Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D10-03-01e
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:X-3.1e (D10-03-01e)
(45 records)

Display songs in class at higher level (D10-03-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:X-3.1e (D10-03-01e) - Mother attached to son / Mother praising son’s demeanour / His gait

[1] id = 20087
कांबळे शांता - Kamble Shanta
Village सिध्देगवर - Siddheshwar
दुरुनी वळखीते त्याच्या चालणीचा झपाटा
सांगते बाई वार्यानी हालतो त्याच्या डोईचा फेटा
durunī vaḷakhītē tyācyā cālaṇīcā jhapāṭā
sāṅgatē bāī vāryānī hālatō tyācyā ḍōīcā phēṭā
no translation in English
▷ (दुरुनी)(वळखीते)(त्याच्या)(चालणीचा)(झपाटा)
▷  I_tell woman (वार्यानी) moves (त्याच्या)(डोईचा)(फेटा)
pas de traduction en français
[2] id = 20088
दबडे नथू - Dabde Nathu
Village साकरी - Sakari
रस्त्यानी चालल एका चालणीत दोघ
माझ्या या बाळाच्या धोतराच सोग
rastyānī cālala ēkā cālaṇīta dōgha
mājhyā yā bāḷācyā dhōtarāca sōga
no translation in English
▷  On_the_road (चालल)(एका)(चालणीत)(दोघ)
▷  My (या)(बाळाच्या)(धोतराच)(सोग)
pas de traduction en français
[3] id = 20089
भालेराव गवू - Bhalerao Gawu
Village काशिग - Kashig
दुरुनी वळखीते माझ्या वळखीचा नव्ह
माझीया बाळाला शेल्या संभल्याची सव
durunī vaḷakhītē mājhyā vaḷakhīcā navha
mājhīyā bāḷālā śēlyā sambhalyācī sava
no translation in English
▷ (दुरुनी)(वळखीते) my (वळखीचा)(नव्ह)
▷ (माझीया)(बाळाला)(शेल्या)(संभल्याची)(सव)
pas de traduction en français
[4] id = 20090
रंधवे सरु - Randhawe Saru
Village काशिग - Kashig
दुरुनी वळखीते चालण्याची नोक झोक
आता माझ्या बाळा ताइताच गोंड झाक
durunī vaḷakhītē cālaṇyācī nōka jhōka
ātā mājhyā bāḷā tāitāca gōṇḍa jhāka
no translation in English
▷ (दुरुनी)(वळखीते)(चालण्याची)(नोक)(झोक)
▷ (आता) my child (ताइताच)(गोंड)(झाक)
pas de traduction en français
[5] id = 20091
शिंदे सखू - Shinde Sakhu
Village शिंदगाव - Shindgaon
दिवस मावळला उन गेली कौलाखाली
बाळायाची माझ्या याची चालणी डौलाखाली
divasa māvaḷalā una gēlī kaulākhālī
bāḷāyācī mājhyā yācī cālaṇī ḍaulākhālī
no translation in English
▷ (दिवस)(मावळला)(उन) went (कौलाखाली)
▷ (बाळायाची) my (याची)(चालणी)(डौलाखाली)
pas de traduction en français
[6] id = 20092
महिरळ कला - Mahiral Kala
Village अडले - Adhale
वाणीचा माझा बाळ वाटनी चालतो धोपट
आता माझ बाळ छत्री खालील पोपट
vāṇīcā mājhā bāḷa vāṭanī cālatō dhōpaṭa
ātā mājha bāḷa chatrī khālīla pōpaṭa
no translation in English
▷ (वाणीचा) my son (वाटनी)(चालतो)(धोपट)
▷ (आता) my son (छत्री)(खालील)(पोपट)
pas de traduction en français
[7] id = 20093
शेडगे सोना - Shedge Sona
Village धामणवळ - DhamanOhol
दुरुनी वळखीते चाल माझ्या रायाची
डोईच्या मंदीलानी धूळ झाडीतो पायाची
durunī vaḷakhītē cāla mājhyā rāyācī
ḍōīcyā mandīlānī dhūḷa jhāḍītō pāyācī
no translation in English
▷ (दुरुनी)(वळखीते) let_us_go my (रायाची)
▷ (डोईच्या)(मंदीलानी)(धूळ)(झाडीतो)(पायाची)
pas de traduction en français
[8] id = 20094
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
दुरुनी वळखते चाल मी मपल्या चतुराची
रस्त्यानी चालला भाल नखीच्या धोतराची
durunī vaḷakhatē cāla mī mapalyā caturācī
rastyānī cālalā bhāla nakhīcyā dhōtarācī
no translation in English
▷ (दुरुनी)(वळखते) let_us_go I (मपल्या)(चतुराची)
▷  On_the_road (चालला)(भाल)(नखीच्या)(धोतराची)
pas de traduction en français
[9] id = 20095
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
चालणीच्या बाळ चाल तुझी लटपटी
सांगते बाई गंध केशरी चवकटी
cālaṇīcyā bāḷa cāla tujhī laṭapaṭī
sāṅgatē bāī gandha kēśarī cavakaṭī
no translation in English
▷ (चालणीच्या) son let_us_go (तुझी)(लटपटी)
▷  I_tell woman (गंध)(केशरी)(चवकटी)
pas de traduction en français
[10] id = 20096
पडळघरे नका - Padalghare Naka
Village रिहे - Rihe
दिवस मावळला सावल्या गेल्या कौलाखाली
आता माझ्या बाळा चालणे डौलाखाली
divasa māvaḷalā sāvalyā gēlyā kaulākhālī
ātā mājhyā bāḷā cālaṇē ḍaulākhālī
no translation in English
▷ (दिवस)(मावळला)(सावल्या)(गेल्या)(कौलाखाली)
▷ (आता) my child (चालणे)(डौलाखाली)
pas de traduction en français
[11] id = 20097
देवकर तारा - Deokar Tara
Village घोटवडे - Ghotavade
गाव घोरवड्याची वाट दिसती सोन्यावाणी
हातात रुमाल बाळ चालला वाण्यावाणी
gāva ghōravaḍyācī vāṭa disatī sōnyāvāṇī
hātāta rumāla bāḷa cālalā vāṇyāvāṇī
no translation in English
▷ (गाव)(घोरवड्याची)(वाट)(दिसती)(सोन्यावाणी)
▷ (हातात)(रुमाल) son (चालला)(वाण्यावाणी)
pas de traduction en français
[12] id = 20098
वांद्रे लीला - Vandre Lila
Village माण - Man
दुरुनी वळखते चाल मपल्या रायाची
जरीच्या रुमालानी धुळ झाडतो पायाची
durunī vaḷakhatē cāla mapalyā rāyācī
jarīcyā rumālānī dhuḷa jhāḍatō pāyācī
no translation in English
▷ (दुरुनी)(वळखते) let_us_go (मपल्या)(रायाची)
▷ (जरीच्या)(रुमालानी)(धुळ)(झाडतो)(पायाची)
pas de traduction en français
[13] id = 20099
वांद्रे लीला - Vandre Lila
Village माण - Man
रस्त्यानी चालल याची चालणी लटपट
दोन्ही भिवयाच्या मधी लाला गंधाची चवकट
rastyānī cālala yācī cālaṇī laṭapaṭa
dōnhī bhivayācyā madhī lālā gandhācī cavakaṭa
no translation in English
▷  On_the_road (चालल)(याची)(चालणी)(लटपट)
▷  Both (भिवयाच्या)(मधी)(लाला)(गंधाची)(चवकट)
pas de traduction en français
[14] id = 20100
मोरे कांता - More Kanta
Village बार्पे - Barpe
दुरुनी वळखीते तुझ्या चालीचा झपाटा
आता माझ बाळ छत्री खालच्या पोपटा
durunī vaḷakhītē tujhyā cālīcā jhapāṭā
ātā mājha bāḷa chatrī khālacyā pōpaṭā
no translation in English
▷ (दुरुनी)(वळखीते) your (चालीचा)(झपाटा)
▷ (आता) my son (छत्री)(खालच्या)(पोपटा)
pas de traduction en français
[15] id = 34477
भोइणे पार्वती - Bhoine Parvati
Village पौड - Paud
दुरुन वळखीते चाल मपल्या रायाची
जरीच्या रुमालानी धुळ झटकतो पायाची
duruna vaḷakhītē cāla mapalyā rāyācī
jarīcyā rumālānī dhuḷa jhaṭakatō pāyācī
no translation in English
▷ (दुरुन)(वळखीते) let_us_go (मपल्या)(रायाची)
▷ (जरीच्या)(रुमालानी)(धुळ)(झटकतो)(पायाची)
pas de traduction en français
[16] id = 34478
भोइणे पार्वती - Bhoine Parvati
Village पौड - Paud
दुरुन वळकते चाल माझ्या चतुराची
बाळायाची माझ्या आडवी भाल धोतराची
duruna vaḷakatē cāla mājhyā caturācī
bāḷāyācī mājhyā āḍavī bhāla dhōtarācī
no translation in English
▷ (दुरुन)(वळकते) let_us_go my (चतुराची)
▷ (बाळायाची) my (आडवी)(भाल)(धोतराची)
pas de traduction en français
[17] id = 68923
उबाळे कलावती - Ubale Kalavati
Village दारफळ - Darphal
साळीच तांदुळ आदणी बोलत्यात
वाट सरदार चालत्यात
sāḷīca tānduḷa ādaṇī bōlatyāta
vāṭa saradāra cālatyāta
no translation in English
▷ (साळीच)(तांदुळ)(आदणी)(बोलत्यात)
▷ (वाट)(सरदार)(चालत्यात)
pas de traduction en français
[18] id = 69150
जेजुरकर धोडा मारुतराव - Jejurkar Dhonda Marutrao
Village पुणतांबा - Puntamba
वाटानी चालला लाल माझा लालुनीचा
डोळे झाले लाल शिन आल चालनीचा
vāṭānī cālalā lāla mājhā lālunīcā
ḍōḷē jhālē lāla śina āla cālanīcā
no translation in English
▷ (वाटानी)(चालला)(लाल) my (लालुनीचा)
▷ (डोळे) become (लाल)(शिन) here_comes (चालनीचा)
pas de traduction en français
[19] id = 71864
खडके भागू - Khadake Bhagu
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
कापुस वेचीते हाती पळाटी धरुनी
गंजे या दराची चाल वळखीते दुरुनी
kāpusa vēcītē hātī paḷāṭī dharunī
gañjē yā darācī cāla vaḷakhītē durunī
no translation in English
▷ (कापुस)(वेचीते)(हाती)(पळाटी)(धरुनी)
▷ (गंजे)(या)(दराची) let_us_go (वळखीते)(दुरुनी)
pas de traduction en français
[20] id = 71945
बुधवत लक्ष्मी - Budhvat Lakshmi
Village सोयगाव - Soyagaon
मला हौस मोठी चढाऊ जोड्याची
बाळा तुझ्या पायीयान फरशी वाजती वाडीयाची
malā hausa mōṭhī caḍhāū jōḍyācī
bāḷā tujhyā pāyīyāna pharaśī vājatī vāḍīyācī
no translation in English
▷ (मला)(हौस)(मोठी)(चढाऊ)(जोड्याची)
▷  Child your (पायीयान)(फरशी)(वाजती)(वाडीयाची)
pas de traduction en français
[21] id = 99411
मोरे शांता - More Shanta
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
चालन चंचल बोलन याच बोलन मंजुळ
मुखातील दात जसे साळीचे तांदुळ
cālana cañcala bōlana yāca bōlana mañjuḷa
mukhātīla dāta jasē sāḷīcē tānduḷa
no translation in English
▷ (चालन)(चंचल) say (याच) say (मंजुळ)
▷ (मुखातील)(दात)(जसे)(साळीचे)(तांदुळ)
pas de traduction en français
[22] id = 100262
नांदुरे साळु - Nandure Salu
Village मानवत - Manvat
रस्त्यानी चालला राघु माझा ऐना दिस
वाण्याची रंभा पुस कुठ चालले राजस
rastyānī cālalā rāghu mājhā ainā disa
vāṇyācī rambhā pusa kuṭha cālalē rājasa
no translation in English
▷  On_the_road (चालला)(राघु) my (ऐना)(दिस)
▷ (वाण्याची)(रंभा) enquire (कुठ)(चालले)(राजस)
pas de traduction en français
[23] id = 100284
मोरे शांता - More Shanta
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
चालन चंचल बोलन खड्यावाणी
राघुच्या तोंडाकड सया पाहती वेड्यावाणी
cālana cañcala bōlana khaḍyāvāṇī
rāghucyā tōṇḍākaḍa sayā pāhatī vēḍyāvāṇī
no translation in English
▷ (चालन)(चंचल) say (खड्यावाणी)
▷ (राघुच्या)(तोंडाकड)(सया)(पाहती)(वेड्यावाणी)
pas de traduction en français
[24] id = 100287
झुंदरे गंगू - Zundare Gangu
Village येनवे - Yenve
माझ्या अंगणात पायी शिकलीचा साज
आता बाळ माझा रात्री आल चैनीबाज
mājhyā aṅgaṇāta pāyī śikalīcā sāja
ātā bāḷa mājhā rātrī āla cainībāja
no translation in English
▷  My (अंगणात)(पायी)(शिकलीचा)(साज)
▷ (आता) son my (रात्री) here_comes (चैनीबाज)
pas de traduction en français
[25] id = 100288
पगारे लक्ष्मीबाई पंडीत - Pagare Lakshimibai Pandit
Village पुणतांबा - Puntamba
चाल याची लग बगी टोपी घालण्याची खुबी
माझ्या दत्तु बाळाने सायकल केली उभी
cāla yācī laga bagī ṭōpī ghālaṇyācī khubī
mājhyā dattu bāḷānē sāyakala kēlī ubhī
no translation in English
▷  Let_us_go (याची)(लग)(बगी)(टोपी)(घालण्याची)(खुबी)
▷  My (दत्तु)(बाळाने)(सायकल) shouted standing
pas de traduction en français
[26] id = 100289
चव्हाण रुक्मिणी - Chavan Rukhamini
Village मुगाव - Mugaon
वाटन येते कोण चाल माझी हामालाची
आडवी भाल रुमालाची
vāṭana yētē kōṇa cāla mājhī hāmālācī
āḍavī bhāla rumālācī
no translation in English
▷ (वाटन)(येते) who let_us_go my (हामालाची)
▷ (आडवी)(भाल)(रुमालाची)
pas de traduction en français
[27] id = 100290
सावरे शांता - Saware Shanta
Village बोरगाव - Borgaon
रेडणी गावाच्या वाटनी कोण येतय राजावाणी
नेनंत्या माझा राघु चाली माझ्यावाणी
rēḍaṇī gāvācyā vāṭanī kōṇa yētaya rājāvāṇī
nēnantyā mājhā rāghu cālī mājhyāvāṇī
no translation in English
▷ (रेडणी)(गावाच्या)(वाटनी) who (येतय)(राजावाणी)
▷ (नेनंत्या) my (राघु)(चाली)(माझ्यावाणी)
pas de traduction en français
[28] id = 100291
चव्हाण तुळणबाई - Chavan Tulanbai
Village माळवाडी पो.निपाणी - Malvadi p. Nipani
माझ्या नेनत्या हरीची ह्याची चालनी लटपट
हाती घड्याळ पाय बुट
mājhyā nēnatyā harīcī hyācī cālanī laṭapaṭa
hātī ghaḍyāḷa pāya buṭa
no translation in English
▷  My (नेनत्या)(हरीची)(ह्याची)(चालनी)(लटपट)
▷ (हाती)(घड्याळ)(पाय)(बुट)
pas de traduction en français
[29] id = 100292
सस्ते इंदू - Saste Indu
Village येडशी - Yedshi
साळीच तांदुळ आदणी बोलत्यात
वाट वकील चालत्यात
sāḷīca tānduḷa ādaṇī bōlatyāta
vāṭa vakīla cālatyāta
no translation in English
▷ (साळीच)(तांदुळ)(आदणी)(बोलत्यात)
▷ (वाट)(वकील)(चालत्यात)
pas de traduction en français
[30] id = 100293
कांबळे इंदूबाई - Kamble Indubai
Village वाकरे - Wakre
बाई चालणी चालण्यात एका चाली मधी दोघ
बाई आता ग माझ बाळ सोडी धोतराच सोग
bāī cālaṇī cālaṇyāta ēkā cālī madhī dōgha
bāī ātā ga mājha bāḷa sōḍī dhōtarāca sōga
no translation in English
▷  Woman (चालणी)(चालण्यात)(एका)(चाली)(मधी)(दोघ)
▷  Woman (आता) * my son (सोडी)(धोतराच)(सोग)
pas de traduction en français
[31] id = 100294
सौ.धायरकर - Sau. Dhayarkar
Village तळेगाव ढमढेरे - Talegaon Dhamdhere
वाटन चालली लिंब कोणी लिंबणीची
गोरी बाळ बामणीची
vāṭana cālalī limba kōṇī limbaṇīcī
gōrī bāḷa bāmaṇīcī
no translation in English
▷ (वाटन)(चालली)(लिंब)(कोणी)(लिंबणीची)
▷ (गोरी) son of_a_Brahman_woman
pas de traduction en français
[32] id = 100295
मोरे हौसाबाई हनुमंत - More Hausabai Hanumant
Village वाकला - Wakala
अस आंगे अंगरका पायी जोडा करकरी
आग हातामध्ये छड्डी चालता नयना मोडी
asa āṅgē aṅgarakā pāyī jōḍā karakarī
āga hātāmadhyē chaḍḍī cālatā nayanā mōḍī
no translation in English
▷ (अस)(आंगे)(अंगरका)(पायी)(जोडा)(करकरी)
▷  O (हातामध्ये)(छड्डी)(चालता)(नयना)(मोडी)
pas de traduction en français
[33] id = 100296
तुसे कलावती भागवत - Tuse Kalavati Bhagvat
Village पढेगाव - Padhegaon
रस्त्याने चालल बाळ माझ गोरपान
हातात छतरी वर सुर्यनारायण
rastyānē cālala bāḷa mājha gōrapāna
hātāta chatarī vara suryanārāyaṇa
no translation in English
▷ (रस्त्याने)(चालल) son my (गोरपान)
▷ (हातात)(छतरी)(वर)(सुर्यनारायण)
pas de traduction en français
[34] id = 100297
वहाडणे तारा शिवाजीराव - Wahadne Tara Shivajirao
Village पुणतांबा - Puntamba
वाटना चालली जसा गणपती डुलत
बाळाला पाहिल्यान माझ्या काय सोईरे बोलत
vāṭanā cālalī jasā gaṇapatī ḍulata
bāḷālā pāhilyāna mājhyā kāya sōīrē bōlata
no translation in English
▷ (वाटना)(चालली)(जसा)(गणपती)(डुलत)
▷ (बाळाला)(पाहिल्यान) my why (सोईरे) speak
pas de traduction en français
[35] id = 100298
पिंगळे सुलन - Pingle Sulan
Village पाथर्डी - Pathardi
रस्त्यानी चालल बाळ माझ ऐना दिस
माडीवरील रंभा पुस कुठ निघाले राजस
rastyānī cālala bāḷa mājha ainā disa
māḍīvarīla rambhā pusa kuṭha nighālē rājasa
no translation in English
▷  On_the_road (चालल) son my (ऐना)(दिस)
▷ (माडीवरील)(रंभा) enquire (कुठ)(निघाले)(राजस)
pas de traduction en français
[36] id = 100299
उबाळे मंजू - Ubale Manju
Village दारफळ - Darphal
बाई साळीचा तांदुळ एवढ आदाणी
बोलत्यात वाट वकील चालत्यात
bāī sāḷīcā tānduḷa ēvaḍha ādāṇī
bōlatyāta vāṭa vakīla cālatyāta
no translation in English
▷  Woman (साळीचा)(तांदुळ)(एवढ)(आदाणी)
▷ (बोलत्यात)(वाट)(वकील)(चालत्यात)
pas de traduction en français
[37] id = 100300
सुर्यवंशीय सुमन - Suryavanshi Suman
Village शिरुर - Shirur
पाठीचे पोटीचे मला आवरीत आले
आता बाळ माझ चाफा डोलवित चाले
pāṭhīcē pōṭīcē malā āvarīta ālē
ātā bāḷa mājha cāphā ḍōlavita cālē
no translation in English
▷ (पाठीचे)(पोटीचे)(मला)(आवरीत) here_comes
▷ (आता) son my (चाफा)(डोलवित)(चाले)
pas de traduction en français
[38] id = 100383
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
रस्त्यान येताना कसा गणपती डुलतो
माझा कलिजा खुलतो बाळ हरीला दिखुन
rastyāna yētānā kasā gaṇapatī ḍulatō
mājhā kalijā khulatō bāḷa harīlā dikhuna
no translation in English
▷ (रस्त्यान)(येताना) how (गणपती)(डुलतो)
▷  My (कलिजा)(खुलतो) son (हरीला)(दिखुन)
pas de traduction en français
[39] id = 100384
गजभिये लहानाबाई किसन - Gajbhiye Lahanbai Kisan
Village हेटीकुंडी - Hetikundi
वाटीन चालला वाटीचा होय कोण
गोटा मारला फेकुन मोती झाले दानदान
vāṭīna cālalā vāṭīcā hōya kōṇa
gōṭā māralā phēkuna mōtī jhālē dānadāna
no translation in English
▷ (वाटीन)(चालला)(वाटीचा)(होय) who
▷ (गोटा)(मारला)(फेकुन)(मोती) become (दानदान)
pas de traduction en français
[40] id = 100385
गायकवाड गंगु - Gaykwad Gangu
Village कुंभारी - Kumbhari
वाटाना चालतो जसा गणपती डुलत
तुला पाहिल्यान माझं काळीज खुलतं
vāṭānā cālatō jasā gaṇapatī ḍulata
tulā pāhilyāna mājhaṁ kāḷīja khulataṁ
no translation in English
▷ (वाटाना)(चालतो)(जसा)(गणपती)(डुलत)
▷  To_you (पाहिल्यान)(माझं)(काळीज)(खुलतं)
pas de traduction en français
[41] id = 102320
खरात जाईबाई - Kharat Jaibai
Village मळे - Male
किती मी ग हाका मारु हाक आली आवलत
म्होर आल्यात डवलात तवा नेमाचा हरी माझा
kitī mī ga hākā māru hāka ālī āvalata
mhōra ālyāta ḍavalāta tavā nēmācā harī mājhā
no translation in English
▷ (किती) I * (हाका)(मारु)(हाक) has_come (आवलत)
▷ (म्होर)(आल्यात)(डवलात)(तवा)(नेमाचा)(हरी) my
pas de traduction en français
[42] id = 102380
धुमरे उर्मिला - Dhumre Urmila
Village धामणगाव - Dhamangaon
रस्त्याने चालतो माझा केकत केवडा
नेनंता माझा हरि गंध डाळींबी येवढा
rastyānē cālatō mājhā kēkata kēvaḍā
nēnantā mājhā hari gandha ḍāḷīmbī yēvaḍhā
no translation in English
▷ (रस्त्याने)(चालतो) my (केकत)(केवडा)
▷  Younger my (हरि)(गंध)(डाळींबी)(येवढा)
pas de traduction en français
[43] id = 102396
खरात जाईबाई - Kharat Jaibai
Village मळे - Male
दिवस मावळला झाडी मधी झळकीला
हवशा बाळाला चालीमधी ओळखीला
divasa māvaḷalā jhāḍī madhī jhaḷakīlā
havaśā bāḷālā cālīmadhī ōḷakhīlā
no translation in English
▷ (दिवस)(मावळला)(झाडी)(मधी)(झळकीला)
▷ (हवशा)(बाळाला)(चालीमधी)(ओळखीला)
pas de traduction en français
[44] id = 106338
महाबोले सुखजान इठोबा - Mahabole Sukhjan Ithoba
Village नळदुर्ग - Naldurga
नेनंत्या ग राघुच याच चालण झटपट
घडी हातात लटकत नेनंत्याच्या माझ्या
nēnantyā ga rāghuca yāca cālaṇa jhaṭapaṭa
ghaḍī hātāta laṭakata nēnantyācyā mājhyā
no translation in English
▷ (नेनंत्या) * (राघुच)(याच)(चालण)(झटपट)
▷ (घडी)(हातात)(लटकत)(नेनंत्याच्या) my
pas de traduction en français
[45] id = 106349
रणसिंगारे लोचनाबाई बाजीरावपंत - Ranasingare Lochana Bajirao
Village सोलापूर - Solapur
किती मी हाका मारु नाही हाक आवरत
चंद्र आलाया डवलत
kitī mī hākā māru nāhī hāka āvarata
candra ālāyā ḍavalata
no translation in English
▷ (किती) I (हाका)(मारु) not (हाक)(आवरत)
▷ (चंद्र)(आलाया)(डवलत)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. His gait
⇑ Top of page ⇑