Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D10-03-02c05
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:X-3.2cv (D10-03-02c05)
(48 records)

Display songs in class at higher level (D10-03-02c)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:X-3.2cv (D10-03-02c05) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son keeps cows / Cow-keeping suits him

[1] id = 20616
वाळंज सरु - Walanj Saru
Village पोमगाव - Pomgaon
जातीचा कुलंबी हौसनी गवळी होतो
आता माझ बाळ दूध वहाया टांगा घेतो
jātīcā kulambī hausanī gavaḷī hōtō
ātā mājha bāḷa dūdha vahāyā ṭāṅgā ghētō
Farmer by occupation voluntarily becomes a milkman
Now, my son buys a horse-cart to transport milk
▷ (जातीचा)(कुलंबी)(हौसनी)(गवळी)(होतो)
▷ (आता) my son milk (वहाया)(टांगा)(घेतो)
pas de traduction en français
[2] id = 20617
वाळंज सरु - Walanj Saru
Village पोमगाव - Pomgaon
जातीचा कुलंबी हौसनी गवळी झाला
बाळायानी माझ्या दूध वहाया टेंपो केला
jātīcā kulambī hausanī gavaḷī jhālā
bāḷāyānī mājhyā dūdha vahāyā ṭēmpō kēlā
Farmer by occupation voluntarily became a milkman
My son got a tempo to transport milk
▷ (जातीचा)(कुलंबी)(हौसनी)(गवळी)(झाला)
▷ (बाळायानी) my milk (वहाया)(टेंपो) did
pas de traduction en français
[3] id = 20618
वाळंज सरु - Walanj Saru
Village पोमगाव - Pomgaon
बारा तुझी बैल तुझ्या म्हशीखाली रेंदा
बाळायाला माझ्या तुला शोभतो गवळी धंदा
bārā tujhī baila tujhyā mhaśīkhālī rēndā
bāḷāyālā mājhyā tulā śōbhatō gavaḷī dhandā
You have twelve bullocks, there is a mess under your buffalo
My son, keeping cows and buffaloes suits you
▷ (बारा)(तुझी)(बैल) your (म्हशीखाली)(रेंदा)
▷ (बाळायाला) my to_you (शोभतो)(गवळी)(धंदा)
pas de traduction en français
[4] id = 20619
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
बारा तुझ बैल म्हशीच्या खाली रेंदा
सुन सावतरे तुला साजतो गवळी धंदा
bārā tujha baila mhaśīcyā khālī rēndā
suna sāvatarē tulā sājatō gavaḷī dhandā
You have twelve bullocks, there is a mess under your buffalo
Savitri, my daughter-in-law, keeping cows and buffaloes suits you
▷ (बारा) your (बैल)(म्हशीच्या)(खाली)(रेंदा)
▷ (सुन)(सावतरे) to_you (साजतो)(गवळी)(धंदा)
pas de traduction en français
[5] id = 20620
ढेरे मंजुळा - Dhere Manjula
Village पोमगाव - Pomgaon
घुसळणी घुसळते तुझ्या रवी बालडीला गोंड
आता माझ्या बाळा तुला गवळीपण दंड
ghusaḷaṇī ghusaḷatē tujhyā ravī bālaḍīlā gōṇḍa
ātā mājhyā bāḷā tulā gavaḷīpaṇa daṇḍa
I am churning buttermilk, your churner and bucket have tassels
Now, my son, your occupation of milkman suits you
▷ (घुसळणी)(घुसळते) your (रवी)(बालडीला)(गोंड)
▷ (आता) my child to_you (गवळीपण)(दंड)
pas de traduction en français
[6] id = 20621
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पहाटेच्या पार्यामधी रव्याबायांचा गजर
तान्ह्या माझ्या राघुजीचा गवळ्या रामाचा शेजार
pahāṭēcyā pāryāmadhī ravyābāyāñcā gajara
tānhyā mājhyā rāghujīcā gavaḷyā rāmācā śējāra
Early in the morning. the sound of churners can be heard
Now, my son Raghuji, the milkman, is my neighbour
▷ (पहाटेच्या)(पार्यामधी)(रव्याबायांचा)(गजर)
▷ (तान्ह्या) my (राघुजीचा)(गवळ्या) of_Ram (शेजार)
pas de traduction en français
[7] id = 20622
महिरळ कला - Mahiral Kala
Village अडले - Adhale
बाळायाच माझ्या याच गवळ रापल
हंड्यामधी दुध कोण्या शिवारी तापल
bāḷāyāca mājhyā yāca gavaḷa rāpala
haṇḍyāmadhī dudha kōṇyā śivārī tāpala
My son’s milk has got spoilt
Milk was heated in a round vessel in some field
▷ (बाळायाच) my (याच)(गवळ)(रापल)
▷ (हंड्यामधी) milk (कोण्या)(शिवारी)(तापल)
pas de traduction en français
[8] id = 20623
बोडके रखमा - Bodake Rakhma
Village मुळापूर - Mulapur
चिमणा माझा राघू आहे म्हशीचा पारखी
सांगते बाई तुला गाईचा आहे गवारी
cimaṇā mājhā rāghū āhē mhaśīcā pārakhī
sāṅgatē bāī tulā gāīcā āhē gavārī
My little Raghu* is an expert in choosing buffaloes
I tell you, woman, he is a cowherd tending cows
▷ (चिमणा) my (राघू)(आहे)(म्हशीचा)(पारखी)
▷  I_tell woman to_you (गाईचा)(आहे)(गवारी)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[9] id = 20624
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
ताईत माझा राघू नित गवारी म्हशीमधी
सांगते राम तुला काठी झिजली मुठीमधी
tāīta mājhā rāghū nita gavārī mhaśīmadhī
sāṅgatē rāma tulā kāṭhī jhijalī muṭhīmadhī
My dear cowherd son is always with the buffaloes
I tell you, Ram, your stick in your fist is worn out
▷ (ताईत) my (राघू)(नित)(गवारी)(म्हशीमधी)
▷  I_tell Ram to_you (काठी)(झिजली)(मुठीमधी)
pas de traduction en français
[10] id = 20625
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village मोसे - Mose
गाया ना म्हशीचा वाडा करीतो घणाघणा
ताईत माझ बाळ बोल गव्हारी चारीकोना
gāyā nā mhaśīcā vāḍā karītō ghaṇāghaṇā
tāīta mājha bāḷa bōla gavhārī cārīkōnā
From the cowshed, loud noise is coming
My dear cowherd son is calling the cows and buffaloes from all corners
▷ (गाया) * (म्हशीचा)(वाडा)(करीतो)(घणाघणा)
▷ (ताईत) my son says (गव्हारी)(चारीकोना)
pas de traduction en français
[11] id = 20626
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
गाया का म्हशीचा वाडा करीतो घणाघणा
वाणीच माझ बाळ गवळी बोलतो कंच्या कोना
gāyā kā mhaśīcā vāḍā karītō ghaṇāghaṇā
vāṇīca mājha bāḷa gavaḷī bōlatō kañcyā kōnā
From the cowshed, loud noise is coming
My dear son, the milkman, from which corner is he calling (the cows and buffaloes)
▷ (गाया)(का)(म्हशीचा)(वाडा)(करीतो)(घणाघणा)
▷ (वाणीच) my son (गवळी) says (कंच्या) who
pas de traduction en français
[12] id = 20627
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
सकाळी उठूनी प्याड उघडा गायीची
माझ्या बाळाच्या वाड्याला दोन्ही कवाड जाईची
sakāḷī uṭhūnī pyāḍa ughaḍā gāyīcī
mājhyā bāḷācyā vāḍyālā dōnhī kavāḍa jāīcī
Getting up in the morning, open the cow’s Pyad (a wooden obstruction made to stop the cows from going out)
My son’s house has both the doors in Jasmine wood
▷  Morning (उठूनी)(प्याड)(उघडा)(गायीची)
▷  My (बाळाच्या)(वाड्याला) both (कवाड)(जाईची)
pas de traduction en français
[13] id = 20628
बोडके रखमा - Bodake Rakhma
Village मुळापूर - Mulapur
गवळ्याच्या राही हात तुझ राठराठ
गवळ्याच्या इथ शेण केर बळकट
gavaḷyācyā rāhī hāta tujha rāṭharāṭha
gavaḷyācyā itha śēṇa kēra baḷakaṭa
Rahi, milkman’s milkmaid, your hands are rough
In the milkman’s place, there is a lot of debris and cow dung
▷ (गवळ्याच्या) stays hand your (राठराठ)
▷ (गवळ्याच्या)(इथ)(शेण)(केर)(बळकट)
pas de traduction en français
[14] id = 68191
सावंत सखु - Sawant Sakhu
Village कुडे खुर्द - Kude kh.
UVS-54
गोवुळ्याच्या म्हशी कशा खात्यात झाडपाला
आता माझा बाळ गौवळी माझा कटीवाला
gōvuḷyācyā mhaśī kaśā khātyāta jhāḍapālā
ātā mājhā bāḷa gauvaḷī mājhā kaṭīvālā
Cowherd’s buffaloes eat leaves of trees and plants
Now my cowherd son is wearing a string of beads around his neck
▷ (गोवुळ्याच्या)(म्हशी) how (खात्यात)(झाडपाला)
▷ (आता) my son (गौवळी) my (कटीवाला)
pas de traduction en français
[15] id = 68192
सावंत सखु - Sawant Sakhu
Village कुडे खुर्द - Kude kh.
UVS-54
गोवुळ्याच्या म्हशी म्हशी खेटीती केळी बाग
सांगते बाळा तुला गोवुळ्या तु पुढ लाग
gōvuḷyācyā mhaśī mhaśī khēṭītī kēḷī bāga
sāṅgatē bāḷā tulā gōvuḷyā tu puḍha lāga
Cowherd’s buffaloes go close to the banana plantation
I tell you, son, you go ahead
▷ (गोवुळ्याच्या)(म्हशी)(म्हशी)(खेटीती) shouted (बाग)
▷  I_tell child to_you (गोवुळ्या) you (पुढ)(लाग)
pas de traduction en français
[16] id = 71839
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
गाईच गोमुतर अंगणी पवितर
आता माझ्या बाळा गवळ्या भिजल धोतर
gāīca gōmutara aṅgaṇī pavitara
ātā mājhyā bāḷā gavaḷyā bhijala dhōtara
Cow’s urine purifies the courtyard
Now, my cowherd son’s dhotar* has become wet
▷ (गाईच)(गोमुतर)(अंगणी)(पवितर)
▷ (आता) my child (गवळ्या)(भिजल)(धोतर)
pas de traduction en français
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
[17] id = 72873
उंडे द्रोपदाबाई मुरलीधर - Unde Dropadabai Murlidhar
Village मातापूर - Matapur
सकाळच्या पारी सुटला गार वारा
शेल्याच्या टापशी गवळी माझा काढी धारा
sakāḷacyā pārī suṭalā gāra vārā
śēlyācyā ṭāpaśī gavaḷī mājhā kāḍhī dhārā
Early in the morning, a cool breeze is blowing
Tying the stole round his ead, my milkman son is milking the cow
▷ (सकाळच्या)(पारी)(सुटला)(गार)(वारा)
▷ (शेल्याच्या)(टापशी)(गवळी) my (काढी)(धारा)
pas de traduction en français
[18] id = 72874
माळी गोधा - Mali Godha Gahaninath
Village बाची - Bachi
पाण्या पावसाचे दिवस आलेत जवळी
वाडी बांधतो गवळी
pāṇyā pāvasācē divasa ālēta javaḷī
vāḍī bāndhatō gavaḷī
The rainy season is approaching
My milkman son is building an enclosure
▷ (पाण्या)(पावसाचे)(दिवस)(आलेत)(जवळी)
▷ (वाडी)(बांधतो)(गवळी)
pas de traduction en français
[19] id = 72875
वीर सुलाबाई - Veer Sula
Village कातपूर - Katpur
झाली सवसांज दीवा लाव राहीबाई
आंजन राघु माझा गवळी पीळी तान्ह्या गाई
jhālī savasāñja dīvā lāva rāhībāī
āñjana rāghu mājhā gavaḷī pīḷī tānhyā gāī
It is evening, light a lamp, Rahibai (daughter-in-law)
My small cowherd son, Raghu*, is milking cows with calves
▷  Has_come twilight lamp put Rahibai
▷ (आंजन)(राघु) my (गवळी)(पीळी)(तान्ह्या)(गाई)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[20] id = 78280
चव्हाण विजया - Chavan Vijaya
Village लव्हे - Lavhe
धार काढ माह्या लेका पोटच्या तु बाबुदेवा
शाम भाचा यायीला मामा आजुळात दिसावा
dhāra kāḍha māhyā lēkā pōṭacyā tu bābudēvā
śāma bhācā yāyīlā māmā ājuḷāta disāvā
Baburao, my son, milk the cows
My nephew Sham is coming, maternal uncle should be seen in Ajol*
▷ (धार)(काढ)(माह्या)(लेका)(पोटच्या) you (बाबुदेवा)
▷ (शाम)(भाचा)(यायीला) maternal_uncle (आजुळात)(दिसावा)
pas de traduction en français
AjolGrandparents’ home from mother’s side
[21] id = 79647
खरात कस्तूरा - Kharat Kastura
Village डोमलगाव - Domalgaon
गायीच्या गोठ्यात म्हशीची धार वाज
बाळ माझ्या राजसाच नाव आप्पा गवळी साज
gāyīcyā gōṭhyāta mhaśīcī dhāra vāja
bāḷa mājhyā rājasāca nāva āppā gavaḷī sāja
In the cowshed, the sound of milking the buffalo can be heard
Appa Gavali*, the name suits my dear son
▷ (गायीच्या)(गोठ्यात)(म्हशीची)(धार)(वाज)
▷  Son my (राजसाच)(नाव)(आप्पा)(गवळी)(साज)
pas de traduction en français
GavaliA milkman
[22] id = 82638
पवार धोंडा - Pawar Dhonda
Village मालुंजा - Malunga
दिवस मावळीला गोठ्याच्या सुमारान
माझा ग बाळराजा दान झाडीतो रुमालानं
divasa māvaḷīlā gōṭhyācyā sumārāna
mājhā ga bāḷarājā dāna jhāḍītō rumālānaṁ
The sun has set, facing the cowshed
My dear son is stroking the grains lightly to remove the dust and chaff
▷ (दिवस)(मावळीला)(गोठ्याच्या)(सुमारान)
▷  My * (बाळराजा)(दान)(झाडीतो)(रुमालानं)
pas de traduction en français
[23] id = 87003
बिडबाग पार्वती संभाजी - Bidbagh Parvati Sambhaji
Village सोलापूर - Solapur
गायी हुंबरती तान्ही वासरानी देखुनी
आला गवळी राखुनी
gāyī humbaratī tānhī vāsarānī dēkhunī
ālā gavaḷī rākhunī
Cow lows on seeing her little calf
The cowherd has come back tending the cows
▷  Cows (हुंबरती)(तान्ही)(वासरानी)(देखुनी)
▷  Here_comes (गवळी)(राखुनी)
pas de traduction en français
[24] id = 99427
शिंदे गंगु - Shinde Gangu
Village चिखली - Chikhali
गाईच्या गाई राख्या काडी मागतोय बेलाची
गाई नंदीच्या तोलाची
gāīcyā gāī rākhyā kāḍī māgatōya bēlācī
gāī nandīcyā tōlācī
The cowherd is asking for a stick made of wood from Bel* tree
Its value and importance is as much as cow and bullock
▷  Of_cows (गाई)(राख्या)(काडी)(मागतोय)(बेलाची)
▷ (गाई)(नंदीच्या)(तोलाची)
pas de traduction en français
BelName of a tree
[25] id = 99435
पगारे रुक्मिणी - Pagare Rukhamini
Village पुणतांबा - Puntamba
तान्हा माझा राघु गवळी दुही दुही तान्ह्या गाई
गाय हुंबारत्या वासरु रे कुठ गेले
tānhā mājhā rāghu gavaḷī duhī duhī tānhyā gāī
gāya humbāratyā vāsaru rē kuṭha gēlē
My dear cowherd son Raghu* is milking cow with calf
Cow is lowing, where has the calf gone
▷ (तान्हा) my (राघु)(गवळी)(दुही)(दुही)(तान्ह्या)(गाई)
▷ (गाय)(हुंबारत्या)(वासरु)(रे)(कुठ) has_gone
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[26] id = 100861
काये तेजा - Kaye Teja
Village भादा - Bhada
उन्हाळा पावसाळा तुझ्या म्हशी खाली रेंदा
राघुला माझ्या दंडतो गवळी धंदा
unhāḷā pāvasāḷā tujhyā mhaśī khālī rēndā
rāghulā mājhyā daṇḍatō gavaḷī dhandā
Summer or rainy season, there is a mess under your buffalo
Keeping cows and buffaloes suits my son Raghu*
▷ (उन्हाळा)(पावसाळा) your (म्हशी)(खाली)(रेंदा)
▷ (राघुला) my (दंडतो)(गवळी)(धंदा)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[27] id = 100862
कुलाळ धना - Kulal Dhana
Village अधुरड - Adhurad
हातात चरवी गवळी जोत्यावरी उभा
दौलत याच्या घरी म्हशीला मारी धक्का
hātāta caravī gavaḷī jōtyāvarī ubhā
daulata yācyā gharī mhaśīlā mārī dhakkā
A pot for milk in hand, milkman is standing on the raised platform
In his house, wealth is coming from the buffalo
▷ (हातात)(चरवी)(गवळी)(जोत्यावरी) standing
▷ (दौलत) of_his_place (घरी)(म्हशीला)(मारी)(धक्का)
pas de traduction en français
[28] id = 100863
आभाळे दगूबाई कचरूजी - Abhale Dagubai Kacharuji
Village मढी - Madhi
गाईचे गोमुत्र अंगणी गंगुबाई
आता माझ बाळ गवळी गाया दोन्ही
gāīcē gōmutra aṅgaṇī gaṅgubāī
ātā mājha bāḷa gavaḷī gāyā dōnhī
Cow’s urine is flowing like the river Ganga in the courtyard
Now, my son, the cowherd, has two cows
▷ (गाईचे)(गोमुत्र)(अंगणी)(गंगुबाई)
▷ (आता) my son (गवळी)(गाया) both
pas de traduction en français
Notes =>Cow’s urine is considered to be sacred. Looking at the cow’s urine flowing in front of the milkman’s door, it seems as if the river Ganga is flowing in front of his house. Milkman and his occupation is lookd upon as sacred.
[29] id = 100864
आभाळे दगूबाई कचरूजी - Abhale Dagubai Kacharuji
Village मढी - Madhi
गाईचे गोमुत्र अंगणी पवित्र
आता माझ्या बाळा गवळ्या भिजल धोतर
gāīcē gōmutra aṅgaṇī pavitra
ātā mājhyā bāḷā gavaḷyā bhijala dhōtara
Cow’s urine purifies the courtyard
Now, my cowherd son’s dhotar* has become wet
▷ (गाईचे)(गोमुत्र)(अंगणी)(पवित्र)
▷ (आता) my child (गवळ्या)(भिजल)(धोतर)
pas de traduction en français
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
[30] id = 100865
वीर सुलाबाई - Veer Sula
Village कातपूर - Katpur
गवळ्या माझ्या बाळा गवळ्या तुझी गाई
देशाला गेली माता असा गवळी कुठ नई
gavaḷyā mājhyā bāḷā gavaḷyā tujhī gāī
dēśālā gēlī mātā asā gavaḷī kuṭha naī
They talk about my cowherd son and his cows far and wide
They all say there is no other cowherd like him
▷ (गवळ्या) my child (गवळ्या)(तुझी)(गाई)
▷ (देशाला) went (माता)(असा)(गवळी)(कुठ)(नई)
pas de traduction en français
[31] id = 100866
वीर सुलाबाई - Veer Sula
Village कातपूर - Katpur
गवळ्या मपल्या बाळा तु गवळ मातल
हंड्यामधी दुध कोण्या शिवरी तापल
gavaḷyā mapalyā bāḷā tu gavaḷa mātala
haṇḍyāmadhī dudha kōṇyā śivarī tāpala
My milkman son, you got plenty of milk
So much that a vesselful of milk was being heated on some ground
▷ (गवळ्या)(मपल्या) child you (गवळ)(मातल)
▷ (हंड्यामधी) milk (कोण्या)(शिवरी)(तापल)
pas de traduction en français
[32] id = 100867
सांगळे प्रयागा - Sangle Prayaga
Village येळी - Yeli
गवळ्याच्या म्हशी खातील झाडपाला
नेनंता मपला राघु गवळी कंठीवाला
gavaḷyācyā mhaśī khātīla jhāḍapālā
nēnantā mapalā rāghu gavaḷī kaṇṭhīvālā
Cowherd’s buffaloes eat leaves of trees and plants
Now my cowherd son Raghu* is wearing a string of beads around his neck
▷ (गवळ्याच्या)(म्हशी)(खातील)(झाडपाला)
▷  Younger (मपला)(राघु)(गवळी)(कंठीवाला)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[33] id = 100868
चामे पारु - Chame Paru
Village होळी - Holi
आरं गवळीदादा तुमच्या मईसीखाली रेंदा
तुम्हा दंड गवळी बंद राजस बाळाला
āraṁ gavaḷīdādā tumacyā mīsīkhālī rēndā
tumhā daṇḍa gavaḷī banda rājasa bāḷālā
Brother milkman, there is a mess under your buffa
Keeping cows and buffaloes suits you
▷ (आरं)(गवळीदादा)(तुमच्या)(मईसीखाली)(रेंदा)
▷ (तुम्हा)(दंड)(गवळी) stop (राजस)(बाळाला)
pas de traduction en français
[34] id = 100869
घोंगे सखू - Ghonge Sakhu
Village येनवे - Yenve
झाली सवसांज दिवा लावु राहीबाई
आता बाळ माझ गवळी पाजी तहानी गाई
jhālī savasāñja divā lāvu rāhībāī
ātā bāḷa mājha gavaḷī pājī tahānī gāī
It is evening, light a lamp, Rahibai (daughter-in-law)
Now my milkman son takes the cow to the calf
▷  Has_come twilight lamp apply Rahibai
▷ (आता) son my (गवळी)(पाजी)(तहानी)(गाई)
pas de traduction en français
[35] id = 100870
सांगवे जिजा - Sangave Jija
Village येळी - Yeli
गाईचा गुराखी बसला झाडावरी
या गाईला हाका मारी येग येग दवणागीरी
gāīcā gurākhī basalā jhāḍāvarī
yā gāīlā hākā mārī yēga yēga davaṇāgīrī
Cowherd is sitting on a tree
He is calling out to the cow, come Davangiri
▷ (गाईचा)(गुराखी)(बसला)(झाडावरी)
▷ (या)(गाईला)(हाका)(मारी)(येग)(येग)(दवणागीरी)
pas de traduction en français
[36] id = 100871
ढमाळी कोंडा - Dhamali Konda
Village कार्हाटी - Karhati
पंढरी जाया माझा नटवा नटयला
नेनंता राघु माझा माझा नवस फिटला
paṇḍharī jāyā mājhā naṭavā naṭayalā
nēnantā rāghu mājhā mājhā navasa phiṭalā
My happy go lucky son got ready to go to Pandhari
My young son Raghu*, my vow is fulfilled
▷ (पंढरी)(जाया) my (नटवा)(नटयला)
▷  Younger (राघु) my my (नवस)(फिटला)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[37] id = 100872
लांडे सखू - Lande Sakhu
Village राक्षसभुवन - Rakshsbhuwan
गाईच वासरु गाई म्होर खेळ
आता माझ्या बाळा दुध गवळ्या मांडी गळ
gāīca vāsaru gāī mhōra khēḷa
ātā mājhyā bāḷā dudha gavaḷyā māṇḍī gaḷa
Cow’s calf is playing in front of the cow
Now, my son, milk is dripping on the milkman’s lap
▷ (गाईच)(वासरु)(गाई)(म्होर)(खेळ)
▷ (आता) my child milk (गवळ्या)(मांडी)(गळ)
pas de traduction en français
[38] id = 100873
डोंगरे अलका - Dongare Alka
Village आडगाव - Adgaon
उन्हाळा पावसाळा म्हैशीच्या खाली रेंदा
गवळ्या माझ्या साजतो तुला धंदा
unhāḷā pāvasāḷā mhaiśīcyā khālī rēndā
gavaḷyā mājhyā sājatō tulā dhandā
Summer or rainy season, there is a mess under your buffalo
Keeping cows and buffaloes suits you, my cowherd son
▷ (उन्हाळा)(पावसाळा)(म्हैशीच्या)(खाली)(रेंदा)
▷ (गवळ्या) my (साजतो) to_you (धंदा)
pas de traduction en français
[39] id = 100874
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
गवळयाच्या वाड्या सोडी गवळ्याच्या म्हसी
कशायाच्या म्हसी राही तुझ्या पलंगापासी
gavaḷayācyā vāḍyā sōḍī gavaḷyācyā mhasī
kaśāyācyā mhasī rāhī tujhyā palaṅgāpāsī
Cowherd’s buffaloes, he leaves them in the cowshed
What can you do with your buffaloes, your wife Rahi is near your bed
▷ (गवळयाच्या)(वाड्या)(सोडी)(गवळ्याच्या)(म्हसी)
▷ (कशायाच्या)(म्हसी) stays your (पलंगापासी)
pas de traduction en français
[40] id = 100875
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
गवळ्याच्या वाड्या सोडी गवळ्याचे वासर
कशाच वासर याला निमित दुसर
gavaḷyācyā vāḍyā sōḍī gavaḷyācē vāsara
kaśāca vāsara yālā nimita dusara
Cowherd leaves the calf in the cowshed
What does he have to do with the calf, he needs another pretext
▷ (गवळ्याच्या)(वाड्या)(सोडी)(गवळ्याचे)(वासर)
▷ (कशाच)(वासर)(याला)(निमित)(दुसर)
pas de traduction en français
[41] id = 101549
निमसे केशर - Nimse Keshar
Village नाउर - Nahur
गवळ्याच्या गाई गवळ्याच्या माग जाई
गवळी माझा राण पाही
gavaḷyācyā gāī gavaḷyācyā māga jāī
gavaḷī mājhā rāṇa pāhī
Cowherd’s cow, go behind the milkman
My milkman is lookin for grazing land
▷ (गवळ्याच्या)(गाई)(गवळ्याच्या)(माग)(जाई)
▷ (गवळी) my (राण)(पाही)
pas de traduction en français
[42] id = 101550
निमसे केशर - Nimse Keshar
Village नाउर - Nahur
गवळ्याच्या गाई गाई गेल्या चारणीला
हातात रहीदोर संग नेते मालणीला
gavaḷyācyā gāī gāī gēlyā cāraṇīlā
hātāta rahīdōra saṅga nētē mālaṇīlā
Milkman’s cows have gone for grazing
Churner and cord in hand, I take my daughter-im-law along
▷ (गवळ्याच्या)(गाई)(गाई)(गेल्या)(चारणीला)
▷ (हातात)(रहीदोर) with (नेते)(मालणीला)
pas de traduction en français
[43] id = 102297
खळदकर कौसल्या चंद्रकांत - Khaladkar Kausalya Chandrakant
Village खळद - Khalad
गायीची गोठनी वाघ पंजानी पाणी पितो
आता माझ बाळ आई वाघजाईच नाव घेतो
gāyīcī gōṭhanī vāgha pañjānī pāṇī pitō
ātā mājha bāḷa āī vāghajāīca nāva ghētō
In the cows’cowshed, tiger is drinking water with his paws
Now, my son prays mother Waghjai (local deity)
▷ (गायीची)(गोठनी)(वाघ)(पंजानी) water, (पितो)
▷ (आता) my son (आई)(वाघजाईच)(नाव)(घेतो)
pas de traduction en français
[44] id = 102311
केकान गौरी - Kekan Gauri
Village शेळगाव - Shelgaon
उन्हाळ्या पावुसाळ्या तुझ्या म्हसी खाली रेंदा
तुला शोभतो गवळी धंदा
unhāḷyā pāvusāḷyā tujhyā mhasī khālī rēndā
tulā śōbhatō gavaḷī dhandā
Summer or rainy season, there is a mess under your buffalo
Keeping cows and buffaloes suits you
▷ (उन्हाळ्या)(पावुसाळ्या) your (म्हसी)(खाली)(रेंदा)
▷  To_you (शोभतो)(गवळी)(धंदा)
pas de traduction en français
[45] id = 102385
जाधव गंगुबाई - Jadhav Gangubai
Village हातनुर - Hatnur
म्हशीला मेळवण खडी साखरेचे खडे
चातुर वाणी माझा खाली दुध काढे
mhaśīlā mēḷavaṇa khaḍī sākharēcē khaḍē
cātura vāṇī mājhā khālī dudha kāḍhē
Buffalo is given sugar crystals mixed in fodder
My clever son is milking her at the same time
▷ (म्हशीला)(मेळवण)(खडी)(साखरेचे)(खडे)
▷ (चातुर)(वाणी) my (खाली) milk (काढे)
pas de traduction en français
[46] id = 102420
बिरंजे शांता - Biranje Shanta
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
काळी घोंगडी तीला गोंडा कोंडु गवळ्या तुला दंड
तान्हा गवळी नाही कुठ हे ग गाईना आली तान्हा गवळी झाला काही
माता मालन घाबरली पांदी पवरी वाजवली
kāḷī ghōṅgaḍī tīlā gōṇḍā kōṇḍu gavaḷyā tulā daṇḍa
tānhā gavaḷī nāhī kuṭha hē ga gāīnā ālī tānhā gavaḷī jhālā kāhī
mātā mālana ghābaralī pāndī pavarī vājavalī
Kondu cowherd, my son, black coarse blanket with tassels looks nice on you
Cows have come back, but where has my little cowherd gone
Mother is worried and scared, but she heard the flute being played on the beaten track of the cattle (she felt relieved)
▷  Kali (घोंगडी)(तीला)(गोंडा)(कोंडु)(गवळ्या) to_you (दंड)
▷ (तान्हा)(गवळी) not (कुठ)(हे) * (गाईना) has_come (तान्हा)(गवळी)(झाला)(काही)
▷ (माता)(मालन)(घाबरली)(पांदी)(पवरी)(वाजवली)
pas de traduction en français
[47] id = 68033
गायकवाड जिजाबाई - Gaykwad Jijabai
Village पोहरेगाव - Poharegaon
गाई म्हशीच्या धारा काढीतो भराभरा
गवळी जातीचा खरा
gāī mhaśīcyā dhārā kāḍhītō bharābharā
gavaḷī jātīcā kharā
The one who milks cows and buffaloes quickly
He is the true milkman
▷ (गाई)(म्हशीच्या)(धारा)(काढीतो)(भराभरा)
▷ (गवळी)(जातीचा)(खरा)
pas de traduction en français
[48] id = 98477
अहिरे गोजरा - Ahire Gojara
Village पानेवाडी - Panewadi
बाई सकाळी उठुन रईबाईचा गजर
बाई माझ्या सजनाचा मला का गवळ्याचा शेजार
bāī sakāḷī uṭhuna rībāīcā gajara
bāī mājhyā sajanācā malā kā gavaḷyācā śējāra
Woman, getting up in the morning, there is a sound of the churner
Woman, my dear son, the milkman, is my neighbour
▷  Woman morning (उठुन)(रईबाईचा)(गजर)
▷  Woman my (सजनाचा)(मला)(का)(गवळ्याचा)(शेजार)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Cow-keeping suits him
⇑ Top of page ⇑