Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= C08-02-02a
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class C:VIII-2.2a (C08-02-02a)
(75 records)

Display songs in class at higher level (C08-02-02)
Display complete classification scheme (3615 classes)

C:VIII-2.2a (C08-02-02a) - Mother / Wish for children / They mean wealth

[1] id = 17759
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
धनसंपत्ता मला दयावस थोडी थोडी
पोटाला दोन बाळ गाडी बैलाची जोडी
dhanasampattā malā dayāvasa thōḍī thōḍī
pōṭālā dōna bāḷa gāḍī bailācī jōḍī
no translation in English
▷ (धनसंपत्ता)(मला)(दयावस)(थोडी)(थोडी)
▷ (पोटाला) two son (गाडी)(बैलाची)(जोडी)
pas de traduction en français
[2] id = 17760
एनपुरे तारा - Enpure Tara
Village बेलवडे - Belavade
धनना संपदा मी तर बाई ठेवते पुरुनी
आता माझी बाळ हिर ते दावीते दुरुनी
dhananā sampadā mī tara bāī ṭhēvatē purunī
ātā mājhī bāḷa hira tē dāvītē durunī
no translation in English
▷ (धनना)(संपदा) I wires woman (ठेवते)(पुरुनी)
▷ (आता) my son (हिर)(ते)(दावीते)(दुरुनी)
pas de traduction en français
[3] id = 17761
उभे गंगा - Ubhe Ganga
Village कोळवडे - Kolavade
धनसंपदा देवा तू मजला नको देऊ
आता माझी बाळ राघु पिंजर्यामधी ठेऊ
dhanasampadā dēvā tū majalā nakō dēū
ātā mājhī bāḷa rāghu piñjaryāmadhī ṭhēū
no translation in English
▷ (धनसंपदा)(देवा) you (मजला) not (देऊ)
▷ (आता) my son (राघु)(पिंजर्यामधी)(ठेऊ)
pas de traduction en français
[4] id = 17762
उभे गंगा - Ubhe Ganga
Village कोळवडे - Kolavade
गवळणीबाई धनसंपदा नाही मजला लागत
आता माझी बाळ तुझ्या जीवाची आगत
gavaḷaṇībāī dhanasampadā nāhī majalā lāgata
ātā mājhī bāḷa tujhyā jīvācī āgata
no translation in English
▷ (गवळणीबाई)(धनसंपदा) not (मजला)(लागत)
▷ (आता) my son your (जीवाची)(आगत)
pas de traduction en français
[5] id = 17763
उभे विमल - Ubhe Vimal
Village कोळवडे - Kolavade
धनसंपदा कोणी खाईना मालाईला
बाळइना माझ्या लक्ष बोलले लालाईला
dhanasampadā kōṇī khāīnā mālāīlā
bāḷinā mājhyā lakṣa bōlalē lālāīlā
no translation in English
▷ (धनसंपदा)(कोणी)(खाईना)(मालाईला)
▷ (बाळइना) my (लक्ष) says (लालाईला)
pas de traduction en français
[6] id = 17764
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
धनसंपदा नको देऊस ठेवायाला
गवळणी माझे बाई बाळ जोडीत जेवायाला
dhanasampadā nakō dēūsa ṭhēvāyālā
gavaḷaṇī mājhē bāī bāḷa jōḍīta jēvāyālā
no translation in English
▷ (धनसंपदा) not (देऊस)(ठेवायाला)
▷ (गवळणी)(माझे) woman child (जोडीत)(जेवायाला)
pas de traduction en français
[7] id = 17765
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
धन या संपदा सांदीचा उकीर
तान्ह माझ बाळ चंद्राभागीला सुकीर
dhana yā sampadā sāndīcā ukīra
tānha mājha bāḷa candrābhāgīlā sukīra
no translation in English
▷ (धन)(या)(संपदा)(सांदीचा)(उकीर)
▷ (तान्ह) my son (चंद्राभागीला)(सुकीर)
pas de traduction en français
[8] id = 17766
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
धन या दौलत चांदीच कोंदाण
वाणीच माझ बाळ राजबिदीच मंडाण
dhana yā daulata cāndīca kōndāṇa
vāṇīca mājha bāḷa rājabidīca maṇḍāṇa
no translation in English
▷ (धन)(या)(दौलत)(चांदीच)(कोंदाण)
▷ (वाणीच) my son (राजबिदीच)(मंडाण)
pas de traduction en français
[9] id = 17767
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
धन या दौलत हे तर सांदीच कोंदण
तान्ह का माझ राघु राजबिदीच मंडाण
dhana yā daulata hē tara sāndīca kōndaṇa
tānha kā mājha rāghu rājabidīca maṇḍāṇa
no translation in English
▷ (धन)(या)(दौलत)(हे) wires (सांदीच)(कोंदण)
▷ (तान्ह)(का) my (राघु)(राजबिदीच)(मंडाण)
pas de traduction en français
[10] id = 17768
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
धन दौलत कुणी पुसना मालाला
वाणीच माझ बाळ राजबिदीच्या खेळाला
dhana daulata kuṇī pusanā mālālā
vāṇīca mājha bāḷa rājabidīcyā khēḷālā
no translation in English
▷ (धन)(दौलत)(कुणी)(पुसना)(मालाला)
▷ (वाणीच) my son (राजबिदीच्या)(खेळाला)
pas de traduction en français
[11] id = 17769
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
धनन संपता तुझ सांदिच कोंदाण
बाळ आंगणी खेळत सूर्याभोवती चांदण
dhanana sampatā tujha sāndica kōndāṇa
bāḷa āṅgaṇī khēḷata sūryābhōvatī cāndaṇa
no translation in English
▷ (धनन)(संपता) your (सांदिच)(कोंदाण)
▷  Son (आंगणी)(खेळत)(सूर्याभोवती)(चांदण)
pas de traduction en français
[12] id = 17770
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
धनसंपदा मला दयावीस थोडी थोडी
पोटी दोन बाळ गाडी बैलाची जोडी
dhanasampadā malā dayāvīsa thōḍī thōḍī
pōṭī dōna bāḷa gāḍī bailācī jōḍī
no translation in English
▷ (धनसंपदा)(मला)(दयावीस)(थोडी)(थोडी)
▷ (पोटी) two son (गाडी)(बैलाची)(जोडी)
pas de traduction en français
[13] id = 17771
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सासू सासर्याची संपत याची आशा मी नाही केली
मपल्या बाळावरी भिस हिर्यावरी दिली
sāsū sāsaryācī sampata yācī āśā mī nāhī kēlī
mapalyā bāḷāvarī bhisa hiryāvarī dilī
no translation in English
▷ (सासू)(सासर्याची)(संपत)(याची)(आशा) I not shouted
▷ (मपल्या)(बाळावरी)(भिस)(हिर्यावरी)(दिली)
pas de traduction en français
[14] id = 17772
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
धन या संपता कुणी पुसना येकायेकी
माझ्या बाळाला पुसत्यात तुला लेकलेकी किती
dhana yā sampatā kuṇī pusanā yēkāyēkī
mājhyā bāḷālā pusatyāta tulā lēkalēkī kitī
no translation in English
▷ (धन)(या)(संपता)(कुणी)(पुसना)(येकायेकी)
▷  My (बाळाला)(पुसत्यात) to_you (लेकलेकी)(किती)
pas de traduction en français
[15] id = 17773
बामणे बायडा - Bamane Bayda
Village धामणवळ - DhamanOhol
धनसंपत चांदीच हाये कोंदण
वाणीच माझ बाळ रास दिंडीच मंडाण
dhanasampata cāndīca hāyē kōndaṇa
vāṇīca mājha bāḷa rāsa diṇḍīca maṇḍāṇa
no translation in English
▷ (धनसंपत)(चांदीच)(हाये)(कोंदण)
▷ (वाणीच) my son (रास)(दिंडीच)(मंडाण)
pas de traduction en français
[16] id = 17774
बामणे बायडा - Bamane Bayda
Village धामणवळ - DhamanOhol
धन संपदा बाळ असूं दे थोडी थोडी
वाणीची माझी बाळ पोटी पुतराची जोडी
dhana sampadā bāḷa asūṁ dē thōḍī thōḍī
vāṇīcī mājhī bāḷa pōṭī putarācī jōḍī
no translation in English
▷ (धन)(संपदा) son (असूं)(दे)(थोडी)(थोडी)
▷ (वाणीची) my son (पोटी)(पुतराची)(जोडी)
pas de traduction en français
[17] id = 17775
बामणे बायडा - Bamane Bayda
Village धामणवळ - DhamanOhol
धन का संपत्ता सांदी कुंदीच उकीर
पोटी माझ्या तान्हा हिरा चंद्रामागेचा सुकीर
dhana kā sampattā sāndī kundīca ukīra
pōṭī mājhyā tānhā hirā candrāmāgēcā sukīra
no translation in English
▷ (धन)(का)(संपत्ता)(सांदी)(कुंदीच)(उकीर)
▷ (पोटी) my (तान्हा)(हिरा)(चंद्रामागेचा)(सुकीर)
pas de traduction en français
[18] id = 17776
दिघे आशा - Dighe Asha
Village भांबर्डे - Bhambarde
UVS-01-11 start 00:10 ➡ listen to section
दुबळ ग माझ पण माझ दुबळ ग राहू दे
राघु मैनाची जोडी माझी जलीम जाऊ दे
dubaḷa ga mājha paṇa mājha dubaḷa ga rāhū dē
rāghu mainācī jōḍī mājhī jalīma jāū dē
I am poor, let me remain poor
My pair of Raghu-Mina (son and daughter), let it be there for me for life
▷ (दुबळ) * my (पण) my (दुबळ) * (राहू)(दे)
▷ (राघु)(मैनाची)(जोडी) my (जलीम)(जाऊ)(दे)
pas de traduction en français
[19] id = 30815
कांबळे किसा - Kamble Kisa
Village नांदगाव - Nandgaon
धन संपतीला कुणी पुसना मालाला
आता माझे बाळ सोन खेळते रस्ताला
dhana sampatīlā kuṇī pusanā mālālā
ātā mājhē bāḷa sōna khēḷatē rastālā
no translation in English
▷ (धन)(संपतीला)(कुणी)(पुसना)(मालाला)
▷ (आता)(माझे) son gold (खेळते)(रस्ताला)
pas de traduction en français
[20] id = 43304
पाटील आनंदी - Patil Anandi
Village वाघुर्डे - Waghurde
देवापाशी मागू गेले धनसंपत्ता थोडी थोडी
पोटी पुतराची जोडी
dēvāpāśī māgū gēlē dhanasampattā thōḍī thōḍī
pōṭī putarācī jōḍī
no translation in English
▷ (देवापाशी)(मागू) has_gone (धनसंपत्ता)(थोडी)(थोडी)
▷ (पोटी)(पुतराची)(जोडी)
pas de traduction en français
[21] id = 44744
नांदुरे गंगु - Nandure Gangu
Village मानवत - Manvat
धन संपदा जन लोकाला जाहीर
राघु मैना माझी हंडे पैशाचे बाहेर
dhana sampadā jana lōkālā jāhīra
rāghu mainā mājhī haṇḍē paiśācē bāhēra
no translation in English
▷ (धन)(संपदा)(जन)(लोकाला)(जाहीर)
▷ (राघु) Mina my (हंडे)(पैशाचे)(बाहेर)
pas de traduction en français
[22] id = 39491
बडाख प्रयागा - Badakha Prayaga
Village महांकाळवडगाव - Mahakalwadgaon
धन ती संपता कोणी पुसना मलाला
बाळाच्या तरी माझ्या पूस कडाच्या लालाला
dhana tī sampatā kōṇī pusanā malālā
bāḷācyā tarī mājhyā pūsa kaḍācyā lālālā
no translation in English
▷ (धन)(ती)(संपता)(कोणी)(पुसना)(मलाला)
▷ (बाळाच्या)(तरी) my enquire (कडाच्या)(लालाला)
pas de traduction en français
[23] id = 42747
जाधव शशीकला - Jadhav Shashikala
Village बढूर - Badur
धन ग संपत्ती जन लोकाला जाहीर
हंडे हंडे मालाचे बाहेर दोन्ही माझे बाळ
dhana ga sampattī jana lōkālā jāhīra
haṇḍē haṇḍē mālācē bāhēra dōnhī mājhē bāḷa
no translation in English
▷ (धन) * (संपत्ती)(जन)(लोकाला)(जाहीर)
▷ (हंडे)(हंडे)(मालाचे)(बाहेर) both (माझे) son
pas de traduction en français
[24] id = 42748
जाधव शशीकला - Jadhav Shashikala
Village बढूर - Badur
धन ग संपत्ती बघुनी डोकावून
घेते कडेला झाकून माझ्या ग नादान बाळाला
dhana ga sampattī baghunī ḍōkāvūna
ghētē kaḍēlā jhākūna mājhyā ga nādāna bāḷālā
no translation in English
▷ (धन) * (संपत्ती)(बघुनी)(डोकावून)
▷ (घेते)(कडेला)(झाकून) my * (नादान)(बाळाला)
pas de traduction en français
[25] id = 42749
मोमताटे जीजा - Momtate Jija
Village आईनवाडी - Ainwadi
धनसंपत्तीला कुणी पुसना मालाला
कन्या पतुर लालाला
dhanasampattīlā kuṇī pusanā mālālā
kanyā patura lālālā
no translation in English
▷ (धनसंपत्तीला)(कुणी)(पुसना)(मालाला)
▷ (कन्या)(पतुर)(लालाला)
pas de traduction en français
[26] id = 43231
कदम इंदू - Kadam Indu
Village आर्वी - Arvi
देरे देरे देवा संपत्ता दुहेरी
तिहात वाड्याच्या बाहेरी
dērē dērē dēvā sampattā duhērī
tihāta vāḍyācyā bāhērī
no translation in English
▷ (देरे)(देरे)(देवा)(संपत्ता)(दुहेरी)
▷ (तिहात)(वाड्याच्या)(बाहेरी)
pas de traduction en français
[27] id = 43232
जाधव शशीकला - Jadhav Shashikala
Village बढूर - Badur
धन ग संपत्ती मागते थोडी थोडी
भिमा अर्जुनाची जोडी बाळ हरिच्या माझ्या
dhana ga sampattī māgatē thōḍī thōḍī
bhimā arjunācī jōḍī bāḷa haricyā mājhyā
no translation in English
▷ (धन) * (संपत्ती)(मागते)(थोडी)(थोडी)
▷  Bhim (अर्जुनाची)(जोडी) son (हरिच्या) my
pas de traduction en français
[28] id = 13227
घणगाव अनुसया - Ghangaon Anusaya
Village मोगरा - Mogara
UVS-05-38 start 02:16 ➡ listen to section
बाई धन संपदा जनलोकाला जाहीर
वाणीच ग बाळ माझे हंडे मालाचे ग बाहेर
bāī dhana sampadā janalōkālā jāhīra
vāṇīca ga bāḷa mājhē haṇḍē mālācē ga bāhēra
My wealth is known to the people
My dear child, the container in which my goods are kept, is out of station
▷  Woman (धन)(संपदा)(जनलोकाला)(जाहीर)
▷ (वाणीच) * son (माझे)(हंडे)(मालाचे) * (बाहेर)
Ma richesse ma fortune au vu et au su de tout le monde
Le cher enfant, jarre qui conserve mes biens, est au dehors.
[29] id = 45840
खेडकर सावित्रीबाई पुंजाजी - Khedkar Savitri Punjaji
Village भोकर - Bhokar
धनसंपत्ती कोणी पुसना मालाला
पुसती ग तुझ्या कडच्या लालाला
dhanasampattī kōṇī pusanā mālālā
pusatī ga tujhyā kaḍacyā lālālā
no translation in English
▷ (धनसंपत्ती)(कोणी)(पुसना)(मालाला)
▷ (पुसती) * your (कडच्या)(लालाला)
pas de traduction en français
[30] id = 50703
कारंजे मनकर्णा - Karanje Manakarna
Village जळगाव - Jalgaon
देवाला मागते धनसंपत्ता थोडी थोडी
देवा तु दे मला भिम अर्जुनाची जोडी
dēvālā māgatē dhanasampattā thōḍī thōḍī
dēvā tu dē malā bhima arjunācī jōḍī
no translation in English
▷ (देवाला)(मागते)(धनसंपत्ता)(थोडी)(थोडी)
▷ (देवा) you (दे)(मला) Bhim (अर्जुनाची)(जोडी)
pas de traduction en français
[31] id = 52375
औरादकर लतीका - Auradkar Latika
Village औराद शहाजानी - Aurat Shahajani
शेजीची संपत्ती सांदीच्या कोपरी
माजी ग संपत्ती सदा खेळती वसरी
śējīcī sampattī sāndīcyā kōparī
mājī ga sampattī sadā khēḷatī vasarī
no translation in English
▷ (शेजीची)(संपत्ती)(सांदीच्या)(कोपरी)
▷ (माजी) * (संपत्ती)(सदा)(खेळती)(वसरी)
pas de traduction en français
[32] id = 62430
कर्णे तान्हाबाई बा. - Karne Tanhabai Ba.
Village शिरसगाव - Shirasgaon
शेजी लेण लेती झाकुणी चंद्रहार
गांधीच्या मेळ्यामधी त्यात माझा हिरालाल
śējī lēṇa lētī jhākuṇī candrahāra
gāndhīcyā mēḷyāmadhī tyāta mājhā hirālāla
no translation in English
▷ (शेजी)(लेण)(लेती)(झाकुणी)(चंद्रहार)
▷ (गांधीच्या)(मेळ्यामधी)(त्यात) my (हिरालाल)
pas de traduction en français
[33] id = 62431
कर्णे तान्हाबाई बा. - Karne Tanhabai Ba.
Village शिरसगाव - Shirasgaon
शेजी लेण लेती चंद्रहार कव्हाबव्हा
हळदीवाणी कुकू नित डागीना नवा
śējī lēṇa lētī candrahāra kavhābavhā
haḷadīvāṇī kukū nita ḍāgīnā navā
no translation in English
▷ (शेजी)(लेण)(लेती)(चंद्रहार)(कव्हाबव्हा)
▷ (हळदीवाणी) kunku (नित)(डागीना)(नवा)
pas de traduction en français
[34] id = 62445
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
धनसंपदीच लोंब हलकड्याला हंड
नावा माझ्या गवळ्याला त्यांना लेकाच राजदंड
dhanasampadīca lōmba halakaḍyālā haṇḍa
nāvā mājhyā gavaḷyālā tyānnā lēkāca rājadaṇḍa
no translation in English
▷ (धनसंपदीच)(लोंब)(हलकड्याला)(हंड)
▷ (नावा) my (गवळ्याला)(त्यांना)(लेकाच)(राजदंड)
pas de traduction en français
[35] id = 69740
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
मोठ्या ग मोठ्या चोळ्या घराशेजारी शेजी लेती
तिच्या ग चढावर बया गवळण मला घेती
mōṭhyā ga mōṭhyā cōḷyā gharāśējārī śējī lētī
ticyā ga caḍhāvara bayā gavaḷaṇa malā ghētī
no translation in English
▷ (मोठ्या) * (मोठ्या)(चोळ्या)(घराशेजारी)(शेजी)(लेती)
▷ (तिच्या) * (चढावर)(बया)(गवळण)(मला)(घेती)
pas de traduction en français
[36] id = 71285
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
शेजी नार पुसयती धनसंपदी तुला किती
दोन हिरकन्या तीन मोती रघु मईनाची अमरावती
śējī nāra pusayatī dhanasampadī tulā kitī
dōna hirakanyā tīna mōtī raghu maīnācī amarāvatī
no translation in English
▷ (शेजी)(नार)(पुसयती)(धनसंपदी) to_you (किती)
▷  Two (हिरकन्या)(तीन)(मोती)(रघु)(मईनाची)(अमरावती)
pas de traduction en français
[37] id = 75423
त्रिभुवन राव - Tribhuwan Rao
Village खंबाळा - Khambala
देरे देवराया संपत्तीला सर्वा साज
अंगणी गाडी घोडे वसरीला बाळराज
dērē dēvarāyā sampattīlā sarvā sāja
aṅgaṇī gāḍī ghōḍē vasarīlā bāḷarāja
no translation in English
▷ (देरे)(देवराया)(संपत्तीला)(सर्वा)(साज)
▷ (अंगणी)(गाडी)(घोडे)(वसरीला)(बाळराज)
pas de traduction en français
[38] id = 75442
कबाडे चंद्रभागा - Kabade Chandrabhaga
Village पुणतांबा - Puntamba
ल्योक ल्योक म्हणु ल्योक संपत्तीला धनी
बाईला माझ्या देईल गळ्यातील मणी
lyōka lyōka mhaṇu lyōka sampattīlā dhanī
bāīlā mājhyā dēīla gaḷyātīla maṇī
no translation in English
▷ (ल्योक)(ल्योक) say (ल्योक)(संपत्तीला)(धनी)
▷ (बाईला) my (देईल)(गळ्यातील)(मणी)
pas de traduction en français
[39] id = 75780
शेटे मालती - Shete Malti
Village पानगाव - Pangaon
धन ग संपत्ता माझ्या अंगणीचा केर
बाई माझा राजस आंबे माझे डौलदार
dhana ga sampattā mājhyā aṅgaṇīcā kēra
bāī mājhā rājasa āmbē mājhē ḍauladāra
no translation in English
▷ (धन) * (संपत्ता) my (अंगणीचा)(केर)
▷  Woman my (राजस)(आंबे)(माझे)(डौलदार)
pas de traduction en français
[40] id = 75782
शिनगारे लक्ष्मीबाई - Shingare Lakshmi
Village घोगरगाव - Ghogargaon
पुत्रा पुत्रा करते धन लोभे
पुत्र साव आश्रु केले दोघे
putrā putrā karatē dhana lōbhē
putra sāva āśru kēlē dōghē
no translation in English
▷ (पुत्रा)(पुत्रा)(करते)(धन)(लोभे)
▷ (पुत्र)(साव)(आश्रु)(केले)(दोघे)
pas de traduction en français
[41] id = 82557
पवार धोंडा - Pawar Dhonda
Village मालुंजा - Malunga
एकुलता एक बाई नका म्हणु यीळ यीळ
पाठीचा चंद्रहार सर्वस्ताचे पायधुळ
ēkulatā ēka bāī nakā mhaṇu yīḷa yīḷa
pāṭhīcā candrahāra sarvastācē pāyadhuḷa
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक) woman (नका) say (यीळ)(यीळ)
▷ (पाठीचा)(चंद्रहार)(सर्वस्ताचे)(पायधुळ)
pas de traduction en français
[42] id = 86641
बार्से अलकाबाई दानीयल - Barse Alkabai Daniyal
Village कारेगाव - Karegaon
देरे देवुराया माझ्या संपत्तीला साज
अंगणी गाडी घोडे वसरीला बाळराज
dērē dēvurāyā mājhyā sampattīlā sāja
aṅgaṇī gāḍī ghōḍē vasarīlā bāḷarāja
no translation in English
▷ (देरे)(देवुराया) my (संपत्तीला)(साज)
▷ (अंगणी)(गाडी)(घोडे)(वसरीला)(बाळराज)
pas de traduction en français
[43] id = 86800
सावंत अलका - Sawant Alka
Village पाळु - Palu
धन संपदा कुणी पुसना मालाला
आता ग पुसयती कडच्या लालाला
dhana sampadā kuṇī pusanā mālālā
ātā ga pusayatī kaḍacyā lālālā
no translation in English
▷ (धन)(संपदा)(कुणी)(पुसना)(मालाला)
▷ (आता) * (पुसयती)(कडच्या)(लालाला)
pas de traduction en français
[44] id = 86801
सावंत अनुसया - Sawant Anusaya
Village पाळु - Palu
धन संपदा कुणी मालाच मोरव
माल रस्त्याला मिरव
dhana sampadā kuṇī mālāca mōrava
māla rastyālā mirava
no translation in English
▷ (धन)(संपदा)(कुणी)(मालाच)(मोरव)
▷ (माल)(रस्त्याला)(मिरव)
pas de traduction en français
[45] id = 86802
सावंत अनुसया - Sawant Anusaya
Village पाळु - Palu
धन संपदा कुणी मालाच सुगयड
माल फडताळ उघयड
dhana sampadā kuṇī mālāca sugayaḍa
māla phaḍatāḷa ughayaḍa
no translation in English
▷ (धन)(संपदा)(कुणी)(मालाच)(सुगयड)
▷ (माल)(फडताळ)(उघयड)
pas de traduction en français
[46] id = 87663
कांबळे नकुलाबाई गुरूबा - Kamble Nakula Guruba
Village नळदुर्ग - Naldurga
धन संपत्ताच्या गोण्या मला पुसतया लोक
एका पाठीच्या माग एक राघु मैना माझी
dhana sampattācyā gōṇyā malā pusatayā lōka
ēkā pāṭhīcyā māga ēka rāghu mainā mājhī
no translation in English
▷ (धन)(संपत्ताच्या)(गोण्या)(मला)(पुसतया)(लोक)
▷ (एका)(पाठीच्या)(माग)(एक)(राघु) Mina my
pas de traduction en français
[47] id = 87950
ढेरींगे बकुबाई - Dheringe Baku
Village पळशे - Palase
देशील देऊराया सपंत्तीला सर्वासाज
अंगणी गाडघोड वसरीला बाळराज
dēśīla dēūrāyā sapanttīlā sarvāsāja
aṅgaṇī gāḍaghōḍa vasarīlā bāḷarāja
no translation in English
▷ (देशील)(देऊराया)(सपंत्तीला)(सर्वासाज)
▷ (अंगणी)(गाडघोड)(वसरीला)(बाळराज)
pas de traduction en français
[48] id = 87954
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
देवाशी मागु गेले धनसंपत्तीवरी सोन
विसाव्याला बाळ तान्ह
dēvāśī māgu gēlē dhanasampattīvarī sōna
visāvyālā bāḷa tānha
no translation in English
▷ (देवाशी)(मागु) has_gone (धनसंपत्तीवरी) gold
▷ (विसाव्याला) son (तान्ह)
pas de traduction en français
[49] id = 87955
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
देवाशी मागु गेले धन संपत्ता थोडी थोडी
पाच पुत्राची मला गोडी
dēvāśī māgu gēlē dhana sampattā thōḍī thōḍī
pāca putrācī malā gōḍī
no translation in English
▷ (देवाशी)(मागु) has_gone (धन)(संपत्ता)(थोडी)(थोडी)
▷ (पाच)(पुत्राची)(मला)(गोडी)
pas de traduction en français
[50] id = 87956
गायकवाड आसरा - Gaykwad Asrabai
Village महांकाळवडगाव - Mahakalwadgaon
काशी म्हणु काशी दुनिया चालली धावत
पाठीच्या माझ्या दादा काशी आपल्या गावात
kāśī mhaṇu kāśī duniyā cālalī dhāvata
pāṭhīcyā mājhyā dādā kāśī āpalyā gāvāta
no translation in English
▷  How say how (दुनिया)(चालली)(धावत)
▷ (पाठीच्या) my (दादा) how (आपल्या)(गावात)
pas de traduction en français
[51] id = 87988
मोहीते इंदू - Mohite Indu
Village आरा - Ara
देवा ग पशी माग धन संपत्ता थुडी थुडी
पोटी पुतराची जोडी
dēvā ga paśī māga dhana sampattā thuḍī thuḍī
pōṭī putarācī jōḍī
no translation in English
▷ (देवा) * (पशी)(माग)(धन)(संपत्ता)(थुडी)(थुडी)
▷ (पोटी)(पुतराची)(जोडी)
pas de traduction en français
[52] id = 87989
ढुबे सईद्रा - Dhube Sayedra
Village रेटवडी - Retwadi
धन संपदीला कुणी पुसीनी मालाला
आता पुसीत्यात माझ्या कडच्या लालाला
dhana sampadīlā kuṇī pusīnī mālālā
ātā pusītyāta mājhyā kaḍacyā lālālā
no translation in English
▷ (धन)(संपदीला)(कुणी)(पुसीनी)(मालाला)
▷ (आता)(पुसीत्यात) my (कडच्या)(लालाला)
pas de traduction en français
[53] id = 87990
ढुबे सईद्रा - Dhube Sayedra
Village रेटवडी - Retwadi
धन संपत्तीचा कोणी पूसना घाईत
आता पुसीत्यात पोटीच बाळक कितीक हाईत
dhana sampattīcā kōṇī pūsanā ghāīta
ātā pusītyāta pōṭīca bāḷaka kitīka hāīta
no translation in English
▷ (धन)(संपत्तीचा)(कोणी)(पूसना)(घाईत)
▷ (आता)(पुसीत्यात)(पोटीच)(बाळक)(कितीक)(हाईत)
pas de traduction en français
[54] id = 88007
पंडीत मंदाकिनी - Pandit Mandakini
Village उंदीरगाव - Undirgaon
धन संपत्ताला कूणी पूसीना मालाला
पूसु ग लागले माझ्या कडाच्या लालाला
dhana sampattālā kūṇī pūsīnā mālālā
pūsu ga lāgalē mājhyā kaḍācyā lālālā
no translation in English
▷ (धन)(संपत्ताला)(कूणी)(पूसीना)(मालाला)
▷ (पूसु) * (लागले) my (कडाच्या)(लालाला)
pas de traduction en français
[55] id = 88008
शेळके सिता - Shelke Sita
Village धामारी - Dhamari
पोटी झाला पुतरु झाला इष्टेटीला धनी
लेकी मैनावाचुनी वाट स्वरेगाची सुनी
pōṭī jhālā putaru jhālā iṣṭēṭīlā dhanī
lēkī maināvācunī vāṭa svarēgācī sunī
no translation in English
▷ (पोटी)(झाला)(पुतरु)(झाला)(इष्टेटीला)(धनी)
▷ (लेकी)(मैनावाचुनी)(वाट)(स्वरेगाची)(सुनी)
pas de traduction en français
[56] id = 88026
बादाडे पारु - Badade Paru
Village सावरगाव - Savargaon
कैला ग मोहण्याची याची थाळ्या एवढ पाउल
धन संपदा डवुल
kailā ga mōhaṇyācī yācī thāḷyā ēvaḍha pāula
dhana sampadā ḍavula
no translation in English
▷ (कैला) * (मोहण्याची)(याची)(थाळ्या)(एवढ)(पाउल)
▷ (धन)(संपदा)(डवुल)
pas de traduction en français
[57] id = 88249
कबाडे चंद्रभागा - Kabade Chandrabhaga
Village पुणतांबा - Puntamba
ल्योक ल्योक म्हणु ल्योक संपत्तीला आला
बाईला माझ्या देईल दंडतील येळा
lyōka lyōka mhaṇu lyōka sampattīlā ālā
bāīlā mājhyā dēīla daṇḍatīla yēḷā
no translation in English
▷ (ल्योक)(ल्योक) say (ल्योक)(संपत्तीला) here_comes
▷ (बाईला) my (देईल)(दंडतील)(येळा)
pas de traduction en français
[58] id = 96294
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
धनया संपत्ता कुणी पुसना मालाला
महिन किती झाल तुझ्या कडच्या लालाला
dhanayā sampattā kuṇī pusanā mālālā
mahina kitī jhāla tujhyā kaḍacyā lālālā
no translation in English
▷ (धनया)(संपत्ता)(कुणी)(पुसना)(मालाला)
▷ (महिन)(किती)(झाल) your (कडच्या)(लालाला)
pas de traduction en français
[59] id = 96421
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
धन ग संपदा मी बघना त्याच्याकडे
माझे ताईत अवजड माझे पोटीचे बाळाला
dhana ga sampadā mī baghanā tyācyākaḍē
mājhē tāīta avajaḍa mājhē pōṭīcē bāḷālā
no translation in English
▷ (धन) * (संपदा) I (बघना)(त्याच्याकडे)
▷ (माझे)(ताईत)(अवजड)(माझे)(पोटीचे)(बाळाला)
pas de traduction en français
[60] id = 106083
कांबळे नकुलाबाई गुरूबा - Kamble Nakula Guruba
Village नळदुर्ग - Naldurga
धन संपत्ता मला देवा थोडी थोडी
जन्म जाऊ दे लाल घडी
dhana sampattā malā dēvā thōḍī thōḍī
janma jāū dē lāla ghaḍī
no translation in English
▷ (धन)(संपत्ता)(मला)(देवा)(थोडी)(थोडी)
▷ (जन्म)(जाऊ)(दे)(लाल)(घडी)
pas de traduction en français
[61] id = 106084
बावस्कर द्रुपदा आत्माराम - Bavaskar Drupada Atmaram
Village घाणेगाव - Ghanegaon
धन संपत्तीचा तिन हेवा नाही केला
देवा नारायणात सरस वाटा दिला
dhana sampattīcā tina hēvā nāhī kēlā
dēvā nārāyaṇāta sarasa vāṭā dilā
no translation in English
▷ (धन)(संपत्तीचा)(तिन)(हेवा) not did
▷ (देवा)(नारायणात)(सरस)(वाटा)(दिला)
pas de traduction en français
[62] id = 106090
बोडके अनुसुया - Bodke Anusuya
Village ढेबेगाव - Dhebegaon
घाट्या घुंगराच्या माझ्या बैलाला साजे
अंगणीला गाडे घोड वसरीला बाळ राजे
ghāṭyā ghuṅgarācyā mājhyā bailālā sājē
aṅgaṇīlā gāḍē ghōḍa vasarīlā bāḷa rājē
no translation in English
▷ (घाट्या)(घुंगराच्या) my (बैलाला)(साजे)
▷ (अंगणीला)(गाडे)(घोड)(वसरीला) son (राजे)
pas de traduction en français
[63] id = 106091
साबणे गंगुबाई अण्णा - Sabane Gangu Anna
Village इचलकरंजी - Ichalkaranji
धन सपंईता कुण्या सांधीच सुगाड
माझ बाळ राजा हंडा मालाचा उघड
dhana sapaṁītā kuṇyā sāndhīca sugāḍa
mājha bāḷa rājā haṇḍā mālācā ughaḍa
no translation in English
▷ (धन)(सपंईता)(कुण्या)(सांधीच)(सुगाड)
▷  My son king (हंडा)(मालाचा)(उघड)
pas de traduction en français
[64] id = 106092
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
समुद्राच्या काठी उभी होते मोत्यासाठी
चिंचपेटी आली हाती हरण बायी माझ्या
samudrācyā kāṭhī ubhī hōtē mōtyāsāṭhī
ciñcapēṭī ālī hātī haraṇa bāyī mājhyā
no translation in English
▷ (समुद्राच्या)(काठी) standing (होते)(मोत्यासाठी)
▷ (चिंचपेटी) has_come (हाती)(हरण)(बायी) my
pas de traduction en français
[65] id = 106093
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
Village सोलापूर - Solapur
धन संपत्तीच्या नारी डाव्या बाजुला माझ्या उभा
केरु सोन राघु माझा कंथ तुझ्या जोगा
dhana sampattīcyā nārī ḍāvyā bājulā mājhyā ubhā
kēru sōna rāghu mājhā kantha tujhyā jōgā
no translation in English
▷ (धन)(संपत्तीच्या)(नारी)(डाव्या)(बाजुला) my standing
▷ (केरु) gold (राघु) my (कंथ) your (जोगा)
pas de traduction en français
[66] id = 106094
बोडके सरूबाई माधवराव - Bodke Sarubai Madhavrao
Village ढेबेगाव - Dhebegaon
देरे देवराया संपत्ती सर्व साजे
अंगणी गाडे घोडे वसरीला बाळ राजे
dērē dēvarāyā sampattī sarva sājē
aṅgaṇī gāḍē ghōḍē vasarīlā bāḷa rājē
no translation in English
▷ (देरे)(देवराया)(संपत्ती)(सर्व)(साजे)
▷ (अंगणी)(गाडे)(घोडे)(वसरीला) son (राजे)
pas de traduction en français
[67] id = 108350
महाबोले बाई - Mahabole Bai
Village नळदुर्ग - Naldurg
धन ग सपंत्ता हाय ग थोडी थोडी
भिम अर्जुनाची जोडी
dhana ga sapanttā hāya ga thōḍī thōḍī
bhima arjunācī jōḍī
no translation in English
▷ (धन) * (सपंत्ता)(हाय) * (थोडी)(थोडी)
▷  Bhim (अर्जुनाची)(जोडी)
pas de traduction en français
[68] id = 108351
महाबोले बाई - Mahabole Bai
Village नळदुर्ग - Naldurg
धन ग सपंत्ता काय करावा मालाला
कन्या पुतर लालाला
dhana ga sapanttā kāya karāvā mālālā
kanyā putara lālālā
no translation in English
▷ (धन) * (सपंत्ता) why (करावा)(मालाला)
▷ (कन्या)(पुतर)(लालाला)
pas de traduction en français
[69] id = 108408
कोकणे लक्ष्मी - Kokne Lakshmi
Village नळदुर्ग - Naldurg
धन ग सपंत्ता काय करावा मालाला
सोन खेळत पडवीला
dhana ga sapanttā kāya karāvā mālālā
sōna khēḷata paḍavīlā
no translation in English
▷ (धन) * (सपंत्ता) why (करावा)(मालाला)
▷  Gold (खेळत)(पडवीला)
pas de traduction en français
Cross references for this song:C:IX-2.16 (C09-02-16) - Baby / Attachment / Baby plays: mother forgets her fatigue
[70] id = 108774
गायकवाड कासा - Gaykwad Kasa
Village हिरडपूरी - Hiradpuri
धन ही संपत्ता कोणी पुसना मालाला
कन्या पुतर लालाला
dhana hī sampattā kōṇī pusanā mālālā
kanyā putara lālālā
no translation in English
▷ (धन)(ही)(संपत्ता)(कोणी)(पुसना)(मालाला)
▷ (कन्या)(पुतर)(लालाला)
pas de traduction en français
[71] id = 108781
खैरनार शांता - Khairnar Shanta
Village कोवेगाव - Kovegaon
लेकीयच धन धन वार्यान उडाल
पोटीची बाळ धन मंदीर खेळल
lēkīyaca dhana dhana vāryāna uḍāla
pōṭīcī bāḷa dhana mandīra khēḷala
no translation in English
▷ (लेकीयच)(धन)(धन)(वार्यान)(उडाल)
▷ (पोटीची) son (धन)(मंदीर)(खेळल)
pas de traduction en français
[72] id = 109117
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
धन ग सपंत्ता सांदी कुंदीची उकीर
सरवण बाळ चंद्रा मागील सुकीर
dhana ga sapanttā sāndī kundīcī ukīra
saravaṇa bāḷa candrā māgīla sukīra
no translation in English
▷ (धन) * (सपंत्ता)(सांदी)(कुंदीची)(उकीर)
▷ (सरवण) son (चंद्रा)(मागील)(सुकीर)
pas de traduction en français
[73] id = 109120
चांदगुडे शांता - Chandgude Shanta
Village कार्हाटी - Karhati
धनसंपत्ता काय करावी लोकाची
मला सावली झोकाची मपल्या प्राणसख्याची
dhanasampattā kāya karāvī lōkācī
malā sāvalī jhōkācī mapalyā prāṇasakhyācī
no translation in English
▷ (धनसंपत्ता) why (करावी)(लोकाची)
▷ (मला) wheat-complexioned (झोकाची)(मपल्या)(प्राणसख्याची)
pas de traduction en français
[74] id = 110276
भोंग फुला - Bhong Phula
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-09-17 start 00:20 ➡ listen to section
धन संपत्ता येवढी येवू दे माझ्या रामा
तुझ्या रांजणीच पाणी उद्या येईल माझ्या कामावर
dhana sampattā yēvaḍhī yēvū dē mājhyā rāmā
tujhyā rāñjaṇīca pāṇī udyā yēīla mājhyā kāmāvara
Let wealth and prosperity come to my house
Whatever you give will be useful for me
▷ (धन)(संपत्ता)(येवढी)(येवू)(दे) my Ram
▷  Your (रांजणीच) water, (उद्या)(येईल) my (कामावर)
pas de traduction en français
[75] id = 106496
डुबे सईद्रा - Dube Saindra
Village रेटवडी - Retwadi
धनसंपत्तीच लाख कुलुप पेटीला
राघु मईनाची जोडी माझी खेळती वाटला
dhanasampattīca lākha kulupa pēṭīlā
rāghu maīnācī jōḍī mājhī khēḷatī vāṭalā
no translation in English
▷ (धनसंपत्तीच)(लाख)(कुलुप)(पेटीला)
▷ (राघु)(मईनाची)(जोडी) my (खेळती)(वाटला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. They mean wealth
⇑ Top of page ⇑