Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= G20-06-01c
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class G:XX-6.1c (G20-06-01c)
(42 records)

Display songs in class at higher level (G20-06-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

G:XX-6.1c (G20-06-01c) - Vyāhī-Vihin / Close relationship with vihin / Sweet friendship

[1] id = 33385
एनपुरे तारा - Enpure Tara
Village बेलवडे - Belavade
भूक लाकली पोटाला किती भुकला बकरु
वहिणीच्या दाराम्होर पाडा लागली बोरु
bhūka lākalī pōṭālā kitī bhukalā bakaru
vahiṇīcyā dārāmhōra pāḍā lāgalī bōru
I am hungry, how much can I control my hunger
In front of my sister’s door, Jujube fruits are about to ripen
▷  Hunger (लाकली)(पोटाला)(किती)(भुकला)(बकरु)
▷ (वहिणीच्या)(दाराम्होर)(पाडा)(लागली)(बोरु)
pas de traduction en français
[2] id = 33386
महाडिक जना - Mahadik Jana
Village बेलवडे - Belavade
भूक लागली पोटाला भूक बाई दम धरु
पाण्याच्या वाटला माझ्या इहिणीच घरु
bhūka lāgalī pōṭālā bhūka bāī dama dharu
pāṇyācyā vāṭalā mājhyā ihiṇīca gharu
I am very hungry, hunger, have patience
My Vihin*’s house is there on the way to fetch water
▷  Hunger (लागली)(पोटाला) hunger woman (दम)(धरु)
▷ (पाण्याच्या)(वाटला) my (इहिणीच)(घरु)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[3] id = 33387
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
तोरण किल्याखाली फुलेले जाईबाई
सांगते येहिणीबाई नवरी अंजान हाई
tōraṇa kilyākhālī phulēlē jāībāī
sāṅgatē yēhiṇībāī navarī añjāna hāī
Below the Toran Fort, Jasmine has blossomed
I tell you, my Vihin*, the bride is still small
▷ (तोरण)(किल्याखाली)(फुलेले)(जाईबाई)
▷  I_tell (येहिणीबाई)(नवरी)(अंजान)(हाई)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[4] id = 33388
सातपुते सरु - Satpute Saru
Village चिखलगाव - Chikhalgaon
पडतो पाऊस पालेलीबाई जांभळ
सांगते इहिणीबाई मैना माझीला संभाळ
paḍatō pāūsa pālēlībāī jāmbhaḷa
sāṅgatē ihiṇībāī mainā mājhīlā sambhāḷa
It is raining, Jambhul* tree has new foliage
I tell you, my Vihin*, take care of Maina*, my daughter
▷  Falls rain (पालेलीबाई)(जांभळ)
▷  I_tell (इहिणीबाई) Mina (माझीला)(संभाळ)
pas de traduction en français
JambhulName of a fruit tree
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[5] id = 33389
शिंदे सरु - Shinde Saru
Village भोरकस - Bhorkas
पडतो पाऊस पालेली भोकर
सांगते इहिणबाई संभाळ माझ लेकरु
paḍatō pāūsa pālēlī bhōkara
sāṅgatē ihiṇabāī sambhāḷa mājha lēkaru
It is raining, Bhokar tree has new foliage
I tell you, my Vihin*, take care of my child, my daughter
▷  Falls rain (पालेली)(भोकर)
▷  I_tell (इहिणबाई)(संभाळ) my (लेकरु)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[6] id = 33390
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
तोरण किल्याखाली कळ्या फुलती जाईबाई
कळ्या फुलती जाईबाई तुला सांगते इहिणबाई
tōraṇa kilyākhālī kaḷyā phulatī jāībāī
kaḷyā phulatī jāībāī tulā sāṅgatē ihiṇabāī
Below the Toran Fort, Jasmine has blossomed
Jasmine has blossomed, I tell you, my Vihin*
▷ (तोरण)(किल्याखाली)(कळ्या)(फुलती)(जाईबाई)
▷ (कळ्या)(फुलती)(जाईबाई) to_you I_tell (इहिणबाई)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[7] id = 33391
फाले इंदू - Phale Indu
Village चिखलगाव - Chikhalgaon
येवढ्यापनामंदी मला आल्यात विहिणी
त्यानचा मान राख माझ्या तू बहिणी
yēvaḍhyāpanāmandī malā ālyāta vihiṇī
tyānacā māna rākha mājhyā tū bahiṇī
I have a Vihin* at a young age
My sister, you give her all the due honours
▷ (येवढ्यापनामंदी)(मला)(आल्यात)(विहिणी)
▷ (त्यानचा)(मान) ash my you (बहिणी)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[8] id = 33392
पडवळ अनसुया - Padwal Anasuya
Village शेडाणी - Shedani
आपण दोघी इहिणी अंगणी उभ्या राहू
आपण एकीमेकीची शिण पाहू
āpaṇa dōghī ihiṇī aṅgaṇī ubhyā rāhū
āpaṇa ēkīmēkīcī śiṇa pāhū
We, both Vihins, will stand in the courtyard
We will assess each other
▷ (आपण)(दोघी)(इहिणी)(अंगणी)(उभ्या)(राहू)
▷ (आपण)(एकीमेकीची)(शिण)(पाहू)
pas de traduction en français
[9] id = 36026
दवणे गया - Dawane Gaya
Village पिंप्री देशमुख - Pimpri Deshmukh
UVS-19-11 start 00:40 ➡ listen to section
ईनीबाई बस वसंगळी सांग जागा
रस्त्याला ऊभा केला हिरवा टांगा
īnībāī basa vasaṅgaḷī sāṅga jāgā
rastyālā ūbhā kēlā hiravā ṭāṅgā
Dear Vihin*, sit down, show a place in the shelter
I have stopped the horse-cart on the road
▷ (ईनीबाई)(बस)(वसंगळी) with (जागा)
▷ (रस्त्याला) standing did (हिरवा)(टांगा)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[10] id = 36098
माने सखु - Mane Sakhu
Village पिंप्री देशमुख - Pimpri Deshmukh
UVS-19-30 start 00:54 ➡ listen to section
इनीबाई हात जोडीते तुम्हाला
आडाच्या पाण्याला धाडू नका मैनाला
inībāī hāta jōḍītē tumhālā
āḍācyā pāṇyālā dhāḍū nakā mainālā
Dear Vihin*, I beg of you
Don’t send Mina, my daughter, to fetch water from the well
▷ (इनीबाई) hand (जोडीते)(तुम्हाला)
▷ (आडाच्या)(पाण्याला)(धाडू)(नका) for_Mina
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[11] id = 36099
माने सखु - Mane Sakhu
Village पिंप्री देशमुख - Pimpri Deshmukh
UVS-19-30 start 01:59 ➡ listen to section
बाई इव्हाया परीस इन जाऊन पाहिली
साळूला घाली न्हाऊ दोन्ही तलप लावून
bāī ivhāyā parīsa ina jāūna pāhilī
sāḷūlā ghālī nhāū dōnhī talapa lāvūna
Woman. More than Vyahi*, I checked on Vihin*
She gives a bath to my Salu* properly with hot water
▷  Woman (इव्हाया)(परीस)(इन)(जाऊन)(पाहिली)
▷ (साळूला)(घाली)(न्हाऊ) both (तलप)(लावून)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
SaluProper name of a girl
[12] id = 41880
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
नवरानवरी कसे लहानले बाळ
याह्याच्या आहेराला आणा कवळे नारळ
navarānavarī kasē lahānalē bāḷa
yāhyācyā āhērālā āṇā kavaḷē nāraḷa
Bride and bridegroom, how small they are
Bring tender coconuts to give Vyahi* as a marriage gift
▷ (नवरानवरी)(कसे)(लहानले) son
▷ (याह्याच्या)(आहेराला)(आणा)(कवळे)(नारळ)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[13] id = 36096
माने सखु - Mane Sakhu
Village पिंप्री देशमुख - Pimpri Deshmukh
UVS-19-30 start 00:10 ➡ listen to section
इनी बाई पंढरी पाया पडते पायरी
तुह्या लेका बराबरी घाल मैनाला नेहरी
inī bāī paṇḍharī pāyā paḍatē pāyarī
tuhyā lēkā barābarī ghāla mainālā nēharī
Dear Vihin*, I pray near the step in Pandhari
Give breakfast to Mina, my daughter, along with your son
▷ (इनी) woman (पंढरी)(पाया)(पडते)(पायरी)
▷  Your (लेका)(बराबरी)(घाल) for_Mina (नेहरी)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[14] id = 43975
माने सखु - Mane Sakhu
Village पिंप्री देशमुख - Pimpri Deshmukh
UVS-19-30 start 01:36 ➡ listen to section
इनीबाई सावतरी (सावित्री) बोलविते बाजारात
बोलवीते बाजारात बाळ तुझ्या पदरात
inībāī sāvatarī (sāvitrī) bōlavitē bājārāta
bōlavītē bājārāta bāḷa tujhyā padarāta
Savitri, dear Vihin*, calls me in the bazaar
Calls me in the bazaar, my son is in your care
▷ (इनीबाई)(सावतरी) ( (सावित्री) ) (बोलविते)(बाजारात)
▷ (बोलवीते)(बाजारात) son your (पदरात)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[15] id = 83408
आिहरे गंगू - Ahire Gangu
Village पानेवाडी - Panewadi
झाड बेलाचे झाड बेलाचे पान पिकली
सांगीते इहीनी तुला नवती सुकली
jhāḍa bēlācē jhāḍa bēlācē pāna pikalī
sāṅgītē ihīnī tulā navatī sukalī
Bel* tree, its leaves have become yellow
I tell you, my Vhin, your youthful lustre is gone
▷ (झाड)(बेलाचे)(झाड)(बेलाचे)(पान)(पिकली)
▷ (सांगीते)(इहीनी) to_you (नवती)(सुकली)
pas de traduction en français
BelName of a tree
[16] id = 83417
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
इवाया परीस ईनीचा बामण भोळा
करंजी साठी पडले गळा
ivāyā parīsa īnīcā bāmaṇa bhōḷā
karañjī sāṭhī paḍalē gaḷā
Vihin*’s husbandd, Vyahi*, is very simple
She insisted on having Karanji (a kind of fried sweet) for the meal
▷ (इवाया)(परीस)(ईनीचा) Brahmin (भोळा)
▷ (करंजी) for (पडले)(गळा)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[17] id = 95546
आिहरे गंगू - Ahire Gangu
Village पानेवाडी - Panewadi
बाई गाण म्हणु म्हणु गेली तोंडाची चव
सांगते इहीनी तुला हाटेलातली शेव
bāī gāṇa mhaṇu mhaṇu gēlī tōṇḍācī cava
sāṅgatē ihīnī tulā hāṭēlātalī śēva
Singing and singing, the woman lost the taste in her mouth
I tell you, Vihin*, let’s eat Shev from the hotel
▷  Woman (गाण) say say went (तोंडाची)(चव)
▷  I_tell (इहीनी) to_you (हाटेलातली)(शेव)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[18] id = 95547
बारबोले लोचना - Barbole Lochana
Village दारफळ - Darphal
हात बाई जोडते इनी माझ्या मालणीला
सांभाळा माझ्या मोत्याच्या झेलणीला साळु माझ्या मैनेला
hāta bāī jōḍatē inī mājhyā mālaṇīlā
sāmbhāḷā mājhyā mōtyācyā jhēlaṇīlā sāḷu mājhyā mainēlā
I fold my hands to my Vihin*
Take care of my Maina*, my daughter, my bag of pearls
▷  Hand woman (जोडते)(इनी) my (मालणीला)
▷ (सांभाळा) my (मोत्याच्या)(झेलणीला)(साळु) my (मैनेला)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[19] id = 95549
चव्हाण हिराबाई ज्ञानदेव - Chavan Hirabai D.
Village खळद - Khalad
पुरंधर किल्याखाली फुलली जाई जुई
तुला सांगते येहिणीबाई नवरी अंजान बाळ हाई
purandhara kilyākhālī phulalī jāī juī
tulā sāṅgatē yēhiṇībāī navarī añjāna bāḷa hāī
Below Purandar Fort, Jasmine has blossomed
I tell you, my Vihin*, the bride is still small
▷ (पुरंधर)(किल्याखाली)(फुलली)(जाई)(जुई)
▷  To_you I_tell (येहिणीबाई)(नवरी)(अंजान) son (हाई)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[20] id = 95558
पठाण छोटीबाई शहाबुद्दीन - Chotibai Pathan
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
व्याही माझे दादा व्यहीन माझे खंडी
बैल माझे नंद उसाच्या डान्यामंदी
vyāhī mājhē dādā vyahīna mājhē khaṇḍī
baila mājhē nanda usācyā ḍānyāmandī
Vyahi*, my brother, and his wife, my Vihin*
I have twenty bullocks, nanand* is in sugarcane field (to get fodder)
▷ (व्याही)(माझे)(दादा)(व्यहीन)(माझे)(खंडी)
▷ (बैल)(माझे)(नंद)(उसाच्या)(डान्यामंदी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
nanandHusband’s sister
[21] id = 95559
जाधव कलावती - Jadhav Kalavati
Village होळी - Holi
सासु माझ्या सैदवाचा हिचा कुसवा भिंगाचा
चुडा गुलाबी रंगाचा हातात देतो शोभा
sāsu mājhyā saidavācā hicā kusavā bhiṅgācā
cuḍā gulābī raṅgācā hātāta dētō śōbhā
My mother-in-law has given birth to a son who is bright like a mirror
A pink-coloured Chuda (set of bangles) makes my hands look nice
▷ (सासु) my (सैदवाचा)(हिचा)(कुसवा)(भिंगाचा)
▷ (चुडा)(गुलाबी)(रंगाचा)(हातात)(देतो)(शोभा)
pas de traduction en français
[22] id = 95560
आिहरे गंगू - Ahire Gangu
Village पानेवाडी - Panewadi
गाण गाण म्हणु तोंडी गेली लाळ
सांगते इहिनी तुला हाटलेतील भेळ
gāṇa gāṇa mhaṇu tōṇḍī gēlī lāḷa
sāṅgatē ihinī tulā hāṭalētīla bhēḷa
Singing and singing, my mouth has dried up
I tell you, my Vihin*, let’s eat Bhel from the hotel
▷ (गाण)(गाण) say (तोंडी) went (लाळ)
▷  I_tell (इहिनी) to_you (हाटलेतील)(भेळ)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[23] id = 95561
आिहरे गंगू - Ahire Gangu
Village पानेवाडी - Panewadi
बाई गाणे म्हणु म्हणु मी ग झाले हाफ
सांगते इहीनी तुला चहाचा कप
bāī gāṇē mhaṇu mhaṇu mī ga jhālē hāpha
sāṅgatē ihīnī tulā cahācā kapa
Woman, singing and singing, I am overexhausted
I tell you, my Vihin*, let’s have a cup of tea
▷  Woman (गाणे) say say I * become (हाफ)
▷  I_tell (इहीनी) to_you (चहाचा)(कप)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[24] id = 95566
कांबळे बेबी - Kamble Baby
Village फलटण - Phaltan
इनीबाईनीग मला बाळात इडा घीतयीला
मोर काडयील दोन टोपीयीच्या पदराला
inībāīnīga malā bāḷāta iḍā ghītayīlā
mōra kāḍayīla dōna ṭōpīyīcyā padarālā
My Vihin* got Balantvida* for me
Peacocks were embroidered on both sides of the bonnet
▷ (इनीबाईनीग)(मला)(बाळात)(इडा)(घीतयीला)
▷ (मोर)(काडयील) two (टोपीयीच्या)(पदराला)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
BalantvidaA gift of clothes, ornaments and some special eatables for the mother and the baby on the day of the naming ceremony
[25] id = 95568
न्हावरे कचरा - Nhavare Kachara
Village भोकर - Bhokar
दिवा दिवा ठाणी समई लावीते दुसरी
मैनाचा सासरा येही जेवतो वसरी
divā divā ṭhāṇī samaī lāvītē dusarī
mainācā sāsarā yēhī jēvatō vasarī
Lamps are lighted in their usual place, I light a second oil lamp
Maina*’s, my daughter’s, father-in-law is having a meal in the veranda
▷  Lamp lamp (ठाणी)(समई)(लावीते)(दुसरी)
▷  Of_Mina (सासरा)(येही)(जेवतो)(वसरी)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[26] id = 95570
नारळे कोकिळा - Narale Kokila
Village हिंगोली नालेगाव - Hingoli Nalegaon
इव्हायी इव्हाया जोगा यहीन माझ्या जोगी
भावजया बाई पलंगी बसु दोघी
ivhāyī ivhāyā jōgā yahīna mājhyā jōgī
bhāvajayā bāī palaṅgī basu dōghī
Vyahi* is like his other Vyahi*, Vihin* is like me
Nanand* and sister-in-law, let’s sit on the cot and talk
▷ (इव्हायी)(इव्हाया)(जोगा)(यहीन) my (जोगी)
▷ (भावजया) woman (पलंगी)(बसु)(दोघी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
nanandHusband’s sister
[27] id = 95572
थाटे केशर - Thate Keshar Bhikaji
Village निपाणा - Nipana
याहीनी याहीनी बाजारा झाल्या भेटी
लेकाची माय मोठी भरा गुलालाने ओटी
yāhīnī yāhīnī bājārā jhālyā bhēṭī
lēkācī māya mōṭhī bharā gulālānē ōṭī
Both Vihins met in the bazaar
Son’s mother has more importance, fill her lap with gulal*
▷ (याहीनी)(याहीनी)(बाजारा)(झाल्या)(भेटी)
▷ (लेकाची)(माय)(मोठी)(भरा)(गुलालाने)(ओटी)
pas de traduction en français
gulalRed powder
[28] id = 95591
वांजळे सोनाबाई - Vanjale Sonabai
Village मोरवे - Morve
विहिणीबाई तुझ माझ नात काई
पोटीची दिली कन्या तुझ्या पायाला हात लावी
vihiṇībāī tujha mājha nāta kāī
pōṭīcī dilī kanyā tujhyā pāyālā hāta lāvī
My Vihin*, what relation do we have
I gave you my daughter, I touch your feet
▷ (विहिणीबाई) your my (नात)(काई)
▷ (पोटीची)(दिली)(कन्या) your (पायाला) hand (लावी)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[29] id = 95594
कुमावत चतुराबाई - Kumavat Chaturab Eknath
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
यह्या ग परीस यहीन मिळाली सोयीची
माझ्या पोटीच्या बाईची चिंता गेली डोहीची
yahyā ga parīsa yahīna miḷālī sōyīcī
mājhyā pōṭīcyā bāīcī cintā gēlī ḍōhīcī
More than Vyahi*, Vihin* is good and kind
I have no worries at all about my daughter
▷ (यह्या) * (परीस)(यहीन)(मिळाली)(सोयीची)
▷  My (पोटीच्या)(बाईची)(चिंता) went (डोहीची)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[30] id = 95596
साळवे पुंजा - Salve Punja
Village घायगाव - Ghaygaon
गान म्हणु म्हणु तोंडाची गेली चवु
सांगते यहीनीला तुला येवल्याची खारी शेऊ
gāna mhaṇu mhaṇu tōṇḍācī gēlī cavu
sāṅgatē yahīnīlā tulā yēvalyācī khārī śēū
Singing and singing, the woman lost the taste in her mouth
I tell you, Vihin*, let’s eat salty Shev from Yevale
▷ (गान) say say (तोंडाची) went (चवु)
▷  I_tell (यहीनीला) to_you (येवल्याची)(खारी)(शेऊ)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[31] id = 101760
रणसिंगारे लोचनाबाई बाजीरावपंत - Ranasingare Lochana Bajirao
Village सोलापूर - Solapur
मांडवाच्या दारी इनी इनी येईनात जेवाया
वरदी पोचवा ईवाया
māṇḍavācyā dārī inī inī yēīnāta jēvāyā
varadī pōcavā īvāyā
At the entrance of the shed for marriage, Vihins are not coming for the meal
Inform Vyahi*
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(इनी)(इनी)(येईनात)(जेवाया)
▷ (वरदी)(पोचवा)(ईवाया)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[32] id = 102160
सरडे पगा - Sarade Paga
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
इवाही दादा तुझी यहीन मी किती छान
माझ्या गाडीच्या बैलाला नागलीची घाल वैरण
ivāhī dādā tujhī yahīna mī kitī chāna
mājhyā gāḍīcyā bailālā nāgalīcī ghāla vairaṇa
Vyahi*, my brother, I am your Vihin*, how nice
Give betel creeper as fodder to my cart bullock
▷ (इवाही)(दादा)(तुझी)(यहीन) I (किती)(छान)
▷  My (गाडीच्या)(बैलाला)(नागलीची)(घाल)(वैरण)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[33] id = 110294
चौकीदार लीला - Chaukidar Lila
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-82 start 00:22 ➡ listen to section
हवस मला मोठी गंगथडीच्या इहिणीची
मैना देते बहिणीची
havasa malā mōṭhī gaṅgathaḍīcyā ihiṇīcī
mainā dētē bahiṇīcī
I am very fond of Vihin* from the banks of a river
I get my sister’s daughter married to her son
▷ (हवस)(मला)(मोठी)(गंगथडीच्या)(इहिणीची)
▷  Mina give (बहिणीची)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[34] id = 106027
फुकाणे सुमीत्रा मधुकर - Phukane Sumitra Madhukar
Village हातरवाडी - Hatarvadi
मला हाऊस मोठी येहीना परास याहाची
बोलवण केली लेकी संग जावायाची
malā hāūsa mōṭhī yēhīnā parāsa yāhācī
bōlavaṇa kēlī lēkī saṅga jāvāyācī
I am very fond of Vyahi* more than Vihin*
I gave a send off with gifts for my son-in-law along with my daughter
▷ (मला)(हाऊस)(मोठी)(येहीना)(परास)(याहाची)
▷ (बोलवण) shouted (लेकी) with (जावायाची)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[35] id = 108461
सांगळे प्रयागा - Sangle Prayaga
Village येळी - Yeli
येहणी संवदरी पाटी जावई तुपला
नैणता माझा राघु हीरी नेतरी देखीला
yēhaṇī samvadarī pāṭī jāvaī tupalā
naiṇatā mājhā rāghu hīrī nētarī dēkhīlā
My beautiful Vihin*, send your son-in-law back
Raghu*, my son, I saw him near the well
▷ (येहणी)(संवदरी)(पाटी)(जावई)(तुपला)
▷ (नैणता) my (राघु)(हीरी)(नेतरी)(देखीला)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[36] id = 109290
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
व्याह्याच्या पंगतीला हव्या कशाला तिघी तिघी
आपण वाढु दोघी ताईबाई
vyāhyācyā paṅgatīlā havyā kaśālā tighī tighī
āpaṇa vāḍhu dōghī tāībāī
For Vyahi*’s and his entourage’s meal, why do we need three persons
We, two sisters, will serve them
▷ (व्याह्याच्या)(पंगतीला)(हव्या)(कशाला)(तिघी)(तिघी)
▷ (आपण)(वाढु)(दोघी)(ताईबाई)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[37] id = 109608
पंडीत अनूसया - Pandit Anusaya
Village उंदीरगाव - Undirgaon
सासरचे लोक कठिन सांगती
आता बाई माझी लेक तिथ वाघीन नांदती
sāsaracē lōka kaṭhina sāṅgatī
ātā bāī mājhī lēka titha vāghīna nāndatī
People in her in-law’s house tell her difficult things to do
Now, my daughter, strong as a tiger, lives in their house
▷ (सासरचे)(लोक)(कठिन)(सांगती)
▷ (आता) woman my (लेक)(तिथ)(वाघीन)(नांदती)
pas de traduction en français
[38] id = 109609
पठारे साळू धर्माजी - Pathare Salu
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
सासु आत्याबाई माहेरी मोळा कसा
तुमच्या भावजया आमच्या माम्या सासा
sāsu ātyābāī māhērī mōḷā kasā
tumacyā bhāvajayā āmacyā māmyā sāsā
Mother-in-law, my paternal aunt, what is the practice in maher*
Your brother’s wives are our maternal mothers-in-law
▷ (सासु)(आत्याबाई)(माहेरी)(मोळा) how
▷ (तुमच्या)(भावजया)(आमच्या)(माम्या)(सासा)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[39] id = 109610
मोहीते द्रौपदीबाई वामनराव - Mohite Dropadi bai Vamanrao
Village महातपूर - Mahatpur
इवायाचा रथ ढेहळजी सुटला
सर्जा इवाही गाठला
ivāyācā ratha ḍhēhaḷajī suṭalā
sarjā ivāhī gāṭhalā
Bullock of Vyahi*’s cart was untied in the porch
I made my brother my Vyahi*
▷ (इवायाचा)(रथ)(ढेहळजी)(सुटला)
▷ (सर्जा)(इवाही)(गाठला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[40] id = 109611
पठाण छोटीबाई शहाबुद्दीन - Chotibai Pathan
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
झबलपुरी गहु बैल झाले धुंद
यही माझ्या दारत माझा पुरवीला छंद
jhabalapurī gahu baila jhālē dhunda
yahī mājhyā dārata mājhā puravīlā chanda
Jabalpuri* wheat, bullocks are engrossed in eating
Vyahi* is at my door, he fulfilled my desire
▷ (झबलपुरी)(गहु)(बैल) become (धुंद)
▷ (यही) my (दारत) my (पुरवीला)(छंद)
pas de traduction en français
JabalpuriFrom Jabalpur
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[41] id = 109612
हाजारे आवडा - Hazare Awada
Village गायकवाड जळगाव - Gaykwad Jalgaon
अंग सांगुन धाडीते पलीकडे ग लाडीला
सुताचे कासरे वाघ जुपले गाडीला
aṅga sāṅguna dhāḍītē palīkaḍē ga lāḍīlā
sutācē kāsarē vāgha jupalē gāḍīlā
I send a message to my dear daughter beyond the village
Strong bullocks are tied to the cart with cotton ropes
▷ (अंग)(सांगुन)(धाडीते)(पलीकडे) * (लाडीला)
▷ (सुताचे)(कासरे)(वाघ)(जुपले)(गाडीला)
pas de traduction en français
[42] id = 110292
होके सिंधु - Hoke Sindhu
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-46 start 02:00 ➡ listen to section
हौस मला मोठी गंगथडीच्या इहीणीची
देऊ केली केली मालणीची
hausa malā mōṭhī gaṅgathaḍīcyā ihīṇīcī
dēū kēlī kēlī mālaṇīcī
I am very fond of Vihin* from the banks of a river
I offer my sister-in-law’s daughter’s hand for her son
▷ (हौस)(मला)(मोठी)(गंगथडीच्या)(इहीणीची)
▷ (देऊ) shouted shouted (मालणीची)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Sweet friendship
⇑ Top of page ⇑