Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B06-02-10b02
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VI-2.10bii (B06-02-10b02)
(129 records)

Display songs in class at higher level (B06-02-10b)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VI-2.10bii (B06-02-10b02) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Paṅḍharpur māhēra / Viṭṭhal father

Cross-references:B:VI-2.10eii (B06-02-10e02) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Viṭṭhal comes to her house / Viṭṭhal’s meals
[1] id = 13920
गुरव वेणु - Gurav Venu
Village पोमगाव - Pomgaon
विठ्ठल माझा पिता मला माहेरी नेतो
ग्यानाची (ज्ञानोबा) पोथी मला वाचायाला देतो
viṭhṭhala mājhā pitā malā māhērī nētō
gyānācī (jñānōbā) pōthī malā vācāyālā dētō
Vitthal*, my father, takes me to my maher*
He gives me the sacred book by Dnyaneshwar* to read
▷  Vitthal my (पिता)(मला)(माहेरी)(नेतो)
▷ (ग्यानाची) ( (ज्ञानोबा) ) pothi (मला)(वाचायाला)(देतो)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
maherA married woman’s parental home
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
Cross references for this song:B:VI-2.10hv ???
[2] id = 44056
जाधव सीता - Jadhav Sita
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS-48-27 start 00:02 ➡ listen to section
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी आई
कुंडलीक माझा बंधु चंद्रभागा भावजई
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī āī
kuṇḍalīka mājhā bandhu candrabhāgā bhāvajaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (आई)
▷ (कुंडलीक) my brother (चंद्रभागा)(भावजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[3] id = 44503
बाबर रेखा - Babar Rekha
Village धानोरी - Dhanori
विठ्ठल माझा पिता रूकमीण माझी आई
चंद्रभागा भावजयी येताजाता पाय धुवी
viṭhṭhala mājhā pitā rūkamīṇa mājhī āī
candrabhāgā bhāvajayī yētājātā pāya dhuvī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law is constantly washing my feet
▷  Vitthal my (पिता)(रूकमीण) my (आई)
▷ (चंद्रभागा)(भावजयी)(येताजाता)(पाय)(धुवी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[4] id = 39937
जाधव तान्हा - Jadhav Tanha
Village खैरी - Khiri
इठ्ठल माझा पिता रुखमीन माझी माता
दोहीचं नाव घेता हारली माझी चिंता
iṭhṭhala mājhā pitā rukhamīna mājhī mātā
dōhīcaṁ nāva ghētā hāralī mājhī cintā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
On taking the name of both, my worries have gone
▷ (इठ्ठल) my (पिता)(रुखमीन) my (माता)
▷ (दोहीचं)(नाव)(घेता)(हारली) my (चिंता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[5] id = 39938
गायकवाड गीताबाई् भाऊसाहेब - Gaykwad Gitabai Bhausaheb
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
इठ्ठल माझा पिता रुखमीन माझी माता
शिन बाई आला दोघीला वया गाता
iṭhṭhala mājhā pitā rukhamīna mājhī mātā
śina bāī ālā dōghīlā vayā gātā
Itthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, woman, my fatigue is gone
▷ (इठ्ठल) my (पिता)(रुखमीन) my (माता)
▷ (शिन) woman here_comes (दोघीला)(वया)(गाता)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[6] id = 40125
दाभाडे यशोदा - Dabhade Yashoda
Village औराळा - Aurala
विठ्ठल माझा बाप मला माहेरी नेतो
ग्यानाची (ज्ञानोबा) पोथी हाती वाचायाला देतो
viṭhṭhala mājhā bāpa malā māhērī nētō
gyānācī (jñānōbā) pōthī hātī vācāyālā dētō
Vitthal*, my father, takes me to maher*
Woman, he gives me the sacred books by Dnyanoba* to read
▷  Vitthal my father (मला)(माहेरी)(नेतो)
▷ (ग्यानाची) ( (ज्ञानोबा) ) pothi (हाती)(वाचायाला)(देतो)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
maherA married woman’s parental home
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Cross references for this song:B:VI-2.10hv ???
[7] id = 40130
दाभाडे यशोदा - Dabhade Yashoda
Village औराळा - Aurala
विठ्ठल माझा बाप रुखमाई आई
पुंडलीक बंधू भिमा माझी भावजयी
viṭhṭhala mājhā bāpa rukhamāī āī
puṇḍalīka bandhū bhimā mājhī bhāvajayī
Vitthal* is my father, Rakhumai, my mother
Kundalik* is my brother, Bhima, my sister-in-law
▷  Vitthal my father (रुखमाई)(आई)
▷ (पुंडलीक) brother Bhim my (भावजयी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
Bhima(missing definition)
[8] id = 40286
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
विठ्ठल माझा पिता रुक्मिणी माझी माता
काळी चंद्रकळा ईच्या पदरी राम सिता
viṭhṭhala mājhā pitā rukmiṇī mājhī mātā
kāḷī candrakaḷā īcyā padarī rāma sitā
Vitthal* is my father, Rukhmini*, my mother
Ram Sita are (embroidered) on the end of my black sari with stars on it
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मिणी) my (माता)
▷  Kali (चंद्रकळा)(ईच्या)(पदरी) Ram Sita
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[9] id = 40892
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
विठ्ठल माझा पिता मला माहेराला नेतो
पोथीच पान हाती वाचायला देतो
viṭhṭhala mājhā pitā malā māhērālā nētō
pōthīca pāna hātī vācāyalā dētō
Vitthal*, my father, takes me to my maher*
He gives me a page from the sacred book in hand to read
▷  Vitthal my (पिता)(मला)(माहेराला)(नेतो)
▷ (पोथीच)(पान)(हाती)(वाचायला)(देतो)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
maherA married woman’s parental home
Cross references for this song:B:VI-2.10hv ???
[10] id = 40893
जाधव तान्हा - Jadhav Tanha
Village खैरी - Khiri
इठ्ठल माझा पिता सत्यभामा माझी माता
दोहीच नाव घेता हरली माझी चिंता
iṭhṭhala mājhā pitā satyabhāmā mājhī mātā
dōhīca nāva ghētā haralī mājhī cintā
Itthal* is my father, Satyabhama, my mother
Singing their verses, woman, my worries are over
▷ (इठ्ठल) my (पिता)(सत्यभामा) my (माता)
▷ (दोहीच)(नाव)(घेता)(हरली) my (चिंता)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
[11] id = 44057
जाधव सीता - Jadhav Sita
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS-48-27 start 00:33 ➡ listen to section
विठ्ठल माझा पिता रूकमीणबाई ना माझी माता
मजला मुर्हाळी कुंडलीक येईल आता
viṭhṭhala mājhā pitā rūkamīṇabāī nā mājhī mātā
majalā murhāḷī kuṇḍalīka yēīla ātā
Vitthal* is my father, Rukhminbai*, my mother
Kundalik*, the murali*, will soon come to fetch me
▷  Vitthal my (पिता)(रूकमीणबाई) * my (माता)
▷ (मजला)(मुर्हाळी)(कुंडलीक)(येईल)(आता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhminbai(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
Cross references for this song:B:VI-2.15 (B06-02-15) - Paṅḍharpur pilgrimage / Pundalik
[12] id = 13786
कुर्पे बबा - Kurpe Baba
Village आकवले - Akole
गिन्यानाची (ज्ञानोबा) पोथी मला वाचाया येइना
इठ्ठल माझा पिता मला देता ना राहीना
ginyānācī (jñānōbā) pōthī malā vācāyā yēinā
iṭhṭhala mājhā pitā malā dētā nā rāhīnā
I cannot read the sacred book of Dnyaneshwar*
Itthal*, my father still gives it to me
▷ (गिन्यानाची) ( (ज्ञानोबा) ) pothi (मला)(वाचाया)(येइना)
▷ (इठ्ठल) my (पिता)(मला)(देता) * (राहीना)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
ItthalVitthal pronounced locally
Cross references for this song:B:VI-2.10hv ???
[13] id = 48940
सरडे पगा - Sarade Paga
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
वाळंवटी पडला गुता देव कुंडलिक उभा होता
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
vāḷamvaṭī paḍalā gutā dēva kuṇḍalika ubhā hōtā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
There was a huge crowd on the sandy banks (of the river), God Kundalik* was standing there
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (वाळंवटी)(पडला)(गुता)(देव)(कुंडलिक) standing (होता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
[14] id = 49439
देशमुख प्रमीला - Deshmukh Pramila
Village शिंदेवाडी - Shindevadi
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
चंद्रभागा भावजयी येता जाता पाय धूवी
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
candrabhāgā bhāvajayī yētā jātā pāya dhūvī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (चंद्रभागा)(भावजयी)(येता) class (पाय)(धूवी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[15] id = 49470
थोरात हौसा - Thorat Hausa
Village गोंडेगाव - Gondegaon
विठ्ठल माझा बाप रुखमीण माझी आई
कुंडलीक माझा भाऊ चंद्रभागा भाऊजई
viṭhṭhala mājhā bāpa rukhamīṇa mājhī āī
kuṇḍalīka mājhā bhāū candrabhāgā bhāūjaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law
▷  Vitthal my father (रुखमीण) my (आई)
▷ (कुंडलीक) my brother (चंद्रभागा)(भाऊजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[16] id = 49667
शिंदे नानाबाई - Shinde Nanabai
Village पटळगाव - Patalgaon
विठ्ठल मपला पिता रुखमीण माझी माता
कुंडलिक बंधू चंद्रभागा भावजयी
viṭhṭhala mapalā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
kuṇḍalika bandhū candrabhāgā bhāvajayī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law
▷  Vitthal (मपला)(पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (कुंडलिक) brother (चंद्रभागा)(भावजयी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[17] id = 49782
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी आई
येता जाता धुती पायी चंद्रभागा भावजयी
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī āī
yētā jātā dhutī pāyī candrabhāgā bhāvajayī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (आई)
▷ (येता) class (धुती)(पायी)(चंद्रभागा)(भावजयी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[18] id = 49783
पांचाळ रुक्मीणी - Panchal Rukmini
Village होनवडज - Honvadaj
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी आई
चंद्रभागा भावजयी येता जाता पायी धुई
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī āī
candrabhāgā bhāvajayī yētā jātā pāyī dhuī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (आई)
▷ (चंद्रभागा)(भावजयी)(येता) class (पायी)(धुई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[19] id = 49821
घुगे चंद्रभागा - Ghuge Chandrabhaga
Village किव्ही - Kivi
विठ्ठल मोहा पिता रुखमीन माही माता
चंद्रभागा भावजई पाय धुती येता जाता
viṭhṭhala mōhā pitā rukhamīna māhī mātā
candrabhāgā bhāvajaī pāya dhutī yētā jātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal (मोहा)(पिता)(रुखमीन)(माही)(माता)
▷ (चंद्रभागा)(भावजई)(पाय)(धुती)(येता) class
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[20] id = 49888
लवण महुनी - Lawan Mahuni
Village पळसमंडळ - Palasmandal
विठ्ठल माझा पिता रुखमीनी माझी माता
चंद्रभागा भावजय पुंडलीक माझा बंधू काय त्या ख्याली सांगू
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīnī mājhī mātā
candrabhāgā bhāvajaya puṇḍalīka mājhā bandhū kāya tyā khyālī sāṅgū
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga* is my sister-in-law, Pundalik* my brother, my admiration for them knows no bounds
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीनी) my (माता)
▷ (चंद्रभागा)(भावजय)(पुंडलीक) my brother why (त्या)(ख्याली)(सांगू)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
PundalikDevotee of Vitthal. Also called Kundalik.
[21] id = 49910
कसंबा रेणुका - Kasanba Renuka
Village धाकली झरी - Dhakali Jhari
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
चंद्रभागा भावजयी येता जाता पाय धुई
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
candrabhāgā bhāvajayī yētā jātā pāya dhuī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (चंद्रभागा)(भावजयी)(येता) class (पाय)(धुई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[22] id = 50077
टाकरस कासा - Takras Kasa
Village धमधम - Dhamdham
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीण माझी आई
चंद्रभागा भावजयी येता जाता पाय धुयी
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīṇa mājhī āī
candrabhāgā bhāvajayī yētā jātā pāya dhuyī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीण) my (आई)
▷ (चंद्रभागा)(भावजयी)(येता) class (पाय)(धुयी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[23] id = 51753
विजाबाई - Vijabai
Village जोजगाव - Jojgaon
विठ्ठल मोहा पिता रुक्मीणी माही माता
चंद्रभागा भावजयी येता जाता पाय धुई
viṭhṭhala mōhā pitā rukmīṇī māhī mātā
candrabhāgā bhāvajayī yētā jātā pāya dhuī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal (मोहा)(पिता)(रुक्मीणी)(माही)(माता)
▷ (चंद्रभागा)(भावजयी)(येता) class (पाय)(धुई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[24] id = 51754
हाजारे आवडा - Hazare Awada
Village गायकवाड जळगाव - Gaykwad Jalgaon
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीणी माझी माता
कुंडलीक माझा भाऊ भलरी गाऊ किती
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīṇī mājhī mātā
kuṇḍalīka mājhā bhāū bhalarī gāū kitī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik*, my brother, sings a bhalari*
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीणी) my (माता)
▷ (कुंडलीक) my brother (भलरी)(गाऊ)(किती)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
bhalariWork songs
[25] id = 51755
कांबळे मुक्रा - Kamble Mukra
Village कासागाव - Kasagaon
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीणी माझी माता कुंडलीक माझा भाऊ
चंद्रभागा माझी भाऊजई जाता येता पाय धुई
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīṇī mājhī mātā kuṇḍalīka mājhā bhāū
candrabhāgā mājhī bhāūjaī jātā yētā pāya dhuī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother, Kundalik*, my brother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीणी) my (माता)(कुंडलीक) my brother
▷ (चंद्रभागा) my (भाऊजई) class (येता)(पाय)(धुई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[26] id = 51757
शेरे कुसुम - Shere Kusum
Village शेवग - Shewag
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी आई
चंद्रभागा भावजई येता जाता पाय धुई
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī āī
candrabhāgā bhāvajaī yētā jātā pāya dhuī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (आई)
▷ (चंद्रभागा)(भावजई)(येता) class (पाय)(धुई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[27] id = 51761
बिरादर चंद्रा - Biradar Chandra
Village चांदोरी - Chandori
पांडुरंग आमचा पिता रखुमाई माझी माता
दोहोवरुन वव्या गाता शीन बाई उतरला
pāṇḍuraṅga āmacā pitā rakhumāī mājhī mātā
dōhōvaruna vavyā gātā śīna bāī utaralā
Pandurang* is our father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, woman, my fatigue is gone
▷ (पांडुरंग)(आमचा)(पिता)(रखुमाई) my (माता)
▷ (दोहोवरुन)(वव्या)(गाता)(शीन) woman (उतरला)
pas de traduction en français
PandurangVitthal
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[28] id = 51769
कदम कौसा - Kadam Kausa
Village परभणी - Parbhani
विठ्ठल पिता आई माझी रखुमाई
हरीचा नाद लागून गेला बाई
viṭhṭhala pitā āī mājhī rakhumāī
harīcā nāda lāgūna gēlā bāī
Vitthal* is my father, Rakhumai, my mother
Woman, I am deep in devotion for Hari*
▷  Vitthal (पिता)(आई) my (रखुमाई)
▷ (हरीचा)(नाद)(लागून) has_gone woman
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
HariName of God Vishnu
[29] id = 51953
शिंदे इंद्रावती - Shinde Indravati
Village झुमडा - Zumda
विठ्ठल महा पिता रुक्मीणी माही माता
चंद्रभागा बहिन माही भिमा तू भावजयी
viṭhṭhala mahā pitā rukmīṇī māhī mātā
candrabhāgā bahina māhī bhimā tū bhāvajayī
Vitthal* is my father, Rakhumai, my mother
Chandrabhaga*, my sister, you, Bhima*, are my sister-in-law
▷  Vitthal (महा)(पिता)(रुक्मीणी)(माही)(माता)
▷ (चंद्रभागा) sister (माही) Bhim you (भावजयी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
Bhima(missing definition)
[30] id = 53165
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीन माझी माता
चंद्रभागा भावजय येता जाता पाय धुई
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīna mājhī mātā
candrabhāgā bhāvajaya yētā jātā pāya dhuī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीन) my (माता)
▷ (चंद्रभागा)(भावजय)(येता) class (पाय)(धुई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[31] id = 53167
शिंदे सुभद्रा - Shinde Subhadra
Village घरणी - Gharani
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीन माझी आई
येता जाता पाय धुई चंद्रभागा भावजयी
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīna mājhī āī
yētā jātā pāya dhuī candrabhāgā bhāvajayī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीन) my (आई)
▷ (येता) class (पाय)(धुई)(चंद्रभागा)(भावजयी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[32] id = 53203
जाधव गया - Jadhav Gaya Parvati
Village पुणतांबा - Puntamba
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीन माझी माता
चंद्रभागा भावजय आल्या हातपाय धुया सर्व शिण माझा जाई
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīna mājhī mātā
candrabhāgā bhāvajaya ālyā hātapāya dhuyā sarva śiṇa mājhā jāī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law has come to wash my feet, all my fatigue has disappeared
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीन) my (माता)
▷ (चंद्रभागा)(भावजय)(आल्या)(हातपाय)(धुया)(सर्व)(शिण) my (जाई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[33] id = 61173
काळे हौसा किसन - Kale Hausa
Village रेटवडी - Retwadi
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
कुंडलिक बंधू चंद्रभागा भावजई
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
kuṇḍalika bandhū candrabhāgā bhāvajaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (कुंडलिक) brother (चंद्रभागा)(भावजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[34] id = 61546
सूर्यवंशी इंदुबाई - Suryavanshi Indu
Village दारवंट - Darvant
इठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
चंद्रभागा भावजयी येता जाता पाय धुई
iṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
candrabhāgā bhāvajayī yētā jātā pāya dhuī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷ (इठ्ठल) my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (चंद्रभागा)(भावजयी)(येता) class (पाय)(धुई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[35] id = 67069
जाधव सीता - Jadhav Sita
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
बंधु कुंडलीक भलरी गाऊ आता
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
bandhu kuṇḍalīka bhalarī gāū ātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik*, my brother, sings a bhalari*
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷  Brother (कुंडलीक)(भलरी)(गाऊ)(आता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
bhalariWork songs
[36] id = 67070
जाधव सीता - Jadhav Sita
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी आई
कुंडलीक बंधु माझा चंद्रभागाना भावजई
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī āī
kuṇḍalīka bandhu mājhā candrabhāgānā bhāvajaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (आई)
▷ (कुंडलीक) brother my (चंद्रभागाना)(भावजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[37] id = 67084
फडकुले सत्यभामा - Phadkule Satyabhama
Village कोरेगाव भीमा - Koregaon Bhima
विठ्ठल माझा पिता चंद्रभागा माझी आई
कुंडलीक भाऊ चंद्रभागा भाऊजयी
viṭhṭhala mājhā pitā candrabhāgā mājhī āī
kuṇḍalīka bhāū candrabhāgā bhāūjayī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law
▷  Vitthal my (पिता)(चंद्रभागा) my (आई)
▷ (कुंडलीक) brother (चंद्रभागा)(भाऊजयी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[38] id = 48939
सरडे पगा - Sarade Paga
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
विठ्ठल माझा पिता नामदेव चुलता
साधुच्या दर्शना बसा पायरी खालता
viṭhṭhala mājhā pitā nāmadēva culatā
sādhucyā darśanā basā pāyarī khālatā
Vitthal* is my father, Namdev*, my uncle
For sadhu*’s (Vitthal*’s) Darshan*, sit below the step
▷  Vitthal my (पिता)(नामदेव) paternal_uncle
▷ (साधुच्या)(दर्शना)(बसा)(पायरी)(खालता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
NamdevSaint
sadhu ➡ sadhusAn ascetic
DarshanLooking directly at the image of God
[39] id = 72055
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
विठ्ठल माझा पिता रुखमीन माझी माता
नाही सिन आला दुहीची वही गाता
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīna mājhī mātā
nāhī sina ālā duhīcī vahī gātā
Itthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, woman, my fatigue is gone
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीन) my (माता)
▷  Not (सिन) here_comes (दुहीची)(वही)(गाता)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[40] id = 72056
बागूल ठकू - Bagul Thaku
Village शिरुर - Shirur
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीन माझी आई
वर्षा ठाई इचा पती आला बाई
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīna mājhī āī
varṣā ṭhāī icā patī ālā bāī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Her (Rukhmini*’s) husband comes once in a year
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीन) my (आई)
▷ (वर्षा)(ठाई)(इचा)(पती) here_comes woman
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[41] id = 21280
कुंभार तारा - Kumbhar Tara
Village कासारसाई - Kasarsai
विठ्ठल माझा पिता रुखमीन माझी माता
नाही शिण आला दुहीवर ओव्या गाता
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīna mājhī mātā
nāhī śiṇa ālā duhīvara ōvyā gātā
Itthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, woman, my fatigue is gone
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीन) my (माता)
▷  Not (शिण) here_comes (दुहीवर)(ओव्या)(गाता)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[42] id = 72065
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
विठ्ठल पिता रुक्मीन माता
दोन्हीच नाव घेता हारीली माझी चिंता
viṭhṭhala pitā rukmīna mātā
dōnhīca nāva ghētā hārīlī mājhī cintā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
On taking the name of both, my worries are over
▷  Vitthal (पिता)(रुक्मीन)(माता)
▷ (दोन्हीच)(नाव)(घेता)(हारीली) my (चिंता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[43] id = 72066
ननावरे गंगू पुंजा - Nanawre Gangu Punja
Village कुंभारी - Kumbhari
विठ्ठल माझा बाप रुक्मीणी माझी आई
भाऊ पुंडलीक चंद्रभागा भावजई
viṭhṭhala mājhā bāpa rukmīṇī mājhī āī
bhāū puṇḍalīka candrabhāgā bhāvajaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Pundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law
▷  Vitthal my father (रुक्मीणी) my (आई)
▷  Brother (पुंडलीक)(चंद्रभागा)(भावजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
PundalikDevotee of Vitthal. Also called Kundalik.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[44] id = 72067
ननावरे गंगू पुंजा - Nanawre Gangu Punja
Village कुंभारी - Kumbhari
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीण माझी माता
उगवल सुर्य नारायण दुहिला वह्या गाता
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīṇa mājhī mātā
ugavala surya nārāyaṇa duhilā vahyā gātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
The sun God has risen while singing verses on both of them
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीण) my (माता)
▷ (उगवल)(सुर्य)(नारायण)(दुहिला)(वह्या)(गाता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[45] id = 72068
ननावरे गंगू पुंजा - Nanawre Gangu Punja
Village कुंभारी - Kumbhari
विठ्ठल माझा पिता मला पंढरीला नेतो
ज्ञानाची (ज्ञानोबा) पोती हाती वाचायाला देतो
viṭhṭhala mājhā pitā malā paṇḍharīlā nētō
jñānācī (jñānōbā) pōtī hātī vācāyālā dētō
Vitthal*, my father, takes me to Pandhari
He gives me Dnyanoba*’s sacred book to read
▷  Vitthal my (पिता)(मला)(पंढरीला)(नेतो)
▷ (ज्ञानाची) ( (ज्ञानोबा) ) (पोती)(हाती)(वाचायाला)(देतो)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[46] id = 72069
घाडगे द्वारका - Ghadge Dwarka
Village एकतूनी - Aktuni
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीण माझी माता
चंद्रभागा माझी बहिण पाय धुती येता जाता
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīṇa mājhī mātā
candrabhāgā mājhī bahiṇa pāya dhutī yētā jātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीण) my (माता)
▷ (चंद्रभागा) my sister (पाय)(धुती)(येता) class
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[47] id = 72072
पवार आशा - Pawar Asha
Village शिरसगाव - Shirasgaon
विठ्ठल पिता रुखमीन माझी आई
कुंडलीक बंधु चंद्रभागा भावजई
viṭhṭhala pitā rukhamīna mājhī āī
kuṇḍalīka bandhu candrabhāgā bhāvajaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law
▷  Vitthal (पिता)(रुखमीन) my (आई)
▷ (कुंडलीक) brother (चंद्रभागा)(भावजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[48] id = 72074
दिवटे पारु - Diwate Paru
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
इठ्ठल माझा पिता कशी रे रुखमीण माझी माता
उतरीला शिण दोहीला ओवी गाता
iṭhṭhala mājhā pitā kaśī rē rukhamīṇa mājhī mātā
utarīlā śiṇa dōhīlā ōvī gātā
Itthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, my fatigue is gone
▷ (इठ्ठल) my (पिता) how (रे)(रुखमीण) my (माता)
▷ (उतरीला)(शिण)(दोहीला) verse (गाता)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[49] id = 72076
शिंदे हिरा - Shinde Hira
Village नाउर - Nahur
ईठ्ठल माझा बाप रुखमीन माझी आई
बाई कुंडलीक ग भाऊ भिमा माझी भाऊजई
īṭhṭhala mājhā bāpa rukhamīna mājhī āī
bāī kuṇḍalīka ga bhāū bhimā mājhī bhāūjaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Woman, Kundalik* is my brother, Bhima, my sister-in-law
▷ (ईठ्ठल) my father (रुखमीन) my (आई)
▷  Woman (कुंडलीक) * brother Bhim my (भाऊजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
Bhima(missing definition)
[50] id = 72082
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
पंढरी पंढरी पंढरीत आहे कोन
विठ्ठल रुखमाबाई आईबाप आहे दोन
paṇḍharī paṇḍharī paṇḍharīta āhē kōna
viṭhṭhala rukhamābāī āībāpa āhē dōna
Who is there in Pandhari?
My parents, Vitthal* and Rakhmabai* are both there
▷ (पंढरी)(पंढरी)(पंढरीत)(आहे) who
▷  Vitthal (रुखमाबाई)(आईबाप)(आहे) two
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rakhmabai
[51] id = 72084
ढेरे अहिल्या - Dhere Ahilya
Village बोडखा - Bodkha
जाईन पंढरीला पंढरीत माझ कोन
आई माझे बाप रावुळात दोघेजण
jāīna paṇḍharīlā paṇḍharīta mājha kōna
āī mājhē bāpa rāvuḷāta dōghējaṇa
I shall go to Pandhari, but who do I have there?
Both my parents are there in the temple
▷ (जाईन)(पंढरीला)(पंढरीत) my who
▷ (आई)(माझे) father (रावुळात)(दोघेजण)
pas de traduction en français
[52] id = 72085
ढेरे अहिल्या - Dhere Ahilya
Village बोडखा - Bodkha
पाहीली पंढरी मायबापाच्या पुण्यान
आंघोळ केल्या बाई चंद्रभागेच्या पाण्यान
pāhīlī paṇḍharī māyabāpācyā puṇyāna
āṅghōḷa kēlyā bāī candrabhāgēcyā pāṇyāna
Thanks to the good deeds of my parents, I saw Pandhari
Woman, I had a bath in the waters of Chandrabhaga*
▷ (पाहीली)(पंढरी)(मायबापाच्या)(पुण्यान)
▷ (आंघोळ)(केल्या) woman (चंद्रभागेच्या)(पाण्यान)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[53] id = 72086
तेलकर लक्ष्मी देवीदास - Telkar Lakshmi Devidas
Village एकलहरी पो. तीर्थपुरी - Eklahari, Po. Tirthapuri
विठ्ठल माझे पिता रुखमीन माझी आई
चंद्रभागा भावजई येता जाता पाय धुई
viṭhṭhala mājhē pitā rukhamīna mājhī āī
candrabhāgā bhāvajaī yētā jātā pāya dhuī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal (माझे)(पिता)(रुखमीन) my (आई)
▷ (चंद्रभागा)(भावजई)(येता) class (पाय)(धुई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[54] id = 72096
जाधव केशर - Jadhav Keshar
Village होळी - Holi
रातन दिवस मला लागलया येडं येत्या तुमच्या गावाकड
रुक्मीण माझ्या मातकड विठ्ठल माझ्या पितीयान येते तुमच्या गावाकड
rātana divasa malā lāgalayā yēḍaṁ yētyā tumacyā gāvākaḍa
rukmīṇa mājhyā mātakaḍa viṭhṭhala mājhyā pitīyāna yētē tumacyā gāvākaḍa
Day and night, I think only of coming to your village
My mother Rukhmin*, my father Vitthal*, I am coming to you
▷ (रातन)(दिवस)(मला)(लागलया)(येडं)(येत्या)(तुमच्या)(गावाकड)
▷ (रुक्मीण) my (मातकड) Vitthal my (पितीयान)(येते)(तुमच्या)(गावाकड)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[55] id = 72097
वाघमोडे ताराबाई - Waghmode Tara
Village जळगाव - Jalgaon
इठ्ठल माझा पिता रुखमीन माझी माता
चंद्रभागे उभा कुंडलीक बंधु होता
iṭhṭhala mājhā pitā rukhamīna mājhī mātā
candrabhāgē ubhā kuṇḍalīka bandhu hōtā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik*, my brother, (his temple) is standing in the midst of Chandrabhaga* river
▷ (इठ्ठल) my (पिता)(रुखमीन) my (माता)
▷ (चंद्रभागे) standing (कुंडलीक) brother (होता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[56] id = 72102
शिंदे महानंदा - Shinde Mahananda
Village घरणी - Gharani
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी आई
येता जाता चंद्रभागा माझी भाऊजयी पाय धुती
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī āī
yētā jātā candrabhāgā mājhī bhāūjayī pāya dhutī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (आई)
▷ (येता) class (चंद्रभागा) my (भाऊजयी)(पाय)(धुती)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[57] id = 72104
गायके बबन - Gayke Baban Kashinath
Village आचलगाव - Achalgaon
विठ्ठल पिता रुखमीन माझी माई
पुंडलीक बंधु भिमा माझी भावजई
viṭhṭhala pitā rukhamīna mājhī māī
puṇḍalīka bandhu bhimā mājhī bhāvajaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Pundalik* is my brother, Bhima, my sister-in-law
▷  Vitthal (पिता)(रुखमीन) my (माई)
▷ (पुंडलीक) brother Bhim my (भावजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
PundalikDevotee of Vitthal. Also called Kundalik.
Bhima(missing definition)
[58] id = 72110
थोपटे आशामती ज्ञानोबा - Thopate Ashamati Dnynoba
Village कोंढवे - Kondhve
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी बया
कुंडलीक आला न्याया दिवाळीचा सोहळा पाहया
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī bayā
kuṇḍalīka ālā nyāyā divāḷīcā sōhaḷā pāhayā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* has come to fetch me for the festival of Diwali* (Festival of Lights)
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (बया)
▷ (कुंडलीक) here_comes (न्याया)(दिवाळीचा)(सोहळा)(पाहया)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
DiwaliThe festival of lights, which is celebrated by Hindus, Jains, Sikhs, Buddhists and some Muslims every autumn in the northern hemisphere. Diwali symbolises the spiritual “victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance.“
[59] id = 72111
थोपटे आशामती ज्ञानोबा - Thopate Ashamati Dnynoba
Village कोंढवे - Kondhve
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी आई
चंद्रभागा भावजयी येता जाता पाय धुई
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī āī
candrabhāgā bhāvajayī yētā jātā pāya dhuī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (आई)
▷ (चंद्रभागा)(भावजयी)(येता) class (पाय)(धुई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[60] id = 72349
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
विठ्ठल माझे पिता रुखमीनी माझी माता
शिण माझा गेला दुहीला वह्या गाता
viṭhṭhala mājhē pitā rukhamīnī mājhī mātā
śiṇa mājhā gēlā duhīlā vahyā gātā
Itthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, my fatigue is gone
▷  Vitthal (माझे)(पिता)(रुखमीनी) my (माता)
▷ (शिण) my has_gone (दुहीला)(वह्या)(गाता)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[61] id = 72600
घोरपडे पार्वती - Ghorpade Parvati
Village निर्मळ पिंपरी - Nirmal Pimpri
विठ्ठल माझा पिता रुखमीनी माझी माता
शिन माझा गेला यांना दोहीला वह्या गाता
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīnī mājhī mātā
śina mājhā gēlā yānnā dōhīlā vahyā gātā
Itthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, my fatigue is gone
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीनी) my (माता)
▷ (शिन) my has_gone (यांना)(दोहीला)(वह्या)(गाता)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[62] id = 72601
पठाण छोटीबाई शहाबुद्दीन - Chotibai Pathan
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
ईठ्ठल ग माझा पिता रुखमीन माझी आई
बाई कुंडलीक भाऊ चंद्रभागा भावजई
īṭhṭhala ga mājhā pitā rukhamīna mājhī āī
bāī kuṇḍalīka bhāū candrabhāgā bhāvajaī
Itthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law
▷ (ईठ्ठल) * my (पिता)(रुखमीन) my (आई)
▷  Woman (कुंडलीक) brother (चंद्रभागा)(भावजई)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[63] id = 72603
पंडीत तान्हाबाई दाजीबा - Pandit Tanhabbai Dajiba
Village खैरी - Khiri
इठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी आई
पुंडलीक बंधु चंद्रभागा भावजई
iṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī āī
puṇḍalīka bandhu candrabhāgā bhāvajaī
Itthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law
▷ (इठ्ठल) my (पिता)(रुखमीण) my (आई)
▷ (पुंडलीक) brother (चंद्रभागा)(भावजई)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[64] id = 74439
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
विठ्ठल ग बाप रुख्मीनी माझी आई
कुंडलीक बंधु भिमा माझी भावजई
viṭhṭhala ga bāpa rukhmīnī mājhī āī
kuṇḍalīka bandhu bhimā mājhī bhāvajaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Bhima, my sister-in-law
▷  Vitthal * father (रुख्मीनी) my (आई)
▷ (कुंडलीक) brother Bhim my (भावजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
Bhima(missing definition)
[65] id = 75034
साठे गोजाबाई विठ्ठल - Sathe Goja Vithal
Village नागर - Nagar
इठ्ठल माझा बाप रुक्मीन माझी आय
येता जाता पाय धुई चंद्रभागा भावजई
iṭhṭhala mājhā bāpa rukmīna mājhī āya
yētā jātā pāya dhuī candrabhāgā bhāvajaī
Itthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷ (इठ्ठल) my father (रुक्मीन) my (आय)
▷ (येता) class (पाय)(धुई)(चंद्रभागा)(भावजई)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[66] id = 75035
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
विठ्ठल रे माझा पिता रुखमीण माझी माता
उगवला दीन दोहीला वह्या गाता
viṭhṭhala rē mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
ugavalā dīna dōhīlā vahyā gātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, the sun has risen
▷  Vitthal (रे) my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (उगवला)(दीन)(दोहीला)(वह्या)(गाता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[67] id = 75038
लोंढे सोना - Londhe Sonabai
Village खंबाळा - Khambala
विठ्ठल माझा बाप रुखमीण माझी आई
पुंडलीक माझा बंधु भीमा माझी भावजई
viṭhṭhala mājhā bāpa rukhamīṇa mājhī āī
puṇḍalīka mājhā bandhu bhīmā mājhī bhāvajaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Pundalik* is my brother, Bhima, my sister-in-law
▷  Vitthal my father (रुखमीण) my (आई)
▷ (पुंडलीक) my brother Bhim my (भावजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
PundalikDevotee of Vitthal. Also called Kundalik.
Bhima(missing definition)
[68] id = 75039
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
विठ्ठल रे पिता मला माहेराला नेतो
गिन्यानाची (ज्ञानोबा) पोथी हाती वाचायाला देतो
viṭhṭhala rē pitā malā māhērālā nētō
ginyānācī (jñānōbā) pōthī hātī vācāyālā dētō
Vitthal*, my father, takes me to my maher*
He gives me Dnyanoba*’s sacred book to read
▷  Vitthal (रे)(पिता)(मला)(माहेराला)(नेतो)
▷ (गिन्यानाची) ( (ज्ञानोबा) ) pothi (हाती)(वाचायाला)(देतो)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
maherA married woman’s parental home
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[69] id = 75041
जाधव तुळसा - Jadhav Tulsa
Village भोसे - लोहारे - Bhose- Lohare
विठ्ठल पिता रुक्मीन माई
चंद्रभागा भावजय येता जाता पाय धुई
viṭhṭhala pitā rukmīna māī
candrabhāgā bhāvajaya yētā jātā pāya dhuī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal (पिता)(रुक्मीन)(माई)
▷ (चंद्रभागा)(भावजय)(येता) class (पाय)(धुई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[70] id = 76587
हाजारे आवडा - Hazare Awada
Village गायकवाड जळगाव - Gaykwad Jalgaon
विठ्ठल माझा पिता रुखमीन माझी माता
कुंडलीक माझा भाऊ आणि भल्लरी किती गाऊ
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīna mājhī mātā
kuṇḍalīka mājhā bhāū āṇi bhallarī kitī gāū
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik*, my brother, says for how long do I sing a bhalari*
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीन) my (माता)
▷ (कुंडलीक) my brother (आणि)(भल्लरी)(किती)(गाऊ)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
bhalariWork songs
[71] id = 93752
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
विठोबा माझा बाप रखुमाई माझी आई
या नगरीचे नाव पंढरपुर बाई
viṭhōbā mājhā bāpa rakhumāī mājhī āī
yā nagarīcē nāva paṇḍharapura bāī
Vithoba* is my father, Rakhumai, my mother
Woman, the name of this city is Pandharpur
▷ (विठोबा) my father (रखुमाई) my (आई)
▷ (या)(नगरीचे)(नाव)(पंढरपुर) woman
pas de traduction en français
VithobaVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[72] id = 77626
पवार जिजा - Pawar Jija
Village कारेगाव - Karegaon
विठ्ठल माझा बाप रुखमीन माझी आई
पुंडलीक बंधु भिमा माझी भाऊजई
viṭhṭhala mājhā bāpa rukhamīna mājhī āī
puṇḍalīka bandhu bhimā mājhī bhāūjaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Pundalik* is my brother, Bhima, my sister-in-law
▷  Vitthal my father (रुखमीन) my (आई)
▷ (पुंडलीक) brother Bhim my (भाऊजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
PundalikDevotee of Vitthal. Also called Kundalik.
Bhima(missing definition)
[73] id = 77627
पवार आशा - Pawar Asha
Village शिरसगाव - Shirasgaon
विठ्ठल पिता रुखमीन माझी माता
शिन नई आला दोन्हीला वह्या गाता
viṭhṭhala pitā rukhamīna mājhī mātā
śina naī ālā dōnhīlā vahyā gātā
Itthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, my fatigue is gone
▷  Vitthal (पिता)(रुखमीन) my (माता)
▷ (शिन)(नई) here_comes (दोन्हीला)(वह्या)(गाता)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[74] id = 79910
त्रिभुवन तुळसा - Tribhuwan Tulsa
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
विठ्ठल माझा बाप रुक्मीन माझी आई
चंद्रभागा माझी वडील भावजई
viṭhṭhala mājhā bāpa rukmīna mājhī āī
candrabhāgā mājhī vaḍīla bhāvajaī
Itthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga* is my elder sister-in-law
▷  Vitthal my father (रुक्मीन) my (आई)
▷ (चंद्रभागा) my (वडील)(भावजई)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[75] id = 80595
जगताप कोंडाबाई गंगाराम - Jagtap Konda Gangaram
Village पढेगाव - Padhegaon
रुखमीन माझी माता इठ्ठल माझा पिता
कुंडलीक माझा बंधु चंद्रभागा भावजई येता जाताना पाई धुयी
rukhamīna mājhī mātā iṭhṭhala mājhā pitā
kuṇḍalīka mājhā bandhu candrabhāgā bhāvajaī yētā jātānā pāī dhuyī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷ (रुखमीन) my (माता)(इठ्ठल) my (पिता)
▷ (कुंडलीक) my brother (चंद्रभागा)(भावजई)(येता)(जाताना)(पाई)(धुयी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[76] id = 80596
चव्हाण लक्ष्मीबाई बाबूराव - Lakshimibai Baburao Chavan
Village धामारी - Dhamari
इठ्ठल माझा पिता रुखमीन माझी माता
कुंडलीक बंधु चंद्रभागा भावजई
iṭhṭhala mājhā pitā rukhamīna mājhī mātā
kuṇḍalīka bandhu candrabhāgā bhāvajaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law
▷ (इठ्ठल) my (पिता)(रुखमीन) my (माता)
▷ (कुंडलीक) brother (चंद्रभागा)(भावजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[77] id = 80597
चव्हाण लक्ष्मीबाई बाबूराव - Lakshimibai Baburao Chavan
Village धामारी - Dhamari
विठ्ठल माझा पिता रुखमीन माझी माता
उगवला दिनमान दोहीच्या वव्या गाता
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīna mājhī mātā
ugavalā dinamāna dōhīcyā vavyā gātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, the sun has risen
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीन) my (माता)
▷ (उगवला)(दिनमान)(दोहीच्या)(वव्या)(गाता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[78] id = 80598
इंगळे विठाबाई - Engle Vithabai
Village वैजापुर - Viijapur
विठ्ठल माझा पिता रुखमीन माझी माता
उजेडुन गेले दोहीच्या ओव्या गाता
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīna mājhī mātā
ujēḍuna gēlē dōhīcyā ōvyā gātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, the sun has risen
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीन) my (माता)
▷ (उजेडुन) has_gone (दोहीच्या)(ओव्या)(गाता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[79] id = 80600
पाटील विधुलता ल. - Patil Vidhutlata L.
Village पानगाव - Pangaon
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीन आई
येता जाता पाय धुई चंद्रभागा भाऊजयी
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīna āī
yētā jātā pāya dhuī candrabhāgā bhāūjayī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीन)(आई)
▷ (येता) class (पाय)(धुई)(चंद्रभागा)(भाऊजयी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[80] id = 80656
बडाक सरू - Badak Saru
Village पुणतांबा - Puntamba
विठ्ठल माझा बाप रुक्मीणी माझी आई
येता जाता धुतो पाय चंद्रभागा भावजया
viṭhṭhala mājhā bāpa rukmīṇī mājhī āī
yētā jātā dhutō pāya candrabhāgā bhāvajayā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my father (रुक्मीणी) my (आई)
▷ (येता) class (धुतो)(पाय)(चंद्रभागा)(भावजया)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[81] id = 81896
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
सांगुनी धाडीते विठ्ठला बापाला
हिवाळा दिवस धाड गगनी लोपला
sāṅgunī dhāḍītē viṭhṭhalā bāpālā
hivāḷā divasa dhāḍa gaganī lōpalā
I send a message to my father Vitthal*
It is winter, the day hides behind the sky early
▷ (सांगुनी)(धाडीते) Vitthal (बापाला)
▷ (हिवाळा)(दिवस)(धाड)(गगनी)(लोपला)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[82] id = 82507
पाटील शशीकला प्रकाश - Patil Shashikala Prakash
Village कापडणे - Kapadne
आई रुखमीनी परीस बाप विठ्ठलाला माया
होती कार्तीकीची बोली आला आषाढीला जाया
āī rukhamīnī parīsa bāpa viṭhṭhalālā māyā
hōtī kārtīkīcī bōlī ālā āṣāḍhīlā jāyā
Vitthal*, my father has more affection than Rukhmini*, my mother
He had promised to come for Kartik Ekadashi*, but he came to take me for Ashadh* Ekadashi*
▷ (आई)(रुखमीनी)(परीस) father (विठ्ठलाला)(माया)
▷ (होती)(कार्तीकीची) say here_comes (आषाढीला)(जाया)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
Ashadh
[83] id = 83037
चव्हाण गिरिजा - Chavan Girija
Village बांगर्डे - Bangarde
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीन माझी माता
चंद्रभागाबाई मला जाता येता धुती पाई
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīna mājhī mātā
candrabhāgābāī malā jātā yētā dhutī pāī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीन) my (माता)
▷ (चंद्रभागाबाई)(मला) class (येता)(धुती)(पाई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[84] id = 83192
काळे रेणू - Kale Renu
Village बांगर्डे - Bangarde
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीन माझी माता
भरली चंद्रभागा उभा कुंडलिक होता
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīna mājhī mātā
bharalī candrabhāgā ubhā kuṇḍalika hōtā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga* river is full, Kundalik* was standing in the middle
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीन) my (माता)
▷ (भरली)(चंद्रभागा) standing (कुंडलिक)(होता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
[85] id = 83559
नगरे जंगाबाई मोहन - Nagare Jangabai Mohan
Village माढा - Madha
विठ्ठल माझा पिता रुखमीन माझी माता
चंद्रभागा भावजयी पाय धुवी येता जाता
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīna mājhī mātā
candrabhāgā bhāvajayī pāya dhuvī yētā jātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीन) my (माता)
▷ (चंद्रभागा)(भावजयी)(पाय)(धुवी)(येता) class
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[86] id = 84611
घोलप सुनंदा - Gholap Sunanda
Village साकत - Saket
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
येता जाता धुती पायी चंद्रभागा भावजयी
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
yētā jātā dhutī pāyī candrabhāgā bhāvajayī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (येता) class (धुती)(पायी)(चंद्रभागा)(भावजयी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[87] id = 84612
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
विठ्ठल माझा बाप रुखमीण माझी आई
कुंडलीक माझा भाऊ भिमा माझी भाऊजई
viṭhṭhala mājhā bāpa rukhamīṇa mājhī āī
kuṇḍalīka mājhā bhāū bhimā mājhī bhāūjaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Bhima*, my sister-in-law
▷  Vitthal my father (रुखमीण) my (आई)
▷ (कुंडलीक) my brother Bhim my (भाऊजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
Bhima(missing definition)
[88] id = 84613
चिलगर पार्वती महादेव - Chilgar Parvati Mahadev
Village अष्टी - Ashti
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
पुंडलीक माझा बंधु चंद्रभागा भाऊजई येता जाता पाय धुई
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
puṇḍalīka mājhā bandhu candrabhāgā bhāūjaī yētā jātā pāya dhuī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Pundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (पुंडलीक) my brother (चंद्रभागा)(भाऊजई)(येता) class (पाय)(धुई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
PundalikDevotee of Vitthal. Also called Kundalik.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[89] id = 84614
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
शीण नाही आला त्याना ओव्या गाता
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
śīṇa nāhī ālā tyānā ōvyā gātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, my fatigue is gone
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (शीण) not here_comes (त्याना)(ओव्या)(गाता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[90] id = 87867
चव्हाण लक्ष्मीबाई बाबूराव - Lakshimibai Baburao Chavan
Village धामारी - Dhamari
विठ्ठल माझा पिता मला माहेराला नेतो
ज्ञानाशाची पोथी हाती वाचायला देतो
viṭhṭhala mājhā pitā malā māhērālā nētō
jñānāśācī pōthī hātī vācāyalā dētō
Vitthal*, my father, takes me to my maher*
He gives me Dnyanoba*’s sacred book to read
▷  Vitthal my (पिता)(मला)(माहेराला)(नेतो)
▷ (ज्ञानाशाची) pothi (हाती)(वाचायला)(देतो)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
maherA married woman’s parental home
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[91] id = 89625
बिरादार संद्राबाई - Biradar Sndrabai
Village शिमगाव - Shimgaon
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी आई
चंद्रभागा भावजयी येता जाता पाय धुई
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī āī
candrabhāgā bhāvajayī yētā jātā pāya dhuī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (आई)
▷ (चंद्रभागा)(भावजयी)(येता) class (पाय)(धुई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[92] id = 89626
बिरादार संद्राबाई - Biradar Sndrabai
Village शिमगाव - Shimgaon
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
पुरे पुरे जन्म आता कष्टी झालो जाता येता
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
purē purē janma ātā kaṣṭī jhālō jātā yētā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Enough of life, I am tired, coming and going
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (पुरे)(पुरे)(जन्म)(आता)(कष्टी)(झालो) class (येता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[93] id = 89627
घोलप सुनंदा - Gholap Sunanda
Village साकत - Saket
विठ्ठल माझा पिता रुकमीण माझी माता
राऊळी झाला गुंता दोहीची भेट घेता
viṭhṭhala mājhā pitā rukamīṇa mājhī mātā
rāūḷī jhālā guntā dōhīcī bhēṭa ghētā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
There is a crowd at the temple to meet both
▷  Vitthal my (पिता)(रुकमीण) my (माता)
▷ (राऊळी)(झाला)(गुंता)(दोहीची)(भेट)(घेता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[94] id = 89629
पोकळे तारामती अंबादास - Pokale Taramati
Ambadas

Village जामखेड - Jamkhed
इठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
चंद्रभागेमधी बंधु कुंडलिक होता
iṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
candrabhāgēmadhī bandhu kuṇḍalika hōtā
Itthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Brother Kundalik* (his temple) is in the midst of Chandrabhaga*
▷ (इठ्ठल) my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (चंद्रभागेमधी) brother (कुंडलिक)(होता)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[95] id = 89851
केकान शांताबाई - Kekan Shantabai
Village करमाळा - Karmala
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
गेला माझा शिन भाग दोघाच्या ओव्या गाता
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
gēlā mājhā śina bhāga dōghācyā ōvyā gātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, my fatigue is gone
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷  Has_gone my (शिन)(भाग)(दोघाच्या)(ओव्या)(गाता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[96] id = 89852
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
गेला माझा शिनभाग दोघांच्या ओव्या गाता
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
gēlā mājhā śinabhāga dōghāñcyā ōvyā gātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, my fatigue is gone
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷  Has_gone my (शिनभाग)(दोघांच्या)(ओव्या)(गाता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[97] id = 89853
ननावरे गंगू पुंजा - Nanawre Gangu Punja
Village कुंभारी - Kumbhari
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल माझा भाऊ
सोन्याची सळई देते तांदळाला घावु
viṭhṭhala viṭhṭhala viṭhṭhala mājhā bhāū
sōnyācī saḷaī dētē tāndaḷālā ghāvu
Vitthal*, Vitthal*, Vitthal* is my brother
A pestle in gold, I pound the rice
▷  Vitthal Vitthal Vitthal my brother
▷ (सोन्याची)(सळई) give (तांदळाला)(घावु)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[98] id = 89854
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरीला जाती देव विठ्ठल माझा पिता
बाई रुखमीण माझी माता
paṇḍharīlā jātī dēva viṭhṭhala mājhā pitā
bāī rukhamīṇa mājhī mātā
I go to Pandhari, God Vitthal* is my father
Woman, Rukhmini* is my mother
▷ (पंढरीला) caste (देव) Vitthal my (पिता)
▷  Woman (रुखमीण) my (माता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[99] id = 89855
चिडे आसराबाई भाऊसो - Chide Asarabai Bhauso
Village माळवडगाव - Malvadgaon
विठ्ठल माझा बाप रुखमीण माझी आई
पुंडलिक माझा बंधु भीमा माझी भाऊजई
viṭhṭhala mājhā bāpa rukhamīṇa mājhī āī
puṇḍalika mājhā bandhu bhīmā mājhī bhāūjaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Pundalik* is my brother, Bhima, my sister-in-law
▷  Vitthal my father (रुखमीण) my (आई)
▷ (पुंडलिक) my brother Bhim my (भाऊजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
PundalikDevotee of Vitthal. Also called Kundalik.
Bhima(missing definition)
[100] id = 93753
बडाक सरू - Badak Saru
Village पुणतांबा - Puntamba
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीन माझी माता
भरली चंद्रभागा बंधु कुंडलीक उभा होता
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīna mājhī mātā
bharalī candrabhāgā bandhu kuṇḍalīka ubhā hōtā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga* river is full, Kundalik* was standing in the middle
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीन) my (माता)
▷ (भरली)(चंद्रभागा) brother (कुंडलीक) standing (होता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
[101] id = 91546
घोरपडे पार्वती - Ghorpade Parvati
Village निर्मळ पिंपरी - Nirmal Pimpri
विठ्ठल पिता रुक्मीण माझी आई
कुंडलीक बंधु भिमा माझी भावजई
viṭhṭhala pitā rukmīṇa mājhī āī
kuṇḍalīka bandhu bhimā mājhī bhāvajaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Bhima, my sister-in-law
▷  Vitthal (पिता)(रुक्मीण) my (आई)
▷ (कुंडलीक) brother Bhim my (भावजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
Bhima(missing definition)
[102] id = 14507
पडळघरे नका - Padalghare Naka
Village रिहे - Rihe
रुखमीण माझी माता इठ्ठल माझा पिता
चंद्रभागेमध्ये आता तो कुंडलीक होता
rukhamīṇa mājhī mātā iṭhṭhala mājhā pitā
candrabhāgēmadhyē ātā tō kuṇḍalīka hōtā
Rukmin* is my mother, Itthal*, my father
That Kundalik* was now in the midst of Chandrabhaga* river
▷ (रुखमीण) my (माता)(इठ्ठल) my (पिता)
▷ (चंद्रभागेमध्ये)(आता)(तो)(कुंडलीक)(होता)
pas de traduction en français
Rukmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ItthalVitthal pronounced locally
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[103] id = 92113
शिंदे नानाबाई - Shinde Nanabai
Village पटळगाव - Patalgaon
विठ्ठल मपला पिता रुक्मीण माझी माता
शीण नाही आता दोहीला वव्या गाता
viṭhṭhala mapalā pitā rukmīṇa mājhī mātā
śīṇa nāhī ātā dōhīlā vavyā gātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, my fatigue is gone
▷  Vitthal (मपला)(पिता)(रुक्मीण) my (माता)
▷ (शीण) not (आता)(दोहीला)(वव्या)(गाता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[104] id = 93719
पाटील शशीकला प्रकाश - Patil Shashikala Prakash
Village कापडणे - Kapadne
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीणी माझी माता
शिनभाग गेला दोघांना ओव्या गाता
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīṇī mājhī mātā
śinabhāga gēlā dōghānnā ōvyā gātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, my fatigue is gone
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीणी) my (माता)
▷ (शिनभाग) has_gone (दोघांना)(ओव्या)(गाता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[105] id = 93745
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
विठोबा माझा बाप रखुमाई माझी आई
या नगरीचे नाव पंढरपुर बाई
viṭhōbā mājhā bāpa rakhumāī mājhī āī
yā nagarīcē nāva paṇḍharapura bāī
Vithoba* is my father, Rakhumai, my mother
Woman, the name of this city is Pandharpur
▷ (विठोबा) my father (रखुमाई) my (आई)
▷ (या)(नगरीचे)(नाव)(पंढरपुर) woman
pas de traduction en français
VithobaVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[106] id = 93707
ग्रँम पार्वतीबाई - Gram Parvatibai
Village नित्रुड - Nitrud
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
चंद्रभागा भावजयी येता जाता पाय धुवी
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
candrabhāgā bhāvajayī yētā jātā pāya dhuvī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (चंद्रभागा)(भावजयी)(येता) class (पाय)(धुवी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[107] id = 93716
पवार हिरा दामु - Pawar Hira Damu
Village परीटवाडी - Paritwadi
गंगा द्वाराच्या पाण्यान कशी फुलली माझी काया
सख्याला सांगु किती भाग्यवंत माझा पिता
gaṅgā dvārācyā pāṇyāna kaśī phulalī mājhī kāyā
sakhyālā sāṅgu kitī bhāgyavanta mājhā pitā
Bathing in the river, my sins are redeemed, my body is cleansed
How much can I tell you, my friend, how fortunate is my father
▷  The_Ganges (द्वाराच्या)(पाण्यान) how (फुलली) my why
▷ (सख्याला)(सांगु)(किती)(भाग्यवंत) my (पिता)
pas de traduction en français
[108] id = 93746
पवार आशा - Pawar Asha
Village शिरसगाव - Shirasgaon
विठ्ठल पिता रखुमाई माझी माता
सिन आला दोन्हीला वह्या गाता
viṭhṭhala pitā rakhumāī mājhī mātā
sina ālā dōnhīlā vahyā gātā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Singing their verses, my fatigue is gone
▷  Vitthal (पिता)(रखुमाई) my (माता)
▷ (सिन) here_comes (दोन्हीला)(वह्या)(गाता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[109] id = 93747
शिनगारे लक्ष्मीबाई - Shingare Lakshmi
Village घोगरगाव - Ghogargaon
विठ्ठल माझा पिता रुक्मीणी माझी आई
कुंडलीक बंधु चंद्रभागा भावजई
viṭhṭhala mājhā pitā rukmīṇī mājhī āī
kuṇḍalīka bandhu candrabhāgā bhāvajaī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law
▷  Vitthal my (पिता)(रुक्मीणी) my (आई)
▷ (कुंडलीक) brother (चंद्रभागा)(भावजई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[110] id = 93748
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
विठ्ठल माझा पिता रुखमीन मातोश्री
साडी सोयी घेई बुक्यान खोल भरी
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīna mātōśrī
sāḍī sōyī ghēī bukyāna khōla bharī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
He gets a sari and blouse (for me), and fills it with bukka*
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीन)(मातोश्री)
▷ (साडी)(सोयी)(घेई)(बुक्यान)(खोल)(भरी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
bukkaA powder composed of certain fragrant substances
[111] id = 93749
जाधव द्रौपदा - Jadhav Dropada
Village होनवडज - Honvadaj
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
कुंडलिक बंधु भिमा माझी भावजयी
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
kuṇḍalika bandhu bhimā mājhī bhāvajayī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Bhima*, my sister-in-law
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (कुंडलिक) brother Bhim my (भावजयी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
Bhima(missing definition)
[112] id = 93750
पाटील मिराबाई - Patil Mira
Village बोंदडी - Bondadi
पंढरी पंढरी माझ्या माहेर लहानी
पिताजी राजाला लेकी साजत बहिणी
paṇḍharī paṇḍharī mājhyā māhēra lahānī
pitājī rājālā lēkī sājata bahiṇī
Pandhari, Pandhari, my maher* is a small village
Father and daughters look like brother and sisters
▷ (पंढरी)(पंढरी) my (माहेर)(लहानी)
▷ (पिताजी)(राजाला)(लेकी)(साजत)(बहिणी)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[113] id = 93751
बहाड दगडा - Bahad Dagda
Village शिंगवे - Shingave
विठ्ठल माझा पिता रुखमीन माझी माता
चंद्रभागा भावजयी पुंडलीक बंधु होता
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīna mājhī mātā
candrabhāgā bhāvajayī puṇḍalīka bandhu hōtā
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Chandrabhaga*, my sister-in-law and Pundalik* my brother
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीन) my (माता)
▷ (चंद्रभागा)(भावजयी)(पुंडलीक) brother (होता)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
PundalikDevotee of Vitthal. Also called Kundalik.
[114] id = 41742
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
विठ्ठल माझा पिता रुखमीण माझी माता
कुंडलीक माझा भाऊ चंद्रभागा भाऊजई येताजाता पाय धुई
viṭhṭhala mājhā pitā rukhamīṇa mājhī mātā
kuṇḍalīka mājhā bhāū candrabhāgā bhāūjaī yētājātā pāya dhuī
Vitthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law washes my feet all the time
▷  Vitthal my (पिता)(रुखमीण) my (माता)
▷ (कुंडलीक) my brother (चंद्रभागा)(भाऊजई)(येताजाता)(पाय)(धुई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[115] id = 72614
मोकले छबू - Mokale Chabu
Village वाटेफळ - Watephal
विठ्ठल पाव्हणा माझ्या दुबळीच्या घरी
साळीचा करते भात दोन्ही आण्या बरोबरी
viṭhṭhala pāvhaṇā mājhyā dubaḷīcyā gharī
sāḷīcā karatē bhāta dōnhī āṇyā barōbarī
Vitthal* is my guest, he has come to me, to a poor woman’s house
I cook sali* variety of rice, the vessel filled with cooked rice till the brim
▷  Vitthal (पाव्हणा) my (दुबळीच्या)(घरी)
▷ (साळीचा)(करते)(भात) both (आण्या)(बरोबरी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[116] id = 74068
प्रदान इंदूबाई बंशी - Pradhan Indu Banshi
Village खंडाळा - Khandala
विठ्ठल पाव्हणा माझ्या दुबळीच्या घरी
साळीचे तांदुळ दोन्ही आन्या बरोबरी
viṭhṭhala pāvhaṇā mājhyā dubaḷīcyā gharī
sāḷīcē tānduḷa dōnhī ānyā barōbarī
Vitthal* is my guest, he has come to me, to a poor woman’s house
I cook sali* variety of rice, the vessel filled with cooked rice till the brim
▷  Vitthal (पाव्हणा) my (दुबळीच्या)(घरी)
▷ (साळीचे)(तांदुळ) both (आन्या)(बरोबरी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[117] id = 75030
भोसले पार्वती - Bhosale Parvati
Village जोगवडी - Jogwadi
पांडुरंग पाव्हणा माझ्या दुबळीच्या घरी
दह्या भाताची करी न्याहारी मग जाऊ पंढरी
pāṇḍuraṅga pāvhaṇā mājhyā dubaḷīcyā gharī
dahyā bhātācī karī nyāhārī maga jāū paṇḍharī
Pandurang* is my guest, he has come to me, to a poor woman’s house
Let’s have breakfast of curds and rice, and then go to Pandhari
▷ (पांडुरंग)(पाव्हणा) my (दुबळीच्या)(घरी)
▷ (दह्या)(भाताची)(करी)(न्याहारी)(मग)(जाऊ)(पंढरी)
pas de traduction en français
PandurangVitthal
[118] id = 75032
चौधरी शामल - Chaudhari Shamal
Village चिखली - Chikhali
घराला पाव्हणा खडी साखर पुराना
सावळया विठ्ठलाला तुप वाढीते द्रोणान
gharālā pāvhaṇā khaḍī sākhara purānā
sāvaḷayā viṭhṭhalālā tupa vāḍhītē drōṇāna
A guest in the house, the lump-sugar at home is not enough
I serve ghee* to dark-complexioned Vitthal* in a leaf bowl
▷ (घराला)(पाव्हणा)(खडी)(साखर)(पुराना)
▷ (सावळया)(विठ्ठलाला)(तुप)(वाढीते)(द्रोणान)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[119] id = 82418
साळवे सुबा - Salve Suba
Village घायगाव - Ghaygaon
विठ्ठल पाहुणा नाही वसर भावात
साखरीचा केला पाक दुध मिळेना गावात
viṭhṭhala pāhuṇā nāhī vasara bhāvāta
sākharīcā kēlā pāka dudha miḷēnā gāvāta
Vitthal*, an affectionate guest, he doesn’t forget me
I made sugar syrup, but no milk is available in the village
▷  Vitthal (पाहुणा) not (वसर)(भावात)
▷ (साखरीचा) did (पाक) milk (मिळेना)(गावात)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[120] id = 84615
पाटील राधाबाई माणीकराव - Patil Radha Manirao
Village लव्हार - Lavar
घरला पाव्हणा पंढरीचा हरी
देवाच्या भोजनाला करिते नानापरी
gharalā pāvhaṇā paṇḍharīcā harī
dēvācyā bhōjanālā karitē nānāparī
Hari* from Pandhari has come as a guest to my house
I prepare many dishes for God’s meal
▷ (घरला)(पाव्हणा)(पंढरीचा)(हरी)
▷ (देवाच्या)(भोजनाला) I_prepare (नानापरी)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
[121] id = 84618
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
विठ्ठल पाव्हणा हिने दुरुनी पाहिला
साळीच्या भाताला जाळ मंजुळ लाविला
viṭhṭhala pāvhaṇā hinē durunī pāhilā
sāḷīcyā bhātālā jāḷa mañjuḷa lāvilā
She saw Vitthal* coming as a guest from far
She put the sali variety of rice to cook on a low fire
▷  Vitthal (पाव्हणा)(हिने)(दुरुनी)(पाहिला)
▷ (साळीच्या)(भाताला)(जाळ)(मंजुळ)(लाविला)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[122] id = 85472
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
वडील मेव्हणा कधी येईन पाव्हणा
बोलवुनी घेते बाई आंब्यारसाच्या जेवना विठ्ठल माझा
vaḍīla mēvhaṇā kadhī yēīna pāvhaṇā
bōlavunī ghētē bāī āmbyārasācyā jēvanā viṭhṭhala mājhā
When will my elder brother-in-law come as a guest
Woman, let me call my Vitthal* for a meal with mango juice as a delicacy
▷ (वडील) brother-in-law (कधी)(येईन)(पाव्हणा)
▷ (बोलवुनी)(घेते) woman (आंब्यारसाच्या)(जेवना) Vitthal my
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[123] id = 89636
खेडकर तानाबाई - Khedkar Tanabai
Village पाडळी - Padali
विठ्ठल पाव्हणा माझ्या दुबळीच्या दारी
घेऊन मशाल धाव देते तांदळावरी
viṭhṭhala pāvhaṇā mājhyā dubaḷīcyā dārī
ghēūna maśāla dhāva dētē tāndaḷāvarī
Vitthal*, a guest in my poor house
I take a pestle and pound the rice
▷  Vitthal (पाव्हणा) my (दुबळीच्या)(दारी)
▷ (घेऊन)(मशाल)(धाव) give (तांदळावरी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[124] id = 89637
खेडकर तानाबाई - Khedkar Tanabai
Village पाडळी - Padali
विठ्ठल पाव्हणा मला दुबळी आली बसायाला
टाकीते सतरंजी वर शेला
viṭhṭhala pāvhaṇā malā dubaḷī ālī basāyālā
ṭākītē satarañjī vara śēlā
Vitthal* has come as a guest to my poor house
Let me put a mattress for him to sit, with a stole on it
▷  Vitthal (पाव्हणा)(मला)(दुबळी) has_come (बसायाला)
▷ (टाकीते)(सतरंजी)(वर)(शेला)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[125] id = 89865
पाटील वच्छला विठ्ठल - Patil VachalaVittal
Village गिधाडे - Gidhade
पाव्हण्याला पाहुणचार भाजी नाही केली
सावळा पांडुरंग चुकी माझ्याकडुन झाली
pāvhaṇyālā pāhuṇacāra bhājī nāhī kēlī
sāvaḷā pāṇḍuraṅga cukī mājhyākaḍuna jhālī
My hospitality for the guest, I did not cook vegetables
Dark-complexioned Pandurang*, it’s a mistake on my part
▷ (पाव्हण्याला)(पाहुणचार)(भाजी) not shouted
▷ (सावळा)(पांडुरंग)(चुकी)(माझ्याकडुन) has_come
pas de traduction en français
PandurangVitthal
[126] id = 89868
राजगुरु अनुसया - Rajguru Anusaya
Village कुंभारी - Kumbhari
विठ्ठल पाहुणा माझ्या दुबळीच्या घरी
तुप पोळ्याच जेवन शिरगोळीयाची रांगोळी
viṭhṭhala pāhuṇā mājhyā dubaḷīcyā gharī
tupa pōḷyāca jēvana śiragōḷīyācī rāṅgōḷī
Vitthal* has come as a guest to my poor house
I cooked a meal of flattened bread and ghee*, (I drew) a decorative design (around his plate)
▷  Vitthal (पाहुणा) my (दुबळीच्या)(घरी)
▷ (तुप)(पोळ्याच)(जेवन)(शिरगोळीयाची)(रांगोळी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
gheeclarified butter
[127] id = 89875
चिडे आसराबाई भाऊसो - Chide Asarabai Bhauso
Village माळवडगाव - Malvadgaon
साळीच्या भाताला दोन्ही आण्या बरोबरी
विठ्ठल पावहुना जनाबाई तुझ्या घरी
sāḷīcyā bhātālā dōnhī āṇyā barōbarī
viṭhṭhala pāvahunā janābāī tujhyā gharī
Vessels filled to the brim with sali variety of rice
Janabai*, Vitthal* has come as a guest to your house
▷ (साळीच्या)(भाताला) both (आण्या)(बरोबरी)
▷  Vitthal (पावहुना)(जनाबाई) your (घरी)
pas de traduction en français
JanabaiSaint Janabai
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[128] id = 93721
त्रिभूवन सीता - Tribhuwan Sita
Village हिंगोली - Hingoli
विठ्ठल पाहुणा आला झोपीच्या भरात
आबीराचा पुडा साक्ष ठेवली दारात
viṭhṭhala pāhuṇā ālā jhōpīcyā bharāta
ābīrācā puḍā sākṣa ṭhēvalī dārāta
Vitthal* came as a guest, I was fast asleep
A packet of abir*, he kept in the doorway as evidence (of his visit)
▷  Vitthal (पाहुणा) here_comes (झोपीच्या)(भरात)
▷ (आबीराचा)(पुडा)(साक्ष)(ठेवली)(दारात)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
abirA fragrant powder composed of sandal, zedoary, cyperus rotundus etc.
Cross references for this song:B:VI-2.10bii (B06-02-10b02) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Paṅḍharpur māhēra / Viṭṭhal father
[129] id = 89869
पाटील तुंगा - Patil Tunga
Village उंबडगा - Umbadga
विठ्ठल पाव्हणा मला आब्यांच्या दिवसात
सावळा पांडुरंगा तुप वाढिते रसात
viṭhṭhala pāvhaṇā malā ābyāñcyā divasāta
sāvaḷā pāṇḍuraṅgā tupa vāḍhitē rasāta
Vitthal* has come as a guest in the mango season
Dark-complexioned Pandurang*, I serve you ghee* in the mango juice
▷  Vitthal (पाव्हणा)(मला)(आब्यांच्या)(दिवसात)
▷ (सावळा)(पांडुरंगा)(तुप)(वाढिते)(रसात)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
PandurangVitthal
gheeclarified butter

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Viṭṭhal father
⇑ Top of page ⇑