Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 107178
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #107178 by Shelke Renuka

Village: गुणवडी - Gunawadi


D:XII-3.4 (D12-03-04) - Son, a man in society / Male precedence / Son performs ritual to ancestors

[44] id = 107178
शेळके रेणुका - Shelke Renuka
बाई माझा पिंड माझ्या नानाजीच्या मासाचा
शिर बुचडा केसाचा हरणी तुझ्या सायासाचा
bāī mājhā piṇḍa mājhyā nānājīcyā māsācā
śira bucaḍā kēsācā haraṇī tujhyā sāyāsācā
no translation in English
▷  Woman my (पिंड) my (नानाजीच्या)(मासाचा)
▷ (शिर)(बुचडा)(केसाचा)(हरणी) your (सायासाचा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Son performs ritual to ancestors