Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 974
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Shinde Anu
(16 records)

Village: निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
Hamlet: भोंग वस्ती - Bhong Vasti

13 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-5.3kiii (A02-05-03k03) - Labour / Grinding / Singing while grinding / No grinding without singing

[31] id = 35580
UVS-10-37 start 00:55 ➡ listen to section
आग मुकाट दळणाच नारी ग दोषीकार
मोठा नारी दोषाकार पीठ घेईना ऋषीसर
āga mukāṭa daḷaṇāca nārī ga dōṣīkāra
mōṭhā nārī dōṣākāra pīṭha ghēīnā ṛṣīsara
Grinding silently, the woman is looked upon as doing the work indifferently
Not singing while grinding is a blot, Rishis don’t accept the flour done without singing (work done without any interest or sense of duty)
▷  O (मुकाट)(दळणाच)(नारी) * (दोषीकार)
▷ (मोठा)(नारी)(दोषाकार)(पीठ)(घेईना)(ऋषीसर)
pas de traduction en français


B:VI-2.4c (B06-02-04c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Viṭṭhal’s invitation

Cross-references:H:XXI-5.1b (H21-05-01b) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Priority to education
H:XXI-5.7 (H21-05-07) - Ambedkar / Bhīm’s name spells happiness
B:VI-2.10g (B06-02-10g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Viṭṭhal keeps evidence of his visit
[197] id = 94156
पंढरीना जाय सारी तयारी झाली माझी
जुप गाडीला बैल तुझी
paṇḍharīnā jāya sārī tayārī jhālī mājhī
jupa gāḍīlā baila tujhī
All preparations are finished to go to Pandhari
Come, harness your bullock-cart
▷ (पंढरीना)(जाय)(सारी)(तयारी) has_come my
▷ (जुप)(गाडीला)(बैल)(तुझी)
pas de traduction en français


B:VI-2.7c (B06-02-07c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Visiting idols in temple

Cross-references:B:VI-2.4dx (B06-02-04d10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Irresistible wish to meet Viṭṭhal, Rakhumai / It came to my mind
B:VI-2.7d40 ???
[101] id = 35628
UVS-11-15 start 01:13 ➡ listen to section
माझा दंडवत चंद्रभागेच्या कडईला
देवा माझा विठ्ठल येतो भेटाईला
mājhā daṇḍavata candrabhāgēcyā kaḍaīlā
dēvā mājhā viṭhṭhala yētō bhēṭāīlā
My prostration from the bank of Chandrabhaga* river
My god Vitthal* is coming to meet me
▷  My (दंडवत)(चंद्रभागेच्या)(कडईला)
▷ (देवा) my Vitthal (येतो)(भेटाईला)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.9g (B06-02-09g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Katha, Kirtan, Vina

Cross-references:B:VI-2.7b (B06-02-07b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Bhajan, kirtan
[3] id = 35613
UVS-11-09 start 00:25 ➡ listen to section

पंढरी करुनी इथन आळंदी किती कोस
देवा त्या माझ्या विठ्ठलाच्या टाळ विण्याला मोती घोस
paṇḍharī karunī ithana āḷandī kitī kōsa
dēvā tyā mājhyā viṭhṭhalācyā ṭāḷa viṇyālā mōtī ghōsa
After visiting Pandhari, how many kos* is Alandi* a from here
Bunches of pearls to the cymbals and lute of my God Vitthal*
▷ (पंढरी)(करुनी)(इथन) Alandi (किती)(कोस)
▷ (देवा)(त्या) my (विठ्ठलाच्या)(टाळ)(विण्याला)(मोती)(घोस)
pas de traduction en français
kosA measure of distance
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.11eiv (B06-02-11e04) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s anger / Went and saw desert, lake, parents house, behind temple etc

[30] id = 35625
UVS-11-13 start 02:36 ➡ listen to section
रुसली रुखमीण जाऊन बसली ग वाळवंटी
विठ्ठल देव बोल बाजार भरवीला दोघ ग साठी
rusalī rukhamīṇa jāūna basalī ga vāḷavaṇṭī
viṭhṭhala dēva bōla bājāra bharavīlā dōgha ga sāṭhī
Rukmin* is sulking, she goes and sits on the sandy bank
God Itthal* says, a bazaar has been set up for both of us
▷ (रुसली)(रुखमीण)(जाऊन) sitting * (वाळवंटी)
▷  Vitthal (देव) says (बाजार)(भरवीला)(दोघ) * for
pas de traduction en français
Rukmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ItthalVitthal pronounced locally


B:VI-2.11fiv (B06-02-11f04) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work / Washing

Cross-references:B:VI-2.19cix (B06-02-19c09) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / River herself
[5] id = 35626
UVS-11-15
अग रुखमीण धुण धुती धोंडा बुडला लहानथोर
धोंडा बुडला लहान थोर रुखमीण धुती पायावर
aga rukhamīṇa dhuṇa dhutī dhōṇḍā buḍalā lahānathōra
dhōṇḍā buḍalā lahāna thōra rukhamīṇa dhutī pāyāvara
Rukhmini* does the washing, all small and big stones are under water
Rukmin* rubs the washing on her feet and washes it
▷  O (रुखमीण)(धुण)(धुती)(धोंडा)(बुडला)(लहानथोर)
▷ (धोंडा)(बुडला)(लहान) great (रुखमीण)(धुती)(पायावर)
pas de traduction en français
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
Rukmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
Cross references for this song:BVI-2.19cvi (B06-02-19c06) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Washing cloths
[6] id = 35627
UVS-11-13 start 02:15 ➡ listen to section
रुखमीण धुण धुती देवा विठ्ठलाचा झगा
दोघाच्या पीरतीला हसली चंद्रभागा
rukhamīṇa dhuṇa dhutī dēvā viṭhṭhalācā jhagā
dōghācyā pīratīlā hasalī candrabhāgā
Rukhmin* is washing God Vitthal*’s robe
Chandrabhaga* smiled at their love for each other
▷ (रुखमीण)(धुण)(धुती)(देवा)(विठ्ठलाचा)(झगा)
▷ (दोघाच्या)(पीरतीला)(हसली)(चंद्रभागा)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.


B:VI-2.11h (B06-02-11h) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / She suspects Viṭṭhal

Cross-references:B:VI-2.12r (B06-02-12r) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani / Vīṭṭhal - Rukhmīṇī - Jani
[30] id = 35623
UVS-11-13 start 01:23 ➡ listen to section
बोलती जनाबाई रुखमीण कश्यान थोरली
तुळशीच्या मंजुळाची हिच्या नथीला आरली
bōlatī janābāī rukhamīṇa kaśyāna thōralī
tuḷaśīcyā mañjuḷācī hicyā nathīlā āralī
Janabai* says, how can Rukhmin* be more important
It is tulasi* flowers that add to the beauty of her nose-ring
▷ (बोलती)(जनाबाई)(रुखमीण)(कश्यान)(थोरली)
▷ (तुळशीच्या)(मंजुळाची)(हिच्या)(नथीला)(आरली)
pas de traduction en français
JanabaiSaint Janabai
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.


B:VI-2.12r (B06-02-12r) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani / Vīṭṭhal - Rukhmīṇī - Jani

Cross-references:B:VI-2.11h (B06-02-11h) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / She suspects Viṭṭhal
[36] id = 35624
UVS-11-13 start 01:45 ➡ listen to section
बोलती रुखमीण देवा जनीच पायी वनात
इठ्ठल देव बोल पाखरु राती वसतीला आल ग व्हत
bōlatī rukhamīṇa dēvā janīca pāyī vanāta
iṭhṭhala dēva bōla pākharu rātī vasatīlā āla ga vhata
Rukhmin* says, because of Jani, God is in the forest
God Itthal* says, the bird (Jani) had come to stay at night
▷ (बोलती)(रुखमीण)(देवा)(जनीच)(पायी)(वनात)
▷ (इठ्ठल)(देव) says (पाखरु)(राती)(वसतीला) here_comes * (व्हत)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ItthalVitthal pronounced locally


B:VI-3.3 (B06-03-03) - Āḷaṅdī and Dehu / After Alandi let us go to Dehu

Cross-references:B:VI-3.1b (B06-03-01b) - Āḷaṅdī and Dehu / Along the way to Alandi / The river Indrayani
B:VI-3.5 (B06-03-05) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar
[8] id = 35614
UVS-11-09 start 00:53 ➡ listen to section
आळंदी करुनी मला देहूला जायाच
शेंडीच नारळ इंद्रायणीला वाह्याच
āḷandī karunī malā dēhūlā jāyāca
śēṇḍīca nāraḷa indrāyaṇīlā vāhyāca
After visiting Alandi*, I want to go to Dehu
I want to offer a coconut with the tuft to Indrayani
▷  Alandi (करुनी)(मला) to_Dehu (जायाच)
▷ (शेंडीच)(नारळ)(इंद्रायणीला)(वाह्याच)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra


B:VI-3.5c (B06-03-05c) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / Samadhi, self-immolation

Cross-references:B:VI-3.2b (B06-03-02b) - Āḷaṅdī and Dehu / Let us go to Alandi / Golden Pipal
[18] id = 35615
UVS-11-09 start 01:15 ➡ listen to section
आळंदी सारवली इंद्रायणीच्या गाळाइनी
समाधी घेतली सोळा वर्षाच्या बाळाईनी
āḷandī sāravalī indrāyaṇīcyā gāḷāinī
samādhī ghētalī sōḷā varṣācyā bāḷāīnī
Alandi* was plastered with silt from Indrayani river
There, a sixteen year old boy took samadhi*
▷  Alandi (सारवली)(इंद्रायणीच्या)(गाळाइनी)
▷ (समाधी)(घेतली)(सोळा)(वर्षाच्या)(बाळाईनी)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
samadhi ➡ samadhis1. Self-immolation (of a sanyasi) by drowning or burying himself alive.
2. Deep and devout meditation


D:X-4.1a (D10-04-01a) - Mother’s expectations from son / In the full market

[9] id = 35621
UVS-11-13 start 00:31 ➡ listen to section
भरल्या बाजारात वळखू ग येईना माझा मला
हिरव्या व शालूचा हात व केला
bharalyā bājārāta vaḷakhū ga yēīnā mājhā malā
hiravyā va śālūcā hāta va kēlā
In the crowded market, I couldn’t recognise myself
I raised by hand with the green brocade sari
▷ (भरल्या)(बाजारात)(वळखू) * (येईना) my (मला)
▷ (हिरव्या)(व)(शालूचा) hand (व) did
pas de traduction en français
[10] id = 35622
UVS-11-13 start 00:59 ➡ listen to section
भरल्या बाजारात घ्या ग बायांनो शेंगपेंढी
बायांनो शेंगपेंडी कुणबी पिकलय पहिल्याव तोंडी
bharalyā bājārāta ghyā ga bāyānnō śēṅgapēṇḍhī
bāyānnō śēṅgapēṇḍī kuṇabī pikalaya pahilyāva tōṇḍī
In the market on the market day, women, buy beans
Women, buy beans, farmers have got the first harvest
▷ (भरल्या)(बाजारात)(घ्या) * (बायांनो)(शेंगपेंढी)
▷ (बायांनो)(शेंगपेंडी)(कुणबी)(पिकलय)(पहिल्याव)(तोंडी)
pas de traduction en français


D:XII-4.4 (D12-04-04) - Son, a man in society / Son’s marriage / Inviting various gods for the marriage

[48] id = 35612
UVS-11-09 start 00:08 ➡ listen to section
अशी लगनाची लगीन चीठी पंढरीच्या पाव्हण्याला
घर तुमच्या मेव्हण्याला
aśī laganācī lagīna cīṭhī paṇḍharīcyā pāvhaṇyālā
ghara tumacyā mēvhaṇyālā
Invitation for the marriage, send it to the guest from Pandhari
Give it your sister’s husband (Vitthal*) in his house
▷ (अशी)(लगनाची)(लगीन)(चीठी)(पंढरीच्या)(पाव्हण्याला)
▷  House (तुमच्या)(मेव्हण्याला)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[86] id = 110207
UVS-11-05 start 06:34 ➡ listen to section
येवढी लगनाची लगनचिठ्ठी आधी पंढरीला पाठईवा
देव विठ्ठलाला आधी मुराळ्या वर्हाडी नटईवा
yēvaḍhī laganācī laganaciṭhṭhī ādhī paṇḍharīlā pāṭhīvā
dēva viṭhṭhalālā ādhī murāḷyā varhāḍī naṭīvā
Invitation for the marriage, send it to Pandhari first
Send it to God Vitthal* first, make the murali* from the marriage party put on a nice dress
▷ (येवढी)(लगनाची)(लगनचिठ्ठी) before (पंढरीला)(पाठईवा)
▷ (देव)(विठ्ठलाला) before (मुराळ्या)(वर्हाडी)(नटईवा)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home


F:XVII-7.3 (F17-07-03) - Guru-Bhāū / Close rapports

[1] id = 35620
UVS-11-13 start 00:03 ➡ listen to section
भरल्या बाजारात पिकल्या व पेरुच्या पडल्या व राशी
पेरुच्या पडल्या राशी गुरु व भावाला एकादशी
bharalyā bājārāta pikalyā va pērucyā paḍalyā va rāśī
pērucyā paḍalyā rāśī guru va bhāvālā ēkādaśī
On the market day, there are heaps of ripe guavas
Gurubhau* has Ekadashi* fast
▷ (भरल्या)(बाजारात)(पिकल्या)(व)(पेरुच्या)(पडल्या)(व)(राशी)
▷ (पेरुच्या)(पडल्या)(राशी)(गुरु)(व)(भावाला)(एकादशी)
pas de traduction en français
gurubhauMale disciple of the same Guru, considered as brother
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. No grinding without singing
 2. Viṭṭhal’s invitation
 3. Visiting idols in temple
 4. Katha, Kirtan, Vina
 5. Went and saw desert, lake, parents house, behind temple etc
 6. Washing
 7. She suspects Viṭṭhal
 8. Vīṭṭhal - Rukhmīṇī - Jani
 9. After Alandi let us go to Dehu
 10. Samadhi, self-immolation
 11. In the full market
 12. Inviting various gods for the marriage
 13. Close rapports
⇑ Top of page ⇑