(धन्य)(दिरप)(मोठ)
pas de traduction en français
[160] id = 111955
कुलकर्णी वनमाला - Kulkarni Vanmala
Village टाकळी - Takali
सरल दळण सरल म्हणु कशी
सासर माहेरानी भरल्या माझ्या दोन्ही राशी
sarala daḷaṇa sarala mhaṇu kaśī
sāsara māhērānī bharalyā mājhyā dōnhī rāśī
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सरल) say how
▷ (सासर)(माहेरानी)(भरल्या) my both (राशी)
pas de traduction en français
[161] id = 111956
नरे शांता - Nare Shanta
Village हिरडी - Hirdi
Group(s) = Lakshmi

बाई सरल दळयाण मी सरल कशी म्हणु
मी सरल कस म्हणु माझ्या पाठीच्या लक्ष्मी म्हणु
bāī sarala daḷayāṇa mī sarala kaśī mhaṇu
mī sarala kasa mhaṇu mājhyā pāṭhīcyā lakṣmī mhaṇu
no translation in English
▷  Woman (सरल)(दळयाण) I (सरल) how say
▷  I (सरल) how say my (पाठीच्या) Lakshmi say
pas de traduction en français
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.
[162] id = 111957
वाघ हौसाबाई - Wagh Hausa
Village घोगरगाव - Ghogargaon
सकाळी उठुन राम राम कोणी केला
हारी द्वारकेचा भागीवंत जागी झाला
sakāḷī uṭhuna rāma rāma kōṇī kēlā
hārī dvārakēcā bhāgīvanta jāgī jhālā
no translation in English
▷  Morning (उठुन) Ram Ram (कोणी) did
▷ (हारी)(द्वारकेचा)(भागीवंत)(जागी)(झाला)
pas de traduction en français
[163] id = 111958
डोखे सुदंरा - Dhokhe Sundara
Village पुणतांबा - Puntamba
ज्ञान अज्ञान दळीले विज्ञानासहित
मी तु पण दळीले जन्म मरणासहित
jñāna ajñāna daḷīlē vijñānāsahita
mī tu paṇa daḷīlē janma maraṇāsahita
no translation in English
▷ (ज्ञान)(अज्ञान)(दळीले)(विज्ञानासहित)
▷  I you (पण)(दळीले)(जन्म)(मरणासहित)
pas de traduction en français
[164] id = 111959
महाबोले सुखजान इठोबा - Mahabole Sukhjan Ithoba
Village नळदुर्ग - Naldurga
दळायण सरील सरील म्हणु कशी
माझ्या भरल्या दोन्ही राशी सासरी माहेरी
daḷāyaṇa sarīla sarīla mhaṇu kaśī
mājhyā bharalyā dōnhī rāśī sāsarī māhērī
no translation in English
▷ (दळायण) grinding grinding say how
▷  My (भरल्या) both (राशी)(सासरी)(माहेरी)
pas de traduction en français
[165] id = 111960
शेजवळ द्रौपदा - Shejawal Draupada
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
हातच सरील माझ्या सुपानी सरल
पिक जोंधळ्याच बैल हौशान पेरल
hātaca sarīla mājhyā supānī sarala
pika jōndhaḷyāca baila hauśāna pērala
no translation in English
▷ (हातच) grinding my (सुपानी)(सरल)
▷ (पिक)(जोंधळ्याच)(बैल)(हौशान)(पेरल)
pas de traduction en français
[166] id = 111961
जनराव पारूबाई बेलप्पा - Janarao Paru Belappa
Village सोलापूर - Solapur
सरल दळण सुप झाडीते दारापुढ
औक मागते दोहीकड
sarala daḷaṇa supa jhāḍītē dārāpuḍha
auka māgatē dōhīkaḍa
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सुप)(झाडीते)(दारापुढ)
▷ (औक)(मागते)(दोहीकड)
pas de traduction en français
[167] id = 111962
बरनेट पार्वती - Barnet Parvati
Village आरा - Ara
शेताला मी जाते तांब्या भरोनी येतो रिता
सासर्या पंडीताच्या भाग्यवंताच्या शेता मी जाते
śētālā mī jātē tāmbyā bharōnī yētō ritā
sāsaryā paṇḍītācyā bhāgyavantācyā śētā mī jātē
no translation in English
▷ (शेताला) I am_going (तांब्या)(भरोनी)(येतो)(रिता)
▷ (सासर्या)(पंडीताच्या)(भाग्यवंताच्या)(शेता) I am_going
pas de traduction en français
[167] id = 113346
वारकर भिमाबाई भाऊसाहेब - Varkar Bhima Bhausaheb
Village खैरी - Khiri
सरल दळण खाली राहीली पायली
पहिल्या ओवी सय कोणाला राहीली
sarala daḷaṇa khālī rāhīlī pāyalī
pahilyā ōvī saya kōṇālā rāhīlī
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(खाली)(राहीली)(पायली)
▷ (पहिल्या) verse (सय)(कोणाला)(राहीली)
pas de traduction en français
[168] id = 111963
संगपाल शांताबाई - Sangapal Shanta
Village आडगाव - Adgaon
सरल दळण कशी म्हणु मी सरल
गणागोतात माझ माहेर भरल
sarala daḷaṇa kaśī mhaṇu mī sarala
gaṇāgōtāta mājha māhēra bharala
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) how say I (सरल)
▷ (गणागोतात) my (माहेर)(भरल)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Images of prosperity, family welfare
⇑ Top of page ⇑