Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F17-01-01k
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XVII-1.1k (F17-01-01k)
(88 records)

Display songs in class at higher level (F17-01-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XVII-1.1k (F17-01-01k) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / “I make my brother my vyāhī” / “I don’t want him as vyāhī ”

[1] id = 29118
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
बंधु मी करते याही बाप म्हणतो नकोबाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bandhu mī karatē yāhī bāpa mhaṇatō nakōbāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother I (करते)(याही) father (म्हणतो)(नकोबाई)
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[2] id = 29119
दिघे सोना - Dighe Sona
Village भांबर्डे - Bhambarde
बंधुला मी करते व्याही बाप म्हणता नको बाई
आताच्या ना भावजया मान राखायाच्या न्हाई
bandhulā mī karatē vyāhī bāpa mhaṇatā nakō bāī
ātācyā nā bhāvajayā māna rākhāyācyā nhāī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷ (बंधुला) I (करते)(व्याही) father (म्हणता) not woman
▷  Of_today * (भावजया)(मान)(राखायाच्या)(न्हाई)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[3] id = 36760
बागाडे मंगल - Bagade Mangal
Village सावरगाव - Savargaon
UVS-18-34 start 02:37 ➡ listen to section
भाऊ करीते ईवाही माय म्हणी नको बाई
आत्ताच्या ग भावजया मान राखयेच्या नाही
bhāū karītē īvāhī māya mhaṇī nakō bāī
āttācyā ga bhāvajayā māna rākhayēcyā nāhī
I make my brother my Vyahi*, mother says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother I_prepare (ईवाही)(माय)(म्हणी) not woman
▷ (आत्ताच्या) * (भावजया)(मान)(राखयेच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[4] id = 36271
उगले सावित्रा - Ugle Savitra
Village सावरगाव - Savargaon
UVS-26-48 start 04:55 ➡ listen to section
बंधू ईवाई करते बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखीत नाही
bandhū īvāī karatē bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhīta nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (ईवाई)(करते) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखीत) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[5] id = 36335
घणगाव गिरजा - Ghangaon Girja
Village मोगरा - Mogara
UVS-05-36 start 02:35 ➡ listen to section
बंधु इवाई करीते भाशी सुन नको रे मला
भाशी सुन नको मला कष्टी होईल माझा सखा
bandhu ivāī karītē bhāśī suna nakō rē malā
bhāśī suna nakō malā kaṣṭī hōīla mājhā sakhā
I make my brother my Vyahi*, I don’t want my niece to be my daughter-in-law
I don’t want my niece to be my daughter-in-law, it will make my brother unhappy
▷  Brother (इवाई) I_prepare (भाशी)(सुन) not (रे)(मला)
▷ (भाशी)(सुन) not (मला)(कष्टी)(होईल) my (सखा)
Je fais de mon frère le beau-père de mon fils —non, pas de nièce pour bru Ca fera le malheur de mon frère.
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[6] id = 41779
हाजारे आवडा - Hazare Awada
Village गायकवाड जळगाव - Gaykwad Jalgaon
बंधू मी करीते याही बाप म्हणतो नको बाई
आताच्या युगात भावजया मान राखायाच्या नाहीत
bandhū mī karītē yāhī bāpa mhaṇatō nakō bāī
ātācyā yugāta bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhīta
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother I I_prepare (याही) father (म्हणतो) not woman
▷  Of_today Yug (भावजया)(मान)(राखायाच्या)(नाहीत)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[7] id = 42248
चौधरी विमल यशवंत - Chaudhari Vimal Yashavant
Village पुणतांबा - Puntamba
भाऊ करती याही बाप म्हणती नको बाई
आताच्या भाऊजया मान राखायच्या नाही
bhāū karatī yāhī bāpa mhaṇatī nakō bāī
ātācyā bhāūjayā māna rākhāyacyā nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother asks_for (याही) father (म्हणती) not woman
▷  Of_today (भाऊजया)(मान)(राखायच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[8] id = 42249
गोरे रुपा - Gore Rupa
Village बनसारोळे - Bansarole
बंधू ईवाई करिते भाची सून मला नका
तुटल माझा परण सखा
bandhū īvāī karitē bhācī sūna malā nakā
tuṭala mājhā paraṇa sakhā
I make my brother my Vyahi*, I don’t want my niece to be my daughter-in-law
It might break my relations with my dear brother
▷  Brother (ईवाई) I_prepare (भाची)(सून)(मला)(नका)
▷ (तुटल) my (परण)(सखा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[9] id = 42250
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
भाऊ करीते येही बाप म्हणी नको बाई
आत्ताच्या भावजया मान राखायचा नाही
bhāū karītē yēhī bāpa mhaṇī nakō bāī
āttācyā bhāvajayā māna rākhāyacā nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother I_prepare (येही) father (म्हणी) not woman
▷ (आत्ताच्या)(भावजया)(मान)(राखायचा) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[10] id = 42251
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
भाऊ करीते येही मला भाषी सून नको
तिच्या बोलताना तुडन माझा परन्यासका
bhāū karītē yēhī malā bhāṣī sūna nakō
ticyā bōlatānā tuḍana mājhā paranyāsakā
I make my brother my Vyahi*, I don’t want my niece to be my daughter-in-law
If there is an argument, it might break my relations with my brother
▷  Brother I_prepare (येही)(मला)(भाषी)(सून) not
▷ (तिच्या)(बोलताना)(तुडन) my (परन्यासका)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[11] id = 45248
जाधव तारा - Jadhav Tara
Village शिंगवे - Shingawe
भाऊ करते याही बाप म्हणे नको ग बाई
आताच्या भावजया मन धरायच्या नाही
bhāū karatē yāhī bāpa mhaṇē nakō ga bāī
ātācyā bhāvajayā mana dharāyacyā nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(याही) father (म्हणे) not * woman
▷  Of_today (भावजया)(मन)(धरायच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[12] id = 45709
आढाव परिगाबाई बापुराव - Adhaw Parigabai Bapurao
Village खैरी - Khiri
भाऊ करते येही बाप म्हणतो नको बाई
आताच्या भाऊजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karatē yēhī bāpa mhaṇatō nakō bāī
ātācyā bhāūjayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(येही) father (म्हणतो) not woman
▷  Of_today (भाऊजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[13] id = 46357
नकाते मंगल - Nakate Mangal
Village शिराळा - Shirala
बंधू इवाई करु गेले जन म्हणतो नको बाई
सर्ज्या तोलायाचा नाही
bandhū ivāī karu gēlē jana mhaṇatō nakō bāī
sarjyā tōlāyācā nāhī
I make my brother my Vyahi*, people say, don’t do it
Sarja, my brother, I am unable to be equal to him, I cannot match him
▷  Brother (इवाई)(करु) has_gone (जन)(म्हणतो) not woman
▷ (सर्ज्या)(तोलायाचा) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[14] id = 47461
सांगळे तुळसा - Sangale Tulsa
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
बंधू मी करते याही नको म्हणते बाई
आताच्या भाऊजया मान राखायाच्या नाही
bandhū mī karatē yāhī nakō mhaṇatē bāī
ātācyā bhāūjayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my Vyahi*, mother says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother I (करते)(याही) not (म्हणते) woman
▷  Of_today (भाऊजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[15] id = 47695
भाबड अनुसया - Bhabad Anusaya
Village कर्हे - Karhe
भाऊ करते याही भाऊ म्हणतो नको बाई
आत्ताच्या भावजया मान राखायाच्या न्हाई
bhāū karatē yāhī bhāū mhaṇatō nakō bāī
āttācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nhāī
I make my brother my Vyahi*, brother says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(याही) brother (म्हणतो) not woman
▷ (आत्ताच्या)(भावजया)(मान)(राखायाच्या)(न्हाई)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[16] id = 47696
चव्हाण गिरजा - Chavan Girija
Village वाटवडा - Watwada
बंधू ईवाई करते चुलता म्हणीतो नकू बाई
परायाची भावजई सरजा तोलायाची नाही
bandhū īvāī karatē culatā mhaṇītō nakū bāī
parāyācī bhāvajaī sarajā tōlāyācī nāhī
I make my brother my Vyahi*, uncle says, don’t
Sister-in-law from another family, she will not listen to Sarja (brother)
▷  Brother (ईवाई)(करते) paternal_uncle (म्हणीतो)(नकू) woman
▷ (परायाची)(भावजई)(सरजा)(तोलायाची) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[17] id = 47697
जोगदंड सोना - Jogdand Sona
Village पुणतांबा - Puntamba
भाऊ करते व्येही बाप म्हणतो नको बाई
आताच्या भावजया मन धरणीच्या नाही
bhāū karatē vyēhī bāpa mhaṇatō nakō bāī
ātācyā bhāvajayā mana dharaṇīcyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law will not listen to you
▷  Brother (करते)(व्येही) father (म्हणतो) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मन)(धरणीच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[18] id = 48668
बावस्कर द्रुपदा आत्माराम - Bavaskar Drupada Atmaram
Village घाणेगाव - Ghanegaon
भाऊ करते व्याही बाप म्हणी नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karatē vyāhī bāpa mhaṇī nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(व्याही) father (म्हणी) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[19] id = 49639
पाटील पंचफुला कुंडलीकराव - Patil panchafula Kundalikrao
Village चोबळी - Chobli
बंधू इवाही करु गेले बाप म्हणे नको बाई
सरज्या तोलायाचा नाही
bandhū ivāhī karu gēlē bāpa mhaṇē nakō bāī
sarajyā tōlāyācā nāhī
I make my brother my vyahi*, people say, don’t do it
Sarja, my brother, I am unable to be equal to him, I cannot match him
▷  Brother (इवाही)(करु) has_gone father (म्हणे) not woman
▷ (सरज्या)(तोलायाचा) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[20] id = 49670
शिंदे नानाबाई - Shinde Nanabai
Village पटळगाव - Patalgaon
बंधु करते येही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bandhu karatē yēhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(येही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[21] id = 52071
चंदनशिवे रुक्मीणी - Chandanshive Rukhmini
Village कुंभारी - Kumbhari
भाऊ करते व्याही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karatē vyāhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(व्याही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[22] id = 52505
औरादकर लतीका - Auradkar Latika
Village औराद शहाजानी - Aurat Shahajani
बंधू ईवाई करु गेले करु का नको बाई
माया तुटल करु कायी
bandhū īvāī karu gēlē karu kā nakō bāī
māyā tuṭala karu kāyī
I want to make my brother my Vyahi*, but should I go ahead or no
What will I do if it affects his affection for me
▷  Brother (ईवाई)(करु) has_gone (करु)(का) not woman
▷ (माया)(तुटल)(करु)(कायी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[23] id = 52819
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
भाऊ करतो याही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karatō yāhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करतो)(याही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[24] id = 63717
अहिरे गोजरा - Ahire Gojara
Village पानेवाडी - Panewadi
भाऊ करते व्याही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मन धरायाच्या नाही
bhāū karatē vyāhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā mana dharāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(व्याही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मन)(धरायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[25] id = 63718
पैठणकर किसन - Paithankar Kisan
Village नगरफूल - Nagarphul
भाऊ करते येही बाप म्हणे नको बाई
परायाची भावजयी मान राखायाची नाही
bhāū karatē yēhī bāpa mhaṇē nakō bāī
parāyācī bhāvajayī māna rākhāyācī nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Sisters-in-law comes from another family, she may not show you any respect
▷  Brother (करते)(येही) father (म्हणे) not woman
▷ (परायाची)(भावजयी)(मान)(राखायाची) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[26] id = 63719
भोसले विमल - Bhosale Vimal
Village अरणी - Arani
बंधु ईवाई करु गेले बाप म्हणतो नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bandhu īvāī karu gēlē bāpa mhaṇatō nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (ईवाई)(करु) has_gone father (म्हणतो) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[27] id = 63720
तिकांडे केशर - Tikande Keshar
Village शेवग - Shewag
बंधु करते इवाही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bandhu karatē ivāhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(इवाही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[28] id = 63721
चुंचलवाड गंगुबाई - Chunchalwad Gangubai
Village होनवडज - Honvadaj
बंधु ईवाई मी केले बाप म्हणे नको बाई
सर्ज्या तोलायाचा नाही
bandhu īvāī mī kēlē bāpa mhaṇē nakō bāī
sarjyā tōlāyācā nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Sarja, my brother, I am unable to be equal to him, I cannot match him
▷  Brother (ईवाई) I (केले) father (म्हणे) not woman
▷ (सर्ज्या)(तोलायाचा) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[29] id = 63722
भुजबळ पार्वती - Bhujbal Parvati
Village हारंगुळ - Harangul
बंधु ईवाई करु गेले हरण म्हणे नको बाई
मान राखायाची नाही सीता माझी मालन
bandhu īvāī karu gēlē haraṇa mhaṇē nakō bāī
māna rākhāyācī nāhī sītā mājhī mālana
I make my brother my Vyahi*, mother says, don’t
Sita, sister-in-law might not show you any respect
▷  Brother (ईवाई)(करु) has_gone (हरण)(म्हणे) not woman
▷ (मान)(राखायाची) not Sita my (मालन)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[30] id = 64671
साळुंखे प्रयागा - Salunkhe Prayaga
Village लातूर - Latur
भाऊ ईवाही मी केले बाप म्हणतो नकोबाई
सरजा तोलायाचा नाही
bhāū īvāhī mī kēlē bāpa mhaṇatō nakōbāī
sarajā tōlāyācā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Sarja, my brother, I am unable to be equal to him, I cannot match him
▷  Brother (ईवाही) I (केले) father (म्हणतो)(नकोबाई)
▷ (सरजा)(तोलायाचा) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[31] id = 64700
जाधव ललिता - Jadhav Lalita
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
भाऊ करते व्याही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भाऊजाया मान राखायाच्या नाही
bhāū karatē vyāhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāūjāyā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(व्याही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भाऊजाया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[32] id = 64717
गडाख रंभा - Gadakh Rambha
Village बेलापूर - Belapur
बंधु इवाही करु गेले बंधु इवाही मला नका
तुटल माझा प्राणसका
bandhu ivāhī karu gēlē bandhu ivāhī malā nakā
tuṭala mājhā prāṇasakā
I make my brother my vyahi*, I don’t want my niece to be my daughter-in-law
It might break my relations with my dear brother
▷  Brother (इवाही)(करु) has_gone brother (इवाही)(मला)(नका)
▷ (तुटल) my (प्राणसका)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[33] id = 65459
गीरी कौशाबाई - Giri Kausha
Village सोरगा - Sorga
बंधु ईवाई करीते बाप म्हणे नको बाई
परायाची भावजयी मन राखायाची न्हाई पाया पडायाची न्हाई
bandhu īvāī karītē bāpa mhaṇē nakō bāī
parāyācī bhāvajayī mana rākhāyācī nhāī pāyā paḍāyācī nhāī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Sisters-in-law coming from another family, may not show you any respect, may not touch your feet
▷  Brother (ईवाई) I_prepare father (म्हणे) not woman
▷ (परायाची)(भावजयी)(मन)(राखायाची)(न्हाई)(पाया)(पडायाची)(न्हाई)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[34] id = 65969
घाटविसावे शांता - Ghatvisave Shanta
Village केळपिंपळगाव - Kelpimpalgaon
बंधु करते व्याही आई म्हणते नका
मावली माझी बोल तुटत माझा सखा
bandhu karatē vyāhī āī mhaṇatē nakā
māvalī mājhī bōla tuṭata mājhā sakhā
I make my brother my Vyahi*, mother says, don’t
Mother says, it might break my relations with your dear brother
▷  Brother (करते)(व्याही)(आई)(म्हणते)(नका)
▷ (मावली) my says (तुटत) my (सखा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[35] id = 66197
त्रिभुवन कांता - Tribhuwan Kanta
Village खंबाळा - Khambala
भाव करते याही बाप म्हणे नको बायी
आताच्या भावजया मनी धरणीच्या नायी
bhāva karatē yāhī bāpa mhaṇē nakō bāyī
ātācyā bhāvajayā manī dharaṇīcyā nāyī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(याही) father (म्हणे) not (बायी)
▷  Of_today (भावजया)(मनी)(धरणीच्या)(नायी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[36] id = 66708
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
भावाची ग लेक नको करु माझे बाई
आताच्या भावुजया मान राखईत नई
bhāvācī ga lēka nakō karu mājhē bāī
ātācyā bhāvujayā māna rākhaīta naī
Don’t make your brother’s daughter your daughter-in-law, my daughter
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷ (भावाची) * (लेक) not (करु)(माझे) woman
▷  Of_today (भावुजया)(मान)(राखईत)(नई)
pas de traduction en français
[37] id = 66710
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
बंदु करते यही मला भासी सुन नका
इच्या बोलण्यानी तुटन मला माझा सखा
bandu karatē yahī malā bhāsī suna nakā
icyā bōlaṇyānī tuṭana malā mājhā sakhā
I make my brother my Vyahi*, I don’t want my niece to be my daughter-in-law
If I say something to her, it might break my relations with my dear brother
▷ (बंदु)(करते)(यही)(मला)(भासी)(सुन)(नका)
▷ (इच्या)(बोलण्यानी)(तुटन)(मला) my (सखा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[38] id = 67523
मोकल हरणा - Mokal Harana
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
भाऊ करती येही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karatī yēhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother asks_for (येही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[39] id = 69317
मोरे रखमा - More Rakhama
Village सावर्डे - Savarde
बंधु इवाही करु गेलो नको म्हणीती माझी आई
भाऊजी अंबुबाहेरा हाये परवा राखाबीयाची नाही
bandhu ivāhī karu gēlō nakō mhaṇītī mājhī āī
bhāūjī ambubāhērā hāyē paravā rākhābīyācī nāhī
I make my brother my Vyahi*, mother says, don’t
Brother is like ambemohor* variety (a very fine variety) of rice, will you be able to match him
▷  Brother (इवाही)(करु)(गेलो) not (म्हणीती) my (आई)
▷ (भाऊजी)(अंबुबाहेरा)(हाये)(परवा)(राखाबीयाची) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
ambemohorA variety of rice which has a peculiar fragrance
[40] id = 69973
शिंपी प्रमिला सुभाष - Shimpi Pramila Subhash
Village कापडणे - Kapadne
भाऊ करु याही माले आसी सुन नका
समय सरुनी तुटी पाठना सखा
bhāū karu yāhī mālē āsī suna nakā
samaya sarunī tuṭī pāṭhanā sakhā
I want my brother to be my Vyahi*, but I don’t want my niece to be my daughter-in-law
After some time, my relations with my brother might break
▷  Brother (करु)(याही)(माले)(आसी)(सुन)(नका)
▷ (समय)(सरुनी)(तुटी)(पाठना)(सखा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[41] id = 69974
शिंपी प्रमिला सुभाष - Shimpi Pramila Subhash
Village कापडणे - Kapadne
भाऊ करु व्याही म्हणे भासी सुन नका
समय सारखी तुही सखा पाठवा
bhāū karu vyāhī mhaṇē bhāsī suna nakā
samaya sārakhī tuhī sakhā pāṭhavā
I want my brother to be my Vyahi*, but I don’t want my niece to be my daughter-in-law
After some time, my relations with my brother might break
▷  Brother (करु)(व्याही)(म्हणे)(भासी)(सुन)(नका)
▷ (समय)(सारखी)(तुही)(सखा)(पाठवा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[42] id = 70381
पवार जिजा - Pawar Jija
Village कारेगाव - Karegaon
भाशी करीते सुन बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भाऊजया मान राखायाच्या नाही
bhāśī karītē suna bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāūjayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my niece my daughter-in-law, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷ (भाशी) I_prepare (सुन) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भाऊजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
[43] id = 70544
बार्से अलकाबाई दानीयल - Barse Alkabai Daniyal
Village कारेगाव - Karegaon
भाऊ करते येही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया गप धरवीच्या न्हाई
bhāū karatē yēhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā gapa dharavīcyā nhāī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law will not keep quiet
▷  Brother (करते)(येही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(गप)(धरवीच्या)(न्हाई)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[44] id = 70589
पवार सुभद्रा - Pawar Subhadra
Village शिरसगाव - Shirasgaon
भाऊ करती येही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाई
bhāū karatī yēhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother asks_for (येही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या)(नाई)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[45] id = 70979
मालपुटे जिजा - Malpute Jija
Village कातरखडक - Katar Khadak
हा ग बंधु करते याही बया म्हणती नकोबाई
ह्या ग आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
hā ga bandhu karatē yāhī bayā mhaṇatī nakōbāī
hyā ga ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my Vyahi*, mother says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷ (हा) * brother (करते)(याही)(बया)(म्हणती)(नकोबाई)
▷ (ह्या) * of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[46] id = 72299
वाघ विमल - Wagh Vimal
Village कारेगाव - Karegaon
भाऊ करते येही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भाऊजया मान राखायाच्या न्हाई
bhāū karatē yēhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāūjayā māna rākhāyācyā nhāī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(येही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भाऊजया)(मान)(राखायाच्या)(न्हाई)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[47] id = 72339
इंगळे कौशल्या - Ingale Kaushalya
Village पुणतांबा - Puntamba
भाऊ करते वेही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karatē vēhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(वेही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[48] id = 72340
बोधक यमुना - Bodhak Yamuna
Village उंदीरगाव - Undirgaon
भाऊ करीते व्याही बाप म्हणतो नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karītē vyāhī bāpa mhaṇatō nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother I_prepare (व्याही) father (म्हणतो) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[49] id = 72342
जोगदंड सोना - Jogdand Sona
Village पुणतांबा - Puntamba
भाऊ करीते व्याही बाप म्हणतो नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karītē vyāhī bāpa mhaṇatō nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother I_prepare (व्याही) father (म्हणतो) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[50] id = 74248
साळवे सुबा - Salve Suba
Village घायगाव - Ghaygaon
भाऊ करते म्हणे व्याही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karatē mhaṇē vyāhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(म्हणे)(व्याही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[51] id = 74250
भाबड अनुसया - Bhabad Anusaya
Village कर्हे - Karhe
भाऊ करते याही बाप म्हणे नको बेटा
तुला जानवस बाईलाचा देते गोठा
bhāū karatē yāhī bāpa mhaṇē nakō bēṭā
tulā jānavasa bāīlācā dētē gōṭhā
I make my brother my vyahi*, father says, don’t, dear daughter
Instead, I shall give you a cowshed for bullocks as a gift
▷  Brother (करते)(याही) father (म्हणे) not (बेटा)
▷  To_you (जानवस)(बाईलाचा) give (गोठा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[52] id = 74264
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
मनाला वाटत भाऊ करावा याही
बाप कशा म्हणे बाई मान राहणार नाही
manālā vāṭata bhāū karāvā yāhī
bāpa kaśā mhaṇē bāī māna rāhaṇāra nāhī
I feel like making my brother my vyahi*
Father says, daughter, you may not get the rightful respect
▷ (मनाला)(वाटत) brother (करावा)(याही)
▷  Father how (म्हणे) woman (मान)(राहणार) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[53] id = 74276
कांबळे पार्वतीबाई संभाजी - Kamble Parvati
Village पाथरवाडी - Patharwadi
बंधु ईवाई करते माय म्हणते नको बाई
परख्याच्या भावजई मान राखी
bandhu īvāī karatē māya mhaṇatē nakō bāī
parakhyācyā bhāvajaī māna rākhī
I make my brother my Vyahi*, mother says, don’t
Sisters-in-law coming from another family may not show you any respect
▷  Brother (ईवाई)(करते)(माय)(म्हणते) not woman
▷ (परख्याच्या)(भावजई)(मान)(राखी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[54] id = 74280
कुमावत कांचन - Kumawat Kanchan
Village बोरसर - Borsar
भाची करते सुन बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bhācī karatē suna bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my niece my daughter-in-law, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷ (भाची)(करते)(सुन) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
[55] id = 74282
बागुल अंजना - Bagul Anjana
Village लासुर - Lasur
भाऊ करते येही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karatē yēhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(येही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[56] id = 75170
कदम मंगल - Kadam Mangal
Village आर्वी - Arvi
इवाई ग केला बाप म्हणी नको बाई
भाऊजयी परायाची नाही मान राखायाची
ivāī ga kēlā bāpa mhaṇī nakō bāī
bhāūjayī parāyācī nāhī māna rākhāyācī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Sister-in-law is from another family, she may not show you any respect
▷ (इवाई) * did father (म्हणी) not woman
▷ (भाऊजयी)(परायाची) not (मान)(राखायाची)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[57] id = 76829
कुमठेकर सरस्वती - Kumthekar Saraswati
Village मानवत - Manvat
बंधु ईवाही करीते बाप म्हण नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bandhu īvāhī karītē bāpa mhaṇa nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (ईवाही) I_prepare father (म्हण) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[58] id = 77687
शिंदे सिताबाई - Shinde Sitabai
Village लवार्डे - Lawarde
बंधु करीते याही बाप म्हणतो नको बाई
आताच्या भाऊजया मान राखायाच्या नाही
bandhu karītē yāhī bāpa mhaṇatō nakō bāī
ātācyā bhāūjayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother I_prepare (याही) father (म्हणतो) not woman
▷  Of_today (भाऊजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[59] id = 77966
पवार गया - Pawar Gaya
Village इळशी - Ilashi
बंधु इवाही केले गेले भाची सुन मला नको
बहिण बोलती माझा तुटल प्राणसखा
bandhu ivāhī kēlē gēlē bhācī suna malā nakō
bahiṇa bōlatī mājhā tuṭala prāṇasakhā
I make my brother my Vyahi*, I don’t want my niece to be my daughter-in-law
Sister says, it might break my relations with my dear brother
▷  Brother (इवाही)(केले) has_gone (भाची)(सुन)(मला) not
▷  Sister (बोलती) my (तुटल)(प्राणसखा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[60] id = 88045
जोगदंड तारा - Jogdand Tara
Village पुणतांबा - Puntamba
भाऊ करिते योही बाप म्हणे नकोबाई
आताच्या भावजया मान धरणीच्या नाई
bhāū karitē yōhī bāpa mhaṇē nakōbāī
ātācyā bhāvajayā māna dharaṇīcyā nāī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother I_prepare (योही) father (म्हणे)(नकोबाई)
▷  Of_today (भावजया)(मान)(धरणीच्या)(नाई)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[61] id = 88047
घोरपडे अनुसूया - Ghorpade Anusaya
Village चिमणाराजाची पिप्री - Chimanarajachi Pipri
बंधु मी करती याही बाप म्हणतो नकोबाई
आज काळाच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bandhu mī karatī yāhī bāpa mhaṇatō nakōbāī
āja kāḷācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother I asks_for (याही) father (म्हणतो)(नकोबाई)
▷ (आज)(काळाच्या)(भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[62] id = 88046
हाजारे आवडा - Hazare Awada
Village गायकवाड जळगाव - Gaykwad Jalgaon
बंधु मी ग करीते याही बाप म्हणतो नको बाई
आताच्या भाऊजया मान राखायच्या नाही
bandhu mī ga karītē yāhī bāpa mhaṇatō nakō bāī
ātācyā bhāūjayā māna rākhāyacyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother I * I_prepare (याही) father (म्हणतो) not woman
▷  Of_today (भाऊजया)(मान)(राखायच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[63] id = 88048
थोरात मालनबाई लक्ष्मणजी - Thorat Malanbai Laksmanji
Village पुणतांबा - Puntamba
भाऊ करते आही बाप म्हण नको बाई
आताच्या भावजया मन धरणीच्या नाही
bhāū karatē āhī bāpa mhaṇa nakō bāī
ātācyā bhāvajayā mana dharaṇīcyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(आही) father (म्हण) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मन)(धरणीच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[64] id = 88049
लांडे सखू - Lande Sakhu
Village राक्षसभुवन - Rakshsbhuwan
बंधु करते यही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नई
bandhu karatē yahī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā naī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(यही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या)(नई)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[65] id = 88050
शिंपी प्रमिला सुभाष - Shimpi Pramila Subhash
Village कापडणे - Kapadne
भाऊ करु व्याही बाप म्हणे नकोबाई
आते ना भावजया मान देता जोग्या नही
bhāū karu vyāhī bāpa mhaṇē nakōbāī
ātē nā bhāvajayā māna dētā jōgyā nahī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करु)(व्याही) father (म्हणे)(नकोबाई)
▷ (आते) * (भावजया)(मान)(देता)(जोग्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[66] id = 88051
लाड इंदुबाई - Lad Indubai
Village गिधाडे - Gidhade
भाऊ करु याही माय म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखाया जोग्या नाही
bhāū karu yāhī māya mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyā jōgyā nāhī
I make my brother my Vyahi*, mother says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करु)(याही)(माय)(म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखाया)(जोग्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[67] id = 88052
खरात चतुरा - Kharat Chatura
Village वडगाव - Vadgaon
बंधु करीते इवाही भाची सुन नको
मालणीच्या बोलण्याची तुडल माझा सका
bandhu karītē ivāhī bhācī suna nakō
mālaṇīcyā bōlaṇyācī tuḍala mājhā sakā
I make my brother my Vyahi*, I don’t want my niece to be my daughter-in-law
With what sister-in-law will say, my relations with brother might break
▷  Brother I_prepare (इवाही)(भाची)(सुन) not
▷ (मालणीच्या)(बोलण्याची)(तुडल) my (सका)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[68] id = 88053
घोंगे तान्हू - Ghonge Tanhu
Village येनवे - Yenve
बंधुला करती याही बाप म्हण नकोबाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bandhulā karatī yāhī bāpa mhaṇa nakōbāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷ (बंधुला) asks_for (याही) father (म्हण)(नकोबाई)
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[69] id = 88054
पवार परेग - Pawar Pareg
Village शिंदेवाडी - Shindewadi
बंधु ईवाई कराया माय म्हणी नको बाई
परायाची भावजय मान राखायाची नाही
bandhu īvāī karāyā māya mhaṇī nakō bāī
parāyācī bhāvajaya māna rākhāyācī nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (ईवाई)(कराया)(माय)(म्हणी) not woman
▷ (परायाची)(भावजय)(मान)(राखायाची) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[70] id = 88055
सांगळे कौसल्या - Sangle Kausalya
Village येळी - Yeli
बंधू करीते इवाई बाप म्हण नकोबाई
परायाची भाऊजयी सरजा तोलाईची नाही
bandhū karītē ivāī bāpa mhaṇa nakōbāī
parāyācī bhāūjayī sarajā tōlāīcī nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Sisters-in-law comes from another family, she won’t listen to Sarja (brother)
▷  Brother I_prepare (इवाई) father (म्हण)(नकोबाई)
▷ (परायाची)(भाऊजयी)(सरजा)(तोलाईची) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[71] id = 88056
डोंगरे सखू - Dongare Sakhu
Village निमज - Nimaj
भाऊ करते याही बाप म्हणे नकोबाई
आताच्या भाऊजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karatē yāhī bāpa mhaṇē nakōbāī
ātācyā bhāūjayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(याही) father (म्हणे)(नकोबाई)
▷  Of_today (भाऊजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[72] id = 88057
टोनपे राही - Tonpe Rahi
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
भाऊ करते याही बाप म्हणे नकोबाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karatē yāhī bāpa mhaṇē nakōbāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(याही) father (म्हणे)(नकोबाई)
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[73] id = 88058
मुरकुटे अंजना - Murkute Anjana
Village पांढरगाव - Pandhargaon
बंधु इवाई करीते बाप म्हणे नकोबाई
परायाची भाऊजयी मान ठिवायाची नाही
bandhu ivāī karītē bāpa mhaṇē nakōbāī
parāyācī bhāūjayī māna ṭhivāyācī nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Sister-in-law comes from another family, she may not show you any respect
▷  Brother (इवाई) I_prepare father (म्हणे)(नकोबाई)
▷ (परायाची)(भाऊजयी)(मान)(ठिवायाची) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[74] id = 88279
बोर्हाडे रुखमीण - Borhade Rukhamin
Village नर्हे आंबेगाव - Narhe Ambegaon
बंधु करते ग इवाही बाप म्हणे नकोबाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bandhu karatē ga ivāhī bāpa mhaṇē nakōbāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते) * (इवाही) father (म्हणे)(नकोबाई)
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[75] id = 88282
नारायणकर समींदरा - Narayankar Samindara
Village पुंगळी - Pungali
बंधू इवाही करु गेले बाप म्हणी नकोबाई
परायाच्या भावजयी मान राखायाच्या नाही
bandhū ivāhī karu gēlē bāpa mhaṇī nakōbāī
parāyācyā bhāvajayī māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Sister-in-law comes from another family, she may not show you any respect
▷  Brother (इवाही)(करु) has_gone father (म्हणी)(नकोबाई)
▷ (परायाच्या)(भावजयी)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[76] id = 97511
कांबळे सुखवंताबाई - Kamble Sukhavanta
Village नळदुर्ग - Naldurg
बंधु इवाई करु गेले बाप म्हणतो नको बाई
सर्जी तोलाईचा नाही (एकत नाही)
bandhu ivāī karu gēlē bāpa mhaṇatō nakō bāī
sarjī tōlāīcā nāhī (ēkata nāhī)
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
But Sarja, he will not listen
▷  Brother (इवाई)(करु) has_gone father (म्हणतो) not woman
▷ (सर्जी)(तोलाईचा) not ( (एकत) not )
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[77] id = 104736
तुपे गंगुबाई - Tupe Gangubai
Village सावरखेड गंगा पेठ वाजरगाव - Savkhedganga P. vanjargaon
भाव करते येही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bhāva karatē yēhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(येही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[78] id = 104737
शिरढोणे कलावती - Shirdhone Kalavati
Village महातपूर - Mahatpur
भाऊ करते ईवाई भाऊ म्हणे नकुबाई
आताच्या भाऊजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karatē īvāī bhāū mhaṇē nakubāī
ātācyā bhāūjayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(ईवाई) brother (म्हणे)(नकुबाई)
▷  Of_today (भाऊजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[79] id = 104738
भंडारे कलावतीबाई नागोराव - Bhandare Kalavati Nagorao
Village बेळम पो. मुरूम - Belam Po. Murum
बंधु इवाई मी ग केले माय म्हणीती नकोबाई
सरज्या तोलायाचा नाही
bandhu ivāī mī ga kēlē māya mhaṇītī nakōbāī
sarajyā tōlāyācā nāhī
I make my brother my Vyahi*, mother says, don’t
But Sarja, he will not listen
▷  Brother (इवाई) I * (केले)(माय)(म्हणीती)(नकोबाई)
▷ (सरज्या)(तोलायाचा) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[80] id = 104739
कांबळे कांताबाई - Kamble Kanta
Village हांडरगुळी - Handarguli
बंधु इवाही मी केले बाप म्हणी नकोबाई
परायाची भावजयी मान राखायाची नाही
bandhu ivāhī mī kēlē bāpa mhaṇī nakōbāī
parāyācī bhāvajayī māna rākhāyācī nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Sister-in-law comes from another family, she may not show you any respect
▷  Brother (इवाही) I (केले) father (म्हणी)(नकोबाई)
▷ (परायाची)(भावजयी)(मान)(राखायाची) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[81] id = 104839
पिंगळे सुलन - Pingle Sulan
Village पाथर्डी - Pathardi
बंधु इवाही करु गेले इहीण जलाल
कळंब नटाचा गुलाल चारी रस्ते लालीलाल
bandhu ivāhī karu gēlē ihīṇa jalāla
kaḷamba naṭācā gulāla cārī rastē lālīlāla
I want to make my brother my vyahi*, but vihin* is very headstrong
My brother is open-minded, he is rich and generous
▷  Brother (इवाही)(करु) has_gone (इहीण)(जलाल)
▷ (कळंब)(नटाचा)(गुलाल)(चारी)(रस्ते)(लालीलाल)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[82] id = 104840
नांदुरे गंगु - Nandure Gangu
Village मानवत - Manvat
बंधु ईवाही करते भाची सुन नको
हुरदी दुःख माझा सका
bandhu īvāhī karatē bhācī suna nakō
huradī duḥkha mājhā sakā
I make my brother my Vyahi*, I don’t want my niece t be my daughter-in-law
My dear brother feels unhappy in the heart of his heart
▷  Brother (ईवाही)(करते)(भाची)(सुन) not
▷ (हुरदी)(दुःख) my (सका)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[83] id = 105006
सय्यद बायमानी - Sayyad Baymani
Village डावला - Dawla
बाय को मंग्गते गंगा पैलीवरके काझी
चिचा ताया हो गये राझी मामु नही देते भांजी
bāya kō maṅggatē gaṅgā pailīvarakē kājhī
cicā tāyā hō gayē rājhī māmu nahī dētē bhāñjī
Sister wants brother from the banks of the riveras a rich Vyahi*
Paternal uncle agrees but maternal uncle is not ready to give his daughter
▷ (बाय)(को)(मंग्गते) the_Ganges (पैलीवरके)(काझी)
▷ (चिचा)(ताया)(हो)(गये)(राझी)(मामु) not give (भांजी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[84] id = 105793
कांबळे मुक्ताबाई - Kamble Mukta
Village हांडरगुळी - Handarguli
बंधु इवाई मी केले माय म्हणी नकोबाई
सरजा तोलायाचा नाही
bandhu ivāī mī kēlē māya mhaṇī nakōbāī
sarajā tōlāyācā nāhī
I make my brother my Vyahi*, mother says, don’t
But Sarja, he will not listen
▷  Brother (इवाई) I (केले)(माय)(म्हणी)(नकोबाई)
▷ (सरजा)(तोलायाचा) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[85] id = 104744
भंडारे कलावतीबाई नागोराव - Bhandare Kalavati Nagorao
Village बेळम पो. मुरूम - Belam Po. Murum
बंधु इवाही करु गेले बाप म्हणीतो नकोबाई
एवढ आताच्या युगात मान राखायाचा नाही
bandhu ivāhī karu gēlē bāpa mhaṇītō nakōbāī
ēvaḍha ātācyā yugāta māna rākhāyācā nāhī
I make my brother my vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (इवाही)(करु) has_gone father (म्हणीतो)(नकोबाई)
▷ (एवढ) of_today Yug (मान)(राखायाचा) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[86] id = 40900
कोकाटे गिताबाई - Kokate Gitabai
Village पुणतांबा - Puntamba
भाऊ करते वेही बाप म्हणे नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bhāū karatē vēhī bāpa mhaṇē nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(वेही) father (म्हणे) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[87] id = 113378
मैड विजया कांतीलाल - Maid Vijaya Kantilal
Village शिरुर - Shirur
बंधु करते याही भाचेसुन मला नको
सुनच्या बोलण्यान तुटल माझा प्राण सखा
bandhu karatē yāhī bhācēsuna malā nakō
sunacyā bōlaṇyāna tuṭala mājhā prāṇa sakhā
I make my brother my Vyahi*, I don’t want my niece to be my daughter-in-law
With what daughter-in-law will say, my relations with brother might break
▷  Brother (करते)(याही)(भाचेसुन)(मला) not
▷ (सुनच्या)(बोलण्यान)(तुटल) my (प्राण)(सखा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[88] id = 113379
मैड विजया कांतीलाल - Maid Vijaya Kantilal
Village शिरुर - Shirur
बंधु करते याही बाप म्हणतो नको बाई
आताच्या भावजया मान राखायाच्या नाही
bandhu karatē yāhī bāpa mhaṇatō nakō bāī
ātācyā bhāvajayā māna rākhāyācyā nāhī
I make my brother my Vyahi*, father says, don’t
Today’s sisters-in-law might not show you any respect
▷  Brother (करते)(याही) father (म्हणतो) not woman
▷  Of_today (भावजया)(मान)(राखायाच्या) not
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. “I don’t want him as vyāhī ”
⇑ Top of page ⇑