Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2734
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Kadam Saraswati Vittal”
1 record(s)
 
 

[2734]
कदम सरस्वती विठ्ठल
Kadam Saraswati Vittal


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: येडशी बाळापूर / Yedshi Balapur
Taluka: कळमनुरी / Kalamnuri
District: हिंगोली / Hingoli
Gender: F

Songs by Kadam Saraswati Vittal (8)

वयः५० सवाष्ण

व्यवसाय ः शेत नाही. मजूरी
या आता नांदेड येथे रहातात. विहारात रायबोलेंनी यांना बोलावले. तिथे ओव्या सांगितल्या. भीमाची इतर गाणी म्हणण्याचा परिपाठ आहे. लिहीता वाचता येते नाही. यांचे सुजाता महीला मंडळ आहे.
यांची मुलाखत व ओव्या २०.१०.२००१ला घेतल्या.