Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2213
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Dhamali Konda
(15 records)

Village: कार्हाटी - Karhati

14 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-5.3e (A02-05-03e) - Labour / Grinding / A huge grindmill in a vast house

[29] id = 49727
थोरल माझ जात कशी वढू मी एकली
पाठची बहिण हात लावू लागली
thōrala mājha jāta kaśī vaḍhū mī ēkalī
pāṭhacī bahiṇa hāta lāvū lāgalī
no translation in English
▷ (थोरल) my class how (वढू) I alone
▷ (पाठची) sister hand apply (लागली)
pas de traduction en français


B:IV-4.5 (B04-04-05) - God Śaṅkar / Vow

[73] id = 109105
महादेवाच्या पिंडीवरी कोणी वाहीला गुळआंबा
पुत्र मागुनी गेला राजा
mahādēvācyā piṇḍīvarī kōṇī vāhīlā guḷāmbā
putra māgunī gēlā rājā
no translation in English
▷ (महादेवाच्या)(पिंडीवरी)(कोणी)(वाहीला)(गुळआंबा)
▷ (पुत्र)(मागुनी) has_gone king
pas de traduction en français


B:VI-2.1a (B06-02-01a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Halts on the way

Cross-references:B:VI-2.1c (B06-02-01c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Dindi
B:VI-2.7a (B06-02-07a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Palanquin, chariot
B:VI-2.12n (B06-02-12n) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani / Vīṭṭhal - Jani darśan
[187] id = 61484
पंढरीची वाट कशान लाली लाल
ज्ञानोबा तुकोबाची वरात गेली काल
paṇḍharīcī vāṭa kaśāna lālī lāla
jñānōbā tukōbācī varāta gēlī kāla
How is it that the road to Pandhari is so red
Yesterday, the procession of Dnyanoba* - Tukaram* crossed this way
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशान)(लाली)(लाल)
▷ (ज्ञानोबा)(तुकोबाची)(वरात) went (काल)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra


B:VI-2.1b (B06-02-01b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Description of the road

Cross-references:B:VI-2.3e (B06-02-03e) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Daughter
B:VI-2.1 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
B:VI-2.3g (B06-02-03g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Brother
B:VI-2.3 (B06-02-03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions
[312] id = 61493
पंढरीची वाट कशान वली झाली
रुक्मीण न्हाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśāna valī jhālī
rukmīṇa nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशान)(वली) has_come
▷ (रुक्मीण)(न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
Rukmini(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VI-2.4a (B06-02-04a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Ekadashi

Cross-references:B:VI-2.6b (B06-02-06b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Garuḍ khamb, the pillar of Garuḍ
B:VI-2.3d (B06-02-03d) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Son
B:VI-2.20 ???
VI-2.7d24 ???
VI-2.25 ???
B:VI-2.825 ???
B:VI-2.38 ???
B:VI-2.11fi (B06-02-11f01) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work / Special dishes for fast prepared for Viṭṭhal
[356] id = 94190
पंढरी जाया माझी कालची तयारी
सांगती मैना तुला माझी आली आखाडी वारी
paṇḍharī jāyā mājhī kālacī tayārī
sāṅgatī mainā tulā mājhī ālī ākhāḍī vārī
To go to Pandhari, I am ready since yesterday
I tell you, my daughter, it is time for my Ashadh* Vari*
▷ (पंढरी)(जाया) my (कालची)(तयारी)
▷ (सांगती) Mina to_you my has_come (आखाडी)(वारी)
pas de traduction en français
Ashadh
VariThe practice or observance of proceeding regularly (each month or each year) on pilgrimage to any sacred place


B:VI-2.11eiv (B06-02-11e04) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s anger / Went and saw desert, lake, parents house, behind temple etc

[254] id = 60240
रुसली रुखमीण जाऊन बसली पदमतळ्या
सावळ्या पांडुरंग हात घाली तिच्या गळ्या
rusalī rukhamīṇa jāūna basalī padamataḷyā
sāvaḷyā pāṇḍuraṅga hāta ghālī ticyā gaḷyā
Rukmin* is sulking, she goes and sits near Padam pond
Dark-complexioned Pandurang* puts his arm around her
▷ (रुसली)(रुखमीण)(जाऊन) sitting (पदमतळ्या)
▷ (सावळ्या)(पांडुरंग) hand (घाली)(तिच्या)(गळ्या)
pas de traduction en français
Rukmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
PandurangVitthal
[257] id = 61624
रुसली रुखमीण जावून बसली वाळवंटी
सावळा पांडुरंग धरी तिच्या मनगटी
rusalī rukhamīṇa jāvūna basalī vāḷavaṇṭī
sāvaḷā pāṇḍuraṅga dharī ticyā managaṭī
Rukmin* is sulking, she goes and sits on the sandy bank
Dark-complexioned Pandurang* goes and holds her by the wrist
▷ (रुसली)(रुखमीण)(जावून) sitting (वाळवंटी)
▷ (सावळा)(पांडुरंग)(धरी)(तिच्या)(मनगटी)
pas de traduction en français
Rukmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
PandurangVitthal


B:VI-2.11ev (B06-02-11e05) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s anger / Like a fire

[21] id = 60239
रुसली रुखमीण जशी आगीण पेटली
विठ्ठलाच्या माडीवरी हीनी राधीका देखीली
rusalī rukhamīṇa jaśī āgīṇa pēṭalī
viṭhṭhalācyā māḍīvarī hīnī rādhīkā dēkhīlī
Rukhmin* is angry, she is burning like fire
She saw Radhika sitting on Vitthal*’s lap
▷ (रुसली)(रुखमीण)(जशी)(आगीण)(पेटली)
▷ (विठ्ठलाच्या)(माडीवरी)(हीनी)(राधीका)(देखीली)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


C:VIII-4.1 (C08-04-01) - Mother / Vow for child / Taking

[51] id = 96450
नवस बोलती नवसा पडयली जकात
सावळा माझा राघु मीग घेतला विकत
navasa bōlatī navasā paḍayalī jakāta
sāvaḷā mājhā rāghu mīga ghētalā vikata
I made a vow, I paid a donation in the temple for making a vow
My wheat-complexioned son Raghu*, I bought him
▷ (नवस)(बोलती)(नवसा)(पडयली)(जकात)
▷ (सावळा) my (राघु)(मीग)(घेतला)(विकत)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu


D:X-3.2cv (D10-03-02c05) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son keeps cows / Cow-keeping suits him

[36] id = 100871
पंढरी जाया माझा नटवा नटयला
नेनंता राघु माझा माझा नवस फिटला
paṇḍharī jāyā mājhā naṭavā naṭayalā
nēnantā rāghu mājhā mājhā navasa phiṭalā
My happy go lucky son got ready to go to Pandhari
My young son Raghu*, my vow is fulfilled
▷ (पंढरी)(जाया) my (नटवा)(नटयला)
▷  Younger (राघु) my my (नवस)(फिटला)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu


D:X-3.3k (D10-03-03k) - Mother attached to son / Wonders at his personality / Ornaments

[18] id = 100441
सोन्याची अंगठी याची कशाने झिजली
नैनत्या राघोबा यानी रास गव्हाची भरली
sōnyācī aṅgaṭhī yācī kaśānē jhijalī
nainatyā rāghōbā yānī rāsa gavhācī bharalī
With what has his gold ring worn out
My young son Raghoba filled heaps of wheat
▷ (सोन्याची)(अंगठी)(याची)(कशाने)(झिजली)
▷ (नैनत्या)(राघोबा)(यानी)(रास)(गव्हाची)(भरली)
pas de traduction en français


D:XI-1.2ci (D11-01-02c01) - Son expert in farming / Rearing bullocks / Bullocks are eating / Various feeds

[90] id = 101719
शेताच्या बांधावर बैल शिंगार्या हंबरला
नेनंता राघु माझा धनी त्यपला ओळखला
śētācyā bāndhāvara baila śiṅgāryā hambaralā
nēnantā rāghu mājhā dhanī tyapalā ōḷakhalā
Shingarya bullock bellowed on the field bund
He recognised my young son Raghu*, his master
▷ (शेताच्या)(बांधावर)(बैल)(शिंगार्या)(हंबरला)
▷  Younger (राघु) my (धनी)(त्यपला)(ओळखला)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu


D:XI-2.1b (D11-02-01b) - Son’s prosperous farm / Land in plenty / Walking a lot to bring the basket of pancakes

[35] id = 102118
भाकरीची पाटी चल शीवच्या शेता जावु
जावुबाई गुजयरी जोड राघुची आपण पाहु
bhākarīcī pāṭī cala śīvacyā śētā jāvu
jāvubāī gujayarī jōḍa rāghucī āpaṇa pāhu
Basket of flattened bread, let’s go to the field on the village boundary
Sister-in-law, my companion, let’s go and see our dear husbands working together in the field
▷ (भाकरीची)(पाटी) let_us_go (शीवच्या)(शेता)(जावु)
▷ (जावुबाई)(गुजयरी)(जोड)(राघुची)(आपण)(पाहु)
pas de traduction en français


G:XX-1.3 (G20-01-03) - Daughter-in-law with parents-in-law / Daughter-in-law shows respect to parents-in-law

[174] id = 105970
चवघी माझ्या सुना एक रंगाच्या साडी नेसा
सांगती मैना तुला श्रीमंताची सुना दिसा
cavaghī mājhyā sunā ēka raṅgācyā sāḍī nēsā
sāṅgatī mainā tulā śrīmantācī sunā disā
My four daughters-in-law, all of you, wear saris of the same colour
I tell you, Maina*, look like daughters-in-law from a rich family
▷ (चवघी) my (सुना)(एक)(रंगाच्या)(साडी)(नेसा)
▷ (सांगती) Mina to_you (श्रीमंताची)(सुना)(दिसा)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter


G:XX-2.1 (G20-02-01) - Daughter-in-law with parents-in-law / Daughter-in-law is the dear one

[78] id = 97595
नवस बोलायला अवघड जागी उभी
सुन माझी राधा आपण नवस बोलु दोघी
navasa bōlāyalā avaghaḍa jāgī ubhī
suna mājhī rādhā āpaṇa navasa bōlu dōghī
To make a vow, I am standing in a difficult place
Radha, my daughter-in-law, you and me, we shall make the vow together
▷ (नवस)(बोलायला)(अवघड)(जागी) standing
▷ (सुन) my (राधा)(आपण)(नवस)(बोलु)(दोघी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. A huge grindmill in a vast house
 2. Vow
 3. Halts on the way
 4. Description of the road
 5. Ekadashi
 6. Went and saw desert, lake, parents house, behind temple etc
 7. Like a fire
 8. Taking
 9. Cow-keeping suits him
 10. Ornaments
 11. Various feeds
 12. Walking a lot to bring the basket of pancakes
 13. Daughter-in-law shows respect to parents-in-law
 14. Daughter-in-law is the dear one
⇑ Top of page ⇑