Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= H21-05-07a
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class H:XXI-5.7a (H21-05-07a)
(37 records)

Display songs in class at higher level (H21-05-07)
Display complete classification scheme (3615 classes)

H:XXI-5.7a (H21-05-07a) - Ambedkar / Bhīm’s name spells happiness / Taking Bhīm’s name

[1] id = 49355
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
Village सोलापूर - Solapur
सकाळी उठूनी आधी भीमाच नाव घ्याव
मग चितल्या कामा जाव
sakāḷī uṭhūnī ādhī bhīmāca nāva ghyāva
maga citalyā kāmā jāva
On getting up in the morning, take Bhim*’s name first
Then devote yourself to the daily chores
▷  Morning (उठूनी) before (भीमाच)(नाव)(घ्याव)
▷ (मग)(चितल्या)(कामा)(जाव)
Le matin au lever il faut d'abord prendre le nom de Bhīm
Et s'adonner ensuite aux travaux quotidiens.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
Cross references for this song:B:III-1.5f (B03-01-05f) - Rām cycle / Rām’s name invoked / Before setting to work
[2] id = 33615
गायकवाड शाकू - Gaykwad Shaku
Village होतले - Hotale
दुसरी माझी ओवी गाते साखरेचा खडा
भीमाच नाव घेता झाला देहाचा उलगडा
dusarī mājhī ōvī gātē sākharēcā khaḍā
bhīmāca nāva ghētā jhālā dēhācā ulagaḍā
My second grindmill song, I sing like a lump of sugar
While taking Bhim*’s name, the secret of being is known
▷ (दुसरी) my verse (गाते)(साखरेचा)(खडा)
▷ (भीमाच)(नाव)(घेता)(झाला)(देहाचा)(उलगडा)
Je chante mon deuxième chant, une pierre de sucre
En prenant le nom de Bhīm, se révèle le secret de l’être.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[3] id = 37513
बोर्हाडे राधा - Borhade Radha
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-03 start 01:36 ➡ listen to section

बाई सकाळा उठूनी भीमाच नाव घेवा
धरणीमातावरी मंग पावुल ग टाकवा
bāī sakāḷā uṭhūnī bhīmāca nāva ghēvā
dharaṇīmātāvarī maṅga pāvula ga ṭākavā
O, woman you have to take Bhim*’s name in the morning
Then you put your foot on the mother earth
▷  Woman (सकाळा)(उठूनी)(भीमाच)(नाव)(घेवा)
▷ (धरणीमातावरी)(मंग)(पावुल) * (टाकवा)
Femme, le matin au lever, il faut prendre le nom de Bhīm
Et ne poser ses pieds qu'ensuite sur la mère-terre.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[4] id = 37514
बोर्हाडे राधा - Borhade Radha
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-03 start 02:10 ➡ listen to section

बाई सकाळ उठूनी मुखी माझ्या भीम भीम
मुखी माझ्या भीम भीम मंग सुधगरत काम
bāī sakāḷa uṭhūnī mukhī mājhyā bhīma bhīma
mukhī mājhyā bhīma bhīma maṅga sudhagarata kāma
O woman, after getting up in the morning, Bhim*, Bhim* is on my lips
Then only I can think of work
▷  Woman (सकाळ)(उठूनी)(मुखी) my Bhim Bhim
▷ (मुखी) my Bhim Bhim (मंग)(सुधगरत)(काम)
Femme, le matin au lever, mon “Bhīm! Bhīm!” à la bouche
On peut ensuite se mettre au travail quotidien.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[5] id = 37607
पोटभरे रंगू - Potbhare Rangu
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-23 start 07:13 ➡ listen to section

भीम भीम म्हणील्यान भीम अमृताची फोड
भीमाचे नाव घेता तोंड पडलयी गोड
bhīma bhīma mhaṇīlyāna bhīma amṛtācī phōḍa
bhīmācē nāva ghētā tōṇḍa paḍalayī gōḍa
Say Bhim* Bhim, Bhim* is a slice of nectar
If you take Bhim*’s name, you will get something sweet to ea
▷  Bhim Bhim (म्हणील्यान) Bhim (अमृताची)(फोड)
▷ (भीमाचे)(नाव)(घेता)(तोंड)(पडलयी)(गोड)
En disant “Bhīm! Bhīm!” Bhīm c’est un morceau de nectar
A prendre le nom de Bhīm, la douceur envahit la bouche.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[6] id = 36330
घणगाव शांता - Ghangaon Shanta
Village मोगरा - Mogara
UVS-05-34 start 00:19 ➡ listen to section

सकाळी उठूनी काय मला लाभ झाला
काय मला लाभ झाला ओठी माझ्या भीम आला
sakāḷī uṭhūnī kāya malā lābha jhālā
kāya malā lābha jhālā ōṭhī mājhyā bhīma ālā
What did I gain in the morning
Bhim*’s name was on my lips
▷  Morning (उठूनी) why (मला)(लाभ)(झाला)
▷  Why (मला)(लाभ)(झाला)(ओठी) my Bhim here_comes
Le matin au lever que de bienfaits n’ai-je pas reçus
Mon Bhīm m’est venu à la bouche .
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[7] id = 37402
लांडगे रावू - Landge Ravu
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-42 start 01:54 ➡ listen to section

भीम म्हणू नी भीम अमृताच फळ
भीमा तुमच नाव घेता देह माझा निरमळ
bhīma mhaṇū nī bhīma amṛtāca phaḷa
bhīmā tumaca nāva ghētā dēha mājhā niramaḷa
Say Bhim* Bhim, Bhim* is a fruit of nectur
Bhim*, if I take your name, my body becomes pure
▷  Bhim say (नी) Bhim (अमृताच)(फळ)
▷  Bhim (तुमच)(नाव)(घेता)(देह) my (निरमळ)
Disons “Bhīm, Bhīm!” Bhīm est un fruit de nectar
Bhīm à prendre ton nom mon corps est pur.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[8] id = 49138
आढाव द्रौपदाबाई - Adhav Draupada
Village मनवाडी - Manvadi
चौथी माझी ओवी ग करीते चारीधाम
आंबेडकर रायाचे सदा मुखी नाम
cauthī mājhī ōvī ga karītē cārīdhāma
āmbēḍakara rāyācē sadā mukhī nāma
My fourth verse, I visit all the four holy places of pilgrimage
The name of Ambedkar raya is always on my lips
▷ (चौथी) my verse * I_prepare (चारीधाम)
▷  Ambedkar paternal_uncle (सदा)(मुखी)(नाम)
Mon quatrième verset, en l'honneur des quatre lieux saints
Le nom d'Ambedkar rāya continuellement à la bouche.
[9] id = 37910
कळमनुरी बाया
(औरादकर उर्मिला संकलन) - Kalamnuri women
(Auradkar Urmila collection)

Village १८ गावे - 18 villages
भीम म्हणू भीम भीम दुनीयेचा मित्र
भीम गळीचा पवित्र
bhīma mhaṇū bhīma bhīma dunīyēcā mitra
bhīma gaḷīcā pavitra
Say Bhim* Bhim*, Bhim* is a friend of the world
Bhim* is a saint
▷  Bhim say Bhim Bhim (दुनीयेचा)(मित्र)
▷  Bhim (गळीचा)(पवित्र)
Disons “Bhīm! Bhīm!” Bhīm est l’ami du monde
Bhīm est saint.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[10] id = 38042
कळमनुरी बाया
(औरादकर उर्मिला संकलन) - Kalamnuri women
(Auradkar Urmila collection)

Village १८ गावे - 18 villages
असा भीम ग भीम भीम कवेलीच घर
भीमाच्या नावावर घरोघरी गेली तार
asā bhīma ga bhīma bhīma kavēlīca ghara
bhīmācyā nāvāvara gharōgharī gēlī tāra
Such is Bhim*, Bhim* is a house with a tiled roof
In the name of Bhim*, telegrams have been sent to all houses
▷ (असा) Bhim * Bhim Bhim (कवेलीच) house
▷ (भीमाच्या)(नावावर)(घरोघरी) went wire
Ainsi est “Bhīm, Bhīm!” Bhīm une maison au toit de tuiles
Au nom de Bhīm, des télégrammes vont de village en village.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[11] id = 37527
टाकनखार वाल्हा - Takankhar Walha
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-03 start 04:25 ➡ listen to section

बाई भीम भीम करता भीम आपल्या माईचा
भीम आपल्या माईचा झाला उध्दार ग देहीचा
bāī bhīma bhīma karatā bhīma āpalyā māīcā
bhīma āpalyā māīcā jhālā udhdāra ga dēhīcā
Woman, you say “Bhim! Bhim*!” Bhim* is his mother’s son
Bhim* is his mother’s son, my life has been uplifted
▷  Woman Bhim Bhim (करता) Bhim (आपल्या)(माईचा)
▷  Bhim (आपल्या)(माईचा)(झाला)(उध्दार) * (देहीचा)
Femme, en faisant “Bhīm! Bhīm!” Bhīm fils de sa mère
Bhīm fils de sa mère, c’est le relèvement du corps.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[12] id = 49000
थाटे केशर - Thate Keshar Bhikaji
Village निपाणा - Nipana
सकाळी उठूनी करते काम काम
सिंदाळाच्या मुखी नाय जयभीम
sakāḷī uṭhūnī karatē kāma kāma
sindāḷācyā mukhī nāya jayabhīma
On getting up in the morning, I start working incessantly
The shameless do not say “Jay Bhim*!”
▷  Morning (उठूनी)(करते)(काम)(काम)
▷ (सिंदाळाच्या)(मुखी)(नाय)(जयभीम)
Le matin au lever, je me mets au travail
Les dévergondées ne disent pas “Vive Bhīm!”
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
Cross references for this song:B:III-1.5c (B03-01-05c) - Rām cycle / Rām’s name invoked / In the morning
[13] id = 49139
धीवर कल्पना - Dhivar Kalpana
Village मनमाड - Manmad
फिरुन फिरुन आले आले चारी धाम
आंबेडकरावाचून नाही आवडत दुसरे नाम
phiruna phiruna ālē ālē cārī dhāma
āmbēḍakarāvācūna nāhī āvaḍata dusarē nāma
I come back from visiting the four holy places of pilgrimage
Other than Ambedkar, I do not like any other name
▷  Turn_around turn_around here_comes here_comes (चारी)(धाम)
▷ (आंबेडकरावाचून) not (आवडत)(दुसरे)(नाम)
J'e reviens de voyage en pélerinage aux quatre lieux saints
Aucun autre nom que celui d'Ambedkar ne m'est cher.
[14] id = 49140
बागुल अंजना - Bagul Anjana
Village लासुर - Lasur
सकाळी उठून जयभीम विसरले
धरणीमातेवर पाऊल विसावले
sakāḷī uṭhūna jayabhīma visaralē
dharaṇīmātēvara pāūla visāvalē
On getting up in the morning, I forgot “Jay Bhim”
I placed my foot on the earth
▷  Morning (उठून)(जयभीम)(विसरले)
▷ (धरणीमातेवर)(पाऊल)(विसावले)
Le matin au lever, j'ai oublié “Vive Bhīm!”
J'ai posé mes pieds sur la mère-terre.
[15] id = 49141
बागुल अंजना - Bagul Anjana
Village लासुर - Lasur
सकाळी उठून भीमाच नाव घेते
धरणीमातेवरी मग पाऊल टाकले
sakāḷī uṭhūna bhīmāca nāva ghētē
dharaṇīmātēvarī maga pāūla ṭākalē
On getting up in the morning, I take Bhim*’s name
Then I place my foot on mother earth
▷  Morning (उठून)(भीमाच)(नाव)(घेते)
▷ (धरणीमातेवरी)(मग)(पाऊल)(टाकले)
Le matin au lever, je prends le nom de Bhīm
Je pose ensuite les pieds sur la mère-terre.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[16] id = 49142
थाटे यशोदा - Thate Yashoda
Village निपाणा - Nipana
भीम भीम करता भीम गयातला गोफ
भीमाच नाव घेता लागून गेली झोप
bhīma bhīma karatā bhīma gayātalā gōpha
bhīmāca nāva ghētā lāgūna gēlī jhōpa
Saying Bhim*! Bhim*!, Bhim* is the necklace around my neck
On taking Bhim*’s name, I fell asleep
▷  Bhim Bhim (करता) Bhim (गयातला)(गोफ)
▷ (भीमाच)(नाव)(घेता)(लागून) went (झोप)
En faisant “Bhīm! Bhīm!” Bhīm est un collier à ma gorge
En prenant le nom de Bhīm, le sommeil m'a emportée.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[17] id = 49143
कांबळे इंद्रा - Kamble Indra
Village होनवडज - Honvadaj
तीनवी माझी ववी तिरभवती नाम तुझे
भीम नाम नाही दुज नाही कोणावरी ओझे
tīnavī mājhī vavī tirabhavatī nāma tujhē
bhīma nāma nāhī duja nāhī kōṇāvarī ōjhē
My third verse, your name is famous in the three worlds
No other name than Bhim*’s, it is no burden on anyone
▷ (तीनवी) my (ववी)(तिरभवती)(नाम)(तुझे)
▷  Bhim (नाम) not (दुज) not (कोणावरी)(ओझे)
Mon troisième verset, ton nom est dans les trois mondes
Pas d'autre nom que Bhīm, il n'est pesant pour personne.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[18] id = 49278
थाटे रेखा - Thate Rekha
Village निपाणा - Nipana
भीमा तुझ नाव कोण नार विसरली
शेणाच्या पोवट्यावरी गदधी पसरली
bhīmā tujha nāva kōṇa nāra visaralī
śēṇācyā pōvaṭyāvarī gadadhī pasaralī
Bhim*, your name, which woman has forgotten it
Her mattress is spread on a layer of cow dung (as punishment)
▷  Bhim your (नाव) who (नार)(विसरली)
▷ (शेणाच्या)(पोवट्यावरी)(गदधी)(पसरली)
Bhīm! ton nom, quelle est cette femme qui l'a oubliée?
Son matelas est étendu sur une couche de fumier (en punition)
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[19] id = 49288
शिकरे गंगुबाई प्रल्हाद - Shikare Gangu Pralhad
Village सोलापूर - Solapur
बाबासायबाच्या पलंगावरी चांदीचा पेला
बाबासाहेबाच नाव घेता माझा सरवा शीण गेला
bābāsāyabācyā palaṅgāvarī cāndīcā pēlā
bābāsāhēbāca nāva ghētā mājhā saravā śīṇa gēlā
A silver cup on Babasaheb*’s bed
On taking Babasaheb*’s name, all my fatigue has disappeared
▷ (बाबासायबाच्या)(पलंगावरी)(चांदीचा)(पेला)
▷ (बाबासाहेबाच)(नाव)(घेता) my (सरवा)(शीण) has_gone
Une tasse en or sur le lit de Bābāsāheb Ambedkar
Ma fatigue est toute disparue en prenant le nom de Bābāsāheb.
Babasaheb
[20] id = 49320
कांबळे नागुबाई चंगप्पा - Kamble Nagu Changappa
Village सोलापूर - Solapur
दळण दळीते बाबासाहेबाच नाव घेऊन
रमाबाई घोकत बसती दिल्लीत जाऊन
daḷaṇa daḷītē bābāsāhēbāca nāva ghēūna
ramābāī ghōkata basatī dillīta jāūna
I grind on the grindmill, taking Babasaheb*’s name
Ramabai keeps repeating it, sitting in Delhi
▷ (दळण)(दळीते)(बाबासाहेबाच)(नाव)(घेऊन)
▷  Ramabai (घोकत)(बसती)(दिल्लीत)(जाऊन)
Je fais la mouture en prenant le nom de Bābāsāheb
Ramābāī se met à le répèter sans arrêt en allant à Delhi.
Babasaheb
Cross references for this song:H:XXI-5.2fiii (H21-05-02f03) - Ambedkar / Ramābāī, the first wife / Closeness, intimacy / Domestic relations, home scenes
[21] id = 50515
सरवदे वत्सला मोहन - Saravade Vatsala Mohan
Village डोंगरपिंपळा - Dongarpimpla
भीम भीम करू भीम नदीतली धार
बाई भीमाच्या नावाची गेली गावोगावी तार
bhīma bhīma karū bhīma nadītalī dhāra
bāī bhīmācyā nāvācī gēlī gāvōgāvī tāra
Let’s say Bhim*! Bhim*!, Bhim* is the current in the river
Woman, in the name of Bhim*, telegrams have been sent from village to
▷  Bhim Bhim (करू) Bhim (नदीतली)(धार)
▷  Woman (भीमाच्या)(नावाची) went (गावोगावी) wire
Faisons “Bhīm! Bhīm!” Bhīm est le courant d'eau de la rivière
Femme, le télégramme au nom de Bhīm va de village en village.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[22] id = 50516
मसुरे विमलबाई - Masure Vimal
Village हाळी - Hali
भीमाच नाव घेता मन माझ समाधान
अशे देह झिजवून केले दलिताचे काम
bhīmāca nāva ghētā mana mājha samādhāna
aśē dēha jhijavūna kēlē dalitācē kāma
My mind finds satisfaction on taking Bhim*’s name
He exerted his body and soul to work for the Dalits*
▷ (भीमाच)(नाव)(घेता)(मन) my (समाधान)
▷ (अशे)(देह)(झिजवून)(केले)(दलिताचे)(काम)
Mon esprit trouve sa satisfaction à prendre le nom de Bhīm
Il se dépensa corps et âme à travailler pour les dalit.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
Cross references for this song:H:XXI-5.1a (H21-05-01a) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Takes sides for his people
[23] id = 50869
साखरे कमलाबाई केशवराव - Sakhare Kamala Keshavrao
Village ताडगाव - Tadgaon
तिसरी माझी ववी ग ज्योतीबाला वंदन
आंबेडकर बाबाचे नाव जन्मोजन्मी घेईन
tisarī mājhī vavī ga jyōtībālā vandana
āmbēḍakara bābācē nāva janmōjanmī ghēīna
My third verse, I pay my respects to Jyotiba
In every birth, I shall take Ambedkar Baba’s name
▷ (तिसरी) my (ववी) * (ज्योतीबाला)(वंदन)
▷  Ambedkar (बाबाचे)(नाव)(जन्मोजन्मी)(घेईन)
Mon troisième chant, une louange de Jyotiba
Je prendrai le nom de Bābā Ambedkar de vie en vie.
[24] id = 50978
निकम चमेलीबाई रामचंद्र - Nikam Chameli Ramchandra
Village शेंदुर्णी - Shendurni
भिम माझा पिता रमाबाई माझी माता
दोघांच नाव घेता कापते धरणीमाता
bhima mājhā pitā ramābāī mājhī mātā
dōghāñca nāva ghētā kāpate dharaṇīmātā
Bhim* is my father, Ramabai is my mother
When I take the name of both, mother earth trembles
▷  Bhim my (पिता) Ramabai my (माता)
▷ (दोघांच)(नाव)(घेता)(कापते)(धरणीमाता)
Bhīm est mon père, Ramābāī est ma mère
Quand je prends ces deux noms, la mère-terre tremble.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[25] id = 51025
निकम चमेलीबाई रामचंद्र - Nikam Chameli Ramchandra
Village शेंदुर्णी - Shendurni
सकाळी उठूनी मी काय कामधंदा केला
भीमाबाईचा पुत्र भीम माझ्या मुखी आला
sakāḷī uṭhūnī mī kāya kāmadhandā kēlā
bhīmābāīcā putra bhīma mājhyā mukhī ālā
On getting up in the morning, what work did I do
Bhim*, the son of Bhimabai, his name came to my lips
▷  Morning (उठूनी) I why (कामधंदा) did
▷ (भीमाबाईचा)(पुत्र) Bhim my (मुखी) here_comes
Le matin au lever, quel travail ai-je entrepris?
Bhīm le fils de Bhīmābāī m'est venu à la bouche.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[26] id = 84238
कांबळे पार्वती महादेव - Kamble Parvati Mahadev
Village निरवांगी - Nirvangi
बाबा म्हणू बाबा बाबा चांदीचा खडा
त्याच नाव घेता झाला देहाचा उलगडा
bābā mhaṇū bābā bābā cāndīcā khaḍā
tyāca nāva ghētā jhālā dēhācā ulagaḍā
Baba, Baba, Babab is a silver stud
On taking his name, my whole being lit up
▷  Baba say Baba Baba (चांदीचा)(खडा)
▷ (त्याच)(नाव)(घेता)(झाला)(देहाचा)(उलगडा)
Bābā, Bābā, Bābā, morceau d'argent
Je prends son nom, mon être s'épanouit.
[27] id = 51157
निकम सखुबाई - Nikam Sakhu
Village बोरसुसाई - Borsusai
भिम भिम करते भिम दंडावरले कड
भिमाच नाव घेता सार्या जगाला लागल येड
bhima bhima karatē bhima daṇḍāvaralē kaḍa
bhimāca nāva ghētā sāryā jagālā lāgala yēḍa
I say Bhim*! Bhim*!, Bhim* is the armlet on my arm
For taking Bhim*’s name, the whole world has become mad
▷  Bhim Bhim (करते) Bhim (दंडावरले)(कड)
▷ (भिमाच)(नाव)(घेता)(सार्या)(जगाला)(लागल)(येड)
Je fais “Bhīm! Bhīm!” Bhīm est le bracelet à mon bras
En prenant le nom de Bhīm, le monde entier devient fou.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[28] id = 51158
निकम सखुबाई - Nikam Sakhu
Village बोरसुसाई - Borsusai
भिम भिम करते भिम गळ्यातील गोफ
भिमाचे नाव घेता नेतरा येती झोप
bhima bhima karatē bhima gaḷyātīla gōpha
bhimācē nāva ghētā nētarā yētī jhōpa
I say Bhim*! Bhim*!, Bhim* is the necklace around my neck
On taking Bhim*’s name, sleep invades my eye
▷  Bhim Bhim (करते) Bhim (गळ्यातील)(गोफ)
▷ (भिमाचे)(नाव)(घेता)(नेतरा)(येती)(झोप)
Je fais “Bhīm! Bhīm!” Bhīm est la chaînette à ma gorge
En prenant le nom de Bhīm, le sommeil m'envahit les yeux.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[29] id = 51159
नवथुरे पार्वताबाई आनंदा - Navathure Parvata Ananda
Village बिरजवाडी - Birajvadi
भिम भिम करते भिम माझ्या मुखात
भिमाच्या नावाचे फोटो लावले घरात
bhima bhima karatē bhima mājhyā mukhāta
bhimācyā nāvācē phōṭō lāvalē gharāta
I say Bhim*! Bhim*!, Bhim*’s name is on my lips
I have put photos of Bhim*’s name in my house
▷  Bhim Bhim (करते) Bhim my (मुखात)
▷ (भिमाच्या)(नावाचे)(फोटो)(लावले)(घरात)
Je fais “Bhīm! Bhīm!” Bhīm est à ma bouche
Je mets à la maison une photo du nom de Bhīm.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[30] id = 65433
वाघमारे गिरीजाबाई किसन - Waghmare Girija Kisan
Village गिरवली - Giravali
सकाळी उठूयनी भीमच ग नाव घेते
कशी धरणी मातेवर मग पाऊल टाकते
sakāḷī uṭhūyanī bhīmaca ga nāva ghētē
kaśī dharaṇī mātēvara maga pāūla ṭākatē
On getting up in the morning, I take Bhim*’s name
Then I put my foot on mother earth
▷  Morning (उठूयनी)(भीमच) * (नाव)(घेते)
▷  How (धरणी)(मातेवर)(मग)(पाऊल)(टाकते)
Je prends le nom de Bhīm le matin en me levant
Voici que je pose ensuite les pieds sur la mère terre.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[31] id = 82149
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
भीमाईच नावू शाणा वाटन घेत गेला
इखायाचा पेला त्याही भीमान दूर केला
bhīmāīca nāvū śāṇā vāṭana ghēta gēlā
ikhāyācā pēlā tyāhī bhīmāna dūra kēlā
The wise traveller proceeded on his path, taking Bhim*’s name
The cup of poison, Bhim* pushed it aside
▷ (भीमाईच)(नावू)(शाणा)(वाटन)(घेत) has_gone
▷ (इखायाचा)(पेला)(त्याही)(भीमान) far_away did
Le passager avisé prit le nom de Bhīmāī en allant son chemin
La tasse de poison, Bhīm la repoussa à distance.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[32] id = 83017
गजभिये लहानाबाई किसन - Gajbhiye Lahanbai Kisan
Village हेटीकुंडी - Hetikundi
भिमाच्या कृपेन जगी मी वाढलो
जीवनात स्वाभिमान जगाया लागल
bhimācyā kṛpēna jagī mī vāḍhalō
jīvanāta svābhimāna jagāyā lāgala
Thanks to Bhim*, I grew up in the world
I began to live a life with self-respect
▷ (भिमाच्या)(कृपेन)(जगी) I (वाढलो)
▷ (जीवनात)(स्वाभिमान)(जगाया)(लागल)
J'ai grandi dans le monde par la grâce de Bhīm
J'ai commencé à vivre dans la vie avec amour-propre.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[33] id = 83020
गजभिये लहानाबाई किसन - Gajbhiye Lahanbai Kisan
Village हेटीकुंडी - Hetikundi
धन्य तुझे भाग्य उदयाशी आले
कृपा उभे टले जयभिम वाले
dhanya tujhē bhāgya udayāśī ālē
kṛpā ubhē ṭalē jayabhima vālē
Your luck is great, it has risen on the horizon
Thanks to Bhim*, his people are standing up (with pride)
▷ (धन्य)(तुझे)(भाग्य)(उदयाशी) here_comes
▷ (कृपा)(उभे)(टले)(जयभिम)(वाले)
Ta fortune est excellente, elle monte à l'horizon
Les gens de Bhīm, grâce à lui, sont debout.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[34] id = 83027
पगारे मीरा - Pagare Mira
Village चांगदेवनगर - Changdeonagar
सकाळी उठुनी उघडीते कडी कोयंडा
नजरी पडला भिम बुध्दा तुझा झेंडा
sakāḷī uṭhunī ughaḍītē kaḍī kōyaṇḍā
najarī paḍalā bhima budhdā tujhā jhēṇḍā
On getting up in the morning, I open the door latch
My eyes fell on your flag, Bhim* Buddha
▷  Morning (उठुनी)(उघडीते)(कडी)(कोयंडा)
▷ (नजरी)(पडला) Bhim (बुध्दा) your (झेंडा)
Le matin au lever je déverrouille la porte
Sous mes yeux Bhīm Bouddha ton drapeau.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[35] id = 84174
कांबळे सरीताबाई भीमराव - Kamble Sarita Bhimrao
Village वाकरे - Wakre
बाबासाहेब बाबा आम्हाला काय देतो
नाव बाबाचे घेता सारा शिन जातो
bābāsāhēba bābā āmhālā kāya dētō
nāva bābācē ghētā sārā śina jātō
Babasaheb*, Baba, what does he give us
On taking Baba’s name, all the fatigue disappears
▷  Babasaheb Baba (आम्हाला) why (देतो)
▷ (नाव)(बाबाचे)(घेता)(सारा)(शिन) goes
Bābāsāheb, Bābā, que nous donnes-tu à nous
Je prends le nom de Bābā, toute la fatigue disparaît.
Babasaheb
[36] id = 84236
कांबळे पार्वती महादेव - Kamble Parvati Mahadev
Village निरवांगी - Nirvangi
बाबा म्हणून बाबा बाबा चांदीचा पेला
त्याच नाव घेता शिन सर्व माझा गेला
bābā mhaṇūna bābā bābā cāndīcā pēlā
tyāca nāva ghētā śina sarva mājhā gēlā
Say Baba! Baba!, Baba is a cup in silver
On taking his name, all the fatigue disappears
▷  Baba (म्हणून) Baba Baba (चांदीचा)(पेला)
▷ (त्याच)(नाव)(घेता)(शिन)(सर्व) my has_gone
Bābā, Bābā, Bābā, tasse d'argent
Je prends son nom, toute ma fatigue disparaît.
[37] id = 109125
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
किती करत्या इनी चुक हाल भोगील लई
चटका सोसला भीमानी केली लोखंडाची लाही
kitī karatyā inī cuka hāla bhōgīla laī
caṭakā sōsalā bhīmānī kēlī lōkhaṇḍācī lāhī
How much can you bear, they have undergone a lot of suffering
Bhim* has bore the brunt, he has caused the iron to become hot
▷ (किती)(करत्या)(इनी)(चुक)(हाल)(भोगील)(लई)
▷ (चटका)(सोसला)(भीमानी) shouted (लोखंडाची)(लाही)
pas de traduction en français
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Taking Bhīm’s name
⇑ Top of page ⇑