Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2465
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Narvekar Tukaram Shidu
(13 records)

Village: रासाई शिंडूर - Rasai Shendur

10 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-5.3giii (A02-05-03g03) - Labour / Grinding / “Milling is over…” / Sītā is remembered

[16] id = 56737
सरील माझ दळण सहावी आरती कोणी केली
रामाची सिता आली दळू लागूनी मला गेली
sarīla mājha daḷaṇa sahāvī āratī kōṇī kēlī
rāmācī sitā ālī daḷū lāgūnī malā gēlī
no translation in English
▷  Grinding my (दळण)(सहावी) Arati (कोणी) shouted
▷  Of_Ram Sita has_come (दळू)(लागूनी)(मला) went
pas de traduction en français


A:II-5.3gxii (A02-05-03g12) - Labour / Grinding / “Milling is over…” / Basil and āratī

[13] id = 56738
सरील माझ दळण मी उघडीते दार
तुळस झाली थंडगार
sarīla mājha daḷaṇa mī ughaḍītē dāra
tuḷasa jhālī thaṇḍagāra
no translation in English
▷  Grinding my (दळण) I (उघडीते) door
▷ (तुळस) has_come (थंडगार)
pas de traduction en français


A:II-5.3gxiv (A02-05-03g14) - Labour / Grinding / “Milling is over…” / Thankful recollection of several gods

Cross-references:H:XXI-1.2 (H21-01-02) - Buddha / Buddha’s ornaments
[70] id = 56739
सरील माझ दळण माझ्या सुपात चाराचुरा
भैरी देवाला वाहतो तुरा
sarīla mājha daḷaṇa mājhyā supāta cārācurā
bhairī dēvālā vāhatō turā
no translation in English
▷  Grinding my (दळण) my (सुपात)(चाराचुरा)
▷ (भैरी)(देवाला)(वाहतो)(तुरा)
pas de traduction en français
[71] id = 56740
सरील माझे दळण सरील श्रीरंगा
आरती करावी पांडुरंगा
sarīla mājhē daḷaṇa sarīla śrīraṅgā
āratī karāvī pāṇḍuraṅgā
no translation in English
▷  Grinding (माझे)(दळण) grinding (श्रीरंगा)
▷  Arati (करावी)(पांडुरंगा)
pas de traduction en français
[72] id = 56741
सरील माझे दळण माझ्या सुपात कोंडामांडा
रासाईबाईला वाहती गोंडा
sarīla mājhē daḷaṇa mājhyā supāta kōṇḍāmāṇḍā
rāsāībāīlā vāhatī gōṇḍā
no translation in English
▷  Grinding (माझे)(दळण) my (सुपात)(कोंडामांडा)
▷ (रासाईबाईला)(वाहती)(गोंडा)
pas de traduction en français
[129] id = 112002
सरील माझ दळण माझ्या सुपात चक्रपाणी
सीता नेली रावणान शोध करावा मारुतीनी
sarīla mājha daḷaṇa mājhyā supāta cakrapāṇī
sītā nēlī rāvaṇāna śōdha karāvā mārutīnī
no translation in English
▷  Grinding my (दळण) my (सुपात)(चक्रपाणी)
▷  Sita (नेली) Ravan (शोध)(करावा)(मारुतीनी)
pas de traduction en français
Cross references for this song:A:I-1.15a (A01-01-15a) - Sītā / Sītā, Jambu and Mārutī / Mārutī goes to Lanka


(B05-03-08b) -

[63] id = 57152
नवस मी केला नवसासारख माझे झाले
भैरी देवाला बाळ माझ चालत गेले
navasa mī kēlā navasāsārakha mājhē jhālē
bhairī dēvālā bāḷa mājha cālata gēlē
no translation in English
▷ (नवस) I did (नवसासारख)(माझे) become
▷ (भैरी)(देवाला) son my (चालत) has_gone
pas de traduction en français


B:VI-2.6b (B06-02-06b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Garuḍ khamb, the pillar of Garuḍ

Cross-references:B:VI-2.4a (B06-02-04a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Ekadashi
B:VI-2.7a17 ???
B:VI-2.7b (B06-02-07b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Bhajan, kirtan
B:VI-2.32 ???
B:VI-2.7c136 ???
B:VI-2.155 ???
B:VI-2.220 ???
[173] id = 89232
साधुले साघु पुसे पंढरी किती लांब
दुरिन दिसती सोन्याचा गरुडखांब
sādhulē sāghu pusē paṇḍharī kitī lāmba
durina disatī sōnyācā garuḍakhāmba
Varkaris* ask each other, how far is Pandhari from here
The golden Garud Khamb* is visible from far
▷ (साधुले)(साघु)(पुसे)(पंढरी)(किती)(लांब)
▷ (दुरिन)(दिसती) of_gold (गरुडखांब)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
Garud KhambPillar of Garud (the eagle) in Pandharpur temple complex


B:VI-2.9j (B06-02-09j) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Worshipped

[25] id = 86077
पंढरपुरात कपिला गाय एक
तिच्या दुधाचा अभिषेक
paṇḍharapurāta kapilā gāya ēka
ticyā dudhācā abhiṣēka
There is a cow called Kapila in Pandharpur
Her milk is poured drop by drop (on the idol of my Vitthal*)
▷ (पंढरपुरात)(कपिला)(गाय)(एक)
▷ (तिच्या)(दुधाचा)(अभिषेक)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.11aiii (B06-02-11a03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Māher of Rukhmini / Marriage of Viṭṭhal Rukhmini

Cross-references:B:VI-2.19b (B06-02-19b) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Description
B:III-2.2f (B03-02-02f) - Kṛśṇa cycle / Fond and Pride / Kṛṣṇa marriage
A:II-5.3biii (A02-05-03b03) - Labour / Grinding / God’s company / Together with other gods, holy places
[70] id = 48463
पंढरपुरामध्ये वाजंत्र वाजत
सोन्याची सीरी मुगुट लग्न देवाच लागत
paṇḍharapurāmadhyē vājantra vājata
sōnyācī sīrī muguṭa lagna dēvāca lāgata
In Pandharpur, what is this music playing
God is getting married, he wears a gold bashing*
▷ (पंढरपुरामध्ये)(वाजंत्र)(वाजत)
▷ (सोन्याची)(सीरी)(मुगुट)(लग्न)(देवाच)(लागत)
pas de traduction en français
bashingAn ornament of paper worn by the bride and the bridegroom on the head during the wedding


D:X-3.2aii (D10-03-02a02) - Mother attached to son / Taking pride in son / While contemplating son’s plays / Son goes hunting

[47] id = 102386
माझ्या बाळासंग बघुन वाघ सोडा
लिंबु नारळ आधी फोडा
mājhyā bāḷāsaṅga baghuna vāgha sōḍā
limbu nāraḷa ādhī phōḍā
Look at my son, then let the tiger (a person disguised as a tiger) dance
First break a lemon and coconut
▷  My (बाळासंग)(बघुन)(वाघ)(सोडा)
▷ (लिंबु)(नारळ) before (फोडा)
pas de traduction en français
Notes =>In a festival dedicated to a goddess, it’s a part of the several rituals where a person disguised as a tiger is made to dance in with the procession. Breaking of lemon and coconut gives protection from the influence of the evil spirits. My son is with me. Take note of this and then let the tiger dance.


F:XV-2.4e (F15-02-04e) - Sister worries for brother / When brother makes a journey / When brother is travelling by railway

Cross-references:A:II-2.10cii (A02-02-10c02) - Woman’s social identity / Mumbai, a mirage / Fun made of migrant / Travelling by train
D:X-2.4 (D10-02-04) - Mother worries for son / Railway journey / When son makes journey by railway
E:XIII-2.2c (E13-02-02c) - Mother worries for daughter / Mother’s concerns for daughter / She makes journey by railway
E:XIII-3.2b (E13-03-02b) - Mother-daughter, mutual expectations / Daughter expects moral support / Wish to go and meet mother
E:XIII-3.12 ???
E:XIII-3.36 ???
F:XVI-2.5 (F16-02-05) - Sister expects brother’s moral support / Brother is police man, engine driver
F:XVI-2.4 (F16-02-04) - Sister expects brother’s moral support / Brother compared to the neighbour
F:XVI-3.10 (F16-03-10) - Expectations of sister at in-laws’, sāsurvāsin / Sister returns from māher to in-laws’
F:XVI-3.3 (F16-03-03) - Expectations of sister at in-laws’, sāsurvāsin / Brother did not ask for explanation from in-laws
H:XXIII-2.2 (H23-02-02) - The British / Singers wonder over railway
F:XVIII-1.1 (F18-01-01) - Parents’ home, māher / Appeal for māher
F:XVIII-1.9 ???
[61] id = 104267
आगीणगाडी आली बारा डब्यात कंदील
तेथे माझा भाऊ बांधतो मंदील
āgīṇagāḍī ālī bārā ḍabyāta kandīla
tēthē mājhā bhāū bāndhatō mandīla
The train has come, it has a lantern in each of the twelve bogies
There, my brother ties his turban
▷ (आगीणगाडी) has_come (बारा)(डब्यात)(कंदील)
▷ (तेथे) my brother (बांधतो)(मंदील)
pas de traduction en français


H:XXIII-5 (H23-05) - Raygad Fort / Raygad Gort

[13] id = 109138
चांदवडीच्या किल्ल्यावर समई जळे मैनाबाई
तिच्या उजाडेन माझा भाऊ आला घाई घाई
cāndavaḍīcyā killayāvara samaī jaḷē mainābāī
ticyā ujāḍēna mājhā bhāū ālā ghāī ghāī
An oil lamp is burning on Chandvad fort, dear Mina
My brother came hurriedly in its light
▷ (चांदवडीच्या)(किल्ल्यावर)(समई)(जळे)(मैनाबाई)
▷ (तिच्या)(उजाडेन) my brother here_comes (घाई)(घाई)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Sītā is remembered
  2. Basil and āratī
  3. Thankful recollection of several gods
  4. Garuḍ khamb, the pillar of Garuḍ
  5. Worshipped
  6. Marriage of Viṭṭhal Rukhmini
  7. Son goes hunting
  8. When brother is travelling by railway
  9. Raygad Gort
⇑ Top of page ⇑