Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= C08-08-04
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class C:VIII-8.4 (C08-08-04)
(41 records)

Display songs in class at higher level (C08-08)
Display complete classification scheme (3615 classes)

C:VIII-8.4 (C08-08-04) - Mother / Feelings and representations / One remenbers the meals she prepared

[1] id = 18036
शिर्के आशा - Shirke Asha
Village कादवे - Kadve
आई इतकी माया नाही कोणत्या गोताला
जेरुनी गेल तूप तूप साळीच्या भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇatyā gōtālā
jērunī gēla tūpa tūpa sāḷīcyā bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
▷ (जेरुनी) gone (तूप)(तूप)(साळीच्या)(भाताला)
pas de traduction en français
[2] id = 18038
साबळे सखू - Sable Sakhu
Village दुधावरे - Dudhavre
खाऊशी वाटला दुधा तुपाचा घावना
बयाच्या गावाला आत्मा जाईल पाव्हणा
khāūśī vāṭalā dudhā tupācā ghāvanā
bayācyā gāvālā ātmā jāīla pāvhaṇā
no translation in English
▷ (खाऊशी)(वाटला) milk (तुपाचा)(घावना)
▷ (बयाच्या)(गावाला)(आत्मा) will_go (पाव्हणा)
pas de traduction en français
[3] id = 37611
साळवे कमल - Salve Kamal
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-23 start 11:08 ➡ listen to section
अशी माय म्हणल्यानी तोंड पडल खमंग
विड्या घातीली ग लवंग
aśī māya mhaṇalyānī tōṇḍa paḍala khamaṅga
viḍyā ghātīlī ga lavaṅga
I say mother, and my mouth feels the taste of savoury food
She puts a clove in a vida*
▷ (अशी)(माय)(म्हणल्यानी)(तोंड)(पडल)(खमंग)
▷  Knowledge (घातीली) * (लवंग)
pas de traduction en français
vidaA roll of leaf of piper-betel with areca-nut, cloves, lime, an astringent extract obtained from mimosa or catechu or other plants, etc., the mixture of lime and astringent giving a reddish colour when it is eaten after a meal as a digestive. It is also used to be offered as a mark of hospitality, affection and love between husband and wife or lovers.
[4] id = 18039
साबळे सखू - Sable Sakhu
Village दुधावरे - Dudhavre
खाऊशी वाटली भोपळीची घारी
बयाच्या गावाला कधी जाईल माझी स्वारी
khāūśī vāṭalī bhōpaḷīcī ghārī
bayācyā gāvālā kadhī jāīla mājhī svārī
no translation in English
▷ (खाऊशी)(वाटली)(भोपळीची)(घारी)
▷ (बयाच्या)(गावाला)(कधी) will_go my (स्वारी)
pas de traduction en français
[5] id = 18040
गर्दाळे अनसुया - Gardale Anasuya
Village आंबेगाव - Ambegaon
आई सारखी माया नाही कोणाच्या गोताला
जिरुनी गेल तूप या साळीच्या भाताला
āī sārakhī māyā nāhī kōṇācyā gōtālā
jirunī gēla tūpa yā sāḷīcyā bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(सारखी)(माया) not (कोणाच्या)(गोताला)
▷ (जिरुनी) gone (तूप)(या)(साळीच्या)(भाताला)
pas de traduction en français
[6] id = 18041
गर्दाळे कौसल्या - Gardale Kausalya
Village आंबेगाव - Ambegaon
माहेराला गेले झोप बाईनी केल यड
सांगते मावली बया मला भोजना वाढ थोड
māhērālā gēlē jhōpa bāīnī kēla yaḍa
sāṅgatē māvalī bayā malā bhōjanā vāḍha thōḍa
no translation in English
▷ (माहेराला) has_gone (झोप)(बाईनी) did (यड)
▷  I_tell (मावली)(बया)(मला)(भोजना)(वाढ)(थोड)
pas de traduction en français
[7] id = 18042
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
लागली भूक भूकाबाई दम धर
पाणोत्याच्या वाट माझ्या मावलीच घर
lāgalī bhūka bhūkābāī dama dhara
pāṇōtyācyā vāṭa mājhyā māvalīca ghara
no translation in English
▷ (लागली) hunger (भूकाबाई)(दम)(धर)
▷ (पाणोत्याच्या)(वाट) my (मावलीच) house
pas de traduction en français
[8] id = 18043
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
लागली भूक किती भुकल वकरु
माझ्या मावलीच्या दारी येली गेलीया भोकरु
lāgalī bhūka kitī bhukala vakaru
mājhyā māvalīcyā dārī yēlī gēlīyā bhōkaru
no translation in English
▷ (लागली) hunger (किती)(भुकल)(वकरु)
▷  My (मावलीच्या)(दारी)(येली)(गेलीया)(भोकरु)
pas de traduction en français
[9] id = 18044
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
खाऊशी वाटल मला लिंबाच रायत
मावली वाचूनी कुनी देईना आयत
khāūśī vāṭala malā limbāca rāyata
māvalī vācūnī kunī dēīnā āyata
no translation in English
▷ (खाऊशी)(वाटल)(मला)(लिंबाच)(रायत)
▷ (मावली)(वाचूनी)(कुनी)(देईना)(आयत)
pas de traduction en français
[10] id = 18049
फाटक अनसुया - Phatak Anasuya
Village शेडाणी - Shedani
चुली भानोशी थाळा तांब्या लखोलखी
आता माझी बाई माझी वाणीण सैपाकी
culī bhānōśī thāḷā tāmbyā lakhōlakhī
ātā mājhī bāī mājhī vāṇīṇa saipākī
no translation in English
▷ (चुली)(भानोशी)(थाळा)(तांब्या)(लखोलखी)
▷ (आता) my daughter my (वाणीण)(सैपाकी)
pas de traduction en français
[11] id = 18050
खैरे शैला - Khaire Shaila
Village मुळापूर - Mulapur
साती ना सुगरणी पडल्या आडूनी
बाईनी माझ्या पाण्या लाविल्या झाडूनी
sātī nā sugaraṇī paḍalyā āḍūnī
bāīnī mājhyā pāṇyā lāvilyā jhāḍūnī
no translation in English
▷ (साती) * (सुगरणी)(पडल्या)(आडूनी)
▷ (बाईनी) my (पाण्या)(लाविल्या)(झाडूनी)
pas de traduction en français
[12] id = 18051
उघडे साळा - Ughade Sala
Village गडले - Gadale
बयनी केल ताट केल खिरीच आळ
वर तुपायाच तळ वर सोडीली सोन केळ
bayanī kēla tāṭa kēla khirīca āḷa
vara tupāyāca taḷa vara sōḍīlī sōna kēḷa
no translation in English
▷ (बयनी) did (ताट) did (खिरीच) here_comes
▷ (वर)(तुपायाच)(तळ)(वर)(सोडीली) gold did
pas de traduction en français
[13] id = 18052
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
माऊलीन केल ताट खिरीचा केल आळ
तुपाच केल तळ वर सोडली सोनकेळ
māūlīna kēla tāṭa khirīcā kēla āḷa
tupāca kēla taḷa vara sōḍalī sōnakēḷa
no translation in English
▷ (माऊलीन) did (ताट)(खिरीचा) did here_comes
▷ (तुपाच) did (तळ)(वर)(सोडली)(सोनकेळ)
pas de traduction en français
[14] id = 18053
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
बंधूजी राया माझा सोडी कंबार धोतराची
माऊलीची माझ्या याद बयाच्या भाकरीची
bandhūjī rāyā mājhā sōḍī kambāra dhōtarācī
māūlīcī mājhyā yāda bayācyā bhākarīcī
no translation in English
▷ (बंधूजी)(राया) my (सोडी)(कंबार)(धोतराची)
▷ (माऊलीची) my (याद)(बयाच्या)(भाकरीची)
pas de traduction en français
[15] id = 40628
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जीवाच्या मैतरणीसाठी जीव माझा टाकुळला
बयाच्या जेवणासाठी धाया (देह) माझ्या मोकळल्या
jīvācyā maitaraṇīsāṭhī jīva mājhā ṭākuḷalā
bayācyā jēvaṇāsāṭhī dhāyā (dēha) mājhyā mōkaḷalyā
no translation in English
▷ (जीवाच्या)(मैतरणीसाठी) life my (टाकुळला)
▷ (बयाच्या)(जेवणासाठी)(धाया) ( (देह) ) my (मोकळल्या)
pas de traduction en français
[16] id = 37340
सोनकांबळे लक्ष्मी - Sonkamble Makshmi
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-22 start 05:41 ➡ listen to section
माय माय म्हणील्यान तोंड पडल खमंग
गंधारे मायजीत वीड्या घातीले लवंग
māya māya mhaṇīlyāna tōṇḍa paḍala khamaṅga
gandhārē māyajīta vīḍyā ghātīlē lavaṅga
I say mother, and my mouth feels the taste of savoury food
My mother puts a clove in a vida*
▷ (माय)(माय)(म्हणील्यान)(तोंड)(पडल)(खमंग)
▷ (गंधारे)(मायजीत) knowledge (घातीले)(लवंग)
pas de traduction en français
vidaA roll of leaf of piper-betel with areca-nut, cloves, lime, an astringent extract obtained from mimosa or catechu or other plants, etc., the mixture of lime and astringent giving a reddish colour when it is eaten after a meal as a digestive. It is also used to be offered as a mark of hospitality, affection and love between husband and wife or lovers.
[17] id = 18037
साबळे सखू - Sable Sakhu
Village दुधावरे - Dudhavre
खाऊशी वाटली सडक्या तांदळाची खीर
जीवाला देते धीर बयाच गाव दूर
khāūśī vāṭalī saḍakyā tāndaḷācī khīra
jīvālā dētē dhīra bayāca gāva dūra
no translation in English
▷ (खाऊशी)(वाटली)(सडक्या)(तांदळाची)(खीर)
▷ (जीवाला) give (धीर)(बयाच)(गाव) far_away
pas de traduction en français
[18] id = 37412
लांडगे रावू - Landge Ravu
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-44 start 03:49 ➡ listen to section
माय माय म्हणील्यान तोंड पडल खमंग
तोंड पडल खमंग वीड्या घातीली लवंग
māya māya mhaṇīlyāna tōṇḍa paḍala khamaṅga
tōṇḍa paḍala khamaṅga vīḍyā ghātīlī lavaṅga
I say mother, and my mouth feels the taste of savoury food
She puts a clove in a vida*
▷ (माय)(माय)(म्हणील्यान)(तोंड)(पडल)(खमंग)
▷ (तोंड)(पडल)(खमंग) knowledge (घातीली)(लवंग)
pas de traduction en français
vidaA roll of leaf of piper-betel with areca-nut, cloves, lime, an astringent extract obtained from mimosa or catechu or other plants, etc., the mixture of lime and astringent giving a reddish colour when it is eaten after a meal as a digestive. It is also used to be offered as a mark of hospitality, affection and love between husband and wife or lovers.
[19] id = 41316
खराडे लक्ष्मी - Kharade Lakshmi
Village कोल्हापूर शहर - Kolhapur City
पाची परकाराच ताट वर केळाचं राईत
बया मालनीवाचूनी कोण वाढील आयत
pācī parakārāca tāṭa vara kēḷācaṁ rāīta
bayā mālanīvācūnī kōṇa vāḍhīla āyata
no translation in English
▷ (पाची)(परकाराच)(ताट)(वर)(केळाचं)(राईत)
▷ (बया)(मालनीवाचूनी) who (वाढील)(आयत)
pas de traduction en français
[20] id = 42854
जगताप जिजा - Jagtap Jija
Village इसापूर - Isapur
माझी माता जेवू घाली खीरीवरी तूप
माझ्या जेवणाची खोड माझ्या माऊलीला ठावूक
mājhī mātā jēvū ghālī khīrīvarī tūpa
mājhyā jēvaṇācī khōḍa mājhyā māūlīlā ṭhāvūka
no translation in English
▷  My (माता)(जेवू)(घाली)(खीरीवरी)(तूप)
▷  My (जेवणाची)(खोड) my (माऊलीला)(ठावूक)
pas de traduction en français
[21] id = 42855
बडाक सरू - Badak Saru
Village पुणतांबा - Puntamba
माहेरघरीची झोप लागली नेटकी
भोजनाचा ताट आई जजरपटकी
māhēragharīcī jhōpa lāgalī nēṭakī
bhōjanācā tāṭa āī jajarapaṭakī
no translation in English
▷ (माहेरघरीची)(झोप)(लागली)(नेटकी)
▷ (भोजनाचा)(ताट)(आई)(जजरपटकी)
pas de traduction en français
[22] id = 43101
मोरे रेश्मा - More Reshma
Village साकोरा - Sakora
बारीक पिठाची भाकरीची चव गोड
आईच्या भोजनाची याद येते घडोघडी
bārīka piṭhācī bhākarīcī cava gōḍa
āīcyā bhōjanācī yāda yētē ghaḍōghaḍī
no translation in English
▷ (बारीक)(पिठाची)(भाकरीची)(चव)(गोड)
▷ (आईच्या)(भोजनाची)(याद)(येते)(घडोघडी)
pas de traduction en français
[23] id = 44282
नांदुरे गंगु - Nandure Gangu
Village मानवत - Manvat
माय माय म्हणते तोंड पडल खमंग
मया गंधार्या काशीन इड्या घातली लवंग
māya māya mhaṇatē tōṇḍa paḍala khamaṅga
mayā gandhāryā kāśīna iḍyā ghātalī lavaṅga
no translation in English
▷ (माय)(माय)(म्हणते)(तोंड)(पडल)(खमंग)
▷ (मया)(गंधार्या)(काशीन)(इड्या)(घातली)(लवंग)
pas de traduction en français
[24] id = 36008
चिमटे भागीरथी - Chimte Bhagirathi
Village पिंप्री देशमुख - Pimpri Deshmukh
UVS-19-05 start 01:07 ➡ listen to section
माय बाई म्हणील्यान कोण्या साळला खमंग
तिनी विड्या घातिली लवंग
māya bāī mhaṇīlyāna kōṇyā sāḷalā khamaṅga
tinī viḍyā ghātilī lavaṅga
You say mother, but who has taught you to say these sweet words
She puts a clove in a vida*
▷ (माय) woman (म्हणील्यान)(कोण्या)(साळला)(खमंग)
▷ (तिनी) knowledge (घातिली)(लवंग)
pas de traduction en français
vidaA roll of leaf of piper-betel with areca-nut, cloves, lime, an astringent extract obtained from mimosa or catechu or other plants, etc., the mixture of lime and astringent giving a reddish colour when it is eaten after a meal as a digestive. It is also used to be offered as a mark of hospitality, affection and love between husband and wife or lovers.
[25] id = 70117
शिंदे गंगुबाई - Shinde Gangu Vishwanath
Village कवठे - Kavthe
माहेरी झोप बाईन येढील
पंचामृताच ताट बयान वाढील
māhērī jhōpa bāīna yēḍhīla
pañcāmṛtāca tāṭa bayāna vāḍhīla
no translation in English
▷ (माहेरी)(झोप)(बाईन)(येढील)
▷ (पंचामृताच)(ताट)(बयान)(वाढील)
pas de traduction en français
[26] id = 70118
वाकळे गंगू - Wakle Gangu
Village तळबीड - Talbeed
खावुस मला वाट तिखट हरभर्याची भाजी
बया वाचुनी इच्छा पुरवली नाही माझी
khāvusa malā vāṭa tikhaṭa harabharyācī bhājī
bayā vāṭunī icchā puravalī nāhī mājhī
no translation in English
▷ (खावुस)(मला)(वाट)(तिखट)(हरभर्याची)(भाजी)
▷ (बया)(वाचुनी)(इच्छा)(पुरवली) not my
pas de traduction en français
[27] id = 75730
लोंढे लक्ष्मी - Londhe Lakshmi
Village मेंभळ - Meibhal
आंब्याचा आंबुरस असा गुळान झाला गॉड
माऊली माझ्या बाई तुझ्या हातानं जेऊ वाढ
āmbyācā āmburasa asā guḷāna jhālā gŏḍa
māūlī mājhyā bāī tujhyā hātānaṁ jēū vāḍha
no translation in English
▷ (आंब्याचा)(आंबुरस)(असा)(गुळान)(झाला)(गॉड)
▷ (माऊली) my woman your (हातानं)(जेऊ)(वाढ)
pas de traduction en français
[28] id = 75742
आढाव नादरा - Adhaw Natara
Village घायगाव - Ghaygaon
आई तुझ्या घरी जेवले भाजीपाला
अमृत भोजन शेंगा भुक नाही मला
āī tujhyā gharī jēvalē bhājīpālā
amṛta bhōjana śēṅgā bhuka nāhī malā
no translation in English
▷ (आई) your (घरी)(जेवले)(भाजीपाला)
▷ (अमृत)(भोजन)(शेंगा) hunger not (मला)
pas de traduction en français
[29] id = 75744
मोरे हौसाबाई हनुमंत - More Hausabai Hanumant
Village वाकला - Wakala
आई तुझ्या घरी केली मेथीची भाजी
बया तुझ्या घरी ग देव जेवायाला राजी
āī tujhyā gharī kēlī mēthīcī bhājī
bayā tujhyā gharī ga dēva jēvāyālā rājī
no translation in English
▷ (आई) your (घरी) shouted (मेथीची)(भाजी)
▷ (बया) your (घरी) * (देव)(जेवायाला)(राजी)
pas de traduction en français
[30] id = 75764
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
आई तुझ्या घरी जेवलेत गोड गोड
बाई अमृत भोजन देही माझी जड
āī tujhyā gharī jēvalēta gōḍa gōḍa
bāī amṛta bhōjana dēhī mājhī jaḍa
no translation in English
▷ (आई) your (घरी)(जेवलेत)(गोड)(गोड)
▷  Woman (अमृत)(भोजन)(देही) my (जड)
pas de traduction en français
[31] id = 106057
चवरे मीरा असरूबा - Chavare meera Asruba
Village सोनेगाव - Sonegaon
संगतीनी सोबंतीनी आल्यात माझ्या साठी
आई माझ्या गवळणी जेऊ घाली एक्या ताटी
saṅgatīnī sōbantīnī ālyāta mājhyā sāṭhī
āī mājhyā gavaḷaṇī jēū ghālī ēkyā tāṭī
no translation in English
▷ (संगतीनी)(सोबंतीनी)(आल्यात) my for
▷ (आई) my (गवळणी)(जेऊ)(घाली)(एक्या)(ताटी)
pas de traduction en français
[32] id = 85026
खवरे आंबुबाई संतु - Khavare AmbuSantu
Village आजरा - Ajara
बारीक दळणाची भाकरी घडवावी चवघडी
बया माझीची जेवनाची याद येती घडोघडी
bārīka daḷaṇācī bhākarī ghaḍavāvī cavaghaḍī
bayā mājhīcī jēvanācī yāda yētī ghaḍōghaḍī
no translation in English
▷ (बारीक)(दळणाची)(भाकरी)(घडवावी)(चवघडी)
▷ (बया)(माझीची)(जेवनाची)(याद)(येती)(घडोघडी)
pas de traduction en français
[33] id = 85027
मोरे हौसाबाई हनुमंत - More Hausabai Hanumant
Village वाकला - Wakala
अमृत जेवन चैवग्याची केली शेंग
बया तुझ्या घरी ये जेवले पांडुरंग
amṛta jēvana caivagyācī kēlī śēṅga
bayā tujhyā gharī yē jēvalē pāṇḍuraṅga
no translation in English
▷ (अमृत)(जेवन)(चैवग्याची) shouted (शेंग)
▷ (बया) your (घरी)(ये)(जेवले)(पांडुरंग)
pas de traduction en français
[34] id = 85028
कांबळे रुखमीणी - Kamble Rukhmini
Village तडखेल - Tadkhel
आई आई म्हणुन तोंड माझ हुंबरत
ज्याला नाही आई त्याला कस करमत
āī āī mhaṇuna tōṇḍa mājha humbarata
jyālā nāhī āī tyālā kasa karamata
no translation in English
▷ (आई)(आई)(म्हणुन)(तोंड) my (हुंबरत)
▷ (ज्याला) not (आई)(त्याला) how (करमत)
pas de traduction en français
[35] id = 95985
दाटुंगे व्दारका शंकर - Datunge Dwarka Shankar
Village पातुडा - Patuda
माय तुझ्या घरी जेवन शिर्याच
खडक फोडुनी पाणी पाजील झिर्याच
māya tujhyā gharī jēvana śiryāca
khaḍaka phōḍunī pāṇī pājīla jhiryāca
no translation in English
▷ (माय) your (घरी)(जेवन)(शिर्याच)
▷ (खडक)(फोडुनी) water, (पाजील)(झिर्याच)
pas de traduction en français
[36] id = 96281
क्षीरसागर प्रभावती रामचंद्र - Kshirsagar pabhavati Ramchandra
Village वडगाव - Vadgaon
साखरच आळ तुपाला मोडील
जिवु सखीला वाढील मावलीन माझ्या
sākharaca āḷa tupālā mōḍīla
jivu sakhīlā vāḍhīla māvalīna mājhyā
no translation in English
▷ (साखरच) here_comes (तुपाला)(मोडील)
▷ (जिवु)(सखीला)(वाढील)(मावलीन) my
pas de traduction en français
[37] id = 96283
कदम सरस्वती विठ्ठल - Kadam Saraswati Vittal
Village येडशी बाळापूर - Yedshi Balapur
साखरच आळ तुपानी झाल काळ
माझ्या भोजनाच्या येळ माता बसली जवळ
sākharaca āḷa tupānī jhāla kāḷa
mājhyā bhōjanācyā yēḷa mātā basalī javaḷa
no translation in English
▷ (साखरच) here_comes (तुपानी)(झाल)(काळ)
▷  My (भोजनाच्या)(येळ)(माता) sitting (जवळ)
pas de traduction en français
[38] id = 96347
खंदारे चंद्रकला - Khandare Chandrakala
Village वाई - Wai
माता जेवु घाली खिरी संग पुरी
बंधु तुमच्या बराबरी जेवले मी नानापरी
mātā jēvu ghālī khirī saṅga purī
bandhu tumacyā barābarī jēvalē mī nānāparī
no translation in English
▷ (माता)(जेवु)(घाली)(खिरी) with (पुरी)
▷  Brother (तुमच्या)(बराबरी)(जेवले) I (नानापरी)
pas de traduction en français
[39] id = 106053
नगरे फुला - Nagare Phula
Village शिराळा - Shirala
तान्हल्याला देते पाणी भुकलेल्या घाली जेवु
अन्नपुर्णा तुझ नावु
tānhalyālā dētē pāṇī bhukalēlyā ghālī jēvu
annapurṇā tujha nāvu
no translation in English
▷ (तान्हल्याला) give water, (भुकलेल्या)(घाली)(जेवु)
▷ (अन्नपुर्णा) your (नावु)
pas de traduction en français
[40] id = 106054
खवले मंजुळा - Khawale Manjula
Village थापेवाडी - Thapewadi
बाई माझा अंगलोट जाईचा फोकावाणी
खाऊ घातील लेकावाणी माता माझ्या गवळणीन
bāī mājhā aṅgalōṭa jāīcā phōkāvāṇī
khāū ghātīla lēkāvāṇī mātā mājhyā gavaḷaṇīna
no translation in English
▷  Woman my (अंगलोट)(जाईचा)(फोकावाणी)
▷ (खाऊ)(घातील)(लेकावाणी)(माता) my (गवळणीन)
pas de traduction en français
[41] id = 106056
टावरे सखुबाई रामचंद्र - tavare Sakhu Ramchandra
Village पळसे - Palase
आईने ग धाडीले पाच परकाराचे लाडु
सोडुन पाहिले ग त्याचा द्राक्षाचा घडु
āīnē ga dhāḍīlē pāca parakārācē lāḍu
sōḍuna pāhilē ga tyācā drākṣācā ghaḍu
no translation in English
▷ (आईने) * (धाडीले)(पाच)(परकाराचे)(लाडु)
▷ (सोडुन)(पाहिले) * (त्याचा)(द्राक्षाचा)(घडु)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. One remenbers the meals she prepared
⇑ Top of page ⇑