Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 459
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Marwadi Paru
(11 records)

Village: पोमगाव - Pomgaon

8 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-2.13aviii (A02-02-13a08) - Woman’s social identity / Friendly ties / “I struck bonds of sisterhood” / Praising qualities

[3] id = 3521
जोडीली मायबहिण मी तर पराया जातीची
निदान कामी आली काळ्या मदन रातीची
jōḍīlī māyabahiṇa mī tara parāyā jātīcī
nidāna kāmī ālī kāḷyā madana rātīcī
I struck bonds of sisterhood, she is from a different caste
She at least came to my help on a dark night
▷ (जोडीली)(मायबहिण) I wires (पराया)(जातीची)
▷ (निदान)(कामी) has_come (काळ्या)(मदन)(रातीची)
pas de traduction en français


D:X-3.2aix (D10-03-02a09) - Mother attached to son / Taking pride in son / While contemplating son’s plays / Wrestling, kusṭī

Cross-references:D:X-1.1f (D10-01-01f) - Mother’s concern for son / Mother feeding son / Serving milk and khawa
D:X-1.3 ???
D:X-1.4 ???
D:X-1.5 ???
D:X-1.1j (D10-01-01j) - Mother’s concern for son / Mother feeding son / Preparing meal for Holi festival
[35] id = 20264
तालिंबीच्या पुढ लंगोट कोणाचा वाळतो
आता माझ बाळ नवा तालिंब खेळतो
tālimbīcyā puḍha laṅgōṭa kōṇācā vāḷatō
ātā mājha bāḷa navā tālimba khēḷatō
In front of the wrestling gymnasium, whose Langot is drying
Now, my son, a new wrestler is wrestling
▷ (तालिंबीच्या)(पुढ)(लंगोट)(कोणाचा)(वाळतो)
▷ (आता) my son (नवा)(तालिंब)(खेळतो)
pas de traduction en français
[37] id = 20266
तालंबीच्या पुढ लिंब नारळ आधी फोडा
आता माझ बाळ मंग खुस्तीला राघू सोडा
tālambīcyā puḍha limba nāraḷa ādhī phōḍā
ātā mājha bāḷa maṅga khustīlā rāghū sōḍā
In front of the wrestling gymnasium, break lemon and coconut first
Then send my wrestler son Raghu*
▷ (तालंबीच्या)(पुढ)(लिंब)(नारळ) before (फोडा)
▷ (आता) my son (मंग)(खुस्तीला)(राघू)(सोडा)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu


D:X-3.2cii (D10-03-02c02) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son keeps cows / With a black woolen blanket

[5] id = 20572
नेणंता गवारी काठी घोंगडी माळावरी
बाळ माझ गाया पांगल्या गोळा करी
nēṇantā gavārī kāṭhī ghōṅgaḍī māḷāvarī
bāḷa mājha gāyā pāṅgalyā gōḷā karī
Young cowherd’s stick and coarse black blanket is on the open land
Cows are scattered all over, he is gathering them together
▷  Younger (गवारी)(काठी)(घोंगडी)(माळावरी)
▷  Son my (गाया)(पांगल्या)(गोळा)(करी)
pas de traduction en français


D:XI-1.1e (D11-01-01e) - Son expert in farming / Cultivates fields / Black millet

Cross-references:D:XI-1.1fvi (D11-01-01f06) - Son expert in farming / Cultivates fields / Thrashing ground / The team of bullocks
D:XI-1.13 ???
D:XI-1.1fx (D11-01-01f10) - Son expert in farming / Cultivates fields / Thrashing ground / Grain in plenty
D:XI-1.1 (D11-01-01) - Son expert in farming / Cultivates fields
D:XI-1.2 (D11-01-02) - Son expert in farming / Rearing bullocks
D:XI-1.3 (D11-01-03a) - Son expert in farming / Keeping cows / Mother’s concern
D:XI-1.4 ???
D:XI-1.8 ???
[8] id = 21830
नाचयण्या बाया तुमची रुंद रुंद पान
बाळायानी माझ्या वजवली रान
nācayaṇyā bāyā tumacī runda runda pāna
bāḷāyānī mājhyā vajavalī rāna
Nachani* women, your leaves are large
My son has prepared the fields carefully
▷ (नाचयण्या)(बाया)(तुमची)(रुंद)(रुंद)(पान)
▷ (बाळायानी) my (वजवली)(रान)
pas de traduction en français
nachaniA copper coloured millet
[9] id = 21831
नाचयण्या बाया नाच करिती माळावरी
मोडीत्या नाक डोळ कुलंब्या बाळावरी
nācayaṇyā bāyā nāca karitī māḷāvarī
mōḍītyā nāka ḍōḷa kulambyā bāḷāvarī
The woman dancer is dancing on the open ground
She makes signs to my farmer son
▷ (नाचयण्या)(बाया)(नाच) asks_for (माळावरी)
▷ (मोडीत्या)(नाक)(डोळ)(कुलंब्या)(बाळावरी)
pas de traduction en français


E:XIII-3.1cviii (E13-03-01c08) - Mother-daughter, mutual expectations / Daughter expects material support / Bangles / Daughter’s tender beautiful hand

[6] id = 25276
गोंडाळ माझ हात नाही नेल बाजारात
मावली माझी बया बिलवर कागदात
gōṇḍāḷa mājha hāta nāhī nēla bājārāta
māvalī mājhī bayā bilavara kāgadāta
I have soft round plump hands, she didn’t take me to the bazaar
My dear mother brings bilwar* wrapped in paper
▷ (गोंडाळ) my hand not (नेल)(बाजारात)
▷ (मावली) my (बया)(बिलवर)(कागदात)
pas de traduction en français
bilwarA type of gold bracelets


F:XV-2.4e (F15-02-04e) - Sister worries for brother / When brother makes a journey / When brother is travelling by railway

Cross-references:A:II-2.10cii (A02-02-10c02) - Woman’s social identity / Mumbai, a mirage / Fun made of migrant / Travelling by train
D:X-2.4 (D10-02-04) - Mother worries for son / Railway journey / When son makes journey by railway
E:XIII-2.2c (E13-02-02c) - Mother worries for daughter / Mother’s concerns for daughter / She makes journey by railway
E:XIII-3.2b (E13-03-02b) - Mother-daughter, mutual expectations / Daughter expects moral support / Wish to go and meet mother
E:XIII-3.12 ???
E:XIII-3.36 ???
F:XVI-2.5 (F16-02-05) - Sister expects brother’s moral support / Brother is police man, engine driver
F:XVI-2.4 (F16-02-04) - Sister expects brother’s moral support / Brother compared to the neighbour
F:XVI-3.10 (F16-03-10) - Expectations of sister at in-laws’, sāsurvāsin / Sister returns from māher to in-laws’
F:XVI-3.3 (F16-03-03) - Expectations of sister at in-laws’, sāsurvāsin / Brother did not ask for explanation from in-laws
H:XXIII-2.2 (H23-02-02) - The British / Singers wonder over railway
F:XVIII-1.1 (F18-01-01) - Parents’ home, māher / Appeal for māher
F:XVIII-1.9 ???
[2] id = 26624
आगीन गाडीच बोरीबंदर माहेर
आता माझा बंधू तिकट काढून तयार
āgīna gāḍīca bōrībandara māhēra
ātā mājhā bandhū tikaṭa kāḍhūna tayāra
The railway has its maher* (starting point) at Boribunder
My brother is now ready to go, with his ticket purchased
▷ (आगीन)(गाडीच)(बोरीबंदर)(माहेर)
▷ (आता) my brother (तिकट)(काढून)(तयार)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[3] id = 26625
आगीन गाडी सवा कोसाचा पसारा
आता माझा बंधू वर इंग्रज बसला
āgīna gāḍī savā kōsācā pasārā
ātā mājhā bandhū vara iṅgraja basalā
The train is a kos* and a quarter long
Now, my brother, fair-skinned as the English is travelling in it
▷ (आगीन)(गाडी)(सवा)(कोसाचा)(पसारा)
▷ (आता) my brother (वर)(इंग्रज)(बसला)
pas de traduction en français
kosA measure of distance


G:XIX-5.4b (G19-05-04b) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife under two rules / No place in son’s regime

[22] id = 31532
भरताराच्या राज्या मी तर केल येणजाण
पुतराच्या राज्या आल वसरीला ठाण
bharatārācyā rājyā mī tara kēla yēṇajāṇa
putarācyā rājyā āla vasarīlā ṭhāṇa
In my husband’s regime, I used to move around
In son’s regime, I had to sit in the veranda
▷ (भरताराच्या)(राज्या) I wires did (येणजाण)
▷ (पुतराच्या)(राज्या) here_comes (वसरीला)(ठाण)
pas de traduction en français


H:XXIII-4 (H23-04) - Different Cities / Different cities

[10] id = 34399
खंडाळा खोपवली दोही गाव जिनसाची
गाव लोणावळा शहरामधी गाडी आली मावसाची
khaṇḍāḷā khōpavalī dōhī gāva jinasācī
gāva lōṇāvaḷā śaharāmadhī gāḍī ālī māvasācī
Khandala and Khopoli, both are market towns
A vehicle with meat has come to Lonavala city
▷ (खंडाळा)(खोपवली)(दोही)(गाव)(जिनसाची)
▷ (गाव)(लोणावळा)(शहरामधी)(गाडी) has_come (मावसाची)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Praising qualities
  2. Wrestling, kusṭī
  3. With a black woolen blanket
  4. Black millet
  5. Daughter’s tender beautiful hand
  6. When brother is travelling by railway
  7. No place in son’s regime
  8. Different cities
⇑ Top of page ⇑