Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D12-03-04
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:XII-3.4 (D12-03-04)
(44 records)

Display songs in class at higher level (D12-03)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:XII-3.4 (D12-03-04) - Son, a man in society / Male precedence / Son performs ritual to ancestors

[1] id = 23317
पडळघरे गुणा - Padalghare Guna
Village रिहे - Rihe
नको ग नारी म्हणू जावई माझा माझा
पोटीचा पितरु हा तर पिंडाला लावी धजा
nakō ga nārī mhaṇū jāvaī mājhā mājhā
pōṭīcā pitaru hā tara piṇḍālā lāvī dhajā
no translation in English
▷  Not * (नारी) say (जावई) my my
▷ (पोटीचा)(पितरु)(हा) wires (पिंडाला)(लावी)(धजा)
pas de traduction en français
[2] id = 23318
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जावई म्हण बाळ बाळ हजार लोकामधी
पोटीचा बाळ राजा पाणी सोडीतो मुखामधी
jāvaī mhaṇa bāḷa bāḷa hajāra lōkāmadhī
pōṭīcā bāḷa rājā pāṇī sōḍītō mukhāmadhī
no translation in English
▷ (जावई)(म्हण) son son (हजार)(लोकामधी)
▷ (पोटीचा) son king water, (सोडीतो)(मुखामधी)
pas de traduction en français
[3] id = 23319
बोंद्रे गवू - Bondre Gawu
Village हडशी - Hadshi
जावयाची जात जाऊन बसली लोकात
पोटीच बाळराज पाणी घालीत मुखात
jāvayācī jāta jāūna basalī lōkāta
pōṭīca bāḷarāja pāṇī ghālīta mukhāta
no translation in English
▷ (जावयाची) class (जाऊन) sitting (लोकात)
▷ (पोटीच)(बाळराज) water, (घालीत)(मुखात)
pas de traduction en français
[4] id = 23320
मोरे शांता - More Shanta
Village बार्पे - Barpe
भरल्या सभमंदी भिक्षण कोण घेतो
पोटीचा विजू बाळ भाषणाला उभा रहातो
bharalyā sabhamandī bhikṣaṇa kōṇa ghētō
pōṭīcā vijū bāḷa bhāṣaṇālā ubhā rahātō
no translation in English
▷ (भरल्या) in_the_full_assembly (भिक्षण) who (घेतो)
▷ (पोटीचा)(विजू) son (भाषणाला) standing (रहातो)
pas de traduction en français
[5] id = 23321
बोंद्रे योना - Bondre Yona
Village हडशी - Hadshi
सुनगमंदी उभी लेक पाजीयतो पाणी
राहीलत उभ जावई शेजार्याच्या वाणी
sunagamandī ubhī lēka pājīyatō pāṇī
rāhīlata ubha jāvaī śējāryācyā vāṇī
no translation in English
▷ (सुनगमंदी) standing (लेक)(पाजीयतो) water,
▷ (राहीलत) standing (जावई)(शेजार्याच्या)(वाणी)
pas de traduction en français
[6] id = 35453
भोंग फुला - Bhong Phula
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
फुलला तरवडबाई सोन्यापरीस सवाई
लेका राघूची बरोबरी कायी करील जावयाई
phulalā taravaḍabāī sōnyāparīsa savāī
lēkā rāghūcī barōbarī kāyī karīla jāvayāī
no translation in English
▷ (फुलला)(तरवडबाई)(सोन्यापरीस)(सवाई)
▷ (लेका)(राघूची)(बरोबरी)(कायी)(करील)(जावयाई)
pas de traduction en français
[7] id = 65189
औताडे मैना - Autade Maina
Village काटगाव - Katgaon
कावळ्या चांडाळा शीव माझ्या पिंडाला
यमुनेच्या तीरी शोक लडीना मांडला
kāvaḷyā cāṇḍāḷā śīva mājhyā piṇḍālā
yamunēcyā tīrī śōka laḍīnā māṇḍalā
no translation in English
▷ (कावळ्या)(चांडाळा)(शीव) my (पिंडाला)
▷ (यमुनेच्या)(तीरी)(शोक)(लडीना)(मांडला)
pas de traduction en français
[8] id = 68981
साबळे ठका - Sable Thaka
Village दुधावरे - Dudhavre
लेका परीस मला पुतण्या होईल
आता ना ग माझ बाळ पिंड नहीला नेईल
lēkā parīsa malā putaṇyā hōīla
ātā nā ga mājha bāḷa piṇḍa nahīlā nēīla
no translation in English
▷ (लेका)(परीस)(मला)(पुतण्या)(होईल)
▷ (आता) * * my son (पिंड)(नहीला)(नेईल)
pas de traduction en français
[9] id = 69013
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
लेकापरीस मला पुतण्याची गोडी
आता ना ग माझ बाळ पिंड नहीला सोडी
lēkāparīsa malā putaṇyācī gōḍī
ātā nā ga mājha bāḷa piṇḍa nahīlā sōḍī
no translation in English
▷ (लेकापरीस)(मला)(पुतण्याची)(गोडी)
▷ (आता) * * my son (पिंड)(नहीला)(सोडी)
pas de traduction en français
[10] id = 71881
पळसकर पारु - Palaskar Paru
Village पळसे - Palase
माझीया पींडाला शीव कावळा बीगीबीगी
वल्या पडद्याची मैना केंदळची (वाढुळ) उभी
mājhīyā pīṇḍālā śīva kāvaḷā bīgībīgī
valyā paḍadyācī mainā kēndaḷacī (vāḍhuḷa) ubhī
no translation in English
▷ (माझीया)(पींडाला)(शीव)(कावळा)(बीगीबीगी)
▷ (वल्या)(पडद्याची) Mina (केंदळची) ( (वाढुळ) ) standing
pas de traduction en français
[11] id = 71882
पळसकर पारु - Palaskar Paru
Village पळसे - Palase
माझ्याया पिंडाला शीव कावळ्या दंडीला
यमुनाच्या तीरी शोक मैनानी मांडीला
mājhyāyā piṇḍālā śīva kāvaḷyā daṇḍīlā
yamunācyā tīrī śōka mainānī māṇḍīlā
no translation in English
▷ (माझ्याया)(पिंडाला)(शीव)(कावळ्या)(दंडीला)
▷ (यमुनाच्या)(तीरी)(शोक)(मैनानी)(मांडीला)
pas de traduction en français
[12] id = 72739
जाधव अगनीस - Jadhav Agnis
Village लाडेगाव - Ladegaon
माझी दिष्ट पिंड गंगुबाई तुझ्या थडी
कावळ्या राजसाला भाऊ माझा हात जोडी
mājhī diṣṭa piṇḍa gaṅgubāī tujhyā thaḍī
kāvaḷyā rājasālā bhāū mājhā hāta jōḍī
no translation in English
▷  My (दिष्ट)(पिंड)(गंगुबाई) your (थडी)
▷ (कावळ्या)(राजसाला) brother my hand (जोडी)
pas de traduction en français
[13] id = 72740
जाधव अगनीस - Jadhav Agnis
Village लाडेगाव - Ladegaon
माझी दिस पिंड नको पाडु वढ्यावरी
पाठीया दादा माझ्या गंगा तुझ्या थडीवरी
mājhī disa piṇḍa nakō pāḍu vaḍhyāvarī
pāṭhīyā dādā mājhyā gaṅgā tujhyā thaḍīvarī
no translation in English
▷  My (दिस)(पिंड) not (पाडु)(वढ्यावरी)
▷ (पाठीया)(दादा) my the_Ganges your (थडीवरी)
pas de traduction en français
[14] id = 72879
खराडे लक्ष्मी - Kharade Lakshmi
Village कोल्हापूर शहर - Kolhapur City
लेकीगी परास लेक बाबुन्या काय देतो
मरणाच्या येळ सर्व्या गोताच्या म्होर येतो
lēkīgī parāsa lēka bābunyā kāya dētō
maraṇācyā yēḷa sarvyā gōtācyā mhōra yētō
no translation in English
▷ (लेकीगी)(परास)(लेक)(बाबुन्या) why (देतो)
▷ (मरणाच्या)(येळ)(सर्व्या)(गोताच्या)(म्होर)(येतो)
pas de traduction en français
[15] id = 72880
माने आनंदी गोवींद - Mane Anandi Govind
Village कासाळ - Kasal
काशी आलीकड बनारसीत आहे झाड
सांगते बंधु तुला तिथ पिंड पाड
kāśī ālīkaḍa banārasīta āhē jhāḍa
sāṅgatē bandhu tulā titha piṇḍa pāḍa
no translation in English
▷  How (आलीकड)(बनारसीत)(आहे)(झाड)
▷  I_tell brother to_you (तिथ)(पिंड)(पाड)
pas de traduction en français
[16] id = 72881
पाटील गौराबाई सदाशीव - Patil Gaura Sadashive
Village सातारा - Satara
जावई माणुस बसला लोकामध्ये
तान्हा माझा बाळ पाणी घाली मुखामधी
jāvaī māṇusa basalā lōkāmadhyē
tānhā mājhā bāḷa pāṇī ghālī mukhāmadhī
no translation in English
▷ (जावई)(माणुस)(बसला)(लोकामध्ये)
▷ (तान्हा) my son water, (घाली)(मुखामधी)
pas de traduction en français
[17] id = 72882
पाटील गौराबाई सदाशीव - Patil Gaura Sadashive
Village सातारा - Satara
जावई माणुस मोडुन खायाचा
ताम्हाण गडवा काशीला नेयाचा
jāvaī māṇusa mōḍuna khāyācā
tāmhāṇa gaḍavā kāśīlā nēyācā
no translation in English
▷ (जावई)(माणुस)(मोडुन)(खायाचा)
▷ (ताम्हाण)(गडवा)(काशीला)(नेयाचा)
pas de traduction en français
[18] id = 74099
पाटील गौराबाई सदाशीव - Patil Gaura Sadashive
Village सातारा - Satara
सख्या गोतापरीस ल्योक बाजुला कायी देतो
मरणाच्या येळ सार्या गोताच्या पुढं होतो
sakhyā gōtāparīsa lyōka bājulā kāyī dētō
maraṇācyā yēḷa sāryā gōtācyā puḍhaṁ hōtō
no translation in English
▷ (सख्या)(गोतापरीस)(ल्योक)(बाजुला)(कायी)(देतो)
▷ (मरणाच्या)(येळ)(सार्या)(गोताच्या)(पुढं)(होतो)
pas de traduction en français
[19] id = 78269
कुमावत चतुराबाई - Kumavat Chaturab Eknath
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
एवढा माझा पिंड बाप माझ्या पित्याचा
मावसाचा मावलीन केली निगा शिरी बुचडा केसाचा
ēvaḍhā mājhā piṇḍa bāpa mājhyā pityācā
māvasācā māvalīna kēlī nigā śirī bucaḍā kēsācā
no translation in English
▷ (एवढा) my (पिंड) father my (पित्याचा)
▷ (मावसाचा)(मावलीन) shouted (निगा)(शिरी)(बुचडा)(केसाचा)
pas de traduction en français
[20] id = 78501
आभाळे दगूबाई कचरूजी - Abhale Dagubai Kacharuji
Village मढी - Madhi
गंगाच्या कडेल पिंड कावळा घईना
बाईची बोळवण बाळ कबुल होईना
gaṅgācyā kaḍēla piṇḍa kāvaḷā ghīnā
bāīcī bōḷavaṇa bāḷa kabula hōīnā
no translation in English
▷ (गंगाच्या)(कडेल)(पिंड)(कावळा)(घईना)
▷ (बाईची)(बोळवण) son (कबुल)(होईना)
pas de traduction en français
[21] id = 78502
आभाळे दगूबाई कचरूजी - Abhale Dagubai Kacharuji
Village मढी - Madhi
गंगाच्या कडेल कशी बसली सैना
पिंड ते पाडित्या राघु ते मैना
gaṅgācyā kaḍēla kaśī basalī sainā
piṇḍa tē pāḍityā rāghu tē mainā
no translation in English
▷ (गंगाच्या)(कडेल) how sitting (सैना)
▷ (पिंड)(ते)(पाडित्या)(राघु)(ते) Mina
pas de traduction en français
[22] id = 83454
मडके चंद्रकलाबाई - Madake Chandrakala
Village तीनखेड - Tinkhed
नको नारी म्हणु जावई माझा माझा
पोटीचा पुत्र लावी पिंडाला धजा
nakō nārī mhaṇu jāvaī mājhā mājhā
pōṭīcā putra lāvī piṇḍālā dhajā
no translation in English
▷  Not (नारी) say (जावई) my my
▷ (पोटीचा)(पुत्र)(लावी)(पिंडाला)(धजा)
pas de traduction en français
[23] id = 98930
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
मुल पाणी पाजी सुन गंगामधी उभी
अजुनी येईना लेक संसाराची लोभी
mula pāṇī pājī suna gaṅgāmadhī ubhī
ajunī yēīnā lēka sansārācī lōbhī
no translation in English
▷  Children water, (पाजी)(सुन)(गंगामधी) standing
▷ (अजुनी)(येईना)(लेक)(संसाराची)(लोभी)
pas de traduction en français
[24] id = 98931
पाडे सुदामनी - Pade Sudamani
Village पिंपरी - Pimpri
नानाजीन पैदा केला पिंड माझा मासाचा
शिरी बुचडा केसाचा हरगे तुझ्या सायासाचा माझ्या घोळणबाईचा
nānājīna paidā kēlā piṇḍa mājhā māsācā
śirī bucaḍā kēsācā haragē tujhyā sāyāsācā mājhyā ghōḷaṇabāīcā
no translation in English
▷ (नानाजीन)(पैदा) did (पिंड) my (मासाचा)
▷ (शिरी)(बुचडा)(केसाचा)(हरगे) your (सायासाचा) my (घोळणबाईचा)
pas de traduction en français
[25] id = 98932
बारंगुळे सोना ज्ञानदेव - Barangule Sona D.
Village शेलगाव - Shelgaon
समुद्राच्या कडेला मगर माशा येती गेला
माझ्या पाऊलांनी पिंड माझा पैदा केला
samudrācyā kaḍēlā magara māśā yētī gēlā
mājhyā pāūlānnī piṇḍa mājhā paidā kēlā
no translation in English
▷ (समुद्राच्या)(कडेला)(मगर)(माशा)(येती) has_gone
▷  My (पाऊलांनी)(पिंड) my (पैदा) did
pas de traduction en français
[26] id = 98933
माने आनंदी गोवींद - Mane Anandi Govind
Village कासाळ - Kasal
गंगा भागीरथीच एक मन
तिथं केलीया पिंडदान (मायबापाची)
gaṅgā bhāgīrathīca ēka mana
tithaṁ kēlīyā piṇḍadāna (māyabāpācī)
no translation in English
▷  The_Ganges (भागीरथीच)(एक)(मन)
▷ (तिथं)(केलीया)(पिंडदान) ( (मायबापाची) )
pas de traduction en français
[27] id = 98934
मेदगे सावीत्री - Madege Savitri
Village अवदर - Awadar
नकोस नारी म्हणु जावई माझा माझा
पोटीचा पुतरु पिंडाला लावीन धजा
nakōsa nārī mhaṇu jāvaī mājhā mājhā
pōṭīcā putaru piṇḍālā lāvīna dhajā
no translation in English
▷ (नकोस)(नारी) say (जावई) my my
▷ (पोटीचा)(पुतरु)(पिंडाला)(लावीन)(धजा)
pas de traduction en français
[28] id = 98935
माने आनंदी गोवींद - Mane Anandi Govind
Village कासाळ - Kasal
काशी अलिकडं बनारसीत आहे झाड
सांगते बंधु तुला तिथं पिंड पाड
kāśī alikaḍaṁ banārasīta āhē jhāḍa
sāṅgatē bandhu tulā tithaṁ piṇḍa pāḍa
no translation in English
▷  How (अलिकडं)(बनारसीत)(आहे)(झाड)
▷  I_tell brother to_you (तिथं)(पिंड)(पाड)
pas de traduction en français
[29] id = 98936
मेदगे सईंद्रा - Medge Saindra
Village अवदर - Awadar
माझ्या काय पिंड हाये पित्याचा मासाचा
बयाच्या सायसाचा शिरी झुंबडा केसाचा
mājhyā kāya piṇḍa hāyē pityācā māsācā
bayācyā sāyasācā śirī jhumbaḍā kēsācā
no translation in English
▷  My why (पिंड)(हाये)(पित्याचा)(मासाचा)
▷ (बयाच्या)(सायसाचा)(शिरी)(झुंबडा)(केसाचा)
pas de traduction en français
[30] id = 98993
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
गंगाच्या कडला पिंड कावळा घेईना
बाईची बोळवण बाळ कबुल होईना
gaṅgācyā kaḍalā piṇḍa kāvaḷā ghēīnā
bāīcī bōḷavaṇa bāḷa kabula hōīnā
no translation in English
▷ (गंगाच्या)(कडला)(पिंड)(कावळा)(घेईना)
▷ (बाईची)(बोळवण) son (कबुल)(होईना)
pas de traduction en français
[31] id = 98994
आमले विमल - Amle Vimal
Village शिळेश्वर - Shileshwar
शेताशेजारी शेत सांग शेताचा सुंबार
दोघाच्या पेंडीवरी कसा पिकीला उंबर
śētāśējārī śēta sāṅga śētācā sumbāra
dōghācyā pēṇḍīvarī kasā pikīlā umbara
no translation in English
▷ (शेताशेजारी)(शेत) with (शेताचा)(सुंबार)
▷ (दोघाच्या)(पेंडीवरी) how (पिकीला)(उंबर)
pas de traduction en français
[32] id = 99004
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
गंगाच्या कडाला कसी बसली सैईना
पिंड ते पाडीत्या राघु ते मईना
gaṅgācyā kaḍālā kasī basalī saiīnā
piṇḍa tē pāḍītyā rāghu tē maīnā
no translation in English
▷ (गंगाच्या)(कडाला) how sitting (सैईना)
▷ (पिंड)(ते)(पाडीत्या)(राघु)(ते) Mina
pas de traduction en français
[33] id = 99005
शिणलकर सुगंधा - Shinlkar Sugandha
Village लोणी - Loni
नको गोरी म्हणु जावई माझा माझा
पोटीचा पुतरु पिंडाला लावी धजा
nakō gōrī mhaṇu jāvaī mājhā mājhā
pōṭīcā putaru piṇḍālā lāvī dhajā
no translation in English
▷  Not (गोरी) say (जावई) my my
▷ (पोटीचा)(पुतरु)(पिंडाला)(लावी)(धजा)
pas de traduction en français
[34] id = 99006
होन अरुणा - Hon Aruna
Village चांदकसोर - Chandkasor
चौथी अोवी बापजी पिंडाला
गंगा भागीरथी जाई पाण्याच्या दंडाला
cauthī aōvī bāpajī piṇḍālā
gaṅgā bhāgīrathī jāī pāṇyācyā daṇḍālā
no translation in English
▷ (चौथी)(अोवी) father (पिंडाला)
▷  The_Ganges (भागीरथी)(जाई)(पाण्याच्या)(दंडाला)
pas de traduction en français
[35] id = 99007
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
चौथी वही बापजी पिंडाला
गंगा भागीरथी जाई पाण्याच्या दंडाला
cauthī vahī bāpajī piṇḍālā
gaṅgā bhāgīrathī jāī pāṇyācyā daṇḍālā
no translation in English
▷ (चौथी)(वही) father (पिंडाला)
▷  The_Ganges (भागीरथी)(जाई)(पाण्याच्या)(दंडाला)
pas de traduction en français
[36] id = 99008
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
नको म्हणु नारी जावई माझा माझा
पोटीचा पुतरु पिंडाला लावी धजा
nakō mhaṇu nārī jāvaī mājhā mājhā
pōṭīcā putaru piṇḍālā lāvī dhajā
no translation in English
▷  Not say (नारी)(जावई) my my
▷ (पोटीचा)(पुतरु)(पिंडाला)(लावी)(धजा)
pas de traduction en français
[37] id = 99009
घारे संताबाई बाबु - Ghare Santa Baburao
Village निवे - Nive
लेका ना परायास मला पुतण्याची लई गोडी
आता ना माझ बाळ पींड गंगाला सोडी
lēkā nā parāyāsa malā putaṇyācī laī gōḍī
ātā nā mājha bāḷa pīṇḍa gaṅgālā sōḍī
no translation in English
▷ (लेका) * (परायास)(मला)(पुतण्याची)(लई)(गोडी)
▷ (आता) * my son (पींड)(गंगाला)(सोडी)
pas de traduction en français
[38] id = 99092
आसलेकर प्रभावती - Aslekar Prabhavati
Village मानवत - Manvat
गंगाच्या कडेला पिंड कावळा घेईना
मैनाच्या बोलण्यानी राघु कबुल होईना
gaṅgācyā kaḍēlā piṇḍa kāvaḷā ghēīnā
mainācyā bōlaṇyānī rāghu kabula hōīnā
no translation in English
▷ (गंगाच्या)(कडेला)(पिंड)(कावळा)(घेईना)
▷  Of_Mina (बोलण्यानी)(राघु)(कबुल)(होईना)
pas de traduction en français
[39] id = 107158
खंदारे चंद्रकला - Khandare Chandrakala
Village वाई - Wai
जावई सकत हे बसला कोकात
पोटीचा सारवण पाणी टाकतो मुखात
jāvaī sakata hē basalā kōkāta
pōṭīcā sāravaṇa pāṇī ṭākatō mukhāta
no translation in English
▷ (जावई)(सकत)(हे)(बसला)(कोकात)
▷ (पोटीचा)(सारवण) water, (टाकतो)(मुखात)
pas de traduction en français
[40] id = 108444
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
माझ्या या पिंडाला शिव कावळा चंडाळा
यमुनेच्या तेरी (काठ) गजरा (गोंधळ) बाईन मांडीला
mājhyā yā piṇḍālā śiva kāvaḷā caṇḍāḷā
yamunēcyā tērī (kāṭha) gajarā (gōndhaḷa) bāīna māṇḍīlā
no translation in English
▷  My (या)(पिंडाला)(शिव)(कावळा)(चंडाळा)
▷ (यमुनेच्या)(तेरी) ( (काठ) ) (गजरा) ( (गोंधळ) ) (बाईन)(मांडीला)
pas de traduction en français
[41] id = 109905
क्षीरसागर अनसा - Kshirasagar Anasabai
Village वाजाठाण - Vajathan
जावचा भाऊ सवतिचा कामा येता
सांगते देवा तुला पिंडाला पाणी देता
jāvacā bhāū savaticā kāmā yētā
sāṅgatē dēvā tulā piṇḍālā pāṇī dētā
no translation in English
▷ (जावचा) brother (सवतिचा)(कामा)(येता)
▷  I_tell (देवा) to_you (पिंडाला) water, (देता)
pas de traduction en français
[42] id = 109999
सोनावणे तुळसाबाई - Sonawane Tulsabai
Mahar

Village खरवंडी - Kharvandi
लोकाचा परास आहे पुतण्याची गोडी
लेक पिंडाला पाणी सोडी
lōkācā parāsa āhē putaṇyācī gōḍī
lēka piṇḍālā pāṇī sōḍī
no translation in English
▷ (लोकाचा)(परास)(आहे)(पुतण्याची)(गोडी)
▷ (लेक)(पिंडाला) water, (सोडी)
pas de traduction en français
[43] id = 102030
निकम अंजना - Nikam Anjana
Village मळेगाव - Malegaon
लेकीच्या परीस पाणी पुतण्याच पावत
आंजन माह्या बाळा येर शेतान धावत
lēkīcyā parīsa pāṇī putaṇyāca pāvata
āñjana māhyā bāḷā yēra śētāna dhāvata
no translation in English
▷ (लेकीच्या)(परीस) water, (पुतण्याच)(पावत)
▷ (आंजन)(माह्या) child (येर)(शेतान)(धावत)
pas de traduction en français
[44] id = 107178
शेळके रेणुका - Shelke Renuka
Village गुणवडी - Gunawadi
बाई माझा पिंड माझ्या नानाजीच्या मासाचा
शिर बुचडा केसाचा हरणी तुझ्या सायासाचा
bāī mājhā piṇḍa mājhyā nānājīcyā māsācā
śira bucaḍā kēsācā haraṇī tujhyā sāyāsācā
no translation in English
▷  Woman my (पिंड) my (नानाजीच्या)(मासाचा)
▷ (शिर)(बुचडा)(केसाचा)(हरणी) your (सायासाचा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Son performs ritual to ancestors
⇑ Top of page ⇑