Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2724
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Masure Vimal”
1 record(s)
 
 

[2724]
मसुरे विमलबाई
Masure Vimal


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: /
Taluka: उदगीर / Udgir
District: लातुर / Latur
Gender: F

Songs by Masure Vimal (11)

वयः ४०

व्यवसाय ः शेत नाही. मजूरी करतात

ओव्यात येतो तो इतिहास घडलेलाच असतो असे नाही. मग आम्ही ओव्या दिल्या तर कुणी खरखोट तर करायला येणार नाही ना? याचा त्रास होणार नाही ना? कोणी विचारायला तर येणार नाही ना की हे कधी घडले. आम्ही तुमच्या नावावर छापणार असे म्हटल्यावर तिला भीती वाटू लागली.
आंबेडकराची पोलाद लोखंडाहुन जाड होते
भीमबाबाची विटबंना करणारे बीन बापाचे होत
हे गाण सांगितल त्यावेळी तिथल्या तरूणानी त्यांना दबावात घेतल. आस कशाला म्हणाव म्हणाला.
यांचे एक वस्तीतले महीला मंडळ आहे. या कधी कधी एकत्र जमतात.
यांची मुलाखत व ओव्या १८.१०.२००१ला घेतल्या.