Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 527
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Marane Bhika
(13 records)

Village: सिध्देगवर - Siddheshwar

10 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-2.13ciii (A02-02-13c03) - Woman’s social identity / Friendly ties / Neighbour’s children / Given attention

[4] id = 3618
शेजारीण बाई माझ्या बाळाकडे बघू
पाळण्यामधी राघू माझ्या मैनाच्या हाती देऊ
śējārīṇa bāī mājhyā bāḷākaḍē baghū
pāḷaṇyāmadhī rāghū mājhyā mainācyā hātī dēū
Neigbour woman, keep an eye on my son
Raghu* is in the cradle, give him in my daughter Mina’s hand
▷ (शेजारीण) woman my (बाळाकडे)(बघू)
▷ (पाळण्यामधी)(राघू) my of_Mina (हाती)(देऊ)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu


A:II-2.17d (A02-02-17d) - Woman’s social identity / Romance, Mohanā / Traveller gives a blouse

[4] id = 3948
वाईच्या मुशाफिर अमदाबादेच्या गोठ्यामधी
रुपयाची चोळी नार मोहनाच्या वट्यामधी
vāīcyā muśāphira amadābādēcyā gōṭhyāmadhī
rupayācī cōḷī nāra mōhanācyā vaṭyāmadhī
The traveller from Wai is in the stable at Ahmedabad
He brings and puts a blouse costing a rupee in the girl Mohana’s lap
▷ (वाईच्या)(मुशाफिर)(अमदाबादेच्या)(गोठ्यामधी)
▷ (रुपयाची) blouse (नार)(मोहनाच्या)(वट्यामधी)
Le voyageur de Wai est dans l’étable d’Ahmedabad
Il dépose dans le giron de Mohanā un bustier d’une roupie.


A:II-2.17h (A02-02-17h) - Woman’s social identity / Romance, Mohanā / Mohanā and son

[2] id = 3937
दरव्याच्या काठी नार मोहना नाली
माझ्या बाळाला बोलती तुमच्या पागोट्याला लाली
daravyācyā kāṭhī nāra mōhanā nālī
mājhyā bāḷālā bōlatī tumacyā pāgōṭyālā lālī
The girl Mohana washed her hair on the sea shore
She tells my young son, your turban has something red
▷ (दरव्याच्या)(काठी)(नार)(मोहना)(नाली)
▷  My (बाळाला)(बोलती)(तुमच्या)(पागोट्याला)(लाली)
Sur le rivage de la mer, la fille Mohanā a baigné sa chevelure
Elle s’adresse à mon garçon : “Il y a du rouge à votre turban”.


B:VI-2.4a (B06-02-04a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Ekadashi

Cross-references:B:VI-2.6b (B06-02-06b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Garuḍ khamb, the pillar of Garuḍ
B:VI-2.3d (B06-02-03d) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Son
B:VI-2.20 ???
VI-2.7d24 ???
VI-2.25 ???
B:VI-2.825 ???
B:VI-2.38 ???
B:VI-2.11fi (B06-02-11f01) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work / Special dishes for fast prepared for Viṭṭhal
[20] id = 13443
सडा सारवण वटीसहीत आंगणाला
बाळायाला माझ्या एकादशी बामणाला
saḍā sāravaṇa vaṭīsahīta āṅgaṇālā
bāḷāyālā mājhyā ēkādaśī bāmaṇālā
Plastering of cow dung for the house including the front verandah
My son has Ekadashi* fast (today)
▷ (सडा)(सारवण)(वटीसहीत)(आंगणाला)
▷ (बाळायाला) my (एकादशी)(बामणाला)
pas de traduction en français
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
[35] id = 13458
आखाडी एकादस आखाड्याच्या महिन्यात
बाळायाची माझ्या गुरु होईन पंढरीत
ākhāḍī ēkādasa ākhāḍyācyā mahinyāta
bāḷāyācī mājhyā guru hōīna paṇḍharīta
Ashadh* Ekadashi* in the month of Ashadh*
In Pandhari, I shall become my son’s Guru
▷ (आखाडी)(एकादस)(आखाड्याच्या)(महिन्यात)
▷ (बाळायाची) my (गुरु)(होईन)(पंढरीत)
pas de traduction en français
Ashadh
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
[38] id = 13461
आखाडी एकादस आखाड्यामंदी झाली
देवा इठ्ठलाची गाडी बुक्याची हादरली
ākhāḍī ēkādasa ākhāḍyāmandī jhālī
dēvā iṭhṭhalācī gāḍī bukyācī hādaralī
Ashadh* Ekadashi* came in the month of Ashadh*
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* stumbled
▷ (आखाडी)(एकादस)(आखाड्यामंदी) has_come
▷ (देवा)(इठ्ठलाची)(गाडी)(बुक्याची)(हादरली)
pas de traduction en français
Ashadh
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
bukkaA powder composed of certain fragrant substances


B:VI-2.4b (B06-02-04b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Meeting the couple Viṭṭhal, Rukminī

Cross-references:A:II-5.3biii (A02-05-03b03) - Labour / Grinding / God’s company / Together with other gods, holy places
[1] id = 13488
पंढरीची वाट मला सलीप वाटली
सांगते बाई तुला दोघ जोड्यानी भेटली
paṇḍharīcī vāṭa malā salīpa vāṭalī
sāṅgatē bāī tulā dōgha jōḍyānī bhēṭalī
The way to Pandhari, I found it easy to walk
I tell you, woman, I met them both, the couple (Vitthal* and Rukhmini*)
▷ (पंढरीची)(वाट)(मला)(सलीप)(वाटली)
▷  I_tell woman to_you (दोघ)(जोड्यानी)(भेटली)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
Cross references for this song:B:VI-2.1a (B06-02-01a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Halts on the way
b (B03-01) - Rām cycle
c (C09-01) - Baby / Affection shown


B:VI-2.4dii (B06-02-04d02) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Irresistible wish to meet Viṭṭhal, Rakhumai / When my doubt wll be over

[4] id = 13507
इठ्ठल इठ्ठल कधी मला भेटना
माझाही मनाचा कधी सशंय फिटना
iṭhṭhala iṭhṭhala kadhī malā bhēṭanā
mājhāhī manācā kadhī saśañya phiṭanā
Vitthal*, Vitthal*, when will he meet me
When will I be to able to clear the doubts in my mind
▷ (इठ्ठल)(इठ्ठल)(कधी)(मला)(भेटना)
▷ (माझाही)(मनाचा)(कधी)(सशंय)(फिटना)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.19b (B06-02-19b) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Description

Cross-references:B:VI-2.11o (B06-02-11o) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Viṭṭhal’s relation with other women
B:VI-2.9e (B06-02-09e) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Rich household
B:VI-2.9f (B06-02-09f) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Viṭṭhal and devotees work for each other, mutual intimacy
B:VI-2.11aiii (B06-02-11a03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Māher of Rukhmini / Marriage of Viṭṭhal Rukhmini
B:VI-2.10c (B06-02-10c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Sansāra prapañca
B:VI-2.11c (B06-02-11c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s ornaments
B:VI-2.7b35 ???
B:VI-2.7c23 ???
B:VI-2.70 ???
B:VI-2.98 ???
B:VI-2.182 ???
B:VI-2.9f24 ???
[20] id = 13163
इथुनी दिसती मला पंढरी सोन्याची
भलरी माडी माझ्या इठ्ठल वाण्याची
ithunī disatī malā paṇḍharī sōnyācī
bhalarī māḍī mājhyā iṭhṭhala vāṇyācī
Form here, to me, Pandhari appears to be made of gold
The temple of my Itthal* is very big
▷ (इथुनी)(दिसती)(मला)(पंढरी)(सोन्याची)
▷ (भलरी)(माडी) my (इठ्ठल)(वाण्याची)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally


B:VI-3.5b (B06-03-05b) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / Muktabai

Cross-references:B:VI-3.2b (B06-03-02b) - Āḷaṅdī and Dehu / Let us go to Alandi / Golden Pipal
B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one
B:VI-3.4 (B06-03-04) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar and Tukārām, Pālkhī
[1] id = 14758
ज्ञानोबा नवरा मुक्ताबाई कलवरी
इंद्रावणीच्या पाया जाया करंडा कुकंवाचा विसरली
jñānōbā navarā muktābāī kalavarī
indrāvaṇīcyā pāyā jāyā karaṇḍā kukamvācā visaralī
Dnyanoba* is the bridegroom, Muktabai is the groom’s sister
She forgot the box of kunku* while going to pay respects to Indrayani
▷ (ज्ञानोबा)(नवरा)(मुक्ताबाई)(कलवरी)
▷ (इंद्रावणीच्या)(पाया)(जाया)(करंडा)(कुकंवाचा)(विसरली)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.


B:VI-13.3 (B06-13-03) - Worship and vow in general / Fulfilling vow

[18] id = 16278
दरव्याच्या काठी सज गेले आंघोळीला
सांगते बाई तुला मोती आल ओंजळीला
daravyācyā kāṭhī saja gēlē āṅghōḷīlā
sāṅgatē bāī tulā mōtī āla oñjaḷīlā
no translation in English
▷ (दरव्याच्या)(काठी)(सज) has_gone (आंघोळीला)
▷  I_tell woman to_you (मोती) here_comes (ओंजळीला)
pas de traduction en français
[19] id = 16279
दरव्याच्या काठी उभी जहाजाला धरुनी
सांगते तुला मोत्या पवळ्याची आले खरेदी करुनी
daravyācyā kāṭhī ubhī jahājālā dharunī
sāṅgatē tulā mōtyā pavaḷyācī ālē kharēdī karunī
no translation in English
▷ (दरव्याच्या)(काठी) standing (जहाजाला)(धरुनी)
▷  I_tell to_you (मोत्या)(पवळ्याची) here_comes (खरेदी)(करुनी)
pas de traduction en français


D:XII-4.2e (D12-04-02e) - Son, a man in society / Son’s marriage / Articles, requirements / Bhovale, circular platform erected for celebration

[2] id = 23468
मांडवाच्या दारी हळदी कुंकाच बहुल
बाळायाची माझ्या वर हिर्याची पावल
māṇḍavācyā dārī haḷadī kuṅkāca bahula
bāḷāyācī mājhyā vara hiryācī pāvala
At the entrance of the marriage pandal, the marriage altar is made of haldi* and kunku*
My son’s, my diamond’s steps are on it
▷ (मांडवाच्या)(दारी) turmeric kunku (बहुल)
▷ (बाळायाची) my (वर)(हिर्याची)(पावल)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Given attention
  2. Traveller gives a blouse
  3. Mohanā and son
  4. Ekadashi
  5. Meeting the couple Viṭṭhal, Rukminī
  6. When my doubt wll be over
  7. Description
  8. Muktabai
  9. Fulfilling vow
  10. Bhovale, circular platform erected for celebration
⇑ Top of page ⇑