Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 784
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Pathak parvati
(21 records)

Village: ताडकळस - Tadkalas OpenStreetMap GoogleMap

19 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-1.5c (A02-01-05c) - Woman’s doubtful entity / Preordained lot / A lot due to karma

Cross-references:A:II-3.2e (A02-03-02e) - Constraints on behaviour / Prohibitions and strictures / Don’t laugh
[7] id = 37248
UVS-21-09 start 00:07 ➡ listen to section
हसु नको येग गोरे हसण्याचा भरम
मोठ वंगळ करम आपुला अस्तुरी जलम
hasu nakō yēga gōrē hasaṇyācā bharama
mōṭha vaṅgaḷa karama āpulā asturī jalama
Don’t laugh, dear daughter, your smile evokes suspicion
The life of a woman, it’s a very difficult karma*
▷ (हसु) not (येग)(गोरे)(हसण्याचा)(भरम)
▷ (मोठ)(वंगळ)(करम)(आपुला)(अस्तुरी)(जलम)
pas de traduction en français
karmaAn act or a deed


A:II-2.4bii (A02-02-04b02) - Woman’s social identity / Honour / Threat of outrage / Suspicion about malicious men

[12] id = 37251
UVS-21-09 start 02:29 ➡ listen to section
वाटच्या रे वाटसरा काटा मोडल पुढ पाहे
देसाई रायाची मीत अशिलाची आहे
vāṭacyā rē vāṭasarā kāṭā mōḍala puḍha pāhē
dēsāī rāyācī mīta aśilācī āhē
Traveller on the road, a thorn might prick, look ahead
I am from the Desai* clan, a good family
▷ (वाटच्या)(रे)(वाटसरा)(काटा)(मोडल)(पुढ)(पाहे)
▷ (देसाई)(रायाची)(मीत)(अशिलाची)(आहे)
pas de traduction en français
DesaiSurname of a reputed family. But is also used for one’s father or uncle by the singers.


A:II-5.3e (A02-05-03e) - Labour / Grinding / A huge grindmill in a vast house

[21] id = 37162
UVS-20-36 start 01:02 ➡ listen to section
थोरल्या ग हे जात्याला उकडकराच्या खुणा
सांगते ग बाई तुला दळीत्यात सासुसूना
thōralyā ga hē jātyālā ukaḍakarācyā khuṇā
sāṅgatē ga bāī tulā daḷītyāta sāsusūnā
For this huge grindmill, mother-in-law and daughters-in-law from Ukadkar family
I tell you, woman, mother-in-law and daughters-in-law are grinding
▷ (थोरल्या) * (हे)(जात्याला)(उकडकराच्या)(खुणा)
▷  I_tell * woman to_you (दळीत्यात)(सासुसूना)
pas de traduction en français


B:IV-2.6b (B04-02-06b) - Mārutī cycle / Worship / Darṣan

[10] id = 37157
UVS-20-33 start 01:49 ➡ listen to section
सकाळी उठूनी झाडत होते पेठरस्ता
मारवती देव माझा आला रामाचा गुमस्ता
sakāḷī uṭhūnī jhāḍata hōtē pēṭharastā
māravatī dēva mājhā ālā rāmācā gumastā
Getting up in the morning, I was sweeping the market road
My God Maruti*, Rama’s messenger, has come
▷  Morning (उठूनी)(झाडत)(होते)(पेठरस्ता)
▷  Maruti (देव) my here_comes of_Ram (गुमस्ता)
pas de traduction en français
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu


D:X-1.1k (D10-01-01k) - Mother’s concern for son / Mother feeding son / Son eating betelnut leaf

Cross-references:D:X-2.5bxvii (D10-02-05b17) - Mother worries for son / Son away from mother / Out of station / Milk, curds, etc. go waste
D:X-2.1 (D10-02-10) - Mother worries for son / Uneasy apprehensions
D:X-2.2 (D10-02-02) - Mother worries for son / Fear of drowning
[71] id = 99525
आता तांबोळीनीबाई पान देग आकडयाचे
नेंनते ग हारी माझे खाणार धाकल्याचे
ātā tāmbōḷīnībāī pāna dēga ākaḍayācē
nēnnatē ga hārī mājhē khāṇāra dhākalyācē
Betel leaf seller woman, give me betel leaf of the best quality
Hari*, my younger son is going to eat
▷ (आता)(तांबोळीनीबाई)(पान)(देग)(आकडयाचे)
▷ (नेंनते) * (हारी)(माझे)(खाणार)(धाकल्याचे)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu


D:X-1.1l (D10-01-01l) - Mother’s concern for son / Mother feeding son / Mother serving milk to an athlete

Cross-references:D:X-3.2aix (D10-03-02a09) - Mother attached to son / Taking pride in son / While contemplating son’s plays / Wrestling, kusṭī
[11] id = 37160
UVS-20-35 start 01:32 ➡ listen to section
उंच हे ग वसरीला चांदीचे ग पेले
पहिलवान दूध पेले नेनंते ग माझे हरी
uñca hē ga vasarīlā cāndīcē ga pēlē
pahilavāna dūdha pēlē nēnantē ga mājhē harī
Silver glasses in the veranda, we are a reputed family
My wrestler son, my young Hari* just drank milk
▷ (उंच)(हे) * (वसरीला)(चांदीचे) * (पेले)
▷ (पहिलवान) milk (पेले)(नेनंते) * (माझे)(हरी)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu


D:X-2.5f (D10-02-05f) - Mother worries for son / Son away from mother / “Passer by, give me news of my son”

Cross-references:D:X-2.5bxv (D10-02-05b15) - Mother worries for son / Son away from mother / Out of station / Waiting anxiously
[14] id = 37165
UVS-20-36 start 03:41 ➡ listen to section
सांगूनी धाडीते आल्या गेल्याला पाहुणी
राजसाला माझ्या सांगा वाड्यात जाऊनी
sāṅgūnī dhāḍītē ālyā gēlyālā pāhuṇī
rājasālā mājhyā sāṅgā vāḍyāta jāūnī
I send a messeage with whoever comes and goes
Go to his house and give it to my dear son
▷ (सांगूनी)(धाडीते)(आल्या)(गेल्याला)(पाहुणी)
▷ (राजसाला) my with (वाड्यात)(जाऊनी)
pas de traduction en français


D:X-2.11b (D10-02-11b) - Mother worries for son / Son struck by bad eye / When father-son, uncle-nephew are seen together

[13] id = 37161
UVS-20-36 start 00:32 ➡ listen to section
उच ग वसरीला बसलेत बापलेक
नेनंत्या रे माझ्या हरी दिष्ट होईल माग थोप
uca ga vasarīlā basalēta bāpalēka
nēnantyā rē mājhyā harī diṣṭa hōīla māga thōpa
Father and son are sitting in the veranda
My little Hari*, stay back, you might come under the influence of the evil eye
▷ (उच) * (वसरीला)(बसलेत)(बापलेक)
▷ (नेनंत्या)(रे) my (हरी)(दिष्ट)(होईल)(माग)(थोप)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu


D:X-3.7c (D10-03-07c) - Mother attached to son / Threading ceremony / Rituals

[1] id = 44875
UVS-21-05 start 07:42 ➡ listen to section
पयली भिक्षावळ आई घालती खारका
सांगते सईबाई मुंजा बापाचा लाडका
payalī bhikṣāvaḷa āī ghālatī khārakā
sāṅgatē saībāī muñjā bāpācā lāḍakā
First Bhikshaval, mother puts dry dates
I tell you, friend, the boy having his Thread ceremoney is his father’s darling
▷ (पयली)(भिक्षावळ)(आई)(घालती)(खारका)
▷  I_tell (सईबाई)(मुंजा) of_father (लाडका)
pas de traduction en français
[2] id = 37240
UVS-21-05 start 08:10 ➡ listen to section
पयली भिक्षावळ मामा ग मावश्याची
कमईग हावश्याची
payalī bhikṣāvaḷa māmā ga māvaśyācī
kamīga hāvaśyācī
First Bhikshaval is from maternal uncle and aunt (mother’s sister)
It is the boy’s earning
▷ (पयली)(भिक्षावळ) maternal_uncle * (मावश्याची)
▷ (कमईग)(हावश्याची)
pas de traduction en français


E:XIII-2.1j (E13-02-01j) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Mother waits for a message from her

[20] id = 37171
UVS-20-36 start 04:39 ➡ listen to section
सांगूनी ग मी धाडीते आल्या गेल्याच्या हाती
नेणंती ग बाई माझी वसरीला उभी होती
sāṅgūnī ga mī dhāḍītē ālyā gēlyācyā hātī
nēṇantī ga bāī mājhī vasarīlā ubhī hōtī
I send a message with whoever comes and goes
My young daughter was standing in the veranda
▷ (सांगूनी) * I (धाडीते)(आल्या)(गेल्याच्या)(हाती)
▷ (नेणंती) * woman my (वसरीला) standing (होती)
pas de traduction en français


E:XIV-1.2c (E14-01-02c) - Relatives attached to daughter / Maternal uncle / He performs her kanyadan, other rituals, gives her gifts

Cross-references:E:XIV-1.1d (E14-01-01d) - Relatives attached to daughter / Father / Daughter demanding ornaments, cow, cart, orchard
D:XII-4.6a (D12-04-06a) - Son, a man in society / Son’s marriage / Grooms’s mother, varmāī
[33] id = 37238
UVS-21-05 start 05:54 ➡ listen to section
मांडवाच्या दारी कापते दंडभुजा
सांगते सयेबाई पाठीमागे मामा तुझा
māṇḍavācyā dārī kāpate daṇḍabhujā
sāṅgatē sayēbāī pāṭhīmāgē māmā tujhā
At the entrance of the shed for marriage, she is trembling
I tell you, friend, your maternal uncle is standing behind you
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(कापते)(दंडभुजा)
▷  I_tell (सयेबाई)(पाठीमागे) maternal_uncle your
pas de traduction en français
[36] id = 37172
UVS-20-36 start 07:21 ➡ listen to section
मांडवाच्या दारी बाजा वाज राहू राहू
सावळ्या हे ग बाईचे आले वरमाईचे भाऊ
māṇḍavācyā dārī bājā vāja rāhū rāhū
sāvaḷyā hē ga bāīcē ālē varamāīcē bhāū
At the entrance of the shed for marriage, the band is playing constantly
The bridegroom’s mother’s brother has come
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(बाजा)(वाज)(राहू)(राहू)
▷ (सावळ्या)(हे) * (बाईचे) here_comes (वरमाईचे) brother
pas de traduction en français


E:XIV-2.5e (E14-02-05e) - Daughter’s marriage / Bride’s father / Performance of rituals

[1] id = 37237
UVS-21-05 start 05:27 ➡ listen to section
हे ग जावळाची वेणी उकलीतो बाप
नेनंते बाई माझे कन्येदानी ऊभा ठाक
hē ga jāvaḷācī vēṇī ukalītō bāpa
nēnantē bāī mājhē kanyēdānī ūbhā ṭhāka
Father is concerned about his ’Javalachi veni’
He is standing to perform my younger daughter’s Kanyadan* (the ritual of giving the daughter away in marriage)
▷ (हे) * (जावळाची)(वेणी)(उकलीतो) father
▷ (नेनंते) woman (माझे)(कन्येदानी) standing (ठाक)
pas de traduction en français
KanyadanThe ritual of giving away one’s daughter in marriage


F:XV-1.1t (F15-01-01t) - Sister worries for brother / Sister feeding her brother / With bettlenut leaves and cardamom

[67] id = 110250
UVS-20-08 start 01:47 ➡ listen to section
तांबोळ्याची ग बाई पान दे ग कुरकुर्यात
बंधू माझ्याचा विडा जातो सरकारात
tāmbōḷyācī ga bāī pāna dē ga kurakuryāta
bandhū mājhyācā viḍā jātō sarakārāta
Betel-leaf seller woman, give me crisp and good betel leaves
My brother is in government service
▷ (तांबोळ्याची) * woman (पान)(दे) * (कुरकुर्यात)
▷  Brother (माझ्याचा)(विडा) goes (सरकारात)
pas de traduction en français


F:XV-2..14 (F15-02-14) - Sister worries for brother / God’s support

[1] id = 44877
UVS-21-05 start 09:52 ➡ listen to section
आडाच्या पाण्याला याला कशाच झाकण
याला देवाच राखण राया देसायाला माझ्या
āḍācyā pāṇyālā yālā kaśāca jhākaṇa
yālā dēvāca rākhaṇa rāyā dēsāyālā mājhyā
Well-water, what cover can it have
Desai*, my dear brother has God’s protection
▷ (आडाच्या)(पाण्याला)(याला)(कशाच)(झाकण)
▷ (याला)(देवाच)(राखण)(राया)(देसायाला) my
pas de traduction en français
DesaiSurname of a reputed family. But is also used for one’s father or uncle by the singers.


F:XV-3.3i (F15-03-03i) - Sister’s attachment to brother / Sister’s frustrations / He gives presents to wife’s sister but not to his sister

[13] id = 37246
UVS-21-06 start 03:25 ➡ listen to section
आत्ताच्या ग युगात भाऊ नाही बहिणीचा
वाडा पुस मेव्हणीचा सांगते सईबाई
āttācyā ga yugāta bhāū nāhī bahiṇīcā
vāḍā pusa mēvhaṇīcā sāṅgatē saībāī
In today’s world, brother does not care for his sister
He asks for the address of his sister-in-law’s house says sister
▷ (आत्ताच्या) * Yug brother not of_sister
▷ (वाडा) enquire (मेव्हणीचा) I_tell (सईबाई)
pas de traduction en français


F:XVI-1.6 (F16-01-06) - Sister expects brother’s presents / Brother’s present at her children’s marriage

[38] id = 37170
UVS-20-36 start 06:45 ➡ listen to section
मांडवाच्या हे ग दारी आहेराचे सोळा ताट
बाई राजसाचे पातळाचे जरी काठ
māṇḍavācyā hē ga dārī āhērācē sōḷā tāṭa
bāī rājasācē pātaḷācē jarī kāṭha
At the entrance of the open shed for marriage, sixteen trays full of aher*
The sari (in the tray) given by my brother has a brocade border
▷ (मांडवाच्या)(हे) * (दारी)(आहेराचे)(सोळा)(ताट)
▷  Woman (राजसाचे)(पातळाचे)(जरी)(काठ)
pas de traduction en français
aher ➡ ahersA gift or a present given on an auspicious occasion like a wedding or a religious function, and also given to mark the end of the mourning period. In aher, there is an implied sense of participation, sharing the joy on happy occasions and grief on sad occasions. Aher is generally exchanged by both parties.


F:XVI-2.14a (F16-02-14a) - Sister expects brother’s moral support / Brother visits sister at her house / He comes riding

[36] id = 37158
UVS-20-34 start 00:24 ➡ listen to section
हाजाराची घोडी ओढ्याला ग पाणी पेली
भाईराज नेनंत्याची ओढ्यापुढ कानी आली
hājārācī ghōḍī ōḍhyālā ga pāṇī pēlī
bhāīrāja nēnantyācī ōḍhyāpuḍha kānī ālī
The mare drank water from the stream
My younger brother’s Kani mare came to the stream
▷ (हाजाराची)(घोडी)(ओढ्याला) * water, (पेली)
▷ (भाईराज)(नेनंत्याची)(ओढ्यापुढ)(कानी) has_come
pas de traduction en français


F:XVI-2.14d (F16-02-14d) - Sister expects brother’s moral support / Brother visits sister at her house / Brother comes as a guest

Cross-references:F:XV-1.1k (F15-01-01k) - Sister worries for brother / Sister feeding her brother / With pulses and gram
[92] id = 37167
UVS-20-36 start 05:05 ➡ listen to section
तांबोळीनी ग बाई पान घेग मोजणीचे
सीता माझ्या मालणीचे बंधू आले सजणीचे
tāmbōḷīnī ga bāī pāna ghēga mōjaṇīcē
sītā mājhyā mālaṇīcē bandhū ālē sajaṇīcē
Woman betel-leaf seller, take betel leaves of the same size
My dear sister-in-law Sita’s brother (my husband) has come
▷ (तांबोळीनी) * woman (पान)(घेग)(मोजणीचे)
▷  Sita my (मालणीचे) brother here_comes (सजणीचे)
pas de traduction en français


G:XX-6.3b (G20-06-03b) - Vyāhī-Vihin / Vyāhī / Cross relationship

[13] id = 83421
ईवाई गृहस्थान धनगरी चाल केली
घोंगडी बसायाला दिली
īvāī gṛhasthāna dhanagarī cāla kēlī
ghōṅgaḍī basāyālā dilī
Vyahi* is a Dhangar*, he followed the Dhangar* custom
He gave a coarse blanket to sit
▷ (ईवाई)(गृहस्थान)(धनगरी) let_us_go shouted
▷ (घोंगडी)(बसायाला)(दिली)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
Dhangar ➡ DhangarsShepherds

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. A lot due to karma
 2. Suspicion about malicious men
 3. A huge grindmill in a vast house
 4. Darṣan
 5. Son eating betelnut leaf
 6. Mother serving milk to an athlete
 7. “Passer by, give me news of my son”
 8. When father-son, uncle-nephew are seen together
 9. Rituals
 10. Mother waits for a message from her
 11. He performs her kanyadan, other rituals, gives her gifts
 12. Performance of rituals
 13. With bettlenut leaves and cardamom
 14. God’s support
 15. He gives presents to wife’s sister but not to his sister
 16. Brother’s present at her children’s marriage
 17. He comes riding
 18. Brother comes as a guest
 19. Cross relationship
⇑ Top of page ⇑