Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B06-04
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic classes B:VI-4.1 ... (B06-04)
(844 records)

Display songs in class at higher level (B06)
Display complete classification scheme (3615 classes)
28 semantic classes ➡ list at the bottom of this page
B:VI-4.1, B:VI-4.2, B:VI-4.3, B:VI-4.4, B:VI-4.5, B:VI-4.6, B:VI-4.7a, B:VI-4.7b, B:VI-4.8, B:VI-4.9, B:VI-4.10, B:VI-4.11, B:VI-4.12a, B:VI-4.12b, B:VI-4.12c, B:VI-4.12d, B:VI-4.12e, B:VI-4.12f, B:VI-4.12g, B:VI-4.12h, B:VI-4.12i, B:VI-4.12j, B:VI-4.13, B:VI-4.14, B:VI-4.15, B:VI-4.16, B:VI-4.17, B:VI-4.18

B:VI-4.1 (B06-04-01) - Jejuri cycle / Along the road to Jejuri

Cross-references:D:X-3.2bv (D10-03-02b05) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son worships / Going in pilgrimage, yātrā
B:VI-4.7a (B06-04-07a) - Jejuri cycle / Material for rituals / Yellow powder
[1] id = 14978
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
जेजुरीच्या वाट पिवळ्या चाफ्याची लावणी
देवा मल्हारीला वारकर्याला सावली
jējurīcyā vāṭa pivaḷyā cāphayācī lāvaṇī
dēvā malhārīlā vārakaryālā sāvalī
Yellow Champak* trees are planted on the way to Jejuri
They provide shade to God Malhari’s Varkaris*
▷ (जेजुरीच्या)(वाट) yellow (चाफ्याची)(लावणी)
▷ (देवा)(मल्हारीला)(वारकर्याला) wheat-complexioned
pas de traduction en français
ChampakName of a flowering tree
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[2] id = 14979
वाजे शेवंता - Waje Shewanta
Village पुसाणे - Pusane
जेजुरीच्या वाट पिवळ्या झाल्यात करवंदी
बाळायाच्या माझ्या भंडार्याच गेल नंदी
jējurīcyā vāṭa pivaḷyā jhālyāta karavandī
bāḷāyācyā mājhyā bhaṇḍāryāca gēla nandī
Wild berries have ripened on the way to Jejuri
My son’s bullock carrying bhandara* has just gone
▷ (जेजुरीच्या)(वाट) yellow (झाल्यात)(करवंदी)
▷ (बाळायाच्या) my (भंडार्याच) gone (नंदी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[3] id = 14981
उभे अंजना - Ubhe Anjana
Village कोळवडे - Kolavade
जेजुरीच्या वाट पिवळी झाली झाडमाड
देवा मल्हारीच भंडारीच गेल गाड
jējurīcyā vāṭa pivaḷī jhālī jhāḍamāḍa
dēvā malhārīca bhaṇḍārīca gēla gāḍa
All trees have turned yellow on the way to Jejuri
Cart with God Malhari’s bhandara* has just gone
▷ (जेजुरीच्या)(वाट)(पिवळी) has_come (झाडमाड)
▷ (देवा)(मल्हारीच)(भंडारीच) gone (गाड)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[4] id = 14982
कोशिरे शेवंता - Koshire Shewanta
Village दुधावरे - Dudhavre
जेजुरीच्या वाट बाळा पिवळ्या करवंदी
बाळायाच माझ्या भंडार्याच गेल नंदी
jējurīcyā vāṭa bāḷā pivaḷyā karavandī
bāḷāyāca mājhyā bhaṇḍāryāca gēla nandī
Wild berries have ripened on the way to Jejuri
My son’s bullock carrying bhandara* has just gone
▷ (जेजुरीच्या)(वाट) child yellow (करवंदी)
▷ (बाळायाच) my (भंडार्याच) gone (नंदी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[5] id = 14983
उभे गंगा - Ubhe Ganga
Village कोळवडे - Kolavade
जेजुरीच्या वाट वाघ्या मुरळ्यांचा थाट
बाळायाची माझ्या माडी बैल तिनशे साठ
jējurīcyā vāṭa vāghyā muraḷyāñcā thāṭa
bāḷāyācī mājhyā māḍī baila tinaśē sāṭha
Waghya* murali* are going all dressed up on the way to Jejuri
My son’s cart has three handred and sixty bullocks
▷ (जेजुरीच्या)(वाट)(वाघ्या)(मुरळ्यांचा)(थाट)
▷ (बाळायाची) my (माडी)(बैल)(तिनशे) with
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[6] id = 14984
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जेजुरीच्या वाट कशाचा नाही थारा
वाटनी बाळ चाल नाही लागत उन वारा
jējurīcyā vāṭa kaśācā nāhī thārā
vāṭanī bāḷa cāla nāhī lāgata una vārā
On the way to Jejuri, there is no shelter
Son, follow the road, you will be protected from sun and wind
▷ (जेजुरीच्या)(वाट)(कशाचा) not (थारा)
▷ (वाटनी) son let_us_go not (लागत)(उन)(वारा)
pas de traduction en français
[7] id = 14985
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जेजुरीच्या वाट बाळा कशाची गर्दी झाली
टाळ ना मृदुंगवाल माझ्या साधुला वर्दी गेली
jējurīcyā vāṭa bāḷā kaśācī gardī jhālī
ṭāḷa nā mṛduṅgavāla mājhyā sādhulā vardī gēlī
What is this crowd, my son, on the way to Jejuri
A message has been sent to my brother, the cymbal and drum player
▷ (जेजुरीच्या)(वाट) child of_how (गर्दी) has_come
▷ (टाळ) * (मृदुंगवाल) my (साधुला)(वर्दी) went
pas de traduction en français
[8] id = 14986
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जेजुरीची वाट त्यावर नाहीत काटकुट
सांगते बाळा तुला तू तर रस्त्यानी चाल नीट
jējurīcī vāṭa tyāvara nāhīta kāṭakuṭa
sāṅgatē bāḷā tulā tū tara rastyānī cāla nīṭa
There are no thorns on the way to Jejuri
I tell you, my son, you go properly on the road
▷ (जेजुरीची)(वाट)(त्यावर)(नाहीत)(काटकुट)
▷  I_tell child to_you you wires on_the_road let_us_go (नीट)
pas de traduction en français
[9] id = 14987
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
खंडोबाला जाते मी ग वाट आहे पायाची
खंडोबा देवानी तिथ ग समाधी घ्यायाची
khaṇḍōbālā jātē mī ga vāṭa āhē pāyācī
khaṇḍōbā dēvānī titha ga samādhī ghyāyācī
I go to Khandoba’s temple, I am familiar with the road
God Khandoba takes samadhi* over there
▷ (खंडोबाला) am_going I * (वाट)(आहे)(पायाची)
▷ (खंडोबा)(देवानी)(तिथ) * (समाधी)(घ्यायाची)
pas de traduction en français
samadhi ➡ samadhis1. Self-immolation (of a sanyasi) by drowning or burying himself alive.
2. Deep and devout meditation
[10] id = 14988
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जाते मी जेजुरीला चालुनी आला मला शिण
वाणीची माझी बाळ दोही कुशीला दोघजण
jātē mī jējurīlā cālunī ālā malā śiṇa
vāṇīcī mājhī bāḷa dōhī kuśīlā dōghajaṇa
I go to Jejuri, I am tired walking all the way
My dear sons are on both my sides
▷  Am_going I (जेजुरीला)(चालुनी) here_comes (मला)(शिण)
▷ (वाणीची) my son (दोही)(कुशीला)(दोघजण)
pas de traduction en français
[11] id = 14989
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जाते जेजुरी गडाला तहान लागली आगळी
बायांना सांगते आणा पाणी केळीच्या सागळी
jātē jējurī gaḍālā tahāna lāgalī āgaḷī
bāyānnā sāṅgatē āṇā pāṇī kēḷīcyā sāgaḷī
I go to Jejuri hill, I am extremely thirsty
I tell other women, bring me water in a banana leaf bowl
▷  Am_going (जेजुरी)(गडाला)(तहान)(लागली)(आगळी)
▷ (बायांना) I_tell (आणा) water, (केळीच्या)(सागळी)
pas de traduction en français
[12] id = 14990
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जाते मी जेजुरीला तहान लागली अचाट
सांगते बाळा तुला पाणी केळीच्या साठ्यात
jātē mī jējurīlā tahāna lāgalī acāṭa
sāṅgatē bāḷā tulā pāṇī kēḷīcyā sāṭhyāta
I go to Jejuri hill, I am extremely thirsty
I tell you, my son’s, bring me water in a banana leaf bowl
▷  Am_going I (जेजुरीला)(तहान)(लागली)(अचाट)
▷  I_tell child to_you water, (केळीच्या)(साठ्यात)
pas de traduction en français
[13] id = 14991
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जेजुरी जायाला माझी कालची तयारी
बाळायाची माझ्या शिंगी चालते नेहरी
jējurī jāyālā mājhī kālacī tayārī
bāḷāyācī mājhyā śiṅgī cālatē nēharī
I am ready since yesterday, to go to Jejuri
My son’s mare is going along the stream
▷ (जेजुरी)(जायाला) my (कालची)(तयारी)
▷ (बाळायाची) my (शिंगी)(चालते)(नेहरी)
pas de traduction en français
[14] id = 14992
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
चाल तू शिंगीबाई दांड्या मांड्या झाडूनी
जेजुरीच्या वनातुनी न्याव बाळाला काढूनी
cāla tū śiṅgībāī dāṇḍyā māṇḍyā jhāḍūnī
jējurīcyā vanātunī nyāva bāḷālā kāḍhūnī
You, mare, you shake your legs, your laziness and walk
And take my son comfortably through Jejuri forest
▷  Let_us_go you (शिंगीबाई)(दांड्या)(मांड्या)(झाडूनी)
▷ (जेजुरीच्या)(वनातुनी)(न्याव)(बाळाला)(काढूनी)
pas de traduction en français
[15] id = 14993
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
चाल तू शिंगीबाई चाल तुझी पाखराची
बाळाना याची माझ्या वर साया लेकराची
cāla tū śiṅgībāī cāla tujhī pākharācī
bāḷānā yācī mājhyā vara sāyā lēkarācī
O mare, you walk, your gait is like a bird
My son has a shade overhead
▷  Let_us_go you (शिंगीबाई) let_us_go (तुझी)(पाखराची)
▷ (बाळाना)(याची) my (वर)(साया)(लेकराची)
pas de traduction en français
[16] id = 14994
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जेजुरी जायाला माझ कालच मेटकुट
बाळाला सांगते निळ्या बैलावर घाल मोट
jējurī jāyālā mājha kālaca mēṭakuṭa
bāḷālā sāṅgatē niḷyā bailāvara ghāla mōṭa
To go to Jejuri, I have food left over from yesterday
I tell my son, place the decorated cloth on the back of Nilya bullock
▷ (जेजुरी)(जायाला) my (कालच)(मेटकुट)
▷ (बाळाला) I_tell (निळ्या)(बैलावर)(घाल)(मोट)
pas de traduction en français
[17] id = 14995
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जेजुरी जायाला माझी कालची तयारी
सांगते बाळा तुला पाणी घ्याव बरोबरी
jējurī jāyālā mājhī kālacī tayārī
sāṅgatē bāḷā tulā pāṇī ghyāva barōbarī
I am ready since yesterday, to go to Jejuri
I tell you, my son, take drinking water with us
▷ (जेजुरी)(जायाला) my (कालची)(तयारी)
▷  I_tell child to_you water, (घ्याव)(बरोबरी)
pas de traduction en français
[18] id = 14996
कोशिरे हौसा - Koshire Hausa
Village दुधावरे - Dudhavre
जेजुरीला जाताना आडव लागल वाकण
देवा मल्हारीच दर्शन घेतल लेकान
jējurīlā jātānā āḍava lāgala vākaṇa
dēvā malhārīca darśana ghētala lēkāna
On way to Jejuri, he went through Wakad
My son took God Malhari’s darshan*
▷ (जेजुरीला)(जाताना)(आडव)(लागल)(वाकण)
▷ (देवा)(मल्हारीच)(दर्शन)(घेतल)(लेकान)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
Cross references for this song:B:VI-4.4 (B06-04-04) - Jejuri cycle / Darshan
[19] id = 14997
कोशिरे शेवंता - Koshire Shewanta
Village दुधावरे - Dudhavre
जेजुरी जाताना आडव लागल मंचार
बाळायाच माझ्या देव भेटला शंकर
jējurī jātānā āḍava lāgala mañcāra
bāḷāyāca mājhyā dēva bhēṭalā śaṅkara
To go to Jejuri, Manchar is on the way
My son took God Shankar’s darshan*
▷ (जेजुरी)(जाताना)(आडव)(लागल)(मंचार)
▷ (बाळायाच) my (देव)(भेटला)(शंकर)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[20] id = 14998
कोशिरे हौसा - Koshire Hausa
Village दुधावरे - Dudhavre
जेजुरी जाया पहिली भेट ती कुणाची
आता माझी मैना पाऊल खंडोबाची
jējurī jāyā pahilī bhēṭa tī kuṇācī
ātā mājhī mainā pāūla khaṇḍōbācī
Whom do you meet first when you go to Jejuri
Now, my daughter, it is the impression of Khandoba’s feet
▷ (जेजुरी)(जाया)(पहिली)(भेट)(ती)(कुणाची)
▷ (आता) my Mina (पाऊल)(खंडोबाची)
pas de traduction en français
[21] id = 14999
कोशिरे शेवंता - Koshire Shewanta
Village दुधावरे - Dudhavre
जेजुरीला जाताना पहिल दर्शन कुणाच
आता माझ बाळ वाट चालल उन्हाच
jējurīlā jātānā pahila darśana kuṇāca
ātā mājha bāḷa vāṭa cālala unhāca
While going to Jejuri, whose Darshan* does one get first
Now, my son is going there on foot in the hot sun
▷ (जेजुरीला)(जाताना)(पहिल)(दर्शन)(कुणाच)
▷ (आता) my son (वाट)(चालल)(उन्हाच)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[22] id = 40565
कुलकर्णी इंदिरा भुजंगराव - Kulkarni Indira Bhujangrao
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
जेजूरीच्या वाटे या ग भंडाराच्या राशी
बाई ग राजा माझ्या भक्ता उधळीत जाशी
jējūrīcyā vāṭē yā ga bhaṇḍārācyā rāśī
bāī ga rājā mājhyā bhaktā udhaḷīta jāśī
On the way to Jejuri, there are heaps and heaps of bhandara*
Now, my son, the devotee, will go throwing it in all directions
▷ (जेजूरीच्या)(वाटे)(या) * (भंडाराच्या)(राशी)
▷  Woman * king my (भक्ता)(उधळीत)(जाशी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[23] id = 48627
दहीतळे जनाबाई - Dahitale Janabai Arjun
Village महींदा - Mahinda
जेजुरीच्या वाट किती करंजी दाटल्या
बाळाच्या नंदीच्या गाडी झुली फाटल्या
jējurīcyā vāṭa kitī karañjī dāṭalyā
bāḷācyā nandīcyā gāḍī jhulī phāṭalyā
On way to Jejuri, there are many Karanj* tree
The decorated cloth of my son’s bullock cart got torn
▷ (जेजुरीच्या)(वाट)(किती)(करंजी)(दाटल्या)
▷ (बाळाच्या)(नंदीच्या)(गाडी)(झुली)(फाटल्या)
pas de traduction en français
KaranjName of a tree
[24] id = 61139
वाळुंज भामा - Walung Bhama
Village फाकट - Phakat
जेजुरीच्या वाट कशानी पिवळी झाली
बाळायाच माझ्या भंडाराच गाडी नेली
jējurīcyā vāṭa kaśānī pivaḷī jhālī
bāḷāyāca mājhyā bhaṇḍārāca gāḍī nēlī
How did the way to Jejuri become yellow
My son’s cart l oaded with bhandara* went on it
▷ (जेजुरीच्या)(वाट)(कशानी)(पिवळी) has_come
▷ (बाळायाच) my (भंडाराच)(गाडी)(नेली)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[25] id = 61140
वाळुंज भामा - Walung Bhama
Village फाकट - Phakat
जेजुरीच्या वाट पिवळ्या झाल्या करवंदी
बाळायाचा माझ्या भंडाराच गेल नंदी
jējurīcyā vāṭa pivaḷyā jhālyā karavandī
bāḷāyācā mājhyā bhaṇḍārāca gēla nandī
Wild berries have ripened on the way to Jejuri
My son’s bullock carrying bhandara* has just gone
▷ (जेजुरीच्या)(वाट) yellow (झाल्या)(करवंदी)
▷ (बाळायाचा) my (भंडाराच) gone (नंदी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[26] id = 61141
वाळुंज भामा - Walung Bhama
Village फाकट - Phakat
जेजुरीच्या वाट कशाचा धुरडा
धनगराची बाऩू झाडती मेंढवाडा
jējurīcyā vāṭa kaśācā dhuraḍā
dhanagarācī bāṉū jhāḍatī mēṇḍhavāḍā
What is this cloud of dust on way to Jejuri
Bana from Dhangar* community is sweeping the enclosure for sheep
▷ (जेजुरीच्या)(वाट)(कशाचा)(धुरडा)
▷ (धनगराची)(बाऩू)(झाडती)(मेंढवाडा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[27] id = 82503
जेजुरकर धोडा मारुतराव - Jejurkar Dhonda Marutrao
Village पुणतांबा - Puntamba
जेजुरीची वाट पिवळी कशायानी झाली
देव मल्हारीनी भंडार्याची गाडी नेली
jējurīcī vāṭa pivaḷī kaśāyānī jhālī
dēva malhārīnī bhaṇḍāryācī gāḍī nēlī
With what did the way to Jejuri become yellow
God Malhari took a cart loaded with bhandara* on it
▷ (जेजुरीची)(वाट)(पिवळी)(कशायानी) has_come
▷ (देव)(मल्हारीनी)(भंडार्याची)(गाडी)(नेली)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[28] id = 89663
दहीतळे जनाबाई - Dahitale Janabai Arjun
Village महींदा - Mahinda
नवलाख पायरी जेजुरी गडाला
बोलते बाळा आस्तोरी घे कडला
navalākha pāyarī jējurī gaḍālā
bōlatē bāḷā āstōrī ghē kaḍalā
Jejuri hill fort has nine lakh* steps (on all sides)
I tell my son, carry your wife on your hip
▷  Nine_lakhs (पायरी)(जेजुरी)(गडाला)
▷ (बोलते) child (आस्तोरी)(घे)(कडला)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
[29] id = 94396
निमसे केशर - Nimse Keshar
Village नाउर - Nahur
कधीतरी एकदा जेजुरी करावा
नवलाख पायरी ध्यानात धराई
kadhītarī ēkadā jējurī karāvā
navalākha pāyarī dhyānāta dharāī
Once at least, one should go to Jejuri
And remember those nine-lakh steps
▷ (कधीतरी)(एकदा)(जेजुरी)(करावा)
▷  Nine_lakhs (पायरी)(ध्यानात)(धराई)
pas de traduction en français
[30] id = 97650
सुर्यवंशी पुतूळा - Suryavanshi Putula
Village कुंडवनी - Kundvani
जेजुरीच्या वाट हायत भंडाराचा पेव
देवा मल्हारीचा भक्ता उधळीत नाव
jējurīcyā vāṭa hāyata bhaṇḍārācā pēva
dēvā malhārīcā bhaktā udhaḷīta nāva
On way to Jejuri, there are abundant stocks of bhandara*
Devotees keep throwing it in all directions in the name of God Malhari
▷ (जेजुरीच्या)(वाट)(हायत)(भंडाराचा)(पेव)
▷ (देवा)(मल्हारीचा)(भक्ता)(उधळीत)(नाव)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[31] id = 69070
फावरे ताई - Phawre Tai
Village दुधावरे - Dudhavre
जेजुरीच्या वाट जशा बाई पिवळ्या करवंदी
बाळा या माझ्या तान्ह्याची वारकर्याच गेल नंदी
jējurīcyā vāṭa jaśā bāī pivaḷyā karavandī
bāḷā yā mājhyā tānhyācī vārakaryāca gēla nandī
Woman, wild berries have ripened on the way to Jejuri
My little son’s, the Varkari*’s, bullock passed on the road
▷ (जेजुरीच्या)(वाट)(जशा) woman yellow (करवंदी)
▷  Child (या) my (तान्ह्याची)(वारकर्याच) gone (नंदी)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[32] id = 15069
उभे सोना - Ubhe Sona
Village कोळवडे - Kolavade
जेजुरीच्या वाट पिवळ्या झाल्या करवंदी
बाळायाच माझ्या भंडार्याच गेल नंदी
jējurīcyā vāṭa pivaḷyā jhālyā karavandī
bāḷāyāca mājhyā bhaṇḍāryāca gēla nandī
Wild berries have ripened on the way to Jejuri
My son’s bullock, carrying bhandara* has just passed on the the road
▷ (जेजुरीच्या)(वाट) yellow (झाल्या)(करवंदी)
▷ (बाळायाच) my (भंडार्याच) gone (नंदी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[33] id = 15068
उभे सोना - Ubhe Sona
Village कोळवडे - Kolavade
जेजुरीच्या वाट पिवळ्या चाफ्याची लावणी
बाळायाला माझ्या वारकर्याला सावली
jējurīcyā vāṭa pivaḷyā cāphayācī lāvaṇī
bāḷāyālā mājhyā vārakaryālā sāvalī
Yellow Champak* trees are planted on the way to Jejuri
They provide shade to God Malhari’s Varkaris*
▷ (जेजुरीच्या)(वाट) yellow (चाफ्याची)(लावणी)
▷ (बाळायाला) my (वारकर्याला) wheat-complexioned
pas de traduction en français
ChampakName of a flowering tree
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[34] id = 110334
शिळवणे कला - Shilawane Kala
Village औंढे खु - Aunde Kh.
बाई जेजुरीची वाट कशानी पिवयळी
सांगते बाई तुला वाघ्या मुरळी खेळली
bāī jējurīcī vāṭa kaśānī pivayaḷī
sāṅgatē bāī tulā vāghyā muraḷī khēḷalī
Woman, with what has the way to Jejuri become yellow
I tell you, woman, Waghya* murali* played on it (throwing bhandara*)
▷  Woman (जेजुरीची)(वाट)(कशानी)(पिवयळी)
▷  I_tell woman to_you (वाघ्या)(मुरळी)(खेळली)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity


B:VI-4.2 (B06-04-02) - Jejuri cycle / The residence of Malhari

[1] id = 15001
येनपुरे गवू - Enpure Gawu
Village वांजळे - Wanjale
हौस मला मोठी जेजुरी गडाची
सांगते बाई तुला वर सावली वडाची
hausa malā mōṭhī jējurī gaḍācī
sāṅgatē bāī tulā vara sāvalī vaḍācī
I am very fond of going to the hill-fort of Jejuri
I tell you, woman, there is a shade of Banyan* trees over there
▷ (हौस)(मला)(मोठी)(जेजुरी)(गडाची)
▷  I_tell woman to_you (वर) wheat-complexioned (वडाची)
pas de traduction en français
BanyanFicus benghalensis (the “Indian banyan“), the national tree of the Republic of India
[2] id = 15002
बोडके रखमा - Bodake Rakhma
Village मुळापूर - Mulapur
ऐतराव दिवस दिवस उगवला सोन्याचा
गडावरी रहातो देव मल्हारी वाण्याचा
aitarāva divasa divasa ugavalā sōnyācā
gaḍāvarī rahātō dēva malhārī vāṇyācā
The golden Sunday has arrived
God Malhari, the kind God stays on the hill-fort (Jejuri)
▷ (ऐतराव)(दिवस)(दिवस)(उगवला) of_gold
▷ (गडावरी)(रहातो)(देव)(मल्हारी)(वाण्याचा)
pas de traduction en français
[3] id = 92441
शिरढोणे कलावती - Shirdhone Kalavati
Village महातपूर - Mahatpur
उदबत्त्याचा वास येतो कोठुनी
देव मल्हारीच मंदीर वढयाला खेटुनी
udabattyācā vāsa yētō kōṭhunī
dēva malhārīca mandīra vaḍhayālā khēṭunī
From where is the fragrance of incense coming
God Malhari’s temple is next to the stream
▷ (उदबत्त्याचा)(वास)(येतो)(कोठुनी)
▷ (देव)(मल्हारीच)(मंदीर)(वढयाला)(खेटुनी)
pas de traduction en français
[4] id = 15004
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
कर ग आई तहान लाडू कर ग आई भूकलाडू
आम्हाला जायची जेजुरीला जेजुरी गडा
kara ga āī tahāna lāḍū kara ga āī bhūkalāḍū
āmhālā jāyacī jējurīlā jējurī gaḍā
Mother, make sweets for me to take on the journey
We want to go to the hill-fort of Jejuri
▷  Doing * (आई)(तहान)(लाडू) doing * (आई)(भूकलाडू)
▷ (आम्हाला) will_go (जेजुरीला)(जेजुरी)(गडा)
pas de traduction en français
[5] id = 15005
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जेजुरी गडावरी मोठी हौस मौज
बाळायाना याची माझ्या साधुची फौज
jējurī gaḍāvarī mōṭhī hausa mauja
bāḷāyānā yācī mājhyā sādhucī phauja
There is great fun on the hill-fort of Jejuri
A big team of friends has gone with my son
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(मोठी)(हौस)(मौज)
▷ (बाळायाना)(याची) my (साधुची)(फौज)
pas de traduction en français
[6] id = 15006
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जेजुरी जायाला तिथ कशाचा नाही थार
भिती नको वाटायाला चारी बाजूनी त्याची दार
jējurī jāyālā titha kaśācā nāhī thāra
bhitī nakō vāṭāyālā cārī bājūnī tyācī dāra
To go to Jejuri, there is no security
Don’t be afraid, there are doors on all the four sides (of the temple)
▷ (जेजुरी)(जायाला)(तिथ)(कशाचा) not (थार)
▷ (भिती) not (वाटायाला)(चारी)(बाजूनी)(त्याची) door
pas de traduction en français
[7] id = 35554
भोंग फुला - Bhong Phula
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-10-28 start 00:42 ➡ listen to section
जाईच्या फुलाईचा वास दरवळ कुठूयानी
देव त्या मल्हारीच देव वाड्याला खेटूयानी
jāīcyā phulāīcā vāsa daravaḷa kuṭhūyānī
dēva tyā malhārīca dēva vāḍyālā khēṭūyānī
From where is fragrance of jasmine flowers coming
God Malhari’s temple is very close to my house
▷ (जाईच्या)(फुलाईचा)(वास)(दरवळ)(कुठूयानी)
▷ (देव)(त्या)(मल्हारीच)(देव)(वाड्याला)(खेटूयानी)
pas de traduction en français
[8] id = 35555
भोंग फुला - Bhong Phula
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-10-28 start 01:24 ➡ listen to section
जाईच्या फुलाईचा वास दरवळ सुटईला
देव त्या मल्हारीच देवळ पाण्याच्या वाटईला
jāīcyā phulāīcā vāsa daravaḷa suṭaīlā
dēva tyā malhārīca dēvaḷa pāṇyācyā vāṭaīlā
Fragrance of jasmine fills the air
God Malhari’s temple is on the way to water-source
▷ (जाईच्या)(फुलाईचा)(वास)(दरवळ)(सुटईला)
▷ (देव)(त्या)(मल्हारीच)(देवळ)(पाण्याच्या)(वाटईला)
pas de traduction en français
[9] id = 40569
कुलकर्णी इंदिरा भुजंगराव - Kulkarni Indira Bhujangrao
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
जेजूरी हा ग गड कोण्या राजाने बांधीला
देव ग खंडोबाचा मधे चौक साधियेला
jējūrī hā ga gaḍa kōṇyā rājānē bāndhīlā
dēva ga khaṇḍōbācā madhē cauka sādhiyēlā
Which king built the hill-fort of Jejuri
He has managed to construct God Khandoba’s square in the center
▷ (जेजूरी)(हा) * (गड)(कोण्या) king (बांधीला)
▷ (देव) * (खंडोबाचा)(मधे)(चौक)(साधियेला)
pas de traduction en français
[10] id = 47684
उदमळे जानका - Udamale Janka
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
नऊलाख पायरीचा गड जेजूरीला यढा
हेंगूनी काय गेला एवढा दैत्य काळा घोडा
nūlākha pāyarīcā gaḍa jējūrīlā yaḍhā
hēṅgūnī kāya gēlā ēvaḍhā daitya kāḷā ghōḍā
Nine lakh* steps encircle the hill-fort of Jejuri
This giant of a black horse climbed them at a stretch
▷ (नऊलाख)(पायरीचा)(गड)(जेजूरीला)(यढा)
▷ (हेंगूनी) why has_gone (एवढा)(दैत्य)(काळा)(घोडा)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
[11] id = 110077
खैरे राधा - Khaire Radha
Village गेवंडे खडक - Gevande Khadak
UVS-51-04 start 14:10 ➡ listen to section
जेजुरीला गेल काय येड्यानी पाहील
देवा मालुजीच ठाण कडेपठारी राहील
jējurīlā gēla kāya yēḍyānī pāhīla
dēvā mālujīca ṭhāṇa kaḍēpaṭhārī rāhīla
What did the fool see in Jejuri
God Maluji’s residence remained behind on Kadepathar*
▷ (जेजुरीला) gone why (येड्यानी)(पाहील)
▷ (देवा)(मालुजीच)(ठाण)(कडेपठारी)(राहील)
pas de traduction en français
KadepatharThere are two temples in Jejuri. The first is the ancient temple known as Kadepathar. Kadepathar is difficult to climb. The second one is the newer and more famous Gad-Kot which is easy to climb. Both temples are fort-like structures.
[12] id = 51733
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
जेजूरीचा खंडेराव वाकडीच्या पारावरी
सहज गेली स्वारी चंदन पुरावरी
jējūrīcā khaṇḍērāva vākaḍīcyā pārāvarī
sahaja gēlī svārī candana purāvarī
Khanderao of Jejuri is on the platfrom at Wakadi
He casually went to Chandanpur (Banu is from this village There is also Khandoba’s temple here)
▷ (जेजूरीचा)(खंडेराव)(वाकडीच्या)(पारावरी)
▷ (सहज) went (स्वारी)(चंदन)(पुरावरी)
pas de traduction en français
[13] id = 58988
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
नऊ लाख पायरी जेजुरी गडाला
देव माझ्या मल्हारीच्या दिवट्या लागल्या चढाला
naū lākha pāyarī jējurī gaḍālā
dēva mājhyā malhārīcyā divaṭyā lāgalyā caḍhālā
Hill fort of Jejuri has nine lakh* steps
My God Malhari’s divatis* have started climbing (people holding these torches)
▷ (नऊ)(लाख)(पायरी)(जेजुरी)(गडाला)
▷ (देव) my (मल्हारीच्या)(दिवट्या)(लागल्या)(चढाला)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[14] id = 92440
बागव अनुसया - Bagav Anusaya
Village पुणे - Pune
सासवडापासुनी आडवी लागती जेजुरी
कडीपठाराची राजा देव नांदतो मल्हारी
sāsavaḍāpāsunī āḍavī lāgatī jējurī
kaḍīpaṭhārācī rājā dēva nāndatō malhārī
From Saswad, Jejuri comes on the way
God Malhari, the king of Kadepathar*, resides on the plateau
▷ (सासवडापासुनी)(आडवी)(लागती)(जेजुरी)
▷ (कडीपठाराची) king (देव)(नांदतो)(मल्हारी)
pas de traduction en français
KadepatharThere are two temples in Jejuri. The first is the ancient temple known as Kadepathar. Kadepathar is difficult to climb. The second one is the newer and more famous Gad-Kot which is easy to climb. Both temples are fort-like structures.
[15] id = 58990
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
बाबा खंडेराव आला डोंगरा डोंगरान
गाव कर्हे पाऊन शेबल टेकडीवर डेरा दिला
bābā khaṇḍērāva ālā ḍōṅgarā ḍōṅgarāna
gāva karhē pāūna śēbala ṭēkaḍīvara ḍērā dilā
Khanderao has come among the hills
He set up a residence on the hill, choosing Karhe village
▷  Baba (खंडेराव) here_comes (डोंगरा)(डोंगरान)
▷ (गाव)(कर्हे)(पाऊन)(शेबल)(टेकडीवर)(डेरा)(दिला)
pas de traduction en français
[16] id = 60077
भाबड सगुणाबाई - Bhabad Saguna
Village कर्हे - Karhe
बाबा खंडेराव वार्या मखर्यान आला
संबळ टेकडीवर त्यान डेरा दिला
bābā khaṇḍērāva vāryā makharyāna ālā
sambaḷa ṭēkaḍīvara tyāna ḍērā dilā
Khanderao Baba came in a decorated palanquin with the speed of wind
He came and camped on Sambal hill
▷  Baba (खंडेराव)(वार्या)(मखर्यान) here_comes
▷ (संबळ)(टेकडीवर)(त्यान)(डेरा)(दिला)
pas de traduction en français
[17] id = 61142
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
देव खंडोबाचा रथ चाल पहिल्या तोंडी
सोन्याचा कळस गुतला वड फांदी
dēva khaṇḍōbācā ratha cāla pahilyā tōṇḍī
sōnyācā kaḷasa gutalā vaḍa phāndī
God Khandoba’s chariot is marching ahead
Its golden spire got caught in a Banyan* branch
▷ (देव)(खंडोबाचा)(रथ) let_us_go (पहिल्या)(तोंडी)
▷  Of_gold (कळस)(गुतला)(वड)(फांदी)
pas de traduction en français
BanyanFicus benghalensis (the “Indian banyan“), the national tree of the Republic of India
[18] id = 69589
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
नऊ लाख पायरी माझ्या जेजुरी गडाला
देव माझ्या खंडोबाच्या जाते मी दर्शनाला
naū lākha pāyarī mājhyā jējurī gaḍālā
dēva mājhyā khaṇḍōbācyā jātē mī darśanālā
My hill-fort of Jejuri has nine lakh* steps
I go for my God Khandoba’s Darshan*
▷ (नऊ)(लाख)(पायरी) my (जेजुरी)(गडाला)
▷ (देव) my (खंडोबाच्या) am_going I (दर्शनाला)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
DarshanLooking directly at the image of God
Cross references for this song:B:VI-4.4 (B06-04-04) - Jejuri cycle / Darshan
[19] id = 79000
कांबळे सुखवंताबाई - Kamble Sukhavanta
Village नळदुर्ग - Naldurg
एक नवलाख घोडा घोडा कुठशी पाणी पेला
नागझरीला डेरा दिला यान धनगर वाड्यामधी
ēka navalākha ghōḍā ghōḍā kuṭhaśī pāṇī pēlā
nāgajharīlā ḍērā dilā yāna dhanagara vāḍyāmadhī
Nine lakh* horses, where did they drink water
They camped at Nagzari in the hamlet of Dhangars*
▷ (एक) nine_lakhs (घोडा)(घोडा)(कुठशी) water, (पेला)
▷ (नागझरीला)(डेरा)(दिला)(यान)(धनगर)(वाड्यामधी)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[20] id = 79209
कांबळे सुखवंताबाई - Kamble Sukhavanta
Village नळदुर्ग - Naldurg
काळा बी कर्ज घोडा घोडा सोन्याच्या मेखईला
राजा डोंगरी एकईला मल्हारी वाणी माझा
kāḷā bī karja ghōḍā ghōḍā sōnyācyā mēkhīlā
rājā ḍōṅgarī ēkaīlā malhārī vāṇī mājhā
A jet black pole of the palanquin with a gold pin
King Malhari, my God is alone on the hill
▷ (काळा)(बी)(कर्ज)(घोडा)(घोडा) of_gold (मेखईला)
▷  King (डोंगरी)(एकईला)(मल्हारी)(वाणी) my
pas de traduction en français
[21] id = 79210
कांबळे सुखवंताबाई - Kamble Sukhavanta
Village नळदुर्ग - Naldurg
अस वराती दिशी सडासारवण नाही केल
ह्या मल्हारी वाण्यान घोड माघारी फिरविले
asa varātī diśī saḍāsāravaṇa nāhī kēla
hyā malhārī vāṇyāna ghōḍa māghārī phiravilē
On the day of the wedding procession, no cleaning up was done
God Malhari turned his horse back
▷ (अस)(वराती)(दिशी)(सडासारवण) not did
▷ (ह्या)(मल्हारी)(वाण्यान)(घोड)(माघारी)(फिरविले)
pas de traduction en français
[22] id = 80207
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
जेजुरी केली कडे पठार राहिले
हौसा धन्यानी दाईल (दावील)
jējurī kēlī kaḍē paṭhāra rāhilē
hausā dhanyānī dāīla (dāvīla)
I went to Jejuri, Kadepathar* remained to be visited
My enthusiastic husband showed it to me
▷ (जेजुरी) shouted (कडे)(पठार)(राहिले)
▷ (हौसा)(धन्यानी)(दाईल) ( (दावील) )
pas de traduction en français
KadepatharThere are two temples in Jejuri. The first is the ancient temple known as Kadepathar. Kadepathar is difficult to climb. The second one is the newer and more famous Gad-Kot which is easy to climb. Both temples are fort-like structures.
[23] id = 80208
इंगळे विठाबाई - Engle Vithabai
Village वैजापुर - Viijapur
जेजुरी गड चढायाला आवघड
सांगते माझे भाऊ दुरुन पाया पड
jējurī gaḍa caḍhāyālā āvaghaḍa
sāṅgatē mājhē bhāū duruna pāyā paḍa
The hill-fort of Jejuri is difficult to climb
I tell you, my brother, pay your respects from a distance
▷ (जेजुरी)(गड)(चढायाला)(आवघड)
▷  I_tell (माझे) brother (दुरुन)(पाया)(पड)
pas de traduction en français
[24] id = 80209
साळुंखे पार्वतीबाई शंकर - Salunkhe Parvatibai Shankar
Village चितळी - Chitali
देवा खंडेराया तुझी रानात वसती
बारा गावाचा पाणी याच्या भंडाराच्या वाटी
dēvā khaṇḍērāyā tujhī rānāta vasatī
bārā gāvācā pāṇī yācyā bhaṇḍārācyā vāṭī
God Khanderaya, your residence is on the hill
Water from many villages fills his bowl for bhandara*
▷ (देवा)(खंडेराया)(तुझी)(रानात)(वसती)
▷ (बारा)(गावाचा) water, of_his_place (भंडाराच्या)(वाटी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[25] id = 98663
दहीतळे जनाबाई - Dahitale Janabai Arjun
Village महींदा - Mahinda
नवलाख पायरी गोरे हातात धरावी
जलमात येवुनी एकदा जेजुरी करावी
navalākha pāyarī gōrē hātāta dharāvī
jalamāta yēvunī ēkadā jējurī karāvī
Nine lakh* steps, I climb holding my daughter’s hand
Being born in this world, one should visit Jejuri at least once
▷  Nine_lakhs (पायरी)(गोरे)(हातात)(धरावी)
▷ (जलमात)(येवुनी)(एकदा)(जेजुरी)(करावी)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
[26] id = 87712
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
आळंदीपासुनी जेजुरीचा दिवा दिस
काळ्या घोंगडीचा मलु कचेरीला बाय बस
āḷandīpāsunī jējurīcā divā disa
kāḷyā ghōṅgaḍīcā malu kacērīlā bāya basa
Lamps in Jejuri can be seen from Alandi*
Malu (God Malhari) sits with a black coarse blaket in his temple
▷ (आळंदीपासुनी)(जेजुरीचा) lamp (दिस)
▷ (काळ्या)(घोंगडीचा)(मलु) office (बाय)(बस)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[27] id = 90495
साळुंखे सिंधु - Salunkhe Sindhu
Village धामारी - Dhamari
जेजुरी गडावरी कोण्या राजाची बांधणी
कमानी दरवाज मधी चवुक चांदणी
jējurī gaḍāvarī kōṇyā rājācī bāndhaṇī
kamānī daravāja madhī cavuka cāndaṇī
Which King has construted the hill-fort of Jejuri
There is a star in the centre of the arched doorway
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोण्या)(राजाची)(बांधणी)
▷ (कमानी)(दरवाज)(मधी)(चवुक)(चांदणी)
pas de traduction en français
[28] id = 92439
माळी सोना - Mali Sona
Village राक्षसभुवन - Rakshsbhuwan
जन्मात येऊनीया एकदा जेजुरी करावी
नऊ लाखाची पायरी गडे ध्यानात धरावी
janmāta yēūnīyā ēkadā jējurī karāvī
naū lākhācī pāyarī gaḍē dhyānāta dharāvī
Being born in this world, one should visit Jejuri at least once
Friend, remember, keep the nine lakh* steps in your mind
▷ (जन्मात)(येऊनीया)(एकदा)(जेजुरी)(करावी)
▷ (नऊ)(लाखाची)(पायरी)(गडे)(ध्यानात)(धरावी)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand


B:VI-4.3 (B06-04-03) - Jejuri cycle / Celebrations

[1] id = 15008
पळसे लक्ष्मी - Palase Lakshmi
Village पळसे - Palase
पालखीच गोंड गोंड हिरव पारव
मल्हरी बाबायाच छबीना मिरव
pālakhīca gōṇḍa gōṇḍa hirava pārava
malharī bābāyāca chabīnā mirava
Tassels of the palanquin are parrot green
The procession accompanying god Malhari goes with pomp
▷ (पालखीच)(गोंड)(गोंड)(हिरव)(पारव)
▷ (मल्हरी)(बाबायाच)(छबीना)(मिरव)
pas de traduction en français
[2] id = 15009
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
खंडोबाच्या देवळात भजन चालल अटीकुटी
खंडोबाच किरतन तिथ भजन्याची दाटी मोठी
khaṇḍōbācyā dēvaḷāta bhajana cālala aṭīkuṭī
khaṇḍōbāca kiratana titha bhajanyācī dāṭī mōṭhī
In Khandoba’s temple, bhajan* singrs are competing with each other
There is a big crowd of bhajan* singer’s wherever there is Khandoba’s kirtan*
▷ (खंडोबाच्या)(देवळात)(भजन)(चालल)(अटीकुटी)
▷ (खंडोबाच)(किरतन)(तिथ)(भजन्याची)(दाटी)(मोठी)
pas de traduction en français
bhajan ➡ bhajansReligious songs or hymns to be sung in praise of God
kirtanSinging the praises of God
[3] id = 45189
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
देवा खंडोबाचा रथ चालतो जाई जाई
सोन्याचा कळस गुंतला अंबराई
dēvā khaṇḍōbācā ratha cālatō jāī jāī
sōnyācā kaḷasa guntalā ambarāī
God Khandoba’s chariot is going in great hurry
The gold spire got caught in mango grove
▷ (देवा)(खंडोबाचा)(रथ)(चालतो)(जाई)(जाई)
▷  Of_gold (कळस)(गुंतला)(अंबराई)
pas de traduction en français
[4] id = 57647
मोरे सरस्वती - More Saraswati
Village वेळापूर - Velapur
जेजुरी गडावरी गाडी वाजती भांड्याची
वाव्हार जतरा पांडवाची
jējurī gaḍāvarī gāḍī vājatī bhāṇḍyācī
vāvhāra jatarā pāṇḍavācī
A cart with vessels is making noise on the hill-fort of Jejuri
The Pandav bride and the groom have come for Khandoba’s Darshan* after the wedding
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(गाडी)(वाजती)(भांड्याची)
▷ (वाव्हार)(जतरा)(पांडवाची)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[5] id = 58991
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
बाबा खंडोबाची जत्रा भरे रानोमाळ
हवशे माझे बाळ लावली दीपमाळ
bābā khaṇḍōbācī jatrā bharē rānōmāḷa
havaśē mājhē bāḷa lāvalī dīpamāḷa
Khandoba baba’s devotees are all over the place
My enthusiastic son lights the lamps on the stone-pillar in front of the temple
▷  Baba (खंडोबाची)(जत्रा)(भरे)(रानोमाळ)
▷ (हवशे)(माझे) son (लावली)(दीपमाळ)
pas de traduction en français
[6] id = 58992
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
देवा खंडोबाचा रथ चाल दणादणा
सोन्याचा कळस गुतला आंब वना
dēvā khaṇḍōbācā ratha cāla daṇādaṇā
sōnyācā kaḷasa gutalā āmba vanā
God Khandoba’s chariot is going in great hurry
The gold spire got caught in mango grove
▷ (देवा)(खंडोबाचा)(रथ) let_us_go (दणादणा)
▷  Of_gold (कळस)(गुतला)(आंब)(वना)
pas de traduction en français
[7] id = 58993
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
बाबा खंडोबाचा रथ चालला भारानी
सोन्याचा कळस वाहयला मनमाड करांनी
bābā khaṇḍōbācā ratha cālalā bhārānī
sōnyācā kaḷasa vāhayalā manamāḍa karānnī
Khandoba baba’s chariot is proceeding with pomp
Manmadkar family members carry the gold spire
▷  Baba (खंडोबाचा)(रथ)(चालला)(भारानी)
▷  Of_gold (कळस)(वाहयला)(मनमाड)(करांनी)
pas de traduction en français
[8] id = 58994
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
बाबा खंडोबाची बिगार घरोघरी
त्याचीया रथाला नंदी न्यावी दोन्ही चारी
bābā khaṇḍōbācī bigāra gharōgharī
tyācīyā rathālā nandī nyāvī dōnhī cārī
In every household, they render service for Khandoba Baba
Two or four bullocks should be taken for his chariot
▷  Baba (खंडोबाची)(बिगार)(घरोघरी)
▷ (त्याचीया)(रथाला)(नंदी)(न्यावी) both (चारी)
pas de traduction en français
[9] id = 58995
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
देव ते खंडोबा आहे इमानी पुरुस
पुसाच्या महिन्यात याचा भरतो उरुस
dēva tē khaṇḍōbā āhē imānī purusa
pusācyā mahinyāta yācā bharatō urusa
God Khandoba is an honest person
His fair is held in the month of Paush
▷ (देव)(ते)(खंडोबा)(आहे)(इमानी) man
▷ (पुसाच्या)(महिन्यात)(याचा)(भरतो)(उरुस)
pas de traduction en français
[10] id = 80210
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
बाबा खंडेराव लई दिसाचा म्हतारा
वर्सच्या वर्साला तुझी भरती जतरा
bābā khaṇḍērāva laī disācā mhatārā
varsacyā varsālā tujhī bharatī jatarā
Khandoba Baba is old of many years
Every year, there is a fair in your honour
▷  Baba (खंडेराव)(लई)(दिसाचा)(म्हतारा)
▷ (वर्सच्या)(वर्साला)(तुझी)(भरती)(जतरा)
pas de traduction en français
[11] id = 80211
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
बाबा खंडोबाचा रथ चाले दणदणा
सोन्याचा कळस गुतला आंबेवना
bābā khaṇḍōbācā ratha cālē daṇadaṇā
sōnyācā kaḷasa gutalā āmbēvanā
God Khandoba’s chariot is going in great hurry
The gold spire got caught in mango grove
▷  Baba (खंडोबाचा)(रथ)(चाले)(दणदणा)
▷  Of_gold (कळस)(गुतला)(आंबेवना)
pas de traduction en français
[12] id = 80212
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
बाबा खंडोबाची कशी बिगार सांगती
त्याची रथाला बैल बाबाजी मागती
bābā khaṇḍōbācī kaśī bigāra sāṅgatī
tyācī rathālā baila bābājī māgatī
How can service be rendered to Khandoba Baba
He asks for bullocks for his chariot
▷  Baba (खंडोबाची) how (बिगार)(सांगती)
▷ (त्याची)(रथाला)(बैल)(बाबाजी)(मागती)
pas de traduction en français
[13] id = 92442
रंधे मंदा अशोक - Randhe Manda Ashok
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
जेजुरी पाहिली होती रत्नागीरी बाजुला राहती
तिथे पंडीत पुथी (पोथी) वाची टाळ मृदुंग वाजती
jējurī pāhilī hōtī ratnāgīrī bājulā rāhatī
tithē paṇḍīta puthī (pōthī) vācī ṭāḷa mṛduṅga vājatī
I had visited Jejuri, Ratnagiri remained to be visited
The priest reads the sacred book there, cymbals and drums are playing
▷ (जेजुरी)(पाहिली)(होती)(रत्नागीरी)(बाजुला)(राहती)
▷ (तिथे)(पंडीत)(पुथी) ( pothi ) (वाची)(टाळ)(मृदुंग)(वाजती)
pas de traduction en français
[14] id = 98116
जाधव द्रौपदा - Jadhav Dropada
Village होनवडज - Honvadaj
म्हण आयतवार गेला सोमवार मी उजवीला
म्हणु पांढर वस्र म्हणते माहा का देवाला
mhaṇa āyatavāra gēlā sōmavāra mī ujavīlā
mhaṇu pāṇḍhara vasra mhaṇatē māhā kā dēvālā
They say Sunday is gone, Monday has risen
I say, I shall offer white garments to God
▷ (म्हण)(आयतवार) has_gone (सोमवार) I (उजवीला)
▷  Say (पांढर)(वस्र)(म्हणते)(माहा)(का)(देवाला)
pas de traduction en français


B:VI-4.4 (B06-04-04) - Jejuri cycle / Darshan

[1] id = 15011
गायकवाड सुला - Gaykwad Sula
Village रावडे - Ravade
जेजुरी गडावरी दवणा विकीतो तोळा
दर्शनाला आला चुलत्या पुतण्याचा मेळा
jējurī gaḍāvarī davaṇā vikītō tōḷā
darśanālā ālā culatyā putaṇyācā mēḷā
On the hill-fort of Jejuri, Southernwood is sold by tola*
Uncle and nephew have come for darshan*
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(दवणा)(विकीतो)(तोळा)
▷ (दर्शनाला) here_comes (चुलत्या)(पुतण्याचा)(मेळा)
pas de traduction en français
tola ➡ tolasWeight of gold or silver, approx. 11-12 gm.
DarshanLooking directly at the image of God
[2] id = 15012
गायकवाड सुला - Gaykwad Sula
Village रावडे - Ravade
जेजुरी गडावरी दवणा विकतो काडा
दर्शनाला झाला चुलत्या पुतण्याचा जोडा
jējurī gaḍāvarī davaṇā vikatō kāḍā
darśanālā jhālā culatyā putaṇyācā jōḍā
On the hill-fort of Jejuri, Southernwood is sold by twigs
Uncle and nephew have both come for darshan*
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(दवणा)(विकतो)(काडा)
▷ (दर्शनाला)(झाला)(चुलत्या)(पुतण्याचा)(जोडा)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[3] id = 15013
येनपुरे मथु - Enpure Mathu
Village वांजळे - Wanjale
जेजुरी गडावरी बेल दवणा गाडीवरी
दर्शनाला जाते चुलत्या पुतण्याची जोडी
jējurī gaḍāvarī bēla davaṇā gāḍīvarī
darśanālā jātē culatyā putaṇyācī jōḍī
On the hill-fort of Jejuri, bel* heaves and Southernwood are sold in the cart
The pair of uncle and nephew is going for darshan*
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(बेल)(दवणा)(गाडीवरी)
▷ (दर्शनाला) am_going (चुलत्या)(पुतण्याची)(जोडी)
pas de traduction en français
BelName of a tree
DarshanLooking directly at the image of God
[4] id = 15014
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
खंडोबाच्या दर्शनाला चालल्या कोणकोण
दोघांची दोघजण दर्शनाला संग धाकली सून
khaṇḍōbācyā darśanālā cālalyā kōṇakōṇa
dōghāñcī dōghajaṇa darśanālā saṅga dhākalī sūna
Who are going for Khandoba’s darshan*
Two people from two families along with the younger daughter-in-law
▷ (खंडोबाच्या)(दर्शनाला)(चालल्या) who
▷ (दोघांची)(दोघजण)(दर्शनाला) with (धाकली)(सून)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[5] id = 15015
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जेजुरी जायाला वाट लवकरी चाल चाल
खंडोबाच दर्शन तिथ भजनी अधम काही बोल
jējurī jāyālā vāṭa lavakarī cāla cāla
khaṇḍōbāca darśana titha bhajanī adhama kāhī bōla
To go to Jejuri, come, let’s walk quickly
We shall take Khandoba’s Darshan*, there the bhajan* singer says something wrong
▷ (जेजुरी)(जायाला)(वाट)(लवकरी) let_us_go let_us_go
▷ (खंडोबाच)(दर्शन)(तिथ)(भजनी)(अधम)(काही) says
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
bhajan ➡ bhajansReligious songs or hymns to be sung in praise of God
[6] id = 15016
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जेजुरी गडावरी हाये खंडोबाच घर
दर्शना जायाला सदा उघड त्याच दार
jējurī gaḍāvarī hāyē khaṇḍōbāca ghara
darśanā jāyālā sadā ughaḍa tyāca dāra
Khandoba’s house is on the hill-fort of Jejuri
His door is always open for his darshan*
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(हाये)(खंडोबाच) house
▷ (दर्शना)(जायाला)(सदा)(उघड)(त्याच) door
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[7] id = 15017
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
खंडोबाच्या दर्शनाला कशी लागली लाईन
गवळण माझी बाई संग बहिण लहान
khaṇḍōbācyā darśanālā kaśī lāgalī lāīna
gavaḷaṇa mājhī bāī saṅga bahiṇa lahāna
What a queue for Khandoba’s darshan*
Woman, I have my younger sister with me
▷ (खंडोबाच्या)(दर्शनाला) how (लागली)(लाईन)
▷ (गवळण) my daughter with sister (लहान)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[8] id = 15018
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जेजुरी गडाला मला कधी पाह्याच
माझ्या ग मनात दर्शन खंडोबाच घ्यायाच
jējurī gaḍālā malā kadhī pāhyāca
mājhyā ga manāta darśana khaṇḍōbāca ghyāyāca
When will I go and visit the hill-fort of Jejuri
I have it in mind to take Khandoba’s Darshan*
▷ (जेजुरी)(गडाला)(मला)(कधी)(पाह्याच)
▷  My * (मनात)(दर्शन)(खंडोबाच)(घ्यायाच)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[9] id = 15019
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जीवाला वाटत गड जेजुरी जायाच
वर्षानी दर्शन खंडोबाच घ्यायाच
jīvālā vāṭata gaḍa jējurī jāyāca
varṣānī darśana khaṇḍōbāca ghyāyāca
I feel like going to the hill-fort of Jejuri
And taking Khandoba’s Darshan* every year
▷ (जीवाला)(वाटत)(गड)(जेजुरी)(जायाच)
▷ (वर्षानी)(दर्शन)(खंडोबाच)(घ्यायाच)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[10] id = 15020
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
खंडोबाच दर्शन माझ्या मनानी झाली चार
सयांना सांगयते आता मनाला झाला धीर
khaṇḍōbāca darśana mājhyā manānī jhālī cāra
sayānnā sāṅgayatē ātā manālā jhālā dhīra
I think I have taken Khandoba’s Darshan* four times
I tell my friends, now I am satisfied
▷ (खंडोबाच)(दर्शन) my (मनानी) has_come (चार)
▷ (सयांना)(सांगयते)(आता)(मनाला)(झाला)(धीर)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[11] id = 15021
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
खंडोबाच दर्शन माझ्या मनानी झाली आठ
गाडीचा मारग आता पायाची नाही वाट
khaṇḍōbāca darśana mājhyā manānī jhālī āṭha
gāḍīcā māraga ātā pāyācī nāhī vāṭa
I think I have taken Khandoba’s Darshan* eight times
Now a vehicle can go there, no need to go on foot
▷ (खंडोबाच)(दर्शन) my (मनानी) has_come eight
▷ (गाडीचा)(मारग)(आता)(पायाची) not (वाट)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[12] id = 15022
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
खंडोबाच दर्शन माझ्या मनानी झाली आठ
सांगते बाळा तुला जेजुरी जाया रस्ता नीट
khaṇḍōbāca darśana mājhyā manānī jhālī āṭha
sāṅgatē bāḷā tulā jējurī jāyā rastā nīṭa
I think I have taken Khandoba’s darshan* eight times
I tell you, my son, there is a proper road to go to Jejuri
▷ (खंडोबाच)(दर्शन) my (मनानी) has_come eight
▷  I_tell child to_you (जेजुरी)(जाया)(रस्ता)(नीट)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[13] id = 15023
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
खंडोबाच दर्शन माझ्या मनानी झाली नऊ
सांगते बाळा तुला ठेव जीवावर जिवभाऊ
khaṇḍōbāca darśana mājhyā manānī jhālī naū
sāṅgatē bāḷā tulā ṭhēva jīvāvara jivabhāū
I think I have taken Khandobas Darshan* nine times
I tell you, my son, you care for me as I care for you
▷ (खंडोबाच)(दर्शन) my (मनानी) has_come (नऊ)
▷  I_tell child to_you (ठेव)(जीवावर)(जिवभाऊ)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[14] id = 15024
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
खंडोबाच दर्शन माझ्या मनानी झाली दहा
नंदया या बैलांची जोडी संगती आपल्या घ्या
khaṇḍōbāca darśana mājhyā manānī jhālī dahā
nandayā yā bailāñcī jōḍī saṅgatī āpalyā ghyā
I think I have taken Khandoba’s Darshan* ten times
Let us take the pair of Nandya bullocks along with us
▷ (खंडोबाच)(दर्शन) my (मनानी) has_come (दहा)
▷ (नंदया)(या)(बैलांची)(जोडी)(संगती)(आपल्या)(घ्या)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[15] id = 15025
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जाते मी खंडोबाला मला लागयली तहान
खंडोबाच दर्शन लई मंजुळ माझ मन
jātē mī khaṇḍōbālā malā lāgayalī tahāna
khaṇḍōbāca darśana laī mañjuḷa mājha mana
I am going for Khandoba’s Darshan*, I am very thirsty
I had Khandoba’s Darshan*, I am very happy
▷  Am_going I (खंडोबाला)(मला)(लागयली)(तहान)
▷ (खंडोबाच)(दर्शन)(लई)(मंजुळ) my (मन)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[16] id = 15026
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
नवलाखाची पायरी मी तर येंगले पाषाणाची
सांगते बाळा तुला हवा देवाच्या दर्शनाची
navalākhācī pāyarī mī tara yēṅgalē pāṣāṇācī
sāṅgatē bāḷā tulā havā dēvācyā darśanācī
I climbed the nine lakh* stone steps
I tell you, my son, how was God’s darshan*
▷ (नवलाखाची)(पायरी) I wires (येंगले)(पाषाणाची)
▷  I_tell child to_you (हवा)(देवाच्या)(दर्शनाची)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
DarshanLooking directly at the image of God
[17] id = 58996
चुंचलवाड गंगुबाई - Chunchalwad Gangubai
Village होनवडज - Honvadaj
नऊ लाख पायरी चढता झाले उन
कवा होईल दरशन
naū lākha pāyarī caḍhatā jhālē una
kavā hōīla daraśana
It was very hot by the time I climbed nine lakh* steps
When will I get darshan*
▷ (नऊ)(लाख)(पायरी)(चढता) become (उन)
▷ (कवा)(होईल)(दरशन)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
DarshanLooking directly at the image of God
[18] id = 58997
जेजुरकर मारुती मुरलीधर - Jejurkar Maruti Murlidhar
Village पुणतांबा - Puntamba
मोठे मोठे डोळे मिश्यावरी मारी ताव
इथून दिसतो जेजुरीचा खंडेराव
mōṭhē mōṭhē ḍōḷē miśyāvarī mārī tāva
ithūna disatō jējurīcā khaṇḍērāva
Big big eyes, impressive mustaches
From here, Jejuri’s Khanderao can be seen
▷ (मोठे)(मोठे)(डोळे)(मिश्यावरी)(मारी)(ताव)
▷ (इथून)(दिसतो)(जेजुरीचा)(खंडेराव)
pas de traduction en français
[19] id = 58998
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
जेजुरी गडावरी कोण बोलल हुईहुई
बैल निशान्या हावश्या यंगुन गेल ठाव न्हाई
jējurī gaḍāvarī kōṇa bōlala huīhuī
baila niśānyā hāvaśyā yaṅguna gēla ṭhāva nhāī
On the hill-fort of Jejuri, who is panting
Nishanya and Kawashya, the bullocks climbed up I don’t know when
▷ (जेजुरी)(गडावरी) who (बोलल)(हुईहुई)
▷ (बैल)(निशान्या)(हावश्या)(यंगुन) gone (ठाव)(न्हाई)
pas de traduction en français
[20] id = 80213
साळुंखे पार्वतीबाई शंकर - Salunkhe Parvatibai Shankar
Village चितळी - Chitali
देवा खंडेराया दर्शनाला गेले राती
यांच्या भंडारात मोती
dēvā khaṇḍērāyā darśanālā gēlē rātī
yāñcyā bhaṇḍārāta mōtī
I went for God Khanderaya’s darshan* at night
There were pearls in his bhandara*
▷ (देवा)(खंडेराया)(दर्शनाला) has_gone (राती)
▷ (यांच्या)(भंडारात)(मोती)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[21] id = 80214
साळुंखे पार्वतीबाई शंकर - Salunkhe Parvatibai Shankar
Village चितळी - Chitali
देवा खंडेराया दर्शनाला गेले काल
यांच्या भंडारात लाल
dēvā khaṇḍērāyā darśanālā gēlē kāla
yāñcyā bhaṇḍārāta lāla
I went for God Khanderaya’s darshan* yesterday
My son was busy throwing bhandara* around
▷ (देवा)(खंडेराया)(दर्शनाला) has_gone (काल)
▷ (यांच्या)(भंडारात)(लाल)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[22] id = 80215
उबाळे यमुना - Ubale Yamuna
Village महातपूर - Mahatpur
आठ दिस ऐतवारी सारविते चारी पन्ह
राज रंगल तुमच मन माझ्या मल्हारी देवाच
āṭha disa aitavārī sāravitē cārī panha
rāja raṅgala tumaca mana mājhyā malhārī dēvāca
Every week on a Sunday, I clean all the corners
My God Malhari would now be happy and satisfied
▷  Eight (दिस)(ऐतवारी)(सारविते)(चारी)(पन्ह)
▷  King (रंगल)(तुमच)(मन) my (मल्हारी)(देवाच)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-4.7a (B06-04-07a) - Jejuri cycle / Material for rituals / Yellow powder
[23] id = 61145
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
खंडेरायाची वनामधी आहे माडी
आला माझा दादा खंडोबाला हात जोडी
khaṇḍērāyācī vanāmadhī āhē māḍī
ālā mājhā dādā khaṇḍōbālā hāta jōḍī
Khanderaya’s temple is in the forest
My elder brother has come, he folds his hands, pays respects to Khandoba
▷ (खंडेरायाची)(वनामधी)(आहे)(माडी)
▷  Here_comes my (दादा)(खंडोबाला) hand (जोडी)
pas de traduction en français
[24] id = 81802
लेंबे अंजना - Lembe Anjana
Village डोणगाव - Dongaon
शनीवार मावळला रविवार उगवला
ढवळ्या घोड्यावरी खंडेराव स्वार आला
śanīvāra māvaḷalā ravivāra ugavalā
ḍhavaḷyā ghōḍyāvarī khaṇḍērāva svāra ālā
Saturday is over, Sunday has dawned
Khanderao comes riding on a white horse
▷ (शनीवार)(मावळला)(रविवार)(उगवला)
▷ (ढवळ्या) horse_back (खंडेराव)(स्वार) here_comes
pas de traduction en français
[25] id = 92443
बागुल काशीनाथ - Bagul Kashinath
Village खंडाळा - Khandala
जेजुरी गडावरी गोंधळ मांडीला रविवारी
आली खंडोबाची स्वारी
jējurī gaḍāvarī gōndhaḷa māṇḍīlā ravivārī
ālī khaṇḍōbācī svārī
A Gondhal* was organised on the hill-fort of Jejuri on Sunday
Khandoba came for it in person
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(गोंधळ)(मांडीला)(रविवारी)
▷  Has_come (खंडोबाची)(स्वारी)
pas de traduction en français
GondhalSong and music in honour of a Goddess on a festive occasion
[26] id = 94397
प्रदान इंदूबाई बंशी - Pradhan Indu Banshi
Village खंडाळा - Khandala
मोठे मोठे डोळे घाली मिशावरी ताव
याच नाव खंडेराव
mōṭhē mōṭhē ḍōḷē ghālī miśāvarī tāva
yāca nāva khaṇḍērāva
Big big eyes, his mustaches are impressive
His name is Khanderao
▷ (मोठे)(मोठे)(डोळे)(घाली)(मिशावरी)(ताव)
▷ (याच)(नाव)(खंडेराव)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-4.7a (B06-04-07a) - Jejuri cycle / Material for rituals / Yellow powder
[27] id = 98489
डोंगरे अलका - Dongare Alka
Village आडगाव - Adgaon
आठ दिवसा आईतवारी सारवीते चारी कोन
देव मल्हारीच राजा रमल तुझ मन
āṭha divasā āītavārī sāravītē cārī kōna
dēva malhārīca rājā ramala tujha mana
Every week on a Sunday, I clean all the corners
My God Malhari would now be happy and satisfied
▷  Eight (दिवसा)(आईतवारी)(सारवीते)(चारी) who
▷ (देव)(मल्हारीच) king Ram your (मन)
pas de traduction en français
[28] id = 98664
डोंगरे अलका - Dongare Alka
Village आडगाव - Adgaon
आठ दिवसाच आईतवारी नाही घर सारवल
देवा मल्हारीन घोड माघारी फिरवल
āṭha divasāca āītavārī nāhī ghara sāravala
dēvā malhārīna ghōḍa māghārī phiravala
On a Sunday coming each week, the house was not cleaned and plastered with cow dung
God Malhari turned his horse back (he was not happy)
▷  Eight (दिवसाच)(आईतवारी) not house (सारवल)
▷ (देवा)(मल्हारीन)(घोड)(माघारी)(फिरवल)
pas de traduction en français
[29] id = 15003
बोडके रखमा - Bodake Rakhma
Village मुळापूर - Mulapur
मोठ मोठ डोळ देतो मिशावर ताव
गडावरी रहातो मल्हारी त्याच नाव
mōṭha mōṭha ḍōḷa dētō miśāvara tāva
gaḍāvarī rahātō malhārī tyāca nāva
Big big eyes, his mustaches are impressive
He stays on the hill-fort, his name is Malhari
▷ (मोठ)(मोठ)(डोळ)(देतो)(मिशावर)(ताव)
▷ (गडावरी)(रहातो)(मल्हारी)(त्याच)(नाव)
pas de traduction en français
[29] id = 103569
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
आदुंराचा देव देव निघाला भल्या पहाटे
माझ्या खंडोबा देवाला ह्याला सावली नाही कुठ
āduṇrācā dēva dēva nighālā bhalyā pahāṭē
mājhyā khaṇḍōbā dēvālā hyālā sāvalī nāhī kuṭha
God from Nandur village left early morning
For my God Khandoba, there is no shade on the way
▷ (आदुंराचा)(देव)(देव)(निघाला)(भल्या)(पहाटे)
▷  My (खंडोबा)(देवाला)(ह्याला) wheat-complexioned not (कुठ)
pas de traduction en français
[30] id = 58989
मैड विजया कांतीलाल - Maid Vijaya Kantilal
Village शिरुर - Shirur
मोठे मोठे डोळे मीशावरी घाली ताव
सांगते सखे तुला जेजुरीचा खंडेराव
mōṭhē mōṭhē ḍōḷē mīśāvarī ghālī tāva
sāṅgatē sakhē tulā jējurīcā khaṇḍērāva
Big big eyes, his mustaches are impressive
I tell you, my friend, he is Khanderao of Jejuri
▷ (मोठे)(मोठे)(डोळे)(मीशावरी)(घाली)(ताव)
▷  I_tell (सखे) to_you (जेजुरीचा)(खंडेराव)
pas de traduction en français
[30] id = 61146
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
खंडेरावाचं हाय वनामधी घर
आत्ता माझा दादा उभा राहुन पाया पड
khaṇḍērāvācaṁ hāya vanāmadhī ghara
āttā mājhā dādā ubhā rāhuna pāyā paḍa
Khanderao’s house (temple) is in the forest
Now my brother, pay your respects standing
▷ (खंडेरावाचं)(हाय)(वनामधी) house
▷  Now my (दादा) standing (राहुन)(पाया)(पड)
pas de traduction en français
[31] id = 61147
जेजुरकर धोडा मारुतराव - Jejurkar Dhonda Marutrao
Village पुणतांबा - Puntamba
देव मल्हारीचा जेजुरी गड सावकाश चढ
देवाच दर्शन तुला घड
dēva malhārīcā jējurī gaḍa sāvakāśa caḍha
dēvāca darśana tulā ghaḍa
Climb God Malhari’s Jejuri fort slowly
You will get God’s Darshan*
▷ (देव)(मल्हारीचा)(जेजुरी)(गड)(सावकाश)(चढ)
▷ (देवाच)(दर्शन) to_you (घड)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[31] id = 71360
साळुंखे वेणू दामू - Salunkhe Venu Damu
Village शिरुर - Shirur
मोठ मोठ डोळ मिशावरी देतो तावु
जोत्यावरी उभा जेजुरीचा खंडेरावु
mōṭha mōṭha ḍōḷa miśāvarī dētō tāvu
jōtyāvarī ubhā jējurīcā khaṇḍērāvu
Big big eyes, impressive mustaches
Khanderao of Jejuri is standing on the front verandah*
▷ (मोठ)(मोठ)(डोळ)(मिशावरी)(देतो)(तावु)
▷ (जोत्यावरी) standing (जेजुरीचा)(खंडेरावु)
pas de traduction en français


B:VI-4.5 (B06-04-05) - Jejuri cycle / God’s Marriage

[1] id = 15028
गायकवाड सुला - Gaykwad Sula
Village रावडे - Ravade
जेजुरी गडावरी दिवा जळतो आगीन
दिवा जळतो आगीन खंडूरायाच लगीन
jējurī gaḍāvarī divā jaḷatō āgīna
divā jaḷatō āgīna khaṇḍūrāyāca lagīna
On the hill-fort of Jejuri, lights on the stone-pillar are burning
Lights on the stone-pillar are lighted, it’s Khanderaya’s marriage
▷ (जेजुरी)(गडावरी) lamp (जळतो)(आगीन)
▷  Lamp (जळतो)(आगीन)(खंडूरायाच)(लगीन)
pas de traduction en français
[2] id = 37210
अंबोरे सुंदरा - Ambore Sundra
Village ताडकळस - Tadkalas
OpenStreetMap GoogleMap
UVS-20-45
देवाया खंडुबाच्या पदर शालुचे पिवळे
पिकयले हळदीचे मळे मल्हारीच माझ्या
dēvāyā khaṇḍubācyā padara śālucē pivaḷē
pikayalē haḷadīcē maḷē malhārīca mājhyā
God Khandoba’s brocade dhotar* is yellow
My Malhari’s turmeric plantation is ripe
▷ (देवाया)(खंडुबाच्या)(पदर)(शालुचे)(पिवळे)
▷ (पिकयले)(हळदीचे)(मळे)(मल्हारीच) my
pas de traduction en français
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
[3] id = 45204
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
वाजती वजरती गावकरी ह्याच्या नई
खंडोबा नवरा काशीबाई वरमाई
vājatī vajaratī gāvakarī hyācyā naī
khaṇḍōbā navarā kāśībāī varamāī
Musical instruments are playing near the village boundary
Khandoba is the bridegroom, Kashibai, the groom’s mother
▷ (वाजती)(वजरती)(गावकरी)(ह्याच्या)(नई)
▷ (खंडोबा)(नवरा)(काशीबाई)(वरमाई)
pas de traduction en français
[4] id = 45205
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
वाजती वजरती गावकर्याच्या येशी
खंडोबा नवरा माही पुनवच्या दिवशी
vājatī vajaratī gāvakaryācyā yēśī
khaṇḍōbā navarā māhī punavacyā divaśī
Musical instruments are playing near the village boundary
Khandoba the bridegroom comes on the full moon day in the month of Magh
▷ (वाजती)(वजरती)(गावकर्याच्या)(येशी)
▷ (खंडोबा)(नवरा)(माही)(पुनवच्या)(दिवशी)
pas de traduction en français
[5] id = 58999
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
वाजत गाजत वाकडी पशी
खंडेराय नवरदेव चैती पुनवच्या दिवशी
vājata gājata vākaḍī paśī
khaṇḍērāya navaradēva caitī punavacyā divaśī
With a band playing near Wakadi village
Khanderaya, the bridegroom, comes in the full moon day in the month of Chaitra
▷ (वाजत)(गाजत)(वाकडी)(पशी)
▷ (खंडेराय)(नवरदेव)(चैती)(पुनवच्या)(दिवशी)
pas de traduction en français
[6] id = 80216
वाकळे गंगुबाई - Wakle Gangubai
Village किनई - Kinai
इथुनी मला दिसी पालीगावीचा डोंगर
देवाया मल्हारीचे लग्न लागीले मृगावर
ithunī malā disī pālīgāvīcā ḍōṅgara
dēvāyā malhārīcē lagna lāgīlē mṛgāvara
I can see the hill of Pali village from here
God Malhari’s wedding took place on the auspicious timing of Mriganakshatra (in June)
▷ (इथुनी)(मला)(दिसी)(पालीगावीचा)(डोंगर)
▷ (देवाया)(मल्हारीचे)(लग्न)(लागीले)(मृगावर)
pas de traduction en français
[7] id = 80217
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
वाजती वजराती खंडेराव नवरा
माहे पुनवच्या दिवशी
vājatī vajarātī khaṇḍērāva navarā
māhē punavacyā divaśī
Khanderao, the bridegroom, came with the band playing
On the full moon day in the month of Magha
▷ (वाजती)(वजराती)(खंडेराव)(नवरा)
▷ (माहे)(पुनवच्या)(दिवशी)
pas de traduction en français
[8] id = 80218
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
वाजव वाजवती गावकर्याच्या नइ
खंडेराव नवरा काशीबाई वरमाई
vājava vājavatī gāvakaryācyā nai
khaṇḍērāva navarā kāśībāī varamāī
Musical instruments are playing near the village boundary
Khandoba is the bridegroom, Kashibai, the groom’s mother
▷ (वाजव)(वाजवती)(गावकर्याच्या)(नइ)
▷ (खंडेराव)(नवरा)(काशीबाई)(वरमाई)
pas de traduction en français
[9] id = 94392
शेडगे विमल - Shedge Vimal
Village धामणवळ - DhamanOhol
चैताच्या महिन्यामधी हळदीला भाव
नीत नवरा खंडेराव
caitācyā mahinyāmadhī haḷadīlā bhāva
nīta navarā khaṇḍērāva
Turmeric fetches good price in the month of chaitra
Khanderao is the bridegroom for ever
▷ (चैताच्या)(महिन्यामधी)(हळदीला) brother
▷ (नीत)(नवरा)(खंडेराव)
pas de traduction en français
[10] id = 92444
ढालपे रखमाबाई - Dhalape Rakhamabai
Village बारामती - Baramati
साळीच तांदुळ मी इळीते वाटीनी
देव तो मल्हारी नित नवरा सरीमधी
sāḷīca tānduḷa mī iḷītē vāṭīnī
dēva tō malhārī nita navarā sarīmadhī
Sali variety of rice I measure in bowls
God Malhari is the bridegroom for ever
▷ (साळीच)(तांदुळ) I (इळीते)(वाटीनी)
▷ (देव)(तो)(मल्हारी)(नित)(नवरा)(सरीमधी)
pas de traduction en français
[11] id = 106475
जाधव आनसाबाई - Jadhav Ansa
Village नळदुर्ग - Naldurg
चैताच्या महिन्यात आहे डोंगर पिवळा
देव मल्हारी नवरा
caitācyā mahinyāta āhē ḍōṅgara pivaḷā
dēva malhārī navarā
The hill is yellow in the month of Chaitra
God Malhari is the bridegroom
▷ (चैताच्या)(महिन्यात)(आहे)(डोंगर)(पिवळा)
▷ (देव)(मल्हारी)(नवरा)
pas de traduction en français


B:VI-4.6 (B06-04-06) - Jejuri cycle / Waghya-Murali

Cross-references:D:X-3.2bv (D10-03-02b05) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son worships / Going in pilgrimage, yātrā
[1] id = 34849
पवार चंद्रभागा - Pawar Chandrabhaga
Village सविंदणे - Savindane
UVS-11-41 start 01:12 ➡ listen to section
इथून दिसतो मला भंडार्या डोंगर
देवा ग खंडोबा रायाचा वाघ्या तोडीतो लंगर
ithūna disatō malā bhaṇḍāryā ḍōṅgara
dēvā ga khaṇḍōbā rāyācā vāghyā tōḍītō laṅgara
I can see heaps of bhandara* from here
Waghya* is breaking the langar* of God Khandoba Raya
▷ (इथून)(दिसतो)(मला)(भंडार्या)(डोंगर)
▷ (देवा) * (खंडोबा)(रायाचा)(वाघ्या)(तोडीतो)(लंगर)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
langarAn iron chain on a hook. Breaking this chain is a part of the ritual
[2] id = 34850
पवार चंद्रभागा - Pawar Chandrabhaga
Village सविंदणे - Savindane
UVS-11-41 start 01:31 ➡ listen to section
जेजुरी गडावर वाघ्या ना मुरुळ्या नाचती
माझ्या बाळाची बैल ना गाडीची बुजती
jējurī gaḍāvara vāghyā nā muruḷyā nācatī
mājhyā bāḷācī baila nā gāḍīcī bujatī
Waghya* and murali* are dancing on the hill-fort of Jejuri
Bullocks of my son’s bullock-cart are startled
▷ (जेजुरी)(गडावर)(वाघ्या) * (मुरुळ्या)(नाचती)
▷  My (बाळाची)(बैल) * (गाडीची)(बुजती)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[3] id = 34851
पवार चंद्रभागा - Pawar Chandrabhaga
Village सविंदणे - Savindane
UVS-11-41 start 01:53 ➡ listen to section
जेजुरी गडावरी वाघ्या ना मुरुळ्याच थव
माझ्या बाळाची बैल गाडीची नव
jējurī gaḍāvarī vāghyā nā muruḷyāca thava
mājhyā bāḷācī baila gāḍīcī nava
There are many Waghya* and murali* on Jejuri fort
My son’s bullock-cart is new
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या) * (मुरुळ्याच)(थव)
▷  My (बाळाची)(बैल)(गाडीची)(नव)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[4] id = 15033
पडळघरे गुणा - Padalghare Guna
Village रिहे - Rihe
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळी नाचती
बाळाच्या माझ्या ग गाडीची बैल बुजती
jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷī nācatī
bāḷācyā mājhyā ga gāḍīcī baila bujatī
Waghya* and murali* are dancing on the hill-fort of Jejuri
Bullocks of my son’s bullock-cart are startled
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळी)(नाचती)
▷ (बाळाच्या) my * (गाडीची)(बैल)(बुजती)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[5] id = 15034
वाजे शेवंता - Waje Shewanta
Village पुसाणे - Pusane
जेजुरी गडावरी बाणू दळीती भंडार
आता माझ बाळ वाघ्या तोडीतो नंगर
jējurī gaḍāvarī bāṇū daḷītī bhaṇḍāra
ātā mājha bāḷa vāghyā tōḍītō naṅgara
On the hill-fort of Jejuri, Banu is grinding bhandara* (turmeric)
My son, Waghya*, is breaking the langar*
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(बाणू)(दळीती)(भंडार)
▷ (आता) my son (वाघ्या)(तोडीतो)(नंगर)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
langarAn iron chain on a hook. Breaking this chain is a part of the ritual
[6] id = 15035
कोशिरे शेवंता - Koshire Shewanta
Village दुधावरे - Dudhavre
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरुळीचा थवा
बाळ माझ्या साधु तुझ्या गाडीला बैल नवा
jējurī gaḍāvarī vāghyā muruḷīcā thavā
bāḷa mājhyā sādhu tujhyā gāḍīlā baila navā
There are many Waghya* and murali* on Jejuri fort
My son’s cart has a new bullock
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरुळीचा)(थवा)
▷  Son my (साधु) your (गाडीला)(बैल)(नवा)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[7] id = 15036
मारणे सिंधू - Marane Sindhu
Village आंदगाव - Andgaon
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळ्यांचा थवा
बंधवाच्या माझ्या याच्या गाडीला बैल नवा
jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷyāñcā thavā
bandhavācyā mājhyā yācyā gāḍīlā baila navā
There are many Waghya* and murali* on Jejuri fort
My brother’s bullock-cart has a new bullock
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळ्यांचा)(थवा)
▷ (बंधवाच्या) my of_his_place (गाडीला)(बैल)(नवा)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[8] id = 15037
उभे सोना - Ubhe Sona
Village कोळवडे - Kolavade
जेजुरीच्या वाट वाघ्या मुरळीचा थाट
बाळायाची माझ्या गाडी बैल तिनशे साठ
jējurīcyā vāṭa vāghyā muraḷīcā thāṭa
bāḷāyācī mājhyā gāḍī baila tinaśē sāṭha
On way to Jejuri, Waghya* and murali* are dressed up
My son’s cart has three hundred and sixty bullocks
▷ (जेजुरीच्या)(वाट)(वाघ्या)(मुरळीचा)(थाट)
▷ (बाळायाची) my (गाडी)(बैल)(तिनशे) with
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[9] id = 15038
उभे सोना - Ubhe Sona
Village कोळवडे - Kolavade
जेजुरीच्या वाट वाघ्या मुरळी नाचती
बाळायाची माझ्या बैल गाडीची बुजती
jējurīcyā vāṭa vāghyā muraḷī nācatī
bāḷāyācī mājhyā baila gāḍīcī bujatī
Waghya* and murali* are dancing on the hill-fort of Jejuri
Bullocks of my son’s bullock-cart are startled
▷ (जेजुरीच्या)(वाट)(वाघ्या)(मुरळी)(नाचती)
▷ (बाळायाची) my (बैल)(गाडीची)(बुजती)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[10] id = 15039
दिघे सोना - Dighe Sona
Village भांबर्डे - Bhambarde
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळी खेळती
माझ्या बाळाची गाडी बैल पळती
jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷī khēḷatī
mājhyā bāḷācī gāḍī baila paḷatī
On the hill-fort of Jejuri, Waghya* and murali* are playing
My son’s bullock-cart is running
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळी)(खेळती)
▷  My (बाळाची)(गाडी)(बैल)(पळती)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[11] id = 15040
पवार छबु - Pawar Chabu
Village मुलखेड - Mulkhed
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळीचा थवा
बाळायांच्या माझ्या ह्यांच्या गाडीला बैल नवा
jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷīcā thavā
bāḷāyāñcyā mājhyā hyāñcyā gāḍīlā baila navā
There are many Waghya* and murali* on Jejuri fort
My son’s cart has a new bullock
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळीचा)(थवा)
▷ (बाळायांच्या) my (ह्यांच्या)(गाडीला)(बैल)(नवा)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[12] id = 15041
दिघे कांता - Dighe Kanta
Village भांबर्डे - Bhambarde
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळी बायांचा थवा
बंधवाच्या ना माझ्या गाडीला बैल नवा
jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷī bāyāñcā thavā
bandhavācyā nā mājhyā gāḍīlā baila navā
There are many Waghya* and murali* on Jejuri fort
My brother’s bullock-cart has a new bullock
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळी)(बायांचा)(थवा)
▷ (बंधवाच्या) * my (गाडीला)(बैल)(नवा)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[13] id = 15042
जोरी सावीत्रा - Jori Savitra
Village डोंगरगाव - Dongargaon
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळी याग नाचती
बाळाइची माझ्या बैलगाडीची बुजती
jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷī yāga nācatī
bāḷāicī mājhyā bailagāḍīcī bujatī
Waghya* and murali* are dancing on the hill-fort of Jejuri
Bullocks of my son’s bullock-cart are startled
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळी)(याग)(नाचती)
▷ (बाळाइची) my (बैलगाडीची)(बुजती)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[14] id = 15030
तावरे पिरता - Tawre Pirta
Village खांबोली - Khamboli
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळीचा थवा
सांगते सरवणा गाडीला बैल नवा
jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷīcā thavā
sāṅgatē saravaṇā gāḍīlā baila navā
There are many Waghya* and murali* on Jejuri fort
I tell you, Shravana, your cart has a new bullock
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळीचा)(थवा)
▷  I_tell (सरवणा)(गाडीला)(बैल)(नवा)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[15] id = 15031
कोशिरे हौसा - Koshire Hausa
Village दुधावरे - Dudhavre
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळीचा थवा
बाळायाच्या माझ्या गाडीला बैल नवा
jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷīcā thavā
bāḷāyācyā mājhyā gāḍīlā baila navā
There are many Waghya* and murali* on Jejuri fort
My son’s cart has a new bullock
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळीचा)(थवा)
▷ (बाळायाच्या) my (गाडीला)(बैल)(नवा)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[16] id = 15032
तावरे पिरता - Tawre Pirta
Village खांबोली - Khamboli
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळी नाचती
सांगते बाई तुला बैल गाडीच बुजती
jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷī nācatī
sāṅgatē bāī tulā baila gāḍīca bujatī
Waghya* and murali* are dancing on the hill-fort of Jejuri
Bullocks of my son’s bullock-cart are startled
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळी)(नाचती)
▷  I_tell woman to_you (बैल)(गाडीच)(बुजती)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[17] id = 45053
जेजुरकर निवृत्ती - Jejurkar Nivruuti
Village पुणतांबा - Puntamba
जेजुरी गडावरी हार फुले वाहू देवाला
वाघे मुरळी सह जाऊ देवाला
jējurī gaḍāvarī hāra phulē vāhū dēvālā
vāghē muraḷī saha jāū dēvālā
On Jejuri hill-fort, let’s offer flowers and garlands to God
We shall go for (his Darshan*) with Waghya* and murali*
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(हार)(फुले)(वाहू)(देवाला)
▷ (वाघे)(मुरळी)(सह)(जाऊ)(देवाला)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[18] id = 57648
वाईकर नंदा - Waikar Nanda
Village वडगाव - Vadgaon
गाव जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळीचा थवा
बंधुच्या गाडीयीला बैल हायती नवा
gāva jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷīcā thavā
bandhucyā gāḍīyīlā baila hāyatī navā
There are many Waghya* and murali* on Jejuri fort
My brother’s bullock-cart has a new bullock
▷ (गाव)(जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळीचा)(थवा)
▷ (बंधुच्या)(गाडीयीला)(बैल)(हायती)(नवा)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[19] id = 59000
मेदगे सावीत्री - Madege Savitri
Village अवदर - Awadar
लिमगाव घाटामधी वाघ्या मुरळी नाचती
बाळायाच्या माझ्या बैल गाडायाला जुपती
limagāva ghāṭāmadhī vāghyā muraḷī nācatī
bāḷāyācyā mājhyā baila gāḍāyālā jupatī
Waghya* and murali* are dancing on the road in hills of Limgaon
Bullocks are being harnessed to my son’s bullock-cart
▷ (लिमगाव)(घाटामधी)(वाघ्या)(मुरळी)(नाचती)
▷ (बाळायाच्या) my (बैल)(गाडायाला)(जुपती)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[20] id = 72718
चव्हाण तारा - Chavan Tara
Village काजडबोडी - Kajadbodi
काळ करवंद दात वाघ्या मागल्या मुरळीच
वरील्या सजावटी नाव घेतीया मल्हारीच
kāḷa karavanda dāta vāghyā māgalyā muraḷīca
varīlyā sajāvaṭī nāva ghētīyā malhārīca
Murali* behind Waghya* has uniform black teeth
The decoration of kunku* on her forhead stands for Malhari (her husband)
▷ (काळ)(करवंद)(दात)(वाघ्या)(मागल्या)(मुरळीच)
▷ (वरील्या)(सजावटी)(नाव)(घेतीया)(मल्हारीच)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[21] id = 92446
वाळुंज भामा - Walung Bhama
Village फाकट - Phakat
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळी नाचती
आता बाळा माझ्या बैल गाड्याच बुजती
jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷī nācatī
ātā bāḷā mājhyā baila gāḍyāca bujatī
Waghya* and murali* are dancing on the hill-fort of Jejuri
Bullocks of my son’s bullock-cart are startled
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळी)(नाचती)
▷ (आता) child my (बैल)(गाड्याच)(बुजती)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[22] id = 92447
वाळुंज भामा - Walung Bhama
Village फाकट - Phakat
जेजुरी गडावरी वाघ्या मुरळीचा थवा
आता बाळ माझा बैल गाड्याला नवा
jējurī gaḍāvarī vāghyā muraḷīcā thavā
ātā bāḷa mājhā baila gāḍyālā navā
There are many Waghya* and murali* on Jejuri fort
My son’s cart has a new bullock
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(मुरळीचा)(थवा)
▷ (आता) son my (बैल)(गाड्याला)(नवा)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[23] id = 110072
खैरे राधा - Khaire Radha
Village गेवंडे खडक - Gevande Khadak
UVS-51-04 start 12:57 ➡ listen to section
अग जेजुरी गडावरी वाघ्या तोडीतो ग नंगर
हे ग म्हाळसा बाणाई दोघी दळती भंडार
aga jējurī gaḍāvarī vāghyā tōḍītō ga naṅgara
hē ga mhāḷasā bāṇāī dōghī daḷatī bhaṇḍāra
On the hill-fort of Jejuri, Waghya* is breaking the langar*
Mhalasa and Banai are both grinding bhandara* (turmeric)
▷  O (जेजुरी)(गडावरी)(वाघ्या)(तोडीतो) * (नंगर)
▷ (हे) * (म्हाळसा)(बाणाई)(दोघी)(दळती)(भंडार)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
langarAn iron chain on a hook. Breaking this chain is a part of the ritual
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity


B:VI-4.7a (B06-04-07a) - Jejuri cycle / Material for rituals / Yellow powder

Cross-references:B:VI-4.1 (B06-04-01) - Jejuri cycle / Along the road to Jejuri
[1] id = 15044
उभे गंगा - Ubhe Ganga
Village कोळवडे - Kolavade
जेजुरीच देवू बाळा तुझ माझ एक
भंडारीच गाड आपण भरु समाइक
jējurīca dēvū bāḷā tujha mājha ēka
bhaṇḍārīca gāḍa āpaṇa bharu samāika
Son, for you and me, our God is one, he is Jejuri’s God
We shall both full cartloads of bhandara* in common
▷ (जेजुरीच)(देवू) child your my (एक)
▷ (भंडारीच)(गाड)(आपण)(भरु)(समाइक)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[2] id = 15045
वाजे शेवंता - Waje Shewanta
Village पुसाणे - Pusane
जेजुरीच्या देवा तुझा माझा बंधू एक
भंडाराचा गाडा दोघ भरु समाइक
jējurīcyā dēvā tujhā mājhā bandhū ēka
bhaṇḍārācā gāḍā dōgha bharu samāika
We have the same brother, the God of Jejuri
We shall both full cartloads of bhandara* in common
▷ (जेजुरीच्या)(देवा) your my brother (एक)
▷ (भंडाराचा)(गाडा)(दोघ)(भरु)(समाइक)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[3] id = 15046
वांद्रे लीला - Vandre Lila
Village माण - Man
गाड्या मागे गाड्या म्होरल्या गाडीला कुलूप
दुरुन दिसतो हळदी हंड्याचा मुलुख
gāḍyā māgē gāḍyā mhōralyā gāḍīlā kulūpa
duruna disatō haḷadī haṇḍyācā mulukha
Carts after carts, the cart in the front has a lock
From far can be seen the expanse covered with turmeric
▷ (गाड्या)(मागे)(गाड्या)(म्होरल्या)(गाडीला)(कुलूप)
▷ (दुरुन)(दिसतो) turmeric (हंड्याचा)(मुलुख)
pas de traduction en français
[4] id = 15047
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जेजुरी गडावरी मी तर जाते पहायाला
देव ना खंडोबाला भंडारा हळदीचा दयायाला
jējurī gaḍāvarī mī tara jātē pahāyālā
dēva nā khaṇḍōbālā bhaṇḍārā haḷadīcā dayāyālā
On the hill-fort of Jejuri, I go to see (what is there)
And grind bhandara* for God Khandoba
▷ (जेजुरी)(गडावरी) I wires am_going (पहायाला)
▷ (देव) * (खंडोबाला)(भंडारा)(हळदीचा)(दयायाला)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[5] id = 15048
कोशिरे शेवंता - Koshire Shewanta
Village दुधावरे - Dudhavre
जेजुरी देव तुझ माझ ते बंधू एक
भंडारीच्या गोण्या आपण भरु समाईक
jējurī dēva tujha mājha tē bandhū ēka
bhaṇḍārīcyā gōṇyā āpaṇa bharu samāīka
We have the same brother, the God of Jejuri
We shall both fill sacks of bhandara* in common
▷ (जेजुरी)(देव) your my (ते) brother (एक)
▷ (भंडारीच्या)(गोण्या)(आपण)(भरु)(समाईक)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[6] id = 15049
उभे सोना - Ubhe Sona
Village कोळवडे - Kolavade
जेजुरीच देवू बंधू तुझ माझ एक
भंडार्याच्या गाड्या आपण भरु समाइक
jējurīca dēvū bandhū tujha mājha ēka
bhaṇḍāryācyā gāḍyā āpaṇa bharu samāika
We have the same brother, the God of Jejuri
We shall both full cartloads of bhandara* in common
▷ (जेजुरीच)(देवू) brother your my (एक)
▷ (भंडार्याच्या)(गाड्या)(आपण)(भरु)(समाइक)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[7] id = 41086
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
म्हाळसा सवती बान आणली दारुनी
बाई अंगावरी भंडारा पडतो चोरुनी
mhāḷasā savatī bāna āṇalī dārunī
bāī aṅgāvarī bhaṇḍārā paḍatō cōrunī
Banu, the co-wife of Mhalasa, has been brought from far
Woman, bhandara* falls on her stealthily
▷ (म्हाळसा)(सवती)(बान)(आणली)(दारुनी)
▷  Woman (अंगावरी)(भंडारा) falls (चोरुनी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[8] id = 57649
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
जेजुरीचा देव तुमचा माझा हाय एक
भंडाराच पोत गाडा जुपा समईक
jējurīcā dēva tumacā mājhā hāya ēka
bhaṇḍārāca pōta gāḍā jupā samīka
For you and me, our God is one, he is Jejuri’s God
Let’s tie bullocks to the cart in common to carry sacks of bhandara*
▷ (जेजुरीचा)(देव)(तुमचा) my (हाय)(एक)
▷ (भंडाराच)(पोत)(गाडा)(जुपा)(समईक)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[9] id = 57650
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
शुकीरवार मावळला शनिवार उगवला
जेजुरीचा खंडेराव भंडार्याने गर्द झाला
śukīravāra māvaḷalā śanivāra ugavalā
jējurīcā khaṇḍērāva bhaṇḍāryānē garda jhālā
Friday is over, Saturday has dawned
Khanderao of Jejuri is covered with bhandara*
▷ (शुकीरवार)(मावळला)(शनिवार)(उगवला)
▷ (जेजुरीचा)(खंडेराव)(भंडार्याने)(गर्द)(झाला)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[10] id = 57651
मोमताटे जीजा - Momtate Jija
Village आईनवाडी - Ainwadi
चला पाह्या जावू माळेगाव माळावरी
भंडाराची गर्दी झाली नायकाच्या माळावरी
calā pāhyā jāvū māḷēgāva māḷāvarī
bhaṇḍārācī gardī jhālī nāyakācyā māḷāvarī
Let’s go and see Malegaon on the open tract
There is a lot of bhandara* on Khandoba’s open land
▷  Let_us_go (पाह्या)(जावू)(माळेगाव)(माळावरी)
▷ (भंडाराची)(गर्दी) has_come (नायकाच्या)(माळावरी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[11] id = 59001
बनसोडे केशरबाई फकीरा - Bansode Keshar Phakira
Village गोंधवणी - Gondhawani
शनिवार गेला ह्यो त ऐतवार आला
देव खंडेराया दारी भंडारा खेळला
śanivāra gēlā hyō ta aitavāra ālā
dēva khaṇḍērāyā dārī bhaṇḍārā khēḷalā
Saturday is over, Sunday has dawned
God Khanderaya threw around bhandara* in front of his door
▷ (शनिवार) has_gone (ह्यो)(त)(ऐतवार) here_comes
▷ (देव)(खंडेराया)(दारी)(भंडारा)(खेळला)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[12] id = 59002
गोसावी अंजना - Gosavi Anjana
Village दारफळ - Darphal
माईबाईच्या वाटनी आहे ती भंडार्याची पीव
भक्ता उधळीत जाव
māībāīcyā vāṭanī āhē tī bhaṇḍāryācī pīva
bhaktā udhaḷīta jāva
On the route taken by women, there are stocks of bhandara*
Let the devotees throw it in all directions
▷ (माईबाईच्या)(वाटनी)(आहे)(ती)(भंडार्याची)(पीव)
▷ (भक्ता)(उधळीत)(जाव)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[13] id = 59003
तांदळे चंद्रा - Tandale Chandra
Village सावर्डे - Savarde
देवाजीला जातो मला जायाला झाली रात
भंडार्यान माझ पिवळ दोही हात
dēvājīlā jātō malā jāyālā jhālī rāta
bhaṇḍāryāna mājha pivaḷa dōhī hāta
I was going to God’s temple, it was late at night
Both my hands have become yellow with bhandara*
▷ (देवाजीला) goes (मला)(जायाला) has_come (रात)
▷ (भंडार्यान) my (पिवळ)(दोही) hand
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[14] id = 59004
लाड लक्ष्मी - Lad Lakshmi
Village राशीवडे - Rashivade
UVS -41
असा खंडोबा पावयीला आला झोपीच्या भारामधी
भंडार्याच्या पुड्या खुना ठेवल्या दारामधी
asā khaṇḍōbā pāvayīlā ālā jhōpīcyā bhārāmadhī
bhaṇḍāryācyā puḍyā khunā ṭhēvalyā dārāmadhī
Khandoba came to grant a wish when I was very sleepy
He kept packets of bhandara* as evidence on the doorstep
▷ (असा)(खंडोबा)(पावयीला) here_comes (झोपीच्या)(भारामधी)
▷ (भंडार्याच्या)(पुड्या)(खुना)(ठेवल्या)(दारामधी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[15] id = 59005
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
वाण्याच्या दुकानी हाळदीला काय भाऊ
हाळदी देव जेजुरीचा खंडीराऊ
vāṇyācyā dukānī hāḷadīlā kāya bhāū
hāḷadī dēva jējurīcā khaṇḍīrāū
What is the price of turmeric in the grocer’s shop
Khanderao, the God of Jejuri, likes turmeric
▷ (वाण्याच्या) shop (हाळदीला) why brother
▷  Turmeric (देव)(जेजुरीचा)(खंडीराऊ)
pas de traduction en français
[16] id = 59006
डफळ इंदू - Daphal Indu
Village धामारी - Dhamari
बादलीच पाणी पिवळ झाल भंडारानी
आंघुळ काय केली देव मल्हारीनी
bādalīca pāṇī pivaḷa jhāla bhaṇḍārānī
āṅghuḷa kāya kēlī dēva malhārīnī
Water in the bucket became yellow with bhandara*
God Malhari had a bath with it
▷ (बादलीच) water, (पिवळ)(झाल)(भंडारानी)
▷ (आंघुळ) why shouted (देव)(मल्हारीनी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[17] id = 78999
कांबळे सुखवंताबाई - Kamble Sukhavanta
Village नळदुर्ग - Naldurg
वाघ्या ना मुरुळीचा होतो गजर माझ्या दारी
माझ्या नादान बाळा वाढ भंडार्याची वारी
vāghyā nā muruḷīcā hōtō gajara mājhyā dārī
mājhyā nādāna bāḷā vāḍha bhaṇḍāryācī vārī
Waghya* and murali* are singing at my door
My ignorant son, give them bhandara*
▷ (वाघ्या) * (मुरुळीचा)(होतो)(गजर) my (दारी)
▷  My (नादान) child (वाढ)(भंडार्याची)(वारी)
pas de traduction en français
Waghya ➡ WaghyasBoys dedicated to Khandoba. They act as bards of Khandoba. Waghya and Murali, both sing and dance in honour of Khandoba and narrate his stories in Jagrans (all night festivals)
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
Cross references for this song:B:VI-4.6 (B06-04-06) - Jejuri cycle / Waghya-Murali
[18] id = 80219
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
जेजुरीच तळ पीवळ झाल भंडार्यानी
आंघुळ्या केल्या मालु देव मल्हार्यानी
jējurīca taḷa pīvaḷa jhāla bhaṇḍāryānī
āṅghuḷyā kēlyā mālu dēva malhāryānī
The lake in Jejuri became yellow with bhandara*
God Malu Malhari had a bath in it
▷ (जेजुरीच)(तळ)(पीवळ)(झाल)(भंडार्यानी)
▷ (आंघुळ्या)(केल्या)(मालु)(देव)(मल्हार्यानी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[19] id = 80235
उबाळे यमुना - Ubale Yamuna
Village महातपूर - Mahatpur
माणिक चौकात गज नाचुनी आल गाया
लाव भंडार पड पाया देवा माझ्या मल्हारीच्या
māṇika caukāta gaja nācunī āla gāyā
lāva bhaṇḍāra paḍa pāyā dēvā mājhyā malhārīcyā
In Manik square, after dancing, (Gaja* dancer) he came to sing
Apply bhandara* and bow before my God Malhari
▷ (माणिक)(चौकात)(गज)(नाचुनी) here_comes (गाया)
▷  Put (भंडार)(पड)(पाया)(देवा) my (मल्हारीच्या)
pas de traduction en français
Gaja ➡ GajeMale dancer of Gaja dance
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[20] id = 82500
जेजुरकर धोडा मारुतराव - Jejurkar Dhonda Marutrao
Village पुणतांबा - Puntamba
आठ दिसाचा आयवार नाही मजला कळला
जेजुरीचा खंडेराव दारी भंडार खेळला
āṭha disācā āyavāra nāhī majalā kaḷalā
jējurīcā khaṇḍērāva dārī bhaṇḍāra khēḷalā
I did not realise it is the weekly Sunday
Khanderao of Jejuri played with bhandara*, throwing it all around, in front of the door
▷  Eight (दिसाचा)(आयवार) not (मजला)(कळला)
▷ (जेजुरीचा)(खंडेराव)(दारी)(भंडार)(खेळला)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[21] id = 82501
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
जेजुरीचा देव हाय तुझा माझा एक
भंडार्याच्या गाड्या आपुन भरु समाईक
jējurīcā dēva hāya tujhā mājhā ēka
bhaṇḍāryācyā gāḍyā āpuna bharu samāīka
For you and me, our God is one, he is Jejuri’s God
We shall both fill sacks of bhandara* in common
▷ (जेजुरीचा)(देव)(हाय) your my (एक)
▷ (भंडार्याच्या)(गाड्या)(आपुन)(भरु)(समाईक)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[22] id = 92338
कांबळे कस्तुरबाई नामदेव - Kamle Kastur Namdev
Village नळदुर्ग - Naldurg
पहाटे रोजाच्या एतवारी भंडारा नव्हता ताजा
एवढा अन्याव झाला माझ मल्हारी देवाचा
pahāṭē rōjācyā ētavārī bhaṇḍārā navhatā tājā
ēvaḍhā anyāva jhālā mājha malhārī dēvācā
Early in the morning on Sunday, bhandara* was not freshly ground
My God Malhari, I am responsible for this omission
▷ (पहाटे)(रोजाच्या)(एतवारी)(भंडारा)(नव्हता)(ताजा)
▷ (एवढा)(अन्याव)(झाला) my (मल्हारी)(देवाचा)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[23] id = 92448
लांडे गंगूबाई नारायण - Lande Gangubai Narayan
Village नायगाव - Naygaon
आठा दिवस आईतवार भंडार माझ्या जात्यावरी
जेजुरीचा राजा नित नवरा माझ्या घरी
āṭhā divasa āītavāra bhaṇḍāra mājhyā jātyāvarī
jējurīcā rājā nita navarā mājhyā gharī
Bhandara* for the weekly Sunday is ground on my stone-mill
The king of Jejuri is forever a bridegroom in my house
▷  Eight (दिवस)(आईतवार)(भंडार) my (जात्यावरी)
▷ (जेजुरीचा) king (नित)(नवरा) my (घरी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[24] id = 98864
पवार सुभद्रा - Pawar Subhadra
Village शिरसगाव - Shirasgaon
रविवार दिवस नाही मजला कळला
खंडेराया अंगणी भंडार खेळला
ravivāra divasa nāhī majalā kaḷalā
khaṇḍērāyā aṅgaṇī bhaṇḍāra khēḷalā
I did not realise it is the weekly Sunday
Khanderao of Jejuri played with bhandara*, throwing it all around in the courtyard
▷ (रविवार)(दिवस) not (मजला)(कळला)
▷ (खंडेराया)(अंगणी)(भंडार)(खेळला)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[25] id = 106468
कांबळे त्रिवेणीबाई गुंडाजी - Kamble Triveni Gundaji
Village नळदुर्ग - Naldurga
भंडार्याचा गोण्या कढयाळ्या बैलावरी
खंडोबा राया देव माझा हाये जभार्या वाटवरी
bhaṇḍāryācā gōṇyā kaḍhayāḷyā bailāvarī
khaṇḍōbā rāyā dēva mājhā hāyē jabhāryā vāṭavarī
Sacks of bhandara* are on the back of Kadhalya bullock
My God Khandoba Raya is on the way through the forest
▷ (भंडार्याचा)(गोण्या)(कढयाळ्या)(बैलावरी)
▷ (खंडोबा)(राया)(देव) my (हाये)(जभार्या)(वाटवरी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[26] id = 49922
रुपनवर भीमा - Rupanwar Bhima
Village रेडणी - Redani
आठ दिवसाच्या आयतवारी करती भंडार ताजा
देवा माझा मल्हारी माझ्या माहेराचा राजा
āṭha divasācyā āyatavārī karatī bhaṇḍāra tājā
dēvā mājhā malhārī mājhyā māhērācā rājā
Bhandara* is freshly ground on the weekly Sunday
My God Malhari is the king of my maher*
▷  Eight (दिवसाच्या)(आयतवारी) asks_for (भंडार)(ताजा)
▷ (देवा) my (मल्हारी) my (माहेराचा) king
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
maherA married woman’s parental home


B:VI-4.7b (B06-04-07b) - Jejuri cycle / Material for rituals / A lamp, divāḷī

Cross-references:D:X-3.2bv (D10-03-02b05) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son worships / Going in pilgrimage, yātrā
[1] id = 15051
कोशिरे शेवंता - Koshire Shewanta
Village दुधावरे - Dudhavre
तेलणीच तेल तेल इकव शेरावर
जेजुरी ग गडावरी दिवट्याचा भडिमार
tēlaṇīca tēla tēla ikava śērāvara
jējurī ga gaḍāvarī divaṭyācā bhaḍimāra
The oil-seller woman sells oil by kilo
On the hill-fort of Jejuri, plenty of divati* are lighted
▷ (तेलणीच)(तेल)(तेल)(इकव)(शेरावर)
▷ (जेजुरी) * (गडावरी)(दिवट्याचा)(भडिमार)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[2] id = 15052
पळसकर पारु - Palaskar Paru
Village पळसे - Palase
जेजुरी गडावरी येळकोट कोणी बोलना
माझ्या बंधुची दिवटी बुधली तोलना
jējurī gaḍāvarī yēḷakōṭa kōṇī bōlanā
mājhyā bandhucī divaṭī budhalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My brother is finding the oil vessel too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(येळकोट)(कोणी) say
▷  My (बंधुची)(दिवटी)(बुधली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[3] id = 38490
साळुंखे सिंधु - Salunkhe Sindhu
Village धामारी - Dhamari
जेजुरीचा गड यंगते (चढतो) वजवज
आता माझ बाळ दिवटया घेते डाव्या भुज
jējurīcā gaḍa yaṅgatē (caḍhatō) vajavaja
ātā mājha bāḷa divaṭayā ghētē ḍāvyā bhuja
I climb the hill-fort of Jejuri with quick steps
Now, my son, I am carrying divati* in my left hand
▷ (जेजुरीचा)(गड)(यंगते) ( (चढतो) ) (वजवज)
▷ (आता) my son (दिवटया)(घेते)(डाव्या)(भुज)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[4] id = 41084
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
जेजुरी गडावरी कुणी यळकुट बोलना
राघुला माझ्या बाई दिवटी तोलना
jējurī gaḍāvarī kuṇī yaḷakuṭa bōlanā
rāghulā mājhyā bāī divaṭī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
Woman, my son is finding the oil lamp too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कुणी)(यळकुट) say
▷ (राघुला) my woman (दिवटी)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[5] id = 41085
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
तेलनीच तेल तेल गेल उडाउडी
जेजुरी गडावरी दिवटया गेल्या चढावढी
tēlanīca tēla tēla gēla uḍāuḍī
jējurī gaḍāvarī divaṭayā gēlyā caḍhāvaḍhī
Oil-seller woman, your oil is finished
There is a competition among devotees to climb the hill-fort of Jejuri with divati* (in hand)
▷ (तेलनीच)(तेल)(तेल) gone (उडाउडी)
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(दिवटया)(गेल्या)(चढावढी)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[6] id = 45195
जेजुरकर धोडा मारुतराव - Jejurkar Dhonda Marutrao
Village पुणतांबा - Puntamba
हाती दिवटी बुधली गळा जेठा पिंजर्याचा
जातो रे दादा माझा गड येंग जेजुरीचा
hātī divaṭī budhalī gaḷā jēṭhā piñjaryācā
jātō rē dādā mājhā gaḍa yēṅga jējurīcā
An oil vessel in hand, a cage around the neck
My elder brother goes and climbs the hill-fort of Jejuri
▷ (हाती)(दिवटी)(बुधली)(गळा)(जेठा)(पिंजर्याचा)
▷  Goes (रे)(दादा) my (गड)(येंग)(जेजुरीचा)
pas de traduction en français
[7] id = 45196
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
जेजुरी गडावरी कोन्ही येळकोट बोलना
भाऊला ग माझ्या याला दिवटी तोलाना
jējurī gaḍāvarī kōnhī yēḷakōṭa bōlanā
bhāūlā ga mājhyā yālā divaṭī tōlānā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
Woman, my son is finding the oil lamp too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोन्ही)(येळकोट) say
▷ (भाऊला) * my (याला)(दिवटी)(तोलाना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[8] id = 45197
जेजुरकर धोडा मारुतराव - Jejurkar Dhonda Marutrao
Village पुणतांबा - Puntamba
जेजुरी गडावरी कोन्ही येळकोट बोलना
बंधवाला माझ्या दिवटी बुधली तोलाना
jējurī gaḍāvarī kōnhī yēḷakōṭa bōlanā
bandhavālā mājhyā divaṭī budhalī tōlānā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
Woman, my son is finding the oil lamp too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोन्ही)(येळकोट) say
▷ (बंधवाला) my (दिवटी)(बुधली)(तोलाना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[9] id = 92450
ताके इंद्रायणी - Take Indrayani
Village चितळी - Chitali
तेलनीच तेल गेल उडाउडी
जेजुरी गडावरी दिवटया जळ चढा ओढीन
tēlanīca tēla gēla uḍāuḍī
jējurī gaḍāvarī divaṭayā jaḷa caḍhā ōḍhīna
Oil-seller woman, your oil is finished
There is a competition among devotees to climb the hill-fort of Jejuri with divati* (in hand)
▷ (तेलनीच)(तेल) gone (उडाउडी)
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(दिवटया)(जळ)(चढा)(ओढीन)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[10] id = 57653
सानप सुमन - Sanap Suman
Village नांदूर शिंगोटे - Nandur Shingote
जेजुरी गडावर कोणी येळकोट बोलना
पोटीच्या पुत्राला दिवटी बुदली तोलना
jējurī gaḍāvara kōṇī yēḷakōṭa bōlanā
pōṭīcyā putrālā divaṭī budalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My own son is finding the oil vessel too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावर)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (पोटीच्या)(पुत्राला)(दिवटी)(बुदली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[11] id = 57654
साळुंखे सिंधु - Salunkhe Sindhu
Village धामारी - Dhamari
जेजुरी गडावरी कोणी येळकोट बोलना
बाळाला माझ्या दिवटी बुधली तोलना
jējurī gaḍāvarī kōṇī yēḷakōṭa bōlanā
bāḷālā mājhyā divaṭī budhalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My son is finding the divati* too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (बाळाला) my (दिवटी)(बुधली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[12] id = 57655
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
जेजुरी गडावरी कोणी येळकोट बोलना
नेनता माझा भाऊ याला दिवटी बुधली तोलना
jējurī gaḍāvarī kōṇī yēḷakōṭa bōlanā
nēnatā mājhā bhāū yālā divaṭī budhalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My brother is finding the divati* too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (नेनता) my brother (याला)(दिवटी)(बुधली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[13] id = 57656
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
तेलीन आई तुझ तेल गढूळ
जेजुरी गडावरी दिवट्या जळती वाढूळ
tēlīna āī tujha tēla gaḍhūḷa
jējurī gaḍāvarī divaṭyā jaḷatī vāḍhūḷa
Oil seller woman, your oil is muddy
Divati* are burning on the hill- fort of Jejuri for a long time
▷ (तेलीन)(आई) your (तेल)(गढूळ)
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(दिवट्या)(जळती)(वाढूळ)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[14] id = 59007
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
जेजुरी गडावरी कोणी येळकोट बोलाना
भाऊला माझ्या दिवट्या बुधल्या तोलाना
jējurī gaḍāvarī kōṇī yēḷakōṭa bōlānā
bhāūlā mājhyā divaṭyā budhalyā tōlānā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My brother is finding the oil lamp too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (भाऊला) my (दिवट्या)(बुधल्या)(तोलाना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[15] id = 59008
वाईकर नंदा - Waikar Nanda
Village वडगाव - Vadgaon
तेलणीन तुझ तेल उडाल उडा उडी
बाळायीन माझ्या दिवट्या नेल्या चढाओढी
tēlaṇīna tujha tēla uḍāla uḍā uḍī
bāḷāyīna mājhyā divaṭyā nēlyā caḍhāōḍhī
Oil-seller woman, your oil is finished
My son is carrying divati* on the fort, there is a competetion among devotees
▷ (तेलणीन) your (तेल)(उडाल)(उडा)(उडी)
▷ (बाळायीन) my (दिवट्या)(नेल्या)(चढाओढी)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[16] id = 71477
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
जेजुरी गडावरी कोणी येळकोट बोलना
बाळाला माझ्या दिवटी बुधली तोलना
jējurī gaḍāvarī kōṇī yēḷakōṭa bōlanā
bāḷālā mājhyā divaṭī budhalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My son is finding the divati* too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (बाळाला) my (दिवटी)(बुधली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[17] id = 75281
जेजुरकर धोडा मारुतराव - Jejurkar Dhonda Marutrao
Village पुणतांबा - Puntamba
जेजुरी गडावरी काय दिस लखा लखा
चतुर दादा माझा दिवटी लावी झपाझपा
jējurī gaḍāvarī kāya disa lakhā lakhā
catura dādā mājhā divaṭī lāvī jhapājhapā
What is shining on the hill-fort of Jejuri
My clever brother is lighting divati* quickly
▷ (जेजुरी)(गडावरी) why (दिस)(लखा)(लखा)
▷ (चतुर)(दादा) my (दिवटी)(लावी)(झपाझपा)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[18] id = 79347
घोडे लक्ष्मीबाई - Ghode Lakshmi
Village कवठे - Kavthe
तेलीणीबाई तेल दिसत गढुळ
जेजुरी गडावरी दिवट्या गेल्यात वाढुळ
tēlīṇībāī tēla disata gaḍhuḷa
jējurī gaḍāvarī divaṭyā gēlyāta vāḍhuḷa
Oil seller woman, your oil is muddy
On the hill-fort of Jejuri, divati* are extinguished since long
▷ (तेलीणीबाई)(तेल)(दिसत)(गढुळ)
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(दिवट्या)(गेल्यात)(वाढुळ)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[19] id = 92449
ताके इंद्रायणी - Take Indrayani
Village चितळी - Chitali
तेलनीच तेल गढुळ मठुळ
जेजुर गडावर दिवट्या जळत्या वाढुळ
tēlanīca tēla gaḍhuḷa maṭhuḷa
jējura gaḍāvara divaṭyā jaḷatyā vāḍhuḷa
Oil seller woman, your oil is muddy
Divati* are burning on the hill- fort of Jejuri for a long time
▷ (तेलनीच)(तेल)(गढुळ)(मठुळ)
▷ (जेजुर)(गडावर)(दिवट्या)(जळत्या)(वाढुळ)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[20] id = 15062
उभे गंगा - Ubhe Ganga
Village कोळवडे - Kolavade
जेजुरी गडावरी कोणी येळकोट बोलना
बाळायाला माझ्या दिवटी बुधली तोलना
jējurī gaḍāvarī kōṇī yēḷakōṭa bōlanā
bāḷāyālā mājhyā divaṭī budhalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My son is finding the divati* and the oil container too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (बाळायाला) my (दिवटी)(बुधली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[21] id = 42419
आभाळे दगूबाई कचरूजी - Abhale Dagubai Kacharuji
Village मढी - Madhi
जेजुरी गडावरी कोणी येळकोट बोलना
बाळाला माझ्या दिवटी बुधली तोलना
jējurī gaḍāvarī kōṇī yēḷakōṭa bōlanā
bāḷālā mājhyā divaṭī budhalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My son is finding the divati* and the oil container too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (बाळाला) my (दिवटी)(बुधली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it


B:VI-4.8 (B06-04-08) - Jejuri cycle / Cāṅgabhaḷa accclamation

[1] id = 15054
वांद्रे लीला - Vandre Lila
Village माण - Man
आठ दिसा आइतवारी चांगभले कोणी केल
जेजुरीच राज घोड उडवीत गेल
āṭha disā āitavārī cāṅgabhalē kōṇī kēla
jējurīca rāja ghōḍa uḍavīta gēla
Who shouted Changabhala* on the weekly Sunday
The king of Jejuri went galloping on the horse
▷  Eight (दिसा)(आइतवारी)(चांगभले)(कोणी) did
▷ (जेजुरीच) king (घोड)(उडवीत) gone
pas de traduction en français
ChangabhalaMeaning moon on forehead (a name of Shiva). This word is used in shouting by worshippers of Bhairav.
A prayer to God to give prosperity and happiness to all-also they say this, in the name of God to wish well to each other
[2] id = 15055
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
गावाच्या खालती चांगभल कुणी केला
माझ्या बैलाचा गाडी बैल सुखी आला
gāvācyā khālatī cāṅgabhala kuṇī kēlā
mājhyā bailācā gāḍī baila sukhī ālā
Who shouted Changabhala* below the village
The bullock of my cart is happy
▷ (गावाच्या)(खालती)(चांगभल)(कुणी) did
▷  My (बैलाचा)(गाडी)(बैल)(सुखी) here_comes
pas de traduction en français
ChangabhalaMeaning moon on forehead (a name of Shiva). This word is used in shouting by worshippers of Bhairav.
A prayer to God to give prosperity and happiness to all-also they say this, in the name of God to wish well to each other
[3] id = 15056
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
गावाच्या खालती चांगभलच वाहिल
माझ्या ना बाळाजीच बैल सुखाच राहिल
gāvācyā khālatī cāṅgabhalaca vāhila
mājhyā nā bāḷājīca baila sukhāca rāhila
They shouted Changabhala* below the village
My son’s bullock is happy
▷ (गावाच्या)(खालती)(चांगभलच)(वाहिल)
▷  My * (बाळाजीच)(बैल)(सुखाच)(राहिल)
pas de traduction en français
ChangabhalaMeaning moon on forehead (a name of Shiva). This word is used in shouting by worshippers of Bhairav.
A prayer to God to give prosperity and happiness to all-also they say this, in the name of God to wish well to each other


B:VI-4.9 (B06-04-09) - Jejuri cycle / The son’s pilgrimage, jāgaraṇ and trance

Cross-references:A:II-5.3piv (A02-05-03p04) - Labour / Grinding / Mother’s relation to son / Son goes to pilgrimage
B:VI-2.8 (B06-02-08) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vitthal and singer’s son, brother
D:X-1.2a (D10-01-02a) - Mother’s concern for son / Other services / Washing sons clothes
D:X-3.2bv (D10-03-02b05) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son worships / Going in pilgrimage, yātrā
[1] id = 15058
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
बैल नंदयाची पिवळी झाली शिंग
आता माझा बाळ राघू जेजुरी गेला अंग
baila nandayācī pivaḷī jhālī śiṅga
ātā mājhā bāḷa rāghū jējurī gēlā aṅga
Nandya bullock’s horns have become yellow
My son Raghu* went along with him
▷ (बैल)(नंदयाची)(पिवळी) has_come (शिंग)
▷ (आता) my son (राघू)(जेजुरी) has_gone (अंग)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[2] id = 15059
उभे मुक्ता - Ubhe Mukta
Village कोळवडे - Kolavade
माझ्या बैलाचा पिवळा झाला माथा
तपल्या धन्यासंग तो तर जेजुरी गेला होता
mājhyā bailācā pivaḷā jhālā māthā
tapalyā dhanyāsaṅga tō tara jējurī gēlā hōtā
My bullock’s head has become yellow
He had gone to Jejuri with his Master
▷  My (बैलाचा)(पिवळा)(झाला)(माथा)
▷ (तपल्या)(धन्यासंग)(तो) wires (जेजुरी) has_gone (होता)
pas de traduction en français
[3] id = 15060
उभे गंगा - Ubhe Ganga
Village कोळवडे - Kolavade
माझ्या बाळाच्या बैलाची पिवळी झाली शिंग
तपल्या धन्या संग जेजुरी केली अंग
mājhyā bāḷācyā bailācī pivaḷī jhālī śiṅga
tapalyā dhanyā saṅga jējurī kēlī aṅga
My son’s bullock’s horns have become yellow
He had gone to Jejuri, with his master
▷  My (बाळाच्या)(बैलाची)(पिवळी) has_come (शिंग)
▷ (तपल्या)(धन्या) with (जेजुरी) shouted (अंग)
pas de traduction en français
[4] id = 15061
वाजे शेवंता - Waje Shewanta
Village पुसाणे - Pusane
जेजुरीच्या खंडोबा तुला इथवर येण
बाळायाच माझ्या भक्ताघरी जागरण
jējurīcyā khaṇḍōbā tulā ithavara yēṇa
bāḷāyāca mājhyā bhaktāgharī jāgaraṇa
Khandoba of Jejuri, you have to come here
My son’s, the devotee’s house, has jagaran* in his house
▷ (जेजुरीच्या)(खंडोबा) to_you (इथवर)(येण)
▷ (बाळायाच) my (भक्ताघरी)(जागरण)
pas de traduction en français
jagaranSong and dance by Waghya Murali in honour of the Goddess the whole night
[5] id = 69607
वाळुंज भामा - Walung Bhama
Village फाकट - Phakat
जेजुरीचा देव तुझा माझा आहे बळी
बंधु माझ्या समाईक भरु तळी
jējurīcā dēva tujhā mājhā āhē baḷī
bandhu mājhyā samāīka bharu taḷī
We have the same God, the God of Jejuri
Let’s give our offerings together
▷ (जेजुरीचा)(देव) your my (आहे)(बळी)
▷  Brother my (समाईक)(भरु)(तळी)
pas de traduction en français
[6] id = 15063
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जेजुरीचा देव माझ्या मांडीला आहे वझ
बाळाना याच माझ्या काय गिन्यानी हुरद तुझ
jējurīcā dēva mājhyā māṇḍīlā āhē vajha
bāḷānā yāca mājhyā kāya ginyānī hurada tujha
God of Jejuri is heavy on my lap
My son, you know everything in your heart
▷ (जेजुरीचा)(देव) my (मांडीला)(आहे)(वझ)
▷ (बाळाना)(याच) my why (गिन्यानी)(हुरद) your
pas de traduction en français
[7] id = 15064
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जेजुरीचा देवाच वझ बाळा मांडीला झाल जड
सांगते राजसाला तू तर बाहेर पड
jējurīcā dēvāca vajha bāḷā māṇḍīlā jhāla jaḍa
sāṅgatē rājasālā tū tara bāhēra paḍa
My son is finding God of Jejuri heavy on his lap
I tell my friend, you get out from there
▷ (जेजुरीचा)(देवाच)(वझ) child (मांडीला)(झाल)(जड)
▷  I_tell (राजसाला) you wires (बाहेर)(पड)
pas de traduction en français
[8] id = 15065
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जेजुरीच्या गडावर जागरण बाळ माझा झोपी गेला
भजनाच झाल ध्यान घामाचा वरघळ (वघळ) गेला
jējurīcyā gaḍāvara jāgaraṇa bāḷa mājhā jhōpī gēlā
bhajanāca jhāla dhyāna ghāmācā varaghaḷa (vaghaḷa) gēlā
There was jagaran* on Jejuri fort, my son went to sleep
He remembered bhajan*, a streak of sweat was flowing
▷ (जेजुरीच्या)(गडावर)(जागरण) son my (झोपी) has_gone
▷ (भजनाच)(झाल) remembered (घामाचा)(वरघळ) ( (वघळ) ) has_gone
pas de traduction en français
jagaranSong and dance by Waghya Murali in honour of the Goddess the whole night
bhajan ➡ bhajansReligious songs or hymns to be sung in praise of God
[9] id = 15066
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जेजुरी गडावरी जागरण करता बाळ माझा झोपी गेला
पान फुलाच दर्शन खर्च पैशाचा आला
jējurī gaḍāvarī jāgaraṇa karatā bāḷa mājhā jhōpī gēlā
pāna phulāca darśana kharca paiśācā ālā
There was jagaran* on Jejuri fort, my son went to sleep
For flowers, Bel* leaves and Darshan*, he spent one paisa*
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(जागरण)(करता) son my (झोपी) has_gone
▷ (पान)(फुलाच)(दर्शन)(खर्च)(पैशाचा) here_comes
pas de traduction en français
jagaranSong and dance by Waghya Murali in honour of the Goddess the whole night
BelName of a tree
DarshanLooking directly at the image of God
paisaA small coin
[10] id = 34852
पवार चंद्रभागा - Pawar Chandrabhaga
Village सविंदणे - Savindane
UVS-11-41 start 02:31 ➡ listen to section
जेजुरी गडावरी ना कोण बोलीला येळकोट
आत्ता ना बाळ माझा भक्त गेला देवळात
jējurī gaḍāvarī nā kōṇa bōlīlā yēḷakōṭa
āttā nā bāḷa mājhā bhakta gēlā dēvaḷāta
Nobody shouted Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
Now, my son, the devotee, has gone to the temple
▷ (जेजुरी)(गडावरी) * who (बोलीला)(येळकोट)
▷  Now * son my (भक्त) has_gone (देवळात)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[11] id = 15071
उभे सोना - Ubhe Sona
Village कोळवडे - Kolavade
माझ्या बाळाच्या बैलाचा पिवळा याचा माथा
तपल्या धन्यासंग तो तर जेजुरी गेला व्हता
mājhyā bāḷācyā bailācā pivaḷā yācā māthā
tapalyā dhanyāsaṅga tō tara jējurī gēlā vhatā
My bullock’s head has become yellow
He had gone to Jejuri with his Master
▷  My (बाळाच्या)(बैलाचा)(पिवळा)(याचा)(माथा)
▷ (तपल्या)(धन्यासंग)(तो) wires (जेजुरी) has_gone (व्हता)
pas de traduction en français
[12] id = 15072
दहिभाते सोनु - Dahibhate Sonu
Village चाले - Chale
देवा खंडेराया तुझ मोठ मोठ डोळ
माझ्या बाळाच्या भगताच्या अंगी खेळ
dēvā khaṇḍērāyā tujha mōṭha mōṭha ḍōḷa
mājhyā bāḷācyā bhagatācyā aṅgī khēḷa
God Khanderaya, you have big big eyes
My son, the devotee, you possess him
▷ (देवा)(खंडेराया) your (मोठ)(मोठ)(डोळ)
▷  My (बाळाच्या)(भगताच्या)(अंगी)(खेळ)
pas de traduction en français
[13] id = 15070
उभे सोना - Ubhe Sona
Village कोळवडे - Kolavade
माझ्या बाळाच्या बैलाची पिवळी याची शिंगी
तपल्या धन्यासंग त्यानी जेजुरी केली अंग
mājhyā bāḷācyā bailācī pivaḷī yācī śiṅgī
tapalyā dhanyāsaṅga tyānī jējurī kēlī aṅga
My son’s bullock’s horns have become yellow
He had gone to Jejuri, with his master
▷  My (बाळाच्या)(बैलाची)(पिवळी)(याची)(शिंगी)
▷ (तपल्या)(धन्यासंग)(त्यानी)(जेजुरी) shouted (अंग)
pas de traduction en français


B:VI-4.10 (B06-04-10) - Jejuri cycle / Vow

[1] id = 15074
येनपुरे मथु - Enpure Mathu
Village वांजळे - Wanjale
नवलाख पायरी देवा हेंगता हेंगवणा
कडला तान्ह बाळ दिरा घ्याव सरवणा
navalākha pāyarī dēvā hēṅgatā hēṅgavaṇā
kaḍalā tānha bāḷa dirā ghyāva saravaṇā
Nine lakh* steps, oh God, I am finding them difficult to climb
Brother-in-law Shravana, please carry the little one
▷  Nine_lakhs (पायरी)(देवा)(हेंगता)(हेंगवणा)
▷ (कडला)(तान्ह) son (दिरा)(घ्याव)(सरवणा)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
[2] id = 15075
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
नवलाखाची पायरी मी तर येंगते येंगवणा
कडला तान्ही बाळ बंधु घ्यावस सरवणा
navalākhācī pāyarī mī tara yēṅgatē yēṅgavaṇā
kaḍalā tānhī bāḷa bandhu ghyāvasa saravaṇā
Nine lakh* steps, oh God, I am finding them difficult to climb
Brother Shravana, please carry the little one
▷ (नवलाखाची)(पायरी) I wires (येंगते)(येंगवणा)
▷ (कडला)(तान्ही) son brother (घ्यावस)(सरवणा)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
[3] id = 15076
जाधव पांगा - Jadhav Panga
Village भोरकस - Bhorkas
नवलाखाची पायरी एवढी जेजुरी गडायाची
नवलाखाची पायरी हेंगली हेंगवना
navalākhācī pāyarī ēvaḍhī jējurī gaḍāyācī
navalākhācī pāyarī hēṅgalī hēṅgavanā
To climb the hill-fort of Jejuri, one has to climb nine lakh* steps
I am finding it difficult to climb nine lakh* steps
▷ (नवलाखाची)(पायरी)(एवढी)(जेजुरी)(गडायाची)
▷ (नवलाखाची)(पायरी)(हेंगली)(हेंगवना)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
[4] id = 15077
जाधव पांगा - Jadhav Panga
Village भोरकस - Bhorkas
कडला तान्ह बाळ दिर घ्याव तू तर सरवणा
नवलाखाची पायरी हेंगती हेंगवना
kaḍalā tānha bāḷa dira ghyāva tū tara saravaṇā
navalākhācī pāyarī hēṅgatī hēṅgavanā
Brother-in-law, carry the little baby
I am finding it difficult to climb nine lakh* steps
▷ (कडला)(तान्ह) son (दिर)(घ्याव) you wires (सरवणा)
▷ (नवलाखाची)(पायरी)(हेंगती)(हेंगवना)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
[5] id = 15078
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
खंडोबाच देऊळ ओल्या केसानी झाडते
बाळायाच्या माझ्या नवस केलेला फेडीते
khaṇḍōbāca dēūḷa ōlyā kēsānī jhāḍatē
bāḷāyācyā mājhyā navasa kēlēlā phēḍītē
I sweep Khandoba’s temple with wet hair
I am fulfilling the vow made by my son
▷ (खंडोबाच)(देऊळ)(ओल्या)(केसानी)(झाडते)
▷ (बाळायाच्या) my (नवस)(केलेला)(फेडीते)
pas de traduction en français
[6] id = 15079
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जाते मी जेजुरीला नवस करते देवाला
पोटी नाही पुत्र माझ्या पाठीच्या भावाला
jātē mī jējurīlā navasa karatē dēvālā
pōṭī nāhī putra mājhyā pāṭhīcyā bhāvālā
I go to Jejuri, I make a vow to God
For my younger, who does not have a son
▷  Am_going I (जेजुरीला)(नवस)(करते)(देवाला)
▷ (पोटी) not (पुत्र) my (पाठीच्या)(भावाला)
pas de traduction en français
[7] id = 15080
मारणे सिंधू - Marane Sindhu
Village आंदगाव - Andgaon
नऊलाख पायरीचा अवघ्या जेजुरीला वेढा
बंधवाच्या माझ्या लाग बगाडाला गळा
nūlākha pāyarīcā avaghyā jējurīlā vēḍhā
bandhavācyā mājhyā lāga bagāḍālā gaḷā
Nine lakh* steps encircle Jejuri
My brother, the devotee, suspends himself by the neck with a hook
▷ (नऊलाख)(पायरीचा)(अवघ्या)(जेजुरीला)(वेढा)
▷ (बंधवाच्या) my (लाग)(बगाडाला)(गळा)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
[8] id = 15081
मारणे सिंधू - Marane Sindhu
Village आंदगाव - Andgaon
जेजुरी काय गड मला हेंगना हेंगवना
कडला तान्हा राघू बंधू घ्यावास सरवणा
jējurī kāya gaḍa malā hēṅganā hēṅgavanā
kaḍalā tānhā rāghū bandhū ghyāvāsa saravaṇā
I am finding it difficult to climb Jejuri fort
Shravana, my brother, carry the little baby
▷ (जेजुरी) why (गड)(मला)(हेंगना)(हेंगवना)
▷ (कडला)(तान्हा)(राघू) brother (घ्यावास)(सरवणा)
pas de traduction en français
[9] id = 15082
तापकीर गवू - Tapkir Gawu
Village मुलखेड - Mulkhed
नवस बोलले पाच पाण्याच्या घागरी
देवा खंडोबाच स्थान अवघड्या डोंगरी
navasa bōlalē pāca pāṇyācyā ghāgarī
dēvā khaṇḍōbāca sthāna avaghaḍyā ḍōṅgarī
I made a vow, I shall carry five vessels of water
God Khandoba’s temple is at a difficult spot on the hill
▷ (नवस) says (पाच)(पाण्याच्या)(घागरी)
▷ (देवा)(खंडोबाच)(स्थान)(अवघड्या)(डोंगरी)
pas de traduction en français
[10] id = 15083
दिघे कांता - Dighe Kanta
Village भांबर्डे - Bhambarde
नवलाख पायरी मीत यंगते यंगवना
कडला नवसाच बाळ दीरा घ्यावस सरवना
navalākha pāyarī mīta yaṅgatē yaṅgavanā
kaḍalā navasāca bāḷa dīrā ghyāvasa saravanā
Nine lakh* steps, I am finding them difficult to climb
Brother-in-law Sharavana, carry the baby, the fruit of my vow
▷  Nine_lakhs (पायरी)(मीत)(यंगते)(यंगवना)
▷ (कडला)(नवसाच) son (दीरा)(घ्यावस)(सरवना)
pas de traduction en français
lakh ➡ lakhsOne hundred thousand
[11] id = 45188
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
खंडेराव बाबा पाव माझ्या नवसाला
घालीन वेल तुझ्या महीन्याच्या हवसाला
khaṇḍērāva bābā pāva mājhyā navasālā
ghālīna vēla tujhyā mahīnyācyā havasālā
Khanderao Baba, grant me my vow
I shall offer you Bel* when I come for my monthly Vari*
▷ (खंडेराव) Baba (पाव) my (नवसाला)
▷ (घालीन)(वेल) your (महीन्याच्या)(हवसाला)
pas de traduction en français
BelName of a tree
VariThe practice or observance of proceeding regularly (each month or each year) on pilgrimage to any sacred place
[12] id = 52215
तरडे द्वारका - Tarade Dwarka
Village ढोणेवाडी - Dhonewadi
नवस बोलाईले मला पावल सार देव
सोन्याचा खंडेराव आधी जेजुरीला जाव
navasa bōlāīlē malā pāvala sāra dēva
sōnyācā khaṇḍērāva ādhī jējurīlā jāva
I made a vow, all gods granted it
Golden Khanderao, first let me go to Jejuri
▷ (नवस)(बोलाईले)(मला)(पावल)(सार)(देव)
▷  Of_gold (खंडेराव) before (जेजुरीला)(जाव)
pas de traduction en français
[13] id = 59009
नाईक ठकुबाई चिंधाजी - Naik Thaku
Village लोणी (खुर्द) - Loni (Khurd)
देव खंडेराव मला सतोसती पाव
तुमच्या गोंधळाला बोलवीती सारा गाव
dēva khaṇḍērāva malā satōsatī pāva
tumacyā gōndhaḷālā bōlavītī sārā gāva
God Khanderao, bless me always
I shall call the whole village for your Gondhal*
▷ (देव)(खंडेराव)(मला)(सतोसती)(पाव)
▷ (तुमच्या)(गोंधळाला)(बोलवीती)(सारा)(गाव)
pas de traduction en français
GondhalSong and music in honour of a Goddess on a festive occasion
[14] id = 59010
उबाळे यमुना - Ubale Yamuna
Village महातपूर - Mahatpur
देवा माझ्या मल्हारीचा आहे परवर (देऊळ) चांदीचा
नवस भीलवर हंडीचा देवा माझ्या मल्हारीचा
dēvā mājhyā malhārīcā āhē paravara (dēūḷa) cāndīcā
navasa bhīlavara haṇḍīcā dēvā mājhyā malhārīcā
My God Malhari’s temple is made of silver
I shall offer bracelet and a vessel to fulfill my vow made to my God Malhari
▷ (देवा) my (मल्हारीचा)(आहे)(परवर) ( (देऊळ) ) (चांदीचा)
▷ (नवस)(भीलवर)(हंडीचा)(देवा) my (मल्हारीचा)
pas de traduction en français
[15] id = 59011
उबाळे यमुना - Ubale Yamuna
Village महातपूर - Mahatpur
देवा माझ्या मल्हारीचा पार चढते भारान
माझ्या वटीला तोरण राघू मैनाच्या नवसाचा
dēvā mājhyā malhārīcā pāra caḍhatē bhārāna
mājhyā vaṭīlā tōraṇa rāghū mainācyā navasācā
I am climbing my God Malhari’s temple carrying a weight
To fulfill my vow, I am carrying a garland of flowers in the fold of my sari
▷ (देवा) my (मल्हारीचा)(पार)(चढते)(भारान)
▷  My (वटीला)(तोरण)(राघू) of_Mina (नवसाचा)
pas de traduction en français
[16] id = 61170
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
बोलले नवस मी खंडोबा रायाला
सोन्याच टीपरु याच्या नगर खान्याला
bōlalē navasa mī khaṇḍōbā rāyālā
sōnyāca ṭīparu yācyā nagara khānyālā
I made a vow to my Khandoba raya
I shall offer gold sticks for his drums
▷  Says (नवस) I (खंडोबा)(रायाला)
▷  Of_gold (टीपरु) of_his_place (नगर)(खान्याला)
pas de traduction en français
[17] id = 80236
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
बोलले नवस खंडोबा सोयर्या
तेलाच्या बुधल्या याच्या यंगते पायर्या
bōlalē navasa khaṇḍōbā sōyaryā
tēlācyā budhalyā yācyā yaṅgatē pāyaryā
I made a vow to Khandoba
I shall climb his steps carrying oil vessels
▷  Says (नवस)(खंडोबा)(सोयर्या)
▷ (तेलाच्या)(बुधल्या) of_his_place (यंगते)(पायर्या)
pas de traduction en français
[18] id = 80237
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
बोलले नवस खंडोबा वान्याला
सोन्याच टीपरु त्याच्या नगरखान्याला
bōlalē navasa khaṇḍōbā vānyālā
sōnyāca ṭīparu tyācyā nagarakhānyālā
I made a vow to my Khandoba raya
I shall offer gold sticks for his drams
▷  Says (नवस)(खंडोबा)(वान्याला)
▷  Of_gold (टीपरु)(त्याच्या)(नगरखान्याला)
pas de traduction en français


B:VI-4.11 (B06-04-11) - Jejuri cycle / Maludev and Mhalsa

[1] id = 15085
उभे गंगा - Ubhe Ganga
Village कोळवडे - Kolavade
म्हाळसाबाई बोल देवा अजुनी होता कुठ
सावता माळ्याची मी तर हाकीत होतो मोट
mhāḷasābāī bōla dēvā ajunī hōtā kuṭha
sāvatā māḷyācī mī tara hākīta hōtō mōṭa
Mhalasabai asks God, where were you all this time
I was filling buckets of water from the well for Savata* Mali*
▷ (म्हाळसाबाई) says (देवा)(अजुनी)(होता)(कुठ)
▷ (सावता)(माळ्याची) I wires (हाकीत)(होतो)(मोट)
pas de traduction en français
SavataSavat Mali, a saint. He is a famous devotee of God Vitthal.
MaliA caste whose traditional occupation was plantation of vegetables and flowers
[2] id = 15086
उभे तानु - Ubhe Tanu
Village कोळवडे - Kolavade
म्हाळसाबाई बोल देवा करीत होता काही
सावता माळ्याची मी तर वळीत होतो गायी
mhāḷasābāī bōla dēvā karīta hōtā kāhī
sāvatā māḷyācī mī tara vaḷīta hōtō gāyī
Mhalasabai asks, God, what were you doing
I was grazing savata* Mali*’s cows
▷ (म्हाळसाबाई) says (देवा)(करीत)(होता)(काही)
▷ (सावता)(माळ्याची) I wires (वळीत)(होतो) cows
pas de traduction en français
SavataSavat Mali, a saint. He is a famous devotee of God Vitthal.
MaliA caste whose traditional occupation was plantation of vegetables and flowers
[3] id = 15087
उभे तानु - Ubhe Tanu
Village कोळवडे - Kolavade
मलु देव बोल का तू म्हाळसा राग राग
गेला होतो शिकारीला बाणू आली माझ्या माग
malu dēva bōla kā tū mhāḷasā rāga rāga
gēlā hōtō śikārīlā bāṇū ālī mājhyā māga
Malu God says, Mhalasa, why are you angry
I had gone for hunting, Banu came behind me
▷ (मलु)(देव) says (का) you (म्हाळसा)(राग)(राग)
▷  Has_gone (होतो)(शिकारीला)(बाणू) has_come my (माग)
pas de traduction en français
[4] id = 15088
पोळेकर गंगा - Polekar Ganga
Village निवंगुणी - Nivanguni
मलुजी देव बोल का ग म्हाळसा राग राग
गेलो होतो शिकारीला बाणू आली माझ्या माग
malujī dēva bōla kā ga mhāḷasā rāga rāga
gēlō hōtō śikārīlā bāṇū ālī mājhyā māga
Malu God says, Mhalasa, why are you angry
I had gone for hunting, Banu came behind me
▷ (मलुजी)(देव) says (का) * (म्हाळसा)(राग)(राग)
▷ (गेलो)(होतो)(शिकारीला)(बाणू) has_come my (माग)
pas de traduction en français
[5] id = 15089
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
मलुजी देव जेवला दूधभात
म्हाळसाबाईशी भांडता गेली रात
malujī dēva jēvalā dūdhabhāta
mhāḷasābāīśī bhāṇḍatā gēlī rāta
God Maluji ate curds and rice
The whole night was spent fighting with Mhalasa
▷ (मलुजी)(देव)(जेवला)(दूधभात)
▷ (म्हाळसाबाईशी)(भांडता) went (रात)
pas de traduction en français
[6] id = 15090
गायकवाड सुला - Gaykwad Sula
Village रावडे - Ravade
देव मल्हायारी बोल का ग म्हाळसा रागात
गेलो होतो शिकारीला बाणू मिळाली बागात
dēva malhāyārī bōla kā ga mhāḷasā rāgāta
gēlō hōtō śikārīlā bāṇū miḷālī bāgāta
God Malhari asks, Mhalasa, why are you angry
I had gone hunting, I found Banu in the garden
▷ (देव)(मल्हायारी) says (का) * (म्हाळसा)(रागात)
▷ (गेलो)(होतो)(शिकारीला)(बाणू)(मिळाली)(बागात)
pas de traduction en français
[7] id = 15091
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
मलुजी देव बोल का ग म्हाळसा रागामधी
गेलो होतो शिकारीला भेटली बाणाई बागामधी
malujī dēva bōla kā ga mhāḷasā rāgāmadhī
gēlō hōtō śikārīlā bhēṭalī bāṇāī bāgāmadhī
God Maluji asks, Mhalasa, why are you angry
I had gone hunting, I met Banu in the garden
▷ (मलुजी)(देव) says (का) * (म्हाळसा)(रागामधी)
▷ (गेलो)(होतो)(शिकारीला)(भेटली)(बाणाई)(बागामधी)
pas de traduction en français
[8] id = 15092
उभे गंगा - Ubhe Ganga
Village कोळवडे - Kolavade
मलुदेव बोल का तू म्हाळसा रागामंदी
गेलो होतो शिकारीला बाणू घावली बागामंदी
maludēva bōla kā tū mhāḷasā rāgāmandī
gēlō hōtō śikārīlā bāṇū ghāvalī bāgāmandī
God Maludeo asks, Mhalasa, why are you angry
I had gone hunting, I met Banu in the garden
▷ (मलुदेव) says (का) you (म्हाळसा)(रागामंदी)
▷ (गेलो)(होतो)(शिकारीला)(बाणू)(घावली)(बागामंदी)
pas de traduction en français
[9] id = 15093
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
करुंजा बेटाला पेरील्या चवळी
मलुजी देवाची बाई आहे उपनी कवळी
karuñjā bēṭālā pērīlyā cavaḷī
malujī dēvācī bāī āhē upanī kavaḷī
Chavali (pulse) is planted on Karanj* Island
Woman, Maluji is youthful
▷ (करुंजा)(बेटाला)(पेरील्या)(चवळी)
▷ (मलुजी) God woman (आहे)(उपनी)(कवळी)
pas de traduction en français
KaranjName of a tree
[10] id = 15094
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
करुंजा बेटामधी तो ग पेरीला वाटाणा
म्हाळसा बाईनी केला जीवचा कुटाणा
karuñjā bēṭāmadhī tō ga pērīlā vāṭāṇā
mhāḷasā bāīnī kēlā jīvacā kuṭāṇā
Peas are planted on karanj* Island
Mhalasabai is boiling with anger
▷ (करुंजा)(बेटामधी)(तो) * (पेरीला)(वाटाणा)
▷ (म्हाळसा)(बाईनी) did (जीवचा)(कुटाणा)
pas de traduction en français
KaranjName of a tree
[11] id = 15095
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
गेला वाड्याच्या जवयीळ माळ्याची म्हळयीसी
हाती आरती घेऊनी आली मलूला ओवाळया
gēlā vāḍyācyā javayīḷa māḷyācī mhaḷayīsī
hātī āratī ghēūnī ālī malūlā ōvāḷayā
Mhalasa from Mali* community went near the temple
She got arati* along to wave the lamps around Malu
▷  Has_gone (वाड्याच्या)(जवयीळ)(माळ्याची)(म्हळयीसी)
▷ (हाती) Arati (घेऊनी) has_come (मलूला)(ओवाळया)
pas de traduction en français
MaliA caste whose traditional occupation was plantation of vegetables and flowers
AratiPrayer of praise with a ritual of lights waved in front of god; waving a platter with an oil lamp in front of the image of God as a part of worship. Arati is also performed for persons as a symbol of conveying blessings or good wishes
[12] id = 15096
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
बाणाई घोड्यावर म्हाळसानी देखीली
हातात पंचा आरती तिला उभ्यान झोकीली
bāṇāī ghōḍyāvara mhāḷasānī dēkhīlī
hātāta pañcā āratī tilā ubhyāna jhōkīlī
Mhalasa saw Banai on the horse
Arati* with five lamps in hand, she offered it standing
▷ (बाणाई)(घोड्यावर)(म्हाळसानी)(देखीली)
▷ (हातात)(पंचा) Arati (तिला)(उभ्यान)(झोकीली)
pas de traduction en français
AratiPrayer of praise with a ritual of lights waved in front of god; waving a platter with an oil lamp in front of the image of God as a part of worship. Arati is also performed for persons as a symbol of conveying blessings or good wishes
[13] id = 15105
येनपुरे लीला - Enpure Lila
Village पळसे - Palase
खंडेराया बोले का ग म्हाळसा रागात
गेलो शिकारीला बानू घवली बागात
khaṇḍērāyā bōlē kā ga mhāḷasā rāgāta
gēlō śikārīlā bānū ghavalī bāgāta
God Khanderaya asks, Mhalasa, why are you angry
I had gone hunting, I found Banu in the garden
▷ (खंडेराया)(बोले)(का) * (म्हाळसा)(रागात)
▷ (गेलो)(शिकारीला)(बानू)(घवली)(बागात)
pas de traduction en français
[14] id = 15106
दळवी अनसुया - Dalvi Anasuya
Village कोळवली - Kolawali
देव तो बोलयतो का तु म्हाळसा राग राग
जातो ग शिकारीला बानु येती या माझ्या माग
dēva tō bōlayatō kā tu mhāḷasā rāga rāga
jātō ga śikārīlā bānu yētī yā mājhyā māga
God says, Mhalasa, why are you so angry,
I am going hunting, Banu is coming behind me
▷ (देव)(तो)(बोलयतो)(का) you (म्हाळसा)(राग)(राग)
▷  Goes * (शिकारीला)(बानु)(येती)(या) my (माग)
pas de traduction en français
[15] id = 15107
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
मलुजी म्हण देव बोल का तु म्हाळसा राग राग
गेलो होतो शिकारीला बानु आली माझ्या माग
malujī mhaṇa dēva bōla kā tu mhāḷasā rāga rāga
gēlō hōtō śikārīlā bānu ālī mājhyā māga
God Maluji says, why are you so angry, Mhalasa
I had gone hunting, Banu came behind me
▷ (मलुजी)(म्हण)(देव) says (का) you (म्हाळसा)(राग)(राग)
▷ (गेलो)(होतो)(शिकारीला)(बानु) has_come my (माग)
pas de traduction en français
[16] id = 15108
तिडके सीता - Tidke Sita
Village हडशी - Hadshi
देव मालुजी बोल कशी म्हाळसा राग राग
गेलो होतो शिकारीला बानू आली माझ्या माग
dēva mālujī bōla kaśī mhāḷasā rāga rāga
gēlō hōtō śikārīlā bānū ālī mājhyā māga
God Maluji says, why are you so angry, Mhalasa
I had gone hunting, Banu came behind me
▷ (देव)(मालुजी) says how (म्हाळसा)(राग)(राग)
▷ (गेलो)(होतो)(शिकारीला)(बानू) has_come my (माग)
pas de traduction en français
[17] id = 15109
दिघे कांता - Dighe Kanta
Village भांबर्डे - Bhambarde
मालुजी देव बोल का ग म्हाळसा राग राग
गेलो होतो शिकारीला बानु आलीया माझ्या माग माग
mālujī dēva bōla kā ga mhāḷasā rāga rāga
gēlō hōtō śikārīlā bānu ālīyā mājhyā māga māga
God Maluji asks, Mhalasa, why are you angry
I had gone hunting, Banu came behind me
▷ (मालुजी)(देव) says (का) * (म्हाळसा)(राग)(राग)
▷ (गेलो)(होतो)(शिकारीला)(बानु)(आलीया) my (माग)(माग)
pas de traduction en français
[18] id = 15110
तिडके सीता - Tidke Sita
Village हडशी - Hadshi
देव मालुजी बोल कशी म्हाळसा रागामंदी
गेली होती शिकारीला बानु गव्हली बागामंदी
dēva mālujī bōla kaśī mhāḷasā rāgāmandī
gēlī hōtī śikārīlā bānu gavhalī bāgāmandī
God Maluji asks, Mhalasa, why are you angry
I had gone hunting, I found Banu in the garden
▷ (देव)(मालुजी) says how (म्हाळसा)(रागामंदी)
▷  Went (होती)(शिकारीला)(बानु)(गव्हली)(बागामंदी)
pas de traduction en français
[19] id = 15111
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
मालुजी देव बोल का ग म्हाळसा राग राग
गेलो होतो शिकारीला बानु आलीया माझ्या माग माग
mālujī dēva bōla kā ga mhāḷasā rāga rāga
gēlō hōtō śikārīlā bānu ālīyā mājhyā māga māga
God Maluji says, why are you so angry, Mhalasa
I had gone hunting, Banu came behind me
▷ (मालुजी)(देव) says (का) * (म्हाळसा)(राग)(राग)
▷ (गेलो)(होतो)(शिकारीला)(बानु)(आलीया) my (माग)(माग)
pas de traduction en français
[20] id = 15112
दिघे कांता - Dighe Kanta
Village भांबर्डे - Bhambarde
मलुजी देव बोल का ग म्हाळसा रागामंदी
गेलो होतो मी शिकारीला बानु गव्हली बागमंदी
malujī dēva bōla kā ga mhāḷasā rāgāmandī
gēlō hōtō mī śikārīlā bānu gavhalī bāgamandī
God Maluji asks, Mhalasa, why are you angry
I had gone hunting, I found Banu in the garden
▷ (मलुजी)(देव) says (का) * (म्हाळसा)(रागामंदी)
▷ (गेलो)(होतो) I (शिकारीला)(बानु)(गव्हली)(बागमंदी)
pas de traduction en français
[21] id = 15113
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
बानाई घोड्यावरी म्हाळसान पाहिली
ववळायाला आली हातची आरती ठेवली
bānāī ghōḍyāvarī mhāḷasāna pāhilī
vavaḷāyālā ālī hātacī āratī ṭhēvalī
Banai on the horse, Mhalasa saw it
She came with Arati* in hand she put it a side
▷ (बानाई) horse_back (म्हाळसान)(पाहिली)
▷ (ववळायाला) has_come (हातची) Arati (ठेवली)
pas de traduction en français
AratiPrayer of praise with a ritual of lights waved in front of god; waving a platter with an oil lamp in front of the image of God as a part of worship. Arati is also performed for persons as a symbol of conveying blessings or good wishes
[22] id = 15114
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
बानाई घोड्यावरी म्हाळसान देखीली
ववळाया आली हातची आरती जोखीली
bānāī ghōḍyāvarī mhāḷasāna dēkhīlī
vavaḷāyā ālī hātacī āratī jōkhīlī
Banai on the horse Mhalasa saw it
She came with Arati* in hand, she offered it to her
▷ (बानाई) horse_back (म्हाळसान)(देखीली)
▷ (ववळाया) has_come (हातची) Arati (जोखीली)
pas de traduction en français
AratiPrayer of praise with a ritual of lights waved in front of god; waving a platter with an oil lamp in front of the image of God as a part of worship. Arati is also performed for persons as a symbol of conveying blessings or good wishes
[23] id = 35946
गोपाळे रखमा - Gopale Rakhma
Village देव तोरणे - Dev Torane
UVS-03-38
म्हाळसाबाई बोल येड लागल देवाला
अशी सकाळ उठूनी जातो बाणूच्या गावाला
mhāḷasābāī bōla yēḍa lāgala dēvālā
aśī sakāḷa uṭhūnī jātō bāṇūcyā gāvālā
Mhalasabai says, God has become mad
He gets up in the morning and goes to Banu’s village
▷ (म्हाळसाबाई) says (येड)(लागल)(देवाला)
▷ (अशी)(सकाळ)(उठूनी) goes (बाणूच्या)(गावाला)
pas de traduction en français
[24] id = 35947
आवारी मुक्ता - Awari Mukta
Village देव तोरणे - Dev Torane
UVS-03-38
म्हाळसाबाई ग बोल येड लागल पतीला
बानू ना ग धनगराची ह्यान घेतली जातीला
mhāḷasābāī ga bōla yēḍa lāgala patīlā
bānū nā ga dhanagarācī hyāna ghētalī jātīlā
Mhalasabai says, my husband has become mad
Banu from the Dhangar* community, he married and brought her in our caste
▷ (म्हाळसाबाई) * says (येड)(लागल)(पतीला)
▷ (बानू) * * (धनगराची)(ह्यान)(घेतली)(जातीला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[25] id = 35948
गोपाळे किसना - Gopale Kisna
Village देव तोरणे - Dev Torane
UVS-03-38
म्हाळसाबाई बोल येड लागल चुड्याला
सकाळ ग उठूनी जातो बाणूच्या वाड्याला
mhāḷasābāī bōla yēḍa lāgala cuḍyālā
sakāḷa ga uṭhūnī jātō bāṇūcyā vāḍyālā
Mhalasabai says, my husband has become mad
He gets up in the morning and goes to Banu’s village
▷ (म्हाळसाबाई) says (येड)(लागल)(चुड्याला)
▷ (सकाळ) * (उठूनी) goes (बाणूच्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[26] id = 35949
आवारी पार्वती - Awari Parvati
Village देव तोरणे - Dev Torane
UVS-03-38
म्हाळसाबाई बोल येड लागल मल्हारी
अशी विसरुनी आला कोन्या झाडाला भंडारी
mhāḷasābāī bōla yēḍa lāgala malhārī
aśī visarunī ālā kōnyā jhāḍālā bhaṇḍārī
Mhalasabai says, Malhari has become mad
He forgot the sack with bhandara* on some fort
▷ (म्हाळसाबाई) says (येड)(लागल)(मल्हारी)
▷ (अशी)(विसरुनी) here_comes (कोन्या)(झाडाला)(भंडारी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[27] id = 42412
आभाळे दगूबाई कचरूजी - Abhale Dagubai Kacharuji
Village मढी - Madhi
म्हाळसा बोल येडा झालास मल्हारी
विसरुन आला कोण्या झाडाला खंजेरी
mhāḷasā bōla yēḍā jhālāsa malhārī
visaruna ālā kōṇyā jhāḍālā khañjērī
Mhalasa says, Malhari, you have become mad
On which tree did you forget your bag with bhandara*
▷ (म्हाळसा) says (येडा)(झालास)(मल्हारी)
▷ (विसरुन) here_comes (कोण्या)(झाडाला)(खंजेरी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[28] id = 45057
सांगळे तुळसा - Sangale Tulsa
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
म्हाळसाला बघुनी येडा झालास मल्हारी
इसरुनी आलास कोण्या झाडास भंडारी
mhāḷasālā baghunī yēḍā jhālāsa malhārī
isarunī ālāsa kōṇyā jhāḍāsa bhaṇḍārī
Seeing Mhalasa, Malhari, you become mad
You forgot your bag with bhandara* on some tree
▷ (म्हाळसाला)(बघुनी)(येडा)(झालास)(मल्हारी)
▷ (इसरुनी)(आलास)(कोण्या)(झाडास)(भंडारी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[29] id = 51732
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
म्हाळसा बोले येडा झाला हा मल्हारी
विसरुन आला काळा घोडा भंडारी
mhāḷasā bōlē yēḍā jhālā hā malhārī
visaruna ālā kāḷā ghōḍā bhaṇḍārī
Mhalasa says, this Malhari has become mad
He forgot the black horse carrying bhandara*
▷ (म्हाळसा)(बोले)(येडा)(झाला)(हा)(मल्हारी)
▷ (विसरुन) here_comes (काळा)(घोडा)(भंडारी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[30] id = 57657
बोडके शांता - Bodake Shanta
Village भांबर्डे - Bhambarde
म्हाळसा बाई शेला कशान भिजला
वल पडल दईवार होत बाणुच्या शेजला
mhāḷasā bāī śēlā kaśāna bhijalā
vala paḍala dīvāra hōta bāṇucyā śējalā
Mhalasabai says, with what has your stole become wet
I was with Banu last night, there was dewfall at night
▷ (म्हाळसा) woman (शेला)(कशान)(भिजला)
▷ (वल)(पडल)(दईवार)(होत)(बाणुच्या)(शेजला)
pas de traduction en français
[31] id = 57658
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
खंडेराया म्हणे काहुन म्हाळसा रागात
गेलो होतो शिकारीला बानू आली माझ्या माग
khaṇḍērāyā mhaṇē kāhuna mhāḷasā rāgāta
gēlō hōtō śikārīlā bānū ālī mājhyā māga
God Khanderaya says, why are you so angry, Mhalasa
I had gone hunting, Banu came behind me
▷ (खंडेराया)(म्हणे)(काहुन)(म्हाळसा)(रागात)
▷ (गेलो)(होतो)(शिकारीला)(बानू) has_come my (माग)
pas de traduction en français
[32] id = 57659
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
म्हाळसा म्हणती येडे झालेत मल्हारी
इसरुनी आले कोण्या झाडाला भंडारी
mhāḷasā mhaṇatī yēḍē jhālēta malhārī
isarunī ālē kōṇyā jhāḍālā bhaṇḍārī
Mhalasa says, Malhari has become mad
He forgot his bag of bhandara* on some tree
▷ (म्हाळसा)(म्हणती)(येडे)(झालेत)(मल्हारी)
▷ (इसरुनी) here_comes (कोण्या)(झाडाला)(भंडारी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[33] id = 57660
वाईकर नंदा - Waikar Nanda
Village वडगाव - Vadgaon
म्हाळसा ग बाई बोल येडा झाला माझा पती
अशी धनगराची बाणू यानी घेतयली जाती
mhāḷasā ga bāī bōla yēḍā jhālā mājhā patī
aśī dhanagarācī bāṇū yānī ghētayalī jātī
Mhalasabai says, my husband has become mad
Banu from the Dhangar* community, he married and brought her in our caste
▷ (म्हाळसा) * woman says (येडा)(झाला) my (पती)
▷ (अशी)(धनगराची)(बाणू)(यानी)(घेतयली) caste
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[34] id = 57661
वाईकर नंदा - Waikar Nanda
Village वडगाव - Vadgaon
म्हाळसा ग काई बोल येडा झालास मल्हारी
आसा विसरुनी गेला कोण्या झाडाला भंडारी
mhāḷasā ga kāī bōla yēḍā jhālāsa malhārī
āsā visarunī gēlā kōṇyā jhāḍālā bhaṇḍārī
Mhalasa says, Malhari, you have become mad
He forgot his bag of bhandara* on some tree
▷ (म्हाळसा) * (काई) says (येडा)(झालास)(मल्हारी)
▷ (आसा)(विसरुनी) has_gone (कोण्या)(झाडाला)(भंडारी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[35] id = 57662
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
खंडेराव म्हणे दे ग म्हाळसा लवुंग
तुम्ही जावा मेंढ्यामाग सौदडीला आल्या शेंगा
khaṇḍērāva mhaṇē dē ga mhāḷasā lavuṅga
tumhī jāvā mēṇḍhyāmāga saudaḍīlā ālyā śēṅgā
Khanderao says, Mhalasa, give me a clove
(Mhalasa says) You go behind the sheep, beans of Saundad tree are ready
▷ (खंडेराव)(म्हणे)(दे) * (म्हाळसा)(लवुंग)
▷ (तुम्ही)(जावा)(मेंढ्यामाग)(सौदडीला)(आल्या)(शेंगा)
pas de traduction en français
[36] id = 57663
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
खंडेराव म्हणे दे ग म्हाळसा सुपारी
तुम्ही जावा मेंढ्यामाग पिकल्या गोड बोरी
khaṇḍērāva mhaṇē dē ga mhāḷasā supārī
tumhī jāvā mēṇḍhyāmāga pikalyā gōḍa bōrī
Khanderao says, Mhalasa, give me an areca nut
(Mhalasa says) You go behind the sheep, sweet berries are ripe
▷ (खंडेराव)(म्हणे)(दे) * (म्हाळसा)(सुपारी)
▷ (तुम्ही)(जावा)(मेंढ्यामाग)(पिकल्या)(गोड)(बोरी)
pas de traduction en français
[37] id = 57664
पगारे जना - Pagare Jana
Village साकोरा - Sakora
देव खंडेराया तु धनगराचा भाचा
एवढी पाणी आणली वाण्याघरची म्हाळसा
dēva khaṇḍērāyā tu dhanagarācā bhācā
ēvaḍhī pāṇī āṇalī vāṇyāgharacī mhāḷasā
God Khanderaya, you are a nephew of a Dhangar*
But you married Mhalasa from the (Grocer) vani* community
▷ (देव)(खंडेराया) you (धनगराचा)(भाचा)
▷ (एवढी) water, (आणली)(वाण्याघरची)(म्हाळसा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
vaniIn the songs, this word often refers to prestigious people from the village and not to the caste
[38] id = 57665
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
म्हाळसा बोल येडा झाला तो मल्हारी
इसरुन आला कोण्या झाडाला भंडारी
mhāḷasā bōla yēḍā jhālā tō malhārī
isaruna ālā kōṇyā jhāḍālā bhaṇḍārī
Mhalasa says, Malhari, you have become mad
He forgot his bag of bhandara* on some tree
▷ (म्हाळसा) says (येडा)(झाला)(तो)(मल्हारी)
▷ (इसरुन) here_comes (कोण्या)(झाडाला)(भंडारी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[39] id = 59012
पंडीत तान्हाबाई दाजीबा - Pandit Tanhabbai Dajiba
Village खैरी - Khiri
खंडेराया घोड्यावरी वाघाई वाघावरी
दोन्हीची दौड निमगाव खेड्यावरी
khaṇḍērāyā ghōḍyāvarī vāghāī vāghāvarī
dōnhīcī dauḍa nimagāva khēḍyāvarī
Khanderaya on the horse, Vaghai goddess on the tiger
They are both riding towards Nimgaon village
▷ (खंडेराया) horse_back (वाघाई)(वाघावरी)
▷ (दोन्हीची)(दौड)(निमगाव)(खेड्यावरी)
pas de traduction en français
[40] id = 59013
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
म्हाळसा बोल येडा झालास मल्हारी
इसरुन आला कोण्या झाडाला भंडारी
mhāḷasā bōla yēḍā jhālāsa malhārī
isaruna ālā kōṇyā jhāḍālā bhaṇḍārī
Mhalasa says, Malhari, you have become mad
He forgot his bag of bhandara* on some tree
▷ (म्हाळसा) says (येडा)(झालास)(मल्हारी)
▷ (इसरुन) here_comes (कोण्या)(झाडाला)(भंडारी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[41] id = 59014
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
म्हाळसाई बोल येड लागल देवाला
सकाळ उठून जातो बानुच्या गावाला
mhāḷasāī bōla yēḍa lāgala dēvālā
sakāḷa uṭhūna jātō bānucyā gāvālā
Mhalasabai says, God has become mad
He gets up in the morning and goes to Banu’s village
▷ (म्हाळसाई) says (येड)(लागल)(देवाला)
▷ (सकाळ)(उठून) goes (बानुच्या)(गावाला)
pas de traduction en français
[42] id = 59015
सानप सुमन - Sanap Suman
Village नांदूर शिंगोटे - Nandur Shingote
माझ्या घरी खंडेराव नही खंडन धान्याची
म्हाळसा बाई अन्न पुरवील वाण्याची
mājhyā gharī khaṇḍērāva nahī khaṇḍana dhānyācī
mhāḷasā bāī anna puravīla vāṇyācī
Khanderao, in my house there is no shortage of grains
Mhalasabai is from vani* (Grocer) community, she will provide food
▷  My (घरी)(खंडेराव) not (खंडन)(धान्याची)
▷ (म्हाळसा) woman (अन्न)(पुरवील)(वाण्याची)
pas de traduction en français
vaniIn the songs, this word often refers to prestigious people from the village and not to the caste
[43] id = 59016
जेजुरकर निवृत्ती - Jejurkar Nivruuti
Village पुणतांबा - Puntamba
मालु देव बसले आसर्याला याने तो पिवळा पोशाख केला
रंगमहालात दोघे जण बसले आनंदात
mālu dēva basalē āsaryālā yānē tō pivaḷā pōśākha kēlā
raṅgamahālāta dōghē jaṇa basalē ānandāta
Maludev is sitting in a shelter, he is wearing a yellow dress
They are both happily sitting in their entertainment hall
▷ (मालु)(देव)(बसले)(आसर्याला)(याने)(तो)(पिवळा)(पोशाख) did
▷ (रंगमहालात)(दोघे)(जण)(बसले)(आनंदात)
pas de traduction en français
[44] id = 59017
गायकवाड गंगु - Gaykwad Gangu
Village कुंभारी - Kumbhari
म्हाळसा म्हणती येड लागलं देवाला
म्हाळसा टाकुनी जातो भानूच्या गावाला
mhāḷasā mhaṇatī yēḍa lāgalaṁ dēvālā
mhāḷasā ṭākunī jātō bhānūcyā gāvālā
Mhalasa says, God has become mad
Leaving Mhalasa behind, he goes to Banu’s village
▷ (म्हाळसा)(म्हणती)(येड)(लागलं)(देवाला)
▷ (म्हाळसा)(टाकुनी) goes (भानूच्या)(गावाला)
pas de traduction en français
[45] id = 80220
साळुंखे पार्वतीबाई शंकर - Salunkhe Parvatibai Shankar
Village चितळी - Chitali
म्हाळसा बोलती वेड लागल मल्हारी
विसरुनी आले कोण्या झाडाला भंडारी
mhāḷasā bōlatī vēḍa lāgala malhārī
visarunī ālē kōṇyā jhāḍālā bhaṇḍārī
Mhalasa says, Malhari, you have become mad
He forgot his bag of bhandara* on some tree
▷ (म्हाळसा)(बोलती)(वेड)(लागल)(मल्हारी)
▷ (विसरुनी) here_comes (कोण्या)(झाडाला)(भंडारी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[46] id = 61148
काळे हौसा किसन - Kale Hausa
Village रेटवडी - Retwadi
म्हाळसाबाई बोल येड लागल पतीला
काय भाळलास धनगराच्या जातीला
mhāḷasābāī bōla yēḍa lāgala patīlā
kāya bhāḷalāsa dhanagarācyā jātīlā
Mhalasabai says, my husband has become mad
How did he get carried away by a woman from Dhangar* caste
▷ (म्हाळसाबाई) says (येड)(लागल)(पतीला)
▷  Why (भाळलास)(धनगराच्या)(जातीला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[47] id = 61149
काळे हौसा किसन - Kale Hausa
Village रेटवडी - Retwadi
म्हाळसाबाई बोल येड लागल रायाला
धनगराच्या बानुसाठी गेला चाकरी राह्याला
mhāḷasābāī bōla yēḍa lāgala rāyālā
dhanagarācyā bānusāṭhī gēlā cākarī rāhyālā
Mhalasabai says, my husband has become mad
For Dhangar*’s Banu, he went to work for them
▷ (म्हाळसाबाई) says (येड)(लागल)(रायाला)
▷ (धनगराच्या)(बानुसाठी) has_gone (चाकरी)(राह्याला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[48] id = 61150
काळे हौसा किसन - Kale Hausa
Village रेटवडी - Retwadi
म्हाळसाबाई बोल येड लागल मल्हारी
विसरुन आल कोण्या झाडाला भंडारी
mhāḷasābāī bōla yēḍa lāgala malhārī
visaruna āla kōṇyā jhāḍālā bhaṇḍārī
Mhalasa says, Malhari, you have become mad
He forgot his bag of bhandara* on some tree
▷ (म्हाळसाबाई) says (येड)(लागल)(मल्हारी)
▷ (विसरुन) here_comes (कोण्या)(झाडाला)(भंडारी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[49] id = 80221
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
म्हाळसा बोल येडे झाले मल्हारी
इसरुन आले कोण्या झाडाला भंडारी
mhāḷasā bōla yēḍē jhālē malhārī
isaruna ālē kōṇyā jhāḍālā bhaṇḍārī
Mhalasa says, Malhari, you have become mad
He forgot his bag of bhandara* on some tree
▷ (म्हाळसा) says (येडे) become (मल्हारी)
▷ (इसरुन) here_comes (कोण्या)(झाडाला)(भंडारी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[50] id = 92451
मोरे सरस्वती - More Saraswati
Village वेळापूर - Velapur
म्हाळसा बोलती याड लागलं देवाला
खांद्यावर घोंगडी जातो बानुच्या गावाला
mhāḷasā bōlatī yāḍa lāgalaṁ dēvālā
khāndyāvara ghōṅgaḍī jātō bānucyā gāvālā
Mhalasa says, God has become mad
Coarse blanket on the shoulder, he goes to Banu’s village
▷ (म्हाळसा)(बोलती)(याड)(लागलं)(देवाला)
▷ (खांद्यावर)(घोंगडी) goes (बानुच्या)(गावाला)
pas de traduction en français
[51] id = 92452
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
देव खंडेराया तु तर धनगराचा बाप्पा
अशी परणी आली वाण्याघरची म्हाळसा
dēva khaṇḍērāyā tu tara dhanagarācā bāppā
aśī paraṇī ālī vāṇyāgharacī mhāḷasā
God Khanderaya, you are Dhangar*’s God
You married Mhalasa from a vani* (Grocer community) household
▷ (देव)(खंडेराया) you wires (धनगराचा)(बाप्पा)
▷ (अशी)(परणी) has_come (वाण्याघरची)(म्हाळसा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
vaniIn the songs, this word often refers to prestigious people from the village and not to the caste
[52] id = 51318
राहित लिलाबाई रघुनाथ - Rahit Lilabai Raghunath
Village गोंडेगाव - Gondegaon
खंडेराव घोड्यावर बानुती देखीली
म्हाळसा बाईन उभ्यान आरती झोकीली
khaṇḍērāva ghōḍyāvara bānutī dēkhīlī
mhāḷasā bāīna ubhyāna āratī jhōkīlī
Seeing Banu behind Khanderao on horseback
Mhalasabai came and offered arati* to her standing
▷ (खंडेराव)(घोड्यावर)(बानुती)(देखीली)
▷ (म्हाळसा)(बाईन)(उभ्यान) Arati (झोकीली)
pas de traduction en français
AratiPrayer of praise with a ritual of lights waved in front of god; waving a platter with an oil lamp in front of the image of God as a part of worship. Arati is also performed for persons as a symbol of conveying blessings or good wishes


B:VI-4.12a (B06-04-12a) - Jejuri cycle / Maludev, Dhangar and Bāṇāī / Maludev servant of the Dhangar

[1] id = 15116
पडळघरे नका - Padalghare Naka
Village रिहे - Rihe
मल्हारी म्हण देव धनगराची चाकरी
बानाईच्या जीवासाठी खातो कोंड्याची भाकरी
malhārī mhaṇa dēva dhanagarācī cākarī
bānāīcyā jīvāsāṭhī khātō kōṇḍyācī bhākarī
God Malhari says, I am the servant of Dhangar*
I eat coarse bread for the sake of Banai
▷ (मल्हारी)(म्हण)(देव)(धनगराची)(चाकरी)
▷ (बानाईच्या)(जीवासाठी)(खातो)(कोंड्याची)(भाकरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[2] id = 15117
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
मलुजी देवूराया धनगराची चाकयरी
बाणा बाईच्या जिवासाठी खातो कोंड्याची भाकयरी
malujī dēvūrāyā dhanagarācī cākayarī
bāṇā bāīcyā jivāsāṭhī khātō kōṇḍyācī bhākayarī
God Maluji says, I am the servant of Dhangar*
I eat coarse bread for the sake of Banai
▷ (मलुजी)(देवूराया)(धनगराची)(चाकयरी)
▷ (बाणा)(बाईच्या)(जिवासाठी)(खातो)(कोंड्याची)(भाकयरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[3] id = 15118
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
धनगर वाड्यावरी मलुदेव चाकरी
धनगरी बाणाबाई खातो कोंड्याची भाकरी
dhanagara vāḍyāvarī maludēva cākarī
dhanagarī bāṇābāī khātō kōṇḍyācī bhākarī
In Dhangar*’s hamlet, Maludev is the servant
In Banabai’s house, he eats coarse bread
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(मलुदेव)(चाकरी)
▷ (धनगरी)(बाणाबाई)(खातो)(कोंड्याची)(भाकरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[4] id = 15119
कोकरे गंगू - Kokare Ganga
Village मुगाव - Mugaon
मलुका म्हण देव बारा वरस चाकयरी
बाणाबाईच्या जिवासाठी खातो कोंड्याच्या भाकयरी
malukā mhaṇa dēva bārā varasa cākayarī
bāṇābāīcyā jivāsāṭhī khātō kōṇḍyācyā bhākayarī
God Malu says, I am serving for twelve years
For Banabai’s sake, I eat coarse bread
▷ (मलुका)(म्हण)(देव)(बारा)(वरस)(चाकयरी)
▷ (बाणाबाईच्या)(जिवासाठी)(खातो)(कोंड्याच्या)(भाकयरी)
pas de traduction en français
[5] id = 15120
कोशिरे शेवंता - Koshire Shewanta
Village दुधावरे - Dudhavre
धनगरणीबाई तुझ्या ना कोंड्याच्या भाकरी
बाणु ना ग हिच्यासाठी देव करीतो चाकयरी
dhanagaraṇībāī tujhyā nā kōṇḍyācyā bhākarī
bāṇu nā ga hicyāsāṭhī dēva karītō cākayarī
Dhangar* woman, you make coarse bread
For Banu’s sake, God is serving (Dhangar*)
▷ (धनगरणीबाई) your * (कोंड्याच्या)(भाकरी)
▷ (बाणु) * * (हिच्यासाठी)(देव)(करीतो)(चाकयरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[6] id = 15121
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
डोईवर भाकर काखत कोकरी
बाणाई बाईसाठी देव करतो चाकरी
ḍōīvara bhākara kākhata kōkarī
bāṇāī bāīsāṭhī dēva karatō cākarī
Lunch basket on the head, a lamb under the arm
For Banai, God works as a servant
▷ (डोईवर)(भाकर)(काखत)(कोकरी)
▷ (बाणाई)(बाईसाठी)(देव)(करतो)(चाकरी)
pas de traduction en français
[7] id = 15122
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
धनगराच्या घरी मलु करीतो चाकरी
धनगराच्या बाणुसाठी खातो कोंड्याच्या भाकरी
dhanagarācyā gharī malu karītō cākarī
dhanagarācyā bāṇusāṭhī khātō kōṇḍyācyā bhākarī
Malu works as a servant in a Dhangar*’s house
For the sake of Dhangar*’s Banu, he eats coarse bread
▷ (धनगराच्या)(घरी)(मलु)(करीतो)(चाकरी)
▷ (धनगराच्या)(बाणुसाठी)(खातो)(कोंड्याच्या)(भाकरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[8] id = 15123
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
देव मल्हारी हा धनगराच्या चाकरी
धनगराची बाणु बाणु पुरवी भाकरी
dēva malhārī hā dhanagarācyā cākarī
dhanagarācī bāṇu bāṇu puravī bhākarī
God Malhari works as a servant with a Dhangar*
Dhangar*’s Banu provides him bread
▷ (देव)(मल्हारी)(हा)(धनगराच्या)(चाकरी)
▷ (धनगराची)(बाणु)(बाणु)(पुरवी)(भाकरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[9] id = 15124
उभे गंगा - Ubhe Ganga
Village कोळवडे - Kolavade
काखत कोकर डोईवरी भाकर
धनगराच्या घरी मलु राहिला चाकर
kākhata kōkara ḍōīvarī bhākara
dhanagarācyā gharī malu rāhilā cākara
A lamb under the arm, lunch basket on the head
Malu stayed as a servant in a Dhangar*’s house
▷ (काखत)(कोकर)(डोईवरी)(भाकर)
▷ (धनगराच्या)(घरी)(मलु)(राहिला)(चाकर)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[10] id = 15125
तुरडे फुला - Turde Phula
Village कुसुर - Kusur
धनगराची बाणु काम सांगे चाकराला
झाडीच्या झाड पाला आण माझ्या बकराला
dhanagarācī bāṇu kāma sāṅgē cākarālā
jhāḍīcyā jhāḍa pālā āṇa mājhyā bakarālā
Dhangar*’s Banu tells the servant some work to do
Bring leaves from the tree for my lamb
▷ (धनगराची)(बाणु)(काम) with (चाकराला)
▷ (झाडीच्या)(झाड)(पाला)(आण) my (बकराला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[11] id = 15126
कोशिरे हौसा - Koshire Hausa
Village दुधावरे - Dudhavre
धनगरीनबाई तुझ्या घरी आहे कढी
बाणुच्या जीवासाठी देव राहीला गडी
dhanagarīnabāī tujhyā gharī āhē kaḍhī
bāṇucyā jīvāsāṭhī dēva rāhīlā gaḍī
Dhangar* woman, you have buttermilk curry in your house
For the sake of Banu, God has stayed on as a servant
▷ (धनगरीनबाई) your (घरी)(आहे)(कढी)
▷ (बाणुच्या)(जीवासाठी)(देव)(राहीला)(गडी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[12] id = 15127
साबळे सिंधू - Sable Sindhu
Village धामणवळ - DhamanOhol
धनगर वाड्यावर मलु काढूतो झाडूनी
भर मध्यान रातीची नेली बाणाला काढूनी
dhanagara vāḍyāvara malu kāḍhūtō jhāḍūnī
bhara madhyāna rātīcī nēlī bāṇālā kāḍhūnī
Malu sweeps and cleans in Dhangar*’s house
In the middle of the night, he took away Banu
▷ (धनगर)(वाड्यावर)(मलु)(काढूतो)(झाडूनी)
▷ (भर)(मध्यान)(रातीची)(नेली)(बाणाला)(काढूनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[13] id = 15128
दिघे कांता - Dighe Kanta
Village भांबर्डे - Bhambarde
रदाळ बाणाबाई हिच्या ताकामंदी लेंड्या
बाणाईबाई साठी देव हाकली शेळ्यामेंढ्या
radāḷa bāṇābāī hicyā tākāmandī lēṇḍyā
bāṇāībāī sāṭhī dēva hākalī śēḷyāmēṇḍhyā
Banabai is lazy, there is sheep dung in her buttermilk
For the sake of Banabai, God is looking after sheep and goat
▷ (रदाळ)(बाणाबाई)(हिच्या)(ताकामंदी)(लेंड्या)
▷ (बाणाईबाई) for (देव)(हाकली)(शेळ्यामेंढ्या)
pas de traduction en français
[14] id = 15129
जोरी सावीत्रा - Jori Savitra
Village डोंगरगाव - Dongargaon
धनगरणीबाई तुझ्या ताकामंदी लेंड्या
देव मलुदेव वळीतो शेळ्यामेंढ्या
dhanagaraṇībāī tujhyā tākāmandī lēṇḍyā
dēva maludēva vaḷītō śēḷyāmēṇḍhyā
Banabai is lazy, there is sheep dung in her buttermilk
For the sake of Banabai, God is looking after sheep and goat
▷ (धनगरणीबाई) your (ताकामंदी)(लेंड्या)
▷ (देव)(मलुदेव)(वळीतो)(शेळ्यामेंढ्या)
pas de traduction en français
[15] id = 15130
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
देव वळीतो गायाम्हशी बानू वळती शेळ्यामेंढ्या
सांगते बाई तुला तिच्या ताकात केस लेंड्या
dēva vaḷītō gāyāmhaśī bānū vaḷatī śēḷyāmēṇḍhyā
sāṅgatē bāī tulā ticyā tākāta kēsa lēṇḍyā
God grazes the cattle, Banu grazes sheep and goat
I tell you woman, there is sheep wool and dung in her buttermilk
▷ (देव)(वळीतो)(गायाम्हशी)(बानू)(वळती)(शेळ्यामेंढ्या)
▷  I_tell woman to_you (तिच्या)(ताकात)(केस)(लेंड्या)
pas de traduction en français
[16] id = 15131
मरगळे भागा - Margale Bhaga
Village भोईणी - Bhoini
मलु वळीतो गाया म्हशी बाणू वळती शेळ्या मेंढ्या
धनगराच्या बाणाबाई तिच्या ताकात शेण लेंड्या
malu vaḷītō gāyā mhaśī bāṇū vaḷatī śēḷyā mēṇḍhyā
dhanagarācyā bāṇābāī ticyā tākāta śēṇa lēṇḍyā
Malu grazes the cattle, Banu grazes sheep and goat
Dhangar*’s Banabai, there is sheep dung in her buttermilk
▷ (मलु)(वळीतो)(गाया)(म्हशी)(बाणू)(वळती)(शेळ्या)(मेंढ्या)
▷ (धनगराच्या)(बाणाबाई)(तिच्या)(ताकात)(शेण)(लेंड्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[17] id = 15132
मरगळे नका - Margale Naka
Village दासवे - Dasve
धनगराच्या बाणुसाठी देव वळीतो गाया म्हशी
सांगते बाई त्याच्या ताकामंधी माशी
dhanagarācyā bāṇusāṭhī dēva vaḷītō gāyā mhaśī
sāṅgatē bāī tyācyā tākāmandhī māśī
For the sake of Dhangar*’s Banu, God grazes the cattle
I tell you, woman, there is a fly in his buttermilk
▷ (धनगराच्या)(बाणुसाठी)(देव)(वळीतो)(गाया)(म्हशी)
▷  I_tell woman (त्याच्या)(ताकामंधी)(माशी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[18] id = 15133
कानगुडे पारु - Kangude Paru
Village वेगरे - Vegre
बाणाई करी ताक तिच्या ताकात दशी
बाणाईसाठी मलुजी ओढीतो गाया म्हशी
bāṇāī karī tāka ticyā tākāta daśī
bāṇāīsāṭhī malujī ōḍhītō gāyā mhaśī
Banai makes buttermilk, there is sheep wool in her buttermilk
For the sake of Banai, Maluji garzes the cattle
▷ (बाणाई)(करी)(ताक)(तिच्या)(ताकात)(दशी)
▷ (बाणाईसाठी)(मलुजी)(ओढीतो)(गाया)(म्हशी)
pas de traduction en français
[19] id = 15134
मरगळे भागा - Margale Bhaga
Village भोईणी - Bhoini
संभुदेवाच्या शिखराला मलु वळीतो गाया म्हशी
धनगराच्या बाणाबाई तुझ्या ताकात केस माशी
sambhudēvācyā śikharālā malu vaḷītō gāyā mhaśī
dhanagarācyā bāṇābāī tujhyā tākāta kēsa māśī
On the peak of Shambhudev, Malu is grazing the cattle
Dhangar*’s Banabai, there is sheep wool and fly in your buttermilk
▷ (संभुदेवाच्या)(शिखराला)(मलु)(वळीतो)(गाया)(म्हशी)
▷ (धनगराच्या)(बाणाबाई) your (ताकात)(केस)(माशी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[20] id = 15135
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
धनगराच्या घरी मलु वळवीतो म्हस
जेजुरी गडाला बाणाला करमना कस
dhanagarācyā gharī malu vaḷavītō mhasa
jējurī gaḍālā bāṇālā karamanā kasa
In Dhangar*’s house, Malu grazes buffaloes
On the hill fort of Jejuri, Banu is feeling lonely
▷ (धनगराच्या)(घरी)(मलु)(वळवीतो)(म्हस)
▷ (जेजुरी)(गडाला)(बाणाला)(करमना) how
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[21] id = 15136
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
धनगराच्या बाणु तुझ्या ताकात केस
धनगराच्या बाणुसाठी देव वळीतो गायी म्हस
dhanagarācyā bāṇu tujhyā tākāta kēsa
dhanagarācyā bāṇusāṭhī dēva vaḷītō gāyī mhasa
Dhangar*’s Banu, there is sheep wool in your buttermilk
For Dhangar*’s Banu, God grazes the cattle
▷ (धनगराच्या)(बाणु) your (ताकात)(केस)
▷ (धनगराच्या)(बाणुसाठी)(देव)(वळीतो) cows (म्हस)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[22] id = 15137
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
मल्हारी म्हण देव करी दह्या दुधाची अंघोळी
बाणाईसाठी देव मल्हारी शेळ्या मेंढ्या वळी
malhārī mhaṇa dēva karī dahyā dudhācī aṅghōḷī
bāṇāīsāṭhī dēva malhārī śēḷyā mēṇḍhyā vaḷī
God Malhari says, have a bath with curds and milk
For Banai, God Malhari grazes sheep and goat
▷ (मल्हारी)(म्हण)(देव)(करी)(दह्या)(दुधाची)(अंघोळी)
▷ (बाणाईसाठी)(देव)(मल्हारी)(शेळ्या)(मेंढ्या)(वळी)
pas de traduction en français
[23] id = 15138
मरगळे नका - Margale Naka
Village दासवे - Dasve
जुनी झोपडी बघयुनी त्याला बसाया दिली
हाती लोटना देऊयनी त्याला लोटायला लाविली
junī jhōpaḍī baghayunī tyālā basāyā dilī
hātī lōṭanā dēūyanī tyālā lōṭāyalā lāvilī
Finding an old hut, it was given to him for living
Giving a broom in his hand, he was made to sweep it
▷ (जुनी)(झोपडी)(बघयुनी)(त्याला) come_and_sit (दिली)
▷ (हाती)(लोटना)(देऊयनी)(त्याला)(लोटायला)(लाविली)
pas de traduction en français
[24] id = 15139
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
मलुजीच्या हाती फ्वॅाडांनी (फोड) केल पानी
सांगते बाई तुला चिंतावले मनी
malujīcyā hātī phavêāḍānnī (phōḍa) kēla pānī
sāṅgatē bāī tulā cintāvalē manī
Maluji’s hands were filled with boils
I tell you, woman, I was quite worried
▷ (मलुजीच्या)(हाती)(फ्वॅाडांनी) ( (फोड) ) did water,
▷  I_tell woman to_you (चिंतावले)(मनी)
pas de traduction en français
[25] id = 15140
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
धनगर वाड्यावरी मलुजी करी केर झाड
लोटीता झाडताना हाती फ्वाँड (फोड)
dhanagara vāḍyāvarī malujī karī kēra jhāḍa
lōṭītā jhāḍatānā hātī phavāṇḍa (phōḍa)
In Dhangar*’s house, Maluji sweeps and cleans
While sweeping and cleaning, he had boils on his hand
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(मलुजी)(करी)(केर)(झाड)
▷ (लोटीता)(झाडताना)(हाती)(फ्वाँड) ( (फोड) )
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[26] id = 15141
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
बाणाबाईची आई बोल मलु चाकरी ठेवू नका
बाणा उप्पर आहे कन्या त्या तर मलुला देवू नका
bāṇābāīcī āī bōla malu cākarī ṭhēvū nakā
bāṇā uppara āhē kanyā tyā tara malulā dēvū nakā
Banabai’s mother says, don’t keep Malu as a servant
Bana is an eligible girl, don’t give her to that Malu
▷ (बाणाबाईची)(आई) says (मलु)(चाकरी)(ठेवू)(नका)
▷ (बाणा)(उप्पर)(आहे)(कन्या)(त्या) wires (मलुला)(देवू)(नका)
pas de traduction en français
[27] id = 15142
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
मलु ग म्हणल्यानी मलु जेजुरीचा गड
धनगर वाड्यावरी वाट पाण्याची जाती जड
malu ga mhaṇalyānī malu jējurīcā gaḍa
dhanagara vāḍyāvarī vāṭa pāṇyācī jātī jaḍa
Malu says, let’s go to Jejuri fort
The way to fetch water in Dhangar*’s house is very difficult
▷ (मलु) * (म्हणल्यानी)(मलु)(जेजुरीचा)(गड)
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(वाट)(पाण्याची) caste (जड)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[28] id = 15143
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
मलु ग म्हणल्यानी मलु कुठ मी तर पाहिला
जेजुरीचा मलु धनगर वाड्यावर राहिला
malu ga mhaṇalyānī malu kuṭha mī tara pāhilā
jējurīcā malu dhanagara vāḍyāvara rāhilā
Malu, I say, I saw Malu somewhere
Jejuri’s Malu remained behind in Dhangar*’s house
▷ (मलु) * (म्हणल्यानी)(मलु)(कुठ) I wires (पाहिला)
▷ (जेजुरीचा)(मलु)(धनगर)(वाड्यावर)(राहिला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[29] id = 15144
मरगळे भागा - Margale Bhaga
Village भोईणी - Bhoini
मलुजी म्हण देव रहातोयी चाकरीला
बाणाच्या जीवासाठी म्हस वळीतो संभूच्या शिखराला
malujī mhaṇa dēva rahātōyī cākarīlā
bāṇācyā jīvāsāṭhī mhasa vaḷītō sambhūcyā śikharālā
God Maluji says, I will stay in your service
For Bana’s sake, I will graze buffaloes on Shambhu’s peak
▷ (मलुजी)(म्हण)(देव)(रहातोयी)(चाकरीला)
▷ (बाणाच्या)(जीवासाठी)(म्हस)(वळीतो)(संभूच्या)(शिखराला)
pas de traduction en français
ShambhuGod Shankar
[30] id = 30276
दिघे रुक्मीणी - Dighe Rukmini
Village भांबर्डे - Bhambarde
धनगराच्या घरी देव मालुजी चाकरी
धनगराच्या भानूसाठी खातो कोंड्याच्या भाकरी
dhanagarācyā gharī dēva mālujī cākarī
dhanagarācyā bhānūsāṭhī khātō kōṇḍyācyā bhākarī
Maluji works as a servant in a Dhangar*’s house
For the sake of Dhangar*’s Banu, he eats coarse bread
▷ (धनगराच्या)(घरी)(देव)(मालुजी)(चाकरी)
▷ (धनगराच्या)(भानूसाठी)(खातो)(कोंड्याच्या)(भाकरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[31] id = 31831
उंबरे लक्ष्मी - Umbre Lakshmi
Village राजमाची - Rajmachi
UVS-30-07 start 18:24 ➡ listen to section
बाणाई काय बाई काम सांगती चाकर्याला
वनीच्या वनशीपाला आणा माझ्या तू बकर्याला
bāṇāī kāya bāī kāma sāṅgatī cākaryālā
vanīcyā vanaśīpālā āṇā mājhyā tū bakaryālā
Banai tells some work to the servant
“Bring my goat to the forest”
▷ (बाणाई) why woman (काम)(सांगती)(चाकर्याला)
▷ (वनीच्या)(वनशीपाला)(आणा) my you (बकर्याला)
pas de traduction en français
Notes =>धनगराच्या घरी देव गेलेत चाकरी बाणाई काय बाई काम सांगती चाकर्याला
वनीच्या वनशी आणा माझ्या तू बकर्याला
The following narrative is largely known among all peasant communities : god Malhārī, resident of Jejuri, in Pune district, is marrried to Mhāḷsā, from a Vāṇī community. He happens to fall in love with Bāṇāī, a woman from a Dhanagar shepherd community. To conquer her, he becomes a servant in the Bāṇāī’s community.
[32] id = 41481
कापसे सुशीला - Kapse Sushila
Village मल्हारखेड सावर्डे - Malharkhed Savarde
धनगरीणबाई तुझ्या ताकात हायेत लेंड्या
धनगर बाणुसाठी देव मल्हारी राखी मेंढ्या
dhanagarīṇabāī tujhyā tākāta hāyēta lēṇḍyā
dhanagara bāṇusāṭhī dēva malhārī rākhī mēṇḍhyā
Dhangar* woman, there is sheep dung in your buttermilk
For Dhangar*’s Banu, God Malhari looks after sheep
▷ (धनगरीणबाई) your (ताकात)(हायेत)(लेंड्या)
▷ (धनगर)(बाणुसाठी)(देव)(मल्हारी)(राखी)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[33] id = 41522
कापसे सुशीला - Kapse Sushila
Village मल्हारखेड सावर्डे - Malharkhed Savarde
धनगरीणबाई तुझ्या ताकात लोहोकर
धनगर बाणूसाठंी देव मल्हारी करी चाकरी
dhanagarīṇabāī tujhyā tākāta lōhōkara
dhanagara bāṇūsāṭhaṁī dēva malhārī karī cākarī
Dhangar* woman, there is sheep wool in your buttermilk
For Dhangar*’s Banu, God Malhari works as a servant
▷ (धनगरीणबाई) your (ताकात)(लोहोकर)
▷ (धनगर)(बाणूसाठंी)(देव)(मल्हारी)(करी)(चाकरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[34] id = 45041
सांगळे तुळसा - Sangale Tulsa
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
बाणू बाणू म्हणता येड लागल देवाला
धनगर वाड्यावरी गेला चाकरी रहायाला
bāṇū bāṇū mhaṇatā yēḍa lāgala dēvālā
dhanagara vāḍyāvarī gēlā cākarī rahāyālā
Saying Banu, Banu, God has become mad
He went to work as a servant in a Dhangar*’s house
▷ (बाणू)(बाणू)(म्हणता)(येड)(लागल)(देवाला)
▷ (धनगर)(वाड्यावरी) has_gone (चाकरी)(रहायाला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[35] id = 45049
जेजुरकर निवृत्ती - Jejurkar Nivruuti
Village पुणतांबा - Puntamba
धनगरीन बाई तुझ्या पाया मधी लोकरी जोडा
मल्हारी झाडीतो बानूचा वाडा
dhanagarīna bāī tujhyā pāyā madhī lōkarī jōḍā
malhārī jhāḍītō bānūcā vāḍā
Dhangar* woman, you have a pair of woollen slippers on your feet
Malhari is sweeping Banu’s house
▷ (धनगरीन) woman your (पाया)(मधी)(लोकरी)(जोडा)
▷ (मल्हारी)(झाडीतो)(बानूचा)(वाडा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[36] id = 57666
जाधव गया - Jadhav Gaya Parvati
Village पुणतांबा - Puntamba
धनगराची भानू तुझ्या ताकामंदी लेंड्या
तुझ्या रुपासाठी देव वळी शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācī bhānū tujhyā tākāmandī lēṇḍyā
tujhyā rupāsāṭhī dēva vaḷī śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
For your beauty, God grazes sheep and goat
▷ (धनगराची)(भानू) your (ताकामंदी)(लेंड्या)
▷  Your (रुपासाठी)(देव)(वळी)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[37] id = 57667
पगारे जना - Pagare Jana
Village साकोरा - Sakora
देव खंडेराया रोज वळे शेळ्या मेंढ्या
धनगराची भानु तुझ्या ताकामधी लेंड्या
dēva khaṇḍērāyā rōja vaḷē śēḷyā mēṇḍhyā
dhanagarācī bhānu tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
God Khanderaya grazes sheep and goat everyday
Dhangar*’s Bhanu, there is sheep dung in your buttermilk
▷ (देव)(खंडेराया)(रोज)(वळे)(शेळ्या)(मेंढ्या)
▷ (धनगराची)(भानु) your (ताकामधी)(लेंड्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[38] id = 57668
चव्हाण हिराबाई ज्ञानदेव - Chavan Hirabai D.
Village खळद - Khalad
धनगराच्या बानू तुझ्या ताकामधी लेंड्या
तुला पहाण्यासाठी देव वळीतो शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācyā bānū tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
tulā pahāṇyāsāṭhī dēva vaḷītō śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Bhanu, there is sheep dung in your buttermilk
God grazes sheep and goat just to see you
▷ (धनगराच्या)(बानू) your (ताकामधी)(लेंड्या)
▷  To_you (पहाण्यासाठी)(देव)(वळीतो)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[39] id = 59019
पवार धोंडा - Pawar Dhonda
Village मालुंजा - Malunga
जेजुरीचा खंडेराव वळीतो शेळ्यामेंढ्या
याच्या ताकामधी लेंड्या
jējurīcā khaṇḍērāva vaḷītō śēḷyāmēṇḍhyā
yācyā tākāmadhī lēṇḍyā
Jejuri’s Khanderao grazes sheep and goat
There is sheep dung in his buttermilk
▷ (जेजुरीचा)(खंडेराव)(वळीतो)(शेळ्यामेंढ्या)
▷  Of_his_place (ताकामधी)(लेंड्या)
pas de traduction en français
[40] id = 59131
पवार धोंडा - Pawar Dhonda
Village मालुंजा - Malunga
देव मल्हारीच्या ताटामंदी लेंड्या
धनगराच्या बाणूसाठी वळीतो शेळ्यामेंढ्या
dēva malhārīcyā tāṭāmandī lēṇḍyā
dhanagarācyā bāṇūsāṭhī vaḷītō śēḷyāmēṇḍhyā
There is sheep dung in God Malhari’s plate
For the sake of Dhangar*’s Banu, he grazes sheep and goat
▷ (देव)(मल्हारीच्या)(ताटामंदी)(लेंड्या)
▷ (धनगराच्या)(बाणूसाठी)(वळीतो)(शेळ्यामेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[41] id = 59132
निवंगुणे जना - Niwangune Jana
Village आंबी - Ambi
म्हाळसाबाई बोल येड लागल रायाला
धनगराच्या बाणूसाठी गेला चाकरी राह्याला
mhāḷasābāī bōla yēḍa lāgala rāyālā
dhanagarācyā bāṇūsāṭhī gēlā cākarī rāhyālā
Saying Mhalasa, God has become mad
He went to work as a servant in a Dhangar*’s house
▷ (म्हाळसाबाई) says (येड)(लागल)(रायाला)
▷ (धनगराच्या)(बाणूसाठी) has_gone (चाकरी)(राह्याला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[42] id = 61151
साळवी गिरजाबाई गेणू - Salavi Girijabai Genu
Village चितळी - Chitali
मल्हारी म्हणे तु नाही बाणाई फुकाची
बारा वर्षे चाकरी केली धनगर लोकाची
malhārī mhaṇē tu nāhī bāṇāī phukācī
bārā varṣē cākarī kēlī dhanagara lōkācī
Malhari says, I have not got you for free
I have served the Dhangar*’s for twelve years for it
▷ (मल्हारी)(म्हणे) you not (बाणाई)(फुकाची)
▷ (बारा)(वर्षे)(चाकरी) shouted (धनगर)(लोकाची)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[43] id = 61152
काळे हौसा किसन - Kale Hausa
Village रेटवडी - Retwadi
येडा मलुदेव वळीतो शेळ्या मेेंढ्या
धनगराच्या बानु तुझ्या ताकामंदी लेंड्या
yēḍā maludēva vaḷītō śēḷyā mēēṇḍhyā
dhanagarācyā bānu tujhyā tākāmandī lēṇḍyā
This mad Maludev grazes sheep and goat
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
▷ (येडा)(मलुदेव)(वळीतो)(शेळ्या)(मेेंढ्या)
▷ (धनगराच्या)(बानु) your (ताकामंदी)(लेंड्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[44] id = 61153
निकम सोना - Nikam Sona
Village धोंडराई - Dhondrai
येडा धनगर मेंढ्या चारी हारळीला
हानीतो दगड कौट (कवट) म्हणून नारळीला
yēḍā dhanagara mēṇḍhyā cārī hāraḷīlā
hānītō dagaḍa kauṭa (kavaṭa) mhaṇūna nāraḷīlā
Mad Dhangar* grazes sheep on the gross
He throws wood apple thinking it’s coconut
▷ (येडा)(धनगर)(मेंढ्या)(चारी)(हारळीला)
▷ (हानीतो)(दगड)(कौट) ( (कवट) ) (म्हणून)(नारळीला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[45] id = 61154
मोमताटे जीजा - Momtate Jija
Village आईनवाडी - Ainwadi
बानाई धनगरणीच्या ताकामधी माशा
मालुदेव चवराशा (चतुर) सोडीना तीचा पीछा
bānāī dhanagaraṇīcyā tākāmadhī māśā
māludēva cavarāśā (catura) sōḍīnā tīcā pīchā
There are flies in the buttermilk of Banai, the Dhangar* woman
Clever Malu does not stop following her
▷ (बानाई)(धनगरणीच्या)(ताकामधी)(माशा)
▷ (मालुदेव)(चवराशा) ( (चतुर) ) (सोडीना)(तीचा)(पीछा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[46] id = 59018
चव्हाण हिराबाई ज्ञानदेव - Chavan Hirabai D.
Village खळद - Khalad
धनगराचे बानू तुझ्या ताकामधी लेंड्या
तुझ्या ग बाई देव वळीत्यात शेळ्यामेंढ्या
dhanagarācē bānū tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
tujhyā ga bāī dēva vaḷītyāta śēḷyāmēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
This mad Maludev grazes sheep and goat
▷ (धनगराचे)(बानू) your (ताकामधी)(लेंड्या)
▷  Your * woman (देव)(वळीत्यात)(शेळ्यामेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[47] id = 82502
जेजुरकर धोडा मारुतराव - Jejurkar Dhonda Marutrao
Village पुणतांबा - Puntamba
धनगराची बानु तुझ्या ताटामध्ये लेंड्या
खांद्यावरी घोंगडी देव वळी शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācī bānu tujhyā tāṭāmadhyē lēṇḍyā
khāndyāvarī ghōṅgaḍī dēva vaḷī śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
This mad Maludev grazes sheep and goat
▷ (धनगराची)(बानु) your (ताटामध्ये)(लेंड्या)
▷ (खांद्यावरी)(घोंगडी)(देव)(वळी)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[48] id = 93564
निमसे केशर - Nimse Keshar
Village नाउर - Nahur
धनगराचे बाऩु तुझ्या ताकामधी लेंड्या
तुझ्या ताकासाठी देव वळी शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācē bāṉu tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
tujhyā tākāsāṭhī dēva vaḷī śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
For your buttermilk, God grazes sheep and goat
▷ (धनगराचे)(बाऩु) your (ताकामधी)(लेंड्या)
▷  Your (ताकासाठी)(देव)(वळी)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[49] id = 41235
मोरे सरस्वती - More Sarasvati
Village सावर्डे - Savarde
धनगरबाई हायता ताकात लेंड्या
भानू या नारीसाठी देव मल्हारी राखी मेंढ्या
dhanagarabāī hāyatā tākāta lēṇḍyā
bhānū yā nārīsāṭhī dēva malhārī rākhī mēṇḍhyā
There is sheep dung in Dhangar* woman’s buttermilk
For Banu, God Malhari looks after the sheep
▷ (धनगरबाई)(हायता)(ताकात)(लेंड्या)
▷ (भानू)(या)(नारीसाठी)(देव)(मल्हारी)(राखी)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[50] id = 38563
चव्हाण शेवंता - Chavan Shewanta
Village कितीगळी - Kitigali
धनगराचे भानु तुझ्या ताकामध्ये लेंड्या
तुझ्या जीवासाठी देव वळी शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācē bhānu tujhyā tākāmadhyē lēṇḍyā
tujhyā jīvāsāṭhī dēva vaḷī śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
This mad Maludev grazes sheep and goat
▷ (धनगराचे)(भानु) your (ताकामध्ये)(लेंड्या)
▷  Your (जीवासाठी)(देव)(वळी)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[51] id = 38562
चव्हाण शेवंता - Chavan Shewanta
Village कितीगळी - Kitigali
धनगराचे भानु तुझ्या ताकात माशी
तुझ्या जीवासाठी देव वळी गाय म्हशी
dhanagarācē bhānu tujhyā tākāta māśī
tujhyā jīvāsāṭhī dēva vaḷī gāya mhaśī
There are flies in the buttermilk of Banai, the Dhangar* woman
For Dhangar*’s Banu, God grazes the cattle
▷ (धनगराचे)(भानु) your (ताकात)(माशी)
▷  Your (जीवासाठी)(देव)(वळी)(गाय)(म्हशी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[52] id = 93548
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
देव खंडेराया रोज वळी शेळ्या मेंढ्या
धनगराची बानु तुझ्या ताकामधी लेंड्या
dēva khaṇḍērāyā rōja vaḷī śēḷyā mēṇḍhyā
dhanagarācī bānu tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
For your buttermilk, God grazes sheep and goat
▷ (देव)(खंडेराया)(रोज)(वळी)(शेळ्या)(मेंढ्या)
▷ (धनगराची)(बानु) your (ताकामधी)(लेंड्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[53] id = 80224
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuvan Lakshmi
Village हणमंतगाव - Hanmantgaon
धनगराच्या बानु तुझ्या ताटामध्ये लेंड्या
एडा मलुदेव वळीतो शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācyā bānu tujhyā tāṭāmadhyē lēṇḍyā
ēḍā maludēva vaḷītō śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
For your buttermilk, God grazes sheep and goat
▷ (धनगराच्या)(बानु) your (ताटामध्ये)(लेंड्या)
▷ (एडा)(मलुदेव)(वळीतो)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[54] id = 59148
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
धनगराची बाणू वळीती शेळ्यामेंढ्या
देवा खंडेरावा तुझ्या ताकामधी लेंड्या
dhanagarācī bāṇū vaḷītī śēḷyāmēṇḍhyā
dēvā khaṇḍērāvā tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
Dhangar*’s Banu grazes sheep abd goat
God Khanderao, there is sheep dung in your buttremilk
▷ (धनगराची)(बाणू)(वळीती)(शेळ्यामेंढ्या)
▷ (देवा)(खंडेरावा) your (ताकामधी)(लेंड्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[55] id = 59150
गायकवाड गंगु - Gaykwad Gangu
Village कुंभारी - Kumbhari
धनगराचे भानु तुझ्या ताकामधी लेंड्या
तुझ्या जीवासाठी देव वळी शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācē bhānu tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
tujhyā jīvāsāṭhī dēva vaḷī śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
For your buttermilk, God grazes sheep and goat
▷ (धनगराचे)(भानु) your (ताकामधी)(लेंड्या)
▷  Your (जीवासाठी)(देव)(वळी)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[56] id = 59146
मेदगे सावीत्री - Madege Savitri
Village अवदर - Awadar
धनगराच्या बाणू तुझ्या ताकामंदी लेंड्या
धनगराच्या बाणूसाठी देव वळी शेळयामेंढ्या
dhanagarācyā bāṇū tujhyā tākāmandī lēṇḍyā
dhanagarācyā bāṇūsāṭhī dēva vaḷī śēḷayāmēṇḍhyā
There is sheep dung in Dhangar* woman’s buttermilk
For Banu, God Malhari looks after the sheep
▷ (धनगराच्या)(बाणू) your (ताकामंदी)(लेंड्या)
▷ (धनगराच्या)(बाणूसाठी)(देव)(वळी)(शेळयामेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[57] id = 110079
खैरे राधा - Khaire Radha
Village गेवंडे खडक - Gevande Khadak
UVS-51-04 start 17:32 ➡ listen to section
म्हाळसा बाई बोल देवा ताकामंदी लेंड्या
या बाणाई बाई साठी देव वळीतो शेळ्यामेंढ्या
mhāḷasā bāī bōla dēvā tākāmandī lēṇḍyā
yā bāṇāī bāī sāṭhī dēva vaḷītō śēḷyāmēṇḍhyā
Mhalasabai says, God there is sheep dung in your buttermilk
For the sake of this woman, Banai, God grazes sheep and goat
▷ (म्हाळसा) woman says (देवा)(ताकामंदी)(लेंड्या)
▷ (या)(बाणाई) woman for (देव)(वळीतो)(शेळ्यामेंढ्या)
pas de traduction en français
[58] id = 93562
शेडगे उमाजी - Shedge Umaji
Village केसूर्डी - Kesurdi
कातरील्या मेंढ्या जेवाण कटीनी गुळ पोळ्या
मेंढ्या भिवाच्या मायदंळ्या
kātarīlyā mēṇḍhyā jēvāṇa kaṭīnī guḷa pōḷyā
mēṇḍhyā bhivācyā māyadanḷyā
Wool is shorn off the sheep, a meal with sweet stuffed bread is prepared
Bhiva has a huge number of sheep
▷ (कातरील्या)(मेंढ्या)(जेवाण)(कटीनी)(गुळ)(पोळ्या)
▷ (मेंढ्या)(भिवाच्या)(मायदंळ्या)
pas de traduction en français


B:VI-4.12b (B06-04-12b) - Jejuri cycle / Maludev, Dhangar and Bāṇāī / Theft in the Dhangar colony

[1] id = 15146
मोरे मथा - More Matha
Village आंबेगाव - Ambegaon
जेजुरी झाली चोरी चोरी झाली पहाता पहाता
बाणाई नेली माता सुकीरवार व्हता
jējurī jhālī cōrī cōrī jhālī pahātā pahātā
bāṇāī nēlī mātā sukīravāra vhatā
There was a theft in Jejuri in a flash of a second
He carried mother Banai away, that day was a Friday
▷ (जेजुरी) has_come (चोरी)(चोरी) has_come (पहाता)(पहाता)
▷ (बाणाई)(नेली)(माता)(सुकीरवार)(व्हता)
pas de traduction en français
[2] id = 15147
मोरे मथा - More Matha
Village आंबेगाव - Ambegaon
जेजुरी झाली चोरी चोरी झाली वरवंटा
बाणाई नेली माता जेजुरीच्या तळवटा
jējurī jhālī cōrī cōrī jhālī varavaṇṭā
bāṇāī nēlī mātā jējurīcyā taḷavaṭā
There was a theft in Jejuri the grinding stone was stolen
Mother Banai was carried away to the foot of Jejuri
▷ (जेजुरी) has_come (चोरी)(चोरी) has_come (वरवंटा)
▷ (बाणाई)(नेली)(माता)(जेजुरीच्या)(तळवटा)
pas de traduction en français
[3] id = 15148
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
धनगरी झाली चोरी नाही नेल थाळा वाटी
मलुया देवानी काढली बाणाई तळवटी
dhanagarī jhālī cōrī nāhī nēla thāḷā vāṭī
maluyā dēvānī kāḍhalī bāṇāī taḷavaṭī
A theft took place in Dhangar* hamlet, the vessels were not stolen
God Malu carried Banai away to the foot (of the fort)
▷ (धनगरी) has_come (चोरी) not (नेल)(थाळा)(वाटी)
▷ (मलुया)(देवानी)(काढली)(बाणाई)(तळवटी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[4] id = 15149
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
देवा मलुजीनी नाही नेली थाळा वाटी
बानाबाई घोड्यावरी जेजुरीच्या तळवटी
dēvā malujīnī nāhī nēlī thāḷā vāṭī
bānābāī ghōḍyāvarī jējurīcyā taḷavaṭī
God Maluji did not steal pots and pans
He carried Banabai away on his horse to the foot of Jejuri
▷ (देवा)(मलुजीनी) not (नेली)(थाळा)(वाटी)
▷ (बानाबाई) horse_back (जेजुरीच्या)(तळवटी)
pas de traduction en français
[5] id = 15150
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
धनगरी झाली चोरी नाही नेल हांडभांड
मलुया देवानी काढली बाणाई उभ्या दांड
dhanagarī jhālī cōrī nāhī nēla hāṇḍabhāṇḍa
maluyā dēvānī kāḍhalī bāṇāī ubhyā dāṇḍa
A theft took place in Dhangar* hamlet, pots and pans were not stolen
God Malu carried Banai away on his horse
▷ (धनगरी) has_come (चोरी) not (नेल)(हांडभांड)
▷ (मलुया)(देवानी)(काढली)(बाणाई)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[6] id = 15151
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
मालुजी देवानी नाही नेल हांडभांड
बानाई घोड्यावरी चाले जेजुरीचा दंड
mālujī dēvānī nāhī nēla hāṇḍabhāṇḍa
bānāī ghōḍyāvarī cālē jējurīcā daṇḍa
God Maluji did not take away pots and pans
With Banai on horseback, he goes on the way to Jejuri
▷ (मालुजी)(देवानी) not (नेल)(हांडभांड)
▷ (बानाई) horse_back (चाले)(जेजुरीचा)(दंड)
pas de traduction en français
[7] id = 15152
येनपुरे गवू - Enpure Gawu
Village वांजळे - Wanjale
धनगर वाड्या झाली चोरी नाही नेल हांडभांड
बानू घातली घोड्यावरी जेजुरीच्या उभ्या दांड
dhanagara vāḍyā jhālī cōrī nāhī nēla hāṇḍabhāṇḍa
bānū ghātalī ghōḍyāvarī jējurīcyā ubhyā dāṇḍa
A theft took place in Dhangar* hamlet, pots and pans were not stolen
God Malu carried Banai away on his horse
▷ (धनगर)(वाड्या) has_come (चोरी) not (नेल)(हांडभांड)
▷ (बानू)(घातली) horse_back (जेजुरीच्या)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[8] id = 15153
ढोरे मंजुळा - Dhore Manjula
Village पोमगाव - Pomgaon
दरवडा पडला नाही नेल भांडकुंड
देवा मलुजीन बाणु काढली उभ्या दांड
daravaḍā paḍalā nāhī nēla bhāṇḍakuṇḍa
dēvā malujīna bāṇu kāḍhalī ubhyā dāṇḍa
A theft took place in Dhangar* hamlet, pots and pans were not stolen
God Malu carried Banai away on his horse
▷ (दरवडा)(पडला) not (नेल)(भांडकुंड)
▷ (देवा)(मलुजीन)(बाणु)(काढली)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[9] id = 15154
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
मलुजी देवायानी चोरी केली खरोखरी
सांगते बाई तुला बानाबाई घोड्यावरी
malujī dēvāyānī cōrī kēlī kharōkharī
sāṅgatē bāī tulā bānābāī ghōḍyāvarī
God Maluji really stole something
I tell you, woman, he carried Banabai away on his horse
▷ (मलुजी)(देवायानी)(चोरी) shouted (खरोखरी)
▷  I_tell woman to_you (बानाबाई) horse_back
pas de traduction en français
[10] id = 15155
कोशिरे हौसा - Koshire Hausa
Village दुधावरे - Dudhavre
धनगर वाड्यावरी चोरी झालीय खरोखरी
धनगराची बाणू बाणू नेलीया घोड्यावरी
dhanagara vāḍyāvarī cōrī jhālīya kharōkharī
dhanagarācī bāṇū bāṇū nēlīyā ghōḍyāvarī
A theft really took place in Dhangar* hamlet
Dhangar*’s Banu was carried away on horseback
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(चोरी)(झालीय)(खरोखरी)
▷ (धनगराची)(बाणू)(बाणू)(नेलीया) horse_back
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[11] id = 15156
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
मलुजी देवायानी नाही नेली गाय म्हस
बानाई घोड्यावरी जेजुरीची चाली कुस
malujī dēvāyānī nāhī nēlī gāya mhasa
bānāī ghōḍyāvarī jējurīcī cālī kusa
God Maluji did not steal cattle
Banai on horseback, he carried her away to Jejuri
▷ (मलुजी)(देवायानी) not (नेली)(गाय)(म्हस)
▷ (बानाई) horse_back (जेजुरीची)(चाली)(कुस)
pas de traduction en français
[12] id = 15157
गायकवाड सुला - Gaykwad Sula
Village रावडे - Ravade
जेजुरी गडावरी मेंढर चरती फिरुनी
बाणूबाईवरी भंडारा पडत चोरुनी
jējurī gaḍāvarī mēṇḍhara caratī phirunī
bāṇūbāīvarī bhaṇḍārā paḍata cōrunī
On the hill-fort of Jejuri, sheep wander and graze
Bhandara* stealthily falls on Banubai
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(मेंढर)(चरती) turning_round
▷ (बाणूबाईवरी)(भंडारा)(पडत)(चोरुनी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[13] id = 15158
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
चोरी झाली मोठ्या घरी नाही नेल हंडभांड
नेली बाणाई तिला जेजुरीच्या उभ्या दांड
cōrī jhālī mōṭhyā gharī nāhī nēla haṇḍabhāṇḍa
nēlī bāṇāī tilā jējurīcyā ubhyā dāṇḍa
There was a theft in the big house, pots and pans were not stolen
He carried Banai away to Jejuri from the village in the midst of all the people
▷ (चोरी) has_come (मोठ्या)(घरी) not (नेल)(हंडभांड)
▷ (नेली)(बाणाई)(तिला)(जेजुरीच्या)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
[14] id = 15159
बोरेकर शांता - Borekar Shanta
Village पोमगाव - Pomgaon
दरोडा पडला नाही नेल सोन नाण
देवा मलुजीनी बाणू नेली सुगरण
darōḍā paḍalā nāhī nēla sōna nāṇa
dēvā malujīnī bāṇū nēlī sugaraṇa
There was a dacoity, no pots and pans were stolen
God Maluji carried Banai away on horseback
▷ (दरोडा)(पडला) not (नेल) gold (नाण)
▷ (देवा)(मलुजीनी)(बाणू)(नेली)(सुगरण)
pas de traduction en français
[15] id = 15160
बोरेकर शांता - Borekar Shanta
Village पोमगाव - Pomgaon
दरोडा पडला नाही नेल थाळा वाटी
देवा मलुजीनी बाणाई नेली पाठी
darōḍā paḍalā nāhī nēla thāḷā vāṭī
dēvā malujīnī bāṇāī nēlī pāṭhī
There was a dacoity, no pots and pans were stolen
God Maluji carried Banai away on horseback
▷ (दरोडा)(पडला) not (नेल)(थाळा)(वाटी)
▷ (देवा)(मलुजीनी)(बाणाई)(नेली)(पाठी)
pas de traduction en français
[16] id = 15161
बोरेकर शांता - Borekar Shanta
Village पोमगाव - Pomgaon
दरोडा पडला उभ्या ढासळल्या भिती
देवा मलुजीनी बानु नेली मधराती
darōḍā paḍalā ubhyā ḍhāsaḷalyā bhitī
dēvā malujīnī bānu nēlī madharātī
There was a dacoity, the walls were broken
God Maluji carried Banai away at midnight
▷ (दरोडा)(पडला)(उभ्या)(ढासळल्या)(भिती)
▷ (देवा)(मलुजीनी)(बानु)(नेली)(मधराती)
pas de traduction en français
[17] id = 15162
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
बाणाबाईच्या बापाला याला कळवा हातोपाती
मलुजी देवायानी यानी बाणा नेलीया रातोराती
bāṇābāīcyā bāpālā yālā kaḷavā hātōpātī
malujī dēvāyānī yānī bāṇā nēlīyā rātōrātī
Please inform Banabai’s father immediately
God Maluji carried Banai away in the middle of the night
▷ (बाणाबाईच्या)(बापाला)(याला)(कळवा)(हातोपाती)
▷ (मलुजी)(देवायानी)(यानी)(बाणा)(नेलीया)(रातोराती)
pas de traduction en français
[18] id = 15163
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
मलुजी देवायानी यानी धनगर वाड्यावरी
चोरी केलीय खरोखरी नेल्या धनगराच्या पोरी
malujī dēvāyānī yānī dhanagara vāḍyāvarī
cōrī kēlīya kharōkharī nēlyā dhanagarācyā pōrī
God Maluji from the Dhangar* hamlet
Stole Dhangar*’s daughter, really a theft took place
▷ (मलुजी)(देवायानी)(यानी)(धनगर)(वाड्यावरी)
▷ (चोरी)(केलीय)(खरोखरी)(नेल्या)(धनगराच्या)(पोरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[19] id = 15164
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
सकाळी उठूयनी चोरी केलीया जाता जाता
सांगते देवा तुला चांद सुकीर उगवता
sakāḷī uṭhūyanī cōrī kēlīyā jātā jātā
sāṅgatē dēvā tulā cānda sukīra ugavatā
On getting up in the morning, he stole on his way out
I tell you, God, that was the time when the moon and the venus were rising
▷  Morning (उठूयनी)(चोरी)(केलीया) class class
▷  I_tell (देवा) to_you (चांद)(सुकीर)(उगवता)
pas de traduction en français
[20] id = 15165
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
हे ग धनगर वाड्यावरी चोरी झालीया खरोखरी
सांग बाणाच्या बापाला बाणा नेलीया घोड्यावरी
hē ga dhanagara vāḍyāvarī cōrī jhālīyā kharōkharī
sāṅga bāṇācyā bāpālā bāṇā nēlīyā ghōḍyāvarī
A theft really took place in Dhangar* hamlet
Tell Bana’s father, God carried Bana away on horseback
▷ (हे) * (धनगर)(वाड्यावरी)(चोरी)(झालीया)(खरोखरी)
▷  With (बाणाच्या)(बापाला)(बाणा)(नेलीया) horse_back
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[21] id = 15166
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
येला मंदी येल आणला मलुनी तोडूनी
धनगराची बाणु यानी आणली काढूनी
yēlā mandī yēla āṇalā malunī tōḍūnī
dhanagarācī bāṇu yānī āṇalī kāḍhūnī
Malu plucked and brought the best climber
He took away Dhangar*’s Banu (in the same fashion)
▷ (येला)(मंदी)(येल)(आणला)(मलुनी)(तोडूनी)
▷ (धनगराची)(बाणु)(यानी)(आणली)(काढूनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[22] id = 15167
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
मलुजी देवाला नाही बधना (िफतुनी) कस कोणी
धनगराची बाणू यानी नेलीया फसवूनी
malujī dēvālā nāhī badhanā (iphatunī) kasa kōṇī
dhanagarācī bāṇū yānī nēlīyā phasavūnī
How can nobody dare God Maluji
He cheated and carried Dhangar*’s Banu away with him
▷ (मलुजी)(देवाला) not (बधना) ( (िफतुनी) ) how (कोणी)
▷ (धनगराची)(बाणू)(यानी)(नेलीया)(फसवूनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[23] id = 15168
येनपुरे लीला - Enpure Lila
Village पळसे - Palase
लुटीला धनगरवाडा चोरी झाली वाड्यावरी
बानाई ग बाई हि ग नेली घोड्यावरी
luṭīlā dhanagaravāḍā cōrī jhālī vāḍyāvarī
bānāī ga bāī hi ga nēlī ghōḍyāvarī
Dhangar* hamlet was looted, theft took place there
Woman, Banabai was carried away on horseback
▷ (लुटीला)(धनगरवाडा)(चोरी) has_come (वाड्यावरी)
▷ (बानाई) * woman (हि) * (नेली) horse_back
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[24] id = 15169
दळवी अनसुया - Dalvi Anasuya
Village कोळवली - Kolawali
दरवडा पडला नाही नेलया भांडकुंड
मलु देवायान बानु काढली उभ्या दांड
daravaḍā paḍalā nāhī nēlayā bhāṇḍakuṇḍa
malu dēvāyāna bānu kāḍhalī ubhyā dāṇḍa
There was a dacoity, no pots and pans were stolen
God Malu carried Banu away from the village in the midest of them all
▷ (दरवडा)(पडला) not (नेलया)(भांडकुंड)
▷ (मलु)(देवायान)(बानु)(काढली)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
[25] id = 15170
दळवी अनसुया - Dalvi Anasuya
Village कोळवली - Kolawali
दरवडा पडला धनगर वाड्यावरी
मल्हारी देवायान बानू घातली घोड्यावरी
daravaḍā paḍalā dhanagara vāḍyāvarī
malhārī dēvāyāna bānū ghātalī ghōḍyāvarī
A dacoity took place in Dhangar* hamlet
God Malhari picked Banu and placed her on horseback
▷ (दरवडा)(पडला)(धनगर)(वाड्यावरी)
▷ (मल्हारी)(देवायान)(बानू)(घातली) horse_back
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[26] id = 15171
दळवी अनसुया - Dalvi Anasuya
Village कोळवली - Kolawali
दरवडा पडला नाही नेलीया थाळवाटी
देव ग मलुजीन बानु ठेवली तळवटी
daravaḍā paḍalā nāhī nēlīyā thāḷavāṭī
dēva ga malujīna bānu ṭhēvalī taḷavaṭī
A theft took place in Dhangar* hamlet, the vessels were not stolen
God Malu carried Banai away to the foot (of the fort)
▷ (दरवडा)(पडला) not (नेलीया)(थाळवाटी)
▷ (देव) * (मलुजीन)(बानु)(ठेवली)(तळवटी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[27] id = 15172
दळवी अनसुया - Dalvi Anasuya
Village कोळवली - Kolawali
दरवडा पडला नाही गेल या सोननाण
देवा ग मलुजीन बानु नेली सुगरण
daravaḍā paḍalā nāhī gēla yā sōnanāṇa
dēvā ga malujīna bānu nēlī sugaraṇa
There was a dacoity, no gold or cash was stolen
God Maluji carried Banai, the expert cook, away
▷ (दरवडा)(पडला) not gone (या)(सोननाण)
▷ (देवा) * (मलुजीन)(बानु)(नेली)(सुगरण)
pas de traduction en français
[28] id = 15173
पवार छबु - Pawar Chabu
Village मुलखेड - Mulkhed
धनगरवाड्या झाली चोरी नाही गेली वाटीलोटी
देवा मल्हारीन बानू नेली अर्ध्या राती
dhanagaravāḍyā jhālī cōrī nāhī gēlī vāṭīlōṭī
dēvā malhārīna bānū nēlī ardhyā rātī
A theft took place in Dhangar* hamlet, the vessels were not stolen
God Maluji carried Banai away at midnight
▷ (धनगरवाड्या) has_come (चोरी) not went (वाटीलोटी)
▷ (देवा)(मल्हारीन)(बानू)(नेली)(अर्ध्या)(राती)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[29] id = 15174
पवार छबु - Pawar Chabu
Village मुलखेड - Mulkhed
धनगरवाड्या झाली चोरी नाही गेल भांडकुंड
देवा मल्हारीन बानू नेली उभ्या दांड
dhanagaravāḍyā jhālī cōrī nāhī gēla bhāṇḍakuṇḍa
dēvā malhārīna bānū nēlī ubhyā dāṇḍa
There was a dacoity in Dhangar* hamlet, no pots and pans were stolen
God Malhari carried Banu away from the village in the midst of them all
▷ (धनगरवाड्या) has_come (चोरी) not gone (भांडकुंड)
▷ (देवा)(मल्हारीन)(बानू)(नेली)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[30] id = 15175
तिडके सीता - Tidke Sita
Village हडशी - Hadshi
दरवडा पडीला धनगराच्या वाड्यावरी
देव मालुजीन बानू घातली घोड्यावरी
daravaḍā paḍīlā dhanagarācyā vāḍyāvarī
dēva mālujīna bānū ghātalī ghōḍyāvarī
A dacoity took place in Dhangar* hamlet
God Maluji picked Banu and placed her on horseback
▷ (दरवडा)(पडीला)(धनगराच्या)(वाड्यावरी)
▷ (देव)(मालुजीन)(बानू)(घातली) horse_back
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[31] id = 15176
तिडके सीता - Tidke Sita
Village हडशी - Hadshi
दरवडा पडीला नाही गेली वाटी लोटी
देव मालुजीनी बानू घातली तळवटी
daravaḍā paḍīlā nāhī gēlī vāṭī lōṭī
dēva mālujīnī bānū ghātalī taḷavaṭī
There was a dacoity, no pots and pans were stolen
God Malu carried Banai away to the foot (of the fort)
▷ (दरवडा)(पडीला) not went (वाटी)(लोटी)
▷ (देव)(मालुजीनी)(बानू)(घातली)(तळवटी)
pas de traduction en français
[32] id = 15177
जोरी सावीत्रा - Jori Savitra
Village डोंगरगाव - Dongargaon
दरवडा पडला धनगराच्या वाड्यावरी
मालू देवान बानू नेली घोड्यावरी
daravaḍā paḍalā dhanagarācyā vāḍyāvarī
mālū dēvāna bānū nēlī ghōḍyāvarī
There was a dacoity in Dhangar* hamlet
God Malu carried Banu away on horseback
▷ (दरवडा)(पडला)(धनगराच्या)(वाड्यावरी)
▷ (मालू)(देवान)(बानू)(नेली) horse_back
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[33] id = 15178
हळंदे ताना - Halande Tana
Village कोंढुर - Kondhur
पडला दरवडा नाही न्याल भांडकुंड
देव मालुजीन बानु काढली उभ्या दांड
paḍalā daravaḍā nāhī nyāla bhāṇḍakuṇḍa
dēva mālujīna bānu kāḍhalī ubhyā dāṇḍa
There was a dacoity, no pots or pans were stolen
God Maluji carried Banu away from the village in the midst of them all
▷ (पडला)(दरवडा) not (न्याल)(भांडकुंड)
▷ (देव)(मालुजीन)(बानु)(काढली)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
[34] id = 15179
जोरी सावीत्रा - Jori Savitra
Village डोंगरगाव - Dongargaon
दरवडा पडला नाही नेली थाळावाटी
मालु देवान बानु नेली तळवटी
daravaḍā paḍalā nāhī nēlī thāḷāvāṭī
mālu dēvāna bānu nēlī taḷavaṭī
There was a dacoity, no pots and pans were stolen
God Malu carried Banu away to the foot of Jejuri
▷ (दरवडा)(पडला) not (नेली)(थाळावाटी)
▷ (मालु)(देवान)(बानु)(नेली)(तळवटी)
pas de traduction en français
[35] id = 15180
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
चोरी काय झाली धनगराच्या वाड्यावरी
मलुजी देवायान बानु नेली घोड्यावरी
cōrī kāya jhālī dhanagarācyā vāḍyāvarī
malujī dēvāyāna bānu nēlī ghōḍyāvarī
What was stolen in Dhangar* hamlet
God Maluji carried Banu away on horseback
▷ (चोरी) why has_come (धनगराच्या)(वाड्यावरी)
▷ (मलुजी)(देवायान)(बानु)(नेली) horse_back
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[36] id = 15181
बोंद्रे योना - Bondre Yona
Village हडशी - Hadshi
पाऊस थुई थुई आल डोंगर भरुनी
देव मालुजीन बानु आणली चोरुनी
pāūsa thuī thuī āla ḍōṅgara bharunī
dēva mālujīna bānu āṇalī cōrunī
It was raining heavily, the mountain was overcast
God Maluji stole Banu and brought her along
▷  Rain (थुई)(थुई) here_comes (डोंगर)(भरुनी)
▷ (देव)(मालुजीन)(बानु)(आणली)(चोरुनी)
pas de traduction en français
[37] id = 15182
तिडके सीता - Tidke Sita
Village हडशी - Hadshi
देव ग मालुजीन बानु आणली चोरुनी
जेजुरी गडावरी भंडार पडीतो दुरुनी
dēva ga mālujīna bānu āṇalī cōrunī
jējurī gaḍāvarī bhaṇḍāra paḍītō durunī
God Maluji stole Banu and brought her along
Bhandara* falls on the hill-fort of Jejuri from a distance
▷ (देव) * (मालुजीन)(बानु)(आणली)(चोरुनी)
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(भंडार)(पडीतो)(दुरुनी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[38] id = 30277
दिघे लक्ष्मी - Dighe Lakshmi
Village भांबर्डे - Bhambarde
दरवडा पडला नाही नेली थाळावाटी
धनगराची बानुबाई जेजुरीच्या तळवटी
daravaḍā paḍalā nāhī nēlī thāḷāvāṭī
dhanagarācī bānubāī jējurīcyā taḷavaṭī
There was a dacoity no pots and pans were stolen
Dhangar*’s Banubai is at the foot of Jejuri
▷ (दरवडा)(पडला) not (नेली)(थाळावाटी)
▷ (धनगराची)(बानुबाई)(जेजुरीच्या)(तळवटी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[39] id = 30278
दिघे रुक्मीणी - Dighe Rukmini
Village भांबर्डे - Bhambarde
धनगराची झाली चोरी नाही नेली थाळावाटी
देव मल्हारीन बानु नेलीया तळवटी
dhanagarācī jhālī cōrī nāhī nēlī thāḷāvāṭī
dēva malhārīna bānu nēlīyā taḷavaṭī
There was no theft in Dhangar*’s house, pots and pans were stolen
God Malhari took Banu away to the foot of Jejuri
▷ (धनगराची) has_come (चोरी) not (नेली)(थाळावाटी)
▷ (देव)(मल्हारीन)(बानु)(नेलीया)(तळवटी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[40] id = 30279
दिघे रुक्मीणी - Dighe Rukmini
Village भांबर्डे - Bhambarde
धनगराची झाली चोरी नाही नेल्या गाया म्हशी
देव मल्हारीन भानु नेली उभ्या देशी
dhanagarācī jhālī cōrī nāhī nēlyā gāyā mhaśī
dēva malhārīna bhānu nēlī ubhyā dēśī
There was a theft in Dhangar* hamlet, no cattle was stolen
God Malhari took Banu away from the whole hamlet
▷ (धनगराची) has_come (चोरी) not (नेल्या)(गाया)(म्हशी)
▷ (देव)(मल्हारीन)(भानु)(नेली)(उभ्या)(देशी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[41] id = 30280
दिघे रुक्मीणी - Dighe Rukmini
Village भांबर्डे - Bhambarde
धनगराची झाली चोरी नाही नेल दाणदुण
देव मल्हारीन बानु नेली उभ्या रान
dhanagarācī jhālī cōrī nāhī nēla dāṇaduṇa
dēva malhārīna bānu nēlī ubhyā rāna
There was a theft in Dhangar* hamlet, no grains were stolen
God Malhari took Banu away from the fields in the midst of all of them
▷ (धनगराची) has_come (चोरी) not (नेल)(दाणदुण)
▷ (देव)(मल्हारीन)(बानु)(नेली)(उभ्या)(रान)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[42] id = 30281
दिघे रुक्मीणी - Dighe Rukmini
Village भांबर्डे - Bhambarde
धनगराची झाली चोरी नाही नेल भांडकुंड
देव मालुजीन भानु नेली उभ्या दांड
dhanagarācī jhālī cōrī nāhī nēla bhāṇḍakuṇḍa
dēva mālujīna bhānu nēlī ubhyā dāṇḍa
There was a dacoity, no pots and pans were stolen
God Malu carried Banu away from the village in the midst of them all
▷ (धनगराची) has_come (चोरी) not (नेल)(भांडकुंड)
▷ (देव)(मालुजीन)(भानु)(नेली)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
[43] id = 30282
दिघे लक्ष्मी - Dighe Lakshmi
Village भांबर्डे - Bhambarde
दरवडा पडला नाही नेल भांडकुंड
देव मालुजीन बानु काढली उभ्या दांड
daravaḍā paḍalā nāhī nēla bhāṇḍakuṇḍa
dēva mālujīna bānu kāḍhalī ubhyā dāṇḍa
There was a dacoity, no pots and pans were stolen
God Malu carried Banu away from the village in the midst of them all
▷ (दरवडा)(पडला) not (नेल)(भांडकुंड)
▷ (देव)(मालुजीन)(बानु)(काढली)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
[44] id = 30283
दिघे रुक्मीणी - Dighe Rukmini
Village भांबर्डे - Bhambarde
पडला दरवडा धनगराच्या वाड्यावरी
देव मलुजीन बानु नेली घोड्यावरी
paḍalā daravaḍā dhanagarācyā vāḍyāvarī
dēva malujīna bānu nēlī ghōḍyāvarī
There was a dacoity in Dhangar* hamlet
God Malu carried Banu away on horseback
▷ (पडला)(दरवडा)(धनगराच्या)(वाड्यावरी)
▷ (देव)(मलुजीन)(बानु)(नेली) horse_back
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[45] id = 38308
निवेकर ताई - Nivekar Tai
Village निवे - Nive
UVS-35-23 start 00:14 ➡ listen to section
धनगर वाड्यावर चोरी झाली नाही नेल भांडकुड
अशी देवानी नेली बाणू नेलीया उभ्या दांड
dhanagara vāḍyāvara cōrī jhālī nāhī nēla bhāṇḍakuḍa
aśī dēvānī nēlī bāṇū nēlīyā ubhyā dāṇḍa
There was a dacoity, no pots or pans were stolen
God Maluji carried Banu away from the village in the midst of them all
▷ (धनगर)(वाड्यावर)(चोरी) has_come not (नेल)(भांडकुड)
▷ (अशी)(देवानी)(नेली)(बाणू)(नेलीया)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
[46] id = 51731
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
धनगरवाड्यात चोरी झाली नाही गेल भांड कुंड
देन त्या मल्हारी बाणाई गेली उभ्या दांड
dhanagaravāḍyāta cōrī jhālī nāhī gēla bhāṇḍa kuṇḍa
dēna tyā malhārī bāṇāī gēlī ubhyā dāṇḍa
There was a dacoity, no pots or pans were stolen
God Malhari carried Banu away from the village in the midst of them all
▷ (धनगरवाड्यात)(चोरी) has_come not gone (भांड)(कुंड)
▷ (देन)(त्या)(मल्हारी)(बाणाई) went (उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
[47] id = 57669
मोरे सरस्वती - More Saraswati
Village वेळापूर - Velapur
दंडधनगर आळी चोरी झाली नई नेल भांड कुंड
देवा त्या मल्हार्यानी बानू नेली उभ्या
daṇḍadhanagara āḷī cōrī jhālī naī nēla bhāṇḍa kuṇḍa
dēvā tyā malhāryānī bānū nēlī ubhyā
There was a dacoily, on pots and pans were stolen
God Malu carried Banu away from the village in the midest of them all
▷ (दंडधनगर) has_come (चोरी) has_come (नई)(नेल)(भांड)(कुंड)
▷ (देवा)(त्या)(मल्हार्यानी)(बानू)(नेली)(उभ्या)
pas de traduction en français
[48] id = 57670
मोमताटे जीजा - Momtate Jija
Village आईनवाडी - Ainwadi
चोरी केली चोरट्यान नेल नाही भांडकुंड
बानू नेली उभ्या दंड
cōrī kēlī cōraṭyāna nēla nāhī bhāṇḍakuṇḍa
bānū nēlī ubhyā daṇḍa
I thiet committed a theft, he die not steal pots and pans
He carried Banu away from the village in the midst of them all
▷ (चोरी) shouted (चोरट्यान)(नेल) not (भांडकुंड)
▷ (बानू)(नेली)(उभ्या)(दंड)
pas de traduction en français
[49] id = 59133
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
धनगर वाड्या चोरी झाली नाही गेली वाटी लोटी
देवा मल्हारीनी बाणू नेली तळवटी
dhanagara vāḍyā cōrī jhālī nāhī gēlī vāṭī lōṭī
dēvā malhārīnī bāṇū nēlī taḷavaṭī
A theft took place in Dhangar* hamlet, the vessels were not srolen
God Malu carried Banai away to the foot (of the fort)
▷ (धनगर)(वाड्या)(चोरी) has_come not went (वाटी)(लोटी)
▷ (देवा)(मल्हारीनी)(बाणू)(नेली)(तळवटी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[50] id = 59134
मेदगे सावीत्री - Madege Savitri
Village अवदर - Awadar
धनगर वाड्या झाली चोरी नाही नेली थाळी वाटी
देवा मल्हारीनी बाणा नेली तळवटी
dhanagara vāḍyā jhālī cōrī nāhī nēlī thāḷī vāṭī
dēvā malhārīnī bāṇā nēlī taḷavaṭī
A theft took place in Dhangar* hamlet, the vessels were not srolen
God Malu carried Banai away to the foot (of the fort)
▷ (धनगर)(वाड्या) has_come (चोरी) not (नेली)(थाळी)(वाटी)
▷ (देवा)(मल्हारीनी)(बाणा)(नेली)(तळवटी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[51] id = 59135
मेदगे सावीत्री - Madege Savitri
Village अवदर - Awadar
धनगर वाड्या झाली चोरी कुत्री धावती तुटुनी
देवा मल्हारीनी बाणाई नेलीया उठूनी
dhanagara vāḍyā jhālī cōrī kutrī dhāvatī tuṭunī
dēvā malhārīnī bāṇāī nēlīyā uṭhūnī
There was a theft in Dhangar* hamlet, dogs run after the thief
God Malhari got up and took Banai away
▷ (धनगर)(वाड्या) has_come (चोरी)(कुत्री)(धावती)(तुटुनी)
▷ (देवा)(मल्हारीनी)(बाणाई)(नेलीया)(उठूनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[52] id = 61155
सांगळे तुळसा - Sangale Tulsa
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
धनगर वाड्यावरी चोरी झाली खरोखरी नाही गेले भांडीकुंडी
देवा मल्हारीनी बानू काढीली उभ्या दंडी
dhanagara vāḍyāvarī cōrī jhālī kharōkharī nāhī gēlē bhāṇḍīkuṇḍī
dēvā malhārīnī bānū kāḍhīlī ubhyā daṇḍī
There was a dacoity, no pots or pans were stolen
God Malhari carried Banu away from the village in the midst of them all
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(चोरी) has_come (खरोखरी) not has_gone (भांडीकुंडी)
▷ (देवा)(मल्हारीनी)(बानू)(काढीली)(उभ्या)(दंडी)
pas de traduction en français
[53] id = 74208
आंबेकर जाईबाई विष्णु - Ambekar Jaibai Vishnu
Village देवले - Devale
चोरी झाली धनगराच्या वाड्यावरी
नाई नेल हंडा भांडी बानु नेली घोड्यावरी
cōrī jhālī dhanagarācyā vāḍyāvarī
nāī nēla haṇḍā bhāṇḍī bānu nēlī ghōḍyāvarī
There was a theft in Dhangar* hamlet
No pots and pans were stolen, Banu was carried away on horseback
▷ (चोरी) has_come (धनगराच्या)(वाड्यावरी)
▷ (नाई)(नेल)(हंडा)(भांडी)(बानु)(नेली) horse_back
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[54] id = 59137
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
आवशीची झाली चोरी पाटच्या झाला दंगा
देव माझ्या मल्हारीन बाऩु काढुनी नेला बगा
āvaśīcī jhālī cōrī pāṭacyā jhālā daṅgā
dēva mājhyā malhārīna bāṉu kāḍhunī nēlā bagā
There was a theft on new moon day, there was a tumult in the early morning
Look, my God Malhari has carried Banu away
▷ (आवशीची) has_come (चोरी)(पाटच्या)(झाला)(दंगा)
▷ (देव) my (मल्हारीन)(बाऩु)(काढुनी)(नेला)(बगा)
pas de traduction en français
[55] id = 110080
खैरे राधा - Khaire Radha
Village गेवंडे खडक - Gevande Khadak
UVS-51-04 start 18:18 ➡ listen to section
धनगराची ना झाली चोरी नाही नेल भांडकुंड
देवा मालुजीन बाणु काढीली उभ्या दांड
dhanagarācī nā jhālī cōrī nāhī nēla bhāṇḍakuṇḍa
dēvā mālujīna bāṇu kāḍhīlī ubhyā dāṇḍa
There was a dacoity, no pots or pans were stolen
God Maluji carried Banu away from the village in the midst of them all
▷ (धनगराची) * has_come (चोरी) not (नेल)(भांडकुंड)
▷ (देवा)(मालुजीन)(बाणु)(काढीली)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
[56] id = 110081
खैरे राधा - Khaire Radha
Village गेवंडे खडक - Gevande Khadak
UVS-51-04 start 19:25 ➡ listen to section
हा ग पडील दरवडा हा धनगराच्या वाड्यावरी
देवा त्या मालुजीनी बाणु घातली घोड्यावरी
hā ga paḍīla daravaḍā hā dhanagarācyā vāḍyāvarī
dēvā tyā mālujīnī bāṇu ghātalī ghōḍyāvarī
There was a dacoity in Dhangar* hamlet
God Maluji picked up Banu on his horseback and went away
▷ (हा) * (पडील)(दरवडा)(हा)(धनगराच्या)(वाड्यावरी)
▷ (देवा)(त्या)(मालुजीनी)(बाणु)(घातली) horse_back
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[57] id = 98459
पाटील राधाबाई माणीकराव - Patil Radha Manirao
Village लव्हार - Lavar
चोरानी चोरी केली नाही नेल सोन नाण
बाणु नेलीया मल्हारीन
cōrānī cōrī kēlī nāhī nēla sōna nāṇa
bāṇu nēlīyā malhārīna
A thief has committed a theft, he did not take gold or money
Malhari carried Banu away
▷ (चोरानी)(चोरी) shouted not (नेल) gold (नाण)
▷ (बाणु)(नेलीया)(मल्हारीन)
pas de traduction en français
[58] id = 98460
पाटील राधाबाई माणीकराव - Patil Radha Manirao
Village लव्हार - Lavar
चोरानी चोरी केली नाही नेल हांडभांड
बाणु काढील्या कोण्या दंड
cōrānī cōrī kēlī nāhī nēla hāṇḍabhāṇḍa
bāṇu kāḍhīlyā kōṇyā daṇḍa
A thief has committed a theft, he did not take pots and pans
He took Banu away from the village amongst them all
▷ (चोरानी)(चोरी) shouted not (नेल)(हांडभांड)
▷ (बाणु)(काढील्या)(कोण्या)(दंड)
pas de traduction en français


B:VI-4.12c (B06-04-12c) - Jejuri cycle / Maludev, Dhangar and Bāṇāī / Dogs bark in Dhangar colony

[1] id = 15184
लांगे पार्वती - Lange Parvati
Village पोमगाव - Pomgaon
धनगर वाड्यावर झाल कुत्र्याच केंग
धनगराची बाणू गेली मलू देवा संग
dhanagara vāḍyāvara jhāla kutryāca kēṅga
dhanagarācī bāṇū gēlī malū dēvā saṅga
In Dhangar* hamlet, there was a clamour of barking dogs
Dhangar*’s Banu has gone away with God Malu
▷ (धनगर)(वाड्यावर)(झाल)(कुत्र्याच)(केंग)
▷ (धनगराची)(बाणू) went (मलू)(देवा) with
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[2] id = 15185
कानगुडे पारु - Kangude Paru
Village वेगरे - Vegre
खळ्याच्या पाठीला कुत्र भुकत भातोभाती
मलुजी देवानी बाणू आणीली रातोराती
khaḷyācyā pāṭhīlā kutra bhukata bhātōbhātī
malujī dēvānī bāṇū āṇīlī rātōrātī
Behind the yard, dog is barking constantly
God Maluji brought Banu in the middle of the night
▷ (खळ्याच्या)(पाठीला)(कुत्र)(भुकत)(भातोभाती)
▷ (मलुजी)(देवानी)(बाणू)(आणीली)(रातोराती)
pas de traduction en français
[3] id = 15186
उभे गंगा - Ubhe Ganga
Village कोळवडे - Kolavade
धनगर वाड्यावरी कुत्री भुक भातोभाती
लुटीला धनगर वाडा देवा मलुजीनी एका रात
dhanagara vāḍyāvarī kutrī bhuka bhātōbhātī
luṭīlā dhanagara vāḍā dēvā malujīnī ēkā rāta
In Dhangar* hamlet, dogs are barking constantly
God Maluji looted Dhangar* hamlet one night
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(कुत्री) hunger (भातोभाती)
▷ (लुटीला)(धनगर)(वाडा)(देवा)(मलुजीनी)(एका)(रात)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[4] id = 15187
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
धनगर वाड्यावरी कुत्र भुकत भातोभाती
मलु या देवानी नेली बाणुबाई रातोराती
dhanagara vāḍyāvarī kutra bhukata bhātōbhātī
malu yā dēvānī nēlī bāṇubāī rātōrātī
In Dhangar* hamlet, dogs are barking constantly
God Malu took Banubai away in the middle of the night
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(कुत्र)(भुकत)(भातोभाती)
▷ (मलु)(या)(देवानी)(नेली)(बाणुबाई)(रातोराती)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[5] id = 15188
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
धनगर वाड्यावरी कुत्र भुकतो परोपरी
मलुया देवानी नेली बाणाई काढूनी खरोखरी
dhanagara vāḍyāvarī kutra bhukatō parōparī
maluyā dēvānī nēlī bāṇāī kāḍhūnī kharōkharī
In Dhangar* hamlet, the dog is barking in all possible ways
God Malu has actually taken Banai away with him
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(कुत्र)(भुकतो)(परोपरी)
▷ (मलुया)(देवानी)(नेली)(बाणाई)(काढूनी)(खरोखरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[6] id = 15189
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
धनगर वाड्यावरी कुत्र भुकत उडूनी
मलुजी देवानी आणली बाणाई काढूनी
dhanagara vāḍyāvarī kutra bhukata uḍūnī
malujī dēvānī āṇalī bāṇāī kāḍhūnī
In Dhangar* hamlet, the dog barks with all his might
God Maluji carries Banai away from the village with him
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(कुत्र)(भुकत)(उडूनी)
▷ (मलुजी)(देवानी)(आणली)(बाणाई)(काढूनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[7] id = 15190
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
धनगर वाड्यावरी कुत्र भुकत खेटूनी
मलुया देवानी आणली बाणाई दाटूनी
dhanagara vāḍyāvarī kutra bhukata khēṭūnī
maluyā dēvānī āṇalī bāṇāī dāṭūnī
In Dhangar* hamlet, dogs bark in a group
God Malu brought Banai along with him
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(कुत्र)(भुकत)(खेटूनी)
▷ (मलुया)(देवानी)(आणली)(बाणाई)(दाटूनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[8] id = 15191
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
धनगर वाड्यावर कुत्र भुकत चढानी
मलुया देवानी आणली बाणाई काढूनी
dhanagara vāḍyāvara kutra bhukata caḍhānī
maluyā dēvānī āṇalī bāṇāī kāḍhūnī
In Dhangar* hamlet, the dog barks with all his might
God Malu carries Banai away from the village with him
▷ (धनगर)(वाड्यावर)(कुत्र)(भुकत)(चढानी)
▷ (मलुया)(देवानी)(आणली)(बाणाई)(काढूनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[9] id = 15192
बोरेकर शांता - Borekar Shanta
Village पोमगाव - Pomgaon
धनगराच्या वाड्यावर कुतर्याचा झाला घाया
बाणुला नेण्यासाठी आला होता मलु राया
dhanagarācyā vāḍyāvara kutaryācā jhālā ghāyā
bāṇulā nēṇyāsāṭhī ālā hōtā malu rāyā
In Dhangar* hamlet, a dog was wounded
Maluraya had come to take Banu away with him
▷ (धनगराच्या)(वाड्यावर)(कुतर्याचा)(झाला)(घाया)
▷ (बाणुला)(नेण्यासाठी) here_comes (होता)(मलु)(राया)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[10] id = 15193
साबळे सिंधू - Sable Sindhu
Village धामणवळ - DhamanOhol
धनगर वाड्यावर कुत्र्याची गलबली
जन लोक बोलत्यात बाणुकाबाई गेली
dhanagara vāḍyāvara kutryācī galabalī
jana lōka bōlatyāta bāṇukābāī gēlī
In Dhangar* hamlet, dogs are barking at the same time
People say, Banukabai has just passed from here
▷ (धनगर)(वाड्यावर)(कुत्र्याची)(गलबली)
▷ (जन)(लोक)(बोलत्यात)(बाणुकाबाई) went
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[11] id = 15194
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
धनगर वाड्यावरी कुत्री भुकली भातोभाती
धनगर बाणाई देवानी नेली रातोराती
dhanagara vāḍyāvarī kutrī bhukalī bhātōbhātī
dhanagara bāṇāī dēvānī nēlī rātōrātī
In Dhangar* hamlet, dogs are barking constantly
God Malu took Banubai away in the middle of the night
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(कुत्री)(भुकली)(भातोभाती)
▷ (धनगर)(बाणाई)(देवानी)(नेली)(रातोराती)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[12] id = 15195
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
धनगर वाड्यावरी कुत्री भुकती झाडूनी
देव त्या मुलाजी नेली बाणाई काढूनी
dhanagara vāḍyāvarī kutrī bhukatī jhāḍūnī
dēva tyā mulājī nēlī bāṇāī kāḍhūnī
In Dhangar* hamlet, all the dogs are barking
God Maluji took Banu away with him
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(कुत्री)(भुकती)(झाडूनी)
▷ (देव)(त्या)(मुलाजी)(नेली)(बाणाई)(काढूनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[13] id = 15196
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
धनगराच्या घरी कुत्र भुकती बातीणी
धनगराची बानु नेली मध्यान रातीनी
dhanagarācyā gharī kutra bhukatī bātīṇī
dhanagarācī bānu nēlī madhyāna rātīnī
In Dhangar*’s house, poor dogs are barking
Dhangar*’s Banu was carried away in the middle of the night
▷ (धनगराच्या)(घरी)(कुत्र)(भुकती)(बातीणी)
▷ (धनगराची)(बानु)(नेली)(मध्यान)(रातीनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[14] id = 15197
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
धनगराच्या वाड्यावर कुत्र भुकईत थोड
जेजुरीच पाणी बाणुबाईला लाग गोड
dhanagarācyā vāḍyāvara kutra bhukīta thōḍa
jējurīca pāṇī bāṇubāīlā lāga gōḍa
In Dhangar* hamlet, the dog is barking
Banubai finds the water from Jejuri sweet
▷ (धनगराच्या)(वाड्यावर)(कुत्र)(भुकईत)(थोड)
▷ (जेजुरीच) water, (बाणुबाईला)(लाग)(गोड)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[15] id = 15198
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
धनगर वाड्यावरी भुकली कशाला कुतरी
धनगराची बाणा नेली मलुनी दुपारी
dhanagara vāḍyāvarī bhukalī kaśālā kutarī
dhanagarācī bāṇā nēlī malunī dupārī
Why did the dogs bark in Dhangar* hamlet
Malu took Dhangar*’s Banu away with him in the afternoon
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(भुकली)(कशाला)(कुतरी)
▷ (धनगराची)(बाणा)(नेली)(मलुनी)(दुपारी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[16] id = 15199
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
धनगर वाड्यावरी कुत्र भुकल कंदीमंदी
धनगराची बानु नेली मधानीच्या आंदी
dhanagara vāḍyāvarī kutra bhukala kandīmandī
dhanagarācī bānu nēlī madhānīcyā āndī
In Dhangar* hamlet, dogs bark sometimes
Dhangar*’s Banu was carried away before noon
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(कुत्र)(भुकल)(कंदीमंदी)
▷ (धनगराची)(बानु)(नेली)(मधानीच्या)(आंदी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[17] id = 15200
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
धनगर वाड्यावरी भुकली कशाला कुतरी
मलुजी म्हण देव धनगराची चाकरी
dhanagara vāḍyāvarī bhukalī kaśālā kutarī
malujī mhaṇa dēva dhanagarācī cākarī
Why did the dogs, bark in Dhangar* hamlet
God Maluji says. I am a servent of Dhangars*
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(भुकली)(कशाला)(कुतरी)
▷ (मलुजी)(म्हण)(देव)(धनगराची)(चाकरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[18] id = 15201
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
धनगरी वाड्यावरी कुत्री भुकत्यात धावूनी
मलुजी देवराया गेली बानुला घेऊनी
dhanagarī vāḍyāvarī kutrī bhukatyāta dhāvūnī
malujī dēvarāyā gēlī bānulā ghēūnī
In Dhangar* hamlet, dogs are running and barking
God Maluji took Banu away with him
▷ (धनगरी)(वाड्यावरी)(कुत्री)(भुकत्यात)(धावूनी)
▷ (मलुजी)(देवराया) went (बानुला)(घेऊनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[19] id = 15202
कांबळे लीला - Kamble Lila
Village कोळवडे - Kolavade
धनगर वाड्यावरी कुत्री भुकती धावूनी
मलुजी देवानी बाणु आणली जाऊनी
dhanagara vāḍyāvarī kutrī bhukatī dhāvūnī
malujī dēvānī bāṇu āṇalī jāūnī
In Dhangar* hamlet, dogs are running and barking
God Maluji went and brought Banu along with him
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(कुत्री)(भुकती)(धावूनी)
▷ (मलुजी)(देवानी)(बाणु)(आणली)(जाऊनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[20] id = 15203
उभे सोना - Ubhe Sona
Village कोळवडे - Kolavade
धनगर वाड्यावरी कुत्री भुकतो भातोभाती
लुटीला धनगर वाडा मलुदेवानी रातोराती
dhanagara vāḍyāvarī kutrī bhukatō bhātōbhātī
luṭīlā dhanagara vāḍā maludēvānī rātōrātī
In Dhangar* hamlet, dogs are barking constantly
Maludev plundered Dhangar* hamlet in the middle of the night
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(कुत्री)(भुकतो)(भातोभाती)
▷ (लुटीला)(धनगर)(वाडा)(मलुदेवानी)(रातोराती)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[21] id = 15204
दळवी अनसुया - Dalvi Anasuya
Village कोळवली - Kolawali
दरवडा पडला कुतर्याच झाल कँगा
धनगराची ग बानुबाई गेली मलुजीच्या संग
daravaḍā paḍalā kutaryāca jhāla kaṅgā
dhanagarācī ga bānubāī gēlī malujīcyā saṅga
There was a dacoity, all the dogs were barking
God Maluji took Banai away from the village
▷ (दरवडा)(पडला)(कुतर्याच)(झाल)(कँगा)
▷ (धनगराची) * (बानुबाई) went (मलुजीच्या) with
pas de traduction en français
[22] id = 15205
दळवी अनसुया - Dalvi Anasuya
Village कोळवली - Kolawali
दरवडा पडयीला कुतरी भुकती झाडूनी
देव ग मलुजीन नेली बानाई काढूनी
daravaḍā paḍayīlā kutarī bhukatī jhāḍūnī
dēva ga malujīna nēlī bānāī kāḍhūnī
There was a dacoity, all the dogs were barking
God Maluji took Banai away from the village
▷ (दरवडा)(पडयीला)(कुतरी)(भुकती)(झाडूनी)
▷ (देव) * (मलुजीन)(नेली)(बानाई)(काढूनी)
pas de traduction en français
[23] id = 15206
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
लोटीला धनगरवाडा कुत्री भुकती भातोभाती
मलोजी देवान बानु नेलीया काळ्या राती
lōṭīlā dhanagaravāḍā kutrī bhukatī bhātōbhātī
malōjī dēvāna bānu nēlīyā kāḷyā rātī
The whole of Dhangar* hamlet has gathered, dogs are barking constantly
God Maluji took Banu away with him in the dark night
▷ (लोटीला)(धनगरवाडा)(कुत्री)(भुकती)(भातोभाती)
▷ (मलोजी)(देवान)(बानु)(नेलीया)(काळ्या)(राती)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[24] id = 15207
तिडके सीता - Tidke Sita
Village हडशी - Hadshi
जेजुरी गडावरी कुत्री भुकती भातोभाती
देवा मलुजीन बानु आणली काळ्या राती
jējurī gaḍāvarī kutrī bhukatī bhātōbhātī
dēvā malujīna bānu āṇalī kāḷyā rātī
On the hill-fort of Jejuri, dogs are barking constantly
God Maluji brought Banu along with him in the dark night
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कुत्री)(भुकती)(भातोभाती)
▷ (देवा)(मलुजीन)(बानु)(आणली)(काळ्या)(राती)
pas de traduction en français
[25] id = 38309
निवेकर ताई - Nivekar Tai
Village निवे - Nive
UVS-35-23 start 01:11 ➡ listen to section
धनगर वाड्यावर कुत्री भुकत्यात भातोभाती
देव मल्हारीनी बाणू नेलीया काळ्या राती
dhanagara vāḍyāvara kutrī bhukatyāta bhātōbhātī
dēva malhārīnī bāṇū nēlīyā kāḷyā rātī
The whole of Dhangar* hamlet has gathered, dogs are barking constantly
God Maluji took Banu away with him in the dark night
▷ (धनगर)(वाड्यावर)(कुत्री)(भुकत्यात)(भातोभाती)
▷ (देव)(मल्हारीनी)(बाणू)(नेलीया)(काळ्या)(राती)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[26] id = 41237
मोरे सरस्वती - More Sarasvati
Village सावर्डे - Savarde
धनगराच्या वाड्यावर कुत्र भुकत नेट
मल्हारी देवाजीनी नेली सावन्या वाट
dhanagarācyā vāḍyāvara kutra bhukata nēṭa
malhārī dēvājīnī nēlī sāvanyā vāṭa
In Dhangar* hamlet, there was a clamour of barking dogs
Dhangar*’s Banu has gone away with God Malu
▷ (धनगराच्या)(वाड्यावर)(कुत्र)(भुकत)(नेट)
▷ (मल्हारी)(देवाजीनी)(नेली)(सावन्या)(वाट)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[27] id = 50317
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
धनगराला वाड्यात कुत्रे भुकली
बाणाईसाठी मल्हारी जागली
dhanagarālā vāḍyāta kutrē bhukalī
bāṇāīsāṭhī malhārī jāgalī
Dogs were barking in Dhangar* hamlet
Malhari was keeping awake for Banai
▷ (धनगराला)(वाड्यात)(कुत्रे)(भुकली)
▷ (बाणाईसाठी)(मल्हारी)(जागली)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[28] id = 57671
गायकवाड शाहूबाई रावसाहेब - Gaykwad Shahu Raosaheb
Village चितळी - Chitali
धनगर वाड्यावर कुत्रे ग भुकते
भानुबाई साठी वेडे धनगर जागते
dhanagara vāḍyāvara kutrē ga bhukatē
bhānubāī sāṭhī vēḍē dhanagara jāgatē
Dog is barking in Dhangar* hamlet
Dhangar* are keeping awake for the sake of Banubai
▷ (धनगर)(वाड्यावर)(कुत्रे) * (भुकते)
▷ (भानुबाई) for (वेडे)(धनगर)(जागते)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[29] id = 59139
राहित लिलाबाई रघुनाथ - Rahit Lilabai Raghunath
Village गोंडेगाव - Gondegaon
धनगर वाड्यात कुत्री कशाची भुकती
कशाच्या शेळ्या मेंढ्या आली बाणूला जपती
dhanagara vāḍyāta kutrī kaśācī bhukatī
kaśācyā śēḷyā mēṇḍhyā ālī bāṇūlā japatī
Why are dogs barking in Dhangar* hamlet
What use are sheep and goat, they are protecting Banu
▷ (धनगर)(वाड्यात)(कुत्री) of_how (भुकती)
▷ (कशाच्या)(शेळ्या)(मेंढ्या) has_come (बाणूला)(जपती)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[30] id = 60046
ठोंबरे लिलाबाई रामचंद्र - Thombare Lilabai Ramchandra
Village हिंगणगाव - Hingangaon
धनगर वाडयावर झाला कुतर्याचा केंगा
देव मल्हारीन बाणु काढुनी नेली बगा
dhanagara vāḍayāvara jhālā kutaryācā kēṅgā
dēva malhārīna bāṇu kāḍhunī nēlī bagā
In Dhangar* hamlet, there was a clamour of barking dogs
Dhangar*’s Banu has gone away with God Malu
▷ (धनगर)(वाडयावर)(झाला)(कुतर्याचा)(केंगा)
▷ (देव)(मल्हारीन)(बाणु)(काढुनी)(नेली)(बगा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[31] id = 61156
मोमताटे जीजा - Momtate Jija
Village आईनवाडी - Ainwadi
धनगर आळीला कुत्र्याचा घेगा
बानु नेला बागा
dhanagara āḷīlā kutryācā ghēgā
bānu nēlā bāgā
In Dhangar* lane, there was a clamour of barking dogs
Banu was taken away
▷ (धनगर)(आळीला)(कुत्र्याचा)(घेगा)
▷ (बानु)(नेला)(बागा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[32] id = 80222
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuvan Lakshmi
Village हणमंतगाव - Hanmantgaon
धनगर वाड्यात काय कुतरे भुकती
बानु नारीसाठी एडे धनगर जागती
dhanagara vāḍyāta kāya kutarē bhukatī
bānu nārīsāṭhī ēḍē dhanagara jāgatī
In Dhangar* hamlet, how many dogs wre barking
For the woman Banu, the simple Dhangar*s are keeping awake
▷ (धनगर)(वाड्यात) why (कुतरे)(भुकती)
▷ (बानु)(नारीसाठी)(एडे)(धनगर)(जागती)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[33] id = 59141
मेदगे सावीत्री - Madege Savitri
Village अवदर - Awadar
धनगर वाड्यात कुत्राचा केगा झाला
देवा मल्हारीनी बाणूला नेली बघा
dhanagara vāḍyāta kutrācā kēgā jhālā
dēvā malhārīnī bāṇūlā nēlī baghā
In Dhangar* hamlet, there was a clamour of barking dogs
God Malhari took Banai away from the village
▷ (धनगर)(वाड्यात)(कुत्राचा)(केगा)(झाला)
▷ (देवा)(मल्हारीनी)(बाणूला)(नेली)(बघा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[34] id = 59142
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
धनगर वाड्यावरी कुत्री भुकती भातोभाती
देवा मल्हारीन बाणू नेली रातोराती
dhanagara vāḍyāvarī kutrī bhukatī bhātōbhātī
dēvā malhārīna bāṇū nēlī rātōrātī
In Dhangar* hamlet, dogs are barking constantly
God Malhari took Banu away with him in the dark night
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(कुत्री)(भुकती)(भातोभाती)
▷ (देवा)(मल्हारीन)(बाणू)(नेली)(रातोराती)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[35] id = 59143
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
धनगर वाड्यावरी कुतर्यांचा झाला केगा
देवा मल्हारीनी बाणाई नेली बगा
dhanagara vāḍyāvarī kutaryāñcā jhālā kēgā
dēvā malhārīnī bāṇāī nēlī bagā
In Dhangar* hamlet, there was a clamour of barking dogs
God Malhari took Banai away from the village
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(कुतर्यांचा)(झाला)(केगा)
▷ (देवा)(मल्हारीनी)(बाणाई)(नेली)(बगा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[36] id = 59140
मेदगे सावीत्री - Madege Savitri
Village अवदर - Awadar
धनगर वाड्यात झाली चोरी कुत्री भुकती भोतोभाती
देवा मल्हारीनी बाणा नेली रातोराती
dhanagara vāḍyāta jhālī cōrī kutrī bhukatī bhōtōbhātī
dēvā malhārīnī bāṇā nēlī rātōrātī
In Dhangar* hamlet, dogs are barking constantly
God Malhari took Bana away with him in the middle of the night
▷ (धनगर)(वाड्यात) has_come (चोरी)(कुत्री)(भुकती)(भोतोभाती)
▷ (देवा)(मल्हारीनी)(बाणा)(नेली)(रातोराती)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[37] id = 41236
मोरे सरस्वती - More Sarasvati
Village सावर्डे - Savarde
धनगराच्या वाड्यामधी कुत्र भुकतो धाऊनी
मल्हारी देवानी नेली भानूला चोरुनी
dhanagarācyā vāḍyāmadhī kutra bhukatō dhāūnī
malhārī dēvānī nēlī bhānūlā cōrunī
In Dhangar* hamlet, dogs are running and barking
God Malhari took Banu away with him stealthily
▷ (धनगराच्या)(वाड्यामधी)(कुत्र)(भुकतो)(धाऊनी)
▷ (मल्हारी)(देवानी)(नेली)(भानूला)(चोरुनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[38] id = 50610
साळवी गिरजाबाई गेणू - Salavi Girijabai Genu
Village चितळी - Chitali
कुत्र्याचा घेगा धनगराच्या वाड्यावरी
नाही नेल सोननान बाणू यान नेली घोड्यावरी
kutryācā ghēgā dhanagarācyā vāḍyāvarī
nāhī nēla sōnanāna bāṇū yāna nēlī ghōḍyāvarī
There was a clamour of barking dogs in Dhangar* hamlet
No gold, no money was stolen, he took Banu away on horseback
▷ (कुत्र्याचा)(घेगा)(धनगराच्या)(वाड्यावरी)
▷  Not (नेल)(सोननान)(बाणू)(यान)(नेली) horse_back
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[39] id = 57673
साळुंखे सिंधु - Salunkhe Sindhu
Village धामारी - Dhamari
देवा मल्हारीन नेली बाणाई चोरुन
पडतो भंडार कडीपठारावरुनी
dēvā malhārīna nēlī bāṇāī cōruna
paḍatō bhaṇḍāra kaḍīpaṭhārāvarunī
God Malhari took Banu away with him stealthily
Bhandara* falls from Kadepathar*
▷ (देवा)(मल्हारीन)(नेली)(बाणाई)(चोरुन)
▷  Falls (भंडार)(कडीपठारावरुनी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
KadepatharThere are two temples in Jejuri. The first is the ancient temple known as Kadepathar. Kadepathar is difficult to climb. The second one is the newer and more famous Gad-Kot which is easy to climb. Both temples are fort-like structures.
[40] id = 106467
कांबळे भारजाबाई - Kamble Bharja
Village नळदुर्ग - Naldurga
धनगराच्या वाड्यात कुतर्याचा केंगा
बाणु काढुनी नेली बघा
dhanagarācyā vāḍyāta kutaryācā kēṅgā
bāṇu kāḍhunī nēlī baghā
In Dhangar* hamlet, there was a clamour of barking dogs
Dhangar*’s Banu has gone away with God Malu
▷ (धनगराच्या)(वाड्यात)(कुतर्याचा)(केंगा)
▷ (बाणु)(काढुनी)(नेली)(बघा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[41] id = 59138
बवले भामा - Bawale Bhama
Village वडगाव - Wadgaon
धनगर वाड्या कुत्री भुकती तुटूनी
देवा मल्हारीन बाणु नेली लुटूनी
dhanagara vāḍyā kutrī bhukatī tuṭūnī
dēvā malhārīna bāṇu nēlī luṭūnī
In Dhangar* hamlet, dogs bark with all their might
God Malhari stole and took Banu away with him
▷ (धनगर)(वाड्या)(कुत्री)(भुकती)(तुटूनी)
▷ (देवा)(मल्हारीन)(बाणु)(नेली)(लुटूनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[42] id = 80223
साळुंखे पार्वतीबाई शंकर - Salunkhe Parvatibai Shankar
Village चितळी - Chitali
देवा खंडेराया तुझ्या वाकडी मान
आणीली रे बाणु जेजुरीच्या पहिलवाना
dēvā khaṇḍērāyā tujhyā vākaḍī māna
āṇīlī rē bāṇu jējurīcyā pahilavānā
God Khanderaya, your head is tilting
You, gymnast from Jejuri, you brought Banu along with you
▷ (देवा)(खंडेराया) your (वाकडी)(मान)
▷ (आणीली)(रे)(बाणु)(जेजुरीच्या)(पहिलवाना)
pas de traduction en français


B:VI-4.12d (B06-04-12d) - Jejuri cycle / Maludev, Dhangar and Bāṇāī / Bāṇāī is taken away

[1] id = 15209
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
लुटीला धनगर वाडा नाही घावली वाटी लेाटी
मलुजी देवानी बाणू लावीली तळवटी
luṭīlā dhanagara vāḍā nāhī ghāvalī vāṭī lēāṭī
malujī dēvānī bāṇū lāvīlī taḷavaṭī
Dhangar* hamlet was plundered, no pots and pans were found
God Maluji took Banu away to the foot (of Jejuri fort)
▷ (लुटीला)(धनगर)(वाडा) not (घावली)(वाटी)(लेाटी)
▷ (मलुजी)(देवानी)(बाणू)(लावीली)(तळवटी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[2] id = 15210
उभे अंजना - Ubhe Anjana
Village कोळवडे - Kolavade
लुटीला धनगर वाडा नाही नेली थाळा वाटी
बाणू घातली घोड्यावरी जेजुरीच्या तळवटी
luṭīlā dhanagara vāḍā nāhī nēlī thāḷā vāṭī
bāṇū ghātalī ghōḍyāvarī jējurīcyā taḷavaṭī
Dhangar* hamlet was plundered, no pots and pans were found
He picked up Banu, put her on horseback at the foot of Jejuri fort
▷ (लुटीला)(धनगर)(वाडा) not (नेली)(थाळा)(वाटी)
▷ (बाणू)(घातली) horse_back (जेजुरीच्या)(तळवटी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[3] id = 15211
दबडे हौसा - Dabde Hausa
Village साकरी - Sakari
लुटीला धनगर वाडा नाही घावली थाळा वाटी
मलुजी देवानी बाणू लावीली तळवटी
luṭīlā dhanagara vāḍā nāhī ghāvalī thāḷā vāṭī
malujī dēvānī bāṇū lāvīlī taḷavaṭī
Dhangar* hamlet was plundered, no pots and pans were found
God Maluji picked up Banu, put her on horseback at the foot of Jejuri fort
▷ (लुटीला)(धनगर)(वाडा) not (घावली)(थाळा)(वाटी)
▷ (मलुजी)(देवानी)(बाणू)(लावीली)(तळवटी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[4] id = 15212
उभे झिंगा - Ubhe Jhinga
Village कोळवडे - Kolavade
लुटीला धनगर वाडा नाही नेल हंड भांड
बाणू घातली घोड्यावरी जेजुरीच्या उभ्या दांड
luṭīlā dhanagara vāḍā nāhī nēla haṇḍa bhāṇḍa
bāṇū ghātalī ghōḍyāvarī jējurīcyā ubhyā dāṇḍa
Dhangar* hamlet was plundered, no pots and pans were taken away
(Maluji) picked Banu up, put her on horseback in the midst of all at Jejuri
▷ (लुटीला)(धनगर)(वाडा) not (नेल)(हंड)(भांड)
▷ (बाणू)(घातली) horse_back (जेजुरीच्या)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[5] id = 15213
दबडे हौसा - Dabde Hausa
Village साकरी - Sakari
लुटीला धनगर वाडा नाही घावल भांडकुंड
धनगराच्या बाणूबाई लावीली उभ्या दांड
luṭīlā dhanagara vāḍā nāhī ghāvala bhāṇḍakuṇḍa
dhanagarācyā bāṇūbāī lāvīlī ubhyā dāṇḍa
Dhangar* hamlet was plundered on pots and pans were found
Dhangar*’s Banubai was carried away from the village amongst all of them
▷ (लुटीला)(धनगर)(वाडा) not (घावल)(भांडकुंड)
▷ (धनगराच्या)(बाणूबाई)(लावीली)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[6] id = 15214
उभे तानु - Ubhe Tanu
Village कोळवडे - Kolavade
लुटीला धनगर वाडा मलुजी देवानी जाता जाता
बाणू घातली घोड्यावरी सूकदेव उगवता
luṭīlā dhanagara vāḍā malujī dēvānī jātā jātā
bāṇū ghātalī ghōḍyāvarī sūkadēva ugavatā
God Maluji plundered Dhangar* hamlet on his way out
He picked up Banu, put her on horseback when venus was rising
▷ (लुटीला)(धनगर)(वाडा)(मलुजी)(देवानी) class class
▷ (बाणू)(घातली) horse_back (सूकदेव)(उगवता)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[7] id = 15215
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
लुटीला धनगरवाडा नाही नेली थाळावाटी
मलुजी देवान बानु नेली तळवटी
luṭīlā dhanagaravāḍā nāhī nēlī thāḷāvāṭī
malujī dēvāna bānu nēlī taḷavaṭī
Dhangar* hamlet was plundered, no pots and pans were found
God maluji picked up Banu, put her on horseback at the foot of Jejuri fort
▷ (लुटीला)(धनगरवाडा) not (नेली)(थाळावाटी)
▷ (मलुजी)(देवान)(बानु)(नेली)(तळवटी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[8] id = 15216
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
लुटीला धनगर वाडा नाही नेल हंडभांड
मलुजी देवान बानु नेली उभ्यादांड
luṭīlā dhanagara vāḍā nāhī nēla haṇḍabhāṇḍa
malujī dēvāna bānu nēlī ubhyādāṇḍa
Dhangar* hamlet was plundered, no pots and pans were taken away
God Maluji, carried Banu away from the village amongst all of them
▷ (लुटीला)(धनगर)(वाडा) not (नेल)(हंडभांड)
▷ (मलुजी)(देवान)(बानु)(नेली)(उभ्यादांड)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[9] id = 15217
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
लुटीला धनगरवाडा नाही नेल दाणादुण
मलुजी देवान बानु नेली आडव्या रान
luṭīlā dhanagaravāḍā nāhī nēla dāṇāduṇa
malujī dēvāna bānu nēlī āḍavyā rāna
Dhangar* hamlet was plundered, no grains were taken away
God Maluji took Banai away throught the fields
▷ (लुटीला)(धनगरवाडा) not (नेल)(दाणादुण)
▷ (मलुजी)(देवान)(बानु)(नेली)(आडव्या)(रान)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[10] id = 31832
उंबरे लक्ष्मी - Umbre Lakshmi
Village राजमाची - Rajmachi
UVS-30-07 start 20:07 ➡ listen to section
लुटीला धनगरवाडा नाही नेल सोननाण
बाणाई नेलीबाई जेजुरीच्या मुलखान
luṭīlā dhanagaravāḍā nāhī nēla sōnanāṇa
bāṇāī nēlībāī jējurīcyā mulakhāna
Dhangar* hamlet was plundered, no gold or cash were found
Banai was taken away by Malhari of Jejuri
▷ (लुटीला)(धनगरवाडा) not (नेल)(सोननाण)
▷ (बाणाई)(नेलीबाई)(जेजुरीच्या)(मुलखान)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
Notes =>Jejuri: Village in the Pune dist. of Maharashtra, India where there is a temple of Khāṅdobā. It is an important pilgrimage center.
[11] id = 31834
उंबरे लक्ष्मी - Umbre Lakshmi
Village राजमाची - Rajmachi
UVS-30-08 start 00:04 ➡ listen to section
नुसता लुटीला धनगरवाडा नाही नेली थाळा वाटी
बाणाई नेली बाई जेजुरीच्या ना तळवटी
nusatā luṭīlā dhanagaravāḍā nāhī nēlī thāḷā vāṭī
bāṇāī nēlī bāī jējurīcyā nā taḷavaṭī
Dhangar* hamlet was plundered, no pots and pans were found
He picked up Banu, put her on horseback at the foot of Jejuri fort
▷ (नुसता)(लुटीला)(धनगरवाडा) not (नेली)(थाळा)(वाटी)
▷ (बाणाई)(नेली) woman (जेजुरीच्या) * (तळवटी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[12] id = 60078
भुसारी यमुनाबाई बाबुराव - Bhusari Yamuna
Village वरशिंदे - Varshinde
वाकडीचे धनगर कसे धावती पळती
नेली बानुबाई जेजुरीच्या तळवटी
vākaḍīcē dhanagara kasē dhāvatī paḷatī
nēlī bānubāī jējurīcyā taḷavaṭī
Why are Dhangars* from Wakadi running and panting
Banubai is taken away to the foot of the hill-fort of Jejuri
▷ (वाकडीचे)(धनगर)(कसे)(धावती)(पळती)
▷ (नेली)(बानुबाई)(जेजुरीच्या)(तळवटी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[13] id = 97649
डोंगरे अलका - Dongare Alka
Village आडगाव - Adgaon
लुटीला धनगर वाडा नाही नेहाली थाळीवाटी
देव मल्हारी आला होता बाणु साठी
luṭīlā dhanagara vāḍā nāhī nēhālī thāḷīvāṭī
dēva malhārī ālā hōtā bāṇu sāṭhī
Dhangar* hamlet was plundered, no pots and pans were found
God Malhari had come for Banu
▷ (लुटीला)(धनगर)(वाडा) not (नेहाली)(थाळीवाटी)
▷ (देव)(मल्हारी) here_comes (होता)(बाणु) for
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[14] id = 92453
बागुल लक्ष्मी - Bagul Lakshmi
Village भादली - Bhadali
सौल वाड्यावरी काय बाई कुतरी भुकती
वेड्या मल्हारी देवान भानुबाई नेली घोड्यावरी
saula vāḍyāvarī kāya bāī kutarī bhukatī
vēḍyā malhārī dēvāna bhānubāī nēlī ghōḍyāvarī
In Saul hamlet, woman, how much these dogs are barking
God Malhari (madly in love), took Banubai away on horseback
▷ (सौल)(वाड्यावरी) why woman (कुतरी)(भुकती)
▷ (वेड्या)(मल्हारी)(देवान)(भानुबाई)(नेली) horse_back
pas de traduction en français
[15] id = 57672
जाधव गया - Jadhav Gaya Parvati
Village पुणतांबा - Puntamba
वाकडीच्या देवा वाकडी तुमच्या माना
नेहली भानुबाई जेजुरीच्या पहिलवाना
vākaḍīcyā dēvā vākaḍī tumacyā mānā
nēhalī bhānubāī jējurīcyā pahilavānā
God of Wakadi, your head is tilted
The gymanast of Jejuri took Banubai away
▷ (वाकडीच्या)(देवा)(वाकडी)(तुमच्या)(माना)
▷ (नेहली)(भानुबाई)(जेजुरीच्या)(पहिलवाना)
pas de traduction en français
[16] id = 80231
मामोडे सािरका सुदामराव - Mamode Sarika Sudamrao
Village शिरसगाव - Shirasgaon
बाई चंदनपुरीला कुत्रे भुकती झाडुनी
आला खंडेराव नेली बानाई काढुनी
bāī candanapurīlā kutrē bhukatī jhāḍunī
ālā khaṇḍērāva nēlī bānāī kāḍhunī
Woman, in Chandanpur, all dogs are barking
Khanderao came and took Banai away from the village
▷  Woman (चंदनपुरीला)(कुत्रे)(भुकती)(झाडुनी)
▷  Here_comes (खंडेराव)(नेली)(बानाई)(काढुनी)
pas de traduction en français
[17] id = 57674
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
वाकडीच्या देवा वाकड्या तुझ्या माना
नेली भानुबाई जेजुरीच्या पहिलवाना
vākaḍīcyā dēvā vākaḍyā tujhyā mānā
nēlī bhānubāī jējurīcyā pahilavānā
God of Wakadi, your head is tilted
The gymanast of Jejuri took Banubai away
▷ (वाकडीच्या)(देवा)(वाकड्या) your (माना)
▷ (नेली)(भानुबाई)(जेजुरीच्या)(पहिलवाना)
pas de traduction en français
[18] id = 59136
आढाव परिगाबाई बापुराव - Adhaw Parigabai Bapurao
Village खैरी - Khiri
वाकडीच्या देवा तुमच्या वाकड्या माना
धनगराची बाणू नेली जेजुरीच्या पहिलवाना
vākaḍīcyā dēvā tumacyā vākaḍyā mānā
dhanagarācī bāṇū nēlī jējurīcyā pahilavānā
God of Wakadi, your head is tilted
The gymanast of Jejuri took Dhangar*’s Banubai away
▷ (वाकडीच्या)(देवा)(तुमच्या)(वाकड्या)(माना)
▷ (धनगराची)(बाणू)(नेली)(जेजुरीच्या)(पहिलवाना)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[19] id = 60025
भुसारी यमुनाबाई बाबुराव - Bhusari Yamuna
Village वरशिंदे - Varshinde
वाकडीच्या देवा वाकड्या तुमच्या माना
नेली बानुबाई जेजुरीच्या पहिलवाना
vākaḍīcyā dēvā vākaḍyā tumacyā mānā
nēlī bānubāī jējurīcyā pahilavānā
God of Wakadi, your head is tilted
The Gymnast of Jejuri took Banubai away
▷ (वाकडीच्या)(देवा)(वाकड्या)(तुमच्या)(माना)
▷ (नेली)(बानुबाई)(जेजुरीच्या)(पहिलवाना)
pas de traduction en français
[20] id = 106472
जाधव आनसाबाई - Jadhav Ansa
Village नळदुर्ग - Naldurg
धनगराच्या वाड्यावर कसाचा उठला घेंगा
ह्या न बाणाई नेली बघा देव मल्हारीने
dhanagarācyā vāḍyāvara kasācā uṭhalā ghēṅgā
hyā na bāṇāī nēlī baghā dēva malhārīnē
What is this uproar in Dhangar* hamlet
Look at this, God Malhari has taken Banai away
▷ (धनगराच्या)(वाड्यावर)(कसाचा)(उठला)(घेंगा)
▷ (ह्या) * (बाणाई)(नेली)(बघा)(देव)(मल्हारीने)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[21] id = 98458
पाटील राधाबाई माणीकराव - Patil Radha Manirao
Village लव्हार - Lavar
धनगराच्या वाड्यामधी कशाचा घेगा
त्या न बाणाई नेली बघा माझ्या मल्हारी देवान
dhanagarācyā vāḍyāmadhī kaśācā ghēgā
tyā na bāṇāī nēlī baghā mājhyā malhārī dēvāna
In Dhangar* hamlet, there was a clamour of barking dogs
Look at this God Malhari has taken Banai away
▷ (धनगराच्या)(वाड्यामधी)(कशाचा)(घेगा)
▷ (त्या) * (बाणाई)(नेली)(बघा) my (मल्हारी)(देवान)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[22] id = 98499
कांबळे सुखवंताबाई - Kamble Sukhavanta
Village नळदुर्ग - Naldurg
कुतर्याचा घेगा ह्या ग मल्हारी वाण्याने
बानु काढुनी नेली बघा
kutaryācā ghēgā hyā ga malhārī vāṇyānē
bānu kāḍhunī nēlī baghā
Clamour of barking dogs (in Dhangar* hamlet)
Look at this, God Malhari has taken Banu away
▷ (कुतर्याचा)(घेगा)(ह्या) * (मल्हारी)(वाण्याने)
▷ (बानु)(काढुनी)(नेली)(बघा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds


B:VI-4.12e (B06-04-12e) - Jejuri cycle / Maludev, Dhangar and Bāṇāī / Maludev and Bāṇāī

[1] id = 15219
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
मलुजी देवाला मोठी बाणाइची आवड
जाईच्या झाडाखाली बानु घालीती रेवड
malujī dēvālā mōṭhī bāṇāicī āvaḍa
jāīcyā jhāḍākhālī bānu ghālītī rēvaḍa
God Maluji is very fond of Banai
Under the jasmine, Banu spreads revad*
▷ (मलुजी)(देवाला)(मोठी)(बाणाइची)(आवड)
▷ (जाईच्या)(झाडाखाली)(बानु)(घालीती)(रेवड)
pas de traduction en français
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[2] id = 15220
येनपुरे मथु - Enpure Mathu
Village वांजळे - Wanjale
काळ्या घोंगडीची मलु देवाला आवड
जाईच्या झाडाखाली बाणू घालती रेवड
kāḷyā ghōṅgaḍīcī malu dēvālā āvaḍa
jāīcyā jhāḍākhālī bāṇū ghālatī rēvaḍa
God Malu is very fond of a black coarse blanket
Under the jasmine, Banu spreads revad*
▷ (काळ्या)(घोंगडीची)(मलु)(देवाला)(आवड)
▷ (जाईच्या)(झाडाखाली)(बाणू)(घालती)(रेवड)
pas de traduction en français
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[3] id = 15221
मरगळे नका - Margale Naka
Village दासवे - Dasve
काळ्या घोंगडीची मलु देवाला आवड
झेंडूच्या झाडाखाली बानू घालती रेवड
kāḷyā ghōṅgaḍīcī malu dēvālā āvaḍa
jhēṇḍūcyā jhāḍākhālī bānū ghālatī rēvaḍa
God Malu is very fond of a black coarse blanket
Under Marigold, Banu spreads revad*
▷ (काळ्या)(घोंगडीची)(मलु)(देवाला)(आवड)
▷ (झेंडूच्या)(झाडाखाली)(बानू)(घालती)(रेवड)
pas de traduction en français
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[4] id = 15222
दिघे कांता - Dighe Kanta
Village भांबर्डे - Bhambarde
देव ग मलुजीला काळ्या घोंगडीची आवड
याग पिवळ्या झेंडूसाठी बानू घालती रेवड
dēva ga malujīlā kāḷyā ghōṅgaḍīcī āvaḍa
yāga pivaḷyā jhēṇḍūsāṭhī bānū ghālatī rēvaḍa
God Malu is very fond of a black coarse blanket
For yellow Marigold, Banu spreads revad*
▷ (देव) * (मलुजीला)(काळ्या)(घोंगडीची)(आवड)
▷ (याग) yellow (झेंडूसाठी)(बानू)(घालती)(रेवड)
pas de traduction en français
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[5] id = 15223
तिडके सीता - Tidke Sita
Village हडशी - Hadshi
काळ्या घोंगडीची मालू देवाला आवड
पिवळ्या झेंडूखाली बानू घालती रेवड
kāḷyā ghōṅgaḍīcī mālū dēvālā āvaḍa
pivaḷyā jhēṇḍūkhālī bānū ghālatī rēvaḍa
God Malu is very fond of a black coarse blanket
Under yellow Marigold, Banu spreads revad*
▷ (काळ्या)(घोंगडीची)(मालू)(देवाला)(आवड)
▷  Yellow (झेंडूखाली)(बानू)(घालती)(रेवड)
pas de traduction en français
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[6] id = 15224
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
मलुजी देवाला काळ्या घोंगडीची आवड
पिवळ्या झेंडूखाली बानू घालती रेवड
malujī dēvālā kāḷyā ghōṅgaḍīcī āvaḍa
pivaḷyā jhēṇḍūkhālī bānū ghālatī rēvaḍa
God Malu is very fond of a black coarse blanket
Under yellow Marigold, Banu spreads revad*
▷ (मलुजी)(देवाला)(काळ्या)(घोंगडीची)(आवड)
▷  Yellow (झेंडूखाली)(बानू)(घालती)(रेवड)
pas de traduction en français
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[7] id = 15225
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
अस देवामधी देव देव मलुजी खेतरी
बानाबाई घोड्यावरी हाती सोन्याची छतरी
asa dēvāmadhī dēva dēva malujī khētarī
bānābāī ghōḍyāvarī hātī sōnyācī chatarī
Amongst all gods, God Maluji is a farmer
Banabai on horseback, a gold umbrella in hand
▷ (अस)(देवामधी)(देव)(देव)(मलुजी)(खेतरी)
▷ (बानाबाई) horse_back (हाती)(सोन्याची)(छतरी)
pas de traduction en français
[8] id = 15226
मरगळे नका - Margale Naka
Village दासवे - Dasve
मध्य रातीच्या भारावरी बानु काढली फसवूनी
मलुजी देवानी नेली घोड्यावर बसवूनी
madhya rātīcyā bhārāvarī bānu kāḍhalī phasavūnī
malujī dēvānī nēlī ghōḍyāvara basavūnī
In the middle of the night, Banu was taken away by deceit
God Maluji took her away on horseback
▷ (मध्य)(रातीच्या)(भारावरी)(बानु)(काढली)(फसवूनी)
▷ (मलुजी)(देवानी)(नेली)(घोड्यावर)(बसवूनी)
pas de traduction en français
[9] id = 15227
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
मलुजीदेव रानी बाणाबाईला लाग येड
तुझ्याच रुपाच मला न लागून गेल येड
malujīdēva rānī bāṇābāīlā lāga yēḍa
tujhyāca rupāca malā na lāgūna gēla yēḍa
God Maluji is in the fields, Banabai is mad for him
She has been enamoured by his handsome looks
▷ (मलुजीदेव)(रानी)(बाणाबाईला)(लाग)(येड)
▷ (तुझ्याच)(रुपाच)(मला) * (लागून) gone (येड)
pas de traduction en français
[10] id = 15228
कानगुडे पारु - Kangude Paru
Village वेगरे - Vegre
बाणाई करी ताक तिच्या ताकाला केस
बाणाई बोले आमचा धनगराचा वस
bāṇāī karī tāka ticyā tākālā kēsa
bāṇāī bōlē āmacā dhanagarācā vasa
Banai makes buttermilk, her buttermilk has sheep wool in it
Banai says, we are a Dhangar* clan
▷ (बाणाई)(करी)(ताक)(तिच्या)(ताकाला)(केस)
▷ (बाणाई)(बोले)(आमचा)(धनगराचा)(वस)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[11] id = 15229
ढमाले सरु - Dhamale Saru
Village भोरकस - Bhorkas
बाणाई बोल मी तर धनगराचा लेकरु
धनगराच लेकरु माझ्या कडेला कोकरु
bāṇāī bōla mī tara dhanagarācā lēkaru
dhanagarāca lēkaru mājhyā kaḍēlā kōkaru
Banai says, I am a Dhangar*’s child
As a Dhangar*’s child, I have lamb under my arm
▷ (बाणाई) says I wires (धनगराचा)(लेकरु)
▷ (धनगराच)(लेकरु) my (कडेला)(कोकरु)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[12] id = 15230
कोशिरे शेवंता - Koshire Shewanta
Village दुधावरे - Dudhavre
धनगरणीबाई तुझ्या ताकात माशी
बाणूच्या जीवासाठी देव राहिला उपाशी
dhanagaraṇībāī tujhyā tākāta māśī
bāṇūcyā jīvāsāṭhī dēva rāhilā upāśī
Dhangar* woman, there is a fly in your buttermilk
For Banu’s sake, God remained hungry
▷ (धनगरणीबाई) your (ताकात)(माशी)
▷ (बाणूच्या)(जीवासाठी)(देव)(राहिला)(उपाशी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[13] id = 15231
कोशिरे हौसा - Koshire Hausa
Village दुधावरे - Dudhavre
बाणूच्या अंगावर पड भंडारा तोलूनी
येडा ना ग मल्हायारी देव बघतो दुरुनी
bāṇūcyā aṅgāvara paḍa bhaṇḍārā tōlūnī
yēḍā nā ga malhāyārī dēva baghatō durunī
Equal quantity of bhandara* (as Malhari) falls on Banubai
God Malhari, (the mad lover), looks at this from a distance
▷ (बाणूच्या)(अंगावर)(पड)(भंडारा)(तोलूनी)
▷ (येडा) * * (मल्हायारी)(देव)(बघतो)(दुरुनी)
pas de traduction en français
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[14] id = 15232
कोशिरे हौसा - Koshire Hausa
Village दुधावरे - Dudhavre
धनगर वाड्यावर कुणी टाकली गवरी
देव खंडोबानी नेली बाणाई नवरी
dhanagara vāḍyāvara kuṇī ṭākalī gavarī
dēva khaṇḍōbānī nēlī bāṇāī navarī
Who threw a cow-dung cake on Dhangar* hamlet
God Khandoba took Banai, the bride, away
▷ (धनगर)(वाड्यावर)(कुणी)(टाकली)(गवरी)
▷ (देव)(खंडोबानी)(नेली)(बाणाई)(नवरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[15] id = 15233
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
बाणू करी ताक तिच्या ताकावरी केस
मलुजी देवाला हाये बारा महिन्याची एकादस
bāṇū karī tāka ticyā tākāvarī kēsa
malujī dēvālā hāyē bārā mahinyācī ēkādasa
Banu makes buttermilk, there is sheep wool in her buttermilk
God Maluji observes Ekadashi* fast which comes all the year round
▷ (बाणू)(करी)(ताक)(तिच्या)(ताकावरी)(केस)
▷ (मलुजी)(देवाला)(हाये)(बारा)(महिन्याची)(एकादस)
pas de traduction en français
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
[16] id = 15234
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
गडाची पायरी ही लागली चढाया
धनगराची बाणाई ही लागली रडाया
gaḍācī pāyarī hī lāgalī caḍhāyā
dhanagarācī bāṇāī hī lāgalī raḍāyā
She started climbing the steps of the fort
Dhangar*’s Banai started crying
▷ (गडाची)(पायरी)(ही)(लागली)(चढाया)
▷ (धनगराची)(बाणाई)(ही)(लागली)(रडाया)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[17] id = 15235
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
आळंदी पासूनी जेजूरी हाये जवळी
धनगराच्या बाणुची उमत हाये कवळी
āḷandī pāsūnī jējūrī hāyē javaḷī
dhanagarācyā bāṇucī umata hāyē kavaḷī
From Alandi*, Jejuri is near
Dhangar*’s Banu is of tender age
▷  Alandi (पासूनी)(जेजूरी)(हाये)(जवळी)
▷ (धनगराच्या)(बाणुची)(उमत)(हाये)(कवळी)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[18] id = 15236
सांगळे सुमन - Sangle Suman
Village निवंगुणी - Nivanguni
मलु या देवासाठी बाणु उतरली जोत
देवा ना संग याया तिच धीरव्य (धैर्य) कुठ होत
malu yā dēvāsāṭhī bāṇu utaralī jōta
dēvā nā saṅga yāyā tica dhīravya (dhairya) kuṭha hōta
For God Malu, Banu climbed down the front verandah
Where did she have the courage to go with God
▷ (मलु)(या)(देवासाठी)(बाणु)(उतरली)(जोत)
▷ (देवा) * with (याया)(तिच)(धीरव्य) ( (धैर्य) ) (कुठ)(होत)
pas de traduction en français
[19] id = 15237
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
जेजुरीला यायाला बाणु निघाली कधीची
जेजुरी गडाला याद पडली ही दुधाची
jējurīlā yāyālā bāṇu nighālī kadhīcī
jējurī gaḍālā yāda paḍalī hī dudhācī
Banu has left since long to go Jejuri
Jejuri fort remembered that milk has to be brought
▷ (जेजुरीला)(यायाला)(बाणु)(निघाली)(कधीची)
▷ (जेजुरी)(गडाला)(याद)(पडली)(ही)(दुधाची)
pas de traduction en français
[20] id = 15238
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
मलुच्या घरी याया (येण) आल बाणाईला जड
बाणाईसाठी तिची मावयली रड
malucyā gharī yāyā (yēṇa) āla bāṇāīlā jaḍa
bāṇāīsāṭhī ticī māvayalī raḍa
Banai found it hard to go to Malu’s house
Her mother was weeping for Banai (as she was going away)
▷ (मलुच्या)(घरी)(याया) ( (येण) ) here_comes (बाणाईला)(जड)
▷ (बाणाईसाठी)(तिची)(मावयली)(रड)
pas de traduction en français
[21] id = 15239
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
डोई भाकरीची पाटी बाणु चालली लहुलाह्या
तिच्या सपनात बापाच्या म्हशी गाया
ḍōī bhākarīcī pāṭī bāṇu cālalī lahulāhyā
ticyā sapanāta bāpācyā mhaśī gāyā
Lunch basket on the head, Banu walks fast
She is dreaming of her father’s cattle
▷ (डोई)(भाकरीची)(पाटी)(बाणु)(चालली)(लहुलाह्या)
▷ (तिच्या)(सपनात)(बापाच्या)(म्हशी)(गाया)
pas de traduction en français
[22] id = 15240
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
धनगराची बाणु त्यानी केली मनानी
इटंबना केली जनलोक या जनानी
dhanagarācī bāṇu tyānī kēlī manānī
iṭambanā kēlī janalōka yā janānī
Of his own will, he married Dhangar*’s Banu
People looked at it with contempt
▷ (धनगराची)(बाणु)(त्यानी) shouted (मनानी)
▷ (इटंबना) shouted (जनलोक)(या)(जनानी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[23] id = 15241
उभे सोना - Ubhe Sona
Village कोळवडे - Kolavade
धनगराच्या बाणु तुझ्या अंगाचा येतो वास
गोंडाळी तुझा हात झुंबडी तुझ केस
dhanagarācyā bāṇu tujhyā aṅgācā yētō vāsa
gōṇḍāḷī tujhā hāta jhumbaḍī tujha kēsa
Dhangar*’s Banu, your body is smelling
There is grass on your hands, your hair is all knotted
▷ (धनगराच्या)(बाणु) your (अंगाचा)(येतो)(वास)
▷ (गोंडाळी) your hand (झुंबडी) your (केस)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[24] id = 15242
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
बाणा घालती रेवड काळी घोंगडी दशयची
काळी घोंगडी कशायाची वनगाईच्या केसायाची
bāṇā ghālatī rēvaḍa kāḷī ghōṅgaḍī daśayacī
kāḷī ghōṅgaḍī kaśāyācī vanagāīcyā kēsāyācī
Bana spreads revad*, made from the tassels of the black coarse blanket
With what was the coarse blanket made, it was with the hair of the wild cow
▷ (बाणा)(घालती)(रेवड) Kali (घोंगडी)(दशयची)
▷  Kali (घोंगडी)(कशायाची)(वनगाईच्या)(केसायाची)
pas de traduction en français
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[25] id = 15243
येनपुरे लीला - Enpure Lila
Village पळसे - Palase
आठा दिसाचा रविवार हाग येतोई नेमान
देव मल्हारी येडा केलाय बानुन
āṭhā disācā ravivāra hāga yētōī nēmāna
dēva malhārī yēḍā kēlāya bānuna
The weekly Sunday comes regularly
God Malhari, the mad lover, Banu married him
▷  Eight (दिसाचा)(रविवार)(हाग)(येतोई)(नेमान)
▷ (देव)(मल्हारी)(येडा)(केलाय)(बानुन)
pas de traduction en français
[26] id = 15244
बोंद्रे योना - Bondre Yona
Village हडशी - Hadshi
पाऊस थुईथुई आल डोंगरी धुकाट
देव मालुजीन बाणु आणली फुकाट
pāūsa thuīthuī āla ḍōṅgarī dhukāṭa
dēva mālujīna bāṇu āṇalī phukāṭa
Rain came lashing, mountain looks hazy
God Maluji brought Banu away for free
▷  Rain (थुईथुई) here_comes (डोंगरी)(धुकाट)
▷ (देव)(मालुजीन)(बाणु)(आणली)(फुकाट)
pas de traduction en français
[27] id = 31833
उंबरे लक्ष्मी - Umbre Lakshmi
Village राजमाची - Rajmachi
UVS-30-07 start 21:33 ➡ listen to section
बाणाई बाईची येवढी देवाला आवयड
जाईच्या झाडाखाली बाणू घालीती रेवयड
bāṇāī bāīcī yēvaḍhī dēvālā āvayaḍa
jāīcyā jhāḍākhālī bāṇū ghālītī rēvayaḍa
God is so fond of Banai
Under jasmine, Banu spreads revad* (for him)
▷ (बाणाई)(बाईची)(येवढी)(देवाला)(आवयड)
▷ (जाईच्या)(झाडाखाली)(बाणू)(घालीती)(रेवयड)
pas de traduction en français
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[28] id = 38310
निवेकर ताई - Nivekar Tai
Village निवे - Nive
UVS-35-23 start 01:53 ➡ listen to section
बाई काळ्या ना ग घोंगडीची मलू देवाला आवयड
पिवळ्या झेंडूखाली बाणू घालीते रेवयड
bāī kāḷyā nā ga ghōṅgaḍīcī malū dēvālā āvayaḍa
pivaḷyā jhēṇḍūkhālī bāṇū ghālītē rēvayaḍa
God Malu is so fond of a black coarse blanket
Under the yellow marigold, Banu spreads revad*
▷  Woman (काळ्या) * * (घोंगडीची)(मलू)(देवाला)(आवयड)
▷  Yellow (झेंडूखाली)(बाणू)(घालीते)(रेवयड)
pas de traduction en français
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[29] id = 38565
चव्हाण शेवंता - Chavan Shewanta
Village कितीगळी - Kitigali
वाकडीच्या देवा वाकड्या तुमच्या माना
जिंकली भानुबाई जेजुरीच्या पैलवाना
vākaḍīcyā dēvā vākaḍyā tumacyā mānā
jiṅkalī bhānubāī jējurīcyā pailavānā
God of Wakadi, your head is tilted
The gymnast of Jejuri, won Banubai in the contest
▷ (वाकडीच्या)(देवा)(वाकड्या)(तुमच्या)(माना)
▷ (जिंकली)(भानुबाई)(जेजुरीच्या)(पैलवाना)
pas de traduction en français
[30] id = 45040
सांगळे तुळसा - Sangale Tulsa
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
काळ्या घोंगड्याची देव मल्हारीला आवड
चाफ्याच्या झाडाखाली बाणू घालते रेवड
kāḷyā ghōṅgaḍyācī dēva malhārīlā āvaḍa
cāphayācyā jhāḍākhālī bāṇū ghālatē rēvaḍa
God Malhari is very fond of a black coarse blanket
Under champak* tree, Banu spreads revad*
▷ (काळ्या)(घोंगड्याची)(देव)(मल्हारीला)(आवड)
▷ (चाफ्याच्या)(झाडाखाली)(बाणू)(घालते)(रेवड)
pas de traduction en français
ChampakName of a flowering tree
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[31] id = 45046
जेजुरकर निवृत्ती - Jejurkar Nivruuti
Village पुणतांबा - Puntamba
देव ग मल्हारी म्हण बानू तु धनगरीण
बोलाविला जेजुरीचा वाणी
dēva ga malhārī mhaṇa bānū tu dhanagarīṇa
bōlāvilā jējurīcā vāṇī
God Malhari says, Banu, you are a Dhangar* woman
You called God from Jejuri
▷ (देव) * (मल्हारी)(म्हण)(बानू) you (धनगरीण)
▷ (बोलाविला)(जेजुरीचा)(वाणी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[32] id = 45047
जेजुरकर निवृत्ती - Jejurkar Nivruuti
Village पुणतांबा - Puntamba
देव मल्हारीला छंद बानुचा लागला
माझा मल्हारी वेडा झाला
dēva malhārīlā chanda bānucā lāgalā
mājhā malhārī vēḍā jhālā
God Malhari has become so fond of Banu
My Malhari has fallen madly in love
▷ (देव)(मल्हारीला)(छंद)(बानुचा)(लागला)
▷  My (मल्हारी)(वेडा)(झाला)
pas de traduction en français
[33] id = 45048
जेजुरकर निवृत्ती - Jejurkar Nivruuti
Village पुणतांबा - Puntamba
धनगराची बाणु ईच्या पाठीवरी वेणी
मल्हारी लागला तिच्या ध्यानी
dhanagarācī bāṇu īcyā pāṭhīvarī vēṇī
malhārī lāgalā ticyā dhyānī
Dhangar*’s Banu, she has plait on her back
Malhari is running after her
▷ (धनगराची)(बाणु)(ईच्या)(पाठीवरी)(वेणी)
▷ (मल्हारी)(लागला)(तिच्या)(ध्यानी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[34] id = 45050
जेजुरकर निवृत्ती - Jejurkar Nivruuti
Village पुणतांबा - Puntamba
धनगराच्या बाणु इच्या कपाळी केसरी गंध
मल्हारीला लागला बानुचा छंद
dhanagarācyā bāṇu icyā kapāḷī kēsarī gandha
malhārīlā lāgalā bānucā chanda
Dhangar*’s Banu, she has a saffron spot on her forehead
God Malhari is in love with her (he cannot think of anything else)
▷ (धनगराच्या)(बाणु)(इच्या)(कपाळी)(केसरी)(गंध)
▷ (मल्हारीला)(लागला)(बानुचा)(छंद)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[35] id = 45051
जेजुरकर निवृत्ती - Jejurkar Nivruuti
Village पुणतांबा - Puntamba
धनगराच्या बाणु इच्या कपाळी भंडार्याचा टिळा
मल्हारीला लागला बानुचा लळा
dhanagarācyā bāṇu icyā kapāḷī bhaṇḍāryācā ṭiḷā
malhārīlā lāgalā bānucā laḷā
Dhangar*’s Banu, she has a spot of bhandara* on her forehead
God Malhari is in love with her (he cannot think of anything else)
▷ (धनगराच्या)(बाणु)(इच्या)(कपाळी)(भंडार्याचा)(टिळा)
▷ (मल्हारीला)(लागला)(बानुचा)(लळा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
bhandaraTurmeric powder especially as used in offerings to Malhari (Khandoba). Thrown around also a symbol of prosperity
[36] id = 56829
सावंत नंदा - Sawant Nanda
Village पाळू - Palu
मल्हरी देवाला घोंगडीची आवड
जाईच्या झाडाखाली बाणू घालीती रेवड
malharī dēvālā ghōṅgaḍīcī āvaḍa
jāīcyā jhāḍākhālī bāṇū ghālītī rēvaḍa
God Malhari is very fond of the coarse blanket
Under the jasmine, Banu spreads revad*
▷ (मल्हरी)(देवाला)(घोंगडीची)(आवड)
▷ (जाईच्या)(झाडाखाली)(बाणू)(घालीती)(रेवड)
pas de traduction en français
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[37] id = 57675
गायकवाड शाहूबाई रावसाहेब - Gaykwad Shahu Raosaheb
Village चितळी - Chitali
काळ्या घोंगडी देवा मलुला आवड
चाफ्याच्या झाडाखाली बानू घालीते रेवड
kāḷyā ghōṅgaḍī dēvā malulā āvaḍa
cāphayācyā jhāḍākhālī bānū ghālītē rēvaḍa
God Malu is vary fond of a black coarse blanket
Under champak* tree, Banu spreads revad*
▷ (काळ्या)(घोंगडी)(देवा)(मलुला)(आवड)
▷ (चाफ्याच्या)(झाडाखाली)(बानू)(घालीते)(रेवड)
pas de traduction en français
ChampakName of a flowering tree
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[38] id = 57676
मोमताटे जीजा - Momtate Jija
Village आईनवाडी - Ainwadi
माळेगावच्या तळ्यावरी मालू धरितोय मासा
बानू बघतीया तमाशा सीलवंत वाणी कसा
māḷēgāvacyā taḷyāvarī mālū dharitōya māsā
bānū baghatīyā tamāśā sīlavanta vāṇī kasā
In the lake at Malegaon, Malu is catching fish
Banu is watching the spectacle, admiring how good he is
▷ (माळेगावच्या)(तळ्यावरी)(मालू)(धरितोय)(मासा)
▷ (बानू)(बघतीया)(तमाशा)(सीलवंत)(वाणी) how
pas de traduction en français
[39] id = 57677
पगारे जना - Pagare Jana
Village साकोरा - Sakora
देव खंडेराया चंदनपुरीच्या घाटात
धनगराच्या बानुसाठी भरती पोटात
dēva khaṇḍērāyā candanapurīcyā ghāṭāta
dhanagarācyā bānusāṭhī bharatī pōṭāta
God Khanderaya is on the mountain road at Chandanpur
For Dhangar*’s Banu, he was full of love
▷ (देव)(खंडेराया)(चंदनपुरीच्या)(घाटात)
▷ (धनगराच्या)(बानुसाठी)(भरती)(पोटात)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[40] id = 57678
रुपनवर भीमा - Rupanwar Bhima
Village रेडणी - Redani
काळ्या घोंगडीची मल्हारीला आवड
चाफ्याच्या झाडाखाली बाणू घालीती रेवड
kāḷyā ghōṅgaḍīcī malhārīlā āvaḍa
cāphayācyā jhāḍākhālī bāṇū ghālītī rēvaḍa
God Malhari is very fond of a black coarse blanket
Under the champak* tree, Banu spreads revad*
▷ (काळ्या)(घोंगडीची)(मल्हारीला)(आवड)
▷ (चाफ्याच्या)(झाडाखाली)(बाणू)(घालीती)(रेवड)
pas de traduction en français
ChampakName of a flowering tree
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[41] id = 57679
जाधव धोंडा - Jadhav Dhondha
Village होनवडज - Honvadaj
नऊ लाख पायरी जेजुरी गडाला
वाट भानूच्या वाड्याला मल्हारी रायाला
naū lākha pāyarī jējurī gaḍālā
vāṭa bhānūcyā vāḍyālā malhārī rāyālā
There are nine-lakh steps for hill-fort of Jejuri
That is the way for Banu to go Malhari Raya’s house
▷ (नऊ)(लाख)(पायरी)(जेजुरी)(गडाला)
▷ (वाट)(भानूच्या)(वाड्याला)(मल्हारी)(रायाला)
pas de traduction en français
[42] id = 59144
मेदगे सावीत्री - Madege Savitri
Village अवदर - Awadar
धनगराच्या बाणु तु तर पिवळी वाणाला
भुलला मलुदेव तुझ्या चांगुलपणाला
dhanagarācyā bāṇu tu tara pivaḷī vāṇālā
bhulalā maludēva tujhyā cāṅgulapaṇālā
Dhangar*’s Banu, your colour is yellow
Maludev fill in love with your good nature
▷ (धनगराच्या)(बाणु) you wires (पिवळी)(वाणाला)
▷ (भुलला)(मलुदेव) your (चांगुलपणाला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[43] id = 59145
मेदगे सावीत्री - Madege Savitri
Village अवदर - Awadar
काळ्या घोंगडीची मलुदेवाला आवड
पिवळ्या झेंडुखाली बाणाई घालती रेवड
kāḷyā ghōṅgaḍīcī maludēvālā āvaḍa
pivaḷyā jhēṇḍukhālī bāṇāī ghālatī rēvaḍa
God Malu is so fond of a black coarse blanket
Under the yellow marigold, Banu spreads revad*
▷ (काळ्या)(घोंगडीची)(मलुदेवाला)(आवड)
▷  Yellow (झेंडुखाली)(बाणाई)(घालती)(रेवड)
pas de traduction en français
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[44] id = 98669
पाटील राधाबाई माणीकराव - Patil Radha Manirao
Village लव्हार - Lavar
धनगराच्या भानुसाठी देव मल्हारी झाला वेडा
झाडु लागतो मेंढवाडा
dhanagarācyā bhānusāṭhī dēva malhārī jhālā vēḍā
jhāḍu lāgatō mēṇḍhavāḍā
God Malhari fell madly in love with Dhangar*’s Banu
He helps to sweep the enclosure for sheep
▷ (धनगराच्या)(भानुसाठी)(देव)(मल्हारी)(झाला)(वेडा)
▷ (झाडु)(लागतो)(मेंढवाडा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[45] id = 59147
मेदगे सावीत्री - Madege Savitri
Village अवदर - Awadar
धनगराच्या बाणू गुर्हाट तुझा वास
शेळी मेंढीईच ताक झुंबड तुझ केस
dhanagarācyā bāṇū gurhāṭa tujhā vāsa
śēḷī mēṇḍhīīca tāka jhumbaḍa tujha kēsa
Dhangar*’s Banu, you are smelling of animal sheel
Your buttermilk from sheep and goat milk has a bunch of hair
▷ (धनगराच्या)(बाणू)(गुर्हाट) your (वास)
▷ (शेळी)(मेंढीईच)(ताक)(झुंबड) your (केस)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[46] id = 98620
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
मलुदेव जातो शेळ्या मेंढ्या चाराया
धनगर उठतो भानुला माराया
maludēva jātō śēḷyā mēṇḍhyā cārāyā
dhanagara uṭhatō bhānulā mārāyā
God Malu goes for grazing sheep and goat
Dhangar*s get togther to beat Banu
▷ (मलुदेव) goes (शेळ्या)(मेंढ्या)(चाराया)
▷ (धनगर)(उठतो)(भानुला)(माराया)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[47] id = 106474
जाधव आनसाबाई - Jadhav Ansa
Village नळदुर्ग - Naldurg
धनगराच्या बाणुसाठी मल्हारी झाला वेडा
बाणुयासाठी झाडीतो मेंढवाडा मल्हारी देव माझा
dhanagarācyā bāṇusāṭhī malhārī jhālā vēḍā
bāṇuyāsāṭhī jhāḍītō mēṇḍhavāḍā malhārī dēva mājhā
Malhari became mad for Dhangar*’s Banu
For Banu’s sake, my God Malhari sweeps the enclosure for sheep
▷ (धनगराच्या)(बाणुसाठी)(मल्हारी)(झाला)(वेडा)
▷ (बाणुयासाठी)(झाडीतो)(मेंढवाडा)(मल्हारी)(देव) my
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[48] id = 98619
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
कावळा भानुला वाडा भानुचा विचारु लागला
हजार धनगराय मेळा भानु भायाना वाडा
kāvaḷā bhānulā vāḍā bhānucā vicāru lāgalā
hajāra dhanagarāya mēḷā bhānu bhāyānā vāḍā
A crow was asking where is Bhanu’s house
Bhanu’s house is among thousands of Dhangar* houses
▷ (कावळा)(भानुला)(वाडा)(भानुचा)(विचारु)(लागला)
▷ (हजार)(धनगराय)(मेळा)(भानु)(भायाना)(वाडा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[48] id = 110078
खैरे राधा - Khaire Radha
Village गेवंडे खडक - Gevande Khadak
UVS-51-01 start 05:36 ➡ listen to section
काळ्या घोंगडीची मालु देवायाला आवयड
पिवळ्या झेंडुखाली बाणु घातली रेवयड
kāḷyā ghōṅgaḍīcī mālu dēvāyālā āvayaḍa
pivaḷyā jhēṇḍukhālī bāṇu ghātalī rēvayaḍa
God Malu is vary fond of a black coarse blanket
Under yellow Marigold, Banu spreads revad*
▷ (काळ्या)(घोंगडीची)(मालु)(देवायाला)(आवयड)
▷  Yellow (झेंडुखाली)(बाणु)(घातली)(रेवयड)
pas de traduction en français
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[49] id = 60079
प्रदान इंदूबाई बंशी - Pradhan Indu Banshi
Village खंडाळा - Khandala
वाकडीचे खंडेराया वाकडी तुझी तुझी
नेली बानु बाई जेजुरीच्या रायाने
vākaḍīcē khaṇḍērāyā vākaḍī tujhī tujhī
nēlī bānu bāī jējurīcyā rāyānē
Khanderaya of Wakadi, your head is tilted
The king of Jejuri took Banubai away
▷ (वाकडीचे)(खंडेराया)(वाकडी)(तुझी)(तुझी)
▷ (नेली)(बानु) woman (जेजुरीच्या)(रायाने)
pas de traduction en français
[50] id = 61157
मोमताटे जीजा - Momtate Jija
Village आईनवाडी - Ainwadi
बानाई साठी मालुदेव झाला येडा
हाती सोन्याचा फडा देव झाडी मेंढवाडा
bānāī sāṭhī māludēva jhālā yēḍā
hātī sōnyācā phaḍā dēva jhāḍī mēṇḍhavāḍā
For Banubai, God Malu became mad
A gold broom in hand, God sweeps the enclosure for sheep
▷ (बानाई) for (मालुदेव)(झाला)(येडा)
▷ (हाती) of_gold (फडा)(देव)(झाडी)(मेंढवाडा)
pas de traduction en français
[51] id = 61158
जेजुरकर निवृत्ती - Jejurkar Nivruuti
Village पुणतांबा - Puntamba
छंद बानुचा लागला माझा मल्हारी वेडा झाला
सावळी सुरतला वेशी सिनगार करुन खुप दमला
chanda bānucā lāgalā mājhā malhārī vēḍā jhālā
sāvaḷī suratalā vēśī sinagāra karuna khupa damalā
My Malhari became fond of Banu, he fell madly in love
Trying different attires near the village boundary to please (Banu), he was tired
▷ (छंद)(बानुचा)(लागला) my (मल्हारी)(वेडा)(झाला)
▷  Wheat-complexioned (सुरतला)(वेशी) covered (करुन)(खुप)(दमला)
pas de traduction en français
[52] id = 61175
जाधव धोंडा - Jadhav Dhondha
Village होनवडज - Honvadaj
धनगराची भानु रुपान तिच्या जोर केला
चिलवंत वाणी बाटविला
dhanagarācī bhānu rupāna ticyā jōra kēlā
cilavanta vāṇī bāṭavilā
Dhangar*’s Banu with her over powering beauty
Polluted the God with noble qualities
▷ (धनगराची)(भानु)(रुपान)(तिच्या)(जोर) did
▷ (चिलवंत)(वाणी)(बाटविला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[53] id = 98618
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
मलुदेव नेट भानुच्या वाड्या गेला
धनगराच्या मळा जाऊनी राम राम केला
maludēva nēṭa bhānucyā vāḍyā gēlā
dhanagarācyā maḷā jāūnī rāma rāma kēlā
Bhanu’s house is in Chandanwadi village
Thousands of Dhangar*s greeted her in the fields
▷ (मलुदेव)(नेट)(भानुच्या)(वाड्या) has_gone
▷ (धनगराच्या)(मळा)(जाऊनी) Ram Ram did
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[54] id = 80225
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
देव खंडेराव चंदन पुरीच्या पाठात
बानाई पाठीमागे हिव भरील पोटात
dēva khaṇḍērāva candana purīcyā pāṭhāta
bānāī pāṭhīmāgē hiva bharīla pōṭāta
God Khanderao is on the mountain road of Chandanpur
For sake of Dhangar*’s Banu, he is shivering to the bone
▷ (देव)(खंडेराव)(चंदन)(पुरीच्या)(पाठात)
▷ (बानाई)(पाठीमागे)(हिव)(भरील)(पोटात)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[55] id = 80232
गायकवाड आवडाबाई धर्मदास - Gaykwad Awadabai Dharmdas
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पट्या पट्याचा जीण मोत्याचा देव मल्हारी
आज मुक्काम ग भानु तुझ्या दारी
paṭyā paṭyācā jīṇa mōtyācā dēva malhārī
āja mukkāma ga bhānu tujhyā dārī
God Malhari with pearls around his neck and a striped saddle
Today, he is staying in your house, Banu
▷ (पट्या)(पट्याचा)(जीण)(मोत्याचा)(देव)(मल्हारी)
▷ (आज)(मुक्काम) * (भानु) your (दारी)
pas de traduction en français
[56] id = 90327
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
देव मल्हारी घोड्यावरी बसला बाणुला घेवुनी
धनगर उठले काठी घेवुनी
dēva malhārī ghōḍyāvarī basalā bāṇulā ghēvunī
dhanagara uṭhalē kāṭhī ghēvunī
God Malhari was riding the horse with Banu at his back
Dhangars* got up and followed him sticks
▷ (देव)(मल्हारी) horse_back (बसला)(बाणुला)(घेवुनी)
▷ (धनगर)(उठले)(काठी)(घेवुनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[57] id = 97651
डोंगरे अलका - Dongare Alka
Village आडगाव - Adgaon
बाणाई बाईसाठी देव मल्हार झाला वेडा
झाडीतो मेंढवाडा
bāṇāī bāīsāṭhī dēva malhāra jhālā vēḍā
jhāḍītō mēṇḍhavāḍā
For Banubai, God Malu became mad
(A gold groom in hand,) God sweeps the enclosure for sheep
▷ (बाणाई)(बाईसाठी)(देव)(मल्हार)(झाला)(वेडा)
▷ (झाडीतो)(मेंढवाडा)
pas de traduction en français
[58] id = 93549
कसंबा रेणुका - Kasanba Renuka
Village धाकली झरी - Dhakali Jhari
आवशीची झाली चोरी पहाटे झाला दंगा
देव माझा मल्हारीन बानु काठुनी नेला बघा
āvaśīcī jhālī cōrī pahāṭē jhālā daṅgā
dēva mājhā malhārīna bānu kāṭhunī nēlā baghā
Clamour of barking dogs (in Dhangar* hamlet)
Look at this, God Malhari hsa taken Banu away
▷ (आवशीची) has_come (चोरी)(पहाटे)(झाला)(दंगा)
▷ (देव) my (मल्हारीन)(बानु)(काठुनी)(नेला)(बघा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[59] id = 93550
वेताळ ठकुबाई ठमाजी - Vetal Thakubai Thamaji
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
धनगराच्या भानु तुझ्या ताकामध्ये केस
तुझ्या रुपासाठी देव हिंडे देशोदेश
dhanagarācyā bhānu tujhyā tākāmadhyē kēsa
tujhyā rupāsāṭhī dēva hiṇḍē dēśōdēśa
Dhangar*’s Banu, there is sheep wool in your buttermilk
For your beauty, God wanders from region to region
▷ (धनगराच्या)(भानु) your (ताकामध्ये)(केस)
▷  Your (रुपासाठी)(देव)(हिंडे)(देशोदेश)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[60] id = 93551
वेताळ ठकुबाई ठमाजी - Vetal Thakubai Thamaji
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
धनगराच्या भानु तुझ्या ताकामधी लेंड्या
तुझ्या रुपासाठी देव वळी शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācyā bhānu tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
tujhyā rupāsāṭhī dēva vaḷī śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
For the sake of your beauty, God grazes sheep and goat
▷ (धनगराच्या)(भानु) your (ताकामधी)(लेंड्या)
▷  Your (रुपासाठी)(देव)(वळी)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[61] id = 93552
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
देव खंडेराव चंदनपुरीच्या घाटात
धनगराच्या बानुसाठी थंडी भरली पोटात
dēva khaṇḍērāva candanapurīcyā ghāṭāta
dhanagarācyā bānusāṭhī thaṇḍī bharalī pōṭāta
God Khanderao is on the mountain road of Chandanpur
Foe the sake of Dhangar*’s Banu, he is shivering to the bone
▷ (देव)(खंडेराव)(चंदनपुरीच्या)(घाटात)
▷ (धनगराच्या)(बानुसाठी)(थंडी)(भरली)(पोटात)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[62] id = 93553
नाईक ठकुबाई चिंधाजी - Naik Thaku
Village लोणी (खुर्द) - Loni (Khurd)
वाती करा गंगा पाणी वाहत निताळ
खंडेरायाला पगडी बानुबाईला पातळ
vātī karā gaṅgā pāṇī vāhata nitāḷa
khaṇḍērāyālā pagaḍī bānubāīlā pātaḷa
In the currents of Ganga, clear water is flowing
A turban for Khanderaya, a sari for Banubai
▷ (वाती) doing the_Ganges water, (वाहत)(निताळ)
▷ (खंडेरायाला)(पगडी)(बानुबाईला)(पातळ)
pas de traduction en français
[63] id = 98790
आंबेकर जाईबाई विष्णु - Ambekar Jaibai Vishnu
Village देवले - Devale
काळ्या घोंगडीची माझ्या देवाला आवड
जाईच्या झाडायाची बानु घालीती रेवड
kāḷyā ghōṅgaḍīcī mājhyā dēvālā āvaḍa
jāīcyā jhāḍāyācī bānu ghālītī rēvaḍa
God Malu is very fond of a black coarse blanket
Under jasmine tree, Banu spreads revad*
▷ (काळ्या)(घोंगडीची) my (देवाला)(आवड)
▷ (जाईच्या)(झाडायाची)(बानु)(घालीती)(रेवड)
pas de traduction en français
revadA square made from the threads of an old coarse blanket (Ghongadi)
[64] id = 94395
निमसे केशर - Nimse Keshar
Village नाउर - Nahur
जेजुरीच्या गडावरती कशाचा धुराडा
हातात तुराट्या देव झाडी मेंडवाडा
jējurīcyā gaḍāvaratī kaśācā dhurāḍā
hātāta turāṭyā dēva jhāḍī mēṇḍavāḍā
What is this cloud of dust on the hill-fort of Jejuri
Stalks of toor* plant in hand, God is sweeping the enclosure for sheep
▷ (जेजुरीच्या)(गडावरती)(कशाचा)(धुराडा)
▷ (हातात)(तुराट्या)(देव)(झाडी)(मेंडवाडा)
pas de traduction en français


B:VI-4.12f (B06-04-12f) - Jejuri cycle / Maludev, Dhangar and Bāṇāī / Maludev’s marriage

[1] id = 15246
पोळेकर गंगा - Polekar Ganga
Village निवंगुणी - Nivanguni
धनगर वाड्यावरी काय वाजत गाजत
मलुया देवाच लगीन लागत
dhanagara vāḍyāvarī kāya vājata gājata
maluyā dēvāca lagīna lāgata
What is this music playing in Dhangar* hamlet
God Malu is getting married
▷ (धनगर)(वाड्यावरी) why (वाजत)(गाजत)
▷ (मलुया)(देवाच)(लगीन)(लागत)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds


B:VI-4.12g (B06-04-12g) - Jejuri cycle / Maludev, Dhangar and Bāṇāī / Dhangar caste

[1] id = 15248
येनपुरे गवू - Enpure Gawu
Village वांजळे - Wanjale
धनगरी जात जात जमली आटीकोट
बाणू घातली घोड्यावरी मग बोलले येळकोट
dhanagarī jāta jāta jamalī āṭīkōṭa
bāṇū ghātalī ghōḍyāvarī maga bōlalē yēḷakōṭa
People from Dhangar* caste have gathered in throngs
They put Banu on horseback and then said Yelkot*
▷ (धनगरी) class class (जमली)(आटीकोट)
▷ (बाणू)(घातली) horse_back (मग) says (येळकोट)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[2] id = 15249
येनपुरे लीला - Enpure Lila
Village पळसे - Palase
बानाईची बाई हिची झुंबारी हिची वेनी
धनगराची लेक शेळ्या मेंढ्याच खाती लोणी
bānāīcī bāī hicī jhumbārī hicī vēnī
dhanagarācī lēka śēḷyā mēṇḍhyāca khātī lōṇī
Banai’s hair are tied in a tuft at the back of her head
Dhangar*’s daughter, she eats butter made from sheep and goat milk
▷ (बानाईची) woman (हिची)(झुंबारी)(हिची)(वेनी)
▷ (धनगराची)(लेक)(शेळ्या)(मेंढ्याच) eat (लोणी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[3] id = 93561
शेडगे उमाजी - Shedge Umaji
Village केसूर्डी - Kesurdi
कातरील्या मेंढ्या जेवण कटीनी गुळ पोळ्या
मेंढ्या भिवाच्या मायदंळ्या
kātarīlyā mēṇḍhyā jēvaṇa kaṭīnī guḷa pōḷyā
mēṇḍhyā bhivācyā māyadanḷyā
Sheep were sheared, a meal of sweet flattened bread was prepared
Bhiva has a great number of sheep
▷ (कातरील्या)(मेंढ्या)(जेवण)(कटीनी)(गुळ)(पोळ्या)
▷ (मेंढ्या)(भिवाच्या)(मायदंळ्या)
pas de traduction en français
[4] id = 93560
शेडगे उमाजी - Shedge Umaji
Village केसूर्डी - Kesurdi
धनगराच बाळ काई चारीत कडीकोरा
कुलांब्याच्या बाळा काय बोलतो शेंबड्या पोरा
dhanagarāca bāḷa kāī cārīta kaḍīkōrā
kulāmbyācyā bāḷā kāya bōlatō śēmbaḍyā pōrā
Dhangar*’s son, what rubbish is he feeding his sheep
What are you saying, you, child of a farmer
▷ (धनगराच) son (काई)(चारीत)(कडीकोरा)
▷ (कुलांब्याच्या) child why says (शेंबड्या)(पोरा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[5] id = 80230
शेडगे उमाजी - Shedge Umaji
Village केसूर्डी - Kesurdi
कातरील्या मेंढ्या कातर काटचा पडला बार
हाती कातर पीळदार मल्हारीच्या माझ्या देवा
kātarīlyā mēṇḍhyā kātara kāṭacā paḍalā bāra
hātī kātara pīḷadāra malhārīcyā mājhyā dēvā
Sheep for shearing, the ceremony of shearing was over
My God Malhari has a pair of twisted scissors in hand
▷ (कातरील्या)(मेंढ्या)(कातर)(काटचा)(पडला)(बार)
▷ (हाती)(कातर)(पीळदार)(मल्हारीच्या) my (देवा)
pas de traduction en français
[6] id = 80228
शेडगे उमाजी - Shedge Umaji
Village केसूर्डी - Kesurdi
न्हाईल्या मेंढ्या उभ्या केल्या वाळवंटी
कातर कट्याला झाडा चिठ्ठी
nhāīlyā mēṇḍhyā ubhyā kēlyā vāḷavaṇṭī
kātara kaṭyālā jhāḍā ciṭhṭhī
Sheep were bathed and made to stand on the sandy bank of the river
Send a message to the shearer
▷ (न्हाईल्या)(मेंढ्या)(उभ्या)(केल्या)(वाळवंटी)
▷ (कातर)(कट्याला)(झाडा)(चिठ्ठी)
pas de traduction en français
[7] id = 57681
शिंदे गंगु - Shinde Gangu
Village चिखली - Chikhali
मेंढ्या बायाच्या म्होर मुंजा बोकुड दाढीवाला
धनगर तोळ्याची बाळी ल्याला
mēṇḍhyā bāyācyā mhōra muñjā bōkuḍa dāḍhīvālā
dhanagara tōḷyācī bāḷī lyālā
A goat with beard is in front leading the sheep
Dhangar* is wearing a ten gram gold bracelet
▷ (मेंढ्या)(बायाच्या)(म्होर)(मुंजा)(बोकुड)(दाढीवाला)
▷ (धनगर)(तोळ्याची)(बाळी)(ल्याला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[8] id = 80229
शेडगे उमाजी - Shedge Umaji
Village केसूर्डी - Kesurdi
कातरील्या मेंढ्या कातर वाजती चणाचणा
लावरी बुजती दणादणा देव मल्हारी माझा
kātarīlyā mēṇḍhyā kātara vājatī caṇācaṇā
lāvarī bujatī daṇādaṇā dēva malhārī mājhā
Sheep for shearing scissors are making the cutting noise
My God Malhari, the little lambs are getting startled
▷ (कातरील्या)(मेंढ्या)(कातर)(वाजती)(चणाचणा)
▷ (लावरी)(बुजती)(दणादणा)(देव)(मल्हारी) my
pas de traduction en français
[9] id = 80227
शेडगे उमाजी - Shedge Umaji
Village केसूर्डी - Kesurdi
कातरील्या मेंढ्या जेवण करीती बोटण्याचं
खंड सुटल नटण्याचं देवा मल्हारीच माझ्या
kātarīlyā mēṇḍhyā jēvaṇa karītī bōṭaṇyācaṁ
khaṇḍa suṭala naṭaṇyācaṁ dēvā malhārīca mājhyā
Sheep were sheared, a meal with mutton was prepared
It was the end of my God Malhari’s Navaratri
▷ (कातरील्या)(मेंढ्या)(जेवण) asks_for (बोटण्याचं)
▷ (खंड)(सुटल)(नटण्याचं)(देवा)(मल्हारीच) my
pas de traduction en français


B:VI-4.12h (B06-04-12h) - Jejuri cycle / Maludev, Dhangar and Bāṇāī / Banu delivers

[1] id = 15251
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
बानाबाईच्या आईला चिठ्ठी पाठविली राऊळात
बानाबाई बाळातीण जेजूरीच्या देवळात
bānābāīcyā āīlā ciṭhṭhī pāṭhavilī rāūḷāta
bānābāī bāḷātīṇa jējūrīcyā dēvaḷāta
A letter was sent to Banabai’s mother in the temple
Banabai has delivered a baby in the temple at Jejuri
▷ (बानाबाईच्या)(आईला)(चिठ्ठी)(पाठविली)(राऊळात)
▷ (बानाबाई)(बाळातीण)(जेजूरीच्या)(देवळात)
pas de traduction en français
[2] id = 104377
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
बानाबाईच्या आईला चिठ्ठी पाठविली सातार्याला
बानाबाई बाळातीण जेजूरीच्या कोपर्याला
bānābāīcyā āīlā ciṭhṭhī pāṭhavilī sātāryālā
bānābāī bāḷātīṇa jējūrīcyā kōparyālā
A letter was sent to Bhanbai’s mother at Satara
Banabai has delivered a baby in the temple at Jejuri
▷ (बानाबाईच्या)(आईला)(चिठ्ठी)(पाठविली)(सातार्याला)
▷ (बानाबाई)(बाळातीण)(जेजूरीच्या)(कोपर्याला)
pas de traduction en français


B:VI-4.12i (B06-04-12i) - Jejuri cycle / Maludev, Dhangar and Bāṇāī / Banu’s mother

[1] id = 15253
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
बाणाबाईची आई बोल बाणु उपर तुझी कन्या
गडी मलुजी ठेवू नको तुला सांगते घरधन्या
bāṇābāīcī āī bōla bāṇu upara tujhī kanyā
gaḍī malujī ṭhēvū nakō tulā sāṅgatē gharadhanyā
Banabai’s mother says (to her husband), your daughter is of marriageable age
I tell you, my husband, don’t keep Maluji as a servant
▷ (बाणाबाईची)(आई) says (बाणु)(उपर)(तुझी)(कन्या)
▷ (गडी)(मलुजी)(ठेवू) not to_you I_tell (घरधन्या)
pas de traduction en français
[2] id = 15254
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
बाणाबाई आई बोल बाणाबाईच्या बापायाला
मलु सारखा गडी नको ठेवूस आपल्याला
bāṇābāī āī bōla bāṇābāīcyā bāpāyālā
malu sārakhā gaḍī nakō ṭhēvūsa āpalyālā
Banabai’s mother says to Banabai’s father
Don’t keep a servant like Malu in our house
▷ (बाणाबाई)(आई) says (बाणाबाईच्या)(बापायाला)
▷ (मलु)(सारखा)(गडी) not (ठेवूस)(आपल्याला)
pas de traduction en français
[3] id = 15255
मरगळे भागा - Margale Bhaga
Village भोईणी - Bhoini
बाणुबाईची आई बोल नाही नेली ती थाळावाटी
घातली बाणाई घोड्यावर चाल जेजूरी तळवटी